Raport.

GRUPA EXORIGO-UPOS SA (14/2018) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku, Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje, że w dniu 11 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 20 w sprawie zmiany statutu Spółki. Zgodnie z jej treścią zmianie uległy następujące zapisy.
1. W § 9 ust. 3 Statutu Spółki dodaje się pkt 3) w brzmieniu:
„3) w przypadku gdy po dopuszczeniu akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym udział w kapitale zakładowym „Uprawnionego Akcjonariusza” spadnie poniżej 50% ogólnej liczby akcji Emitenta.”
2. W Statucie Spółki dodaje się § 22a w brzmieniu:
㤠22a
1. Z chwilą uzyskania przez Spółkę statusu „jednostki zainteresowania publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym, przynajmniej dwóch z członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 tej ustawy oraz w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) („Członkowie Niezależni”).
2. Niespełnienie kryteriów wymienionych w ust. 1 powyżej przez żadnego z członków Rady Nadzorczej lub brak w Radzie jakiegokolwiek Członka Niezależnego Rady nie ma wpływu na możliwość dokonywania i ważność czynności dokonywanych przez Radę Nadzorczą, w tym w szczególności podjętych uchwał.
3. Wraz z wyrażeniem zgody na powołanie w skład Rady Nadzorczej, kandydat na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej zobowiązany jest potwierdzić, że spełnia przesłanki, o których mowa w ust. 2 powyżej.
4. Niespełnienie przez Niezależnego Członka Rady Nadzorczej kryteriów wymienionych w ustępie 2 niniejszego Statutu nie powoduje wygaśnięcia mandatu tego członka Rady Nadzorczej. Niespełnienie kryteriów wymienionych w ustępie 2 powyżej przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji nie mają wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w ustawie oraz niniejszym Statucie.
5. Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków Komitet Wynagrodzeń, odpowiedzialny w szczególności za ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz wprowadzanie planów motywacyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki. Komitet Wynagrodzeń będzie się składał z co najmniej dwóch członków, w tym Przewodniczącego powoływanego spośród Członków Niezależnych. Liczbę członków Komitetu Wynagrodzeń ustala Rada Nadzorcza.”
Uchwała w przedmiocie zmiany statutu Spółki wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisu do właściwego rejestru przez sąd rejestrowy.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Grupa Exorigo-Upos SA
ISIN:PLGEXUP00013
NIP:5252535950
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: ul. Kolejowa 5/7 01-217 Warszawa
Telefon:+48 22 1220400
www:www.exorigo-upos.pl
Komentarze o spółce GRUPA EXORIGO-UPOS
2019-05-20 18-05-48
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649