Raport.

GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (33/2018) Skutki utraty kontroli nad spółką zależną AFRIG S.A. w skonsolidowanym sprawozdaniu GA Police za I półrocze 2018 roku

W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 43/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku, nr 4/2018 z dnia 01 marca 2018 roku, nr 6/2018 z dnia 17 marca 2018 roku, nr 9/2018 z dnia 20 marca 2018 roku oraz nr 24/2018 z dnia 24 maja 2018 roku, Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. informuje, iż w toku sporządzania sprawozdania skonsolidowanego za I półrocze 2018 roku oszacowano wpływ procesu dekonsolidacji spółki zależnej Emitenta - African Investment Group S.A. (dalej: "AFRIG S.A.") na skonsolidowany wynik finansowy na kwotę -55 mln zł.
Proces dekonsolidacji podyktowany był utratą kontroli nad spółką zależną AFRIG S.A. w wyniku realizacji warunków aneksu do porozumienia rozwiązującego z DGG Eco sp. o.o., o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 24/2018 z dnia 24 maja 2018 roku. Szacowany negatywny wpływ na wynik skonsolidowany w głównej mierze wynika z faktu, iż utrata kontroli nad AFRIG S.A. nie skutkuje wygaśnięciem odpowiedzialności Emitenta (jako współkredytobiorcy) za spłatę kredytu wykorzystanego przez AFRIG S.A. Niniejsze ryzyko zostało odpowiednio ujęte w sprawozdaniach jednostkowych poprzez tworzenie rezerw na poręczenie kredytu od momentu identyfikacji ryzyka. Realizacja porozumienia z DGG Eco Sp. z o.o. pozytywnie wpłynie na jednostkowy wynik finansowy (szacunkowy wzrost zysku w kwocie 3 mln zł).
Skonsolidowane oraz jednostkowe sprawozdania finansowe za okres 01 stycznia do 30 czerwca 2018 roku są w trakcie przeglądu przez biegłego rewidenta i oszacowane kwoty mogą ulec zmianie.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Grupa Azoty SA
ISIN:PLZATRM00012
NIP:873-000-68-29
EKD: 20.1 produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
Adres: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 8 33-101 Tarnów
Telefon:+48 14 6330781
www:www.azoty.tarnow.pl
Kalendarium raportów
2021-09-09Raport półroczny
2021-11-09Raport za III kwartał
Komentarze o spółce GRUPA AZOTY
2021-06-18 18-06-03
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor