Raport.

GRAPHIC SA (3/2018) Informacja o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 19 stycznia 2018r.

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd Spółki Graphic S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 19 stycznia 2018r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, obradujące po przerwie w obradach ogłoszonej w dniu 22 grudnia 2017r. podjęło uchwały, których treść, wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się, jest podana w załączniku do niniejszego raportu. Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.
Zmienione paragrafy Statutu oraz tekst jednolity Statutu zostaną podane do publicznej informacji w odrębnym komunikacie.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Repertorium A 435 /201 8
  AKT NOTARIALNY
  Dnia dziewiętnastego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (19 -01 -2018 r.)
  w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Granicznej numer 29 przy
  udziale notariusza Mirosława Szury, odbyło się Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie spółki pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą
  w Katowicach , pod adresem: ul. Feliksa Bocheńskiego 94, 40 -816 Katowice,
  wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
  Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego, pod numerem KRS 0000379636, której nadano numer REGON:
  241852386, NIP: 6342773530 , z którego to Zgromadzenia notariusz sporządził
  niniejszy protokół. -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
  GRAPHIC SPÓŁKA AKCYJNA
  Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
  I.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRAPHIC S.A. po przerwie otworzył
  Pan Leszek Forytta – Przewodniczący zgromadzenia , który oświadczył, iż w dniu
  dzisiejszym tj. dziewiętnastego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (19 -01 -
  2018 r.) o godzinie 10:00 akcjonariusze stawili się w Kancelarii notarialnej przy
  ul. Granicznej 29/102 w celu odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia
  Wspólników po przerwie zarządzonej w dniu 22 .12.2017roku . -----------------------
  II.
  Następnie Przewodniczący zaproponował przejście do punktu 5 porządku obrad
  a następnie odczytał i zarządził głosowanie jawne nad uchwałą numer 4. ---------
  UCH WAŁA NUMER 4
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
  z dnia 19. 01.2018 r.
  w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji
  imiennych serii D w drodze subskrypcji prywatnej, z jednoczesnym
  pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości. --------  2
  Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2, art. 432 i art. 433 § 2 w zw. z art. 430 §
  1 k.s.h. w zw. z § 15 ust. 1 i § 6 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 -5 oraz § 22 ust. 1 Statutu,
  Nadzwyczajne W alne Zgromadzenie spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą
  w Katowicach wykonując pkt. 5 przyjętego porządku obrad, uchwala, co
  następuje: -------------------------------- -------------------------------- --------------------------
  § 1.
  1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 358.852,70 zł (słownie:
  trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 70/100) do
  kwoty 631.602,70 zł (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset dwa
  złote 70/100), tj. o kwotę 272.750,00 zł (słownie: dwieście siedemdzie siąt dwa
  tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych i 00/100). -------------------------------- ---------
  2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, dokonane zostanie poprzez
  emisję 2.727.500 (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia siedem pięćset)
  akcji zwykłych imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero
  złotych i 10/100) każda, o numerach od D 0 000 001 (słownie: jeden) do D
  2 727 500 (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy
  pięćset). -------------------------------- -------------------------------- -----------------------------
  3. Ustala się cenę emisyjną akcji serii D na kwotę 2,00 zł (słownie: dwa złote
  00/100) za każdą akcję. -------------------------------- -------------------------------- ----------
  4. Akcje, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały, są akcjami imiennymi
  nieuprzywilejowanymi. Każda z akcji serii D nowej emisji daje prawo do jednego
  głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. -------------------------------- --
  5. Akcje Serii D będą uczestniczyły w dywidendzie, począwszy od 1 stycznia
  201 8 roku, tj. za rok obrotowy 201 8. -------------------------------- ------------------------
  § 2.
  1. Zgodnie z przedstawioną przez Zarząd Spółki opinią, Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie Spółki niniejszym pozbawia Akcjonariuszy w całości prawa
  p0oboru akcji serii D, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały. -------------
  2. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej
  zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h., poprzez zaoferowanie WOLFS CORPORATION
  S.A. z siedzibą w Katowicach ł ącznie 2.727.500 (słownie: dwa miliony siedemset
  dwadzieścia siedem pięćset) sztuk akcji zwykłych imiennych serii D, o wartości
  nominalnej 0,10 zł (słownie: zero złotych 10/100) każda, o łącznej wartości
  nominalnej wynoszącej 272.750,00 zł (słownie: dwieśc ie siedemdziesiąt dwa  3
  tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) i cenie emisyjnej 2,00 zł
  (słownie: dwa złote 00/100) każda, tj. za łączną cenę emisyjną 5.455.000,00 zł
  (słownie: pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych i 00/100) za
  wszystkie akcje , o numerach od D 0 000 001 (słownie: jeden) do D 2 727 500
  (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset), w zamian
  za wniesienie przez w/w spółkę wkładu niepieniężnego, o którym mowa w § 3
  niniejszej Uchwały. -------------------------------- -------------------------------- ---------------
  3. Określa się, że umowa o objęcie akcji serii D zostanie zawarta w terminie nie
  późniejszym niż do dnia 31 marca 2018 roku. -------------------------------- -------------
  4. Zarząd Spółki zostaje niniejszym upoważniony do określenia szczegółowych
  warunków emisji akcji nowej emisji oraz podjęcia wszelkic h działań w związku
  z emisją akcji nowej emisji. -------------------------------- -------------------------------- -----
  § 3
  1. Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym, poprzez
  przeniesienie własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki WOLFS
  CORPORATION S.A. z siedzibą w Chorzowie , w rozumieniu przepisów art. 55 1
  Kodeksu cywilnego, w ramach, którego prowadzona jest działalność
  gospodarcza tejże spółki w zakresie m.in. realizacji projektów budowlanych
  związanych ze wznoszeniem budynków, opisanej szczegółowo w sprawozdaniu
  Zarządu Spółki z dnia 27.11.2017r., sporządzonym na postawie opinii biegłego
  rewidenta w sprawie wyceny wartości godziwej zorganizowanej części
  przedsiębiorstwa będącej przedmiotem wkładu, ustalonej na dzień
  przypadający nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem wnie sienia wkładu,
  tj. według stanu na 14.11.2017 r. -------------------------------- -----------------------------
  2. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w ust. 1
  powyżej, na dzień podjęcia niniejszej uchwały wchodzą w szczególności: ----------
  1. nieruchomość położoną w Katowicach przy ulicy Franciszkańskiej numer 29 -
  31, dla której Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział XI Ksiąg
  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KA1K/00049387/3, -----------------
  2. nieruchomość położoną w Chorzowie przy u licy 3 -ego Maja numer 47 , dla
  której Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi
  księgę wieczystą numer KA1C/00000188/5, -------------------------------- ---------------
  3. nieruchomość położoną w Chorzowie przy ulicy Truchana numer 31, dla
  której Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi
  księgę wieczystą numer KA1C/00006625/3, -------------------------------- ---------------  4
  4. nieruchomość położoną w Katowicach przy ulicy Panewnickiej numer 360,
  dla której Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział XI Ksiąg
  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KA1K/0004897/4, -------------------
  5. udział wynoszący 927/1152 w prawie własności nieruchomości położonej w
  Chorzowie przy ulicy Hutniczej numer 2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie
  Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer
  KA1C/00003136/7, -------------------------------- -------------------------------- ---------------
  6. środki trwałe: -------------------------------- -------------------------------- -------------------
  a. komputer Mac Apple Unibody, -------------------------------- -----------------------------
  b. zestaw meblowy, -------------------------------- -------------------------------- --------------
  c. środki niskocenne, -------------------------------- -------------------------------- -------------
  7. należności krótkoterminowe, w szczególności z tytułu czynszów i opłat za
  media, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------
  8. 15000 sztuk akcji w spółce Wolfs Fundusz Private Equity Spółka Akcyjna z
  sied zibą w Katowicach o łącznej wartości nominalnej 1500,00 zł, --------------------
  9. 479.166 sztuk akcji w spółce Perfect Hair Clinic Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Katowicach o łącznej wartości nominalnej 95.833,20 zł, --------------------------------
  10. 140.894 sztuk akcji w spółce TELECARE Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Zawierciu o łącznej wartości nominalnej 14.089,40 zł, -------------------------------- --
  11. zobowiązania długoterminowe wynikające z zawartej przez Spółkę z
  Bankiem Spółdzielczym, -------------------------------- -------------------------------- ---------
  12. zobowiązania krótkoterminowe, obejmujące w szczególności: ------------------
  a. zobowiązania z tytułu dostaw to warów i usług, -------------------------------- --------
  b. zobowiązania z tytułu otrzymanych zaliczek, -------------------------------- -----------
  c. zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń, ---------------
  d. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń pracowniczych, --------------------------------
  e. inne. 3. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której m owa
  w ust. 1 powyżej, której własność będzie przenoszona tytułem nabycia akcji
  imiennych serii D, nie wchodzi firma spółki WOLFS CORPORATION S.A.
  w Katowicach. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
  4. W kład niepieniężny, o którym mowa powyżej, zostanie wniesiony na kapitał
  zakładowy Spółki nie później niż do dnia 31 marca 2018 roku, tj. przed upływem
  6 miesięcy od dnia, na który ustalono wartość godziwą wnoszonego wkładu,
  zgodnie z opinią biegłego rewidenta, o której mowa w ust. 1 powyżej. -------------
  5. Różnica pomiędzy wartością wkładu niepieniężnego a łączną wartością  5
  nominalną akcji nowej emisji (agio) w kwocie 5.182.250,00 zł (słownie: pięć
  milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)
  zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki w terminie, o którym mowa
  w ust. 4 p owyżej. -------------------------------- -------------------------------- -----------------
  § 4
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------- ---------------
  Koniec Uchwały. -------------------------------- -------------------------------- ------------------
  Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwałę podjęto
  w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----------------------------
  - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3 000.000 co stanowi 83,60 %
  kapitału zakładowego, -------------------------------- -------------------------------- -----------
  - łączna liczba ważnych głosów - 6 000.000, -------------------------------- ----------------
  - liczba głosów „za” - 6 000.000 tj. 100 % głosów oddanych ---------------------------
  - liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -------------------------------- --------------------------
  - liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -------------------------------- -----------
  Związku z powyższym Pr zewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Walne
  Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 4. -------------------------------- ------------------
  VI.
  Następnie Przewodniczący odczytał i zarządził głosowanie jawne nad uchwałą
  numer 5. -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
  UCHWAŁA NUMER 5
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
  z dnia 19.01.2018 r.
  w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez podwyższenie kapitału zakładowego
  Spółki
  Działając na podstawie art. 431 § 1 w zw. z art. 430 § 1 k.s.h. w zw. z § 22 ust. 1
  Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą
  w Katowicach wykonując pkt. 6 przyjętego porządku obrad, uchwala, co
  następuje: -------------------------------- -------------------------------- --------------------------
  § 1.
  Dotychczasowe brzmienie § 5 Statut u Spółki zastępuje się brzmieniem: -----------  6
  㤠5. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 631.602,70 zł (sześćset trzydzieści jeden
  tysięcy sześćset dwa złote 70/100) i dzieli się na 6316027 (sześć milionów
  trzysta szesnaście tysięcy dwadzieścia siedem) akcji o wartości nominalnej 0,10
  zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: -------------------------------- -----------------
  a) 3000000 (trzy miliony) akcji imiennych serii A, o numerach A 0 000 001 do
  A 3 000 000, -------------------------------- -------------------------------- ---------------
  b) 409100 (czterysta dziewięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii
  B, o numerach B 000 001 do B 409 100, -------------------------------- ------------
  c) 179427 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia
  siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C 000 001 do C
  179 427; -------------------------------- -------------------------------- --------------------
  d) 2727500 (dwa miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset)
  akcji imiennych serii D, o numerach D 0 000 001 do D 2 727 500. ------------
  2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane, co do głosu w ten sposób, że na
  każdą akcję tej serii przypadają po 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu.
  Akcje imienne serii A zostaną objęte w całości przez Założyciela Spółki i w
  całości pokryte aportem w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu 55¹ Kodeksu
  cywilnego, prowa dzonego pod firmą PPHU GRAPHIC Tomasz Mol na podstawie
  wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta
  Miasta Katowice pod numerem 34847 (trzydzieści cztery tysiące osiemset
  czterdzieści siedem). Wniesienie całego przedsiębiorstw a nastąpi przed
  zarejestrowaniem Spółki w terminie do dnia piętnastego lutego dwa tysiące
  jedenastego roku (15 -02 -2011 r.)” -------------------------------- ----------------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------- ---------------
  Koniec Uchwały. -------------------------------- -------------------------------- ------------------
  Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwałę podjęto
  w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----------------------------
  - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3 000.000 co stanowi 83,60 %
  kapitału zakładowego, -------------------------------- -------------------------------- -----------
  - łączna liczba ważnych głosów - 6 000.000, -------------------------------- ----------------
  - liczba głosów „za” - 6 000.000 tj. 100 % głosów od danych ---------------------------
  - liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -------------------------------- --------------------------
  - liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -------------------------------- -----------  7
  Związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Walne
  Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 5. -------------------------------- ------------------
  VII.
  Następnie Przewodniczący odczytał i zarządził głosowanie jawne nad uchwałą
  numer 6. -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
  UCHWAŁA NUMER 6
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
  z dnia 19.01.2018 r.
  w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki
  Działając na podstawie art. 431 § 1 w zw. z art. 430 § 1 k.s.h. w zw. z § 22 ust. 1
  Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą
  w Katowicach wykonując pkt. 7 przyjętego porządku obrad, uchwala, co
  następuje: -------------------------------- -------------------------------- --------------------------
  § 1.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GRAPHIC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Katowicach dokonuje niniejszym zmiany Statutu Spółki w ten
  sposób, że dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 3 Statut Spółki zastępuje się
  brzmieniem: -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
  㤠1
  3. Siedzibą Spółki jest miasto Chorzów .” -------------------------------- --------------------
  § 2.
  W pozostałym zakresie brzmienie § 1 Statutu Spółki pozostaje bez zmian. --------
  § 3.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------- ---------------
  Koniec Uchwały. -------------------------------- -------------------------------- ------------------
  Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwałę podjęto
  w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----------------------------
  - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3 000.000 co stanowi 83,60 %
  kapitału zakładowego, -------------------------------- -------------------------------- -----------
  - łączna liczba ważnych głosów - 6 000.000, -------------------------------- ----------------
  - liczba głosów „za” - 6 000.000 tj. 100 % głosów oddanych ---------------------------  8
  - liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -------------------------------- --------------------------
  - liczba głosów „wstrzy mujących się” - 0 (zero). -------------------------------- -----------
  Związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Walne
  Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 6. -------------------------------- ------------------
  IV.
  Następnie Przewodniczący odczytał i zarządził głosowanie jawne nad uchwałą
  numer 7. -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
  UCHWAŁA NUMER 7
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
  z dnia 19.01.2018 r.
  w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności
  Spółki
  Działając na podstawie art. 431 § 1 w zw. z art. 430 § 1 oraz art. 416 § 1 k.s.h.
  w zw. z § 4 ust. 3 oraz § 22 ust. 1 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach wykonując pkt. 8 przyjętego
  porządku obrad, uchwala, co następuje: -------------------------------- --------------------
  § 1.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GRAPHIC Spółka Akc yjna
  z siedzibą w Katowicach dokonuje niniejszym zmiany Statutu Spółki w ten
  sposób, że do dotychczasow ych przedmiotó w działalności gospodarczej do daj e
  się nowe przedmioty działalności gospodarczej a związku z tym § 4 ust. 1 Statut
  Spółki otrzymuje brzmienie : -------------------------------- -------------------------------- ---
  㤠4. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --
  1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -------------------------------- ---------------------
  1) PKD 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych, -------------------------------- --
  2) PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie, -------------------------------- -----------------
  3) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do
  druku, -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  4) PKD 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi, -------------------------------- ---
  5) PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji, --------------------
  6) PKD 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw
  sztucznych, -------------------------------- -------------------------------- -----------------
  7) PKD 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych, ----------------------  9
  8) PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
  9) PKD 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, -------
  10) PKD 46.4 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego, --------------------
  11) PKD 46.7 Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa, ---------------------
  12) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów, -------------------------------- ---------
  13) PKD 52.2 Działalność usługowa wspomagająca transport, ---------------------
  14) PKD 47.8 Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach, -
  15) PKD 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
  straganami i targowiskami, -------------------------------- ----------------------------
  16) PKD 58.11.Z Wydawanie książek, -------------------------------- ---------------------
  17) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet, -------------------------------- -----------------------
  18) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -------------------------------- --
  19) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
  dzierżawionymi, -------------------------------- -------------------------------- ----------
  20) PKD 73.1 Reklama, -------------------------------- -------------------------------- -------
  21) PKD 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, ---------
  22) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specj alistycznego projektowania, ------
  23) PKD 77.33 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając
  komputery, -------------------------------- -------------------------------- -----------------
  24) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej
  niesklasyfikowana, -------------------------------- -------------------------------- -------
  25) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem
  budynków; -------------------------------- -------------------------------- -----------------
  26) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
  mieszkalnych i niemieszkalnych; -------------------------------- ----------------------
  27) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych; -------------------------------- ---
  28) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno -kanalizacyjnych, cieplnych,
  gazowych i klimatyzacyjnych; -------------------------------- -------------------------
  29) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; -------------------
  30) 43.31.Z Tynkowanie; -------------------------------- -------------------------------- -----
  31) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej; -------------------------------- -----------
  32) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; -----------------
  33) 43.34.Z Malowanie i szklenie; -------------------------------- -------------------------
  34) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykoń czeniowych;
  -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
  35) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; -------------------------
  36) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
  niesklasyfikowane; -------------------------------- -------------------------------- -------  10
  37) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych
  i wyposażenia sanitarnego; -------------------------------- ----------------------------
  38) 46.74.Z Sprzedaż hur towa wyrobów metalowych oraz sprzętu
  i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego; ----------------------
  39) 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie; -------------------------------- -----------------
  40) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi
  (hosting) i podobna działalność; -------------------------------- ----------------------
  41) 63.12.Z Działalność portali in ternetowych; -------------------------------- ---------
  42) 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji
  finansowych; -------------------------------- -------------------------------- ---------------
  43) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej
  niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -
  44) 66.11.Z Zarządzenia rynkami finansowymi; -------------------------------- --------
  45) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,
  z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; ---------------------------
  46) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; ----------------
  47) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
  dzierżawi onymi; -------------------------------- -------------------------------- -----------
  48) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; -----------------------------
  49) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; -----------
  50) 69.20.Z Działalność rachunkowo -księgowa; doradztwo podatkowe; --------
  51) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
  gospodarczej i zarządzania; -------------------------------- ----------------------------
  52) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo
  techniczne; -------------------------------- -------------------------------- -----------------
  53) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
  indziej niesklasyfikowana; -------------------------------- ------------------------------
  54) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy
  i pozyskiwaniem pracowników; -------------------------------- -----------------------
  55) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników; -
  56) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów
  przemysłowych; -------------------------------- -------------------------------- -----------
  57) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  58) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności
  gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; -------------------------------- ---  11
  59) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
  niesklasyfikowane.” -------------------------------- -------------------------------- ------
  § 2.
  W pozostałym zakresie brzmienie § 1 Statut u Spółki pozostaje bez zmian. --------
  § 3.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------- ---------------
  Koniec Uchwały. -------------------------------- -------------------------------- ------------------
  Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwałę podjęto
  w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----------------------------
  - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3 000.000 co stanowi 83,60 %
  kapitału zakładowego, -------------------------------- -------------------------------- -----------
  - łączna liczba ważnych głosów - 6 000.000, -------------------------------- ----------------
  - liczba głosów „za” - 6 000.000 tj. 100 % głosów oddanych ---------------------------
  - liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -------------------------------- --------------------------
  - liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -------------------------------- -----------
  Związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Walne
  Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 7. -------------------------------- ------------------
  VIII.
  Następnie Przewodniczący odczytał i zarządził głosowanie jawne nad uchwałą
  numer 8. -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
  UCHWAŁA NUMER 8
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
  z dnia 19.01.2018 r.
  w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GRAPHIC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje: -------------------------------- ----------
  § 1.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GRAPHIC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Katowicach, niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Statut u
  Spółki, z uwzględnieniem zmian wynikających z powyższych uchwał numer od 1
  do 7 w następującym brzmieniu: -------------------------------- -----------------------------
  STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ  12
  § 1.
  1. Spółka akcyjna, zwana dalej „Spółką” będzie prowadziła działalność pod
  firmą: Wolfs Technology Fund Spółka Akcyjna. -------------------------------- ------------
  2. Spółka może używać skróconej firmy Wolfs Technology Fund S.A. oraz
  wyróżniającego ją znaku graficznego. -------------------------------- -----------------------
  3. Siedzibą Spółki jest miasto Chorzów . -------------------------------- ----------------------
  4. Spółka może prowadzić działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  i poza jej granicami. -------------------------------- -------------------------------- --------------
  5. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura,
  przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych
  spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej
  granicami. -------------------------------- -------------------------------- --------------------------
  § 2.
  Założycielem Spółki jest Tomasz Mol. -------------------------------- -----------------------
  § 3.
  Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -------------------------------- ----------------------
  § 4.
  1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -------------------------------- ---------------------
  1) PKD 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych, -------------------------------- ------
  2) PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie, -------------------------------- ----------------------
  3) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, -
  4) PKD 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi, -------------------------------- -------
  5) PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji, ------------------------
  6) PKD 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw
  sztucznych, -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
  7) PKD 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych, --------------------------
  8) PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych, ----
  9) PKD 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzy w sztucznych, -----------
  10) PKD 46.4 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego, --------------------
  11) PKD 46.7 Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa, ---------------------
  12) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów, -------------------------------- ---------
  13) PKD 52.2 Działalność usługowa wspomagająca transport, ---------------------
  14) PKD 47.8 Sprzedaż detaliczna prowadzo na na straganach i targowiskach, -
  15) PKD 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
  straganami i targowiskami, -------------------------------- -------------------------------- -
  16) PKD 58.11.Z Wydawanie książek, -------------------------------- ---------------------
  17) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet, -------------------------------- -----------------------  13
  18) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -------------------------------- --
  19) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
  dzierżawionymi, -------------------------------- -------------------------------- ---------------
  20) PKD 73.1 Reklama, -------------------------------- -------------------------------- -------
  21) PKD 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, ---------
  22) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, ------
  23) PKD 77.33 Wynajem i dzierżawa maszyn i urz ądzeń biurowych, włączając
  komputery, -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
  24) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej
  niesklasyfikowana, -------------------------------- -------------------------------- -----------
  25) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem
  budynków; -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  26) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
  mie szkalnych i niemieszkalnych; -------------------------------- --------------------------
  27) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych; -------------------------------- -------
  28) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno -kanalizacyjnych, cieplnych,
  gazowych i klimatyzacyjnych; -------------------------------- -----------------------------
  29) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; -----------------------
  30) 43.31.Z Tynkowanie; -------------------------------- -------------------------------- ---------
  31) 43.32. Z Zakładanie stolarki budowlanej; -------------------------------- ----------------
  32) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; ---------------------
  33) 43.34.Z Malowanie i szklenie; -------------------------------- -----------------------------
  34) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
  35) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; -----------------------------
  36) 43.99.Z Poz ostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
  niesklasyfikowane; -------------------------------- -------------------------------- -----------
  37) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia
  sanitarnego; -------------------------------- -------------------------------- -------------------
  38) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu
  i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego; --------------------------
  39) 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie; -------------------------------- ----------------------
  40) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi
  (hosting) i podobna działalność; -------------------------------- --------------------------
  41) 63.12.Z Działalność portali internetowych; -------------------------------- -------------
  42) 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych; -
  43) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej
  niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; ------  14
  44) 66.11.Z Zarządzenia rynkami finansowymi; -------------------------------- ------------
  45) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,
  z wy łączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -------------------------------
  46) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; --------------------
  47) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
  dzierżawionymi; -------------------------------- -------------------------------- ---------------
  48) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; -------------------------------- -
  49) 68.32.Z Zarządzanie n ieruchomościami wykonywane na zlecenie; ---------------
  50) 69.20.Z Działalność rachunkowo -księgowa; doradztwo podatkowe; ------------
  51) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
  gospodarczej i zarządzania; -------------------------------- --------------------------------
  52) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo
  techniczne; -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
  53) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
  indziej niesklasyfikowana; -------------------------------- -------------------------------- --
  54) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy
  i pozyskiwaniem pracowników; -------------------------------- ---------------------------
  55) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników; -----
  56) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; -
  57) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; ----
  58) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności
  gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; -------------------------------- -------
  59) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
  niesklasyfikowane. -------------------------------- -------------------------------- -----------
  2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotów działalności
  wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji – Spółka
  podejmie taką działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji. ----------
  3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli
  uchwała powzięta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, w obecności
  osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. ------------------
  § 5.
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 631.602,70 zł (sześćset trzydzieści jeden
  tysięcy sześćset dwa złote 70/100) i dzieli się na 6316027 (sześć milionów
  trzysta szesnaście tysięcy dwadzieścia siedem) akcji o wartości nominalnej 0,10
  zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: -------------------------------- -----------------  15
  a) 3000000 (trzy miliony) akcji imiennych serii A, o numerach A 0 000 001 do
  A 3 000 000, -------------------------------- -------------------------------- ---------------
  b) 409100 (czterysta dziewięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii
  B, o numerach B 000 001 do B 409 100, -------------------------------- ------------
  c) 179427 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia
  siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C 000 001 do C
  179 427; -------------------------------- -------------------------------- --------------------
  d) 2727500 (dwa miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset)
  akcji imiennych serii D, o numerach D 0 000 001 do D 2 727 500. ------------
  2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na
  każdą akcję tej serii przypadają po 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu.
  Akcje imienne serii A zostaną objęte w całości przez Założyciela S półki i w
  całości pokryte aportem w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu 55¹ Kodeksu
  cywilnego, prowadzonego pod firmą PPHU GRAPHIC Tomasz Mol na podstawie
  wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta
  Miasta Katowice pod nume rem 34847 (trzydzieści cztery tysiące osiemset
  czterdzieści siedem). Wniesienie całego przedsiębiorstwa nastąpi przed
  zarejestrowaniem Spółki w terminie do dnia piętnastego lutego dwa tysiące
  jedenastego roku (15 -02 -2011 r.). -------------------------------- ----------------------------
  § 6.
  1. Kapitał zakładowy Spó łki może być podwyższany w drodze emisji nowych
  akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. ----------------
  2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków
  Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handl owych. -
  3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcjonariuszom Spółki
  przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do
  liczby akcji już posiadanych (prawo poboru). Jednakże w interesie Spółki Walne
  Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub
  w części. -------------------------------- -------------------------------- -----------------------------
  4. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję akcji
  imiennych lub akcji na okaziciela. -------------------------------- -----------------------------
  5. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi bądź
  niepieniężnymi. -------------------------------- -------------------------------- --------------------
  § 7.
  Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie  16
  dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka
  ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem
  pierwszeństwa. -------------------------------- -------------------------------- --------------------
  § 8.
  1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie
  dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie
  akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -------------------------------- ----------
  2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki
  umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość
  wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji,
  bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia
  kapitału zakładowego. -------------------------------- -------------------------------- ----------
  § 9.
  Wykonywanie prze z zastawnika lub użytkownika akcji prawa głosu wymaga
  zgody Rady Nadzorczej. -------------------------------- -------------------------------- ---------
  § 10.
  Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie. Z
  zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek
  handlowych oraz postanowień Statutu uchwały organów Spółki zapadają
  bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość
  głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw”
  i „wstrzymujących się”. -------------------------------- -------------------------------- ----------
  § 12.
  1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich
  czynnościach sądowych i pozasądowych. -------------------------------- -------------------
  2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone
  przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego
  Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. ---------------
  3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. -------------------------------- ----------------
  § 13.
  1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. ----------------------------
  2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z tym że pierwszy
  Zarząd Spółki powoływany jest przez Założyciela. -------------------------------- --------
  3. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. -------------------------------- ----
  4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3  17
  (trzy) lata. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------
  5. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez
  Radę Nadzorczą Regulaminu. -------------------------------- -------------------------------- --
  6. Każdy członek Zarządu moż e prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu
  sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. -------------------------
  7. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 6, choćby
  jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu,
  wymag ana jest uprzednia uchwała Zarządu. -------------------------------- --------------
  8. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnację
  uważa się za skutecznie dokonaną jeśli została wysłana listem poleconym na
  adres Spółki i adres Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadk u
  niedokonania jego wyboru lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego, na
  adres każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej. -------------------------------
  § 14.
  1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki
  upoważniony jest jednoosobowo członek Zarządu. -------------------------------- -------
  2. W przypa dku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki
  upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek
  Zarządu działający łącznie z prokurentem. -------------------------------- -----------------
  § 15.
  1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członkó w
  powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z tym, że członków
  pierwszej Rady Nadzorczej powołuje Założyciel. -------------------------------- ----------
  2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego
  i wiceprzewodniczącego. -------------------------------- -------------------------------- --------
  3. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej powołanego
  przez Walne Zgromadzenie i zmniejszenia się jej składu poniżej 5 członków,
  pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej
  uchwały powołać (dokooptować) nowego członka Rady Nadzorczej, który
  będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie
  nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego. ----------------------
  § 16.
  1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu. -
  2. Regulamin Rady Nadzorczej określa jej organizację i sposób wykonywania
  czynności. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------  18
  § 17.
  1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. --------
  2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej,
  podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Na dzorczej
  zwołuje posiedzenie w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku.
  Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie
  z żądaniem, o którym mowa wyżej, wnioskodawca może je zwołać
  samodzielnie, podając datę, miejsce i pro ponowany porządek obrad. --------------
  3. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej
  jednak niż trzy razy w roku obrotowym. -------------------------------- ---------------------
  § 18.
  1. Z zastrzeżeniem ust. 2 - 4 poniżej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli
  na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy
  członkowie zostali zaproszeni. -------------------------------- -------------------------------- -
  2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady
  oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
  Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku
  obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -------------------------------- ---------------------
  3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy
  wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  Uchwała jest ważna, gdy wszyscy człon kowie Rady zostali powiadomieni o treści
  projektu uchwały. -------------------------------- -------------------------------- -----------------
  4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i ust. 3 nie może
  dotyczyć spraw, dla których zgodnie z Kodeksem spółek handlowych tryb ten
  jest niedopuszczalny, a w szczególności powołania i odwołania członka Zarządu
  lub zawieszania członka Zarządu w czynnościach. -------------------------------- --------
  § 19.
  Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie odwołania członka Zarządu wymagają
  udziału w głosowaniu co najmniej 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej. --------
  § 20.
  1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----------------
  2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak
  delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności
  nadzorczych. -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  3. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw wymi enionych  19
  w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie należy: -------------------------------- ------
  1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
  finansowego za ubiegły rok obrotowy, -------------------------------- --------------
  2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia
  straty, -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania
  z wyników oceny, o której mowa w pkt. 1) i 2), -------------------------------- ---
  4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu
  i Wiceprezesów, -------------------------------- -------------------------------- -----------
  5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, -----------------------------
  6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, -------------------------------- -----------------
  7) wybór biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego
  Spółki, -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  8) zatwierdzanie rocznych budżetów i planów rozwoju Spółki, -------------------
  9) wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie oraz likwidację przez Spółkę
  udziałów lub akcji w innych spółkach, gdy dzi ałania takie wykraczają poza
  normalną działalność gospodarczą Spółki, -------------------------------- ---------
  10) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości Spółki
  lub udziału w takiej nieruchomości, lub prawa użytkowania wieczystego
  nieruchomości Spółki lub udziału w takim pra wie, -------------------------------
  11) wyrażanie zgody na zawarcie umowy pomiędzy Spółką a członkami jej
  Zarządu, -------------------------------- -------------------------------- --------------------
  12) w przypadku zmiany Statutu ustalenie jego jednolitego tekstu lub
  wprowadzenie innych zmian o charakterze redakcyjnym, ----------------------
  13) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami prawa
  i postanowieniami niniejszego Statutu lub przedłożone Radzie Nadzorczej
  przez Zarząd Spółki. -------------------------------- -------------------------------- ------
  § 21.
  1. Walne Zgromadzenie może być zwoływane, jako zwyczajne lub nadzwyczajne
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, nie później niż
  w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki. --------
  2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych
  w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie, a także gdy organy
  lub osoby uprawnione, w myśl przepisów Kodeksu spółek handlowych, do
  zwoływania walnych zgromadzeń, uznają to za wskazane. ----------------------------  20
  3. Walne Zgromadzenie odbywa się w Katowicach. -------------------------------- ------
  § 22.
  1. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki,
  podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, umorzenia akcji, emisji obligacji
  zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji lub warrantów
  subskrypcyjnych, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo
  jego zorganizowanej części i rozwiązania Spółki wymagają większości 3/4
  (trzech c zwartych) głosów. -------------------------------- -------------------------------- -----
  2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na
  nim akcji Spółki, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub
  postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki kworum. -------
  § 23.
  Do kompetencj i Walnego Zgromadzenia należy: -------------------------------- ----------
  1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki oraz
  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, ------
  2) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty, ------------------
  3) udzielanie członkom organów S półki absolutorium z wykonania przez nich
  obowiązków, -------------------------------- -------------------------------- ---------------
  4) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem
  pierwszeństwa, a także uchwał w sprawie emisji warrantów
  subskrypcyjnych, -------------------------------- -------------------------------- ----------
  5) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji i warunkach tego umorzeni a, ---
  6) podejmowanie uchwał w zakresie zbywania i wydzierżawiania
  przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej jego części oraz
  ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego, ----------------------
  7) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, ---------------------------
  8) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia, -------------------------------
  9) tworzenie oraz likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy Spółki, -------
  10) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami, postanowieniami
  niniejszego Statutu oraz wnoszone przez Radę Nadzorczą lub Zarząd. ------
  § 24.
  Kapitały i fundusze Spółki stanowią: a) kapitał zakładowy, b) kapitał zapasowy,
  c) kapitały rezerwowe, tworzone zgodnie z przepisami prawa. ------------------------
  § 25.
  1. Na pokrycie strat Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa co  21
  najmniej 8 % (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dop óki kapitał ten
  nie osiągnie jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego
  przelewa się również inne środki w przypadkach gdy stanowią tak powszechnie
  obowiązujące przepisy prawa. -------------------------------- -------------------------------- -
  2. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowych rozstrzyga Wal ne
  Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej
  kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wskazanej
  w sprawozdaniu finansowym Spółki. -------------------------------- -------------------------
  § 26.
  Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy koń czy się
  trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (31 -12 -2011 r.).
  § 27.
  1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą
  wykreślenia z rejestru. -------------------------------- -------------------------------- -----------
  2. W trakcie likwidacji Spółka działa pod firmą z dodatkiem „w li kwidacji”. --------
  3. Likwidatora powołuje Rada Nadzorcza. -------------------------------- ------------------
  4. Środki pozostałe po zaspokojeniu wierzycieli Spółki dzieli się między
  akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby i wartości nominalnej posiadanych przez
  nich akcji. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------
  § 28.
  W sprawach nieuregulowanych ni niejszym Statutem mają zastosowanie
  przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.”
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------- ---------------
  Koniec Uchwały. -------------------------------- -------------------------------- -------------------
  Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwałę podjęto
  w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: ------------------------------
  - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3 000.000 co stanowi 83,60 %
  kapitału zakładowego, -------------------------------- -------------------------------- ------------
  - łączna liczba ważnych głosów - 6 000.000, -------------------------------- -----------------
  - liczba głosów „za” - 6 000.000 tj. 100 % głosów oddanych ----------------------------
  - liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -------------------------------- ---------------------------
  - liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero) . -------------------------------- ------------  22
  Związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Walne
  Zgromadzenie przyjęło uchwałę numer 8. -------------------------------- ------------------
  § 3.
  Przewodniczący wobec wyczerpania porządku obrad zamknął obrady
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godzinie 11:30 . -------------------------------
  Przewodniczący oświadczył, że wypisy niniejszego aktu będą wydawane organom
  Spółki oraz jej Akcjonariuszom, a ponadto, że lista obecności uczestników
  Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego aktu. -------------------------------- --------
  Przewodniczący oświadczył, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka GRAPHIC S.A.
  z siedzibą w Katowicach. ------------------------- -------------------------------- --------------
  § 4
  Do niniejszego aktu notariuszowi okazano informację odpowiadającą odpisowi
  aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorst w dla GRAPHIC Spółka akcyjna, numer
  KRS: 0000379636 , ze stanem na dzień 19.01.2018 roku, identyfikator wydruku:
  RP/379636/9/20180119093643 . -------------------------------- -------------------------
  § 5
  Notariusz pouczył Stawającego o treści: -------------------------------- ---------------
  1) art. 9 ust 4. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, który stanowi o tym,
  że do wniosku dotyczącego zmiany umowy lub statutu podmiotu wpisanego do
  Rejestru, działającego na podstawie umowy lub statutu, dołącza się także tekst
  jednolity umowy lub statutu, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Do
  tekstu jednolitego nie stos uje się przepisów o formie czynności prawnych, -------
  2) art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, który stanowi o tym, że
  wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7
  dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyb a że przepis
  szczególny stanowi inaczej, -------------------------------- -------------------------------- ----
  3) art. 18 ust . 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym , który stanowi o tym,
  że podmiot wpisany do Rejestru ponosi odpowiedzialność za szkodę
  wyrządzoną zgłoszeniem do Rejestru nieprawdziwych danych, jeżeli podlegał y
  obowiązkowi wpisu na jego wniosek, a także niezgłoszeniem danych
  podlegających obowiązkowi wpisu do Rejestru w ustawowym terminie, chyba
  że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy
  poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności. -----  23
  c) art. 104 § 2 ustawy Prawo o notariacie , z którego wynika, że protokół
  Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podpisują notariusz i przewodniczący
  Zgromadzenia, chyba że statut osoby prawnej lub przepisy prawa przewidują
  inaczej. -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  § 7
  W związku z dokonaniem czynności notarialnej, notariusz pobrał tytułem: --------
  1) podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 6 ust 1 pkt. 8b
  i ust. 9 oraz art. art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2001 r. o podatku
  od czynności cywilnoprawnych według stawki 0,5 % od kwoty 272.750,00 zł
  pomniejszonej o kwotę wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem od
  towarów i usług – 1107,00 zł, opłatę sądową – 250,00 zł oraz opłatę za
  zamieszczenie w MSiG ogłoszenia o wpisach – 100,00 zł tj. od kwoty
  271.293, 00 zł------------- ------------- ----------------------------------------------- 1.35 6,00 zł
  2) taksy notarialnej na podstawie § 9 ust 1 rozporządzenia Ministra
  Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek
  taksy notarialnej w kwoc ie ---------------------------------------- -------------- --900 ,00 zł
  3) podatku od towarów i usług na podstawie art. 5, 29, 41 ust. 1 i art. 146a pkt
  1 ustawy o tym podatku z dnia 11 marca 2004 r. według stawki 23% tj. kwotę ---
  ------------------------------ ------------------------------------ ------------------- ------- 207,00 zł
  Łącznie pobrano kwotę 2.463,00 zł (dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt trzy
  złote) -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
  Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz
  z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną określone w każdym
  z wypisów oddzielnie. -------------------------------- -------------------------------- ------------
  Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Graphic SA
ISIN:PLGRPHC00016
NIP:6342773530
EKD: 73.1 działalność agencji reklamowych
Adres: ul. Węglowa 7 40-105 Katowice
Telefon:+48 32 2549773
www:www.graphic.pl
Komentarze o spółce GRAPHIC
2019-06-25 08-06-29
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649