Raport.

GRUPA AZOTY SA (53/2017) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 7 grudnia 2017 roku w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w skład Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Michał Gabryel. Nowy członek Rady Nadzorczej Spółki powołany został w drodze oświadczenia złożonego na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki przez reprezentanta akcjonariusza -Skarbu Państwa.
Ponadto uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powołano dotychczasowego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Karusewicza. Uchwała o powołaniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki weszła w życie z dniem podjęcia.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w/w nowo powołany członek Rady Nadzorczej złożył oświadczenia, z których wynika, że działalność w/w osoby wykonywana poza Spółką, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, w/w osoba nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.
Otrzymane przez Spółkę oświadczenia zawierają również deklarację nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki, że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Zarząd Spółki przekazuje niniejszym w załączeniu życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 ze zm.).

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Michał Gabryel
  W YKSZTAŁCENIE:
   1974 r. - Uniwersytet Wrocławski - magister fizyki teoretycznej ,
   1998 - 2002 r. – szereg kurs ów z zarządzania i kontroli w jednostkach samorządu
  terytorialnego ,
   1998 r. - złożenie egzaminu dla Kandydatów na Członków R ad Nadzorczych w Spółkach
  Skarbu Państwa przed Komisją przy Ministrze Skarbu Państwa
  DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
   1976 - 1981 r. – Politechnika Wrocławska , stanowisko: starszy asystent ,
   1982 - 1992 r. - Zakładu Usług Wysokościowych "Taternik”, stanowisko: z -ca dyrektora ,
  dyrektor
   1988 - 19 93 r. – zarządzanie spółkami oraz spółdzielnią w sektorze informatyki
   od 1991 r. - WAZA Spółka z o. o, stanowisko: prezes firmy , (tworzenie autorskiego
  oprogramowania dla administracji publicznej i służby zdrowia, w tym progr am u dla
  Regionalnych Izb Obrachu nkowych oraz informatyzacja budżetu dla miasta stołecznego
  Warszawy; zdobycie szeregu nagród i wyróżnień. m. in. nagrody na targach
  oprogramowania )
   1998 - 1999 r. – członek Rady N adzorczej WZG S.A.
   2016 - 2017 – członek , z astępca przewodniczącego, następnie przewodniczący Rady
  Nadzorczej PAIH S.A.
  DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I POLITYCZNA :
   1967 - 1980 r. – działacz opozycji demokratycznej ,
   w stanie wojennym działacz struktur podziemnych: członek RKS "Solidarność",
  współzałożyciel i członek władz Solidarności Walczącej odpowiedzialny za kontakty
  zagraniczne ,
   Dolnośląskie Towarzystwo Gospodarcze (współzałożyciel i pierwszy prezes),
   członek Rady Politycznej i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ruchu Stu
   radny Rady Miasta Wrocławia i przewodniczący Komisji Rewizyjnej VIII Kadencji,
   Stowarzyszenie „Solidarność Walcząca” – współzałożyciel, w -ce prezes , przewodniczący
  Komisji Rewizyjnej,
  INNA DZIAŁALNOŚĆ:
   Klub Wysokogórski we Wrocławiu (wiceprezes i człone k zarządu odpowiedzialny za
  działalność gospodarczą),
   Polski Związek Alpinizmu (członek Komisji Rewizyjnej),
   sukcesy alpinistyczne w postaci szeregu przejść w Tatrach, Alpach i na Kaukazie,
  poprowadzenie pierwszej w Tatrach drogi o trudności VI+, przejści e płn. ścian y
  Matterhornu, szereg pierwszych przejść zimowych (na Kazalnicy oraz Supercouloir na
  Mount Blanc du Tacul, a także pierwsze przejście filaru Śpiku w Alpach Julijskich
  odznaczone medalem ), udział w wyprawach w Hinduku sz i Himalaje , Andy
  ZAINTER ESOWANIA:
   turystyka wysokogórska,
   literatura,
   film .  ODZNACZENIA:
   1973 r. - Medal za Wybitne Osiągnięcia Sportowe,
   2007 r. - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski ,
   2010 r. - Krzyż SW Wolni i Solidar ni,
   2016 r . – Krzyż Wolności i Solidarności ,
   szereg odznaczeń samorządowych i związkowych
  ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW:
   angielski - płynnie ,
   rosyjski - płynnie ,
   niemiecki - dobrze ,
   francuski – komunikatywnie .  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Grupa Azoty SA
ISIN:PLZATRM00012
NIP:873-000-68-29
EKD: 20.1 produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
Adres: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 8 33-101 Tarnów
Telefon:+48 14 6330781
www:www.azoty.tarnow.pl
Kalendarium raportów
2019-09-05Raport półroczny
2019-11-13Raport za III kwartał
2019-09-05Raport półroczny
Komentarze o spółce GRUPA AZOTY
2019-05-24 17-05-28
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649