Raport.

GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SA (23/2018) Informacja o odpisie aktualizującym w spółce zależnej.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat przewidywanego wpływu niepieniężnego zdarzenia o charakterze jednorazowym na jednostkowe sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2018 rok spółki zależnej Emitenta: Zakłady Azotowe Chorzów S.A. oraz na sprawozdania finansowe za pierwsze półrocze 2018 roku Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
W dniu 8 sierpnia 2018 roku Zarząd spółki Zakłady Azotowe Chorzów S.A. (dalej: "Spółka") podjął uchwałę o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość majątku instalacji przerobu tłuszczów w wysokości 6 771 tys. zł, który zostanie ujęty w półrocznym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 30 czerwca 2018 roku. Na podstawie regulacji MSR 36 Zarząd Spółki zidentyfikował przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia spadku wartości odzyskiwalnej poniżej wartości bilansowej przedmiotowych aktywów według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. Spółka nadal nie wykorzystuje pełnych mocy produkcyjnych instalacji przerobu tłuszczów. Ograniczenie możliwości generowania dodatnich przepływów pieniężnych na sprzedaży stearyny i innych wyrobów oleochemicznych wynika z niższej niż planowano ceny oraz wolumenów sprzedaży zrealizowanych w I połowie 2018 r. oraz niższych prognoz na kolejne lata.
Wpływ wyżej opisanego zdarzenia na wynik na skonsolidowanej działalności operacyjnej (EBIT) Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za pierwsze półrocze wyniesie 6 771 tys. zł, a na skonsolidowany wynik netto 5 485 tys. zł. Wynik jednostkowy netto Emitenta za pierwsze półrocze 2018 r. ulegnie zmniejszeniu o kwotę 6 681 tys. zł (kwota skorygowana o podatek odroczony) w wyniku dokonania przez Emitenta odpisu aktualizującego wartość akcji Zakładów Azotowych Chorzów S.A.
Sprawozdania finansowe Emitenta są nadal weryfikowane przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu półrocznego Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. nastąpi w dniu 28 sierpnia 2018 roku.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA
ISIN:PLZAPUL00057
NIP:716-000-18-22
EKD: 24.15 produkcja nawozów sztucznych i związków azotowych
Adres: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 24-110 Puławy
Telefon:+48 81 5652833
www:www.zapulawy.pl
Kalendarium raportów
2021-11-09Raport za III kwartał
Komentarze o spółce GRUPA AZOTY ZAKŁA...
2021-09-24 22-09-47
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor