Raport.

GROCLIN SA (13/2019) Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Groclin S.A. z Groclin Service Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Groclin S.A. przekazuje do wiadomości akcjonariuszy spółki drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Groclin S.A. z Groclin Service Sp. z o.o.
W załączeniu zawiadomienie.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  1/1 gcslegal.pl

  Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia

  Szanowni Państwo,
  w imieniu spółki pod firmą GROCLIN Spółka akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Słowiańs ka 4,
  62-065 Grodzisk Wielkopolski, wpisana do rejestru p rzedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
  Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
  numerem KRS 0000136069, o kapitale zakładowym w wys okości 11.577.873 zł, NIP 9230026002, REGON
  970679408 ( „ Spółka Przejmująca ”) na podstawie art. 504 ustawy z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. z 2013 r.,
  poz. 1030 – tekst jednolity z późn. zm.) („ k.s.h.”), niniejszym po raz drugi zawiadamiam Państwa, j ako
  akcjonariuszy Spółki Przejmującej, o zamiarze połąc zenia Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą GROCLIN
  Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Słowiańs ka 4,
  wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego pr zez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w
  Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000228023, o kapitale
  zakładowym w wysokości 10.000.000 PLN, NIP 92519747 09, REGON 080002175 („Spółka Przejmowana”).
  Jednocześnie informuję, że Zwyczajne Walne Zgromadz enie, na którym podjęta zostanie uchwała o połączeniu,
  odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 roku.
  Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s .h. tj. poprzez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej
  przez Spółkę Przejmującą, przy czym procedura ta bę dzie uwzględniać postanowienia uproszczonego trybu
  połączenia określone w art. 516 § 6 k.s.h.: w nastę pstwie czego:
  - Spółka Przejmowana zostanie rozwiązania bez przepro wadzenia likwidacji;
  - majątek Spółki Przejmowanej przejdzie na Spółkę Prz ejmującą przy czym Spółka Przejmująca wstąpi
  we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
  W związku z powyższym informuję, iż akcjonariusze S półki Przejmującej mogą zapoznać się z dokumentami, o
  których mowa w art. 505 § 1 k.s.h. począwszy od dni a 20 maja 2019 r. do dnia zakończenia Zwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki Przejmujące j.
  Plan połączenia został ogłoszony na stronie interne towej Spółki i udostępniany pod adresem
  http://pl.groclin.com/front_news/display_list/financial_reporting_current_pl/2019 .

  Z poważaniem
  ________________
  André Gerstner Prezes Zarządu


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Groclin SA
ISIN:PLINTGR00013
NIP:923-002-60-02
EKD: 34.30 produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników
Adres: ul. Słowiańska 4 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Telefon:+48 61 6287100
www:www.groclin.com
Kalendarium raportów
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce GROCLIN
2019-09-15 09-09-26
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649