Raport.

GPPI SA (18/2018) Powołanie Członków Rady Nadzorczej GPPI S.A.

Spółka GPPI S.A. informuje, iż 10 grudnia 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GPPI S.A. powołało Panów Andrzeja Bruczko, Jacka Sadowskiego, Krzysztofa Nowaka w skład Rady Nadzorczej.
Spółka GPPI S.A. informuje również, iż 10 grudnia 2018 r. akcjonariusz GPPI S.A., Pan Krzysztof Nowak, działając na podstawie §12 Statutu Spółki GPPI S.A. powołał w skład Rady Nadzorczej GPPI S.A. Panów Janusza Popławskiego i Michała Kurka.
W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje, o których mowa w §10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, dotyczące nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Andrzej Bruczko
  Cz łonek Rady Nadzorczej
  a) Termin up ływu kadencji, na jak ądana osoba zosta łapowo łana :
  Kadencja Rady Nadzorczej jest wsp ólna itrwa 3lata. Mandaty Cz łonk ów Rady Nadzorczej wygasaj ą
  po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzaj ącego sprawozdanie finansowe za rok 2019.
  b) Opis kwalifikacji ido świadczenia zawodowego :
  CEO with hands-on in Commercial, HR and in depth direct professional experience in international
  profit driven organisation, full P&L management long and short term strategies, aligned in matrix
  organisations budgeting and forecasting on country and regional level.
  2011 PepsiCo University Strategy Development for Executives
  2008 INSEAD France International Executive Program
  2007- 2008 Marshall Goldsmith Executive coaching
  1995 –2011 PC GENERAL BOTTLERS/PEPSIAMERICAS/PEPSICO Management Training Programs
  1992 –1995 MASTER FOODS POLAND Cycle of Sales Training
  1989 –1993 WARSAW UNIWERSITY M. A. in Pedagogy &Psychology
  Do świadczenie zawodowe:
  01.01.2013 -now :CEO Orangina Schweppes Polska, General Manager for Central Europe (Czech,
  Hungary, Slovakia, Baltics and as of 2016- Russia)
  01.06.2012 -12.2012 :Independent Strategic Consultant PepsiCo, Orangina-Schweppes International,
  Ernst &Young
  01 .01.2011 -31.05.2012 :PepsiCo. Commercial Vice President for CEE Region. Board Member of
  PCGB, Frito Lay Poland and PepsiCo Consulting Poland.
  01 .02 20 10 -31/12 2010 : PepsiCo ,General Manager Beverages Poland & Baltics ’–President of
  Board
  06/08 -01/09 PepsiAmericas ,General Manager Hungary -President of Board
  06/07 -06/08 PepsiAmericas ,Vice President Sales Central European Group –Budapest, Hungary
  06/05 -06/07 PepsiAmericas ,Market Development Director –Poland/Baltics –Board Member
  06/04 -06/06 PepsiAmericas ,Field Sales Director -Board Member
  01/02 -05/04 PepsiAmericas ,Human Resources Director –Poland -Board Member
  06/01 -12/01 PepsiAmericas ,Unit Manager- Central Poland
  04/99 -06/01 PEPSICO TRADING /PEPSI-COLA GENERAL BOTTLERS ,Regional Director -Warsaw
  08/98 -04/99 PEPSI-COLA GENERAL BOTTLERS ,Regional Director -Wroclaw
  04/95 -07/98 PEPSI-COLA GENERAL BOTTLERS ,Branch Manage /KAM /BDM -Bialystok
  12/92 -04/95 MASTER FOODS POLAND ,Sales Representative –North East Poland
  c) Wskazanie dzia łalno ści wykonywanej przez dan ąosob ępoza emitentem, gdy dzia łalno ść ta ma
  istotne znaczenie dla emitenta :
  nie jest wykonywana
  d) Wskazanie wszystkich sp ółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana
  osoba by łaczłonkiem organ ów zarz ądzaj ących lub nadzorczych albo wsp ólnikiem, ze wskazaniem,
  czy dana osoba nadal pe łni funkcje w organach lub jest nadal wsp ólnikiem :


  ORANGINA SCHWEPPES POLSKA SP ÓŁ KA ZOGRANICZON ĄODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ-Cz łonek zarz ądu,
  (obecnie)
  BIRCH ENERGY SP ÓŁ KA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ - Cz łonek zarz ądu, wsp ólnik,
  (obecnie)
  DAHLIA ENERGY SP ÓŁ KA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ -Cz łonek zarz ądu, Wsp ólnik,
  (obecnie)
  e) Informacje na temat prawomocnych wyrok ów, na mocy których dana osoba zosta łaskazana
  za przest ępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie
  co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzyma łasądowy zakaz dzia łania jako członek organ ów
  zarz ądzaj ących lub nadzorczych w sp ółkach prawa handlowego :
  Nie dotyczy
  f) Szczeg óływszystkich przypadk ów upad łości, zarz ądu komisarycznego lub likwidacji, w okresie
  co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiot ów, w których dana osoba pe łniła
  funkcje członka organu zarz ądzaj ącego lub nadzorczego :
  Nie dotyczy
  g) Informacje, czy dana osoba prowadzi dzia łalno ść,która jest konkurencyjna w stosunku
  do dzia łalno ści emitenta, oraz czy jest wsp ólnikiem konkurencyjnej sp ółki cywilnej lub osobowej
  albo członkiem organu sp ółki kapita łowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej
  osoby prawnej :
  Nie prowadzi dzia łalno ści, która jest konkurencyjna w stosunku do dzia łalno ściemitenta, oraz nie jest
  wsp ólnikiem konkurencyjnej sp ółki cywilnej lub osobowej, ani też członkiem organu spółki
  kapita łowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
  h) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużnik ów niewyp łacalnych, prowadzonym
  na podstawie ustawy zdnia 20 sierpnia 1997 r.oKrajowym Rejestrze Sądowym :
  nie figuruje


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Jacek Sadowski
  Cz łonek Rady Nadzorczej
  a) Termin up ływu kadencji, na jak ądana osoba zosta łapowo łana :
  Kadencja Rady Nadzorczej jest wsp ólna itrwa 3lata. Mandaty Cz łonk ów Rady Nadzorczej wygasaj ą
  po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzaj ącego sprawozdanie finansowe za rok 2019.
  b) Opis kwalifikacji ido świadczenia zawodowego :
  Przedsi ębiorca iekspert zzakresu strategii biznesowych, marketingowych, komunikacji reklamowej i
  brandingu. Jacek Sadowski to tw órca ponad 160 nowych, wprowadzonych na rynek marek. Autor i
  wsp ółautor strategii dla wiod ących polskich marek zrynku m.in.: FMCG w tym szczeg ólnie rynku
  spo żywczego, nieruchomo ści, motoryzacyjnego, paliwowego, finansowego oraz projekty terytorialne
  ispo łeczne. W portfolio firmy znajduje sięponad tysi ącaktywno ści marketingowych ihandlowych
  rozliczonych z wyniku. Bogate do świadczenie Jacka Sadowskiego to m.in.: PKN Orlen strategia
  korporacyjna, W.Kruk, Kamis, Bakom, Ludwik, Grze śki, Tygodnik Wprost, Radio Zet, kilkadziesi ąt
  marek spo żywczych zróż nych kategorii –mleko (Bia łe, Hej, Ale Mleko), soki (Karotka), przyprawy
  (Kamis), słodycze (Wawel, Grze śki, Mieszko, Zozole, Jutrzenka), jogurty (Bakoma Twist, Baku ś),woda
  (Jurajska), Polmak –Tradycyjny zLudwina iwiele innych.
  Jacek Sadowski jest równie żsilnie zaanga żowany w marketing terytorialny, który jest dyscyplin ą
  naturalnie skorelowan ązpotrzebami mieszka ńców, aco za tym idzie ikonsument ów. Poszukiwania
  potencja łu wzrostu zaowocowa ły Strategi ą dla miast: Gda ńsk, Łó dź,Radom oraz wojew ództwa
  podkarpackiego, wojew ództwa pomorskiego iwojew ództwa śląskiego. Warto wspomnie ćokampanii
  makroregionu Polska Wschodnia, skierowanej do inwestor ów zagranicznych, na całym świecie -jako
  jedyna kampania polskiej agencji w historii -zosta ła doceniona przez najbardziej opiniotw órcze
  światowe czasopisma iportale ekonomiczne -Business Insider, Slate, the Altantic oraz Adweek.
  Wiedz ądotycz ącąbudowania silnych marek istrategii marketingowych Jacek Sadowski dzieli łsięze
  studentami m.in. na :Akademii Leona Ko źmi ńskiego w Warszawie, Uniwersytecie Ekonomicznym i
  Uniwersytetem Jagiello ńskim w Krakowie, Uniwersytetem Warszawskim iKatowick ąSzko łą Filmow ą.
  c) Wskazanie dzia łalno ści wykonywanej przez dan ąosob ępoza emitentem, gdy dzia łalno ść ta ma
  istotne znaczenie dla emitenta :
  nie jest wykonywana
  d) Wskazanie wszystkich sp ółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana
  osoba by łaczłonkiem organ ów zarz ądzaj ących lub nadzorczych albo wsp ólnikiem, ze wskazaniem,
  czy dana osoba nadal pe łni funkcje w organach lub jest nadal wsp ólnikiem :
  AGENCJA WYDAWNICZO -REKLAMOWA "WPROST" SP ÓŁ KA ZOGRANICZON ĄODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ
  Cz łonek rady
  SADOWSKI SP ÓŁ KA ZOGRANICZON ĄODPOWIEDZIALNO ŚCIĄCz łonek zarz ądu, wsp ólnik (obecnie)
  FUNDACJA DAJESZ PRAC Ę.PL Cz łonek zarz ądu, Cz łonek rady (obecnie)
  SUENO SURF SP ÓŁ KA ZOGRANICZON ĄODPOWIEDZIALNO ŚCIĄwsp ólnik (obecnie)
  e) Informacje na temat prawomocnych wyrok ów, na mocy których dana osoba zosta łaskazana
  za przest ępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie
  co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzyma łasądowy zakaz dzia łania jako członek organ ów
  zarz ądzaj ących lub nadzorczych w sp ółkach prawa handlowego :


  Nie dotyczy
  f) Szczeg óływszystkich przypadk ów upad łości, zarz ądu komisarycznego lub likwidacji, w okresie
  co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiot ów, w których dana osoba pe łniła
  funkcje członka organu zarz ądzaj ącego lub nadzorczego :
  Nie dotyczy
  g) Informacje, czy dana osoba prowadzi dzia łalno ść,która jest konkurencyjna w stosunku
  do dzia łalno ści emitenta, oraz czy jest wsp ólnikiem konkurencyjnej sp ółki cywilnej lub osobowej
  albo członkiem organu sp ółki kapita łowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej
  osoby prawnej :
  Nie prowadzi dzia łalno ści, która jest konkurencyjna w stosunku do dzia łalno ściemitenta, oraz nie jest
  wsp ólnikiem konkurencyjnej sp ółki cywilnej lub osobowej, ani też członkiem organu spółki
  kapita łowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
  h) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużnik ów niewyp łacalnych, prowadzonym
  na podstawie ustawy zdnia 20 sierpnia 1997 r.oKrajowym Rejestrze Sądowym :
  nie figuruje


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  Janusz Pop ławski
  Cz łonek Rady Nadzorczej
  a) Termin up ływu kadencji, na jak ądana osoba zosta łapowo łana :
  Kadencja Rady Nadzorczej jest wsp ólna itrwa 3lata. Mandaty Cz łonk ów Rady Nadzorczej wygasaj ą
  po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzaj ącego sprawozdanie finansowe za rok 2019.
  b) Opis kwalifikacji ido świadczenia zawodowego :
  Absolwent Wydzia łuPsychologii SWPS.
  Do świadczenie zawodowe:
  2015-obecnie: Adorea sp. zo.o. –dyr. d/s rozwoju
  2014-obecnie: Fundacja ECO FOR LIFE –projekty dotycz ące dzia łańproekologicznych
  1990-2014: Daunpol sp. zo.o. –wiceprezes, dyr. ds. rozwoju iwsparcia iczłonek zarz ądu
  1983-1990: PP „ORBIS ”Ośrodek Post ępu Techniczno-Organizacyjnego -specjalista
  1976-1982: Centrum Projektowania iZastosowa ńInformatyki Warszawa ZETO-ZOWAR –kierownik
  zmiany
  1975-1976: UNITRA CEMI Naukowo Produkcyjne Centrum Półprzewodnik ów FP TEWA – dz.
  Głównego Mechanika –ref. Techniczny
  c) Wskazanie dzia łalno ści wykonywanej przez dan ąosob ępoza emitentem, gdy dzia łalno ść ta ma
  istotne znaczenie dla emitenta :
  Nie jest wykonywana
  d) Wskazanie wszystkich sp ółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana
  osoba by łaczłonkiem organ ów zarz ądzaj ących lub nadzorczych albo wsp ólnikiem, ze wskazaniem,
  czy dana osoba nadal pe łni funkcje w organach lub jest nadal wsp ólnikiem :
  Nie dotyczy
  e) Informacje na temat prawomocnych wyrok ów, na mocy których dana osoba zosta łaskazana
  za przest ępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie
  co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzyma łasądowy zakaz dzia łania jako członek organ ów
  zarz ądzaj ących lub nadzorczych w sp ółkach prawa handlowego :
  Nie dotyczy
  f) Szczeg óływszystkich przypadk ów upad łości, zarz ądu komisarycznego lub likwidacji, w okresie
  co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiot ów, w których dana osoba pe łniła
  funkcje członka organu zarz ądzaj ącego lub nadzorczego :
  Nie dotyczy
  g) Informacje, czy dana osoba prowadzi dzia łalno ść,która jest konkurencyjna w stosunku
  do dzia łalno ści emitenta, oraz czy jest wsp ólnikiem konkurencyjnej sp ółki cywilnej lub osobowej
  albo członkiem organu sp ółki kapita łowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej
  osoby prawnej :


  Nie prowadzi dzia łalno ści, która jest konkurencyjna w stosunku do dzia łalno ściemitenta, oraz nie jest
  wsp ólnikiem konkurencyjnej sp ółki cywilnej lub osobowej, ani też członkiem organu spółki
  kapita łowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
  h) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużnik ów niewyp łacalnych, prowadzonym
  na podstawie ustawy zdnia 20 sierpnia 1997 r.oKrajowym Rejestrze Sądowym :
  Nie figuruje


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  Krzysztof Nowak
  Cz łonek Rady Nadzorczej
  a) Termin up ływu kadencji, na jak ądana osoba zosta łapowo łana :
  Kadencja Rady Nadzorczej jest wsp ólna itrwa 3lata. Mandaty Cz łonk ów Rady Nadzorczej wygasaj ą
  po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzaj ącego sprawozdanie finansowe za rok 2019.
  b) Opis kwalifikacji ido świadczenia zawodowego :
  Wykszta łcenie:
   wy ższe (kierunek: socjologia),
   absolwent Podyplomowego Studium Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  (kierunek: zarz ądzanie w opiece zdrowotnej),
   w trakcie studi ów doktoranckich na Wydziale Zarz ądzania Uniwersytetu Ekonomicznego
  w Poznaniu.
  Do świadczenie zawodowe:
   od 1993 roku zwi ązany zrynkiem wierzytelno ści; w 1995 roku rozpocz ął dzia łalno ść na rynku
  wierzytelno ści służby zdrowia –w ramach tej aktywno ści wsp ółpracowa łzBIG Bank Gda ński,
  BIG Bank SA -Millennium Bank SA, AmerBank SA, Bank Wsp ółpracy Europejskiej SA, BRE
  Bank Hipoteczny SA oraz Raiffeisen Centrobank SA -Raiffeisen Bank Polska SA,
   wspomaga łdzia łania Banku Wsp ółpracy Europejskiej SA przy realizacji programu SOLARIS
  (System Obs ługi Lecznictwa Aktywnie Rozliczaj ący Instytucje SPZOZ),
   wsp ółzałożyciel call center obs ługuj ącego wierzytelno ści masowe m.in sektora
  telekomunikacyjnego ikomunikacyjnego oraz dzia łającego w sektorze bada ńopinii publicznej
  irynku,
   uczestnik wielu konferencji dotycz ących finans ów, zarz ądzania, restrukturyzacji,
  przekszta łce ńwłasno ściowych firm oraz instytucji pa ństwowych.
  Uko ńczone kursy:
   kurs dla kandydat ów na makler ów papier ów warto ściowych organizowany przez
  Mi ędzynarodow ą Fundacj ę Rozwoju Rynku Kapita łowego iPrzekszta łce ń Własno ściowych
  Rzeczypospolitej Polskiej –Centrum Prywatyzacji (1991 r.),
   seminarium „Gie łdy pieni ężno-towarowe: waluty, indeksy, towary ” organizowane dla
  Mi ędzynarodowej Fundacji Rozwoju Rynku Kapita łowego iPrzekszta łce ń Własno ściowych
  w Rzeczypospolitej Polskiej –Centrum Prywatyzacji (1992 r.),
   kurs dla Doradc ów Inwestycyjnych organizowany przez Mi ędzynarodow ąFundacj ęRozwoju
  Rynku Kapita łowego iPrzekszta łce ńWłasno ściowych w Rzeczypospolitej Polskiej –Centrum
  Prywatyzacji (1993 r.),
   złożyłz wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydat ów na członk ów Rad Nadzorczych
  w Sp ółkach Skarbu Pa ństwa przez Komisj ąEgzaminacyjn ąprzy Ministrze Skarbu Pa ństwa,
   Studium Doradc ów Podatkowych organizowane przez Zesp ół Doradc ów Finansowych „TAX
  AUDYTOR ”Sp. zo.o., członka Krajowej Izby Bieg łych Rewident ów.
  c) Wskazanie dzia łalno ści wykonywanej przez dan ąosob ępoza emitentem, gdy dzia łalno ść ta ma
  istotne znaczenie dla emitenta :
  Prezes Zarz ądu REMEDIS SA (sp ółka inwestycyjna notowana na rynku NewConnect).


  d) Wskazanie wszystkich sp ółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana
  osoba by łaczłonkiem organ ów zarz ądzaj ących lub nadzorczych albo wsp ólnikiem, ze wskazaniem,
  czy dana osoba nadal pe łni funkcje w organach lub jest nadal wsp ólnikiem :
  SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA –członek rady nadzorczej (obecnie)
  INC SA –członek rady nadzorczej (obecnie)
  Dom Łomianki Sp. zo.o. –członek rady nadzorczej (obecnie)
  INC Wierzytelno ściSA –prezes zarz ądu (obecnie), by łyczłonek rady nadzorczej
  Remedis SA –prezes zarz ądu (obecnie), akcjonariusz (obecnie)
  GPPI SA –akcjonariusz (obecnie)
  e) Informacje na temat prawomocnych wyrok ów, na mocy których dana osoba zosta łaskazana
  za przest ępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie
  co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzyma łasądowy zakaz dzia łania jako członek organ ów
  zarz ądzaj ących lub nadzorczych w sp ółkach prawa handlowego :
  Nie wyst ąpiły.
  f) Szczeg óływszystkich przypadk ów upad łości, zarz ądu komisarycznego lub likwidacji, w okresie
  co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiot ów, w których dana osoba pe łniła
  funkcje członka organu zarz ądzaj ącego lub nadzorczego :
  Nie dotyczy.
  g) Informacje, czy dana osoba prowadzi dzia łalno ść,która jest konkurencyjna w stosunku
  do dzia łalno ści emitenta, oraz czy jest wsp ólnikiem konkurencyjnej sp ółki cywilnej lub osobowej
  albo członkiem organu sp ółki kapita łowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej
  osoby prawnej :
  Nie prowadzi dzia łalno ści, która jest konkurencyjna w stosunku do dzia łalno ściemitenta, oraz nie jest
  wsp ólnikiem konkurencyjnej sp ółki cywilnej lub osobowej, ani też członkiem organu spółki
  kapita łowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
  h) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużnik ów niewyp łacalnych, prowadzonym
  na podstawie ustawy zdnia 20 sierpnia 1997 r.oKrajowym Rejestrze Sądowym :
  Nie figuruje.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik
  Micha łKurek
  Cz łonek Rady Nadzorczej
  a) Termin up ływu kadencji, na jak ądana osoba zosta łapowo łana :
  Kadencja Rady Nadzorczej jest wsp ólna itrwa 3lata. Mandaty Cz łonk ów Rady Nadzorczej wygasaj ą
  po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzaj ącego sprawozdanie finansowe za rok 2019.
  b) Opis kwalifikacji ido świadczenia zawodowego :
  Absolwent Uniwersytetu Szczeci ńskiego Wydzia łPrawa iAdministracji oraz Universit àdegli Studi di
  Bari Aldo Moro w Bari we Włoszech. Uko ńczy łrównie żstudia dotycz ące zarz ądzania finansami
  przedsi ębiorstwa organizowane przez Szko łę Główn ąHandlow ąw Warszawie. W 2017 roku uko ńczy ł
  studia Executive Master of Business Administration w Wy ższej Szkole Mened żerskiej w Warszawie,
  akredytowane przez Apsley Business School of London, zdobywaj ąctym samym tytu łMBA. Od 2018
  roku radca prawny. Pos ługuje sięjęzykiem angielskim, włoskim, niemieckim, bu łgarskim, francuskim
  oraz hiszpa ńskim. Pan Micha łKurek jest wsp ółautorem pracy pt. Finanse przedsi ębiorstwa 5. Systemy
  iprocedury, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2016 – wsp ółautor (rozdzia ł„Optymalizacja
  podatkowa w procesie zarz ądzania finansami przedsi ębiorstwa ”). Ponadto, Pan Micha łKurek
  regularnie publikuje artyku ły zzakresu mi ędzynarodowego prawa podatkowego oraz doradztwa
  transakcyjnego na łamach og ólnopolskich gazet oraz bloga internetowego.
  Pan Micha łKurek odby łliczne szkolenia zzakresu prawa sp ółek handlowych, prawa podatkowego,
  rachunkowo ścioraz mi ędzynarodowego planowania podatkowego, w tym m. in.:
  Aporty, po łączenia, podzia łyiinne dzia łania restrukturyzacyjne –aspekty podatkowe, 2016;
  Dokumentacja cen transferowych ipodmioty powi ązane, 2016;
  CIT iVAT w dzia łalno ścisportowej, 2016;
  Ochrona własno ściintelektualnej w przedsi ębiorstwie, 2017;
  Savoir-vivre w biznesie, 2017;
  Audyt podatkowy, 2018;
  Akademia eksperta ds. cen transferowych, 2018;
  Certyfikowany AML Officer, 2018.
  Do świadczenie zawodowe:
  2014 Mancewicz Parus Radcowie Prawni sp. j., asystent prawny;
  2014 –2017 :GSW LEGAL Grabarek, Szalc iWsp ólnicy sp.k. (GRATA International), aplikant radcowski,
  doradztwo zzakresu prawa cywilnego, prawa sp ółek handlowych oraz prawa podatkowego;
  2017 -do dzi ś:K18 Warszawska Praktyka Podatkowa sp. zo.o., aplikant radcowski, od 2018 r.radca
  prawny, doradztwo z zakresu prawa spółek handlowych, w tym fuzji i przej ęć , krajowego
  i mi ędzynarodowego prawa podatkowego z uwzgl ędnieniem problematyki dokumentacji cen
  transferowych, doradztwo w zakresie mi ędzynarodowego planowania transakcyjnego ipodatkowego,
  tworzenie zagranicznych struktur korporacyjnych.
  c) Wskazanie dzia łalno ści wykonywanej przez dan ąosob ępoza emitentem, gdy dzia łalno ść ta ma
  istotne znaczenie dla emitenta :
  nie jest wykonywana
  d) Wskazanie wszystkich sp ółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana
  osoba by łaczłonkiem organ ów zarz ądzaj ących lub nadzorczych albo wsp ólnikiem, ze wskazaniem,
  czy dana osoba nadal pe łni funkcje w organach lub jest nadal wsp ólnikiem :


  Nie dotyczy
  e) Informacje na temat prawomocnych wyrok ów, na mocy których dana osoba zosta łaskazana
  za przest ępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie
  co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzyma łasądowy zakaz dzia łania jako członek organ ów
  zarz ądzaj ących lub nadzorczych w sp ółkach prawa handlowego :
  Nie dotyczy
  f) Szczeg óływszystkich przypadk ów upad łości, zarz ądu komisarycznego lub likwidacji, w okresie
  co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiot ów, w których dana osoba pe łniła
  funkcje członka organu zarz ądzaj ącego lub nadzorczego :
  Nie dotyczy
  g) Informacje, czy dana osoba prowadzi dzia łalno ść,która jest konkurencyjna w stosunku
  do dzia łalno ści emitenta, oraz czy jest wsp ólnikiem konkurencyjnej sp ółki cywilnej lub osobowej
  albo członkiem organu sp ółki kapita łowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej
  osoby prawnej :
  Nie prowadzi dzia łalno ści, która jest konkurencyjna w stosunku do dzia łalno ściemitenta, oraz nie jest
  wsp ólnikiem konkurencyjnej sp ółki cywilnej lub osobowej, ani też członkiem organu spółki
  kapita łowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
  h) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużnik ów niewyp łacalnych, prowadzonym
  na podstawie ustawy zdnia 20 sierpnia 1997 r.oKrajowym Rejestrze Sądowym :
  nie figuruje


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:GPPI SA
ISIN:PLGPPIK00011
NIP:778-102-88-46
EKD: 67.1 działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym
Adres: ul. Petera Mansfelda 4 60-855 Poznań
Telefon:+48 61 8131586
www:www.gppi.pl
Komentarze o spółce GPPI
2019-05-24 17-05-12
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649