Raport.

GRAVITON CAPITAL SA (5/2018) Rejestracja w KRS zmian statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiedzę, iż w dniu 19 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował zmianę statutu Spółki dokonaną uchwałąnr 3 podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta dnia 18 stycznia 2018 r.
Dotychczasowe brzmienie art. 5 ust. 5 Statutu Spółki było następujące:
"Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału akcyjnego, chyba że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejsza umowa przewidują surowsze warunki."
Aktualne brzmienie art. 5 ust. 5 Statutu Spółki jest następujące:
"Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego, chyba że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszy Statut przewiduje surowsze warunki."
Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.).

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1
  STATUT SPÓŁKI
  GRAVITON CAPITAL Spółka Akcyjna
  Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z
  aktu notarialnego z 12.04.2006 r. (Rep. A nr 1266/2006), aktu notarialnego z
  04 .08.2006 r. (Rep. A nr 2966/2006), aktu notarialnego z 28.08.2006 r. (Rep. A nr
  3166/2006), aktu notarialnego z 05.02.2007 r. (Rep. A nr 997/2007), aktu notarialnego z
  13.06.2007 r. (Rep. A nr 4234/2007), aktu notarialnego z 06.08.2007 r. (Rep. A nr
  5029/2007), aktu notarialnego z 30.06.2008 r. (Rep. A nr 10124/2008), aktu notari alnego
  z 16.06.2009 r. (Rep. A nr 8034/2009), aktu notarialnego z 03.08.2009 r. (Rep. A nr
  10640/2009), aktu notarialnego z 28.05.2010 r. (Rep. A nr 9352/2010), aktu notarialnego
  z 28.06.2010 r. (Rep. A nr 11040/2010), aktu notarialnego z 27.06.2011 r. (Re p. A nr
  10582/2011), aktu notarialnego z 22.06.2012 r. (Rep. A nr 12193/2012), aktu
  notarialnego z dnia 04.03.2013 r. (Rep. A nr 4118/2013), aktu notarialnego z dnia
  02.04.2013 r. (Rep. A nr 6121/2013), aktu notarialnego z dnia 03.12.2012 r. (Rep. A nr
  124 052/2012), aktu notarialnego z dnia 17.06.2013 r. (Rep. A. nr 12153/2013), aktu
  notarialnego z dnia 13.11.2013 r. (Rep. A nr 23390/2013), aktu notarialnego z dnia
  07.01.2014 r. (Rep . A nr 40/2014), akt u notarialnego z dnia 21.08.2015 r. (Rep. A nr
  2667/201 5), aktu notarialnego z dnia 08.02.2016 r. (Rep. A nr 229/2016) , aktu
  notarialnego z dnia 19.07.2017 r. (Rep. A nr 1638/2017) , aktu notarialnego z dnia
  18 stycznia 2018 r. (Rep. A nr 19/2018)
  Artykuł 1
  Postanowienia ogólne
  1. Spółka prowadzi działalność pod firmą GRAVITON CAPITAL Spółka Akcyjna. Spółka może używać
  skrótu GRAVITON CAPITAL S.A. Spółka może używać wyróżniających spółkę znaków graficznych.
  2. Siedziba Spółki znajduje się we Wrocławiu.
  3. Czas trwania Spółki jest nieogr aniczony.
  4. Spółka będzie prowadziła swą działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
  5. Spółka może tworzyć i likwidować własne oddziały.
  Artykuł 2
  Przedmiot działalności Spółki
  1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności maklerskiej obejmującej wykonywanie
  czynności polegających na:
  a) Doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub
  innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
  b) Doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału i przejmowania przedsiębiorstw,
  c) Działalności badawczej i sz koleniowej w zakresie finansów.
  2. (Skreślony)


  2
  3. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmi otu
  działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu
  państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego
  zezwolenia, zgody lub koncesji.
  4. Przedmiotem działalnośc i Spółki jest także:
  1) 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
  2) 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z
  wyłączeniem motocykli,
  3) 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodo wych, z wyłączeniem motocykli,
  4) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
  5) 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
  motocykli,
  6) 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do po jazdów samochodowych, z
  wyłączeniem motocykli,
  7) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
  8) 64.91.Z Leasing finansowy,
  9) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
  10) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i
  funduszów emerytalnych,
  11) 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
  12) 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
  13) 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
  14) 68.20.Z W ynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  15) 68.31.Z Pośrednictwo w o brocie nieruchomościami,
  16) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
  17) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów
  finansowych,
  18) 77.11.Z W ynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
  19) 77.12.Z W ynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
  motocykli,
  20) 77.39.Z W ynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
  indziej niesklasyfikowane,
  21) 77.32.Z W ynajem i dzie rżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
  22) 77.33.Z W ynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
  23) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
  zarządzania,
  24) 73.11.Z Działalność agencji rek lamowych,
  25) 74.20.Z Działalność fotograficzna,
  26) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
  27) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
  niesklasyfikowana,
  28) 96.09.Z Pozostała dzi ałalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  29) 58.13.Z W ydawanie gazet,
  30) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza.
  Artykuł 3
  Kapitał zakładowy
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.650.000,00 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i
  dzieli się na:
  a) 781.250 (siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela
  serii A, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda,
  b) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykły ch na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,80 zł
  (osiemdziesiąt groszy) każda,


  3
  c) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,80 zł
  (osiemdziesiąt groszy) każda,
  d) 1.031.250 (jeden milion trzydzieści jeden ty sięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela
  serii D o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda .
  2. Z nadwyżki ceny emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną tworzy się kapitał zapasowy Spółki.
  3. Akcje Spółki są akcjami n a okaziciela. Każda akcja daje jej posiadaczowi jeden głos podczas Walnego
  Zgromadzenia.
  4. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich
  nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego
  Zgromadzenia.
  5. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji now ych akcji lub poprzez podwyższenie
  wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
  6. (Skreślony).
  7. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa do
  objęcia akcji Spółki.
  8. Akcje mogą być umorzone na warunkach o kreślonych przez Walne Zgromadzenie. Z wnioskiem o
  umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu Spółki każdy akcjonariusz (umorzenie
  dobrowolne). Po zawarciu - pod warunkiem zawieszającym polegającym na tym, że prawomocny
  stanie się wpis do Rejestru Prz edsiębiorców dotyczący obniżenia kapitału zakładowego
  odpowiadającego umarzanym akcjom – umowy nabycia akcji przeznaczonych do umorzenia, Zarząd
  obowiązany jest zaproponować w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki
  podjęcie uchwały o umorz eniu akcji, stosownie do zawartych umów warunkowych.
  9. Uchwała W alnego Zgromadzenia powinna określać ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu oraz
  wysokość i warunki zapłaty wynagrodzenia za akcje, które podlegają umorzeniu. W ypłata
  wynagrodzenia dla akcjonariusza z tytułu nabycia akcji przez Spółkę w celu ich umorzenia nie może
  zostać dokonana przez Spółkę przed uprawomocnieniem się wpisu do Rejestru Przedsiębiorców
  dotyczącego obniżenia kapitału zakładowego odpowiadającego umarzanym akcjom. Umorzenie akcji
  następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
  Artykuł 3A
  1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą
  niż 1.237.500 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy pięćs et złotych), poprzez
  emisję nie więcej niż 1.546.875 (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset
  siedemdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) każda
  ("Kapitał Docelowy").
  2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania akcji w
  ramach limitu określonego w ust. 1 zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru
  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidzianego niniejs zą uchwałą.
  3. Akcje emitowane zgodnie z ust. 1 mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub
  niepieniężne.
  4. Z upoważnienia określonego w ust. 1 Zarząd może skorzystać, dokonując jednego lub większej ilości
  podwyższeń kapitału zakładowego w gran icach Kapitału Docelowego.
  5. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji
  emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w całości lub w części, w odniesieniu do każdego
  podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego. Każdorazowe
  pozbawienie prawa poboru wymaga zgody Rady Nadzorczej.
  6. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji emitowanych w ramach
  Kapitału Docelowego w zamian za wkłady niepieniężne nie wyma gają zgody Rady Nadzorczej.
  7. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela
  uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego,
  z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskry pcyjne).
  8. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego
  w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:


  4
  (a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zaw ierania
  z Krajowym Depozytem Papierów W artościowych S.A. umów o rejestrację akcji,
  (b) podejmowania czynności mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym
  Systemie Obrotu NewConnect lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym,
  prow adzonym przez Giełdę Papierów W artościowych w Warszawie S.A.,
  (c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów
  zabezpiecza jących powodzenie emisji akcji.
  Artykuł 4
  Władze Spółki
  Władzami Spółki są: Walne Zgromadzenie , Rada Nadzorcza oraz Zarząd.
  Artykuł 5
  Walne Zgromadzenie
  1. Walne Zgromadzenie może być zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku
  obrotowego.
  2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. W przypadkach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek
  handlowych Walne Zgromadzenie może zostać zwo łane również przez inne osoby.
  3. Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu lub w Warszawie. Spółka pokrywa koszt y związane
  ze zwoływaniem i przeprowadzaniem Walnych Zgromadzeń.
  4. Uchwał Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
  1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorc zej oraz sprawozdania Zarządu z
  działalności Spółki za rok ubiegły,
  2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego S półki za ubiegły rok obrotowy,
  3) podział zysku lub ustalenie sposobu pokrycia strat za rok ubiegły,
  4) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  5) postanow ienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki,
  sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  6) zmiana Statutu,
  7) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  8) ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
  9) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie
  na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  10) zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
  11) decyzje w sprawie podjęcia dział ań, w wyniku których zobowiązania Spółki przekroczą wartość jej
  majątku,
  12) połączenie lub rozwiązanie Spółki,
  13) emisja obligacji, włączając obligacje zamienne na akcje,
  14) emisja akcji użytkowych w miejsce umorzonych akcji Spółki,
  15) inne spr awy, które na mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu podlegają
  wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia.
  5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności akcjonariuszy
  reprezentujących co najmniej 25% (d wadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego, chyba że
  przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszy Stat ut przewiduje surowsze warunki.
  6. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w W alnym Zgromadzeniu osobiście lub mogą być na nich
  reprezentowani przez pełno mocników.
  7. Z wyjątkiem sytuacji określonych w Kodeksie spółek handlowych, głosowania podczas Walnego
  Zgromadzenia są jawne.
  8. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu
  spółek handlowych.  5
  Artykuł 6
  Rada Nadzorcza
  1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór na działalnością Spółki.
  2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze
  swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Rady w głosowaniu tajnym.
  3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przed upływem kadencji Rady , na którą zostali
  wybrani.
  4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą następujące sprawy:
  1) badanie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
  2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w poprzednim roku obrotowym oraz
  op iniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków lub sposobu pokrycia strat za
  poprzedni rok obrotowy,
  3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnych sprawozdań z czynności określonych w pkt 1 i
  2,
  4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółk i,
  5) reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,
  6) ustalanie wynagrodzenia cz łonków Zarządu Spółki,
  7) ustalanie zasad udziału pracowników Spółki w jej zyskach lub przychodach ze sprzedaży,
  8) wyrażanie zg ody na nabycie nieruchomości Spółki lub praw wieczystego użytkowania, jak też
  ustanawianie na nich zabezpieczeń lub hipoteki,
  9) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
  10) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
  11) (Skreślony),
  12) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i
  innych obciążeń majątku Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z
  postanowieniami Statutu Spółki,
  13) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza
  10% (dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki,
  14) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie znaku towarowego lub firmy Spółki,
  15) (Skreślony),
  16) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki,
  17) inne sprawy, które na mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu podlegają
  kompetencji Rady.
  18) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Zarząd Spółki zobowiązań poprze z wystawianie lub
  poręczenie przez Spółkę weksli lub czeków.
  5. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani na okres trzech lat. Członkowie Rady Nadzorczej są
  powoływani i od woływani w następujący sposób:
  (a) Jeżeli akcjonariusz W ojciech Gudaszewski posiada akcje, stanowiące co najmniej 9,9 %
  kapitału zakładowego Spółki to powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie
  poświadczonym, jednego członka Rady Nadzorczej.
  (b) Jeżeli akcjonariusz Adrian Dzielnicki posiada akcje, stanowiące co najmni ej 9,9 % kapitału
  zakładowego Spółki to powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie
  poświadczonym, jednego członka Rady Nadzorczej.
  (c) (Skreślony).
  (d) (Skreślony).
  (e) (Skreślony).
  (f) Jeżeli akcjonariusze Zofia Dzielnicka i Tadeusz Gudaszewski posiadają łącznie akcje
  stanowiące co najmniej 19,9 % (dziewiętnaście i dziewięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego


  6
  Spółki to powołują i odwołują jednomyślnie, w formie pisemnej z podpisami notarialnie
  poświadczonymi, je dnego członka R ady Nadzorczej.
  (g) Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje W alne Zgromadzenie.
  Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady. Jeżeli Przewodniczący Rady
  Nadzorczej jest chwilowo niezdolny do wypełniania swych obowiązków, wówcza s posiedzenie Rady
  jest zwoływane przez Zastępcę Przewodniczącego lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.
  6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem
  przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem polec onym lub za pośrednictwem poczty
  elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia
  bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec
  osoby zwołującej posiedzenie Rady N adzorczej przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu
  komunikacji na odległość.
  7. Rada Nadzorcza może podejmować wiążące uchwały jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali
  zawiadomieni o posiedzeniu, a w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa liczby wybranych w
  danej kadencji członków Rady Nadzorczej. Poza przypadkami określonymi w niniejszym Statucie,
  uchwała Rady zostaje podjęta, jeśli liczba głosów oddanych za przyjęciem uchwały jest większa od
  liczby głosów oddanych przeciw przyjęciu uchwały. W p rzypadku równej liczby głosów oddanych za i
  przeciw przyjęciu uchwały, o podjęciu uchwały rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
  8. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym Artykule 6 ust. 4
  punkt: (9), (13), (14) oraz (15) Statutu, pod rygorem nieważności t akiej uchwały, wymagane będzie
  oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez członków Rady Nadzorczej powołanych przez
  akcjonariuszy określonych w ust. 5 lit. a), b).
  9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczy ć w jej posiedzeniach za pośrednictwem telefonu lub
  innego urządzenia telekomunikacyjnego pod warunkiem, że telefon lub inne urządzenie
  telekomunikacyjne zapewnia wszystkim uczestnikom posiedzenia dobrą słyszalność, przebieg
  posiedzenia jest protokołowany, a protokół z posiedzenia zostanie podpisany przez wszystkich
  członków Rady uczestniczących w posiedzeniu. W razie konieczności Rada Nadzorcza może podjąć
  uchwałę w trybie obiegowym, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o tym fakcie a za
  jej przyjęciem głosuje więcej niż połowa wszystkich członków Rady danej kadencji, w tym jej
  Przewodniczący.
  10. Rada Nadzorcza może wybrać spośród swych członków jedną lub kilka osób pojedynczo lub wspólnie
  odpowiedzialnych za realizację niektórych obowiązk ów Rady wymienionych w ust. 4.
  11. Członkowie Rady są wynagradzani za swoje czynności według zasad określonych przez W alne
  Zgromadzenie.
  12. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
  Artykuł 7
  Zarząd
  1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu. Członkowie
  Zarządu powoływani są w następujący sposób:
  a) Członek Rady Nadzorczej, powołany w trybie określonym w Artykule 6 ustęp 5 litera a) Statutu,
  powołuje i odwołu je Prezesa Zarządu;
  b) Członek Rady Nadzorczej, powołany w trybie określonym w Artykule 6 ustęp 5 litera b) Statutu,
  powołuje i odwołuje jednego członka Zarządu;
  c) (Skreślony).
  d) (Skreślony).
  e) Pozostałych członków zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym
  bezwzględną większością głosów obecnych, pod warunkiem, że w posiedzeniu uczestniczy co
  najmniej ½ członków Rady Nadzorczej danej kadencji.
  2. Kadencja Zarządu wynosi trz y lata.
  3. Zarząd przygotowuje i uchwala wewnętrzne regulaminy Spółki oraz sprawuje nadzór nad ich
  wykonywaniem. Organizację pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony
  przez Radę Nadzorczą.


  7
  4. Zarząd reprezentuje Spółkę w sąd zie i poza sądem. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki i do
  zakresu jego działalności należą wszystkie sprawy, które mocą Kodeksu spółek handlowych lub
  niniejszego Statutu nie zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub
  Rad y Nadzorczej.
  5. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz jej reprezentowania upoważniony jest każdy członek
  Zarządu samodzielnie
  6. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być ustanowieni
  pełnomocnicy, działają cy samodzielnie w granicach swego umocowania. Prokury udziela Zarząd,
  natomiast może być ona odwołana przez każdego członka Zarządu z osobna. Pełnomocnictwa
  udziela Zarząd, zgodnie z zasadami reprezentowania określonymi w ust. 5, z zachowaniem formy
  pisemn ej, o ile Kodeks cywilny lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej.
  7. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi reprezentuje Spółkę Rada
  Nadzorcza. Umowy o pracę lub inne dotyczące stosunku pracy z członkami Zarządu pod pisuje w
  imieniu Rady Nadzorczej jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności, osoba przez Radę
  upoważniona. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich inny ch czynności prawnych pomiędzy
  Spółką a członkami Zarządu, chyba że ustawa przewiduje szczególny t ryb reprezentacji.
  8. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami
  konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek organów.
  9. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające
  zakresu zwykłych czynności Spółki.
  Artykuł 8
  Rachunkowość Spółki
  1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31
  grudnia 2006 roku.
  2. Walne Zgromadzenie może zdecydować o wyłączeniu czystego zysku Spółki z podziału między
  akcjonariuszami oraz o przeznaczeniu części lub całości zysku na podwyższenie kapitału zapasowego
  Spółki, albo utworzenie lub zwiększenie funduszy specjalnych.
  3. Zarząd zapewnia sporządzen ie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu trzech
  miesięcy od dnia bilansowego (dnia kończącego rok obrotowy), które przedstawia Radzie Nadzorczej
  wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym. Obydwa sprawozdania podpisują
  wszyscy członkowie Zarządu.
  4. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie
  na wypłatę dywidendy. Dywidendę rozdziela się w stosunku do liczby akcji.
  5. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na
  koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. W ypłata zaliczki
  wymaga zgody Rady Nadzorczej.
  6. Walne Zgromadzenie może tworz yć lub rozwiązywać różne fundusze specjalne Spółki.
  7. Na pokrycie strat finansowych Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się przynajmniej
  8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej
  trze ciej kapitału zakładowego.
  8. Na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe.
  9. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i
  rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, wówczas Zarząd Spółki bezzwłocznie zwoła
  Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.
  10. (Skreślony).
  11. (Skreślony).
  Artykuł 9
  Postanowienia końcowe
  1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami są członkowie Zarządu,
  chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.


  8
  2. W sprawach nie ure gulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek
  handlowych.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Graviton Capital SA
ISIN:PLWDM0000029
NIP:895-18-53-338
EKD: 67.12 działalność maklerska
Adres: Plac Powstańców Śląskich 1/201 53-329 Wrocław
Telefon:+48 71 7911555
www:www.wdmsa.pl

Komentarze o spółce GRAVITON CAPITAL
2020-06-02 10-06-12
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649