Raport.

GRUPA AZOTY SA (37/2018) Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe zdarzenia o charakterze jednorazowym - skutkach utraty kontroli nad spółką pośrednio zależną AFRIG S.A.

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Emitent"), w związku z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 33/2018 w dniu 7 sierpnia 2018 roku przez spółkę zależną Emitenta, Grupę Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: "Grupa Azoty Police"), a także w nawiązaniu do raportów bieżących: nr 56/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku, nr 5/2018 z dnia 1 marca 2018 roku, nr 8/2018 z dnia 17 marca 2018 roku, nr 9/2018 z dnia 20 marca 2018 roku oraz nr 22/2018 z dnia 24 maja 2018 roku, informuje, iż w toku sporządzania sprawozdania skonsolidowanego za I półrocze 2018 roku ustalono wpływ procesu dekonsolidacji spółki zależnej Grupy Azoty Police - African Investment Group S.A. na skonsolidowany wynik finansowy Emitenta na szacowaną kwotę -36 mln zł.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku jest w trakcie przeglądu przez biegłego rewidenta i szacowane kwoty mogą ulec zmianie.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Grupa Azoty SA
ISIN:PLZATRM00012
NIP:873-000-68-29
EKD: 20.1 produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
Adres: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 8 33-101 Tarnów
Telefon:+48 14 6330781
www:www.azoty.tarnow.pl
Kalendarium raportów
2021-11-09Raport za III kwartał
Komentarze o spółce GRUPA AZOTY
2021-09-25 00-09-20
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor