Raport.

GRUPA AZOTY SA (54/2017) Uchwały powzięte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty S.A. w dniu 7 grudnia 2017 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 7 grudnia 2017 roku.
Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciw do protokołu odnośnie uchwały nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1
  „Uchwała nr 2
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Grupa Azoty S.A.
  w sp rawie: wyboru Przewodniczącego Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., działając na podstawie art.
  409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 45 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1 Regulaminu
  Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwala co następuje: -------------------------------- ---------------
  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A., dokonuje wyboru Pana Andrzeja
  Leganowicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------- -----------------------------
  Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Wojciech Wardacki ogłosił wyniki: liczba akcji, z
  których oddano ważne głosy: 71.016.661 ; procentowy udział powyższych akcji w kapitale
  zakładowym Spółki: 71,59 %; łączna l iczba ważnych głosów: 71.016.661 ; liczba głosów „za”:
  69.955.569 ; liczba głosów „przeciw”: 0; liczb a głosów „wstrzymujących się”: 1. 061 .092 ; brak
  sprzeciwów.
  UCHWAŁA Nr 3
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki Grupa Azoty S.A.
  w sprawie: przyjęcia porządku obrad
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., działając na podstawie §
  22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwala co następuje: ------------------
  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----------------
  1. Otwarcie Zgromadzenia. -------------------------------- -------------------------------- --------------------
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności. ----------------
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Z gromadzenia i jego zdolności do podejmowania
  uchwał. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------
  4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -------------------------------- ------------------------------
  5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. -------------------------------- -------------------------------- --


  2
  6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej. --------------
  7. Zamknięcie obrad. -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------- -----------------------------
  Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:
  liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.016.661 ; procentowy udział powyższych akcji
  w kapitale zakładowym S półki: 71,59% ; łączna l iczba ważnych głosów: 71.016.661.; liczba
  głosów „za”: 71.016.660 ; liczba głosów „przeciw”: 1 ; liczba głosów „wstrzym ujących się”: 0 .
  UCHWAŁA nr 4
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki Grupa Azoty S.A.
  w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.
  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 i § 50 pkt 6)
  Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgr omadzenie uchwala, co następuje: -------------------
  § 1
  Powołu je się Pana Tomasza Karusewicz na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki X
  kadencji. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------- -----------------------------
  Po pr zeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:
  liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.016.661 ; procentowy udział powyższych akcji
  w kapitale zakładowym Spółki: 71,59 %; łączna liczba ważnych głosów: 71.016.661 ; liczba
  głosów „za”: 45.741.985; liczba głosów „przeciw”: 5.465.637 ; liczb a głosów „wstrzymujących
  się”: 19.809.039 ; brak sprzeciwów  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Grupa Azoty SA
ISIN:PLZATRM00012
NIP:873-000-68-29
EKD: 20.1 produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
Adres: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 8 33-101 Tarnów
Telefon:+48 14 6330781
www:www.azoty.tarnow.pl
Kalendarium raportów
2019-05-23Raport za I kwartał
2019-09-05Raport półroczny
2019-11-13Raport za III kwartał
2019-05-23Raport za I kwartał
2019-09-05Raport półroczny
Komentarze o spółce GRUPA AZOTY
2019-05-22 19-05-00
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649