Raport.

GRUPA AZOTY SA (38/2018) Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe niepieniężnego zdarzenia o charakterze jednorazowym

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Emitent"), w związku z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 23/2018 w dniu 8 sierpnia 2018 roku przez spółkę zależną Emitenta, Grupę Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Grupa Azoty Puławy") dotyczącą przewidywanego wpływu niepieniężnego zdarzenia o charakterze jednorazowym na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2018 roku spółki Grupa Azoty Puławy, tj. o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych w wysokości 6,77 mln zł w jej spółce zależnej Zakłady Azotowe Chorzów S.A., przekazuje do publicznej wiadomości informację o wpływie na wynik na skonsolidowanej działalności operacyjnej (EBIT) Emitenta, który wyniesie - 6,77 mln zł.
Przedmiotowy odpis aktualizujący jest kolejnym odpisem zmniejszającym wartość majątku instalacji przerobu tłuszczów w spółce Zakłady Azotowe Chorzów S.A., o których Emitent informował w raportach bieżących nr 17/2016 z dnia 8 lutego 2016 roku, nr 4/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku i nr 39/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 roku.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za pierwsze półrocze jest nadal weryfikowane przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu okresowego Grupy Azoty S.A. za pierwsze półroczne 2018 roku nastąpi w dniu 28 sierpnia 2018 roku.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Grupa Azoty SA
ISIN:PLZATRM00012
NIP:873-000-68-29
EKD: 20.1 produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
Adres: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 8 33-101 Tarnów
Telefon:+48 14 6330781
www:www.azoty.tarnow.pl
Kalendarium raportów
2021-09-09Raport półroczny
2021-11-09Raport za III kwartał
Komentarze o spółce GRUPA AZOTY
2021-06-19 02-06-23
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor