Raport.

GRUPA EXORIGO-UPOS SA (12/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. w dniu 11 czerwca 2018 roku

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 11 czerwca 2018 roku w Warszawie.
Zarząd Spółki informuje również, że w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów oraz nie ma uchwał objętych porządkiem obrad, a nie podjętych przez Walne Zgromadzenie.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7, 7a, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Uchwała Nr 1
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
  z dnia 11 czerwca 2018 roku
  w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo -Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej
  „Spółka ”), niniejszym, w głosowaniu tajnym , wybiera na Przewodnicz ącego Walnego
  Zgromadzenia Panią M artę Bojanowską .

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia
  jeden tys ięcy osiemset osiem ) akcji, które stanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem całych i
  dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,
  - oddano 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemse t osiem )
  ważnych głosów, z czego 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy
  osiemset osiem ) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
  - sprzeciwów nie zgłoszono.
  Uchwała Nr 2
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
  z dnia 11 czerwca 2018 roku
  w sprawie: przyjęcia porządku obrad

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej
  „Spółka ”), niniejszym przyjmuje porządek obrad w następujący brzmieniu:
  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania
  uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrze nie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia
  2017 r. do 31 grudnia 2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01
  stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wniosku Zarządu co do podziału zysku za okres
  od 01 stycznia 2017 r . do 31 grudnia 2017 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z
  wyników oceny w/w sprawozdań i wniosku Zarządu.
  6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
  za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 oraz sprawozdania Zarządu z
  działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia
  2017 r
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia
  2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,
  b) zatwierdzenia s prawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r.
  do 31 grudnia 2017 r.,
  c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z
  działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego grupy kapit ałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia
  2017 r.
  d) podziału zysku za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,
  e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich
  obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grud nia 2017 r.;
  f) powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
  g) wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
  h) zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu
  jednolitego Statutu Spółki.
  8. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  - w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset
  dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem ) akcji, które stanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem
  całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakład owego,
  - oddano 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem )
  ważnych głosów, z czego 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy
  osiemset osiem ) głosów „za”, przy braku głosów „p rzeciw” i „wstrzymujących się”,
  - sprzeciwów nie zgłoszono.
  Uchwała nr 3
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Grupa Exorigo - Upos S.A.
  z dnia 11 czerwca 2018 roku

  w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01
  stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Grupy Exorigo -Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „S półka ”), po
  rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do
  31 grudnia 2017 r. i po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, uchwala co
  następuje:
  § 1

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z
  działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.


  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  - w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia
  jeden tysięcy osiemset osiem ) akcji, które stanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem całych i
  dwadzieścia jed en setnych procenta) kapitału zakładowego,
  - oddano 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem )
  ważnych głosów, z czego 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy  osiemset os iem ) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
  - sprzeciwów nie zgłoszono.

  Uchwała nr 4
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Grupa Exorigo - Upos S.A.
  z dnia 11 czerwca 2018 roku

  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 styczni a
  2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Grupy Exorigo -Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „ Spółka ”), po
  rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia
  2017 r. i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, uchwala co następuje:

  § 1

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki
  za okres od 01 styczn ia 2017 r. do 31 grudni a 2017 r. obejmujące:
  - wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
  Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem finansowym ( wszystkie kwoty w PLN’000 ):
   sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r. po
  stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 82 829 ;
   rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów z a okres od 01 stycznia
  2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazuje zysk netto oraz sumę całkowitych dochodów w
  kwocie 4 429 ;
   sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy kończący się 31
  grudnia 2017 r. wykazuje stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie
  81 439 .
   sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia
  2017 r. wykazu jące stan środków pieniężnych na koniec okresu na kwotę 4 926 zł, co
  stanowi zmniejszenie w stosunku do stanu środków pieniężnych na początek okresu o
  kwotę 2 677 zł;
  - dodatkowe informacje i objaśnienia.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem pod jęcia.

  - w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia
  jeden tysięcy osiemset osiem ) akcji, które stanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem całych i  dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,
  - oddano 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem )
  ważnych głosów, z czego 8.821.808 (osiem mi lionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy
  osiemset osiem ) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
  - sprzeciwów nie zgłoszono.

  Uchwała nr 5
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Grupa Exorigo - Upos S.A.
  z dnia 11 czerwca 2018 roku

  w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy
  Exorigo -Upos SA za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudni a 2017 r.


  Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Grupy Exorigo -Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „S półka ”), po
  rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Exorigo -
  Upos S.A. oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, uchwala co
  następuje:
  § 1

  Zwyczajne Walne Zgromadzen ie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności
  Grupy K apitałowej Grupy Exorigo -Upos SA za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudni a 2017
  r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  - w głosowaniu jawny m oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia
  jeden tysięcy osiemset osiem ) akcji, które stanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem całych i
  dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,
  - oddano 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem )
  ważnych głosów, z czego 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy
  osiemset osiem ) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
  - sprzeciwów nie zgłoszono.
  Uchwała nr 6
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Grupa Exorigo - Upos S.A.
  z dnia 11 czerwca 2018 roku

  w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  Kapitałowej Grupy Exorigo -Upos SA
  za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.


  Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Grupy Exori go -Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „S półka ”), po
  rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy
  Exorigo -Upos S.A za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz po zapoznaniu
  się z opinią i raportem biegłe go rewidenta, uchwala co następuje:

  § 1

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Exorigo -Upos SA za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31
  grudni a 2017 r. , obejmujące:
  - wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
  Zgodnie z przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym ( wszystkie
  kwoty w PLN’000) :
   skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, sporządzone na dzień 31
  grudnia 2017 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 70 929;
   skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów z a okres
  od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazuje zysk netto w kwocie 7 253 oraz
  sumę całkowitych dochodów w kwocie 7 257;
   skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy
  kończący się 31 grudnia 2017 r. wykazuje stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017
  r. w kwocie 40 500;
   skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2017 r.
  do 31 grudnia 2017 r. wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu na kwotę
  11 205 zł, co stanowi zmniejszenie w stosunku do stanu środków pieniężnych na początek
  okresu o kwotę 6 442 zł
  - dodatkowe informacje i objaśnienia.


  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  - w głosowaniu jawny m oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia
  jeden tysięcy osiemset osiem ) akcji, które stanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem całych i
  dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,
  - oddano 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem )
  ważnych głosów, z czego 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy
  osiemset osiem ) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
  - sprzeciwów nie zgłoszono.


  Uchwała nr 7
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Grupa Exorigo - Upos S.A.
  z dnia 11 czerwca 2018 roku

  w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2017, ustalenie dnia dywidendy i dnia
  wypłaty dywidendy

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 348 kodeksu spółek handlowych,
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo -Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej
  „S półka ”), uchwala co następuje:

  § 1

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki za okres od 01 stycznia
  2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w kwocie 4.429.037,58 zł (słownie: cztery miliony czterysta
  dwadzieścia dziewięć tysięcy trzydzieści siedem złotych 58/100 ) podzielić w n astępujący
  sposób:

  1) kwotę 429.037,58 zł (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzydzieści
  siedem złote 58/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy, do którego tworzenia Spółka
  jest zobowiązana na podstawie art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych;
  2) kwotę 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) przeznaczyć na wypłatę
  dywidendy dla akcjonariuszy.

  § 2

  1. Łączna wysokość dywidendy wynosi 4 miliony (słownie: cztery miliony) tj. 0,40 zł
  (słownie: czterdzieści groszy ) brutto zł na jedną akcję Spółki.
  2. Do wypłaty uprawnionych jest 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji Spółki serii A i B.
  3. Prawo do wypłaty ww. dywidendy uzyskują akcjonariusze po siadający akcje Spółki w
  dniu 19 czerwca 2018 roku .
  4. W yp łata dywidendy nastąpi w dniu 26 czerwca 2018 roku.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  - w głosowaniu jawny m oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia  jeden tysięcy osiemset osiem ) akcji, które stanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem całych i
  dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,
  - oddano 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem )
  ważnych głosów, z czego 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy
  osiemset osiem ) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
  - sprzeciwów nie zgłoszono.  Uchwała nr 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Grupa Exorigo - Upos S.A.
  z dnia 11 czerwca 2018 roku

  w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Martinowi Oxley z wykonania przez Niego
  obowiązków członka Zarządu Spółki w 2017 r.

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Grupy Exorigo -Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „S półka ”), uchwala
  co następuje:

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Martinowi Oxleyowi
  absolutori um z wykonania przez Niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym
  2017.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia
  jeden tysięcy osiemset osiem ) akcji, które s tanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem całych i
  dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,
  - oddano 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem )
  ważnych głosów, z czego 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy
  osiemset osiem ) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
  - sprzeciwów nie zgłoszono  Uchwała nr 9
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Grupa Exorigo - Upos S.A.
  z dnia 11 czerwca 2018 roku

  w sprawie : udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Joannie Gajewskiej z wykonania
  obowiązków członka zarządu Spółki w 2017 r.

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Grupy Exorigo -Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „S półka ”), uchwala
  co następuje:

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Pani Agnieszce Joannie
  Gajewskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym
  2017.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia
  jeden tysięcy osiemset osiem ) akcji, które s tanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem całych i
  dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,
  - oddano 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem )
  ważnych głosów, z czego 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy
  osiemset osiem ) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
  - sprzeciwów nie zgłoszono  Uchwała nr 10
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Grupa Exori go - Upos S.A.
  z dnia 11 czerwca 2018 roku

  w sprawie : udziel enia absolutorium Panu Mariuszowi Nowa kowi z wykonania
  obowiązków członka zarządu Spółki w 2017 r.

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Grupy Exorigo -Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „S półka ”), uchwala
  co następuje:

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po stanawia udzielić Panu Mariusz owi Nowakowi
  absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia
  jeden tysięcy osiemset osiem ) akcji, które s tanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem całych i
  dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,
  - oddano 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem )
  ważnych głosów, z czego 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy
  osiemset osiem ) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
  - sprzeciwów nie zgłoszono  Uchwała nr 11
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Grupa Exorigo - Upos S.A.
  z dnia 11 czerwca 2018 roku

  w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Krzysztofowi Dudziukowi z
  wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 r.

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Grupy Exorigo -Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „S półka ”), uchwala
  co następuje:

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Andrzejowi Krzysztofowi
  Dudziukowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
  obrotowym 2017.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia
  jeden tysięcy osiemset osiem ) akcji, które s tanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem całych i
  dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,
  - oddano 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem )
  ważnych głosów, z czego 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy
  osiemset osiem ) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
  - sprzeciwów nie zgłoszono  Uchwała nr 12
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Grupa Exorigo - Upos S.A.
  z dnia 11 czerwca 2018 roku

  w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Karmelicie z wykonania
  obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 r.

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Grupy Exorigo -Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „S półka ”), uchwala
  co następuje:

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Piotrowi Karmelicie
  absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
  2017.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia
  jeden tysięcy osiemset osiem ) akcji, które s tanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem całych i
  dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,
  - oddano 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem )
  ważnych głosów, z czego 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy
  osiemset osiem ) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
  - sprzeciwów nie zgłoszono  Uchwała nr 13
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Grupa Exorigo - Upos S.A.
  z dnia 11 czerwca 2018 roku

  w sprawie : udzielenia abso lutorium Panu Marcinowi Sadlejowi z wykonania
  obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 r.

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Grupy Exorigo -Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „S półka ”), uchwala
  co następuje:

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia u dzielić Panu Marci nowi Sadlejowi
  absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
  2017.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia
  jeden tysięcy osiemset osiem ) akcji, które s tanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem całych i
  dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,
  - oddano 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem )
  ważnych głosów, z czego 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy
  osiemset osiem ) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
  - sprzeciwów nie zgłoszono  Uchwała nr 14
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Grupa Exorigo - Upos S.A.
  z dnia 11 czerwca 2018 roku

  w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Erhardowi Stefanowi Gasda z wykonania
  obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 r.

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Grupy Exorigo -Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „S półka ”), uchwala
  co następuje:

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Erhardowi Stefanowi Gasda
  absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
  2017.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia
  jeden tysięcy osiemset osiem ) akcji, które s tanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem całych i
  dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,
  - oddano 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem )
  ważnych głosów, z czego 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy
  osiemset osiem ) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
  - sprzeciwów nie zgłoszono  Uchwała nr 15
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Grupa Exorigo - Upos S.A.
  z dnia 11 czerwca 2018 roku

  w sprawie : udzielenia absolutorium Pani Ewie Podgórskiej z wykonania obowiązków
  członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 r.

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Grupy Exorigo -Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „S półka ”), uchwala
  co następuje:

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia u dzielić Pani Ewie Podgórskiej
  absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
  2017.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia
  jeden tysięcy osiemset osiem ) akcji, które s tanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem całych i
  dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,
  - oddano 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem )
  ważnych głosów, z czego 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy
  osiemset osiem ) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
  - sprzeciwów nie zgłoszono

  Uchwała nr 16
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Grupa Exorigo - Upos S.A.
  z dnia 11 czerwca 2018 roku

  w sprawie : udzielenia absolutori um Panu Andrzejowi Ziemińskiemu z wykonania
  obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 r.

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Grupy Exorigo -Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „S półka ”), uchwala
  co następuje:

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udziel ić Panu Andrzejowi Ziemińskiemu
  absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
  2017.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia
  jeden tysięcy osiemset osiem ) akcji, które s tanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem całych i
  dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,
  - oddano 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem )
  ważnych głosów, z czego 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy
  osiemset osiem ) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
  - sprzeciwów nie zgłoszono  Uchwała nr 17
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Grupa Exorigo - Upos S.A.
  z dnia 11 czerwc a 2018 roku

  w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo -Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej
  „S półka ”), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust.2
  Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym niniejszym uchwala co następuje :

  § 1

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na drugą
  kadencję Pana Erharda Stefana Gasdę.

  § 2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia
  jeden tysięcy osiemset osiem ) akcji, które s tanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem całych i
  dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,
  - oddano 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem )
  ważnych głosów, z czego 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy
  osiemset osiem ) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
  - sprzeciwów nie zgłoszono

  Uchwała nr 18
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Grupa Exorigo - Upos S.A.
  z dnia 11 czerwca 2018 roku

  w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo -Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej
  „S półka ”), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust.2
  Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym niniejszym uchwala co następuje :

  § 1

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na drugą
  kadencję Pana Piotra Karmelita.
  § 2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia
  jeden tysięcy osiemset osiem ) akcji, które s tanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem całych i
  dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,
  - oddano 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem )
  ważnych głosów, z czego 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy
  osiemset osiem ) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
  - sprzeciwów nie zgłoszono  Uchwała nr 19
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Grupy Exorigo -Upos S.A.
  z dnia 11 czerwca 2018 roku
  w sprawie wynagrodze nia członków Rady Nadzorczej

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo -Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej
  „Spółka”) na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §22 ust. 3 Statutu
  Spółki, uchwala co następuje:
  §1
  Niniejszym zostaje ustalone miesięczne wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej w
  wysokości:
  1. Przewodniczący Rady Nadzorczej: 1 -krotność,
  2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: 0,75 krotność,
  3. Pozostali członkowie Rady Nadz orczej:0,5 krotność,

  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat z zysku,
  publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i wyliczonego za kwartał
  poprzedzający miesiąc, za który przysługuje wynagrodzenie. Wyp łata wynagrodzenia
  dokonywana będzie w terminie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za
  który przysługuje wynagrodzenie.
  §2
  W przypadku powołania przez Radę Nadzorcza Komitetu Audytu, Członkowie tego Komitetu
  niezależnie od wynagrodzenia o którym mowa w § 1 powyżej, otrzymują dodatkowe
  miesięczne wynagrodzenie w wysokości 0,25 krotności przeciętnego miesięcznego
  wynagrodzenia o którym mowa w § 1 powyżej.
  §3  Uchyla się ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2018 roku Uchwałę nr 2/2012 Nadzwyczaj nego
  Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo -Upos S.A. z dnia 13 grudnia 2012 roku.
  §4
  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 roku, przy czym w zakresie określonym §2
  powyżej, Uchwała wchodzi w życie z dniem uzyskaniu przez Spółkę statusu Jednostki
  Zainte resowania Publicznego w związku z definicją zawartą w art. 2 pkt 9) ustawy z dnia 11
  maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

  - w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia
  jeden tysięcy osiemset osiem ) akcji, które s tanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem całych i
  dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,
  - oddano 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem )
  ważnych głosów, z czego 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy
  osiemset osiem ) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
  - sprzeciwów nie zgłoszono  Uchwała nr 20
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Grupa Exorigo - Upos S.A.
  z dnia 11 czerwca 2018 roku

  w sprawie : zmian Statutu

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo -Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej
  „S półka ”), działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 spółek handlowych, uchwala co następuje:

  § 1

  1. W § 9 ust. 3 Statutu Spółki dodaje się pkt 3) w brzmieniu:

  „3) w przypadku gdy po dopuszczeniu akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym udział
  w kapitale zakładowym „Uprawnionego Akcjonariusza” spadnie poniżej 50% ogólnej liczby
  akcji Emitenta.”

  2. W Statucie Spółki dodaje się § 2 2a w brzmieniu:

  㤠22a
  1. Z chwilą uzyskania przez Spółkę statusu „jednostki zainteresowania publicznego w
  rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
  i nadzorze publicznym, przynajmniej dwóch z członków Rady Nadzorczej powinno
  spełniać kry teria niezależności określone w art. 129 ust. 3 tej ustawy oraz w Załączniku
  II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego
  roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek
  giełdowych i ko misji rady (nadzorczej) („Członkowie Niezależni”).
  2. Niespełnienie kryteriów wymienionych w ust. 1 powyżej przez żadnego z członków
  Rady Nadzorczej lub brak w Radzie jakiegokolwiek Członka Niezależnego Rady nie
  ma wpływu na możliwość dokonywania i ważność cz ynności dokonywanych przez
  Radę Nadzorczą, w tym w szczególności podjętych uchwał.
  3. Wraz z wyrażeniem zgody na powołanie w skład Rady Nadzorczej, kandydat na
  Niezależnego Członka Rady Nadzorczej zobowiązany jest potwierdzić, że spełnia
  przesłanki, o których mowa w ust. 2 powyżej.
  4. Niespełnienie przez Niezależnego Członka Rady Nadzorczej kryteriów wymienionych
  w ustępie 2 niniejszego Statutu nie powoduje wygaśnięcia mandatu tego członka Rady
  Nadzorczej. Niespełnienie kryteriów wymienionych w ustępie 2 powyżej przez
  któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej bądź utrata statusu Niezależnego
  Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji nie mają wpływu na zdolność Rady
  Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w ustawie oraz niniejszym
  Statucie.
  5. Rada Nad zorcza może powołać spośród swoich członków Komitet Wynagrodzeń,
  odpowiedzialny w szczególności za ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki
  oraz wprowadzanie planów motywacyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki.
  Komitet Wynagrodzeń będzie się składał z co najmniej dwóch członków, w tym
  Przewodniczącego powoływanego spośród Członków Niezależnych. Liczbę członków
  Komitetu Wynagrodzeń ustala Rada Nadzorcza.”

  § 2
  Uchwała wc hodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisu zmian do właści wego
  rejestru przez sąd rejestrowy.  - w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia
  jeden tysięcy osiemset osiem ) akcji, które s tanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem całych i
  dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,
  - oddano 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem )
  ważnych głosów, z czego 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy
  osiemset osiem ) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
  - sprzeciwów nie zgłoszono

  Uchwała nr 21
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Grupa Exorigo - Upos S.A.
  z dnia 11 czerwca 2018 roku

  w sprawie : upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo -Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej
  „S półka ”), działając na podstawie art. 430 § 5 spółek handlowych, uchwala co następuje:

  § 1

  Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w
  związku ze zmianami do Statut u wpro wadzonymi Uchwałą nr 20 niniejszego Zwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia.
  § 2

  Uchwała wchodz i w życie z dniem podjęcia .

  - w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia
  jeden tysięcy osiemset osiem ) akcji, które s tanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem całych i
  dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,
  - oddano 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem )
  ważnych głosów, z czego 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy
  osiemset osiem ) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
  - sprzeciwów nie zgłoszono


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Grupa Exorigo-Upos SA
ISIN:PLGEXUP00013
NIP:5252535950
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: ul. Kolejowa 5/7 01-217 Warszawa
Telefon:+48 22 1220400
www:www.exorigo-upos.pl
Komentarze o spółce GRUPA EXORIGO-UPOS
2019-05-20 19-05-45
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649