Raport.

GPPI SA (20/2018) Powołanie Członków Zarządu

Spółka GPPI S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 10 grudnia 2018 r. powołała do Zarządu Spółki na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Pana Janusza Petrykowskiego oraz na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Przemysława Morysiaka.
W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje, o których mowa w §10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, dotyczące nowo powołanych Członków Zarządu.
Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Janusz Petrykowski
  Prezes Zarz ądu
  a) Termin up ływu kadencji, na jak ądana osoba zosta łapowo łana :
  Kadencja Zarz ądu jest wsp ólna itrwa 3 lata. Mandaty Cz łonk ów Zarz ądu wygasaj ą po odbyciu
  Walnego Zgromadzenia zatwierdzaj ącego sprawozdanie finansowe za rok 2019.
  b) Opis kwalifikacji ido świadczenia zawodowego :
  Wykszta łcenie wy ższe (Szko łaGłówna Handlowa Wydzia łEkonomii iFinans ów Studia Doktoranckie -
  2009; Boston College Fulton School of Management Master of Science in Finance –1997; University
  of Michigan The William Davidson Institute Executive Development Program – 1995; Loyola
  University at New Orleans JS Butt School of Business Master of Business Administration -1990).
  Do świadczenie zawodowe:
  Skyline Investment S.A. (2017-2018) Dyrektor Inwestycyjny
  Hotblok S.A. (2014-2015) Cz łonek Zarz ądu
  Greennet Doradcy Sp. zo.o. (2013-2014) Cz łonek Zarz ądu
  Uzdrowiska Polskie Zarz ądzanie (2012-2013) Dyrektor Finansowy Grupy
  Telekomunikacja Bli żej (2011-2012) Cz łonek Zarz ądu
  Telewizja Polska S.A. (2009-2011) Doradca Zarz ądu
  Przewodnicz ący Komisji ds. Cyfryzacji
  Euro-color Sp. zo.o. (2006-2009) Prezes Zarz ądu
  Photographic Supplies S.A. (2002-2005)Prezes Zarz ądu
  Grupa Inwestycyjna Investment Partners Sp. zo.o. (2002-2005) Prezes Zarz ądu
  Polaroid Polska (1998 –2000) Dyrektor Generalny
  Whirlpool Polska iPolska iKraje Ba łtyckie (1993-1997) Dyrektor Finansowy
  c) Wskazanie dzia łalno ści wykonywanej przez dan ąosob ępoza emitentem, gdy dzia łalno ść ta ma
  istotne znaczenie dla emitenta :
  nie jest wykonywana
  d) Wskazanie wszystkich sp ółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana
  osoba by łaczłonkiem organ ów zarz ądzaj ących lub nadzorczych albo wsp ólnikiem, ze wskazaniem,
  czy dana osoba nadal pe łni funkcje w organach lub jest nadal wsp ólnikiem :
  Hotblok S.A. Wice Prezes Zarz ądu, akcjonariusz
  Dolno śląskie Centrum Energetyczne -Prezes Zarz ądu -obecnie
  Skyline Investments S.A. -akcjonariusz
  e) Informacje na temat prawomocnych wyrok ów, na mocy których dana osoba zosta łaskazana
  za przest ępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie
  co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzyma łasądowy zakaz dzia łania jako członek organ ów
  zarz ądzaj ących lub nadzorczych w sp ółkach prawa handlowego :
  Nie dotyczy


  f) Szczeg óływszystkich przypadk ów upad łości, zarz ądu komisarycznego lub likwidacji, w okresie
  co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiot ów, w których dana osoba pe łniła
  funkcje członka organu zarz ądzaj ącego lub nadzorczego :
  Nie dotyczy
  g) Informacje, czy dana osoba prowadzi dzia łalno ść,która jest konkurencyjna w stosunku
  do dzia łalno ści emitenta, oraz czy jest wsp ólnikiem konkurencyjnej sp ółki cywilnej lub osobowej
  albo członkiem organu sp ółki kapita łowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej
  osoby prawnej :
  Nie prowadzi dzia łalno ści, która jest konkurencyjna w stosunku do dzia łalno ściemitenta, oraz nie jest
  wsp ólnikiem konkurencyjnej sp ółki cywilnej lub osobowej, ani też członkiem organu spółki
  kapita łowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
  h) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużnik ów niewyp łacalnych, prowadzonym
  na podstawie ustawy zdnia 20 sierpnia 1997 r.oKrajowym Rejestrze Sądowym :
  nie figuruje


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Przemys ław Morysiak
  Wiceprezes Zarz ądu
  a) Termin up ływu kadencji, na jak ądana osoba zosta łapowo łana :
  Kadencja Zarz ądu jest wsp ólna itrwa 3 lata. Mandaty Cz łonk ów Zarz ądu wygasaj ą po odbyciu
  Walnego Zgromadzenia zatwierdzaj ącego sprawozdanie finansowe za rok 2019.
  b) Opis kwalifikacji ido świadczenia zawodowego :
  Wykszta łcenie wy ższe, bogate do świadczenie zawodowe w instytucjach finansowych (m.in.
  Wicedyrektor departamentu w Banku Zachodnim WBK SA), w administracji publicznej (dyrektor
  departamentu instytucji finansowych w Ministerstwie Finans ów, podsekretarz stanu w Ministerstwie
  Skarbu Pa ństwa, Cz łonek zarz ądu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego), w podmiotach
  gospodarczych (cz łonek zarz ądu Miejskiego Przedsi ębiorstwa Wodoci ągów iKanalizacji w m.st.
  Warszawie SA, prezes Zarz ądu Uzdrowiska Polskie Zarz ądzanie sp. zo.o., prezes zarz ądu Krajowej
  Agencji Handlowej SA). Własna dzia łalno ść gospodarcza w zakresie doradztwa ikonsultingu.
  c) Wskazanie dzia łalno ści wykonywanej przez dan ąosob ępoza emitentem, gdy dzia łalno ść ta ma
  istotne znaczenie dla emitenta :
  nie jest wykonywana
  d) Wskazanie wszystkich sp ółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana
  osoba by łaczłonkiem organ ów zarz ądzaj ących lub nadzorczych albo wsp ólnikiem, ze wskazaniem,
  czy dana osoba nadal pe łni funkcje w organach lub jest nadal wsp ólnikiem :
  -Miejskie Przedsi ębiorstwo Wodoci ągów iKanalizacji w m.st. Warszawie SA -nie pe łni
  -2MG sp. zo.o. -członek zarz ądu -nie pe łni
  -PRMO sp. zo.o. -prezes zarz ądu -nadal
  e) Informacje na temat prawomocnych wyrok ów, na mocy których dana osoba zosta łaskazana
  za przest ępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie
  co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzyma łasądowy zakaz dzia łania jako członek organ ów
  zarz ądzaj ących lub nadzorczych w sp ółkach prawa handlowego :
  nie ma inie otrzyma ła
  f) Szczeg óływszystkich przypadk ów upad łości, zarz ądu komisarycznego lub likwidacji, w okresie
  co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiot ów, w których dana osoba pe łniła
  funkcje członka organu zarz ądzaj ącego lub nadzorczego :
  -Uzdrowiska Polskie Zarz ądzanie sp. zo.o. w likwidacji -prezes zarz ądu
  g) Informacje, czy dana osoba prowadzi dzia łalno ść,która jest konkurencyjna w stosunku
  do dzia łalno ści emitenta, oraz czy jest wsp ólnikiem konkurencyjnej sp ółki cywilnej lub osobowej
  albo członkiem organu sp ółki kapita łowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej
  osoby prawnej :


  Nie prowadzi dzia łalno ści, która jest konkurencyjna w stosunku do dzia łalno ściemitenta, oraz nie jest
  wsp ólnikiem konkurencyjnej sp ółki cywilnej lub osobowej, ani też członkiem organu spółki
  kapita łowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
  h) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużnik ów niewyp łacalnych, prowadzonym
  na podstawie ustawy zdnia 20 sierpnia 1997 r.oKrajowym Rejestrze Sądowym :
  nie figuruje


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:GPPI SA
ISIN:PLGPPIK00011
NIP:778-102-88-46
EKD: 67.1 działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym
Adres: ul. Petera Mansfelda 4 60-855 Poznań
Telefon:+48 61 8131586
www:www.gppi.pl
Komentarze o spółce GPPI
2019-05-24 17-05-54
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649