Raport.

GRODNO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 1 kwarta?(y) narastaj?co / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30 1 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 1 kwarta?(y) narastaj?co / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30 1 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 SPRAWOZDANIE Z CA?KOWITYCH DOCHOD?W Przychody ze sprzeda?y 110 645 91 851 25 728 21 840 Zysk (strata) ze sprzeda?y 1 296 1 021 301 243 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej 1 086 952 253 226 Zysk (strata) z dzia?alno?ci gospodarczej 812 563 189 134 Zysk (strata) brutto 812 563 189 134 Zysk (strata) netto 572 447 133 106 EBITDA 2 232 1 902 519 452 Amortyzacja 1 146 950 266 226 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.2018 31.03.2018 30.06.2018 31.03.2018 Aktywa trwa?e 72 332 71 806 16 584 17 062 Aktywa obrotowe 183 504 165 619 42 073 39 353 Aktywa razem 255 836 237 425 58 656 56 416 Nale?no?ci d?ugoterminowe 303 315 69 75 Nale?no?ci kr?tkoterminowe 103 784 92 456 23 795 21 969 ?r. pieni??ne i inne aktywa pieni??ne 1 626 655 373 156 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 163 936 146 339 37 586 34 772 Zobowi?zania d?ugoterminowe 25 848 26 230 5 926 6 233 Zobowi?zania razem 191 952 174 170 44 010 41 385 Kapita? w?asny 63 884 63 255 14 647 15 030 SPRAWOZDANIE Z PRZEP?YW?W PIENI??NYCH 2018-04-01 do 2018-06-30 2017-04-01 do 2017-06-30 2018-04-01 do 2018-06-30 2017-04-01 do 2017-06-30 Przep?ywy pieni??ne z dz. operacyjnej 2 797 -402 650 -96 Przep?ywy pieni??ne z dz. inwestycyjnej 170 -834 40 -198 Przep?ywy pieni??ne z dz. finansowej -1 996 807 -464 192 Przep?ywy pieni??ne netto razem 971 -430 226 -102 Bilansowa zmiana stanu ?r. pieni??nych 971 -430 226 -102 ?rodki pieni??ne na pocz?tek okresu 655 1 333 152 317 ?rodki pieni??ne na koniec okresu 1 626 903 378 215 SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE W?ASNYM 2018-04-01 do 2018-06-30 2017-04-01 do 2017-06-30 2018-04-01 do 2018-06-30 2017-04-01 do 2017-06-30 Kapita? w?asny na pocz?tek okresu 63 255 56 536 15 030 13 434 Kapita? w?asny na koniec okresu 63 884 56 983 14 647 13 540 Poszczeg?lne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania ze zmian w kapitale w?asnym przeliczono wed?ug kurs?w og?oszonych przez NBP dla euro na ostatni dzie? okresu sprawozdawczego (kurs na dzie? 30.06.2018 wynosi? 1 EUR - 4,3616 PLN; kurs na dzie? 31.03.2018 wynosi? 1 EUR - 4,2085 PLN). Poszczeg?lne pozycje sprawozdania z ca?kowitych dochod?w oraz sprawozdania z przep?yw?w pieni??nych przeliczono wed?ug kurs?w stanowi?cych ?redni? arytmetyczn? kurs?w og?oszonych przez NPB dla euro obowi?zuj?cych na ostatni dzie? ka?dego miesi?ca w danym okresie sprawozdawczym (kurs ?redni w okresie 01.04.2018 - 30.06.2018 wynosi? 1 EUR - 4,3005 PLN; kurs ?redni w okresie 01.04.2017 - 30.06.2017 wynosi? 1 EUR - 4,2057 PLN). Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcze?niej kursami wymiany przez podzielenie warto?ci wyra?onych w tysi?cach z?otych przez kurs wymiany.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  GRODNO SPÓŁ K A AKCYJNA

  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  ZA OKRES
  OD 1 KWIETNIA 201 8 ROKU DO 3 0 CZ ERWCA 201 8 ROKU
  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 201 8  G R O D N O S . A . 2 | S t r o n a


  Elementy sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie
  w następującej kolejności:

  ▪ Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  ▪ Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 201 8 roku wykazujące po stronie aktywów i
  pasywów kwotę 245 295 tys. złotych


  ▪ Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okr es od 1 kwietnia 30 czerwca 201 8 roku (wariant
  porównawczy) wykazujące zysk netto w kwocie 301 tys. złotych


  ▪ Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okr es od 1 kwietnia 30 czerwca 201 8 roku wykazujące
  wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 301 tys. złotych


  ▪ Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok okr es od 1 kwietnia 30 czerwca 201 8 roku wykazujące
  zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 499 tys. złotych


  ▪ Dodatkowe informacje i objaśnienia.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania finansowego.

  WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  1. Dane identyfikujące Spółę
  GRODNO S półka Akcyjna z siedzibą w Michałowie Grabinie (05 -126 Nieporęt), przy ulicy Kwiatowej 14, powstała w wyniku przekształcenia
  GRODNO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia
  7 października 2009 roku, podjętą w formie aktu notarialnego Rep. A 8059/2009 przed notariuszem Danutą
  Kosim -Kruszewską w kancelarii notarialnej w Warszawie.
  Przekształcona Spółka w dniu 20 listopada 2009 roku została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
  prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, X=V Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000341683.
  Podstawowym przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
  − 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
  − 47.19.Z Pozo stała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.
  Akcje GRODNO S.A. serii B, C i D znajdują się w obrocie publicznym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A
  Zgodnie ze Statutem Spółki czas j ego trwania jest nieoznaczony.
  Spółka działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o Statut.
  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sp orządzone na dzień 30 czerwca 201 8 roku i obejmuje okres 3 miesięcy od 1 kwietnia
  do 30 czerwca 201 8 roku.
  2. Skład zarządu i rady nadzorczej
  W skład Zarządu GRODNO S.A. na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego wchodzili:
  − Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu,
  − Harosław Hurczak – Wiceprezes Zarządu,
  − Monika Jurczak – Członek Zarządu.
  W skład Rady Nadzorczej GRODNO S.A. na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego wchodzili:
  − Tomasz Filipowski,
  − Dariusz Skłodowski.
  − Marcin Woźniak,
  − Romuald Wojtkowiak
  − Szczepan Czyczerski.


  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 201 8  G R O D N O S . A . 3 | S t r o n a


  3. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Zarząd Hednostki Dominującej GRODNO SA dokonał zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 3 0 czerwca 2018
  roku do publikacji w dniu 8 sierpnia 2018 roku.

  4. Wskazanie, czy jednostka jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzale żnej lub znaczącym inwestorem oraz czy
  sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
  Spółka jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej GRODNO S.A., która na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania obejm uje
  jednostki zależne :

  • =NEGRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

  • BARGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

  • EL-CORTE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

  Grupa Kapitałowa GRODNO na dzień 3 0 czerwca 201 8 roku objęła sprawozdaniem skonsolidowanym metodą pełną wszystkie wymienione
  powyżej jednostki .
  W tabeli poniżej zaprezentowano porównanie danych finansowych Spółek zależnych z danymi finansowymi Hednostki Dominującej za okres
  zakończony dnia 3 0 czerwca 201 8 roku:
  Nazwa jednostki Przychody ze sprzedaży Zysk (strata) netto Suma bilansowa Siedziba Zakres działalności
  wartość udział % Grupy wartość udział % Grupy wartość udział % Grupy
  GRODNO SA jednostka dominująca 104 827 100,00% 301 100,00% 245 295 100,00% Michałów Grabina, ul.Kwiatowa 14, 05-126 Nieporęt
  Handel hurtowy i detaliczny art. Elektrycznymi i elektrotechnicznymi
  INEGRO Sp. z o.o. jednostka zależna 988 0,94% 110 36,39% 7 678 3,13% ul.Tamka 6/8, 00-349 Warszawa
  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo
  BARGO Sp. z o.o. jednostka zależna 11 199 10,68% 102 33,68% 18 199 7,42% Dziekanów Polski, ul.Kolejowa 223, 05-092 Łomianki
  Handel hurtowy i detaliczny art. Elektrycznymi i elektrotechnicznymi
  EL-CORTE Sp. z o.o. jednostka zależna 6 410 6,11% 117 38,76% 9 359 3,82% ul. Podmiejska 81a , 44-207 Rybnik
  Handel hurtowy i detaliczny art. Elektrycznymi i elektrotechnicznymi

  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 201 8  G R O D N O S . A . 4 | S t r o n a


  WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

  od 01.04.2018
  do 30.06.2018
  tys. PLN
  od 01.04.2017
  do 30.06.2017
  tys. PLN
  od 01.04.2018
  do 30.06.2018
  tys. EUR*
  od 01.04.2017
  do 30.06.2017
  tys. EUR*
  Przychody netto ze sprzedaży 104 827 89 573 24 375 21 298
  Zysk (strata) na sprzedaży 736 930 171 221
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 615 900 143 214
  Zysk (strata) z działalności gospodarczej 400 529 93 126
  Zysk (strata) brutto 400 529 93 126
  Zysk (strata) netto 301 413 70 98
  EBITDA 1 639 1 812 381 431
  Amortyzacja 1 024 912 223 217

  SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.2018
  tys. PLN
  31.03.201 8
  tys. PLN
  30.06.2018
  tys. EUR*
  31.03.2018
  tys. EUR*
  Aktywa trwałe 75 098 74 456 17 2 18 17 692
  Aktywa obrotowe 170 197 153 092 39 022 36 377
  Aktywa razem 245 295 227 548 56 240 54 069
  Należności długoterminowe 276 288 63 68
  Należności krótkoterminowe 102 034 91 578 23 394 21 760
  Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 031 532 236 126
  Zobowiązania krótkoterminowe 158 262 141 087 36 285 33 524
  Zobowiązania długoterminowe 21 916 22 201 5 025 5 275
  Zobowiązania razem 182 100 164 655 41 751 39 124
  Kapitał własny 63 195 62 893 14 489 14 944

  SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  od 01.04.2018
  do 30.06.2018
  tys. PLN
  od 01.04.2017
  do 30.06.2017
  tys. PLN
  od 01.04.2018
  do 30.06.2018
  tys. EUR*
  od 01.04.2017
  do 30.06.2017
  tys. EUR*
  Przepływy środków pieniężnych z działalności
  operacyjnej 1 707 -968 397 -230
  Przepływy środków pieniężnych z działalności
  inwestycyjnej 111 -840 26 -200
  Przepływy środków pieniężnych z działalności
  finansowej -1 319 1 201 -307 286
  Przepływy pieniężne netto razem 499 -607 116 -144
  Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 499 -607 116 -144
  Środki pieniężne na początek okresu 532 1 290 124 307
  Środki pieniężne na koniec okresu 1 031 682 240 162
  * przeliczone na EUR według następujących zasad:
  - poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz pozycje sprawozdania ze zmian w kapitale własnym przeliczono we dług kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na dzień 30.06.2018 wynosił 1 EUR – 4,3616 PLN; kurs na dzień 31.03.2018 wynosił 1 EUR – 4,2085 PLN)


  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 201 8  G R O D N O S . A . 5 | S t r o n a


  - poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyc zną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (ku rs średni w okresie 01.04.2018 – 30.06.2018 wynosił 1 EUR – 4,3005 PLN; kurs średni w okresie 01.04.2017 – 30.06.2017 wynosił 1 EUR – 4,2057 PLN


  Jarosław Jurczak Andrzej Jurczak
  Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu


  Marta Olszewska


  Monika Jurczak

  Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
  ksiąg rachunkowych

  Członek Zarządu


  Michałów Grabina, dnia 8 sierpnia 201 8 roku
  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 201 8  G R O D N O S . A . 6 | S t r o n a


  SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  AKTYWA NOTA 30.06.201 8 31.03.201 8
  I. Aktywa trwałe 75 098 74 456
  1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 3 766 3827
  - wartość firmy -
  2. Rzeczowe aktywa trwałe 2, 3 51 870

  51 753
  3. Należności długoterminowe 276

  288
  3.1. Od jednostek powiązanych -
  3.2. Od pozostałych jednostek 276

  288
  4. =nwestycje długoterminowe 18 109 17 958
  4.1. Nieruchomości -
  4.2. Wartości niematerialne i prawne -
  4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 17 950

  17 950
  a) w jednostkach powiązanych, w tym: 17 517

  17 517
  b) w pozostałych jednostkach 433

  433
  4.4. =nne inwestycje długoterminowe 159 8
  5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 078

  631
  5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego
  4 1 065

  618
  5.2. =nne rozliczenia międzyokresowe 13 13
  II. Aktywa obrotowe 170 197

  153 092
  1. Zapasy 5 65 974

  59 058
  2. Należności krótkoterminowe 6 102 034

  91 578
  2.1. Od jednostek powiązanych 12 027

  10 273
  2.2. Od pozostałych jednostek 90 008

  81 305
  3. =nwestycje krótkoterminowe 7 1 185

  1 134
  3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 185

  1 134
  a) w jednostkach powiązanych 154 602
  b) w pozostałych jednostkach - -
  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 031

  532
  3.2. =nne inwestycje krótkoterminowe -
  4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 1 003

  1 321
  A k t y w a r a z e m 245 295

  227 548

  PASYWA NOTA 30.06.201 8 31.03.201 8
  I. Kapitały razem 63 195


  62 893
  1. Kapitał akcyjny 9 1 538 1 538
  2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy
  (wielkość ujemna)
  - -
  3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) - -
  4. Kapitał zapasowy 10 53 416 53 416
  5. Kapitał z aktualizacji wyceny - -
  6. Pozostałe kapitały rezerwowe - -
  7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 7 939 -
  8. Zysk (strata) netto 301 7 939
  9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku
  obrotowego (wielkość ujemna)
  - -
  II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 182 100 164 655
  1. Rezerwy na zobowiązania 11 1 769 1 204
  1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego
  1 475 929
  1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i
  podobne
  274 274
  a) długoterminowa 225 225
  b) krótkoterminowa 49 49
  1.3. Pozostałe rezerwy 19 -
  a) długoterminowe - -
  b) krótkoterminowe 19 -
  2. Zobowiązania długoterminowe 12 21 916 22 201
  2.1. Wobec jednostek powiązanych - -


  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 201 8  G R O D N O S . A . 7 | S t r o n a


  2.2. Wobec pozostałych jednostek 21 916 22 201
  3. Zobowiązania krótkoterminowe 13 158 262 141 087
  3.1. Wobec jednostek powiązanych 1 796 1 927
  3.2. Wobec pozostałych jednostek 156 342 139 122
  3.3. Fundusze specjalne 124 37
  4. Rozliczenia międzyokresowe 153 162
  4.1. Ujemna wartość firmy - -
  4.2. =nne rozliczenia międzyokresowe 153 162
  a) długoterminowe 117 126
  b) krótkoterminowe 36 36
  P a s y w a r a z e m 245 295 227 548


  WARTOŚĆ KSIĘGOWA AKCJI
  Wyszczególnienie 30.06.2018

  31.03 .201 8
  Wartość księgowa (w tys. zł) 63 195 62 893
  Liczba akcji (tys. szt.) 15 382 15 382
  Liczba akcji po doprowadzeniu do porównywalności (tys. szt.) 15 382 15 382
  Wartość księgowa na jedną akcję (w tys. zł) 0,0041 0,0041
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,11 4,09
  Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.) 15 382 15 382
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w tys. zł) 0,0041 0,0041
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,11 4,09

  Jarosław Jurczak Andrzej Jurczak
  Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu
  Marta Olszewska

  Monika Jurczak

  Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
  ksiąg rachunkowych

  Członek Zarządu
  Michałów Grabina, dnia 8 sierpnia 201 8 roku  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 201 8  G R O D N O S . A . 8 | S t r o n a


  SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW NOTA 01.04. - 30.06.2018 01.04. - 30.06.2017
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
  materiałów, w tym:
  104 827 89 573
  - od jednostek powiązanych 11 477 5 490
  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 101 773
  2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 103 726

  88 800
  II. Koszty działalności operacyjnej 104 091 88 643
  1. Amortyzacja 1 024 912
  2. Zużycie materiałów i energii 773 674
  3. Usługi obce 3 750 3 366
  4. Podatki i opłaty 204 204
  5. Wynagrodzenia 7 494 6 329
  6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla
  pracowników
  1 753 1 726
  7. Pozostałe koszty rodzajowe 983 536
  8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 88 109 74 895
  VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (I -II) 736 930
  V==. Pozostałe przychody operacyjne 143 104
  1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 8 41
  2. Dotacje - -
  3. Inne przychody operacyjne 135 63
  V===. Pozostałe koszty operacyjne 263 134
  1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - -
  2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - -
  3. Inne koszty operacyjne 263 134
  IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII -VIII) 615 900
  X. Przychody finansowe 199 36
  1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - -
  - od jednostek powiązanych - -
  2. Odsetki, w tym: 199
  55
  36
  55 - od jednostek powiązanych - -
  3. Zysk ze zbycia inwestycji - -
  4. Aktualizacja wartości inwestycji - -
  5. Inne - -
  XI. Koszty finansowe 414 408
  1. Odsetki, w tym: 414 403
  - dla jednostek powiązanych - -
  2. Strata ze zbycia inwestycji - -
  3. Aktualizacja wartości inwestycji - -
  4. Inne - 5
  XII. Zysk (strata) przed opodatkowanie (IX+X -XI) 400 529
  XIII. Podatek dochodowy 99 116
  a) część bieżąca - 76
  b) część odroczona 99 40
  X=V. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia
  straty)
  - -
  XV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek
  podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
  - -
  XVI. Zysk (strata) netto (XII -XIII -XIV+/ -XV) 15 301 413
  XVII. Inne całkowite dochody - -
  XVIII. Całkowite dochody ogółem (XVI+XVII) 301 413

  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 201 8  G R O D N O S . A . 9 | S t r o n a


  WARTOŚĆ KSIĘGOWA AKCJI
  Wyszczególnienie 30.06.201 8 30.06.2017
  Zysk (strata) netto na jedną akcję 0,0 2 0,03
  Zwykły 0,02 0,03
  Rozwodniony 0,02 0,03
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys. szt.) 15 381 15 381
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych po doprowadzeniu do porównywalności (w tys. szt.) 15 381 15 381
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,02 0,03
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w tys. zł) 15 381 15 381
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,02 0,03


  Jarosław Jurczak


  Andrzej Jurczak

  Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu
  Marta Olszewska Monika Jurczak
  Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
  ksiąg rachunkowych
  Członek Zarządu  Michałów Grabina, dnia 8 sierpnia 201 8 roku  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 201 8  G R O D N O S . A . 10 | S t r o n a


  SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NOTA 01.04. - 30.06.2018 01.04. - 30.06.2017
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I. Zysk netto 301 413
  II. Korekty razem 1 406 -1 381
  1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych
  wycenianych metodą praw własności
  - -
  2. Amortyzacja 1 024 912
  3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych - -
  4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 410 449
  5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 1 -32
  6. Zmiana stanu rezerw 565 89
  7. Zmiana stanu zapasów -6 943 -2 925
  8. Zmiana stanu należności -10 444 -10 571
  9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i
  pożyczek
  16 931 10 889
  10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -138 262
  11. Podatek dochodowy zapłacony -
  -
  -455
  - III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I -II) 1 707

  -968
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 608 41
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
  trwałych
  8 41
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
  prawne
  - -
  3. Z aktywów finansowych, w tym: - -
  a) w jednostkach powiązanych - -
  - zbycie aktywów finansowych - -
  - dywidendy i udziały w zyskach - -
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - -
  - odsetki - -
  - inne wpływy z aktywów finansowych - -
  b) w pozostałych jednostkach - -
  - zbycie aktywów finansowych - -
  - dywidendy i udziały w zyskach - -
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - -
  - odsetki - -
  - inne wpływy z aktywów finansowych - -
  4. =nne wpływy inwestycyjne 600 -
  II. Wydatki -497 -881
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
  aktywów trwałych
  -18 -881
  2. =nwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne -151 -
  3. Na aktywa finansowe, w tym: - -
  a) w jednostkach powiązanych - -
  - nabycie aktywów finansowych - -
  - udzielone pożyczki długoterminowe - -
  b) w pozostałych jednostkach - -
  - nabycie aktywów finansowych - -
  - udzielone pożyczki długoterminowe - -
  4. Inne wydatki inwestycyjne -327 -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I -II) 111

  -840
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy 680 4 028
  1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów
  kapitałowych oraz dopłat do kapitału
  - -
  2. Kredyty i pożyczki 680 4 027
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych - -
  4. =nne wpływy finansowe -

  2
  II. Wydatki -1 999 -2 2828
  1. Nabycie akcji (udziałów) własnych - -
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - -
  3. =nne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku -


  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 201 8  G R O D N O S . A . 11 | S t r o n a


  4. Spłaty kredytów i pożyczek -936 -1 745
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych - -
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych - -
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -655 -662
  8. Odsetki -408

  -420
  9. Inne wydatki finansowe - -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I -II) -1 319

  1 201
  D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/ -B.III+/ -C.III) 499

  -607
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 499

  -607
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - -
  F. Środki pieniężne na początek okresu 532 1 290
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ - D), w tym: 1 031 682
  - o ograniczonej możliwości dysponowania - 1


  Jarosław Jurczak Andrzej Jurczak
  Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu


  Marta Olszewska


  Monika Jurczak

  Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
  ksiąg rachunkowych

  Członek Zarządu

  Michałów Grabina, dnia 8 sierpnia 201 8 roku


  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 201 8  G R O D N O S . A . 12 | S t r o n a


  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 01.04. - 30.06.2018 01.04. - 30.06.2017
  I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 62 893

  56 800
  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - -
  b) korekty błędów podstawowych - -
  I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu
  porównywalnych
  62 893

  56 800
  1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1 538

  1 538
  1.1. Zmiany kapitału zakładowego -

  -
  a) zwiększenia (z tytułu) -
  -
  -
  - - emisji akcji (wydania udziałów) -

  -
  b) zmniejszenia (z tytułu) - -
  1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 538

  1 538
  2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu - -
  2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy - -
  a) zwiększenia (z tytułu) - -
  b) zmniejszenia (z tytułu) - -
  2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu - -
  3. Akcje (udziały) własne na początek okresu - -
  3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych - -
  a) zwiększenia (z tytułu) - -
  b) zmniejszenia (z tytułu) - -
  3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu - -
  4. Kapitał zapasowy na początek okresu 53 416

  46 760
  4.1. Zmiany kapitału zapasowego -

  -
  a) zwiększenia (z tytułu) -

  -
  - z podziału zysku (ustawowo) -

  -
  - agio -

  -
  b) zmniejszenie (z tytułu) -

  -
  - nakłady na podwyższenie kapitału -

  -
  - wypłaty dywidendy - -
  4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 53 416

  46 760
  5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu - -
  5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - -
  a) zwiększenia (z tytułu) - -
  b) zmniejszenia (z tytułu) - -
  5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu - -
  6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu - -
  6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych - -
  a) zwiększenia (z tytułu) - -
  - wypłaty na poczet PDA - -
  b) zmniejszenia (z tytułu) - -
  - z przesunięcia na kapitał podstawowy - -
  - z przesunięcia na kapitał zapasowy - -
  6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu - -
  7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7 939

  8 502
  7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7 939 8 502
  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - -
  b) korekty błędów podstawowych - -
  7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po
  uzgodnieniu danych porównywalnych
  7 939

  8 502
  a) zwiększenia (z tytułu) - -
  b) zmniejszenia (z tytułu) -

  -
  - podział zysku - wypłata dywidendy -

  -
  - podwyższenie kapitału zapasowego -

  -
  7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7 939 8 502
  7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu - -
  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - -
  b) korekty błędów podstawowych - -
  7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po
  uzgodnieniu ddanych porównywalnych
  - -


  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 201 8  G R O D N O S . A . 13 | S t r o n a


  a) zwiększenia (z tytułu) - -
  b) zmniejszenia (z tytułu) - -
  7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu - -
  7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 7 939 8 502
  8. Wynik netto 301

  413
  a) zysk netto 301

  413
  b) strata netto - -
  c) odpisy z zysku - -
  II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 63 195

  57 213
  III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału
  zysku (pokrycia straty)
  63 195

  54 752


  Jarosław Jurczak Andrzej Jurczak
  Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu


  Marta Olszewska


  Monika Jurczak

  Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
  ksiąg rachunkowych

  Członek Zarządu

  Michałów Grabina, dnia 8 sierpnia 201 8 roku
  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 201 8  G R O D N O S . A . 14 | S t r o n a


  DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZD ANIA
  FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 KWIETN IA DO 30 CZERWCA 201 8 ROKU


  1. DODATKOWE INFORMACJE
  1.1 INWESTYCJE W JEDNOSTKI ZALEŻNE
  Spółka GRODNO SA jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Grodno SA, która na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego
  sprawozdania obejmuje również:
  • =NEGRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Hednostka zależna została zawiązana aktem notarialnym z dnia 17 września 2014
  roku. =NEGRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
  Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, X=V Wydział Gospodarczy
  Krajowego Re jestru Sądowego pod numerem KRS 0000529053, w dniu 29 października 2014 roku.
  Grodno SA dokonał a w dniu 24 lutego 2015 roku nabycia wszystkich istniejących udziałów w =NEGRO spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością w liczbie 50.923 o wartości nominalnej 50, 00 PLN każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 2.546.150,00 PLN.
  Cena nabycia została ustalona na 4 351 tys. PLN.

  • BARGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Hednostka zależna została zawiązana aktem notarialnym z dnia 10 grudnia 1990
  roku. BARGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
  Sądowego, prowadz onego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, X=V Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000529053.
  Grodno SA dokonał a w dniu 3 lutego 2017 roku nabycia wszystkich istniejących udziałów w BARGO spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością w liczbie 100 o wartości nominalnej 500,00 PLN każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 PLN. Cena
  nabycia została ustalona na 13 064 tys. PLN.

  • EL-CORTE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Hednostka zależna zost ała zawiązana aktem notarialnym z dnia 30 czerwca
  2017 roku. EL -CORTE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
  Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajow ego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS 0000694343.
  Grodno SA w dniu 30 czerwca 2017 roku przy zawiązaniu spółki objęła 102 udziały w EL -CORTE spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością o wartości nominalnej 102.000,00 PLN stanowiące 51 % udziału w kapitale zakładowym jednostki zależnej.
  Udziały objęte przy zawiązaniu pokryte zostały przez wspólników wkładami pieniężnymi w wysokości wartości nominalnej.
  1.2 FORMAT ORAZ OGÓLNE ZASADY SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.
  Zarząd Spółki oświadcza, iż śródroczn e skrócone sprawozdanie finansowe Spółki Grodno SA zostało sporządzone wedle najlepszej wiedzy,
  według stanu na dzień 30 czerwca 201 8 roku, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Sprawozdanie finansowe Spółki
  odzwierciedla sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Hednostki w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny.
  1.2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORA Z OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI
  Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z:
  • Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską („UE”). MSSF
  obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komisję ds.
  =nterpretacji Sprawozdawczości Finansowej („=FR=C”),
  • Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (UoR) (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zmianami).
  W dniu 18 s ierpnia 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRODNO S.A. podjęło Uchwałę nr 18 w wyniku której Spółka będzie sporządzała
  zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,


  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 201 8  G R O D N O S . A . 15 | S t r o n a


  Międzynar odowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie
  rozporządzeń Komisji Europejskiej.
  Zasady rachunkowości przedstawione poniżej stosowano przy zachowaniu zasady ciągłości we wszystki ch pr ezentowanych okresach .
  Niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadą kosztu historycznego.
  Sprawozdanie finansowe składa się z:
  • sprawozdania z sytuacji finansowej,
  • sprawozdania z całkowitych dochodów,
  • sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
  • sprawozdania z przepływów pieniężnych,
  • not objaśniających.
  Niniejsze sprawozdanie finansowe jest przedstawione w polskich złotych („PLN”), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są
  w tysiącach złotych („tys. PLN”).
  1.2.2 . OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM i DANYMI PORÓWNYWALNYMI DLA PREZENTOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 3 0.06 .201 8 roku i obejmuje okres 3 miesięcy.
  Dla danych prezentowanych w sprawozdaniu z sytuacji finan sowej oraz pozycjach pozabilansowych zaprezentowano porównywalne da ne
  finansowe na dzień 31.03.201 8 roku.
  Dla danych prezentowanych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym oraz w sprawozdaniu
  z przepływów pieniężnych zaprezentowano porównywalne dane finansowe z a okres od 01.04.201 7 roku do 30.06.201 7 roku.
  1.2.3 . ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI
  Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w okresie co najmniej 12
  miesięcy po dniu bilansowym. Zarząd Hednostki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności,
  które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie 12 mies ięcy po dniu bilansowym na skutek
  zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nie dotychczasowej działalności.
  1.2.4 . KOREKTY WYNIKAJĄCE z ZASTRZEŻEŃ w OPINII PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
  W opinii biegłego rewidenta z badania statutowych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za lata zakończone odpowiednio 31
  marca 201 7 roku oraz 31 marca 201 8 roku nie wystąpiły zastrzeżenia, które powodowałyby konieczność dokonania korekt w przedstawionym
  spra wozdaniu finansowym oraz w prezentowanych danych porównywalnych.
  1.2.5 . PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI i METODY OBLICZENIOWE
  Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi
  Standardam i Sprawozdawczości Finansowej ( MRS/ MSSF ) zatwierdzonymi przez Unię Europejską („UE”).
  MSR/ MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz
  Komitet ds. Inter pretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („K=MSF”). w punkcie 1.2 .6 ujęto jednolity opis zasad
  rachunkowości.


  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 201 8  G R O D N O S . A . 16 | S t r o n a


  Jednostka prowadzi swoje księgi rachunkowe zgodnie z polityką rachunkowości określoną przez Ustawę z dnia 29 września 1994 roku
  o rach unkowości, z późniejszymi zmianami i wydanymi na jej podstawie przepisami.
  1.2.6 . JEDNOLITY OPIS ISTOTNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI
  1.2.6.1 . WARTOŚCI NIEMATERIALNE
  Wartości niematerialne obejmują aktywa Spółki, które nie posiadają postaci fizycznej, są identyfikowalne oraz które można wiarygodnie
  wycenić i które w przyszłości spowodują wpływ korzyści ekonomicznych do jednostki.
  Wartości niematerialne ujmowane są pierwotnie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia.
  Wartości niematerialne powstałe na skutek prowadzenia prac rozwojowych, ujmowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej po
  spełnieniu następujących warunków:
  • z technicznego punktu widzenia istnieje możliwość ukończenia składnika wartości niematerialnych, tak aby nadawał się do sprze daży
  lub użyt kowania,
  • istnieje możliwość udowodnienia zamiaru ukończenia składnika oraz jej użytkowania i sprzedaży,
  • składnik będzie zdolny do użytkowania lub sprzedaży,
  • znany jest sposób w jaki składnik będzie wytwarzał przyszłe korzyści ekonomiczne,
  • zapewnione zostan ą środki techniczne oraz finansowe konieczne do ukończenia prac rozwojowych oraz jego użytkowania i sprzedaży,
  • istnieje możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych.
  Nakłady poniesione w okresie prowadzenia prac badawczy ch oraz nakłady nie spełniające w/w warunków ujmowane są ja ko koszty
  w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w dacie ich poniesienia, w pozycji kosztów ogólnego zarządu.
  Amortyzacja wartości niematerialnych odbywa się według stawek odzwierciedlających przewi dywany okres ich użytkowania. Szacunki okresu
  użytkowania weryfikowane są corocznie. Spółka nie posiada wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania. Dla celów
  amortyzacji wartości niematerialnych o określonym okresie użytkowania stosowana jest metoda amortyzacji liniowej. Okresy użytkowania
  dla poszczególnych składników wartości niematerialnych są następujące:
  • Licencje na oprogramowanie od 2 do 10 lat
  • Prawa majątkowe od 2 do 5 lat
  Wartości niematerialne poddawane są testowi na utratę wartoś ci jeśli istnieją przesłanki wskazujące na występowanie utraty wartości, przy
  czym dla wartości niematerialnych w okresie ich realizacji ewentualna utrata wartości określana jest na każdy dzień bilansowy. Skutki utraty
  wartości, wartości niematerialnych i prawnych jak również ich amortyzacji odnoszone są w koszty działalności podstawowej.
  Wartości niematerialne utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego amortyzuje się przez okres ich przewidywanego
  użytkowania ekonomicznego na takich samych zasadac h jak aktywa własne, nie dłużej jednak niż okres trwania leasingu.
  Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży/likwidacji lub zaprzestania użytkowania pozycji wartości niematerialnych określa się ja ko różnicę między
  przychodami ze sprzedaży a wartością bilansową tych pozycji i ujmuje się je w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.
  Na dzień bilansowy wartości niematerialne wyceniane są według kosztu po pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne oraz
  ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości .
  1.2.6.2 . RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
  Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe i nakłady na środki trwałe w budowie, które jednostka zamierza wykorzystywać w swojej
  działalności oraz na potrzeby administracyjne w okresie dłuższym niż 1 rok, które w przyszłości spowo dują wpływ korzyści ekonomicznych do
  jednostki. Nakłady na środki trwałe obejmują poniesione nakłady inwestycyjne jak również poniesione wydatki na przyszłe dosta wy maszyn,


  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 201 8  G R O D N O S . A . 17 | S t r o n a


  urządzeń i usług związanych z wytworzeniem środków trwałych (przekazane zaliczki). Środki trwałe obejmują istotne specjalistyczne części
  zamienne, które funkcjonują jako element środka trwałego.
  Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie ujmowane są pierwotnie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia.
  Środki trwałe w budowie powstające dl a celów produkcyjnych, wynajmu lub administracyjnych, jak również dla celów jeszcze nie
  określonych, prezentowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej po koszcie wytworzenia pomniejszonym o ujęte odpisy z tytułu utraty
  wartości. Koszt wytworzenia obejmu je opłaty oraz, dla odpowiednich aktywów, koszty finansowania zewnętrznego skapitalizowane zgodnie
  z zasadami rachunkowości Spółki. Amortyzacja dotycząca tych aktywów trwałych rozpoczyna się w momencie rozpoczęcia ich użytkowania,
  zgodnie z zasadami dotycz ącymi pozostałych aktywów trwałych Spółki.
  Amortyzacja środków trwałych w tym komponentów odbywa się według stawek odzwierciedlających przewidywany okres ich użytkowania.
  Szacunki okresu użytkowania rewidowane są corocznie. Dla celów amortyzacji środków tr wałych stosowana jest metoda amortyzacji liniowej.
  Okresy użytkowania dla poszczególnych składników środków trwałych są następujące:
  • Budynki i budowle od 9 do 40 lat
  • Maszyny i urządzenia od 3 do 14 lat
  • Środki transportu od 2,5 do 10 lat
  • Pozostałe śro dki trwałe od 2 do 25 lat
  Grunty własne nie podlegają amortyzacji. Spółka traktuje nadane prawa wieczystego użytkowania jako leasing operacyjny. w przypadku
  nabycia takich praw na rynku wtórnym prezentowane są one jako wartości niematerialne i amortyzowa ne w okresie przewidywanego ich
  użytkowania.
  Grunty, budynki i budowle użytkowane w procesie produkcji i dostarczania towarów i usług, jak również dla celów administracyjnych
  wykazywane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w wartości kosztu historyczneg o, pomniejszonego w kolejnych okresach
  o skumulowane odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu utraty wartości.
  Amortyzację przeszacowanych budynków i budowli ujmu je się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów .
  Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie poddawane są testowi na utratę wartości jeśli istnieją przesłanki wskazujące na występowanie
  utraty wartości, przy czym dla środków trwałych w budowie w okresie ich realizacji ewentualna utrata wartości określana jest na każdy dzień
  bilansowy. Skutki utrat y wartości środków trwałych oraz środków trwałych w budowie odnoszone są w pozostałe koszty operacyjne.
  Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego amortyzuje się przez okres ich przewidywanego użytkowania
  ekonomicznego na takich samych zasa dach jak aktywa własne, nie dłużej jednak niż okres trwania leasingu.
  Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży / likwidacji lub zaprzestania użytkowania pozycji rzeczowych aktywów trwałych określa s ię jako różnicę
  między przychodami ze sprzedaży a wartością b ilansową tych pozycji i ujmuje się je w sprawozdaniu z całkowitych dochodów .
  1.2.6.3 . AKTYWA FINANSOWE
  Aktywa finansowe dzielą się na następujące kategorie:
  • Aktywa finansowe utrzymane do terminu wymagalności,
  • Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
  • Pożyczki i należności,
  • Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
  Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są to aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, o określonych
  lub możliwych do określenia płatnościach ora z ustalonym terminie wymagalności, które Hednostka zamierza i ma możliwość utrzymać
  w posiadaniu do tego czasu, inne niż:
  • wyznaczone przy początkowym ujęciu jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,


  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 201 8  G R O D N O S . A . 18 | S t r o n a


  • wyznaczone jako dostępne do sprzedaży,
  • spełniające definicję pożyczek i należności.
  Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej
  stopy procentowej. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności kwalifikowane s ą jako aktywa długoterminowe, jeżeli ich
  zapadalność przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego.
  Składnikiem aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy jest składnik spełniający jeden z poniższych
  warunków:
  a. jest klasyfikow any jako przeznaczony do obrotu. Składniki aktywów finansowych kwalifikuje się jako przeznaczone do obrotu, jeśli są:
  • nabyte głównie w celu sprzedaży w krótkim terminie,
  • częścią portfela określonych instrumentów finansowych zarządzanych łącznie i co do któ rych istnieje prawdopodobieństwo uzyskania
  zysku w krótkim terminie,
  • instrumentami pochodnymi, z wyłączeniem instrumentów pochodnych będących elementem rachunkowości zabezpieczeń oraz umów
  gwarancji finansowych,
  b. został zgodnie z MSR 39 wyznaczony do tej kategorii w momencie początkowego ujęcia.
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są wyceniane w wartości godziwej uwzględniając ich wartość
  rynkową na dzień bilansowy bez uwzględnienia kosztów transakcji sprzedaży. Zmiany war tości tych instrumentów finansowych ujmowane
  są w sprawozdaniu z całkowitych dochodów jako przychody (korzystne zmiany netto wartości godziwej) lub koszty (niekorzystne zmiany
  netto wartości godziwej). Heżeli kontrakt zawiera jeden lub więcej wbudowanych i nstrumentów pochodnych, cały kontrakt może zostać
  zakwalifikowany do kategorii aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Nie dotyczy to przypadków,
  gdy wbudowany instrument pochodny nie wpływa istotnie na przepływy pieniężn e z kontraktu lub jest rzeczą oczywistą bez przeprowadzania
  lub po pobieżnej analizie, że gdyby podobny hybrydowy instrument byłby najpierw rozważany, to oddzielenie wbudowanego instrum entu
  pochodnego byłoby zabronione. Aktywa finansowe mogą być przy pierw otnym ujęciu wyznaczone do kategorii wycenianych w wartości
  godziwej przez wynik finansowy, jeżeli poniższe kryteria są spełnione:
  • taka kwalifikacja eliminuje lub znacząco obniża niespójność w zakresie ujmowania lub wyceny (niedopasowanie księgowe); lub
  • aktywa są częścią grupy aktywów finansowych, które są zarządzane i oceniane w oparciu o wartość godziwą, zgodnie
  z udokumentowaną strategią zarządzania ryzykiem; lub
  • aktywa finansowe zawierają wbudowane instrumenty pochodne, które powinny być oddzielnie ujmo wane.
  Pożyczki i należności to niezliczone do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub możliwych do ustalenia płatnościach,
  nienotowane na aktywnym rynku. Zalicza się je do aktywów obrotowych, o ile termin ich wymagalności nie przekracza 12 miesięcy od dnia
  bilansowego. Pożyczki udzielone i należności o terminie wymagalności przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego zalicza się do
  aktywów trwałych.
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są to aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, które zostały zaklasyfikowane jako
  dostępne do sprzedaży lub nienależące do żadnej z wcześniej wymienionych trzech kategorii aktywów. Aktywa finansowe dostępne do
  sprzedaży wyceniane są w cenie nabycia skorygowanej o odpis z tytułu utraty warto ści. Spadek wartości aktywów dostępnych do sprzedaży
  spowodowany utratą wartości ujmuje się jako koszt.
  Nabycie i sprzedaż aktywów finansowych rozpoznawane są na dzień dokonania transakcji. w momencie początkowego ujęcia składnik
  aktywów finansowych wyceni a się w wartości godziwej, powiększonej w przypadku składnika aktywów niekwalifikowanego jako wyceniany
  w wartości godziwej przez wynik finansowy, o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia.
  Składnik aktywów finansowych zostaje usunięty z bilansu, gdy Hednostka traci kontrolę nad prawami umownymi składającymi się na dany
  instrument finansowy; zazwyczaj ma to miejsce w przypadku sprzedaży instrumentu lub gdy wszystkie przepływy środków pieniężnych
  przypisane danemu instrumentowi p rzechodzą na niezależną stronę trzecią.


  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 201 8  G R O D N O S . A . 19 | S t r o n a


  Dopłaty do kapitału, w jednostce wnoszącej dopłaty, prezentowane są jako aktywa finansowe w jednostkach podporządkowanych.
  w momencie przeznaczenia dopłat na pokrycie strat jednostki podporządkowanej kwota dopłat na ten cel obciąża koszty finansowe jednostki,
  która wniosła dopłaty.
  1.2. 6.4 . UTRATA WARTOŚCI
  W przypadku zaistnienia zewnętrznych lub wewnętrznych przesłanek, które wskazują, że istnieje ryzyko braku możliwości odzyska nia
  wartości ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego składnika aktywów, przeprowadza się testy sprawdzające pod kątem ewentualnej
  utraty wartości. Testy sprawdzające są przeprowadzane raz w roku także w odniesieniu do wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie
  używania oraz w sto sunku do wartości firmy niezależnie od zaistnienia przesłanek.
  Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się w wysokości kwoty, o jaką wartość bilansowa danego składnika aktywów (lub ośrodka
  wypracowującego środki pieniężne) przewyższa jego wartość odzyskiwal ną. Wartość odzyskiwana to wyższa z dwóch kwot: wartości godziwej
  pomniejszonej o koszty sprzedaży i wartości użytkowej. Odpis z tytułu utraty wartości ujmuje się w ciężar zysków i strat.
  Niefinansowe aktywa trwałe, dla których w okresach wcześniejszych do konano odpisu z tytułu utraty wartości testuje się na każdy dzień
  sprawozdawczy pod kątem wystąpienia przesłanek wskazujących na możliwość odwrócenia wcześniej dokonanego odpisu.
  Dla potrzeb analizy pod kątem utraty wartości aktywa grupuje się na najniższy m poziomie, na jakim generują przepływy pieniężne niezależnie
  od innych aktywów (ośrodki wypracowujące środki pieniężne). Dla celów przeprowadzenia testów na utratę wartości ośrodek wypra cowujący
  środki pieniężne ustala się każdorazowo. Na najwyższym pozio mie w Spółce ośrodkiem odpowiedzialności jest spółka, z kolei ośrodki
  odpowiedzialności na najniższym poziomie w Hednostce są wybrane aktywa w ramach spółek.
  1.2 .6.4 .1. Utrata wartości aktywów finansowych
  Na koniec każdego okresu sprawozdawczego dokonuje s ię oceny, czy występują obiektywne dowody na to, że składnik aktywów finansowych
  lub grupa aktywów finansowych utraciły wartość. Do istotnych obiektywnych przesłanek (dowodów) zalicza się przede wszystkim: poważne
  problemy finansowe dłużnika, wstąpienie na drogę sądową przeciwko dłużnikowi, zanik aktywnego rynku dla danego instrumentu
  finansowego, wystąpienie istotnej niekorzystnej zmiany w środowisku ekonomicznym, prawnym lub rynkowym wystawcy instrumentu
  finansowego, utrzymywanie się spadku wartości godzi wej instrumentu finansowego poniżej poziomu zamor tyzowanego kosztu.
  1.2.6.4 .2. Utrata wartości należności handlowych
  Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizując ego.
  Jednostka dokonuje indywidualnej oceny ryzyka nieściągalności poszczególnych pozycji należności i na tej podstawie ustala wartość
  koniecznego odpisu dla należności.
  Odpis z tytułu utraty wartości ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Odwrócenie odpisu u jmuje się, jeżeli w kolejnych
  okresach utrata wartości ulega zmniejszeniu i zmniejszenie to może być przypisane do zdarzeń występujących po momencie ujęcia odpisu.
  1.2.6.5 . LEASING
  Leasing jest klasyfikowany, jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenoszą zasadniczo całe potencjalne korzyści oraz ryzyko
  wynikające z faktu bycia właścicielem na leasingobiorcę. Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu są traktowane, jako leasing operacyjny.
  W przypadku umów leasingu finansowego, na mocy, których następu je przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających
  z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach, jako środek trwały według
  niższej z dwóch wartości (i) wartości godziwej lub (ii) wartośc i bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia
  leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej
  stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowi ązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w sprawozdaniu z całkowitych
  dochodów w okresie, którego dotyczą.
  Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu są amortyzowane w ciągu przewidywanego okresu ich ekonomicznej użyteczności.


  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 201 8  G R O D N O S . A . 20 | S t r o n a


  1.2.6.6 . TRANS AKCJE w WALUCIE OBCEJ
  Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowy m prezentowane są w polskich zł otych („PLN”), która stanowi walutę funkcjonalną Spółki.
  Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na te n dzień kursie średnim
  ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
  Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne denominowane w walutach obcych są przeliczane według kursu obowiązującego na ten
  dzień. Aktywa i zobowiązania wyceniane w warto ści godziwej i denominowane w walutach obcych wycenia się po kursie obowiązującym
  w dniu ustalenia wartości godziwej.
  Pozycje niepieniężne wyceniane są według kosztu historycznego.
  Różnice kursowe ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w okresie, w którym powstają, z wyjątkiem:
  • różnic kursowych stanowiących koszty finansowania zewnętrznego, które dotyczących aktywów w budowie przeznaczonych do
  przyszłego wykorzystania operacyjnego, które włącza się do tych aktywów i traktuje, jako korekty kosztów odsetkowych,
  • różnic kursowych wynikających z transakcji przeprowadzonych w celu zabezpieczenia przed określonym ryzykiem walutowym zgodnie
  z zasadami rachunkowości zabezpieczeń.
  Kursy walut, przyjęte do wyceny bilansowej, Spółka przy jęła zgodnie z tabelą NBP nr 125 /A/NBP/2018, 64/A/NBP/2018 :
  Kurs waluty 29.06.2018 30.03.2018
  EUR 4,3616 4,2085
  1.2.6.7 . KAPITAŁ WŁASNY
  Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie Jednostki i wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  Różnice między wartością godziwą uzyskanej zapłaty i wartością nominalną akcji są ujmowane w kapitale zapasowym ze sprzedaży akcji
  powyżej ich wartości nominalnej.
  W przypadku wykupu własnych akcji, kwota zapłaty za akcje obciąża kapitał własny i jest wykazywana w sprawo zdaniu z sytuacji finansowej
  w pozycji akcji własnych.
  1.2. 6.8 . REZERWY
  Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłyc h i gdy
  jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków tożsamych ze stratami
  ekonomicznymi, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
  1.2.6.9 . KREDYTY BANKOWE i POŻYCZKI OTRZYMANE
  W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankow e i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków
  pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/pożyczki. Następnie, kredyty bankowe i pożyczki są wyceniane według skorygowanej
  ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), prz y zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Spółka może odstąpić od wyceny według
  zamortyzowanego kosztu o ile efekt zastosowania efektywnej stopy byłby nieistotny lub nie ma możliwości ustalenia terminów lub kwot
  przyszłych przepływów dla ustalenia efekt ywnej stopy.
  1.2. 6.10 . ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY
  Rezerwa na podatek dochodowy jest tworzona metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich dodatnich różnic przejściowych
  występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywó w a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu
  finansowym.


  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 201 8  G R O D N O S . A . 21 | S t r o n a


  Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych,
  jak również niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionyc h na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że
  zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać wyżej wymienione różnice i straty.
  Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfiko wana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu
  obniżeniu w części, w jakiej przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub
  całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku.
  Akty wa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które
  według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub zobowiązanie spełnione, przyjmując za
  pod stawę stawki podatkowe (i przepisy podatkowe) obowiązujące i uchwalone na dzień bilansowy.
  1.2.6.11 . UZNAWANIE PRZYCHODÓW
  1.2.6.11 .1. Ujęcie przychodów ze sprzedaży
  Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej, po pomniejszeniu o przewidywane rabaty, zwroty
  klientów i podobne pomniejszenia, w tym podatek od towarów i usług VAT oraz inne podatki związane ze sprzedażą, za wyjątkiem podatku
  akcyzowego.
  1.2.6.11 .2. Sprzedaż towarów
  Przychody ze sprzedaży towarów ujmowane są po spełnieniu wszystkich następujących warunków:
  • przeniesienia ze Spółki na nabywcę znaczącego ryzyka i korzyści wynikających z prawa własności towarów;
  • scedowania przez Spółkę funkcji kierowniczych w stopniu związanym na ogół z prawem włas ności oraz efektywnej kontroli nad
  sprzedanymi towarami;
  • możliwości dokonania wiarygodnej wyceny kwoty przychodów;
  • wystąpienia prawdopodobieństwa, że jednostka otrzyma korzyści ekonomiczne związane z transakcją; oraz
  • możliwości wiarygodnej wyceny kosztów poniesionych lub przewidywanych w związku z transakcją.
  1.2.6.11 .3. Świadczenie usług
  Przychody z tytułu umów o świadczenie usług ujmuje się poprzez odniesienie do stopnia zaawansowania realizacji danej umowy.
  Heżeli efekt umowy o świadczenie usług można wiarygodnie oszacować, przychody i koszty ujmuje się poprzez odniesienie do stopnia
  zaawansowania realizacji umowy na dzień bilansowy. Wszelkie zmiany w zakresie prac, roszczenia oraz premie są rozpoznawane w stopniu,
  w jakim zostały one uzgodnione z klientem.
  W przypadku, kiedy wartości umowy nie da się wiarygodnie oszacować, przychody z tytułu umowy ujmuje się w stopniu, w jakim jest
  prawdopodobne, że poniesione w związku z umową koszty zostaną nimi pokryte. Koszty związane z umową ujmuje się jako koszty okresu,
  w jakim zostały poniesione.
  Heżeli istnieje prawdopodobieństwo, że koszty umowy przekroczą związane z nią przychody, przewidywaną stratę ujmuje się niezwłocznie
  jako koszt.
  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 201 8  G R O D N O S . A . 22 | S t r o n a


  1.2.6.11 .4. Tantiemy
  Przychody z tantiem ujmuje się metodą memoria łową, zgodnie z treścią odnośnych umów. Tantiemy naliczane według czasu powstania
  ujmuje się metodą liniową w okresie obowiązywania umowy. Tantiemy zależne od produkcji, sprzedaży i innych wskaźników ujmuje się przez
  odniesienie do warunków stosownej umowy .
  1.2.6.11 .5. Przychody z tytułu odsetek i dywidend
  Przychody z tytułu dywidend są ujmowane w momencie, kiedy zostaje ustanowione prawo akcjonariuszy do otrzymania płatności.
  Przychody z tytułu odsetek ujmowane są narastająco według czasu powstawania, popr zez odniesienie do kwoty niespłaconego jeszcze
  kapitału i przy uwzględnieniu efektywnej stopy oprocentowania, czyli stopy efektywnie dyskontującej przyszłe wpływy pieniężne szacowane
  na oczekiwany okres użytkowania danego składnika aktywów do wartości bila nsowej netto tego składnika.
  1.2. 6.11 .6. Dotacje
  Dotacje są ujawniane w sprawozdaniu finansowym, jeżeli istnieje wystarczająca pewność, że Spółka spełnia warunki związane z ich
  przyznaniem i będą otrzymane, w pasywach w pozycji Dotacje. Dotacje w pasywach dzielimy na długoterminowe i krótkoterminowe zgodnie
  z okresem w jakim odnoszone będę w pozostałe przychody.
  1.2.6.12 . KOSZTY ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
  Pracownicy mają prawo do odpraw emerytalnych lub rentowych w momencie przechodzenia na emeryturę lub rentę. Odprawy te przysługują
  pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał
  w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. He dnostka uznaje koszty z tytułu odpraw
  emerytalnych i rentowych na bazie memoriałowej. Zgodnie z MSR 19 i 37, rezerwa na odprawy emerytalne prezentowana jest
  w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w grupie zobowiązań długo - lub krótkoterminowych, w pozycji „P ozostałe zobowiązania”.
  1.2.6.13 . AKTYWA (LUB GRUPY AKTYWÓW DO ZBYCIA) PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY
  Aktywa trwałe (lub grupy do zbycia) są klasyfikowane, jako przeznaczone do sprzedaży, jeśli ich wartość bilansowa zostanie od zyskana przede
  wszystkim w drodze transakcji sprzedaży, a sprzedaż uważana jest za wysoce prawdopodobną. Wyceniane są one w niższej z następujących
  dwóch kwot: ich wartości bilansowej i wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia, jeżeli ich wartość bilansowa ma zostać odzyskana
  przede wszystkim w drodze transakcji sprzedaży, a nie poprzez ich dalsze wykorzystanie.
  1.2.6.14 . ZOBOWIĄZANIA i AKTYWA WARUNKOWE
  Przez zobowiązania warunkowe rozumie się:
  a. możliwy obowiązek, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, którego istnienie zosta nie potwierdzone dopiero w momencie
  wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub większej ilości niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli Spółki; lub
  b. obecny obowiązek, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, ale nie jest uj mowany w sprawozdaniu finansowym, ponieważ:
  − nie jest prawdopodobne, aby konieczne było wydatkowanie środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne w celu wypełnienia
  obowiązku; lub
  − kwoty obowiązku (zobowiązania) nie można wycenić wystarczająco wiarygodnie.
  Przez aktywa warunkowe rozumie się możliwe składniki aktywów, które powstały na skutek zdarzeń przeszłych oraz których istnie nie zostanie
  potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub większej ilości niepewnych prz yszłych zdarzeń, które nie
  w pełni podlegają kontroli Hednostki.  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 201 8  G R O D N O S . A . 23 | S t r o n a


  1.2.6.15 . SZACUNKI ZARZĄDU
  Sporządzenie sprawozdania finansowego wymaga dokonania przez Zarząd Spółki pewnych szacunków i założeń, które znajdują
  odzwierciedlenie w tym sprawozdaniu oraz w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do tego sprawozdania.
  Szacunki i osądy księgowe wynikają z dotychczasowych doświadczeń oraz innych czynników, w tym przewidywań odnośnie do przyszłych
  zdarzeń, które w danej sytuacji wydają się zasadne.
  Jakkolwiek pr zyjęte założenia i szacunki opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu na temat bieżących działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki
  mogą się różnić od przewidywanych. Szacunki i związane z nimi założenia podlegają weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest u jęta
  w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku lub w okresach bieżącym i przyszłych, jeżeli dokonana zmiana szacunku dotyczy zarówno
  okresu bieżącego, jak i okresów przyszłych.
  Oszacowania i założenia, które niosą ze sobą znaczące ryzyko konieczności wp rowadzenia istotnej korekty wartości bilansowych aktywów
  i zobowiązań w trakcie kolejnego roku obrotowego, omówiono poniżej.
  1.2.6.15 .1. Odpisy aktualizujące wartość należności
  Zarząd określa zagrożenie spłaty należności. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa
  ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Hednostka dokonuje indywidualnej oceny ryzyka nieściągalności poszczegó lnych
  pozycji należności i na tej podstawie ustala wartość koniecznego odpisu dla należno ści.
  1.2.6.15 .2. Świadczenia emerytalne
  Wartość bieżąca zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych zależy od szeregu czynników określanych metodami aktuarialnymi przy
  wykorzystaniu pewnych założeń. Założenia wykorzystywane przy ustalaniu rezerwy oraz kosz tów z tytułu świadczeń pracowniczych zawierają
  założenia dotyczące stóp dyskont a.
  1.2.6 .15.3. Okres użytkowania rzeczowych aktywów trwałych
  Zarząd określa szacowane okresy użytkowania, a poprzez to stawki amortyzacji dla poszczególnych rzeczowych aktywów trwałych. Szacunek
  ten opiera się na oczekiwanym okresie ekonomicznej użyteczności tych aktywów. w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących zmianę
  spodziewanego okresu użytkowania (np. zmiany technologiczne, wycofanie z użytkowania itp.) mogą się zm ienić stawki amortyzacji.
  w konsekwencji zmieni się wartość odpisów amortyzacyjnych i wartość księgowa netto rzeczowych aktywów trwałych.
  1.2.6.15 .4. Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego wycenia się przy zastosowaniu stawek podatkowych, które według
  dostępnych prognoz będą stosowane na moment zrealizowania aktywa lub rozwiązania zobowiązania, przyjmując za podstawę przepis y
  podatkowe, które obowiązywały prawnie lub fakt ycznie na koniec okresu sprawozdawczego. Prawdopodobieństwo realizacji aktywa z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego z przyszłymi zyskami podatkowymi opiera się na planach Spółki.  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 201 8  G R O D N O S . A . 24 | S t r o n a

  2. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
  2.1 AKTYWA
  Nota 1 – Wartości niematerialne i prawne
  Nota 1.1 - Zmiana wartości niematerialnych i prawnych wg grup rodzajowych w okres ie od 1 kwietnia do 30 czerwca 201 8 roku
  Wyszczególnienie
  a b c d E
  Wartości niematerialne
  i prawne, razem koszty zakończonych
  prac rozwojowych
  wartość
  firmy
  nabyte koncesje, patenty, licencje i
  podobne wartości, w tym: inne wartości
  niematerialne i
  prawne
  zaliczki na wartości
  niematerialne i prawne - oprogramowanie
  komputerowe
  a) wartość brutto wartości
  niematerialnych i prawnych na początek
  okresu
  - - 3 538 3 538 5 807 - 9 345
  b) zwiększenia (z tytułu) - -
  -nakłady na WNiP - -
  -zakup - - 2 2 2
  c) zmniejszenia (z tytułu) - -
  d) wartość brutto wartości
  niematerialnych i prawnych na koniec
  okresu
  - - 3 540 3 540 5 807 9 347
  e) skumulowana amortyzacja
  (umorzenie) na początek okresu - - 2 410 2 410 3 108 - 5 518
  f) amortyzacja za okres (z tytułu) - -
  - naliczenia umorzenia - - 51 51 12 63
  g) skumulowana amortyzacja
  (umorzenie) na koniec okresu - - 2 460 2 460 3 121 5 581
  h) odpisy z tytułu trwałej utraty
  wartości na początek okresu - - - - - - -
  i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
  na koniec okresu - - - - - - -
  j) wartość netto wartości
  niematerialnych i prawnych na koniec
  okresu
  - - 1 080 1 080 2 686 3 766  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 201 8

  G R O D N O S . A . 25 | S t r o n a

  Nota 2 – Rzeczowe aktywa trwałe
  Nota 2.1 - Zmiana środków trwałych wg g rup rodzajowych w okresie od 1 kwi etnia 201 8 do 3 0 czerwca 201 8 roku

  Wyszczególnienie
  - grunty ( w
  tym prawo
  użytkowania
  wieczystego
  gruntu)
  - budynki,
  lokale i obiekty
  inżynierii lądowej
  i wodnej
  - urządzenia
  techniczne i
  maszyny
  - środki
  transportu
  - inne
  środki trwałe
  Środki trwałe,
  razem
  a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 9 912 38 601 3 861 14 891 5 510 72 776
  b) zwiększenia (z tytułu) - 29 123 727 51 930
  - zakup - 29 115 687 49 880
  - pozostałe - - 8 40 2 50
  c) zmniejszenia (z tytułu) - - 106 60 20 186
  - likwidacji/kradzieży - - 106 1 20 127
  - pozostałe - - - 58 - 58
  d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 9 912 38 630 3 878 15 558 5 541 73 519
  e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu - 6 993 1 925 8 572 4 120 21 610
  f) amortyzacja za okres (z tytułu) - 337 14 410 24 785
  - zwiększenia - 337 120 470 44 971
  - zmniejszenia - - 106 60 20 186
  g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu - 7 330 1 939 8 983 4 144 22 396
  h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu - - - - - -
  - zwiększenie - - - - - -
  - zmniejszenie - - - - - -
  i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu - - - - - -
  j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 9 912 31 300 1 939 6 575 1 397 51 124


  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 201 8

  G R O D N O S . A . 26 | S t r o n a

  Nota 3 – Nakłady i zaliczki na środki trwałe w budowie
  Wyszczególnienie 30.06.201 8 31.03.201 8
  1. Środki trwałe w budowie, w tym: 746 547
  a) rozbudow a budynku w Sandomierzu 638 493
  b) pozostałe 108 54
  2. Zaliczki na środki trwałe w budowie - 40
  Razem 746 587
  W okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz porównywalnymi danymi finansowymi spółka poniosła nak łady na
  rozbudowę pomieszczeń handlowo magazynowych w Sandomierzu .
  Nota 4 – Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Wyszczególnienie 30.06.201 8 31.03.201 8
  1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na
  początek okresu, w tym:
  618 550
  a) odniesionych na wynik finansowy 618 550
  b) odniesionych na kapitał własny - -
  c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy - -
  2. Zwiększenia 1 065 618
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami
  przejściowymi
  1 065 618
  b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową - -
  c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami
  przejściowymi
  - -
  d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową - -
  e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z
  ujemnymi różnicami przejściowymi
  - -
  3. Zmniejszenia 618 550
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami
  przejściowymi
  618 550
  b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową - -
  c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami
  przejściowymi
  - -
  d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową - -
  e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z
  ujemnymi różnicami przejściowymi
  - -
  4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec
  okresu, razem, w tym:
  1 065 618
  a) odniesionych na wynik finansowy 1 065 618
  b) odniesionych na kapitał własny - -
  c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy - -
  Nota 5 – Zapasy
  Wyszczególnienie 30.06.201 8 31.03.201 8
  a) materiały 116 83
  b) półprodukty i produkty w toku - -
  c) produkty gotowe - -
  d) towary 65 858 58 975
  e) zaliczki na dostawy - -
  Zapasy, razem 65 974 59 058
  Nota 5 .1 - Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
  Wyszczególnienie 30.06.201 8 31.03.201 8
  Stan na początek okresu 336 336
  - odpisy aktualizujące wartość zapasów 336 336
  a) zwiększenia - -
  b) zmniejszenia - -
  Stan na koniec okresu 336 336

  Nota 6 - Należności krótkoterminowe
  Nota 6 .1 - Należności krótkoterminowe
  Wyszczególnienie 30.06.201 8 31.03.201 8
  a) od jednostek powiązanych 12 027 10 273
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 12 027 10 273
  - do 12 miesięcy 12 027 10 273
  - powyżej 12 miesięcy - -
  - dochodzone na drodze sądowej - -


  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 201 8  G R O D N O S . A . 27 | S t r o n a

  - inne - -
  b) należności od pozostałych jednostek 90 008 81 305
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 88 369 80 589
  - do 12 miesięcy 88 369 80 589
  - powyżej 12 miesięcy - -
  - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
  oraz innych świadczeń
  910 22
  - dochodzone na drodze sądowej - -
  - inne 728 694
  Należności krótkoterminowe netto, razem 102 034 91 578
  c) odpisy aktualizujące wartość należności 1 117 1 117
  Należności krótkoterminowe brutto, razem 103 151 92 695
  Nota 6 .2 - Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych
  Wyszczególnienie 30.06.201 8 31.03.201 8
  Stan na początek okresu 1 117 1 117
  a) zwiększenia (z tytułu) - -
  - utworzenie odpisów - -
  b) zmniejszenia (z tytułu) - -
  - rozwiązanie odpisów - -
  Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na
  koniec okresu
  1 117 1 117
  No ta 6 .3. Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa)
  Wyszczególnienie 30.06.201 8 31.03.201 8
  a) w walucie polskiej 102 784 92 369
  b) w EUR 85 77
  - w EUR po przeliczeniu na zł 367 326
  Należności krótkoterminowe, razem 103 151 92 695

  Nota 7 – Krótkoterminowe aktywa finansowe
  Nota 7 .1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (specyfikacja)
  Wyszczególnienie 30.06 .2018 31.03.201 8
  Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 185 1 134
  a) w jedn. Powiązanych (udzielone pożyczki) 154 602
  b) w pozostałych jedn. - -
  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 031 532
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 680 374
  - inne środki pieniężne 345 138
  - inne aktywa pieniężne 5 20
  Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 1 1 85 1 134

  Nota 7 .2. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)
  Wyszczególnienie 30.06.201 8 31.03.201 8
  a) w walucie polskiej 910 501
  b) w EUR 28 7
  - w EUR po przeliczeniu na zł 121 31
  Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 1 031 532

  Nota 8 - Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  Wyszczególnienie 30.06.201 8 31.03.201 8
  a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 1 003 1 321
  -ubezpieczenie majątkowe 586 670
  -pozostałe 417 652
  b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe - -
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 1 003 1 321  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 201 8

  G R O D N O S . A . 28 | S t r o n a

  2.2. PASYWA
  Nota 9 - Kapitał zakładowy
  Nota 9 .1 - Kapit ał zakładowy na dzień 3 0 czerwca 201 8 roku
  Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania
  akcji
  Rodzaj
  ograniczenia
  praw do akcji
  Liczba akcji
  (w tys. szt.)
  Wartość serii
  / emisji wg
  wartości
  nominalnej
  (w tys. zł)
  Sposób pokrycia
  kapitału
  Data
  rejestracji
  Prawo do
  dywidendy
  (od daty)
  Seria A
  imienne
  co do głosu, na każdą
  akcję uprzywilejowaną
  przypadają 2 głosy na
  walnym zgromadzeniu.
  - 10 000 1 000
  kapitał powstał w drodze
  przekształcenia spółki z
  o.o. w spółkę akcyjną
  20.11.2009 20.11.2009
  Seria B na okaziciela - - 2 300 230 Gotówka 27.04.2011 27.04.2011
  Seria C na okaziciela - - 1 882 188 Gotówka 31.12.2014 31.12.2014
  Seria D na okaziciela 1 200 120 Gotówka 29.05.2015 29.05.2015
  Liczba akcji razem 15 3 82
  Kapitał zakładowy, razem 1 53 8
  Wartość nominalna jednej akcji = 0,1 zł

  Nota 9 .2 - Kapitał zakładowy na dzień 31 marca 2018 roku
  Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania
  akcji
  Rodzaj
  ograniczenia
  praw do akcji
  Liczba akcji
  (w tys. szt.)
  Wartość serii
  / emisji wg
  wartości
  nominalnej
  (w tys. zł)
  Sposób pokrycia kapitału Data
  rejestracji
  Prawo do
  dywidendy
  (od daty)
  Seria A
  imienne
  co do głosu, na każdą
  akcję uprzywilejowaną
  przypadają 2 głosy na
  walnym zgromadzeniu.
  - 10 000 1 000
  kapitał powstał w drodze
  przekształcenia spółki z
  o.o. w spółkę akcyjną
  20.11.2009 20.11.2009
  Seria B na okaziciela - - 2 300 230 Gotówka 27.04.2011 27.04.2011
  Seria C na okaziciela - - 1 882 188 Gotówka 31.12.2014 31.12.2014
  Seria D na okaziciela 1 200 120 Gotówka 29.05.2015 29.05.2015
  Liczba akcji razem 15 382
  Kapitał zakładowy, razem 1 538
  Wartość nominalna jednej akcji = 0,1 zł  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 2 0 1 8


  G R O D N O S . A . 29 | S t r o n a

  Nota 10 - Kapitał zapasowy
  Wyszczególnienie 30.06.201 8 31.03.201 8
  a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 16 395 16 395
  b) utworzony ustawowo 410 410
  c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo
  (minimalną) wartość
  36 611 36 611
  d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników - -
  e) inny (wg rodzaju) - -
  Kapitał zapasowy, razem 53 416 53 416

  Nota 11 – Rezerwy
  Nota 11.1. Zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Wyszczególnienie 30.06.201 8 31.03.201 8
  1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek
  okresu, w tym:
  929 1 096
  a) odniesionej na wynik finansowy 929 1 096
  b) odniesionej na kapitał własny - -
  c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy - -
  2. Zwiększenia 546 132
  a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic
  przejściowych (z tytułu)
  546 132
  b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami
  przejściowymi (z tytułu)
  - -
  c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z
  dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
  - -
  3. Zmniejszenia - 299
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami
  przejściowymi (z tytułu)
  - 299
  b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami
  przejściowymi (z tytułu)
  - -
  c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z
  dodatnimi różnicami przejściowymi
  - -
  4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec
  okresu, razem
  1 475 929
  a) odniesionej na wynik finansowy 1 475 929
  b) odniesionej na kapitał własny - -
  c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy - -

  Nota 11 .2. Zmiana stanu długoterminowych rezerw na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów)
  Wyszczególnienie 30.06.201 8 31.03.201 8
  a) stan na początek okresu 225 225
  - długoterminowa rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 225 225
  b) zwiększenia (z tytułu) - -
  - aktualizacja rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - -
  c) wykorzystanie (z tytułu) - -
  d) rozwiązanie (z tytułu) - -
  e) stan na koniec okresu 225 225

  Nota 11 .3. Zmiana stanu krótkoterminowych rezerw na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów)
  Wyszczególnienie 30.06.201 8 31.03.201 8
  a) stan na początek okresu 49 49
  - rezerwa na niewykorzystane urlopy 49 49
  b) zwiększenia (z tytułu) - -
  - zmiana prezentacji rezerwy na niewykorzystane urlopy - -
  - aktualizacja rezerwy urlopowej na dzień bilansowy - -
  c) wykorzystanie (z tytułu) - -
  - realizacja urlopów przez pracowników - -
  d) zmniejszenie (z tytułu) - -
  - zmiana prezentacji rezerwy na niewykorzystane urlopy - -
  e) stan na koniec okresu 49 49

  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 201 8  G R O D N O S . A . 30 | S t r o n a

  Nota 11 .4. Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych (wg tytułów)
  Wyszczególnienie 30.06.201 8 31.03.201 8
  a) stan na początek okresu - 9
  - rezerwa na spodziewane koszty dotyczące okresu - 9
  b) zwiększenia (z tytułu) 19 -
  - rezerwa na spodziewane koszty dotyczące okresu 19 -
  c) wykorzystanie (z tytułu) - 9
  - realizacja spodziewanych kosztów okresu - 9
  d) rozwiązanie - -
  - rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy - -
  e) stan na koniec okresu 19 -

  Nota 12 - Zobowiązania długoterminowe
  Nota 12 .1 - Zobowiązania długoterminowe
  Wyszczególnienie 30.06.201 8 31.03.201 8
  a) wobec jednostek zależnych -
  b) wobec jednostek współzależnych -
  c) wobec jednostek stowarzyszonych -
  d) wobec znaczącego inwestora -
  d) wobec wspólnika jednostki współzależnej -
  e) wobec jednostki dominującej -
  f) wobec pozostałych jednostek 21 916 22 201
  - kredyty i pożyczki 18 930 19 780
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - -
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 2 794 2 233
  - rozliczenie leasingu 2 794 2 233
  - pozostałe - kaucja gwarancyjna z tytułu prac budowlanych 192 189
  Zobowiązania długoterminowe, razem 23 384 22 201
  Nota 13 - Zobowiązania krótkoterminowe
  Nota 13 .1 - Zobowiązania krótkoterminowe
  Wyszczególnienie 30.06.201 8 31.03.201 8
  a) wobec jednostek zależnych 1 796 1 920
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 796 1 920
  - do 12 miesięcy 1 796 1 920
  - powyżej 12 miesięcy - -
  b) wobec jednostek współzależnych - -
  c) wobec jednostek stowarzyszonych - -
  d) wobec znaczącego inwestora - 7
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - 7
  - do 12 miesięcy - 7
  - powyżej 12 miesięcy - -
  f) wobec jednostki dominującej - -
  g) wobec pozostałych jednostek 156 342 139 122
  - kredyty i pożyczki, w tym: 23 523 22 964
  - długoterminowe w okresie spłaty - -
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - -
  - z tytułu dywidend - -
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 9 410 9 962
  - zobowiązania leasingowe 1 7 33 2 200
  - zobowiązania faktoringowe 7 677 7 762
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 118 578 100 188
  - do 12 miesięcy 118 578 100 188
  - powyżej 12 miesięcy - -
  - zaliczki otrzymane na dostawy 246 109
  - zobowiązania wekslowe - -
  - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 3 466 4 489


  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 201 8  G R O D N O S . A . 31 | S t r o n a

  - z tytułu wynagrodzeń 1 056 1 044
  - inne 64 366
  h) fundusze specjalne (wg tytułów) 124 37
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 124 37
  Zobowiązania krótkoterminowe, razem 158 262 141 087
  Nota 13 .2. Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)
  Wyszczególnienie 30.06.201 8 31.03.201 8
  a) w walucie polskiej 156 098 139 633
  b) w EUR 505 346
  - w EUR po przeliczeniu na zł 2 159 1 454
  b) w GBP 1 -
  - w GBP po przeliczeniu na zł 5 -
  Zobowiązania krótkoterminowe, razem 158 262 141 087

  No ta 14 - Wartość księgowa na jedną akcję oraz rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję
  Wyszczególnienie 30.06.201 8 31.03.201 8
  Wartość księgowa (w tys. zł) 63 195 62 893
  Liczba akcji (w tys. szt.) 15 382 15 382
  Liczba akcji po doprowadzeniu do porównywalności (w tys. szt.) 15 382 15 382
  Rozwodniona liczba akcji (w tys. szt.) 15 382 15 382
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,11 4,09
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł) 4,11 4,09

  Nota 15 - Podział zysku lub pokryci e straty
  Wyszczególnienie 30.06.201 8 31.03.201 8
  Zysk (strata) netto z lat ubiegłych (w tys. zł) 7 939 8 502
  a) zwiększenie kapitału zapasowego * 6 093 6 656
  b) wypłata dywidendy * 1 846 1 846
  - dywidenda na 1 akcję 0,12 0,12
  zwykłą 0,12 0,12
  uprzywilejowaną 0,12 0,12
  *deklarowana na dzień 30.06.2018 kwota dywidendy do wypłaty oraz kwota zwiększenia kapitału zapasowego , do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy


  Jarosław Jurczak Andrzej Jurczak
  Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu


  Marta Olszewska


  Monika Jurczak

  Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
  ksiąg rachunkowych

  Członek Zarządu

  Michałów Grabina , dnia 8 sierpnia 201 8 roku


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA

  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE
  FINANSOWE

  ZA OKRES
  OD 1 KWIETNIA 2018 ROKU DO 30 CZERWCA 2018 ROKU
  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s k o n s o l i d o w a n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 2018
  G R O D N O S . A . 2 | S t r o n a


  Elementy skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie
  w następującej kolejności:

  ▪ Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  ▪ Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazujące po stronie
  aktywów i pasywów kwotę 255 836 tys. złotych

  ▪ Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 30 czerwca 2018 roku
  (wariant porównawczy) wykazujące zysk netto w kwocie 572 tys. złotych
  ▪ Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 kwietnia 30 czerwca 2018 roku
  wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 629 tys. złotych
  ▪ Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok okres od 1 kwietnia 30 czerwca 2018
  roku wykazujące zwięk szenie stanu środków pieniężnych o kwotę 971 tys. złotych
  ▪ Dodatkowe informacje i objaśnienia.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania finansowego.

  WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  1. Dane identyfikujące Jednostkę Dominującą
  GRODNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Michałowie Grabinie (05 -126 Nieporęt), przy ulicy Kwiatowe j 14, powstała w wyniku przekształcenia
  GRODNO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia
  7 października 2009 roku, podjętą w formie aktu notarialnego Rep. A 8059/2009 przed notariuszem Danutą
  Kosim -Kruszewsk ą w kancelarii notarialnej w Warszawie.
  Przekształcona Spółka w dniu 20 listopada 2009 roku została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
  prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, X=V Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000341683.
  Podstawowym przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
  − 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
  − 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach .
  Akcje GRODNO S.A. serii B, C i D znajdują się w obrocie publicznym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A .
  Zgodnie ze Statutem Spółki czas jego trwania jest nieoznaczony.
  Spółka działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o Statut.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 30 czerwca 2018 roku i obejmuje okres 3
  miesięcy od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 roku.
  2. Skład zarządu i rady nadzo rczej Jednostki Dominującej
  W skład Zarządu GRODNO S.A. na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzili:
  − Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu,
  − Harosław Hurczak – Wiceprezes Zarządu,
  − Monika Jurczak – Członek Zarządu.
  W skład Rady Nadzo rczej GRODNO S.A. na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzili:
  − Tomasz Filipowski,
  − Dariusz Skłodowski.
  − Marcin Woźniak,
  − Romuald Wojtkowiak
  − Szczepan Czyczerski.  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s k o n s o l i d o w a n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 2018
  G R O D N O S . A . 3 | S t r o n a


  3. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Zarząd Hednostki Dominującej GRODNO SA dokonał zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 3 0 czerwca 2018
  roku do publikacji w dniu 8 sierpnia 2018 roku.

  4. Wskazanie, czy jednostka jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy
  sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
  Spółka jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej GRODNO S.A., która na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania obejm uje
  jednostki zależne :

  • INEGRO sp ółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

  • BARGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

  • EL-CORTE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

  Grupa Kapitałowa GRODNO na dzień 3 0 czerwca 201 8 roku objęła sprawozdaniem skonsolidowanym metodą pełną wszystkie wymienione
  powyżej jednostki .
  W tabeli poniżej zaprezentowano porównanie danych finansowych Spółek zależnych z danymi finansowymi Hednostki Dominującej za okres
  zakończony dnia 3 0 czerwca 201 8 roku:
  Nazwa jednostki Przychody ze sprzedaży Zysk (strata) netto Suma bilansowa Siedziba Zakres działalności
  wartość udział % Grupy wartość udział % Grupy wartość udział % Grupy
  GRODNO SA jednostka dominująca 104 827 100,00% 301 100,00% 245 295 100,00% Michałów Grabina, ul.Kwiatowa 14, 05-126 Nieporęt
  Handel hurtowy i detaliczny art. Elektrycznymi i elektrotechnicznymi
  INEGRO Sp. z o.o. jednostka zależna 988 0,94% 110 36,39% 7 678 3,13% ul.Tamka 6/8, 00-349 Warszawa
  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo
  BARGO Sp. z o.o. jednostka zależna 11 199 10,68% 102 33,68% 18 199 7,42% Dziekanów Polski, ul.Kolejowa 223, 05-092 Łomianki
  Handel hurtowy i detaliczny art. Elektrycznymi i elektrotechnicznymi
  EL-CORTE Sp. z o.o. jednostka zależna 6 410 6,11% 117 38,76% 9 359 3,82% ul. Podmiejska 81a , 44-207 Rybnik
  Handel hurtowy i detaliczny art. Elektrycznymi i elektrotechnicznymi

  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s k o n s o l i d o w a n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 2018
  G R O D N O S . A . 4 | S t r o n a


  WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH
  DOCHODÓW

  od 01.04.2018
  do 30.06.2018
  tys. PLN
  od 01.04.2017
  do 30.06.2017
  tys. PLN
  od 01.04.2018
  do 30.06. 2018
  tys. EUR*
  od 01.04.2017
  do 30.06.2017
  tys. EUR*
  Przychody netto ze sprzedaży 110 645 91 851 25 728 21 840
  Zysk (strata) na sprzedaży 1 296 1 021 301 243
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 086 952 253 226
  Zysk (strata) z działalności gospodarczej 812 563 189 134
  Zysk (strata) brutto 812 563 189 134
  Zysk (strata) netto 572 447 133 106
  EBITDA 2 232 1 902 519 452
  Amortyzacja 1 146 950 266 226

  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI
  FINANSOWEJ
  30.06.2018
  tys. PLN
  31.03.2018
  tys. PLN
  30.06.2018
  tys. EUR*
  31.03.2018
  tys. EUR*
  Aktywa trwałe 72 332 71 806 16 584 17 062
  Aktywa obrotowe 183 504 165 619 42 073 39 353
  Aktywa razem 255 836 237 425 58 656 56 416
  Należności długoterminowe 303 315 69 75
  Należności krótkoterminowe 103 784 92 456 23 795 21 969
  Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 626 655 373 156
  Zobowiązania krótkoterminowe 163 936 146 339 37 586 34 772
  Zobowiązania długoterminowe 25 848 26 230 5 926 6 233
  Zobowiązania razem 191 952 174 170 44 010 41 385
  Kapitał własny 63 884 63 255 14 647 15 030

  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW
  PIENIĘŻNYCH
  od 01.04.2018
  do 30.06.2018
  tys. PLN
  od 01.04.2017
  do 30.06.2017
  tys. PLN
  od 01.04.2018
  do 30.06.2018
  tys. EUR*
  od 01.04.2017
  do 30.06.2017
  tys. EUR*
  Przepływy środków pieniężnych z działalności
  operacyjnej 2 797 -402 650 -96
  Przepływy środków pieniężnych z działalności
  inwestycyjnej 170 -834 40 -198
  Przepływy środków pieniężnych z działalności
  finansowej - 1996 807 -464 192
  Przepływy pieniężne netto razem 971 -430 226 -102
  Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 971 -430 226 -102
  Środki pieniężne na początek okresu 655 1 333 152 317
  Środki pieniężne na koniec okresu 1 626 903 378 215
  * przeliczone na EUR według następujących zasad:
  - poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz pozycje sprawozdania ze zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na dzień 30.06.2018 wynosił 1 EUR – 4,3616 PLN; kurs na dzień 31.03.2018 wynosił 1 EUR – 4,2085 PLN)


  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s k o n s o l i d o w a n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 2018
  G R O D N O S . A . 5 | S t r o n a


  - poszczególne pozycje spr awozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozda wczym (k urs średni w okresie 01.04.2018 – 30.06.2018 wynosił 1 EUR – 4,3005 PLN; kurs średni w okresie 01.04.2017 – 30.06.2017 wynosił 1 EUR – 4,2057 PLN  Jarosław Jurczak Andrzej Jurczak
  Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu


  Marta Olszewska


  Monika Jurczak

  Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
  ksiąg rachunkowych

  Członek Zarządu


  Michałów Grabina, dnia 8 sierpnia 201 8 roku  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s k o n s o l i d o w a n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 2018
  G R O D N O S . A . 6 | S t r o n a


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  AKTYWA NOTA 30.06.2018 31.03.2018
  I. Aktywa trwałe 72 332 71 806
  1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 10 871 10 931
  - wartość firmy 6 832 6 832
  2. Rzeczowe aktywa trwałe 2, 3 59 209 59 200
  3. Należności długoterminowe 303

  315
  3.1. Od jednostek powiązanych - -
  3.2. Od pozostałych jednostek 303

  315
  4. =nwestycje długoterminowe 592 441
  4.1. Nieruchomości - -
  4.2. Wartości niematerialne i prawne - -
  4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 433 433
  a) w jednostkach powiązanych, w tym: -


  -
  b) w pozostałych jednostkach 433 433
  4.4. =nne inwestycje długoterminowe 159 8
  5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 358

  918
  5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego
  4 1 310

  871
  5.2. =nne rozliczenia międzyokresowe 47 48
  II. Aktywa obrotowe 183 504

  165 619
  1. Zapasy 5 76 819 70 434
  2. Należności krótkoterminowe 6 103 784

  92 456
  2.1. Od jednostek powiązanych 438 462
  2.2. Od pozostałych jednostek 103 346

  91 995
  3. =nwestycje krótkoterminowe 7 1 781 1 258
  3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 781 1 258
  a) w jednostkach powiązanych 154 602
  b) w pozostałych jednostkach - -
  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 626 655
  3.2. =nne inwestycje krótkoterminowe - -
  4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 1 121 1 471
  A k t y w a r a z e m 255 836 237 425

  PASYWA NOTA 30.06.2018 31.03.2018
  I. Kapitały razem 63 884


  63 255
  1. Kapitał akcyjny 9 1 538 1 538
  2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy
  (wielkość ujemna)
  - -
  3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) - -
  4. Kapitał zapasowy 10 53 416 53 416
  5. Kapitał z aktualizacji wyceny - -
  6. Pozostałe kapitały rezerwowe - -
  7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8 169 - 266
  8. Zysk (strata) netto 572 8 436
  9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku
  obrotowego (wielkość ujemna)
  - -
  II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 191 952 174 170
  1. Rezerwy na zobowiązania 11 2 016 1 438
  1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego
  1 562 1 004
  1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i
  podobne
  435 435
  a) długoterminowa 259 259
  b) krótkoterminowa 176 176
  1.3. Pozostałe rezerwy 20 -
  a) długoterminowe - -
  b) krótkoterminowe 20 -
  2. Zobowiązania długoterminowe 12 25 848 26 230


  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s k o n s o l i d o w a n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 2018
  G R O D N O S . A . 7 | S t r o n a


  2.1. Wobec jednostek powiązanych - -
  2.2. Wobec pozostałych jednostek 25 848 26 230
  3. Zobowiązania krótkoterminowe 13 163 936 146 339
  3.1. Wobec jednostek powiązanych - 8
  3.2. Wobec pozostałych jednostek - 146 294
  3.3. Fundusze specjalne 142 37
  4. Rozliczenia międzyokresowe 153 162
  4.1. Ujemna wartość firmy - -
  4.2. =nne rozliczenia międzyokresowe 153 162
  a) długoterminowe 117 126
  b) krótkoterminowe 36 36
  P a s y w a r a z e m 255 836 237 425


  WARTOŚĆ KSIĘGOWA AKCJI
  Wyszczególnienie 30.06.2018

  30.0 3.201 8
  Wartość księgowa (w tys. zł) 63 884 63 255
  Liczba akcji (tys. szt.) 15 382 15 382
  Liczba akcji po doprowadzeniu do porównywalności (tys. szt.) 15 382 15 382
  Wartość księgowa na jedną akcję (w tys. zł) 0,0041 0,0041
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,15 4,11
  Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.) 15 382 15 382
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w tys. zł) 0,0041 0,0041
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,70 4,11

  Jarosław Jurczak Andrzej Jurczak
  Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu


  Marta Olszewska


  Monika Jurczak

  Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
  ksiąg rachunkowych

  Członek Zarządu


  Michałów Grabina, dnia 8 sierpnia 201 8 roku  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s k o n s o l i d o w a n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 2018
  G R O D N O S . A . 8 | S t r o n a


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW NOTA 01.04. - 30.06.2018 01.04. - 30.06.2017
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
  materiałów, w tym:
  110 645 91 851
  - od jednostek powiązanych 83 60
  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 767 801
  2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 109 878 91 050
  II. Koszty działalności operacyjnej 109 349 90 830
  1. Amortyzacja 1 146 950
  2. Zużycie materiałów i energii 890 764
  3. Usługi obce 4 419 3 998
  4. Podatki i opłaty 222 207
  5. Wynagrodzenia 8 634 7 142
  6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla
  pracowników
  2 020 1 927
  7. Pozostałe koszty rodzajowe 1 163 632
  8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 90 845 75 210
  VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (I -II) 1 296 1 021
  V==. Pozostałe przychody operacyjne 75 105
  1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 11 42
  2. Dotacje - -
  3. Inne przychody operacyjne 64 63
  V===. Pozostałe koszty operacyjne 285 174
  1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - -
  2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - -
  3. Inne koszty operacyjne 285 174
  IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII -VIII) 1 086 952
  X. Przychody finansowe 202 39
  1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - -
  - od jednostek powiązanych - -
  2. Odsetki, w tym: 202 39
  55 - od jednostek powiązanych - -
  3. Zysk ze zbycia inwestycji - -
  4. Aktualizacja wartości inwestycji - -
  5. Inne - -
  XI. Koszty finansowe 476 427
  1. Odsetki, w tym: 476 423
  - dla jednostek powiązanych - -
  2. Strata ze zbycia inwestycji - -
  3. Aktualizacja wartości inwestycji - -
  4. Inne - 5
  XII. Zysk (strata) przed opodatkowanie m (IX+X -XI) 812 563
  XIII. Podatek dochodowy 182 116
  a) część bieżąca 64 76
  b) część odroczona 118 40
  X=V. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia
  straty)
  - -
  XV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek
  podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
  - -
  XVI. Zysk (strata) netto (XII -XIII -XIV+/ -XV) 15 572 447
  XVII. Inne całkowite dochody - -
  XVIII. Całkowite dochody ogółem (XVI+XVII) 572 447

  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s k o n s o l i d o w a n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 2018
  G R O D N O S . A . 9 | S t r o n a


  WARTOŚĆ KSIĘGOWA AKCJI
  Wyszczególnienie 30.06.2018 30.06.2017
  Zysk (strata) netto na jedną akcję 0,05 0,03
  Zwykły 0,05 0,03
  Rozwodniony 0,05 0,03
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys. szt.) 15 381 15 381
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych po doprowadzeniu do porównywalności (w tys. szt.) 15 381 15 381
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,05 0,03
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w tys. zł) 15 381 15 381
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,05 0,03

  Jarosław Jurczak Andrzej Jurczak
  Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu


  Marta Olszewska


  Monika Jurczak

  Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
  ksiąg rachunkowych

  Członek Zarządu


  Michałów Grabina, dnia 8 sierpnia 201 8 roku  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s k o n s o l i d o w a n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 2018
  G R O D N O S . A . 10 | S t r o n a


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NOTA 01.04. - 30.06.2018 01.04. - 30.06.2017
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I. Zysk netto 572 447
  II. Korekty razem 2 167 -849
  1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych
  wycenianych metodą praw własności
  - -
  2. Amortyzacja 1 146 950
  3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych - -
  4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 497 469
  5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -30 -32
  6. Zmiana stanu rezerw 577 89
  7. Zmiana stanu zapasów - 6 415 -2 258
  8. Zmiana stanu należności -11 315 -7 878
  9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i
  pożyczek
  17 836 8 066
  10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -98 246
  11. Podatek dochodowy zapłacony -31
  -
  -502
  - III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I -II) 2 797

  -402
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 700 42
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
  trwałych
  700 42
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
  prawne
  - -
  3. Z aktywów finansowych, w tym: - -
  a) w jednostkach powiązanych - -
  - zbycie aktywów finansowych - -
  - dywidendy i udziały w zyskach - -
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - -
  - odsetki - -
  - inne wpływy z aktywów finansowych 600 -
  b) w pozostałych jednostkach - -
  - zbycie aktywów finansowych - -
  - dywidendy i udziały w zyskach - -
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - -
  - odsetki - -
  - inne wpływy z aktywów finansowych - -
  4. =nne wpływy inwestycyjne - -
  II. Wydatki -530 -876
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
  aktywów trwałych
  -5 -876
  2. =nwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - -
  3. Na aktywa finansowe, w tym: - -
  a) w jednostkach powiązanych - -
  - nabycie aktywów finansowych - -
  - udzielone pożyczki długoterminowe - -
  b) w pozostałych jednostkach - -
  - nabycie aktywów finansowych - -
  - udzielone pożyczki długoterminowe - -
  4. Inne wydatki inwestycyjne -374 -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I -II) 170

  -834
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy 366 4 028
  1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów
  kapitałowych oraz dopłat do kapitału
  - -
  2. Kredyty i pożyczki 366 4 027
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych - -
  4. =nne wpływy finansowe - 2
  II. Wydatki - 2 362 -3 222
  1. Nabycie akcji (udziałów) własnych - -
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - -
  3. =nne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku - -


  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s k o n s o l i d o w a n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 2018
  G R O D N O S . A . 11 | S t r o n a


  4. Spłaty kredytów i pożyczek - 1 051 -2 094
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych - -
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych - -
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego - 815 -687
  8. Odsetki -496

  -440
  9. Inne wydatki finansowe - -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I -II) - 1 996 807
  D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/ -B.III+/ -C.III) 971

  -430
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 971

  -430
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - -
  F. Środki pieniężne na początek okresu 655 1 333
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ - D), w tym: 1 626 903
  - o ograniczonej możliwości dysponowania - 1

  Jarosław Jurczak Andrzej Jurczak
  Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu


  Marta Olszewska


  Monika Jurczak

  Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
  ksiąg rachunkowych

  Członek Zarządu


  Michałów Grabina, dnia 8 sierpnia 201 8 roku

  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s k o n s o l i d o w a n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 2018
  G R O D N O S . A . 12 | S t r o n a


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 01.04. - 30.06.2018 01.04. - 30.06.2017
  I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 63 255 56 536
  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - -
  b) korekty błędów podstawowych - -
  I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu
  porównywalnych
  63 255 56 536
  1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1 538

  1 538
  1.1. Zmiany kapitału zakładowego -

  -
  a) zwiększenia (z tytułu) -
  -
  -
  - - emisji akcji (wydania udziałów) -

  -
  b) zmniejszenia (z tytułu) - -
  1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 538

  1 538
  2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu - -
  2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy - -
  a) zwiększenia (z tytułu) - -
  b) zmniejszenia (z tytułu) - -
  2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu - -
  3. Akcje (udziały) własne na początek okresu - -
  3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych - -
  a) zwiększenia (z tytułu) - -
  b) zmniejszenia (z tytułu) - -
  3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu - -
  4. Kapitał zapasowy na początek okresu 53 416

  46 760
  4.1. Zmiany kapitału zapasowego -

  -
  a) zwiększenia (z tytułu) -

  -
  - z podziału zysku (ustawowo) -

  -
  - agio -

  -
  b) zmniejszenie (z tytułu) -

  -
  - nakłady na podwyższenie kapitału -

  -
  - wypłaty dywidendy - -
  4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 53 416

  46 760
  5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu - -
  5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - -
  a) zwiększenia (z tytułu) - -
  b) zmniejszenia (z tytułu) - -
  5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu - -
  6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu - -
  6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych - -
  a) zwiększenia (z tytułu) - -
  - wypłaty na poczet PDA - -
  b) zmniejszenia (z tytułu) - -
  - z przesunięcia na kapitał podstawowy - -
  - z przesunięcia na kapitał zapasowy - -
  6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu - -
  7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8 169 8 238
  7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8 169 8 238
  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - -
  b) korekty błędów podstawowych - -
  7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po
  uzgodnieniu danych porównywalnych
  8 169 8 238
  a) zwiększenia (z tytułu) - -
  b) zmniejszenia (z tytułu) -

  -
  - podział zysku - wypłata dywidendy -

  -
  - podwyższenie kapitału zapasowego -

  -
  7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8 169 8 238
  7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu - -
  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - -


  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s k o n s o l i d o w a n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 2018
  G R O D N O S . A . 13 | S t r o n a


  b) korekty błędów podstawowych - -
  7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
  - -
  a) zwiększenia (z tytułu) - -
  b) zmniejszenia (z tytułu) - -
  7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu - -
  7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8 169 8 238
  8. Wynik netto 572 447
  a) zysk netto 572 447
  b) strata netto - -
  c) odpisy z zysku - -
  II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 63 884 56 983
  III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału
  zysku (pokrycia straty)
  63 884 54 522


  Jarosław Jurczak Andrzej Jurczak
  Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu


  Marta Olszewska


  Monika Jurczak

  Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
  ksiąg rachunkowych

  Członek Zarządu


  Michałów Grabina, dnia 8 sierpnia 201 8 roku  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s k o n s o l i d o w a n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 2018
  G R O D N O S . A . 14 | S t r o n a


  DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 KWIETNIA DO 30 CZERWCA 2018 ROKU


  1. DODATKOWE INFORMACJE
  1.1 INWESTYCJE W JEDNOSTKI ZALEŻNE
  Spółka GRODNO SA jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Grodno SA, która na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego
  sprawozdania obejmuje również:
  • =NEGRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Hednostka zależna została zawiązana aktem notarialnym z dnia 17 września 2014
  roku. =NEGRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wpisana do rejestru p rzedsiębiorców Krajowego Rejestru
  Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, X=V Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000529053, w dniu 29 października 2014 roku.
  Grodno SA dokonał a w dniu 24 lutego 2015 roku nabycia wszystkich istniejących udziałów w =NEGRO spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością w liczbie 50.923 o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 2.546.150,00 PLN.
  Cena nabycia została ustalona na 4 351 tys. PLN.

  • BARGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Hednostka zależna została zawiązana aktem notarialnym z dnia 10 grudnia 1990
  roku. BARGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
  Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, X=V Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000529053.
  Grodno SA dokonał a w dniu 3 lutego 2017 roku nabycia wszystkich istniejących udziałów w BARGO spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością w liczbie 100 o wartości nominalnej 500,00 PLN każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 PLN. Cena
  nabycia została ustalona na 13 064 tys. PLN.

  • EL-CORTE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Hedno stka zależna została zawiązana aktem notarialnym z dnia 30 czerwca
  2017 roku. EL -CORTE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
  Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział G ospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS 0000694343.
  Grodno SA w dniu 30 czerwca 2017 roku przy zawiązaniu spółki objęła 102 udziały w EL -CORTE spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością o wartości nominalnej 102.000,00 PLN stanowiące 51 % ud ziału w kapitale zakładowym jednostki zależnej.
  Udziały objęte przy zawiązaniu pokryte zostały przez wspólników wkładami pieniężnymi w wysokości wartości nominalnej.
  1.2 FORMAT ORAZ OGÓLNE ZASADY SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.
  Zarząd Hednostki Dominującej oświadcza, iż śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone wedle
  najlepszej wiedzy, według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Skonsolidowane
  sprawozdanie finan sowe odzwierciedla sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej w sposób prawdziwy,
  rzetelny i jasny .
  1.2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI
  Skonsolidowane sprawozdanie f inansowe zostało przygotowane zgodnie z:
  • Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską („UE”). MSSF
  obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardó w Rachunkowości („RMSR”) oraz Komisję ds.
  =nterpretacji Sprawozdawczości Finansowej („=FR=C”),
  • Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (UoR) (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zmianami).


  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s k o n s o l i d o w a n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 2018
  G R O D N O S . A . 15 | S t r o n a


  W dniu 18 sierpnia 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRODNO S.A. podjęło Uchwałę nr 18 w wyniku której Spółka będzie sporządzała
  zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
  Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie
  rozporządzeń Komisji Europejskiej.
  Zasady rachunkowości przedstawione poniżej stosowano przy zachowaniu zasady ciągłości we wszystkich prezentowanych okresach.
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadą kosztu historycznego.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe składa się z:
  • skonsolidowane sprawozdania z sytuacji finansowej,
  • skonsolidowane sprawozdania z całkowitych dochodów,
  • skonsolidowan e sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
  • skonsolidowane sprawozdania z przepływów pieniężnych,
  • not objaśniających.
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w polskich złotych („PLN”), a wszystkie wartości, o ile nie wskazan o
  inaczej, podane są w tysiącach złotych („tys. PLN”).
  1.2.2. OKRES OBJĘTY SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIEM I DANYMI PORÓWNYWALNYMI DLA PREZENTOWANEGO
  SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 30.06.2018 roku i obejmuje okres 3 miesięcy.
  Dla danych prezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz pozycjach pozabilansowych zaprezentowano
  porównywalne dane finansowe na dzień 31.03.2018 roku.
  Dla danych prezentowanych w sko nsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów, skonsolidowanym sprawozdaniu ze zmian
  w kapitale własnym oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych zaprezentowano porównywalne dane finansowe za
  okres od 01.04.2017 roku do 30.06.2017 rok u.
  1.2.3. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w okresie
  co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym. Zarząd Hednostki Dominującej nie stwierdza na dzień podpisania skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez
  Grupę Kapitałową w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego l ub przymusowego zaniechania bądź istotnego
  ograniczenia przez nie dotychczasowej działalności.
  1.2.4. KOREKTY WYNIKAJĄCE z ZASTRZEŻEŃ w OPINII PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
  W opinii biegłego rewidenta z badania statutowych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za lata zakończone odpowiednio 31
  marca 2017 roku oraz 31 marca 2018 roku nie wystąpiły zastrzeżenia, które powodowałyby konieczność dokonania korekt w przedstawionym
  skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz w prezentowanych danych porównywalnych.
  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s k o n s o l i d o w a n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 2018
  G R O D N O S . A . 16 | S t r o n a


  1.2.5. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI i METODY OBLICZENIOWE
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
  Międzynarodowymi Stand ardami Sprawozdawczości Finansowej (MRS/MSSF) zatwierdzonymi przez Unię Europejską („UE”).
  MSR/MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz
  Komitet ds. =nterpretacji Międzynarodow ej Sprawozdawczości Finansowej („K=MSF”). w punkcie 1.2.6 ujęto jednolity opis zasad
  rachunkowości.
  Hednostka prowadzi swoje księgi rachunkowe zgodnie z polityką rachunkowości określoną przez Ustawę z dnia 29 września 1994 roku
  o rachunkowości, z późniejsz ymi zmianami i wydanymi na jej podstawie przepisami.
  1.2.6. JEDNOLITY OPIS ISTOTNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI
  1.2.6.1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE
  Wartości niematerialne obejmują aktywa Spółki, które nie posiadają postaci fizycznej, są identyfikowalne oraz które moż na wiarygodnie
  wycenić i które w przyszłości spowodują wpływ korzyści ekonomicznych do jednostki.
  Wartości niematerialne ujmowane są pierwotnie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia.
  Wartości niematerialne powstałe na skutek prowadzenia prac rozwojowych, ujmowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej po
  spełnieniu następujących warunków:
  • z technicznego punktu widzenia istnieje możliwość ukończenia składnika wartości niematerialnych, tak aby nadawał się do sprze daży
  lub użytkowania,
  • istnieje możliwość udowodnienia zamiaru ukończenia składnika oraz jej użytkowania i sprzedaży,
  • składnik będzie zdolny do użytkowania lub sprzedaży,
  • znany jest sposób w jaki składnik będzie wytwarzał przyszłe korzyści ekonomiczne,
  • zapewnione zostaną środki techniczne oraz fin ansowe konieczne do ukończenia prac rozwojowych oraz jego użytkowania i sprzedaży,
  • istnieje możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych.
  Nakłady poniesione w okresie prowadzenia prac badawczych oraz nakłady nie spełniaj ące w/w warunków ujmowane są jako koszty
  w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w dacie ich poniesienia, w pozycji kosztów ogólnego zarządu.
  Amortyzacja wartości niematerialnych odbywa się według stawek odzwierciedlających przewidywany okres ich użytkowania . Szacunki okresu
  użytkowania weryfikowane są corocznie. Spółka nie posiada wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania. Dla celów
  amortyzacji wartości niematerialnych o określonym okresie użytkowania stosowana jest metoda amortyzacji lini owej. Okresy użytkowania
  dla poszczególnych składników wartości niematerialnych są następujące:
  • Licencje na oprogramowanie od 2 do 10 lat
  • Prawa majątkowe od 2 do 5 lat
  Wartości niematerialne poddawane są testowi na utratę wartości jeśli istnieją przesłanki wskazujące na występowanie utraty wartości, przy
  czym dla wartości niematerialnych w okresie ich realizacji ewentualna utrata wartości określana jest na każdy dzień bilansowy. Skutki utraty
  wartości, wartości niematerialnych i prawnych jak również ich amo rtyzacji odnoszone są w koszty działalności podstawowej.
  Wartości niematerialne utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego amortyzuje się przez okres ich przewidywanego
  użytkowania ekonomicznego na takich samych zasadach jak aktywa własne, nie dłużej jednak niż okres trwania leasingu.
  Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży/likwidacji lub zaprzestania użytkowania pozycji wartości niematerialnych określa się ja ko różnicę między
  przychodami ze sprzedaży a wartością bilansową tych pozycji i ujmuje si ę je w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.


  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s k o n s o l i d o w a n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 2018
  G R O D N O S . A . 17 | S t r o n a


  Na dzień bilansowy wartości niematerialne wyceniane są według kosztu po pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne oraz
  ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
  1.2.6.2. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
  Rzecz owe aktywa trwałe obejmują środki trwałe i nakłady na środki trwałe w budowie, które jednostka zamierza wykorzystywać w swojej
  działalności oraz na potrzeby administracyjne w okresie dłuższym niż 1 rok, które w przyszłości spowodują wpływ korzyści ekonomic znych do
  jednostki. Nakłady na środki trwałe obejmują poniesione nakłady inwestycyjne jak również poniesione wydatki na przyszłe dosta wy maszyn,
  urządzeń i usług związanych z wytworzeniem środków trwałych (przekazane zaliczki). Środki trwałe obejmują istot ne specjalistyczne części
  zamienne, które funkcjonują jako element środka trwałego.
  Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie ujmowane są pierwotnie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia.
  Środki trwałe w budowie powstające dla celów produkcyjnych, wynaj mu lub administracyjnych, jak również dla celów jeszcze nie
  określonych, prezentowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej po koszcie wytworzenia pomniejszonym o ujęte odpisy z tytułu utraty
  wartości. Koszt wytworzenia obejmuje opłaty oraz, dla odpowied nich aktywów, koszty finansowania zewnętrznego skapitalizowane zgodnie
  z zasadami rachunkowości Spółki. Amortyzacja dotycząca tych aktywów trwałych rozpoczyna się w momencie rozpoczęcia ich użytkowania,
  zgodnie z zasadami dotyczącymi pozostałych aktywów tr wałych Spółki.
  Amortyzacja środków trwałych w tym komponentów odbywa się według stawek odzwierciedlających przewidywany okres ich użytkowania.
  Szacunki okresu użytkowania rewidowane są corocznie. Dla celów amortyzacji środków trwałych stosowana jest metoda amortyzacji liniowej.
  Okresy użytkowania dla poszczególnych składników środków trwałych są następujące:
  • Budynki i budowle od 9 do 40 lat
  • Maszyny i urządzenia od 3 do 14 lat
  • Środki transportu od 2,5 do 10 lat
  • Pozostałe środki trwałe od 2 do 25 lat
  Grunty własne nie podlegają amortyzacji. Spółka traktuje nadane prawa wieczystego użytkowania jako leasing operacyjny. w przypadku
  nabycia takich praw na rynku wtórnym prezentowane są one jako wartości niematerialne i amortyzowane w okresie przewidywanego ich
  użytkowania.
  Grunty, budynki i budowle użytkowane w procesie produkcji i dostarczania towarów i usług, jak również dla celów administracyjnych
  wykazywane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w wartości kosztu historycznego, pomniejszonego w kolejnyc h okresach
  o skumulowane odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu utraty wartości.
  Amortyzację przeszacowanych budynków i budowli ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.
  Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie poddawane są testowi na utratę war tości jeśli istnieją przesłanki wskazujące na występowanie
  utraty wartości, przy czym dla środków trwałych w budowie w okresie ich realizacji ewentualna utrata wartości określana jest na każdy dzień
  bilansowy. Skutki utraty wartości środków trwałych oraz ś rodków trwałych w budowie odnoszone są w pozostałe koszty operacyjne.
  Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego amortyzuje się przez okres ich przewidywanego użytkowania
  ekonomicznego na takich samych zasadach jak aktywa własne, nie dłużej jednak niż okres trwania leasingu.
  Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży / likwidacji lub zaprzestania użytkowania pozycji rzeczowych aktywów trwałych określa s ię jako różnicę
  między przychodami ze sprzedaży a wartością bilansową tych pozycji i ujmuje się je w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.
  1.2.6.3. AKTYWA FINANSOWE
  Aktywa finansowe dzielą się na następujące kategorie:
  • Aktywa finansowe utrzymane do terminu wymagalności,


  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s k o n s o l i d o w a n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 2018
  G R O D N O S . A . 18 | S t r o n a


  • Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
  • Pożyczki i należności,
  • Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
  Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są to aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, o określonych
  lub możliwych do określenia płatnościach oraz ustalonym terminie wymagalności, które Hednostka zamierza i ma możliwość utrzymać
  w posiadaniu do tego czasu, inne niż:
  • wyznaczone przy początkowym ujęciu jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
  • wyznaczone jako dostępne do sprzedaży,
  • spełniające definicję pożyczek i nal eżności.
  Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej
  stopy procentowej. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności kwalifikowane są jako aktywa długoterminowe, jeże li ich
  zapadalność przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego.
  Składnikiem aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy jest składnik spełniający jeden z poniższych
  warunków:
  a. jest klasyfikowany jako przeznaczony do obrotu. Składniki aktywów finansowych kwalifikuje się jako przeznaczone do obrotu, jeśli są:
  • nabyte głównie w celu sprzedaży w krótkim terminie,
  • częścią portfela określonych instrumentów finansowych zarządzanych łącznie i co do których istnieje prawdopodobieństwo uzyskania
  zysku w krótkim terminie,
  • instrumentami pochodnymi, z wyłączeniem instrumentów pochodnych będących elementem rachunkowości zabezpieczeń oraz umów
  gwarancji finansowych,
  b. został zgodnie z MSR 39 wyznaczony do tej kategorii w momencie początkoweg o ujęcia.
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są wyceniane w wartości godziwej uwzględniając ich wartość
  rynkową na dzień bilansowy bez uwzględnienia kosztów transakcji sprzedaży. Zmiany wartości tych instrumentów finansowy ch ujmowane
  są w sprawozdaniu z całkowitych dochodów jako przychody (korzystne zmiany netto wartości godziwej) lub koszty (niekorzystne zmiany
  netto wartości godziwej). Heżeli kontrakt zawiera jeden lub więcej wbudowanych instrumentów pochodnych, cały kont rakt może zostać
  zakwalifikowany do kategorii aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Nie dotyczy to przypadków,
  gdy wbudowany instrument pochodny nie wpływa istotnie na przepływy pieniężne z kontraktu lub jest rzeczą ocz ywistą bez przeprowadzania
  lub po pobieżnej analizie, że gdyby podobny hybrydowy instrument byłby najpierw rozważany, to oddzielenie wbudowanego instrum entu
  pochodnego byłoby zabronione. Aktywa finansowe mogą być przy pierwotnym ujęciu wyznaczone do katego rii wycenianych w wartości
  godziwej przez wynik finansowy, jeżeli poniższe kryteria są spełnione:
  • taka kwalifikacja eliminuje lub znacząco obniża niespójność w zakresie ujmowania lub wyceny (niedopasowanie księgowe); lub
  • aktywa są częścią grupy aktywów fin ansowych, które są zarządzane i oceniane w oparciu o wartość godziwą, zgodnie
  z udokumentowaną strategią zarządzania ryzykiem; lub
  • aktywa finansowe zawierają wbudowane instrumenty pochodne, które powinny być oddzielnie ujmowane.
  Pożyczki i należności to ni ezliczone do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub możliwych do ustalenia płatnościach,
  nienotowane na aktywnym rynku. Zalicza się je do aktywów obrotowych, o ile termin ich wymagalności nie przekracza 12 miesięcy od dnia
  bilansowego. P ożyczki udzielone i należności o terminie wymagalności przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego zalicza się do
  aktywów trwałych.
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są to aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, które zostały zaklasyf ikowane jako
  dostępne do sprzedaży lub nienależące do żadnej z wcześniej wymienionych trzech kategorii aktywów. Aktywa finansowe dostępne do


  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s k o n s o l i d o w a n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 2018
  G R O D N O S . A . 19 | S t r o n a


  sprzedaży wyceniane są w cenie nabycia skorygowanej o odpis z tytułu utraty wartości. Spadek wartości aktywów dostę pnych do sprzedaży
  spowodowany utratą wartości ujmuje się jako koszt.
  Nabycie i sprzedaż aktywów finansowych rozpoznawane są na dzień dokonania transakcji. w momencie początkowego ujęcia składnik
  aktywów finansowych wycenia się w wartości godziwej, powięks zonej w przypadku składnika aktywów niekwalifikowanego jako wyceniany
  w wartości godziwej przez wynik finansowy, o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia.
  Składnik aktywów finansowych zostaje usunięty z bilansu, gdy Jednostka traci kontrolę nad prawami umownymi składającymi się na dany
  instrument finansowy; zazwyczaj ma to miejsce w przypadku sprzedaży instrumentu lub gdy wszystkie przepływy środków pieniężnych
  przypisane danemu instrumentowi przechodzą na niezależną stronę trz ecią.
  Dopłaty do kapitału, w jednostce wnoszącej dopłaty, prezentowane są jako aktywa finansowe w jednostkach podporządkowanych.
  w momencie przeznaczenia dopłat na pokrycie strat jednostki podporządkowanej kwota dopłat na ten cel obciąża koszty finansowe jednostki,
  która wniosła dopłaty.
  1.2.6.4. UTRATA WARTOŚCI
  W przypadku zaistnienia zewnętrznych lub wewnętrznych przesłanek, które wskazują, że istnieje ryzyko braku możliwości odzyska nia
  wartości ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego składnika aktyw ów, przeprowadza się testy sprawdzające pod kątem ewentualnej
  utraty wartości. Testy sprawdzające są przeprowadzane raz w roku także w odniesieniu do wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie
  używania oraz w stosunku do wartości firmy niezależnie od zaistnienia przesłanek.
  Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się w wysokości kwoty, o jaką wartość bilansowa danego składnika aktywów (lub ośrodka
  wypracowującego środki pieniężne) przewyższa jego wartość odzyskiwalną. Wartość odzyskiwana to wyższa z dw óch kwot: wartości godziwej
  pomniejszonej o koszty sprzedaży i wartości użytkowej. Odpis z tytułu utraty wartości ujmuje się w ciężar zysków i strat.
  Niefinansowe aktywa trwałe, dla których w okresach wcześniejszych dokonano odpisu z tytułu utraty wartości testuje się na każdy dzień
  sprawozdawczy pod kątem wystąpienia przesłanek wskazujących na możliwość odwrócenia wcześniej dokonanego odpisu.
  Dla potrzeb analizy pod kątem utraty wartości aktywa grupuje się na najniższym poziomie, na jakim generują przepływ y pieniężne niezależnie
  od innych aktywów (ośrodki wypracowujące środki pieniężne). Dla celów przeprowadzenia testów na utratę wartości ośrodek wypra cowujący
  środki pieniężne ustala się każdorazowo. Na najwyższym poziomie w Spółce ośrodkiem odpowiedzialnoś ci jest spółka, z kolei ośrodki
  odpowiedzialności na najniższym poziomie w Hednostce są wybrane aktywa w ramach spółek.
  1.2.6.4.1. Utrata wartości aktywów finansowych
  Na koniec każdego okresu sprawozdawczego dokonuje się oceny, czy występują obiektywne dow ody na to, że składnik aktywów finansowych
  lub grupa aktywów finansowych utraciły wartość. Do istotnych obiektywnych przesłanek (dowodów) zalicza się przede wszystkim: poważne
  problemy finansowe dłużnika, wstąpienie na drogę sądową przeciwko dłużnikowi, za nik aktywnego rynku dla danego instrumentu
  finansowego, wystąpienie istotnej niekorzystnej zmiany w środowisku ekonomicznym, prawnym lub rynkowym wystawcy instrumentu
  finansowego, utrzymywanie się spadku wartości godziwej instrumentu finansowego poniżej po ziomu zamortyzowanego kosztu.
  1.2.6.4.2. Utrata wartości należności handlowych
  Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizując ego.
  Jednostka dokonuje indywidualnej oceny ryzyka n ieściągalności poszczególnych pozycji należności i na tej podstawie ustala wartość
  koniecznego odpisu dla należności.
  Odpis z tytułu utraty wartości ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Odwrócenie odpisu ujmuje się, jeżeli w kolejnych
  okresach utrata wartości ulega zmniejszeniu i zmniejszenie to może być przypisane do zdarzeń występujących po momencie ujęcia odpisu.  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s k o n s o l i d o w a n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 2018
  G R O D N O S . A . 20 | S t r o n a


  1.2.6.5. LEASING
  Leasing jest klasyfikowany, jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenoszą zasadniczo całe potencjalne korz yści oraz ryzyko
  wynikające z faktu bycia właścicielem na leasingobiorcę. Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu są traktowane, jako leasing operacyjny.
  W przypadku umów leasingu finansowego, na mocy, których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających
  z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach, jako środek trwały według
  niższej z dwóch wartości (i) wartości godziwej lub (ii) wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia
  leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej
  stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpo średnio w sprawozdaniu z całkowitych
  dochodów w okresie, którego dotyczą.
  Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu są amortyzowane w ciągu przewidywanego okresu ich ekonomicznej użyteczności.
  1.2.6.6. TRANSAKCJE w WALUCIE OBCEJ
  Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym prezentowane są w polskich złotych („PLN”), która stanowi walutę funkcjonalną Spółki.
  Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień kursie średnim
  ustalonym dla d anej waluty przez Narodowy Bank Polski.
  Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne denominowane w walutach obcych są przeliczane według kursu obowiązującego na ten
  dzień. Aktywa i zobowiązania wyceniane w wartości godziwej i denominowane w walutach obcych wycenia się po kursie obowiązującym
  w dniu ustalenia wartości godziwej.
  Pozycje niepieniężne wyceniane są według kosztu historycznego.
  Różnice kursowe ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w okresie, w którym powstają, z wyjątkiem:
  • różni c kursowych stanowiących koszty finansowania zewnętrznego, które dotyczących aktywów w budowie przeznaczonych do
  przyszłego wykorzystania operacyjnego, które włącza się do tych aktywów i traktuje, jako korekty kosztów odsetkowych,
  • różnic kursowych wynikają cych z transakcji przeprowadzonych w celu zabezpieczenia przed określonym ryzykiem walutowym zgodnie
  z zasadami rachunkowości zabezpieczeń.
  Kursy walut, przyjęte do wyceny bilansowej, Grupa Kapitałowa przyjęła zgodnie z tabelą NBP nr 125 /A/NBP/2018, 64/A/NBP/2018:
  Kurs waluty 29.06.2018 30.03.2018
  EUR 4,3616 4,2085
  1.2.6.7. KAPITAŁ WŁASNY
  Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie Jednostki i wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  Różnice między wartością godziwą uzyskanej zapłaty i wartością nominalną akcji są ujmowane w kapitale zapasowym ze sprzedaży akcji
  powyżej ich wartości nominalnej.
  W przypadku wykupu własnych akcji, kwota zapłaty za akcje obciąża kapitał własny i jest wykazywana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
  w pozycji akcji własnych.
  1.2.6.8. REZERWY
  Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłyc h i gdy
  jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje ko nieczność wypływu środków tożsamych ze stratami
  ekonomicznymi, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.


  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s k o n s o l i d o w a n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 2018
  G R O D N O S . A . 21 | S t r o n a


  1.2.6.9. KREDYTY BANKOWE i POŻYCZKI OTRZYMANE
  W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków
  pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/pożyczki. Następnie, kredyty bankowe i pożyczki są wyceniane według skorygowanej
  ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Spółka może odstąpić od wyceny według
  zamortyzowanego kosztu o ile efekt zastosowania efektywnej stopy byłby nieistotny lub nie ma możliwości ustalenia terminów lub kwot
  przyszłych przepływów dla ustalenia efektywnej stopy.
  1.2.6.10. OD ROCZONY PODATEK DOCHODOWY
  Rezerwa na podatek dochodowy jest tworzona metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich dodatnich różnic przejściowych
  występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilanso wą wykazaną w sprawozdaniu
  finansowym.
  Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych,
  jak również niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w tak iej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że
  zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać wyżej wymienione różnice i straty.
  Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy dzień bilan sowy i ulega stosownemu
  obniżeniu w części, w jakiej przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub
  całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku.
  Aktywa z tytułu odroczonego p odatku oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które
  według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub zobowiązanie spełnione, przyjmując za
  podstawę stawki podatkowe (i przepisy podatkowe) obowiązujące i uchwalone na dzień bilansowy.
  1.2.6.11. UZNAWANIE PRZYCHODÓW
  1.2.6.11.1. Ujęcie przychodów ze sprzedaży
  Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej, po pomniejszeniu o przewidy wane rabaty, zwroty
  klientów i podobne pomniejszenia, w tym podatek od towarów i usług VAT oraz inne podatki związane ze sprzedażą, za wyjątkiem podatku
  akcyzowego.
  1.2.6.11.2. Sprzedaż towarów
  Przychody ze sprzedaży towarów ujmowane są po spełnieniu wszy stkich następujących warunków:
  • przeniesienia ze Spółki na nabywcę znaczącego ryzyka i korzyści wynikających z prawa własności towarów;
  • scedowania przez Spółkę funkcji kierowniczych w stopniu związanym na ogół z prawem własności oraz efektywnej kontroli nad
  sprzedanymi towarami;
  • możliwości dokonania wiarygodnej wyceny kwoty przychodów;
  • wystąpienia prawdopodobieństwa, że jednostka otrzyma korzyści ekonomiczne związane z transakcją; oraz
  • możliwości wiarygodnej wyceny kosztów poniesionych lub przewid ywanych w związku z transakcją.
  1.2.6.11.3. Świadczenie usług
  Przychody z tytułu umów o świadczenie usług ujmuje się poprzez odniesienie do stopnia zaawansowania realizacji danej umowy.


  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s k o n s o l i d o w a n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 2018
  G R O D N O S . A . 22 | S t r o n a


  Heżeli efekt umowy o świadczenie usług można wiarygodnie oszacować, pr zychody i koszty ujmuje się poprzez odniesienie do stopnia
  zaawansowania realizacji umowy na dzień bilansowy. Wszelkie zmiany w zakresie prac, roszczenia oraz premie są rozpoznawane w stopniu,
  w jakim zostały one uzgodnione z klientem.
  W przypadku, kiedy w artości umowy nie da się wiarygodnie oszacować, przychody z tytułu umowy ujmuje się w stopniu, w jakim jest
  prawdopodobne, że poniesione w związku z umową koszty zostaną nimi pokryte. Koszty związane z umową ujmuje się jako koszty okresu,
  w jakim zostały p oniesione.
  Heżeli istnieje prawdopodobieństwo, że koszty umowy przekroczą związane z nią przychody, przewidywaną stratę ujmuje się niezwłocznie
  jako koszt.
  1.2.6.11.4. Tantiemy
  Przychody z tantiem ujmuje się metodą memoriałową, zgodnie z treścią odnośnych umów. Tantiemy naliczane według czasu powstania
  ujmuje się metodą liniową w okresie obowiązywania umowy. Tantiemy zależne od produkcji, sprzedaży i innych wskaźników ujmuje się przez
  odniesienie do warunków stosownej umowy.
  1.2.6.11.5. Przychody z tytułu odsetek i dywidend
  Przychody z tytułu dywidend są ujmowane w momencie, kiedy zostaje ustanowione prawo akcjonariuszy do otrzymania płatności.
  Przychody z tytułu odsetek ujmowane są narastająco według czasu powstawania, poprzez odniesienie do kwoty niespłac onego jeszcze
  kapitału i przy uwzględnieniu efektywnej stopy oprocentowania, czyli stopy efektywnie dyskontującej przyszłe wpływy pieniężne szacowane
  na oczekiwany okres użytkowania danego składnika aktywów do wartości bilansowej netto tego składnika.
  1.2. 6.11.6. Dotacje
  Dotacje są ujawniane w sprawozdaniu finansowym, jeżeli istnieje wystarczająca pewność, że Spółka spełnia warunki związane z ich
  przyznaniem i będą otrzymane, w pasywach w pozycji Dotacje. Dotacje w pasywach dzielimy na długoterminowe i krót koterminowe zgodnie
  z okresem w jakim odnoszone będę w pozostałe przychody.
  1.2.6.12. KOSZTY ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
  Pracownicy mają prawo do odpraw emerytalnych lub rentowych w momencie przechodzenia na emeryturę lub rentę. Odprawy te przysługują
  pracowni kowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał
  w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Hednostka uznaje koszty z tytułu odpraw
  emerytalnych i rentowych na bazie memoriałowej. Zgodnie z MSR 19 i 37, rezerwa na odprawy emerytalne prezentowana jest
  w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w grupie zobowiązań długo - lub krótkoterminowych, w pozycji „Pozostałe zobowiązania”.
  1.2.6.13. AKTYWA (LUB GRUPY AKTYWÓW DO ZBYCIA) PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY
  Aktywa trwałe (lub grupy do zbycia) są klasyfikowane, jako przeznaczone do sprzedaży, jeśli ich wartość bilansowa zostanie od zyskana przede
  wszystkim w drodze transakcji sprzedaży, a sprzedaż u ważana jest za wysoce prawdopodobną. Wyceniane są one w niższej z następujących
  dwóch kwot: ich wartości bilansowej i wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia, jeżeli ich wartość bilansowa ma zostać odzyskana
  przede wszystkim w drodze transakcji spr zedaży, a nie poprzez ich dalsze wykorzystanie.
  1.2.6.14. ZOBOWIĄZANIA i AKTYWA WARUNKOWE
  Przez zobowiązania warunkowe rozumie się:
  a. możliwy obowiązek, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, którego istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momenci e
  wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub większej ilości niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli Spółki; lub


  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s k o n s o l i d o w a n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 2018
  G R O D N O S . A . 23 | S t r o n a


  b. obecny obowiązek, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, ale nie jest ujmowany w sprawozdaniu finansowym, ponieważ:
  − nie jest prawdopodobne, aby konieczne było wydatkowanie środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne w celu wypełnienia
  obowiązku; lub
  − kwoty obowiązku (zobowiązania) nie można wycenić wystarczająco wiarygodnie.
  Przez aktywa warunkowe rozumi e się możliwe składniki aktywów, które powstały na skutek zdarzeń przeszłych oraz których istnienie zostanie
  potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub większej ilości niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie
  w pełni podlega ją kontroli Hednostki.
  1.2.6.15. SZACUNKI ZARZĄDU
  Sporządzenie sprawozdania finansowego wymaga dokonania przez Zarząd Spółki pewnych szacunków i założeń, które znajdują
  odzwierciedlenie w tym sprawozdaniu oraz w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do tego sprawozdania.
  Szacunki i osądy księgowe wynikają z dotychczasowych doświadczeń oraz innych czynników, w tym przewidywań odnośnie do przyszłych
  zdarzeń, które w danej sytuacji wydają się zasadne.
  Hakkolwiek przyjęte założenia i szacunki opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu na temat bieżących działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki
  mogą się różnić od przewidywanych. Szacunki i związane z nimi założenia podlegają weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest ujęta
  w okresie, w którym dokonano zmiany sz acunku lub w okresach bieżącym i przyszłych, jeżeli dokonana zmiana szacunku dotyczy zarówno
  okresu bieżącego, jak i okresów przyszłych.
  Oszacowania i założenia, które niosą ze sobą znaczące ryzyko konieczności wprowadzenia istotnej korekty wartości bilans owych aktywów
  i zobowiązań w trakcie kolejnego roku obrotowego, omówiono poniżej.
  1.2.6.15.1. Odpisy aktualizujące wartość należności
  Zarząd określa zagrożenie spłaty należności. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa
  ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Hednostka dokonuje indywidualnej oceny ryzyka nieściągalności poszczegól nych
  pozycji należności i na tej podstawie ustala wartość koniecznego odpisu dla należności.
  1.2.6.15.2. Świadczenia emerytalne
  War tość bieżąca zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych zależy od szeregu czynników określanych metodami aktuarialnymi przy
  wykorzystaniu pewnych założeń. Założenia wykorzystywane przy ustalaniu rezerwy oraz kosztów z tytułu świadczeń pracowniczych zawier ają
  założenia dotyczące stóp dyskonta.
  1.2.6.15.3. Okres użytkowania rzeczowych aktywów trwałych
  Zarząd określa szacowane okresy użytkowania, a poprzez to stawki amortyzacji dla poszczególnych rzeczowych aktywów trwałych. Szacunek
  ten opiera się na oczekiwanym okresie ekonomicznej użyteczności tych aktywów. w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących zmianę
  spodziewanego okresu użytkowania (np. zmiany technologiczne, wycofanie z użytkowania itp.) mogą się zmienić stawki amortyzacji.
  w konsekwen cji zmieni się wartość odpisów amortyzacyjnych i wartość księgowa netto rzeczowych aktywów trwałych.
  1.2.6.15.4. Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego wycenia się przy zastosowaniu stawek podatkowych, które według
  dostępnych prognoz będą stosowane na moment zrealizowania aktywa lub rozwiązania zobowiązania, przyjmując za podstawę przepis y
  podatkowe, które obowiązywały prawnie lub faktycznie na koniec okresu sprawozdawcze go. Prawdopodobieństwo realizacji aktywa z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego z przyszłymi zyskami podatkowymi opiera się na planach Spółki.


  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s k o n s o l i d o w a n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 2 0 1 8  G R O D N O S . A . 24 | S t r o n a

  2. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
  2.1 AKTYWA
  Nota 1 – Wartości niematerialne i prawne
  Nota 1.1 - Zmiana wartości niematerialnych i prawnych wg grup rodzajowych w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 roku

  6 d E
  Wartości niematerialne
  i prawne, razem koszty zakończonych
  prac rozwojowych
  wartość
  firmy
  nabyte koncesje, patenty, licencje i
  podobne wartości, w tym: inne wartości
  niematerialne i
  prawne
  zaliczki na wartości
  niematerialne i prawne - oprogramowanie
  komputerowe
  a) wartość brutto wartości
  niematerialnych i prawnych na początek
  okresu
  - - 3 540 3 540 5 931 - 9 618
  b) zwiększenia (z tytułu) - - 2 2 2
  -nakłady na WNiP - -
  -zakup - - 2 2 2 4
  c) zmniejszenia (z tytułu) - -
  d) wartość brutto wartości
  niematerialnych i prawnych na koniec
  okresu
  - - 3 542 3 542 5 933 9 621
  e) skumulowana amortyzacja
  (umorzenie) na początek okresu - - 2 410 2 410 3 109 - 5 519
  f) amortyzacja za okres (z tytułu) - -
  - naliczenia umorzenia - - 51 51 13 64
  g) skumulowana amortyzacja
  (umorzenie) na koniec okresu - - 2 461 2 461 3 122 5 583
  h) odpisy z tytułu trwałej utraty
  wartości na początek okresu - - - - - - -
  i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
  na koniec okresu - - - - - - -
  j) wartość netto wartości
  niematerialnych i prawnych na koniec
  okresu
  - - 1 081 1 081 2 811 3 892


  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s k o n s o l i d o w a n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 2 0 1 8
  G R O D N O S . A . 25 | S t r o n a

  Nota 2 – Rzeczowe aktywa trwałe
  Nota 2.1 - Zmiana środków trwałych wg grup rodzajowych w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 roku

  Wyszczególnienie
  - grunty ( w
  tym prawo
  użytkowania
  wieczystego
  gruntu)
  - budynki,
  lokale i obiekty
  inżynierii lądowej
  i wodnej
  - urządzenia
  techniczne i
  maszyny
  - środki
  transportu
  - inne
  środk i trwałe
  Środki trwałe,
  razem
  a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 13 166 41 314 4 788 17 233 6 364 82 865
  b) zwiększenia (z tytułu) - 30 140 727 59 956
  - zakup - 30 131 687 57 905
  - pozostałe - - 10 40 2 52
  c) zmniejszenia (z tytułu) - - 109 233 20 362
  - likwidacji/kradzieży - - 109 1 20 130
  - pozostałe - - - 232 - 232
  d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 13 166 41 344 4 820 17 727 6 403 83 459
  e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu - 7245 2 553 9 612 4 844 24 254
  f) amortyzacja za okres (z tytułu) - 370 26 363 31 790
  - zwiększenia - 370 135 536 51 1 092
  - zmniejszenia - - 109 173 20 302
  g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu - 7 615 2 579 9 975 4 875 25 044
  h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu - - - - - -
  - zwiększenie - - - - - -
  - zmniejszenie - - - - - -
  i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu - - - - - -
  j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 13 166 33 729 2 241 7 752 1 528 58 414


  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s k o n s o l i d o w a n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 2 0 1 8

  G R O D N O S . A . 26 | S t r o n a

  Nota 3 – Nakłady i zaliczki na środki trwałe w budowie
  Wyszczególnienie 30.06.2018 31.03.2018
  1. Środki trwałe w budowie, w tym: 795 550
  a) rozbudowa budynku handlowo -magazynowego w Sandomierzu 638 493
  b) pozostałe 157 57
  2. Zaliczki na środki trwałe w budowie - 40
  Razem 795 590
  W okresie objętym niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz porównywalnymi danymi finansowymi
  Grupa Kapitałowa poniosła nakłady na rozbudowę pomieszczeń handlowo magazynowych w Sandomierzu .
  Nota 4 – Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Wyszczególnienie 30.06.2018 31.03.2018
  1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na
  początek okresu, w tym:
  871 875
  a) odniesionych na wynik finansowy 871 -
  b) odniesionych na kapitał własny - -
  c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy - -
  2. Zwiększenia 1 31 0 871
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami
  przejściowymi
  1 31 0 871
  b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową - -
  c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami
  przejściowymi
  - -
  d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową - -
  e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z
  ujemnymi różnicami przejściowymi
  - -
  3. Zmniejszenia 871 875
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami
  przejściowymi
  871 875
  b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową - -
  c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami
  przejściowymi
  - -
  d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową - -
  e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z
  ujemnymi różnicami przejściowymi
  - -
  4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec
  okresu, razem, w tym:
  1 31 0 871
  a) odniesionych na wynik finansowy 1 31 0 871
  b) odniesionych na kapitał własny - -
  c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy - -
  Nota 5 – Zapasy
  Wyszczególnienie 30.06.2018 31.03.2018
  a) materiały 116 85
  b) półprodukty i produkty w toku -
  c) produkty gotowe -
  d) towary 76 703 70 349
  e) zaliczki na dostawy -
  Zapasy, razem 76 819 70 434
  Nota 5.1 - Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
  Wyszczególnienie 30.06.2018 31.03.2018
  Stan na początek okresu 336 336
  - odpisy aktualizujące wartość zapasów 336 336
  a) zwiększenia 285 285
  b) zmniejszenia - -
  Stan na koniec okresu 621 621

  Nota 6 - Należności krótkoterminowe
  Nota 6.1 - Należności krótkoterminowe
  Wyszczególnienie 30.06.2018 31.03.2018
  a) od jednostek powiązanych 438 462
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 438 462
  - do 12 miesięcy 438 462
  - powyżej 12 miesięcy - -
  - dochodzone na drodze sądowej - -


  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s k o n s o l i d o w a n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 2 0 1 8  G R O D N O S . A . 27 | S t r o n a

  - inne - -
  b) należności od pozostałych jednostek 103 346 91 995
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 101 570 90 967
  - do 12 miesięcy 101 570 90 967
  - powyżej 12 miesięcy - -
  - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
  oraz innych świadczeń
  1 048 308
  - dochodzone na drodze sądowej - -
  - inne 728 719
  Należności krótkoterminowe netto, razem 103 784 92 456
  c) odpisy aktualizujące wartość należności 1 410 1 410
  Należności krótkoterminowe brutto, razem 105 191 93 866
  Nota 6.2 - Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych
  Wyszczególnienie 30.06.2018 31.03.2018
  Stan na początek okresu 1 140 1 410
  a) zwiększenia (z tytułu) - -
  - utworzenie odpisów - -
  b) zmniejszenia (z tytułu) - -
  - rozwiązanie odpisów - -
  Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na
  koniec okresu
  1 140 1 410
  Nota 6.3. Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa)
  Wyszczególnienie 30.06.2018 31.03.2018
  a) w walucie polskiej 103 371 93 540
  b) w EUR 96 77
  - w EUR po przeliczeniu na zł 413 326
  Należności krótkoterminowe, razem 103 784 93 866

  Nota 7 – Krótkoterminowe aktywa finansowe
  Nota 7.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (specyfikacja)
  Wyszczególnienie


  30.06.2018 31.03.2018
  a) w jednostkach powiązanych udzielone pożyczki 154 602
  b) w pozostałych jednostkach - -
  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 626 655
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 197 462
  - inne środki pieniężne 425 173
  - inne aktywa pieniężne 5 20
  Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 1 781 1 258
  W okresie objętym niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz porównywalnymi danymi finansowymi,
  poza środkami pieniężnymi nie występowały inne krótkoterminowe aktywa finansowe.
  Nota 7.2. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)
  Wyszczególnienie 30.06.2018 31.03.2018
  a) w walucie polskiej 1 505 624
  b) w EUR 28
  ?
  7
  - w EUR po przeliczeniu na zł 121
  910 910 ?
  31
  Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 1 626 655

  Nota 8 - Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  Wyszczególnienie 30.06.2018 31.03.2018
  a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 1 120 1 471
  -ubezpieczenie majątkowe 579 744
  -pozostałe 540 727
  b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe - -
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 1 120 1 471


  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s k o n s o l i d o w a n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 2 0 1 8
  G R O D N O S . A . 28 | S t r o n a

  2.2. PASYWA
  Nota 9 - Kapitał zakładowy
  Nota 9.1 - Kapitał zakładowy na dzień 30 czerwca 2018 roku
  Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania
  akcji
  Rodzaj
  ograniczenia
  praw do akcji
  Liczba akcji
  (w tys. szt.)
  Wartość serii
  / emisji wg
  wartości
  nominalnej
  (w tys. zł)
  Sposób pokrycia
  kapitału
  Data
  rejestracji
  Prawo do
  dywidendy
  (od daty)
  Seria A
  imienne
  co do głosu, na każdą
  akcję uprzywilejowaną
  przypadają 2 głosy na
  walnym zgromadzeniu.
  - 10 000 1 000
  kapitał powstał w drodze
  przekształcenia spółki z
  o.o. w spółkę akcyjną
  20.11.2009 20.11.2009
  Seria B na okaziciela - - 2 300 230 Gotówka 27.04.2011 27.04.2011
  Seria C na okaziciela - - 1 882 188 Gotówka 31.12.2014 31.12.2014
  Seria D na okaziciela 1 200 120 Gotówka 29.05.2015 29.05.2015
  Liczba akcji razem 15 382
  Kapitał zakładowy, razem 1 538
  Wartość nominalna jednej akcji = 0,1 zł

  Nota 9.2 - Kapitał zakładowy na dzień 31 marca 2018 roku
  Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania
  akcji
  Rodzaj
  ograniczenia
  praw do akcji
  Liczba akcji
  (w tys. szt.)
  Wartość serii
  / emisji wg
  wartości
  nominalnej
  (w tys. zł)
  Sposób pokrycia kapitału Data
  rejestracji
  Prawo do
  dywidendy
  (od daty)
  Seria A
  imienne
  co do głosu, na każdą
  akcję uprzywilejowaną
  przypadają 2 głosy na
  walnym zgromadzeniu.
  - 10 000 1 000
  kapitał powstał w drodze
  przekształcenia spółki z
  o.o. w spółkę akcyjną
  20.11.2009 20.11.2009
  Seria B na okaziciela - - 2 300 230 Gotówka 27.04.2011 27.04.2011
  Seria C na okaziciela - - 1 882 188 Gotówka 31.12.2014 31.12.2014
  Seria D na okaziciela 1 200 120 Gotówka 29.05.2015 29.05.2015
  Liczba akcji razem 15 382
  Kapitał zakładowy, razem 1 538
  Wartość nominalna jednej akcji = 0,1 zł


  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s k o n s o l i d o w a n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 2 0 1 8  G R O D N O S . A . 29 | S t r o n a

  Nota 10 - Kapitał zapasowy
  Wyszczególnienie 30.06.2018 31.03.2018
  a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 16 395 16 395
  b) utworzony ustawowo 410 410
  c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo
  (minimalną) wartość
  36 611 36 611
  d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników - -
  e) inny (wg rodzaju) - -
  Kapitał zapasowy, razem 53 416 53 416

  Nota 11 – Rezerwy
  Nota 11.1. Zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Wyszczególnienie 30.06.2018 31.03.2018
  1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek
  okresu, w tym:
  1 004 1 198
  a) odniesionej na wynik finansowy 1 004 1 198
  b) odniesionej na kapitał własny - -
  c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy - -
  2. Zwiększenia 558 1 003
  a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic
  przejściowych (z tytułu)
  558 1 003
  b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami
  przejściowymi (z tytułu)
  - -
  c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z
  dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
  - -
  3. Zmniejszenia - 1 198
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami
  przejściowymi (z tytułu)
  - 1 198
  b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami
  przejściowymi (z tytułu)
  - -
  c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z
  dodatnimi różnicami przejściowymi
  - -
  4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec
  okresu, razem
  1 562 1 004
  a) odniesionej na wynik finansowy 1 562 1 004
  b) odniesionej na kapitał własny - -
  c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy - -

  Nota 11.2. Zmiana stanu długoterminowych rezerw na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów)
  Wyszczególnienie 30.06.2018 31.03.2018
  a) stan na początek okresu 259 259
  - długoterminowa rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 259 259
  b) zwiększenia (z tytułu) - -
  - aktualizacja rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - -
  c) wykorzystanie (z tytułu) - -
  d) rozwiązanie (z tytułu) - -
  e) stan na koniec okresu 259 259

  Nota 11.3. Zmiana stanu krótkoterminowych rezerw na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów)
  Wyszczególnienie 30.06.2018 31.03.2018
  a) stan na początek okresu 176 253
  - rezerwa na niewykorzystane urlopy 176 253
  b) zwiększenia (z tytułu) - -
  - zmiana prezentacji rezerwy na niewykorzystane urlopy - -
  - aktualizacja rezerwy urlopowej na dzień bilansowy - -
  c) wykorzystanie (z tytułu) - 77
  - realizacja urlopów przez pracowników - 77
  d) zmniejszenie (z tytułu) - -
  e) stan na koniec okresu 176 176

  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s k o n s o l i d o w a n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 2 0 1 8


  G R O D N O S . A . 30 | S t r o n a


  Nota 11.4. Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych (wg tytułów)
  Wyszczególnienie 30.06.2018 31.03.2018
  a) stan na początek okresu - 9
  - rezerwa na spodziewane koszty dotyczące okresu - 9
  b) zwiększenia (z tytułu) 20 -
  - rezerwa na spodziewane koszty dotyczące okresu 20 -
  c) wykorzystanie (z tytułu) - 9
  - realizacja spodziewanych kosztów okresu - 9
  d) rozwiązanie - -
  - rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy - -
  e) stan na koniec okresu 20 -
  Nota 12 - Zobowiązania długoterminowe
  Nota 12.1 - Zobowiązania długoterminowe
  Wyszczególnienie 30.06.2018 31.03.2018
  a) wobec jednostek zależnych - -
  b) wobec jednostek współzależnych - -
  c) wobec jednostek stowarzyszonych - -
  d) wobec znaczącego inwestora - -
  d) wobec wspólnika jednostki współzależnej - -
  e) wobec jednostki dominującej - -
  f) wobec pozostałych jednostek 25 848 26 230
  - kredyty i pożyczki 22 308 23 265
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - -
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: - -
  - rozliczenie leasingu 3 348 2 776
  - pozostałe - kaucja gwarancyjna z tytułu prac budowlanych 192 189
  Zobowiązania długoterminowe, razem 25 848 26 230
  Nota 13 - Zobowiązania krótkoterminowe
  Nota 13.1 - Zobowiązania krótkoterminowe
  Wyszczególnienie 30.06.2018 31.03.2018
  a) wobec jednostek zależnych - -
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - -
  - do 12 miesięcy - -
  - powyżej 12 miesięcy - -
  b) wobec jednostek współzależnych - -
  c) wobec jednostek stowarzyszonych - -
  d) wobec znaczącego inwestora - 8
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - 8
  - do 12 miesięcy - 8
  - powyżej 12 miesięcy - -
  f) wobec jednostki dominującej - -
  g) wobec pozostałych jednostek 163 793 146 294
  - kredyty i pożyczki, w tym: 25 955 25 711
  - długoterminowe w okresie spłaty - -
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - -
  - z tytułu dywidend - -
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 9 691 10 412
  - zobowiązania leasingowe 2 014 2 650
  - zobowiązania faktoringowe 7 677 7 762
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 121 738 102 829
  - do 12 miesięcy 121 738 102 829
  - powyżej 12 miesięcy - -
  - zaliczki otrzymane na dostawy 255 126
  - zobowiązania wekslowe - -
  - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 4 302 5 058


  G R O D N O S . A .
  Ś r ó d r o c z n e s k r ó c o n e s k o n s o l i d o w a n e s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a o k r e s
  o d 1 k w i e t n i a d o 3 0 c z e r w c a 2 0 1 8


  G R O D N O S . A . 31 | S t r o n a

  - z tytułu wynagrodzeń 1 285 1 261
  - inne 566 897
  h) fundusze specjalne (wg tytułów) 142 37
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 142 37
  Zobowiązania krótkoterminowe, razem 163 793 146 339
  Nota 13.2. Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)
  Wyszczególnienie 30.06.2018 31.03.2018
  a) w walucie polskiej 161 624 144 885
  b) w EUR 506 346
  - w EUR po przeliczeniu na zł 2 164 1 454
  b) w GBP 1 -
  - w GBP po przeliczeniu na zł 5 -
  Zobowiązania krótkoterminowe, razem 163 793 146 339

  Nota 14 - Wartość księgowa na jedną akcję oraz rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję
  Wyszczególnienie 30.06.2018 31.03.2018
  Wartość księgowa (w tys. zł) 63 884 63 255
  Liczba akcji (w tys. szt.) 15 382 15 382
  Liczba akcji po doprowadzeniu do porównywalności (w tys. szt.) 15 382 15 382
  Rozwodniona liczba akcji (w tys. szt.) 15 382 15 382
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,15 4,11
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł) 4,15 4,11

  Nota 15 - Podział zysku lub pokrycie straty
  Wyszczególnienie 30.06.2018 31.03.2018
  Zysk (strata) netto z lat ubiegłych (w tys. zł) 8 436 8 237
  Zysk (strata) netto z lat ubiegłych po podziale zysku GRODNO S.A. (w tys. zł) - -266
  a) zwiększenie kapitału zapasowego * 6 590 6 655
  b) wypłata dywidendy * 1 846 1 846
  - dywidenda na 1 akcję 0,12 0,12
  zwykłą 0,12 0,12
  uprzywilejowaną 0,12 0,12
  *deklarowana na dzień 30.06.2018 kwota dywidendy do wypłaty oraz kwota zwiększenia kapitału zapasowego , do zatwierdzenia prze z Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy


  Jarosław Jurczak Andrzej Jurczak
  Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu


  Marta Olszewska


  Monika Jurczak

  Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
  ksiąg rachunkowych

  Członek Zarządu


  Michałów Grabina, dnia 8 sierpnia 201 8 roku  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik


  S konsolidowany Raport za I kw. 2018/19
  9 sierpnia 2018 r.


  Szanowni Akcjonariusze
  i Inwestorzy,
  przekazuję Państwu raport obejmujący działania Grupy za I kwartał roku
  obrotowego 2018/19, w którym kolejny raz wykazaliśmy dynamiczny
  wzrost skali działalności i skutecznie reali zowaliśmy przyjętą strategię.
  W analizowanym okresie skonsolidowane przychody Grupy GRODNO
  wyniosły 110,6 mln zł i był to najlepszy sprzedażowo I kwartał w historii
  naszej działalności. Rezultat ten oznacza również wzrost o 20% wobec
  analogicznego okresu p rzed rokiem, na który wpłynęła konsekwentna
  rozbudowa oferty asortymentowej i usługowej, a także stały rozwój Grupy
  Kapitałowej. Dziś na naszą ogólnopolską sieć sprzedaży składa się już 81
  punktów handlowych wobec 70 przed rokiem i zakładamy, że liczba ta
  będzie stopniowo wzrastać w kolejnych kwartałach.
  W I kwartale Grupa wykazała poprawę na poziomie pozycji wynikowych, co
  potwierdza nasze wcześniejsze założenia. Skonsolidowany wynik EBITDA
  wyniósł 2,2 mln zł (+17% rdr), zysk operacyjny 1,1 mln zł (+14% rd r),
  natomiast zysk netto 0,6 mln zł (+28% rdr). Na wzrost tych pozycji wpłynęły dobre wyniki spółek zależnych BARGO
  i El -Corte, udanie włączonych do Grupy w 2017 r. Ich skuteczna integracja potwierdza wysokie kompetencje
  GRODNA w budowaniu silnej pozycji Grupy na konkurencyjnym rynku rozwiązań elektrotechnicznych poprzez
  akwizycje.
  W bieżącym roku obrotowym kontynuujemy działania związane z realizacją strategii na lata 2017 -2020, zakładające
  m. in. dalszą rozbudowę sieci sprzedaży, a także rozwój oferty as ortymentowej i kompleksowych usług
  inżynieryjnych. Dużo uwagi poświęcamy również perspektywicznym rozwiązaniom z zakresu automatyki
  budynkowej oraz technologiom opartym o przetwarzanie danych i cyfryzację. Dynamicznie rozwijamy też
  internetowe ka nały sprzedaży B2B i B2C, zakładając że do 2020 r. powinny generować 35% sprzedaży Grupy.
  Obecnie realizacji naszych planów sprzyja dobra koniunktura gospodarcza oraz w branży budowlano -montażowej,
  która zgodnie z naszymi założeniami, powinna nam towarzysz yć również w perspektywie najbliższych kwartałów.
  W przypadku utrzymania się korzystnych warunków rynkowych, oczekujemy dalszego dynamicznego rozwoju Grupy
  i wejścia do grona trzech największych podmiotów z branży do 2020 r.
  Dziękuję Państwu za zainteresow anie Grupą GRODNO oraz okazywane nam zaufanie. Zapraszam do lektury raportu.

  Andrzej Jurczak,
  Prezes Zarządu G RODNO S.A.

  1.1. Skonsolidowane dane finansowe* ................................ ................................ ................................ ................................ .... 5
  1.2. Jednostkowe dane finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 6
  1.3. Analiza wskaźnikowa ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 7

  2.1. Omówienie sytuacji ekonomiczno -finansowej Emitenta i Grupy Kapitałowej ................................ ......................... 8
  2.2. Zdarzenia, które miały istotny wpływ na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej w okresie oraz
  zdarzenia po zakończeniu okresu, które nie zostały odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym ............. 10
  2.3. Czynniki, które będą miał y wpływ na wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału ............................ 11
  2.4. Stanowisko Zarządu w sprawie możliwości zrealizowania prognoz finansowych ................................ .............. 11

  3.1. Grupa Kapitałowa GRODNO S.A. ................................ ................................ ................................ ................................ .... 12
  3.1.1. Profil działalności ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 12
  3.1.2. Organizacja Grupy Kapitałowej ................................ ................................ ................................ ............................. 12
  3.1.3. Strategia Grupy Kapitałowej ................................ ................................ ................................ ................................ .. 14
  3.2. Jednostka dominująca ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 16
  3.2.1. Podstawowe informacje korporacyjne ................................ ................................ ................................ ................ 16
  3.2.2. Zarząd i Rada Nadzorcza ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 17
  3.2.3. Akcjonariat ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 18
  3.2.4. Zatrudnienie ................................ ................................ ................................ ................................ .............................. 19

  4.1. Podstawowa działalność Grupy GRODNO ................................ ................................ ................................ ................... 21
  4.1.1. Dystrybucja ................................ ................................ ................................ ................................ ............................... 21
  4.1.2. Audyt i inżynieria oś wietlenia ................................ ................................ ................................ ................................ 22
  4.1.3. Rozwiązania dla przemysłu ................................ ................................ ................................ ................................ ... 23
  4.1.4. Fotowoltaika ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 24
  4.1.5. Klimatyzacja (HVAC – Heating, Ventilating, Air Conditioning) ................................ ................................ ....... 24

  4.1.6. Zabezpieczenia i niskie prądy ................................ ................................ ................................ ............................... 25
  4.2. Informacj a o rynkach zbytu oraz źródłach zaopatrzenia ................................ ................................ .......................... 25
  4.3. Skrócona informacja o wynikach finansowych za lata obrotowe 2012/13 – 2017/18 ................................ ...... 26

  5.1. Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
  arbitrażowego lub organem administracji publicznej ................................ ................................ ................................ 27
  5.2. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub jednostkę zależną poręczeń kredytu lub pożyczki
  lub udzieleniu gwarancji ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 27
  5.3. Informacje o transakcjach zawartych przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami
  powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe ................................ ................................ ................................ ........ 27
  5.4. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla o ceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej,
  finansowej, wyniku finansowego, i ich zmian, oraz informacje które są istotne dla oceny możliwości
  realizacji zobowiązań ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 28  Emitent konsoliduje dane finansowe począwszy od IV kw. roku obrotowego 2016/17 r. (styczeń -marzec 2017 r.)
  Przychody ze sprzedaży 110 645 91 851 20,5% 25 728 21 840 17,8%
  Zysk (strata) ze sprzedaży 1 296 1 021 26,9% 301 243 24,1%
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 086 952 14,1% 253 226 11,6%
  Zysk (strata) z działalności gospodarczej 812 563 44, 2% 189 134 41,0%
  Zysk (strata) brutto 812 563 44,2% 189 134 41,0%
  Zysk (strata) netto 572 447 28,0% 133 106 25,2%
  EBITDA 2 232 1 902 17,4% 519 452 14,8%
  Amortyzacja 1 146 950 20,6% 266 226 18,0%

  Aktywa trwałe 72 332 71 806 0,7% 16 584 17 062 -2,8%
  Aktywa obrotowe 183 504 165 619 10,8% 42 073 39 353 6,9%
  Aktywa razem 255 836 237 425 7,8% 58 656 56 416 4,0%
  Należ ności długoterminowe 303 315 -3,8% 69 75 -7,2%
  Należności krótkoterminowe 103 784 92 456 12,3% 23 795 21 969 8,3%
  Śr. pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 626 655 148,2% 373 156 139,5%
  Zobowiązania krótkoterminowe 163 936 146 339 12,0% 37 586 34 772 8,1%
  Zobowiązania długoterminowe 25 848 26 230 -1,5% 5 926 6 233 -4,9%
  Zobowiązania razem 191 952 174 170 10,2% 44 010 41 385 6,3%
  Kapitał własny 63 884 63 255 1,0% 14 647 15 030 -2,5%

  Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 2 797 -402 -794,9% 650 -96 -779,5%
  Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej 170 -834 -120,4% 40 -198 -120,0%
  Przepływy pieniężne z dz. finan sowej -1 996 807 -347,4% -464 192 -341,9%
  Przepływy pieniężne netto razem 971 -430 -325,8% 226 -102 -320,9%
  Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych 971 -430 -325,8% 226 -102 -320,9%
  Środki pieniężne na początek okresu 655 1 333 -50,8% 152 317 -51,9%
  Śro dki pieniężne na koniec okresu 1 626 903 80,2% 378 215 76,2%

  Kapitał własny na początek okresu 63 255 56 536 11,9% 15 030 13 434 11,9%
  Kapitał własny na koniec okresu 63 884 56 983 12,1% 14 647 13 540 8,2%


  Przychody ze sprzedaży 104 827 89 573 17,0% 24 375 21 298 14,4%
  Zysk (strata) ze sprzedaży 736 930 -20,9% 171 221 -22,6%
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 615 900 -31,7% 143 214 -33,2%
  Zysk (strata) z działalności gospodarczej 400 529 -24,3% 93 126 -25,9%
  Zysk (strata) brutto 400 529 -24,3% 93 126 -25,9%
  Zysk (strata) netto 301 413 -27,0% 70 98 -28,6%
  EBITDA 1 640 1 812 -9,5% 381 431 -11,5%
  Amortyzacja 1 024 912 12,3% 238 217 9,8%

  Aktywa trwałe 75 098 74 456 0,9% 17 218 17 692 -2,7%
  Aktywa obrotowe 170 197 153 092 11,2% 39 022 36 377 7,3%
  Aktywa razem 245 295 227 548 7,8% 56 240 54 069 4,0%
  Należności długoterminowe 276 288 -4,2% 63 68 -7,5%
  Należności krótkoterminowe 102 034 91 578 11,4% 23 394 21 760 7,5%
  Śr. pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 031 532 93,8% 236 126 87,0%
  Zobowiązania krótkoterminowe 158 262 141 087 12,2% 36 28 5 33 524 8,2%
  Zobowiązania długoterminowe 21 916 22 201 -1,3% 5 025 5 275 -4,7%
  Zobowiązania razem 182 100 164 655 10,6% 41 751 39 124 6,7%
  Kapitał własny 63 195 62 893 0,5% 14 489 14 944 -3,0%

  Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 1 707 -968 -276,4% 397 -230 -272,5%
  Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej 111 -840 -113,3% 26 -200 -113,0%
  Przepływy pienięż ne z dz. finansowej -1 319 1 201 -209,9% -307 286 -207,5%
  Przepływy pieniężne netto razem 499 -607 -182,2% 116 -144 -180,4%
  Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych 499 -607 -182,2% 116 -144 -180,4%
  Środki pieniężne na początek okresu 532 1 290 -58,8% 124 307 -59,7%
  Środki pieniężne na koniec okresu 1 031 682 51,0% 240 162 47,7%

  Kapitał własny na początek o kresu 62 893 56 800 10,7% 14 944 13 496 10,7%
  Kapitał własny na koniec okresu 63 195 57 213 10,5% 14 489 13 595 6,6%

  Wybrane dane finansowe przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania:
   poszczególne pozycje sprawozdania z sy tuacji finansowej oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym
  przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na
  dzień 3 0.06.20 18 wynosił 1 EUR – 4,3616 PLN; kurs na dzień 31.03.201 8 wynosił 1 EUR – 4,2 085 PLN)
   poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
  przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro
  obowiązujących na ostatni dzień każdego miesią ca w danym okresie sprawozdawczym (kurs średni w okresie
  01.04.201 8 – 30.06. 201 8 wynosił 1 EUR – 4,3005 PLN; kurs średni w okresie 01.04.201 7 – 30.06 .201 7 wynosił 1
  EUR – 4,2057 PLN)
  Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany pr zez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach
  złotych przez kurs wymiany.  Emitent konsoliduje dane fina nsowe począwszy od IV kw. roku obrotowego 2016/17 r. (styczeń -marzec 2017 r.).
  Wskaźnik rentowności na sprzedaży = zysk (strata) ze sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży x 100%
  Wskaźnik rentowności operacyjnej = zysk (strata) na działalności operacyjnej / przychody netto ze sprzedaży x 100%
  Wskaźnik rentowności EBITDA = (zysk lub strata na działalności operacyjnej + amortyzacja) / przychody netto ze sprzedaży x 100%
  Wskaźnik rentowności netto = zysk (strata) netto / przychody netto ze sprzeda ży x 100%
  Wskaźnik rentowności aktywów = zysk netto / aktywa
  Wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe
  Wskaźnik płynności szybkiej = (aktywa obrotowe - zapasy ) / zobowiązania krótkoterminowe
  Wskaźnik zadłużenia = zobo wiązania / aktywa
  Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych = zobowiązania / kapitały własne
  Wskaźnik zadłużenia długoterminowego = zobowiązania długoterminowe / kapitały własne
  Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi = (kapitały własne + zobow iązania długoterminowe) / aktywa trwałe
  Wskaźnik rotacji należności* = (średni stan należności z tytułu dostaw i usług/przychody w okresie) x 360
  Wskaźnik rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług* = (średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług/przycho dy w okresie w okresie) x 360
  Wskaźnik rotacji zapasów* = (średni stan zapasów/przychody w okresie) x 360
  Cykl konwersji gotówki (dni) = wskaźnik rotacji zapasów (dni) + wskaźnik rotacji należności (dni) - wskaźnik rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i
  usłu g (dni)

  *średni stan liczony jest jako: (stan na początek okresu + stan na koniec okresu) / 2
  *przychody w okresie liczone są jako suma przychodów ze sprzedaży za ostatnie cztery kwartał


  Wskaźnik rentowności na sprzedaży 1,17% 1,11% 0,70% 1,04%
  Wskaźnik rentow ności operacyjnej 0,98% 1,04% 0,59% 1,00%
  Wskaźnik rentowności EBITDA 2,02% 2,07% 1,56% 2,02%
  Wskaźnik rentowności netto 0,52% 0,49% 0,29% 0,46%
  Wskaźnik rentowności aktywów 0,22% 0,21% 0,12% 0,20%
  Wskaźnik płynności bieżącej 1,12 1,13 1,08 1,08
  Wskaź nik płynności szybkiej 0,65 0,64 0,66 0,66
  Wskaźnik zadłużenia 0,75 0,73 0,74 0,72
  Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 3,0 0 2,71 2,88 2,62
  Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,40 0,41 0,35 0,41
  Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 1,24 1,23 1,13 1,11
  Wskaźnik rotacji należności (dni) 77 78 71 74
  Wskaźnik rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług (dni) 90 87 92 86
  Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 59 64 53 53
  Cykl konwersji gotówki (dni) 46 55 32 42
  Emitent konsoliduje dane finansowe począwszy od IV kw. roku obrotowego 2016/17 r. (styczeń -marzec 2017 r.).


  Skonsolidowane przychody Grupy GRODNO w I kw. 201 8/19 wyniosły 110, 6 mln zł, wyka zując wzrost o 20% rdr . Na
  zwiększenie sprzedaży wpłynęła konsekwentna rozbudowa oferty asortymentowej i usługowej, a także rozwój Grupy
  Kapitałowej, w tym wzrost sprzedaży BARGO oraz konsolidacja wyników spółek zależnych El-Corte i INEGRO.
  Emitent konsoliduje wyniki BARGO metodą pełną od IV kw. roku obrotowego 2016 /17 , El-Corte oraz INEGRO metodą
  pełną począwszy od III kw. roku obrotowego 2017/18. Konsolidacją objęte są wyniki INEGRO za okres od 1 kwietnia
  2017 r. oraz wyniki El -Corte Sp. z o.o. od mom entu utworzenia spółki 1 lipca 2017 r.
  Jednostkowe przychody GRODNO S.A. w I kw. 2018/19 wyniosły 104,8 mln zł , co oznacza wzrost o 17% rdr.
  Skonsolidowane i jednostkowe przychody pozostawały pod korzystnym wpływem produkcji budowlano -
  montażowej, która wg GUS w kwietniu 2018 r. wzrosła o 19,7% rdr, w maju o 20,8% rdr, natomiast w czerwcu o 24,7%
  rdr. W opinii Spółki, kontynuacja tej tendencji korzystnie wpłynie na sprzedaż Grupy G RODNO w bieżącym roku.

  W I kw. 2018/19 koszty operacyjne na poziomie s konsolidowanym wyniosły 109,3 mln zł, co oznacza wzrost
  o 20% rdr. Za największą część kosztów operacyjnych odpowiadała wartość sprzedanych towarów i materiałów
  wynosząca 90,8 mln zł, której wzrost o 21% rdr związany był z wyższą sprzedażą. Drugim najwięk szym elementem
  66 669 72 917
  91 851
  110 645
  IQ 2015/16 IQ 2016/17 IQ 2017/18 SKONS. IQ 2018/19 SKONS.
  (tys. zł)

  były wynagrodzenia, które wyniosły 8,6 mln zł, a ich wzrost o 21% rdr był rezultatem wyższej liczby etatów rdr. Koszty
  usług obcych wzrosły o 11% rdr do wartości 4,4 mln zł, co wynikało z konsolidacji danych spółek zależnych . Koszty
  amortyza cji na poziomie skonsolidowanym wyniosły 1,1 mln zł zł, wykazując wzrost o 21% rdr, na który złożyły się
  zakupy środków trwałych w wyniku powiększenia Grupy Kapitałowej. O 84% do wartości 1,2 mln zł wzrosły pozostałe
  koszty rodzajowe, co również było efekt em konsolidacji .
  Na poziomie jednostkowym, koszty operacyjne GRODNO S.A. wyniosły w I kw. 2018/19 104,1 mln zł, wykazując
  wzrost o 17% rdr. Najwyższą część tych kosztów stanowiła wartość sprzedanych towarów i materiałów na poziomie
  88,1 mln zł (+18 % rdr). Koszty wynagrodzeń wyniosły 7,5 mln zł (+ 18 % rdr), natomiast koszty amortyzacji wzrosły o
  12% rdr do poziomu 1,0 mln zł . O 11 % rdr do wartości 3,8 mln zł wzrosły koszty usług obcych .


  W I kw. 201 8/19 skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł 2,2 mln z ł, czyli o 1 7% więcej rdr. Zysk operacyjny EBIT
  ukształtował się na poziomie 1,1 mln zł (+1 4% rdr), natomiast zysk netto 0,6 mln zł (+ 28 % rdr). Na wzrost
  skonsolidowanych pozycji wynikowych wpłynęły dobre wyniki spółek zależnych B ARGO i El -Corte, które są zgodne z
  założeniami Zarządu. Wzrost skonsolidowanych wyników potwierdza duże kompetencje Emitenta w konsolidacji
  rynku oraz budowaniu mocnej pozycji Grupy Kapitałowej.
  W ujęciu jednostkowym, GRODNO S.A. odnotowało zysk EBITDA 1,6 mln zł ( -10 % rdr), zysk o peracyjny na poziomie
  0,6 mln zł (-32 % rdr) oraz zysk netto 0,3 mln zł ( -27 % rdr). Spadek pozycji wynikowych na poziomie jednostkowym
  jest efektem odseparowania działalności usługowo -inżynieryjnej z G RODNO S.A. do spółki zależnej INEGRO.

  888 763 952 1 086
  1 065
  843
  950
  1 146
  535 406 447 572
  IQ 2015/16 IQ 2016/17 IQ 2017/18 SKONS. IQ 2017/18 SKONS.
  (tys. zł)
  EBIT Amortyzacja Zysk netto

  Na dz ień 30 czerwca 2018 r. suma bilansowa Grupy GRODNO wyniosła 255,8 mln zł , co oznacza wzrost o 8%
  w stosunku do stanu na początek roku obrotowego.
  Aktywa trwałe Grupy wyniosły 72,3 mln zł i kształtowały się na zbliżonym poziomie do stanu na początek roku
  obrotowego. Aktywa obrotowe osiągnęły wartość 183,5 mln zł, wykazując wzrost o 11%, za który odpowiadał głównie
  wzrost stanu towarów (o 9% do 76,7 mln zł) oraz należności krótkoterminowych od jednostek niepowiązanych
  (o 12% do poziomu 103,3 mln zł). Środ ki pieniężne Grupy wzrosły z 0,7 mln zł na początku roku do 1,6 mln zł na dzień
  30 czerwca 2018 r. (+148% rdr) .
  Po stronie pasywów, o 12% do wartości 163,9 mln zł wzrosły zobowiązania krótkoterminowe, na co duży wpływ miał
  wzrost zobowiązań z tytułu dostaw i usług wobec jednostek niepowiązanych (o 18% do wielkości 121,7 mln zł), na
  który złożyły się zobowiązania wobec dostawców. W kategorii zobowiązań długoterminowych, o 4% do 22,3 mln zł
  spadła wartość kredytów i pożyczek natomiast o 21% do 3,3 mln zł wzro sły inne zobowiązania długoterminowe
  z tytułu wzrostu wartości leasingów. Ponadto o 40% do 2,0 mln zł zostały zwiększone rezerwy na zobowiązania, co
  związane było przede wszystkim z wyższą o 0,6 mln zł (56%) rezerwą z tytułu odroczonego podatku dochodoweg o,
  która wyniosła 1,6 mln zł.
  W ujęciu jednostkowym suma bilansowa GRODNO S.A. wyniosła 245 ,3 mln zł (+8%). Aktywa trwałe wyniosły 75 ,1
  mln zł (+1%), natomiast aktywa obrotowe 170,2 mln zł. Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły 158,3 mln zł (+12 %),
  natomia st zobowiązania długoterminowe 2 1,9 mln zł (-1%).
  Spółka nie posiada istotnych pozycji pozabilansowych.


  Główne czynniki, które wpłynęły na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej w analizowanym okresie zostały
  omówione w pkt. 2.1.
  1,33% 1,05% 1,04% 0,98%
  2,93%
  2,20% 2,07% 2,02%
  0,80% 0,56% 0,49% 0,52%
  IQ15/16 IQ 16/17 IQ 17/18 SKONS. IQ 18/19 SKONS.
  Marża EBIT Marża EBITDA Marża netto

  Spółka o czekuje, że utrzymanie się dobrej koniunktury w branży , szczególnie w warunkach zauważalnego
  przesunięcia cyklu koniunkturalnego wobec danych GUS dot. branży budowlano montażowej, korzystnie wpłynie na
  wynik i Grupy w bieżącym roku obrotowym.
  W Grupie kont ynuowane są również prace modernizacyjne systemu informatycznego WMS. W lipcu 2018 r.
  podpisana została umowa z dostawcą – Asseco Bussines Solutions – dotycząca modernizacji używanego systemu
  WMS. Inwestycje w tym zakresie mają na celu usprawnienie procesó w magazynowych i logistycznych wewnątrz
  Grupy i będą miały korzystny wpływ na jej działalność w przyszłych kwartałach.  Na wyniki Emitenta i Grupy Kapitałowej w przyszł ych kwartałach wpływ będą miały następujące czynniki:
   dynamika branży budowlanej ;
   stopień absorbcji funduszy europejskich w ramach perspektywy unijnej 2014 -2020;
   optymalizacja procesów operacyjnych wewnątrz Grupy;
   przyspieszenie procesów konsolidacyjnych r ynku elektrotechnicznego;
   dalsza optymalizacja kosztów logistyki i magazynowania;
   wzrost udziału sprzedaży w kanale internetowym B2B;
   rozwój nowych segmentów produktowych;
   sytuacja na rynku pracy;
   rozwój sprzedaży w spółce El -Corte.


  Emitent nie publikował prognoz na rok obrotowy 201 8/19.

  Grupa GRODNO jest jednym z największych dystrybutorów artykułów elek trotechnicznych i oświetleniowych
  działającym na polskim rynku. Grupa świadczy również usługi w zakresie audytów oraz projektów oświetleniowych
  i elektrycznych, wykonywania oraz modernizacji instalacji elektrycznych i energetycznych, programowania
  automaty ki budynkowej, jest też dostawcą złożonych rozwiązań dla przemysłu. Głównym profilem działalności
  Grupy jest zapewnienie inwestorowi kompleksowych rozwiązań prądowych do każdego typu obiektu budowlanego.
  Działalność Grupy Emitenta obejmuje sześć segmentów:
   Dystrybucja materiałów elektrotechnicznych,
   Audyt i inżynieria oświetlenia,
   Rozwiązania dla przemysłu,
   Fotowoltaika,
   Klimatyzacja i wentylacja HVAC,
   Zabezpieczenia i niskie prądy.
  Grupa GRODNO dysponuje jedną z najbardziej rozbudowanych sieci sprzedaży wś ród niezależnych dystrybutorów
  materiałów elektrotechnicznych. Składa się na nią 81 punktów handlowych (w tym 11 franczyzowych, 9 spółki
  zależnej BARGO i 5 spółki zależnej El -Corte) zlokalizowanych na terenie całej Polski, m. in. w Warszawie, Krakowie,
  Kat owicach, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku i Rzeszowie. Najważniejszym regionem działalności Grupy jest
  województwo mazowieckie, z którym GRODNO S.A. związana jest od początku swojej działalności. Wszystkie punkty
  sprzedaży zaopatrywane są przez nowoczesne cent rum magazynowe mieszczące się w Małopolu (woj.
  mazowieckie).
  Na przestrzeni kilkunastu lat sieć oddziałów uległa istotnemu rozwojowi, który był możliwy dzięki efektywnemu
  wydatkowaniu środków własnych, jak również środków pozyskanych z niepublicznej emisji akcji serii B
  poprzedzającej debiut spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect oraz emisji akcji serii C i D
  poprzedzających debiut na rynku regulowanym GPW.


  GRODNO S.A. jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej GRODNO S.A., która na dzień sporządzenia
  niniejszego sprawozdania obejmuje również Spółki zależne INEGRO sp. z o.o., BARGO sp. z o.o. i El -Corte Sp. z o.o.


  INEGRO Sp. z o.o. Warszawa
  ul. Tamka 6/8
  KRS 0000529053
  REGON 147487287
  NIP 5342500748
  100% 100% 2 546 150
  BARGO Sp. z o.o. Dziekanów Polski
  Ul. Kolejowa 223
  KRS 0000165365
  REGON 002202370
  NIP 1180019791
  100% 100% 50 000
  El-Corte Sp. z o.o. Rybnik
  Ul. Żorska 5
  KRS 0000694343
  REGON 367720247
  NIP 6423203191
  51% 51% 200 000

  GRODNO S.A. posiada łącznie 100% udziałów w INEGRO sp. z o.o. z siedzibą w War szawie przy ul. Tamka 6/8. Spółka
  prowadzi projekty oraz oferuje usługi specjalistyczne w zakresie efektywności energetycznej, automatyki
  budynkowej i oświetleniowej.
  Emitent posiada również 100% udziałów w BARGO sp. z o.o. z siedzibą w Dziekanowie Polski m. Głównym
  przedmiotem działalności Spółki jest dystrybucja materiałów elektrotechnicznych i oświetleniowych poprzez sieć 9
  oddziałów zlokalizowanych w województwie mazowieckim.
  GRODNO S.A. posiada także 51% udziałów hurtowni elektrotechnicznej El -Corte Sp . z o.o. z siedzibą w Rybniku,
  posiadającej 5 oddziałów.
  Emitent konsoliduje metodą pełną dane finansowe BARGO Sp. z o.o. od IV kw. roku obrotowego 2016/17. Dane
  El-Corte Sp. z o.o. oraz INEGRO Sp. z o.o. konsoliduje metodą pełną począwszy od III kw. roku obrotowego 2017/18.
  Konsolidacją objęte są dane finansowe INEGRO Sp. z o.o. za okres od 1 kwietnia 2017 r. oraz dane El -Corte Sp. z o.o.
  od momentu utworzenia spółki 1 lipca 2017 r .

  W okresie objętym Raportem nie wystąpiły okoliczności mogące spowodować skutki w postaci zmian w strukturze
  jednostki gospodarczej w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy
  kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.  Strategią Grupy GRODNO na lata 2017 -2020 jest dalsza budowa pozycji jako jednego z liderów polskiej branży
  rozwiązań elektrotechnicznych, oświetleniowych i fotowoltaicznyc h.
  Misją Grupy GRODNO jest dostarczenie kompleksowych i unikalnych w skali kraju rozwiązań budynkowych w
  oparciu o bogaty know -how i wieloletnie doświadczenie.
  Celem strategicznym Grupy GRODNO jest:
  − wejście do grona trzech największych podmiotów z branży do 2020 r.,
  − kontynuacja tendencji rozwojowej, w oparciu o stały, dodatni wynik finansowy.
  W warunkach wzros tu produkcji budowlano -montażowej, na poziomie min. +5% (rocznie) do roku 2020, Zarząd
  GRODNO S.A. zakłada wzrost poziomu skonsolidowanych przychodów o minimum 20% rocznie.
  Strategia Grupy GRODNO bazuje na dywersyfikacji oraz rozwoju ofert y usługowej i asortymentowej, a także
  ekspansji geograficznej na terenie Polski. Plan rozwoju zakłada następujące, kluczowe cele:
  1. Rozwój sieci dystrybucji . W latach 2017 -2020 Grupa będzie kontynuować dynamiczny rozwój ogólnopolskiej
  sieci dystrybucji, któr y zachodzić będzie na czterech płaszczyznach:
   konsolidacja rynku poprzez akwizycje dobrze prosperujących podmiotów z branży,
   udział w nowoutworzonych spółkach zależnych,
   rozwój modelu franczyzowego, rozpoczętego w 2015 r. Model oparty jest na autorskim ro związaniu
  informatycznym pozwalającym niezależnym przedsiębiorstwom na realizację celów biznesowych w
  ramach Grupy GRODNO,
   uruchamianie nowych oddziałów własnych.

  2. Rozwój oferty asortymentowej. Grupa GRODNO posiada w magazynach 35 tys. pozycji magazynowych . Wraz
  z rozwojem sieci dystrybucji, Zarząd planuje wzrost dostępność produktów o 10% rocznie.
  W obszarze rozwoju oferty asortymentowej, Zarząd zakłada poszukiwanie nowych obszarów związanych z
  kompleksowością systemów budynkowych i skupienie się na zapewn ieniu jak najszerszej gamy produktowej.
  Grupa planuje szczególne umocnienie pozycji w następujących obszarach:
   Rynek oświetlenia znajduje się obecnie na ścieżce
  transformacji z tradycyjnych technologii oświetlen iowych do nowoczesnych, opartych na technologii LED, a
  także inteligentnym zarządzaniu systemami oświetleniowymi. Grupa zakłada czynne uczestnictwo w tych
  zmianach, jako dostawca nowoczesnych rozwiązań i produktów oświetleniowych. Zarząd zakłada wzrost
  teg o segmentu z 7,5% do 12,5% udziału w skonsolidowanych przychodach.
   . GRODNO aktywnie uczestniczy w przygotowaniu i rozwoju sprzedaży urządzeń do
  systemów fotowoltaiki w Polsce. Grupa świadczy usługi sprzedaży paneli fotowoltaicznych, inwerterów ,
  systemów montażu oraz okablowania, a także kompleksową obsługę inwestycji fotowoltaicznej. Zarząd
  zakłada wzrost segmentu z 3% do 7,5% udziału w skonsolidowanych przychodach.
   Od 2013 r. GRODNO rozwija sprzedaż produktów pod marką własną LUN O. Obecnie udział
  tego segmentu w skonsolidowanych przychodach wynosi ok. 3%. W okresie objętym strategią, planowany
  jest wzrost tego udziału do 5%.
   W ramach rozwoju oferty asortymentowej Grupa zamierza rozwijać współpracę z
  aktualnymi do stawcami elektronarzędzi, jak również podpisać nowe umowy handlowe z wiodącymi

  dostawcami w tej grupie produktowej. Zakładany jest wzrost segmentu z 1,5% do 3% udziału
  w skonsolidowanych przychodach.
   Oferta GRODNO o bejmuje systemy typu Split oraz VRF wraz z
  układami automatyki i sterowania, zapewniające kompleksową obsługę klienta biznesowego oraz
  indywidualnego. W ramach tego segmentu Grupa oferuje również pełne doradztwo techniczne, w tym
  specjalistyczne audyty ene rgetyczne. Obszar ten odpowiada obecnie za ok. 1,5% sprzedaży Grupy. Celem
  Zarządu jest zwiększenie udziału tego obszaru w skonsolidowanych przychodach do 3%.
   Zarząd pragnie
  wykorzy stać potencjał zachodzących zmian technologicznych, budując kompetencje Grupy GRODNO w
  perspektywicznych kierunkach opartych na cyfryzacji i digitalizacji oferowanych produktów.

  3. Rozwój usług w zakresie audytów, projektowania, wykonywania i serwisu. Zarząd zakłada wzrost obszaru
  kompleksowych rozwiązań z obecnych 24% do 40% udziału w skonsolidowanych przychodach do 2020 r.
  Bardzo ważnym elementem tych zmian jest podnoszenie wiedzy technicznej handlowców, dalsze zwiększanie
  kompetencji inżynieryjno –techniczn ych wewnątrz organizacji, natomiast w zakresie wykonawstwa –
  wykorzystanie zasobów, wiedzy i kompetencji klientów Grupy GRODNO.
  4. Rozwój nowoczesnych kanałów dystrybucji. Strategia Grupy zakłada intensywny rozwój kanału B2B. Zgodnie
  z założeniami Zarządu, d o 2020 r. sprzedaż za pośrednictwem kanału B2B powinna odpowiadać za 35%
  skonsolidowanych przychodów.
  5. Rozwój oraz optymalizacja procesów zarządzania w obszarach logistyki i kontrolingu. Zarząd zakłada
  intensyfikację prac związanych z wdrożeniem systemu CRM , a także z modernizacją i rozwojem zarządzania
  Magazynem Centralnym. Planowana jest gruntowna przebudowa i usprawnienie funkcjonującego systemu
  WMS, a także wyposażenie Magazynu w elementy automatyki.
  6. Rozwój usług logistycznych dla podmiotów z sektora e -handlu
  7. Efektywniejsze wykorzystanie nieruchomości Grupy Kapitałowej GRODNO
  przewiduje rozwój bazujący na stałym, bliskim i bezpośrednim kontakcie z klientem
  poprzez ogólnopolską sieć sprzedaży. Kontakt oparty będzie na wsparciu wykwal ifikowanej kadry inżynieryjno -
  technicznej, a także na nowoczesnych narzędziach informatycznych, umożliwiających efektywną obsługę klientów.
  Realizacja wytyczonych kierunków rozwoju ma umożliwić stopniową ewolucję Grupy GRODNO z tradycyjnego
  modelu handlowe go w kierunku własnego – indywidualnego modelu usługowo –handlowo -inżynieryjnego,
  skupionego na kompleksowości oferowanych rozwiązań. Grupa zamierza rozwijać własny, indywidualny model
  biznesu, łączący kompetencje handlowców oraz kadry inżynieryjno -projekto wej. Dostęp do nowych grup Klientów
  zapewnić ma jednoczesne poszerzanie oferty asortymentowej.
  Przedstawione powyżej informacje i strategiczne kierunki rozwoju Grupy G RODNO , w tym w szczególności wartości
  liczbowe, nie stanowią prognozy wyników finansowych .  GRODNO S.A. powstała w wyniku przekształcenia poprzednika prawnego Spółki GRODNO Sp. z o. o. w Spółkę
  akcyjną. Przekształcenie nastąpiło 20 listopada 2009 r., tj. w dniu postanowienia o wpisaniu przekształconej Spółki
  do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Są d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000341683 (sygn. akt WA.XIV NS -
  REJ.KRS/33952/13/5 60). Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

  Według stanu na datę bilansow ą i dzień publikacji raportu, kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na 15.381.861 akcji
  o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, w tym:
  Grodno Spółka Akcyjna
  Spółka Akcyjna
  Polska
  Michałów -Grabina
  Michałów -Grabina, 05 -126 Nieporęt,
  ul. Kwiatowa 14
  000034168 3
  +48 22 772 45 15
  +48 22 772 46 46
  www.grodno.pl
  [email protected]
  [email protected]
  +48 601 554 636
  Utworzenie poprzednika prawnego Spółki
  Rozwój sieci pu nktów sprzedaży GRODNO na terenie Warszawy
  GRODNO największym dystrybutorem elektrotechniki na Mazowszu
  Rozpoczęto inwestycję w magazyn centralny w Małopolu
  Dynamiczny rozwój sieci na terenie całego kraju
  Przejęcie OSTEL (skokowy rozwój sieci sprzeda ży)
  Debiut na New Connect (pozyskanie 7,5 mln w ramach emisji akcji)

  Debiut na rynku regulowanym GPW
  Kolejne segmenty produktowe
  Rozbudowa magazynu centralnego
  Rozwój oferty specjalistycznych usług
  Kontynuacja rozwoju 38 punktów sprzedaży
  46 punktów sprzedaży
  Nowe segmenty
  Oferta publiczna akcji serii C i 5,6 mln PLN nowego kapitału
  Przejęcie Elektromag
  Przejęcie Centropol
  Przejęcie BARGO (9 nowych oddziałów)
  Utworzenie El -Corte (5 oddziałów)
  Przejęcie Jorga
  81 oddziałów w całej Polsce

   10 000 000 akcji imiennych serii A
   2 300 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
   1 881 861 akcji zwykłyc h na okaziciela serii C
   1 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
  Wszystkie akcje zostały opłacone.
  12 lutego 2018 r. NWZ G RODNO S.A. podjęło uchwałę zmieniającą statut Spółki poprzez ustanowienie upoważnienia
  Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału z akładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.000.000 zł poprzez emisję
  nie więcej niż 10.000.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł/akcję w drodze jednego
  lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego. Celem zmiany statutu Spółki j est uproszczenie i ograniczenie w czasie
  procedury podwyższenia kapitału, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój
  Spółki w najbardziej optymalny sposób.
  Pełna informacja o podjętych przez NWZ uchwałach dostępna jest na stroni e http://ri.grodno.pl/wz

  Na stronie internetowej Spółki ri.grodno.pl udostępniono następujące dokumenty:
   Statut Emitenta
   Prospekt emisyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie akcji serii B, C, D do obrotu na
  rynku regulowanym GPW
   Historyczne informacje finansowe Emitenta za lata obrotowe: 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014,
  2014/2015, 2015/2016 , 2017/2018.
  Zarząd Emitenta składa się z 3 członków. W dniu 26 września 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło
  uchwały w sprawie powołania Członków Zarządu na trzyletnią wspólną kadencję :
   Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu,
   Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu,
   Monika Jurczak – Członek Zarządu.

  Rada Nadzorcza Emitenta składa się z 5 członków. W dniu 26 września 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na trzyletni ą wspólną kadencję:
   Tomasz Filipowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
   Dariusz Skłodowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
   Marcin Woźniak – Członek Rady Nadzorczej,
   Szczepan Czyczerski – Członek Rady Nadzorczej
   Romuald Wojtkowiak – Członek Rady Nadzo rczej,


  W okresie objętym raportem nie wystąpiły żadne zmiany w podstawowych zasadach zarządzania
  przedsiębiorstwem Emitenta.


  Tabela poniżej przedstawia akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
  Akcjonariuszy Spółki na moment przekazania niniejszego raportu i zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu, ze
  wskazaniem zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji w okresie od przekazania poprzedniego
  raportu okresowego. Informacje zawarte w tabeli oparte są na raportach bieżących przekazanych Giełdzie Papierów
  Wartościowych w Warszawie, które odzwierciedlają informacje otrzymane od akcjonariuszy zgodnie z artykułem 69
  Ustawy o ofercie publicznej i warunkach w prowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
  obrotu oraz o Spółkach publicznych.
  Stan na dzień 30 czerwca 2018 r. oraz na dzień publikacji Raportu:
  Andrzej Jurczak 5 043 642 32,79% Bez zmian 10 043 642 39,57% Bez zmian
  Jarosław Jurczak 5 064 197 32,92% Bez zmian 10 064 197 39,65% Bez zmian
  Trigon TFI 3 337 471 21,70% Bez zmian 3 337 471 13,15% Bez zmian
  Pozostali 1 936 551 12,59% Bez zmian 1 936 551 7,63% Bez zmian

  Poniższa tabela przedstawia akcje Spółki będące w p osiadaniu, pośrednio lub bezpośrednio, członków Zarządu lub
  Rady Nadzorczej na dzień publikacji raportu , wraz ze zmianami od dnia publikacji poprzedniego raportu kwartalnego.
  Informacje zawarte w tabeli oparte są na informacjach otrzymanych od członków Zar ządu oraz Rady Nadzorczej
  zgodnie z Art. 160 par. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
  Andrzej Jurczak Prezes Zarządu 5 043 642 32,79% Bez zmian
  Jarosław Jurczak Wiceprezes Zarządu 5 064 197 32,92% Bez zmian
  Monika Jurczak Członek Zarządu 0 0,00% Bez zmian
  Tomasz Filipowski Przewodniczący Rady Nadzorczej 0 0,00% Bez zmian
  Dariusz Skłodowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 0 0,00% Bez zmian
  Marcin Woź niak Członek Rady Nadzorczej 0 0,00% Bez zmian
  Szczepan Czyczerski Członek Rady Nadzorczej 0 0,00% Bez zmian
  Romuald Wojtkowiak Członek Rady Nadzorczej 0 0,00% Bez zmian


  W Spółce nie funkcjo nuje system kontroli akcji pracowniczych.
  Emitent nie posiada akcji własnych.


  Stan zatrudnienia w GRODNO S.A. na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniósł 429 osób. Wzrost zatrudnienia o 27 osób rdr
  jest wynikiem wzrostu liczby oddziałów Spółki na terenie kraju oraz potrzeb y zatrudnienia wykwalifikowanych
  pracowników do obsługi klienta. W tabeli poniżej przedstawiono zatrudnienie Emitenta według rodzaju zatrudnienia.
  30.06.201 8 429 422 7 0
  30.06 2017 402 396 5 1

  W tabeli poniżej przedstawiono zatrudnienie na umowę o pracę według pełnionych funkcji w Spółce.
  30.06.201 8 82 55 285
  30.06 2017 78 47 271


  Emitent nie zatrudnia pracowników czasowych (sezonowych). Miejscem świadczenia pracy Zarządu jest
  miejscowość Michałów Grabina (gdzie znajduje się siedziba spółki) oraz Warszawa.
  Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej GRODNO , uwzględniające również pracowników BARGO (49 osób),
  El-Corte (26 osób) i INEGRO (2 osoby), na dzień publikacji Raportu wynosi 506 osób.
  Przychody Grupy
  2017/18 Dostawcy Powierzchnia
  magazynowa
  Kapitalizacja Faktury/miesiąc Grupy produktowe
  Klienci na rok Serwery

  Zainstalowanej mocy
  PV
  Pracownicy Produkty w
  magazynie Wizyty handlowe
  Wys yłki dzienne  Grupa Grodno jest czołowym dystrybutorem artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych działającym na
  polskim rynku. Świadczy również specjalistyczne usługi ele ktrotechniczne, audytu energetycznego oraz jest
  dostawcą złożonych rozwiązań dla przemysłu. Działalność Grupy obejmuje 6 segmentów.  Dystrybucja materiałów elektrotechnicznych stanowi główny obszar działalności Emitenta. Sprzedaż odbywa się
  poprzez sieć 81 punktów handlowych (w tym 11 franczyzowych, 9 punktów spółki zależnej BARGO i 5 El -Corte)
  zlokalizowanych na terenie całej Polski, m.in. w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku
  i Łodzi. Punkty sprzedaży zaopatrywane są przez nowoczesne centrum magazynowe zlokalizowane w Małopolu
  (woj. mazowieckie). W ofercie znajdują się towary wszystkich znaczących dostawców krajowych i zagranicznych
  oraz produkty marki własnej.
   Kable,
   Przewo dy,
   Aparatura łączeniowa i rozdzielcza,
   Oprawy oświetleniowe,
   Źródła światła,

   Osprzęt instalacyjny,
   Narzędzia elektrotechniczne,
   HVAC ,
   Taśmy LED,
   Zasilacze,
   Akcesoria (złączki, opaski kablowe, itp.) ,
   Zabezpieczenia, systemy niskoprądowe .
  Najważniejsz ym regionem działalności Emitenta
  jest województwo mazowieckie. Spółka od
  początku swojej działalności jest związana z tym
  regionem. Zajmuje ono czołową pozycję pod
  względem nakładów inwestycyjnych ogółem w
  sektorze MSP. Siłą napędową rozwoju tego
  wojewódz twa i uruchamiania nowych inwestycji
  jest lokalizacja największych przedsiębiorstw w
  aglomeracji warszawskiej – m.in. dzięki wysoko
  rozwiniętej infrastrukturze technicznej. GRODNO
  konsekwentnie rozwija sieć dystrybucyjną, której
  liczebność od debiutu na ry nku kapitałowym w
  2011 roku została powiększona ponad dwukrotnie.


  Szczególnie istotnym elementem kreującym wartość dodaną Grupy G RODNO są świadczone przez nią usługi
  specjalistyczne. Poza standardow ą dystrybucją towarów, Grupa jest dostawcą kompleksowych rozwiązań
  oświetleniowych dla odbiorców przemysłowych. Możliwość świadczenia tak specjalistycznych usług jest efektem
  budowanego przez lata know -how w zakresie technik oświetlenia.  Głównym celem tej usługi jest wskazanie możliwości obniżenia konsumpcji energii przez klienta. W szczególności
  chodzi o zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji, natomiast w za kładach
  przemysłowych energii elektrycznej zużywanej przez urządzenia. W zależności od potrzeb w ramach usługi
  wykonywane są następujące czynności:
   Pomiary zużycia energii,
   Inwentaryzacja odbiorników energii,
   Analiza i dobór optymalnych rozwiązań zwiększaj ących efektywność energetyczną,
   Kosztorys i oferta kompleksowej usługi zwiększania efektywności energetycznej,
   Audyt zdarzeń niszczących,
   Głównym celem audytu zdarzeń niszczących jest wskazanie przyczyn podwyższonej awaryjności sieci.

  Celem audytu jest wskazanie klientom potencjalnych oszczędności poprzez wymianę zastosowanych źródeł światła
  i/lub opraw oświetleniowych na nowoczesne i bardziej efektywne rozwiązania technologiczne, np. LED.
  Celem tej usługi jes t opracowanie projektów oświetleniowych (w tym także iluminacji budynków) na bazie
  specjalistycznego oprogramowania oraz wdrożenie rozwiązań sterowania systemami oświetleniowymi. W zakresie
  inżynierii oświetleniowej znajdują się również usługi polegające n a doborze oświetlenia do określonych warunków
  pracy, spełniającego normy oświetleniowe.

  Pozostałe usługi specjalistyczne świadczone przez G RODNO to m.in.:
   Doradztwo techniczne w obszarach takich jak przemysł i rozdział energii elektrycznej, oświ etlenie, automatyka
  i sterowanie, systemy elektroinstalacyjne, systemy automatyki budynkowej, zasilanie,
   Doradztwo w projektowaniu instalacji elektrycznych,
   Konserwacja oświetlenia i osprzętu elektrycznego,
   Obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna,
   Zbiórka zuży tych źródeł światła i baterii przeznaczonych do utylizacji.


  GRODNO oferuje usługi sprzedaży i doboru asortymentu oraz doradztwa dla firm produkcyjnych, producentów
  maszyn i integratorów systemów. Centrum Dystrybucji wraz z magazy nami lokalnymi, dostępnymi w punktach
  sprzedaży na terenie całej Polski, zapewniają szybką dostawę potrzebnych produktów, co skraca czas dostawy
  Analiza poboru energii elektrycznej u klienta


  Opracowanie rozwiązań umożliwiających uzyskanie osz czędności
  Przygotowanie dla klienta odpowiednich produktów


  Wdrożenie na obiekcie klienta opracowanych rozwiązań koncepcyjnych

  komponentów, zmniejszając czas i koszty przestojów. Audyty Energetyczne wraz z Audytami Zdarzeń Niszczących
  w p rzemyśle pozwalają określić szanse obniżenia kosztów energetycznych zakładu, obniżenia konsumpcji energii
  oraz przygotować się do wymogów polityki ochrony środowiska. Ponadto Grupa oferuje wsparcie w zakresie
  wdrożenia nowoczesnych rozwiązań automatyki i e lektryki przemysłowej oraz naprawy urządzeń automatyki
  przemysłowej, elektroniki i energoelektroniki.

  GRODNO dostarcza kompletne rozwiązania związane z instalacjami fotowoltaicznymi, począwszy od projektu, przez
  dostawę, mon taż, przekazanie do zakładu energetycznego, wsparcie w rozliczeniu dotacji, aż po serwis.


  Oferta Emitenta obejmuje systemy typu Split oraz VRF wraz z układami automatyki i sterowania, zapewniają ce
  kompleksową obsługę klienta biznesowego. G RODNO posiada wyłączność na dystrybucję w branży
  elektrotechnicznej klimatyzatorów japońskiej marki HITACHI oraz amerykańskiej YORK.
  Poza asortymentem, Emitent oferuje pełne doradztwo techniczne. Świadczone prze z Spółkę audyty energetyczne
  obejmują również rozwiązania z branży HVAC.


  Spółka poszerza gamę oferowanych produktów, dążąc do kompleksowej obsługi swoich klientów. Segment
  zabezpieczeń i niskich prądów ob ejmuje elementy systemów alarmowych, kontroli dostępu, osprzętu systemów
  zabezpieczeń oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych. Do oferty asortymentowej Emitenta w tym obszarze należą:
   Centrale alarmowe,
   Sygnalizatory, czujniki,
   Stacje monitorujące,
   Sterowniki radiowe,
   Dzielniki ekranu oraz zasilacze buforowe.


  Emitent prowadzi działalność na krajowym rynku. Odbiorcami oferowanych produktów i usług są wykonawcy
  (zarówno drobni instalatorzy jak i duże firmy wy konujące instalacje elektryczne), redystrybutorzy (mniejsze
  hurtownie oraz sklepy) oraz obiekty wielkopowierzchniowe (duże sklepy, magazyny, sieci handlowe, biurowce),
  zakłady przemysłowe oraz odbiorcy indywidualni. Są to zatem podmioty, które w podstawowe j działalności
  operacyjnej zużywają materiały elektrotechniczne. Żaden z odbiorców nie posiadał istotnego udziału w przychodach
  ze sprzedaży.
  Poniżej przedstawiono strukturę sprzedaży Grupy GRODNO według grup klientów (dane skonsolidowane w tys. zł):
  Wykonawcy 58 485 53% 46 799 52% 25%
  Indywidualni 5 151 5% 5 192 5% -1%
  Dystrybucja 22 891 21% 18 175 20% 26%
  Przemysł 14 069 13% 11 247 12% 25%
  Utrzymanie r uchu 10 049 9% 10 438 12% -4%

  Kluczowymi dostawcami Grupy GRODNO są producenci materiałów elektrotechnicznych działający na terenie
  Polski. Emitent współpracuje z dostawcami, a wśród najistotniejszych należy wymienić na stępujące podmioty:


   Tele -Fonika Kable S.A. – producent kabli i przewodów miedzianych, aluminiowych i światłowodów.
   Philips Lighting Sp. z o.o. – producent źródeł światła i osprzętu do oświetlania wnętrz i terenów
  zewnętrznych.
   Nkt Cables S.A. – produce nt kabli i przewodów.
   Schneider Electric Polska Sp. z o.o - globalna firma specjalizująca się w zarządzaniu energią elektryczną.
   Eaton Electric Sp. z o.o. – jest producentem najwyższej jakości automatyki przemysłowej, aparatury
  sygnalizacyjnej, łączeniow ej, zabezpieczającej i instalacyjnej oraz systemów rozdziału energii niskiego
  napięcia.
   Legrand Polska Sp. z o.o. – producent produktów i systemów instalacji elektrycznych oraz sieci
  informatycznych w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym i przemysłowym.
   Hager – producent rozwiązań z zakresu rozdziału energii, automatyki budynku, osprzętu
  elektroinstalacyjnego oraz systemów prowadzenia przewodów.
   Es-System S.A. – największy polski producent oświetlenia profesjonalnego.
   LUG S.A. – producent profesjonalnych opraw oświetleniowych.
   Kontakt – Simon S.A. – producent osprzętu elektroinstalacyjnego.
   Baks – producent systemów prowadzenia kabli i przewodów.
  Zarząd Emitenta podkreśla, że materiały elektrotechniczne mają charakter substytucyjny. Wobec tego ewentualna
  utrata jednego z wymienionych dostawców, z uwagi na możliwość jego zastąpienia innym producentem, może w
  niewielkim stopniu wpłynąć na sprzedaż w poszczególnych grupach produktowych, a tym samym na wyniki
  finansowe Grupy Emitenta.


  Przychody ze sprzedaży 429 480 413 093 330 788 326 720 312 022 237 994 208 920 193 086
  Zysk z dzia łalności operacyjnej 12 210 11 255 11 458 11 708 12 307 8 834 6 328 2 552
  Zysk brutto 10 672 9 948 10 371 10 635 11 341 7 660 5 148 772
  Zysk netto 8 436 7 939 8 238 8 502 9 018 6 086 4 123 550
  Amortyzacja 4 219 3 836 3 384 3 360 3 580 3 984 3 365 3 795
  EBITDA 16 430 15 091 14 842 15 068 15 887 12 818 9 694 6 347
  Przepływy z dział. operacyjnej 9 057 7 921 -500 10 203 1 267 7 131 5 944 4 684
  Przepływy pien. z dział. inwes t. -11 627 -7 631 -9 654 -17 583 -5 224 -8 280 -3 418 -5 535
  Przepływy pien . z dzi ał. finansowej 1 893 -1 047 9 946 7 129 2 117 3 995 -2 120 857

  Aktywa trwałe 71 806 74 456 64 540 71 976 50 524 45 371 38 744 36 530
  Aktywa obrotowe 165 619 153 092 136 690 121 907 111 790 95 435 73 699 64 552
  Aktywa razem 237 425 227 548 201 230 193 882 162 313 140 807 112 443 101 082
  Zobowiązania krótkoterminowe 146 339 141 087 118 887 111 693 95 654 85 506 67 736 60 317
  Zobowiązania długoterminowe 26 230 22 201 23 890 23 812 14 804 15 064 14 777 15 010
  Kapitał własny 63 255 62 893 56 536 56 800 50 913 39 185 28 940 24 818
  Śr. pieniężne i inne aktywa pien . 655 532 1 333 1 290 1 541 3 382 536 130

  *Emitent konsoliduje dane finansowe począwszy od IV kw. roku obrotowego 2016/17 r. (styczeń -marzec 2017 r.).
  W analizowanym okresie nie toczyły się istotne postępowania przed organami rządowymi ani inne postępowania
  sądowe lub a rbitrażowe, które mogłyby mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową
  lub rentowność Emitenta.
  Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta na dzień publikacji raportu okresowego, nie przewiduje się istotnych
  postępowań, które mogłyby wystąpić w przyszłości i istotnie wpłynąć na sytuację finansową lub rentowność
  Emitenta.


  W okresie, którego dotyczy niniejszy raport okres owy oraz do dnia publikacji raportu okresowego Emitent, ani
  jednostka od niego zależna, nie udzielił poręczeń kredytu lub pożyczki , ani nie udzielił gwarancji łącznie jednemu
  podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, których łączn ą wartość można uznać za znaczącą.


  W okresie objętym raportem Emitent i podmioty powiązane dokonywały wzajemnych transakcji o charak terze
  wynikającym z bieżącej działalności na warunkach nieodbiegających od warunków rynkowych.  Niniejszy raport zawiera podstawowe informacje dot. GRODNO S.A. oraz Grupy GRODNO, które są istotne dla oceny
  sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian. W opinii Zarz ądu nie istnieją żadne
  zagrożenia dla realizacji zobowiązań przez Emitenta lub spółki Grupy Emitenta.
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Grodno SA
ISIN:PLGRODN00015
NIP:5361097644
EKD: 46.90 sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Adres: ul. Kwiatowa 14 05-126 Michałów Grabina
Telefon:+48 22 7724515
www:www.grodno.pl
Kalendarium raportów
2021-08-12Raport roczny
2021-12-16Raport za I kwartał
2022-02-15Raport półroczny
2021-07-29Raport roczny
2021-08-12Raport za I kwartał
2021-12-16Raport półroczny
2022-02-15Raport za III kwartał
Komentarze o spółce GRODNO
2021-06-18 16-06-33
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor