Raport.

GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SA (21/2018) Udzielenie gwarancji

W nawiązaniu do raportu bieżącego Grupy Azoty S.A. (jednostka dominująca w stosunku do Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., dalej "Jednostka Dominująca" lub "Kredytobiorca") nr 36/2018 z dnia 26 lipca 2018 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Grupa Azoty Puławy") informuje, że w związku z nową umową kredytową długoterminowego finansowania zawartą w dniu 26 lipca 2018 roku pomiędzy Jednostką Dominującą a Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju z siedzibą w Londynie (dalej: "EBOiR"), zawarta została umowa gwarancji pomiędzy EBOiR a Kredytobiorcą i spółkami zależnymi Jednostki Dominującej w tym: Grupą Azoty Puławy, Grupą Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. oraz Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. występującymi jako gwaranci.
Gwarancja udzielona została na rzecz EBOiR jako zabezpieczenie do zawartej w dniu 26 lipca 2018 roku pomiędzy Kredytobiorcą i EBOiR umowy kredytu dotyczącego finansowania w maksymalnej kwocie 500.000.000 PLN (dalej: "II Umowa z EBOiR"), stanowiącego integralną część pakietu finansowania długoterminowego Grupy Azoty, służącego finansowaniu ogólnych potrzeb korporacyjnych, w tym strategii i programu inwestycyjnego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.
Kwota udzielonych przez każdego z gwarantów, w tym Grupę Azoty Puławy, gwarancji została ustalona
w maksymalnej wysokości 200.000.000 PLN (1/3 ze 120% maksymalnej kwoty II Umowy z EBOiR), tj. łącznie 600.000.000 PLN.
Każdy gwarant ponosi odrębną i niezależną od innych gwarantów odpowiedzialność za zobowiązania Kredytobiorcy do uzgodnionej górnej granicy odpowiedzialności gwaranta (kwota gwarancji). EBOiR może dochodzić od każdego z gwarantów zapłaty wymagalnych zobowiązań wynikających z II Umowy z EBOiR
w przypadku gdyby nie zostały zaspokojone przez Kredytobiorcę.
Gwarancja wygasa z upływem okresu zabezpieczenia, kończącym się wraz ze spłatą wierzytelności wynikających z II Umowy z EBOiR dotyczącej finansowania, zawartego na okres 10 lat, z ratalnym harmonogramem spłat rozpoczynającym się w ciągu 3 lat od daty zawarcia w/w umowy.
Wyżej opisana gwarancja została udzielona na warunkach rynkowych za odpowiednim wynagrodzeniem.
Pozostałe zapisy umowy gwarancji z EBOiR nie odbiegają od standardów przyjętych w umowach tego typu.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE
i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA
ISIN:PLZAPUL00057
NIP:716-000-18-22
EKD: 24.15 produkcja nawozów sztucznych i związków azotowych
Adres: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 24-110 Puławy
Telefon:+48 81 5652833
www:www.zapulawy.pl
gpwlink:grupa-azoty-zaklady-azotowe-pulawy.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-30Raport roczny
2019-05-23Raport za I kwartał
2019-09-05Raport półroczny
2019-11-13Raport za III kwartał
2019-04-30Raport roczny
2019-05-23Raport za I kwartał
2019-09-05Raport półroczny
Komentarze o spółce GRUPA AZOTY ZAKŁA...
2019-04-22 14-04-59
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649