Raport.

GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SA (22/2018) Decyzja o rozpoczęciu prac przygotowawczych dot. połączenia spółki zależnej ze spółką Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A (dalej "Spółka",) informuje, że w dniu 7 sierpnia 2018 roku podjął decyzję o rozpoczęciu prac przygotowawczych w celu przeprowadzenia procesu połączenia spółki zależnej Elektrownia Puławy Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach (dalej "Elektrownia Puławy") ze Spółką.
Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Elektrowni Puławy. Intencją Spółki jest, aby połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 i art. 516 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez przeniesienie w trybie uproszczonym całego majątku Elektrowni Puławy na Grupę Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (łączenie przez przejęcie).
Połączenie nastąpi na podstawie planu połączenia, który zostanie uzgodniony przez Zarządy obu spółek oraz na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki i Zgromadzenia Wspólników Elektrowni Puławy podjętych zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.
Budowa nowego bloku energetycznego na węgiel kamienny o mocy 100 MWe, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 5/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku, planowana jest na terenie zakładowej elektrociepłowni Spółki. Połączenie wpłynie na zwiększenie efektywności zarządzania procesem budowy i eksploatacji nowego bloku.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Grupa Azoty SA
ISIN:PLZATRM00012
NIP:873-000-68-29
EKD: 20.1 produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
Adres: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 8 33-101 Tarnów
Telefon:+48 14 6330781
www:www.azoty.tarnow.pl
Kalendarium raportów
2021-11-09Raport za III kwartał
Komentarze o spółce GRUPA AZOTY
2021-09-24 23-09-33
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor