Raport.

GRODNO SA (6/2018) Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grodno S.A. ("Spółka") informuje, że na podstawie upoważnienia zawartego w § 3 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 lutego 2018 r. Rada Nadzorcza, w dniu 5 marca 2018 r. ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany dokonane w Statucie w wyniku podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 lutego 2018 r. uchwały nr 3.
Pełna treść tekstu jednolitego Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu. Treść dotychczasowego zapisu Statutu oraz treść podjętej zmiany znajdują się poniżej.
Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki:
" § 8
1. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego wygasa po trzech latach od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
3. Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd umocowany jest do podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w sprawach:
a. dematerializacji akcji, praw poboru, praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw poboru, praw do akcji, z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa;
b. emisji akcji w drodze oferty publicznej lub emisji prywatnej i ubiegania się o wprowadzenie akcji, praw poboru, praw do akcji do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa.
4. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej.
5. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może, w interesie Spółki, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego."
Nowe brzmienie § 8 Statutu Spółki:
"§ 8
1. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.000.000 zł (milion złotych) poprzez emisję nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego wygasa po trzech latach od dnia zrejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
3. Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd umocowany jest do podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w sprawach:
a. dematerializacji akcji, praw poboru, praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw poboru, praw do akcji, z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa;
b. emisji akcji w drodze oferty publicznej lub emisji prywatnej i ubiegania się o wprowadzenie akcji, praw poboru, praw do akcji do obrotu w ramach obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa.
4. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej.
5. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może, w interesie Spółki, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego."
Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Grodno SA
ISIN:PLGRODN00015
NIP:5361097644
EKD: 46.90 sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Adres: ul. Kwiatowa 14 05-126 Michałów Grabina
Telefon:+48 22 7724515
www:www.grodno.pl
Kalendarium raportów
2020-07-23Raport roczny
2020-08-13Raport za I kwartał
2020-12-10Raport półroczny
2021-02-11Raport za III kwartał
Komentarze o spółce GRODNO
2020-05-25 07-05-38
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649