Raport.

GRUPA AZOTY SA (63/2019) Treść projektu uchwały zgłoszonej w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść projektu uchwały, zgłoszonej przez uprawnionego akcjonariusza indywidualnego podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 8 listopada 2019 roku.
Uchwała o treści przekazanej w załączeniu nie została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  - PROJEKT –

  Uchwała
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S .A. z siedzibą w Tarnowie
  obradującego w dniu 08 listopada 2019 roku
  w sprawie : wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Grupa Azoty
  Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------
  Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Grupa Azoty S.A. („ Spółka ”), działając na podstawie § 50 pkt 12 w
  związku z § 51 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w uchwale nr
  377/X/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie: „WYRAŻENIA ZGODY NA OBJĘCIE AKCJI
  W PODWYŻSZONYM KAPITALE ZAKŁ ADOWYM SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY
  CHEMICZNE „POLICE” S.A.” oraz wniosku Zarządu Spółki z dnia 10.10.2019 r. dotyczącego wyrażenia
  zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne
  „Police” S.A. („GA Police”), w związku z planowaną emisją akcji na okaziciela serii C zgodnie z Uchwałą
  nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GA Police z dnia 23.09.2019 r. w sprawie: „podwyższenia
  kapitału zakładowego spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publi cznej akcji nowej
  emisji, ustalenia dnia 7 listopada 2019 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz
  ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji
  na rynku regulowanym prow adzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz
  zmiany Statutu spółki” („Planowana Emisja”), uchwala co następuje: -----------------------------------------------
  -----------------------------------------------------------------------
  § 1
  W alne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na objęcie przez Spółkę akcji Planowanej Emisji do ilości
  72 600 000 sztuk akcji co stanowi 66% planowanej emisji akcji za kwotę nie wyższą jak 726 000 000
  złotych / słownie siedemset dwadzieścia sześć milionów złot ych /. Cena akcji nowej emisji nie może być
  wyższa jak 10 zł za sztukę. -------------------------------------------------------------------- ------------------------------- -
  § 2
  Po podniesieniu kapitału akcyjnego Spółka nie może mieć mniej jak 66 % akcji w k apitale Spółki Police
  S.A. W przypadku przekroczenia 66% w kapitale nadwyżka akcji czy praw poboru zostanie sprzedana na
  giełdzie po cenie z dnia dokonania transakcji. -------------------------------------------------------------------------

  § 3
  Jako głów ny akcjonariusz Spółki Police S.A. ustalamy cenę emisyjną akcji w wysokości 10 zł za akcj ę, w
  przypadku ustalenia przez Zarząd Spółki Police S.A. innej ceny nakazuje się unieważnienie Uchwały nr 4
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GA Police z dnia 23.09.2019 r. o podwyższeniu Kapitału
  Akcyjnego, poprzez zwołanie NWZA. -------------------------------------------------------------------------------------
  § 4
  Uchwała wc hodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ ------------------------


  W głosowaniu jawnym oddano głosy…
  Za…………………………………
  Przeciw……………………….
  Wstrzymało się………………………………



  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Grupa Azoty SA
ISIN:PLZATRM00012
NIP:873-000-68-29
EKD: 20.1 produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
Adres: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 8 33-101 Tarnów
Telefon:+48 14 6330781
www:www.azoty.tarnow.pl
Kalendarium raportów
2020-09-10Raport półroczny
2020-11-19Raport za III kwartał
Komentarze o spółce GRUPA AZOTY
2020-08-11 00-08-18
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649