Raport.

GPPI SA (17/2018) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GPPI S.A. w dniu 10.12.2018 r.

Spółka GPPI S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GPPI S.A. w dniu 10.12.2018 r.
Jednocześnie Spółka informuje o odstąpieniu przez Walne Zgromadzenie od podjęcia uchwał objętych punktem 6, 12 i 16 porządku obrad. Akcjonariusze zgłosili projekty uchwał o treści znajdującej się w załączniku do raportu do punktu 6a oraz punktu 18 porządku obrad.
Podstawa prawna: §4 ust.2 pkt 5, 7-9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  TRE ŚĆ UCHWA ŁPODJ ĘTYCH PRZEZ NAD ZWYCZAJNE WALNE
  ZGROMADZENIE GPPI S.A.W DNIU 10 .12 .201 8R.
  Uchwa łanr 1
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki
  GPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu
  zdnia 10 grudnia 2018 roku
  w sprawie wyboru Przewodnicz ącego Zgromadzenia
  §1.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu, wybiera Pana Przemys ława
  Morysiaka na Przewodnicz ącego Walnego Zgromadzenia.
  §2.
  Uchwa ławchodzi w życie zchwil ąpodj ęcia.
  W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 wa żnych głos ów z45.552.928 akcji, których udzia łw
  kapitale zak ładowym wynosi 96,605% ,w tym:
  - „za”oddano 49.252.928 głos ów,
  - „przeciw ”oddano 0głos ów,
  - „wstrzymuj ących się” oddano 0głos ów.
  Uchwałanr 2
  Nadz wyczajnego Wal nego Zgromadz enia Sp ółki
  GPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu
  zdnia 10 grudnia 2018 roku
  w sprawie wyboruKomisjiSk rutacyjnej
  §1.
  NadzwyczajneWalne Zgrom adzenie GPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu, post anawia niniejszym
  powo łać,dla potr zeb nin iejszego Walne go Zgrom adzenia, kom isję skrut acyjną idokon ać
  wyboru jejczłonk ów w osob ach:
  - Mieczys ław Nowakowski jako Przewodni czącykom isji skrut acyjnej,
  -Marcin Wyszogrodzki jako Sekr etarz kom isji skruta cyjnej.
  §2.
  Uchw aławchod ziw życiezchwil ąpodj ęcia.
  W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 wa żnych głos ów z45.552.928 akcji, których udzia łw
  kapitale zak ładowym wynosi 96,605% ,w tym:
  - „za”oddano 49.252.928 głos ów,
  - „przeciw ”oddano 0głos ów,
  - „wstrzymuj ących się” oddano 0głos ów.


  2
  Uchwa łanr 3
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki
  GPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu
  zdnia 10 grudnia 2018 roku
  w sprawie przyj ęcia porz ądku obrad Walnego Zgromadzenia
  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI S.A. zsiedzib ą w Poznaniu, przyjmuje nast ępuj ący
  porz ądek obrad:
  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wyb órPrzewodnicz ącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Wyb órKomisji Skrutacyjnej.
  4. Stwierdzenie prawid łowo ści zwo łania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ijego zdolno ści
  do podejmowania uchwa ł.
  5. Przyj ęcie porz ądku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  6. Podj ęcie uchwa ływ sprawie podwy ższenia kapita łuzak ładowego Sp ółki w drodze emisji akcji
  na okaziciela serii F, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz
  ubiegania sięodopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym iich dematerializacji.
  6a. Podj ęcie uchwa ływ sprawie podwy ższenia kapita łuzak ładowego Sp ółki w drodze emisji akcji
  imiennych serii F, zpozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania
  sięodopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku alternatywnym iich dematerializacji.
  7. Podj ęcie uchwa ływ sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Sp ółki w zwi ązku zpodwy ższeniem
  kapita łuzak ładowego.
  8. Podj ęcie uchwa ływ sprawie podwy ższenia kapita łuzak ładowego Sp ółki w drodze emisji akcji
  na okaziciela serii G, zpozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany
  Statutu Sp ółki.
  9. Podj ęcie uchwa ły w sprawie zmiany Statutu Sp ółki iupowa żnienia Zarz ądu Sp ółki do
  podwy ższenia kapita łu zak ładowego Sp ółki w ramach kapita łu docelowego, z mo żliwo ścią
  wy łączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
  10. Podj ęcie uchwa ływ sprawie emisji warrant ów subskrypcyjnych imiennych serii A1 zprawem
  obj ęcia akcji serii H oraz warunkowego podwy ższenia kapita łu zak ładowego w drodze emisji
  nowych akcji serii H, zwy łączeniem prawa poboru warrant ów subskrypcyjnych serii A1 oraz akcji
  serii H.
  11. Podj ęcie uchwa ływ sprawie zmiany Statutu Sp ółki w celu przyznania praw do obj ęcia akcji
  przez posiadaczy warrant ów subskrypcyjnych serii A1.
  12. Podj ęcie uchwa ływ sprawie ubiegania sięodopuszczenie iwprowadzenie akcji do obrotu na
  rynku alternatywnym Gie łdy Papier ów Warto ściowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie
  upowa żnienia do zawarcia umowy orejestracj ęakcji w depozycie papier ów warto ściowych.
  12a. Podj ęcie uchwa ływ sprawie wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na
  rynku NewConnect oraz w sprawie upowa żnienia do zawarcia umowy o rejestracj ę akcji w
  depozycie papier ów warto ściowych.
  13. Rozpatrzenie izatwierdzenie sprawozdania Zarz ądu zdzia łalno ści Sp ółki oraz sprawozdania
  finansowego za okres od 15.11.2007 r.do 31.12.2008 r.
  14. Podj ęcie uchwa łw sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarz ądu Sp ółkiza lata ubieg łe.
  15. Podj ęcie uchwa łw sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Sp ółki za lata
  ubieg łe.
  16. Podj ęcie uchwa ły w sprawie sporz ądzania sprawozda ń finansowych Sp ółki wed ług zasad
  okre ślonych przez Mi ędzynarodowe Standardy Rachunkowo ści (MSR) oraz Mi ędzynarodowe
  Standardy Sprawozdawczo ściFinansowej (MSSF).
  17. Podj ęcie uchwa ływ sprawie zmiany uchwa łyoemisji obligacji.
  18. Podj ęcie uchwa ływ sprawie ustalenia liczby członk ów Rady Nadzorczej.


  3
  19. Podj ęcie uchwa ływ sprawie zmiany wysoko ściwynagrodzenia dla członk ów Rady Nadzorczej
  20. Podj ęcie uchwa łw sprawie zmian Statutu Sp ółki.
  21. Podj ęcie uchwa ływ sprawie upowa żnienia Rady Nadzorczej do przyj ęcia tekstu jednolitego
  lub w sprawie przyj ęcia tekstu jednolitego Statutu Sp ółki.
  22. Wolne głosy iwnioski.
  23. Zamkni ęcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  §2.
  Uchwa ławchodzi w życie zchwil ąpodj ęcia.
  W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 wa żnych głos ów z45.552.928 akcji, których udzia łw
  kapitale zak ładowym wynosi 96,605% ,w tym:
  - „za”oddano 49.252.928 głos ów,
  - „przeciw ”oddano 0głos ów,
  - „wstrzymuj ących się” oddano 0głos ów.
  W zwi ązku zuzupe łnieniem porz ądku obrad na żądanie akcjonariusza Sp ółki w trybie art. 401 §1
  KSH poprzez dodanie nowego punktu porz ądku obrad ,tj. pkt 6a -dotycz ącego emisji akcji serii F
  pokrytych wk ładem niepieni ężnym jako akcji imiennych, akcjonariusze jednomy ślnie odst ąpili od
  podj ęcia uchwa ływ punkcie 6 izaproponowali głosowanie nad uchwa łą obj ętą punktem 6a
  przyj ętego porz ądku obrad. W tym miejscu akcjonariusz zgłosi łnowy projekt uchwa łynr 4w
  trybie art. 401 §5KSH.
  Uchwa łanr 4
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki
  GPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu
  zdnia 10 grudnia 2018 roku
  w sprawie podw yższenia ka pitałuzak ładow egoSpółki w drodz eemisjiak cji imiennych seriiF,
  zpoz bawieniem prawapobo rudot ychczas ow ych akc jon ariuszy
  §1.
  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie sp ółki GPPI Sp ółka Akcyjna z siedzib ą
  w Poznaniu („Sp ółka ”)niniejszym postanawia podwy ższy ćkapita łzak ładowy Sp ółki okwot ę
  110.762.735 PLN (sto dziesi ęć milion ów siedemset sze śćdziesi ąt dwa tysi ące siedemset
  trzydzie ścipięć złotych) tj. zkwoty 4.715.392,80 PLN (cztery miliony siedemset piętna ście tysi ęcy
  trzysta dziewi ęć dziesi ąt dwa złote 80/100) do kwoty 115.478.127,80 PLN (sto piętna ście
  milion ów czterysta siedemdziesi ątosiem tysi ęcy sto dwadzie ścia siedem złotych 80/100), w
  drodze emisji 1.107.627.350 (jeden miliard sto siedem milion ów sze śćset dwadzie ścia siedem
  tysi ęcy trzysta pięć dziesi ąt) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F, onumerach od 1do
  1.107.627.350, owarto ścinominalnej 0,10 zł(dziesi ęć groszy) ka żda („Akcje Serii F”).
  2. Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii Fwynosi 0,10 PLN (dziesi ęć groszy). Łączna cena
  emisyjna wszystkich Akcji Serii F wynosi ć będzie 110.762.735 PLN (sto dziesi ęć milion ów
  siedemset sze śćdziesi ątdwa tysi ące siedemset trzydzie ścipięć złotych).
  3. Akcje Serii Fbędąuczestniczy ćw dywidendzie na nast ępuj ących zasadach:
  a) jeżeli Akcje Serii F zostan ą wydane lub zapisane po raz pierwszy na
  rachunku papier ów warto ściowych najp óź niej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego
  zgromadzenia w sprawie podzia łuzysku, to będąone uczestniczy ływ dywidendzie pocz ąwszy
  od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku


  4
  obrotowego poprzedzaj ącego bezpo średnio rok, w którym akcje te zosta ływydane lub zapisane
  po raz pierwszy na rachunku papier ów warto ściowych,
  b) jeżeli Akcje Serii F zostan ą wydane lub zapisane po raz pierwszy na
  rachunku papier ów warto ściowych w dniu przypadaj ącym po dniu dywidendy ustalonym w
  uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podzia łu zysku, to będą one uczestniczy ły w
  dywidendzie pocz ąwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zosta ływydane lub
  zapisane po raz pierwszy na rachunku papier ów warto ściowych, tzn. od dnia 1stycznia tego roku
  obrotowego.
  4. Emisja Akcji Serii Fzostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z
  art. 431 §2pkt 1) Kodeksu sp ółek handlowych.
  5. Umowy obj ęcia Akcji Serii Fzostan ązawarte do dnia 28 lutego 2019 r.
  6. Akcje Serii Fzostan ąpokryte nast ępuj ącymi wk ładami niepieni ężnymi:
  a) 28.485 (dwadzie ścia osiem tysi ęcy czterysta osiemdziesi ątpięć )udzia łów w sp ółce pod
  firm ąMagnolia Energy sp ółka zograniczon ąodpowiedzialno ściązsiedzib ąw Warszawie, ul.
  Dobra 11 lok. 48, 00-384 Warszawa, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd
  Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia łGospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego pod numerem KRS: 0000478846, NIP: 5242763247, REGON: 146892784, o kapitale
  zak ładowym 1.424.250 PLN (słownie: jeden milion czterysta dwadzie ścia cztery tysi ące dwie ście
  pięć dziesi ątzłotych) (dalej: „Sp ółka 1”)owarto ścinominalnej 50 PLN (pi ęć dziesi ątzłotych)
  ka żdy udzia ł i o łącznej warto ści nominalnej 1.424.250 PLN (jeden milion czterysta
  dwadzie ścia cztery tysi ące dwie ście pięć dziesi ątzłotych), stanowi ących udzia łw wysoko ści100 %
  (sto procent) w kapitale zak ładowym Sp ółki 1, ołącznej warto ści godziwej w wysoko ści
  22.100.000 PLN (dwadzie ścia dwa miliony sto tysi ęcy złotych), ustalonej przez Zarz ądSp ółki w
  trybie art. 312 1§1pkt. 2) KSH w zw. zart. 311 KSH, potwierdzonej przez bieg łego rewidenta
  Artura Szyma ńskiego (nr wpisu 12053) w opinii zdnia 7grudnia 2018 roku („Udzia łyAportowe
  1”);
  b) 8.645 (osiem tysi ęcy sze śćset czterdzie ści pięć )udzia łów w sp ółce pod firm ąPT Energia
  sp ółka zograniczon ąodpowiedzialno ściązsiedzib ąw Łodzi, adres: ul. Łagiewnicka 54/56 lok.
  8.23, 91-463 Łó dź,wpisanej do rejestru przedsi ębiorc ów Krajowego Rejestru Sądowego pod
  numerem KRS: 0000492218, o kapitale zak ładowym 864.500,00 zł (słownie: osiemset
  sze śćdziesi ątcztery tysi ące pięć set złotych) (dalej: „Sp ółka 2”)owarto ści nominalnej 100 PLN
  (sto złotych) ka żdy udzia łiołącznej warto ści nominalnej 864.500,00 PLN osiemset sze śćdziesi ąt
  cztery tysi ące pięć set złotych) stanowi ących udzia łw wysoko ści 100% (sto procent) w kapitale
  zak ładowym Sp ółki 2, o łącznej warto ści godziwej w wysoko ści 7.900.000 PLN (siedem
  milion ów dziewi ęć set tysi ęcy złotych), ustalonej przez Zarz ądSp ółki w trybie art. 312 1§1pkt. 2)
  KSH w zw. zart. 311 KSH, potwierdzonej przez bieg łego Artura Szyma ńskiego (nr wpisu 12053) w
  opinii zdnia 7grudnia 2018 roku („Udzia łyAportowe 2”);
  c) 15.193 (pi ętna ście tysi ęcy sto dziewi ęć dziesi ąttrzy) udzia ływ sp ółce pod firm ąDahlia
  Energy sp ółka zograniczon ąodpowiedzialno ściązsiedzib ąw Konstancinie Jeziornej -Chylice, ul.
  Marka Grechuty 8, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st.
  Warszawy w Warszawie, XIV Wydzia łGospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS: 0000475496, o kapitale zak ładowym 759.650,00 PLN (siedemset pięć dziesi ątdziewi ęć
  tysi ęcy sze śćset pięć dziesi ątzłotych) (dalej: „Sp ółka 3”)o warto ści nominalnej 50 PLN
  (pi ęć dziesi ątzłotych) ka żdy udzia ł i o łącznej warto ści nominalnej 759.650,00 PLN
  (siedemset pięć dziesi ątdziewi ęć tysi ęcy sze śćset pięć dziesi ątzłotych) stanowi ących udzia łw
  wysoko ści 100% (sto procent) w kapitale zak ładowym Sp ółka 3, ołącznej warto ści godziwej w
  wysoko ści 9.400.000 zł(słownie: dziewi ęć milion ów czterysta tysi ęcy złotych), ustalonej
  przez Zarz ądSp ółki w trybie art. 312 1§1pkt. 2) KSH w zw. zart. 311 KSH, potwierdzonej przez


  5
  bieg łego rewidenta Artura Szyma ńskiego (nr wpisu 12053) w opinii zdnia 7grudnia 2018 roku
  („Udzia łyAportowe 3”);
  d) 400 (czterysta) udzia łów w sp ółce pod firm ą FIR ENERGY sp ółka z ograniczon ą
  odpowiedzialno ściązsiedzib ąw Warszawie (dalej: „Sp ółka ”),ul. Kąty Grodziskie 115 K, 03-289
  Warszawa, której akta rejestrowe przechowywane sąprzez SądRejonowy dla m.st. Warszawy w
  Warszawie, XIII Wydzia łGospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
  0000475489, NIP: 5242762644, REGON: 146859953, o kapitale zak ładowym
  20.000,00 PLN (dwadzie ścia tysi ęcy złotych) (dalej: „Sp ółka 4”)owarto ścinominalnej 50 PLN
  (pi ęć dziesi ątzłotych) ka żdy udzia ł i o łącznej warto ści nominalnej 20.000,00 PLN
  (dwadzie ścia tysi ęcy złotych) stanowi ących udzia łw wysoko ści 100% (sto procent) w
  kapitale zak ładowym Sp ółka 4, o łącznej warto ści godziwej w
  wysoko ści 17.800.000 zł. (słownie: siedemna ście milion ów osiemset tysi ęcy złotych),
  ustalonej przez Zarz ąd Sp ółki w trybie art. 312 1§ 1 pkt. 2) KSH w zw. z art. 311 KSH,
  potwierdzonej przez bieg łego rewidenta Artura Szyma ńskiego (nr wpisu 12053) w opinii zdnia
  7grudnia 2018 roku („Udzia łyAportowe 4”);
  e) 4.000 (cztery tysi ące) udzia łów w sp ółce pod firm ąCRE ENERGIA sp ółka zograniczon ą
  odpowiedzialno ściąz siedzib ą w Warszawie, ul. Grzybowska 12/14 lok. B-3, 00-
  132 Warszawa, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st.
  Warszawy w Warszawie, XII Wydzia łGospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS: 0000539713, NIP: 5252607342, REGON: 360654168, o kapitale
  zak ładowym 200.000 zł(słownie: dwie ście tysi ęcy złotych) (dalej: „Sp ółka 5”)o warto ści
  nominalnej 50 PLN (pi ęć dziesi ątzłotych) ka żdy udzia ł i o łącznej warto ści
  nominalnej 200.000,00 PLN (dwie ście tysi ęcy złotych) stanowi ących udzia łw wysoko ści 100%
  (sto procent) w kapitale zak ładowym Sp ółka 5, o łącznej warto ści
  godziwej w wysoko ści 36.800.000 zł (słownie: trzydzie ści sze ść milion ów osiemset
  tysi ęcy złotych), ustalonej przez Zarz ądSp ółki w trybie art. 312 1§1pkt. 2) KSH w zw. zart. 311
  KSH, potwierdzonej przez bieg łego rewidenta Artura Szyma ńskiego (nr wpisu 12053) w opinii z
  dnia 7grudnia 2018 roku („Udzia łyAportowe 5”);
  f) 400 (czterysta) udzia łów w spółce pod firm ą HAGART sp ółka z ograniczon ą
  odpowiedzialno ściązsiedzib ąw Warszawie ,ul. Kąty Grodziskie 115K, 03-289 Warszawa, której
  akta rejestrowe przechowywane sąprzez SądRejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
  Wydzia łGospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000460454, NIP:
  5242759375, REGON: 146664860, okapitale zak ładowym 20.000 zł(słownie: dwadzie ścia tysi ęcy
  złotych) (dalej: „Sp ółka 6”)owarto ści nominalnej 50 PLN (pi ęć dziesi ątzłotych) ka żdy udzia łio
  łącznej warto ści nominalnej 20.000,00 PLN (dwadzie ścia tysi ęcy złotych) stanowi ących udzia ł
  w wysoko ści100% (sto procent) w kapitale zak ładowym Sp ółka 6, ołącznej warto ścigodziwej
  w wysoko ści 67.900.000 zł(słownie: sze śćdziesi ątsiedem milion ów dziewi ęć set tysi ęcy złotych),
  ustalonej przez Zarz ąd Sp ółki w trybie art. 312 1§ 1 pkt. 2) KSH w zw. z art. 311 KSH,
  potwierdzonej przez bieg łego rewidenta Artura Szyma ńskiego (nr wpisu 12053) w opinii zdnia
  7grudnia 2018 roku („Udzia łyAportowe 6”);
  g) 15.517 (pi ętna ście tysi ęcy pięć set siedemna ście) udzia łów w spółce pod firm ąTake
  The Wind sp ółka zograniczon ąodpowiedzialno ściązsiedzib ąw Warszawie, ul. Łab ędzia 59, 04-
  806 Warszawa, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st.
  Warszawy w Warszawie, XII Wydzia łGospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS: 0000516933, okapitale zak ładowym 1.551.700 zł(słownie: jeden milion pięć set pięć dziesi ąt
  jeden tysi ęcy siedemset złotych) (dalej: „Sp ółka 7”)owarto ści nominalnej 100 PLN (sto złotych)
  ka żdy udzia łio łącznej warto ści nominalnej 1.551.700 zł(słownie: jeden milion pięć set


  6
  pięć dziesi ątjeden tysi ęcy siedemset złotych) stanowi ących udzia łw wysoko ści100% (sto procent)
  w kapitale zak ładowym Sp ółki 7, o łącznej warto ści godziwej w wysoko ści 7.300.000 zł
  (słownie: siedem milion ów trzysta tysi ęcy złotych), ustalonej przez Zarz ąd Sp ółki w trybie art.
  312 1§1pkt. 2) KSH w zw. zart. 311 KSH, potwierdzonej przez bieg łego rewidenta Artura
  Szyma ńskiego (nr wpisu 12053) w opinii zdnia 7grudnia 2018 roku („Udzia łyAportowe 7”);
  h) 51.250 (pi ęć dziesi ątjeden tysi ęcy dwie ście pięć dziesi ąt) udzia łów w sp ółce pod firm ą
  PRORETA Sp. zo.o. zsiedzib ąw Warszawie ,ul. Flory 3lok. 1A, 00-586 Warszawa, której akta
  rejestrowe przechowywane sąprzez SądRejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia ł
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000460390, NIP: 5242759323,
  REGON: 146656693, o kapitale zak ładowym 2.562.500 zł (słownie: dwa miliony pięć set
  sze śćdziesi ątdwa tysi ące pięć set złotych) (dalej: „Sp ółka 8”)owarto ści nominalnej 50 PLN
  (pi ęć dziesi ątzłotych) ka żdy udzia ł i o łącznej warto ści nominalnej 2.562.500 zł
  (słownie: dwa miliony pięć set sze śćdziesi ątdwa tysi ące pięć set złotych) stanowi ących udzia łw
  wysoko ści 100% (sto procent) w kapitale zak ładowym Sp ółki 8, ołącznej warto ści godziwej w
  wysoko ści 6.700.000 zł(słownie: sze ść milion ów siedemset tysi ęcy złotych), ustalonej przez
  Zarz ąd Sp ółki w trybie art. 312 1§ 1 pkt. 2) KSH w zw. zart. 311 KSH, potwierdzonej przez
  bieg łego rewidenta Artura Szyma ńskiego (nr wpisu 12053) w opinii zdnia 7grudnia 2018 roku
  („Udzia łyAportowe 8”);
  i) 9125 (dziewi ęć tysi ęcy sto dwadzie ścia pięć )udzia łów w sp ółce pod firm ąEqulibrum Sp.
  zo.o. zsiedzib ąw Warszawie ,ul. Kuropatwy 26A, 02-892 Warszawa, której akta rejestrowe
  przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia ł
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000508549, NIP:9512379697,
  REGON: 147193090, okapitale zak ładowym 912500 zł(słownie: dziewi ęć set dwana ście tysi ęcy
  pięć set złotych) (dalej: „Sp ółka 9”)owarto ści nominalnej 100 PLN (sto złotych) ka żdy udzia łio
  łącznej warto ści nominalnej 912.500,00 PLN (dziewi ęć set dwana ście tysi ęcy pięć set złotych)
  stanowi ących udzia łw wysoko ści 100% (sto procent) w kapitale zak ładowym Sp ółki 9, o
  łącznej warto ści godziwej w wysoko ści 12.000.000 zł(słownie: dwana ście milion ów złotych),
  ustalonej przez Zarz ąd Sp ółki w trybie art. 312 1§ 1 pkt. 2) KSH w zw. zart. 311 KSH,
  potwierdzonej przez bieg łego rewidenta Artura Szyma ńskiego (nr wpisu 12053) w opinii zdnia
  7grudnia 2018 roku („Udzia łyAportowe 9”).
  7. Akcje Serii F są przeznaczone do obj ęcia w ramach subskrypcji prywatnej przez
  nast ępuj ące podmioty lub osoby, w nast ępuj ących proporcjach iw zamian za opisane poni żej
  wk łady niepieni ężne:
  a) Tomasz Kokoszczy ński zamieszka ły: 00-384 Warszawa, ulica Dobra nr 11 m. 48,
  legitymuj ący siędowodem osobistym nr CHJ 279200 zterminem wa żno ści do dnia 08 czerwca
  2028 roku, obejmie 85.455.000 (osiemdziesi ątpięć milion ów czterysta pięć dziesi ątpięć tysi ęcy)
  akcji serii Fonumerach od 1do 85455000, owarto ści nominalnej 0,10 zł(dziesi ęć groszy)
  ka żda, o łącznej warto ści nominalnej w wysoko ści 8.545.500 PLN (osiem milion ów pięć set
  czterdzie ści pięć tysi ęcy pięć set złotych) za łączn ącen ęemisyjn ąw kwocie 8.545.500 zł(osiem
  milion ów pięć set czterdzie ści pięć tysi ęcy pięć set złotych), w zamian za wk ład niepieni ężny w
  postaci Udzia łów Aportowych 1, zczego kwota 8.545.500 zł(osiem milion ów pięć set czterdzie ści
  pięć tysi ęcy pięć set złotych) zostanie przeznaczona na kapita łzak ładowy Sp ółki, a nadwy żka
  ponad tękwot ę,tj. 13.554.500 zł(trzyna ście milion ów pięć set pięć dziesi ątcztery tysi ące pięć set
  złotych), przeznaczona zostanie na kapita łzapasowy Sp ółki.
  b) Trust Invest sp. zo.o. zsiedzib ąw Łodzi, wpisana do rejestru przedsi ębiorc ów KRS pod
  numerem 0000412880, obejmie 40.000.000 (czterdzie ści milion ów) akcji serii Fonumerach
  od 85455001 do 125455000, o warto ści nominalnej 0,10 zł(dziesi ęć groszy) ka żda, o łącznej
  warto ści nominalnej w wysoko ści 4.000.000 PLN (cztery miliony złotych) za łączn ącen ęemisyjn ą
  w kwocie 4.000.000 PLN (cztery miliony złotych) ),w zamian za wk ład niepieni ężny w postaci


  7
  Udzia łów Aportowych 2, z czego kwota 4.000.000 PLN (cztery miliony złotych) zostanie
  przeznaczona na kapita łzak ładowy Sp ółki, anadwy żka ponad tękwot ę,tj. 3.900.000 zł(trzy
  miliony dziewi ęć set tysi ęcy złotych) przeznaczona zostanie na kapita łzapasowy Sp ółki.
  c) Andrzej Marek Bruczko, zamieszka ły: (***), PESEL (***), obejmie 60.012.350
  (sze śćdziesi ątmilion ów dwana ście tysi ęcy trzysta pięć dziesi ąt) akcji serii F o numerach
  od 125455001 do 185467350, owarto ścinominalnej 0,10 zł(dziesi ęć groszy) ka żda, ołącznej
  warto ści nominalnej w wysoko ści 6.001.235 PLN (sze ść milion ów jeden tysi ąc dwie ście
  trzydzie ści pięć złotych) za łączn ą cen ę emisyjn ąw kwocie 6.001.235 PLN (sze ść milion ów
  jeden tysi ąc dwie ście trzydzie ści pięć złotych), w zamian za wk ład niepieni ężny w postaci
  Udzia łów Aportowych 3,zczego kwota 6.001.235 PLN (sze ść milion ów jeden tysi ącdwie ście
  trzydzie ścipięć złotych) zostanie przeznaczona na kapita łzak ładowy Sp ółki, anadwy żka ponad tę
  kwot ętj. 3.398.765 zł(trzy miliony trzysta dziewi ęć dziesi ątosiem tysi ęcy siedemset sze śćdziesi ąt
  pięć złotych) przeznaczona zostanie na kapita łzapasowy Sp ółki.
  d) EDESMO SERVICES LIMITED ,posiadaj ąca biuro rejestrowe w Republice Cypru, przy 48
  Inomenon Ethnon, Guricon House, 6042 Larnaca, Cypr, wpisana do Rejestru Sp ółek
  prowadzonego przez Ministerstwo Handlu, Przemys łuiTurystyki, Departament Rejestru Sp ółek i
  Syndyka Upad łościpod numerem HE275050, obejmie 100.000.000 (sto milion ów) akcji serii F
  onumerach od 185467351 do 285467350, owarto ści nominalnej 0,10 zł(dziesi ęć groszy)
  ka żda, ołącznej warto ści nominalnej w wysoko ści 10.000.000 PLN (słownie: dziesi ęć milion ów
  złotych) za łączn ą cen ę emisyjn ą w kwocie 10.000.000 PLN (słownie: dziesi ęć milion ów
  złotych), w zamian za wk ład niepieni ężny w postaci 340 (trzystu czterdziestu) udzia łów w Sp ółce
  4,zczego kwota 10.000.000 PLN (słownie: dziesi ęć milion ów złotych) zostanie przeznaczona na
  kapita łzak ładowy Sp ółki, anadwy żka ponad tękwot ęw wysoko ści 5.130.000 zł(pi ęć milion ów
  sto trzydzie ścitysi ęcy złotych) przeznaczona zostanie na kapita łzapasowy Sp ółki.
  e) Aleksander Jacek Deptu ła, PESEL (***), zamieszka ły (***) obejmie 20.000.000
  (dwadzie ścia milion ów) akcji serii Fonumerach od 285467351 do 305467350, owarto ści
  nominalnej 0,10 zł (dziesi ęć groszy) ka żda, o łącznej warto ści nominalnej w wysoko ści
  2.000.000 PLN (dwa miliony złotych) za łączn ącen ęemisyjn ąw kwocie 2.000.000 PLN (dwa
  miliony złotych) w zamian za wk ład niepieni ężny w postaci 60 (sze śćdziesi ęciu) udzia łów w
  Sp ółce 4,zczego kwota 2.000.000 PLN (dwa miliony złotych) zostanie przeznaczona na kapita ł
  zak ładowy Sp ółki, anadwy żka ponad tękwot ę,tj. 670.000 zł(sze śćset siedemdziesi ąttysi ęcy
  złotych) przeznaczona zostanie na kapita łzapasowy Sp ółki.
  f) ADVANCED LIMITED COMPANY, posiadaj ąca biuro rejestrowe w Republice Malta ńskiej,
  Office M1, Tigne Place, Tigne Street, Sliema, Malta, wpisanej do sp ółek prowadzonego przez
  Ministerstwo Handlu, Przemys łu iTurystyki Departament Rejestru Sp ółek iSyndyka Upad łości
  pod numerem C64917, obejmie 120.420.000 (sto dwadzie ścia milion ów czterysta dwadzie ścia
  tysi ęcy) akcji serii Fonumerach od 305467351 do 425887350, owarto ści nominalnej 0,10
  zł(dziesi ęć groszy) ka żda, ołącznej warto ścinominalnej w wysoko ści12.042.000 PLN (dwana ście
  milion ów czterdzie ści dwa tysi ące złotych) za łączn ącen ęemisyjn ąw wysoko ści 12.042.000
  PLN (dwana ście milion ów czterdzie ści dwa tysi ące złotych),w zamian za wk ład niepieni ężny w
  postaci 2676 (dwa tysi ące sze śćset siedemdziesi ątsze ść)udzia łów w Sp ółce 5,zczego kwota
  12.042.000 PLN (dwana ście milion ów czterdzie ści dwa tysi ące złotych) zostanie przeznaczona na
  kapita łzak ładowy Sp ółki, anadwy żka ponad tękwot ę,tj. 12.577.200 zł(dwana ście milion ów
  pięć set siedemdziesi ąt siedem tysi ęcy dwie ście złotych) przeznaczona zostanie na kapita ł
  zapasowy Sp ółki.
  g) WISDOM LIMITED, posiadaj ąca biuro rejestrowe w Republice Malta ńskiej, Office M1,
  BLOCK 12 Tigne Place, Tigne Street, Sliema, Malta, wpisanej do sp ółek prowadzonego przez
  Ministerstwo Handlu, Przemys łu iTurystyki Departament Rejestru Sp ółek iSyndyka Upad łości
  pod numerem C65179, obejmie 59.580.000 (pi ęć dziesi ąt dziewi ęć milion ów pięć set
  osiemdziesi ąttysi ęcy) akcji serii Fonumerach od 425887351 do 485467350 ,owarto ści
  nominalnej 0,10 zł (dziesi ęć groszy) ka żda, o łącznej warto ści nominalnej w wysoko ści


  8
  5.958.000 PLN (pi ęć milion ów dziewi ęć set pięć dziesi ątosiem tysi ęcy złotych) za łączn ą cen ę
  emisyjn ą w kwocie 5.958.000 PLN (pi ęć milion ów dziewi ęć set pięć dziesi ątosiem tysi ęcy
  złotych), w zamian za wk ład niepieni ężny w postaci 1324 (tysi ąctrzysta dwadzie ścia cztery)
  udzia łów w Sp ółce 5, zczego kwota 5.958.000 PLN (pi ęć milion ów dziewi ęć set pięć dziesi ątosiem
  tysi ęcy złotych) zostanie przeznaczona na kapita łzak ładowy Sp ółki, anadwy żka ponad tękwot ę,
  tj. 6.222.800 zł (sze ść milion ów dwie ście dwadzie ścia dwa tysi ące osiemset złotych)
  przeznaczona zostanie na kapita łzapasowy Sp ółki.
  h) PANFORE LIMITED ,posiadaj ące biuro rejestrowe w Republice Cypru przy: 48 Inomenon
  Ethon, Guricon House, 6042 Larnaca, Cypr, wpisana do rejestru sp ółek prowadzonego przez
  Ministerstwo Handlu, Przemys łu iTurystyki Departament Rejestru Sp ółek iSyndyka Upad łości
  pod numerem rejestrowym HE 375867, obejmie 480.000.000 (czterysta osiemdziesi ątmilion ów)
  akcji serii F o numerach od 485467351 do 9654673505, o warto ści nominalnej 0,10 zł
  (dziesi ęć groszy) ka żda, ołącznej warto ści nominalnej w wysoko ści 48.000.000 PLN (czterdzie ści
  osiem milion ów złotych) za łączn ącen ęemisyjn ąw kwocie 48.000.000 PLN (czterdzie ści osiem
  milion ów złotych), w zamian za wk ład niepieni ężny w postaci Udzia łów Aportowych 6,zczego
  kwota 48.000.000 PLN (czterdzie ści osiem milion ów złotych) zostanie przeznaczona na
  kapita łzak ładowy Sp ółki, anadwy żka ponad tękwot ę,tj. 19.900.000 zł(dziewi ętna ście milion ów
  dziewi ęć set złotych) przeznaczona zostanie na kapita łzapasowy Sp ółki.
  i) RANFROX FINANCE LTD z siedzib ą pod adresem: 48, Inomenon Ethnon, GURICON
  HOUSE, 6042, Larnaca, Republika Cypryjska, założonej zgodnie zprawem Republiki Cypryjskiej i
  wpisanej do Rejestru Sp ółek, prowadzonego przez Departament Rejestru Sp ółek iSyndyka Masy
  Upad łości Ministerstwa Energetyki Handlu, Przemys łu iTurystyki Republiki Cypryjskiej, pod
  numerem rejestracyjnym HE 327584 , obejmie 21.080.000 (dwadzie ścia jeden milion ów
  osiemdziesi ąttysi ęcy) akcji serii Fonumerach od 965467351 do 986547350 ,owarto ści
  nominalnej 0,10 zł(dziesi ęć groszy) ka żda, ołącznej warto ści nominalnej w wysoko ści 2.108.000
  PLN (dwa miliony sto osiem tysi ęcy złotych) za łączn ącen ęemisyjn ąw kwocie 2.108.000 PLN
  (dwa miliony sto osiem tysi ęcy złotych) w zamian za wk ład niepieni ężny w postaci 8739 (osiem
  tysi ęcy siedemset trzydzie ści dziewi ęć )udzia łów w Sp ółce 7,zczego kwota 2.108.000 PLN (dwa
  miliony sto osiem tysi ęcy złotych) zostanie przeznaczona na kapita łzak ładowy Sp ółki, a
  nadwy żka ponad tękwot ę,tj. 2.003.277,95 zł(dwa miliony trzy tysi ące dwie ście siedemdziesi ąt
  siedem złotych 95/100) przeznaczona zostanie na kapita łzapasowy Sp ółki.
  j) ProFinova Management&Holdings A.G., prywatna sp ółka z ograniczon ą
  odpowiedzialno ścią,założona iistniej ąca zgodnie zprawem Liechtensteinu, zsiedzib ąw Mauren,
  Liechtenstein, zarejestrowana w rejestrze przedsi ębiorc ów prowadzonym przez Izb ę
  Gospodarcz ą Ksi ęstwa Liechtensteinu pod numerem FL-0002.459.031-0, obejmie 21.080.000
  (dwadzie ścia jeden milion ów osiemdziesi ąttysi ęcy) akcji serii Fonumerach od 986547351
  do 1007627350, o warto ści nominalnej 0,10 zł(dziesi ęć groszy) ka żda, o łącznej warto ści
  nominalnej w wysoko ści 2.108.000 PLN (dwa miliony sto osiem tysi ęcy złotych) za łączn ącen ę
  emisyjn ąw kwocie 2.108.000 PLN (dwa miliony sto osiem tysi ęcy złotych) w zamian za wk ład
  niepieni ężny w postaci 6778 (sze ść tysi ęcy siedemset siedemdziesi ątosiem) udzia łów w Sp ółce 7,
  zczego kwota 2.108.000 PLN (dwa miliony sto osiem tysi ęcy złotych) zostanie przeznaczona na
  kapita łzak ładowy Sp ółki, a nadwy żka ponad tę kwot ę,tj. 1.080.722,05 zł(jeden milion
  osiemdziesi ąttysi ęcy siedemset dwadzie ścia dwa złote 05/100) przeznaczona zostanie na kapita ł
  zapasowy Sp ółki.
  k) Passage Property Cyprus Limited posiadaj ące biuro rejestrowe w Republice Cypru przy:
  48 Inomenon Ethon, Guricon House, 6042 Larnaca, Cypr, wpisana do rejestru sp ółek
  prowadzonego przez Ministerstwo Handlu, Przemys łuiTurystyki Departament Rejestru Sp ółek i
  Syndyka Upad łości pod numerem rejestrowym HE 161647, obejmie 40.000.000 (czterdzie ści
  milion ów) akcji serii Fonumerach od 1007627351 do 1047627350, owarto ści nominalnej
  0,10 zł(dziesi ęć groszy) ka żda, ołącznej warto ści nominalnej w wysoko ści 4.000.000 PLN (cztery
  miliony złotych) za łączn ącen ęemisyjn ąw kwocie 4.000.000 PLN (cztery milion złotych) w


  9
  zamian za wk ład niepieni ężny w postaci Udzia łów Aportowych 8;zczego kwota 4.000.000 PLN
  (cztery milion złotych) zostanie przeznaczona na kapita łzak ładowy Sp ółki, anadwy żka ponad
  tę kwot ę,tj. 2.700.000 zł(dwa miliony siedemset tysi ęcy złotych) przeznaczona zostanie na
  kapita łzapasowy Sp ółki.
  l) EDESMO SERVICES LIMITED ,posiadaj ąca biuro rejestrowe w Republice Cypru, przy 48
  Inomenon Ethnon, Guricon House, 6042 Larnaca, Cypr, wpisana do Rejestru Sp ółek
  prowadzonego przez Ministerstwo Handlu, Przemys łuiTurystyki, Departament Rejestru Sp ółek i
  Syndyka Upad łościpod numerem HE275050, obejmie 60.000.000 (sze śćdziesi ątmilion ów) akcji
  serii Fonumerach od 1047627351 do 1107627350 ,owarto ści nominalnej 0,10 zł(dziesi ęć
  groszy) ka żda, o łącznej warto ści nominalnej w wysoko ści 6.000.000 PLN (słownie: sze ść
  milion ów złotych) za łączn ącen ęemisyjn ąw kwocie 6.000.000 PLN (słownie: sze ść milion ów
  złotych) w zamian za wk ład niepieni ężny w postaci Udzia łów Aportowych 9, zczego kwota
  6.000.000 PLN (słownie: sze ść milion ów złotych) zostanie przeznaczona na kapita łzak ładowy
  Sp ółki, anadwy żka ponad tękwot ę,tj. 6.000.000 złprzeznaczona zostanie na kapita łzapasowy
  Sp ółki.
  §2.
  Nad zwyczajne Walne Zgromad zenie po stanaw ia, że w interesie Spółkiwyłącza się w całości
  prawo dot ychczasow ych akcjona riuszy Spółkipob oru Akcj iSeriiF.Zarząd Spółkiprzedstaw ił
  op inię Zarządu w przedmiocie wyłączenia prawa po boru dot ychczasow ych akcj ona riuszy w
  związkuzemisjąAkcjiSeriiF.OpiniaZarządu stanowi załącznikdo niniejszejuchw ały.
  §3.
  Niniejszauchw aławchod ziw życiezchw iląjej po djęcia.
  W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 wa żnych głos ów z45.552.928 akcji, których udzia łw
  kapitale zak ładowym wynosi 96,605% ,w tym:
  - „za”oddano 49.252.928 głos ów,
  - „przeciw ”oddano 0głos ów,
  - „wstrzymuj ących się” oddano 0głos ów.
  Uchwa łanr 5
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki
  GPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu
  zdnia 10 grudnia 2018 roku
  w sprawie zmiany §5ust. 1Statutu Sp ółki w zwi ązku zpodwy ższeniem kapita łuzak ładowego
  §1.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie sp ółki GPPI Sp ółka Akcyjna zsiedzib ąw Poznaniu („Sp ółka ”)
  niniejszym postanawia, w zwi ązku zpodwy ższeniem kapita łuzak ładowego, dokona ćzmiany §5
  ust. 1statutu Sp ółkiinada ćmu nast ępuj ące, nowe brzmienie:
  §5
  1.Kapita ł zak ładowy Sp ółki wynosi 115.478.127,80 PLN (sto piętna ście milion ów
  czterysta siedemdziesi ątosiem tysi ęcy sto dwadzie ścia siedem złotych 80/100) idzieli sięna:


  10
  a) 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysi ęcy) akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co
  do głosu serii A, onumerach od 1(jeden) do 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysi ęcy),
  b) 800.000 (osiemset tysi ęcy) akcji zwyk łych na okaziciela serii B, onumerach od 1
  (jeden) do 800.000 (osiemset tysi ęcy),
  c) 1.275.000 (jeden milion dwie ście siedemdziesi ątpięć tysi ęcy) akcji zwyk łych na okaziciela
  serii C, onumerach od 1(jeden) do 1.275.000 (jeden milion dwie ście siedemdziesi ątpięć tysi ęcy),
  d) 39.378.928 (trzydzie ści dziewi ęć milion ów trzysta siedemdziesi ątosiem tysi ęcy dziewi ęćset
  dwadzie ścia osiem) akcji zwyk łych na okaziciela serii D, onumerach od 1(jeden) do 39.378.928
  (trzydzie ści dziewi ęć milion ów trzysta siedemdziesi ątosiem tysi ęcy dziewi ęćset dwadzie ścia
  osiem),
  e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii E, o numerach od 1
  (jeden) do 2.000.000 (dwa miliony),
  f) 1.107.627.350 (jeden miliard sto siedem milion ów sze śćset dwadzie ścia siedem tysi ęcy trzysta
  pięćdziesi ąt)akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F,onumerach od 1do 1.107.627.350.
  §2
  Uchwa ławchodzi w życie zchwil ąjej podj ęcia.
  W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 wa żnych głos ów z45.552.928 akcji, których udzia łw
  kapitale zak ładowym wynosi 96,605% ,w tym:
  - „za”oddano 49.252.928 głos ów,
  - „przeciw ”oddano 0głos ów,
  - „wstrzymuj ących się” oddano 0głos ów.
  Uchwa łanr 6
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki
  GPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu
  zdnia 10 grudnia 2018 roku
  w sprawie podwy ższenia kapita łuzak ładowego Sp ółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii
  G, zpozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Sp ółki
  §1.
  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie sp ółki GPPI Sp ółka Akcyjna zsiedzib ąw Poznaniu
  („Sp ółka ”)niniejszym postanawia podwy ższy ćkapita łzak ładowy Sp ółki o kwot ę1.506.280,70
  PLN (jeden milion pięć set sze ść tysi ęcy dwie ście osiemdziesi ątzłotych 70/100), tj. zkwoty
  115.478.127,80 PLN (sto piętna ście milion ów czterysta siedemdziesi ąt osiem tysi ęcy sto
  dwadzie ścia siedem złotych 80/100) do kwoty 116.984.408,50 PLN (sto szesna ście milion ów
  dziewi ęć set osiemdziesi ątcztery tysi ące czterysta osiem złotych 50/100 PLN), w drodze emisji
  15.062.807 (pi ętnastu milion ów sze śćdziesi ęciu dw óch tysi ęcy ośmiuset siedmiu) akcji zwyk łych
  na okaziciela serii G, onumerach od 1do 15.062.807, owarto ści nominalnej 0,10 zł(dziesi ęć
  groszy) ka żda („Akcje Serii G”).
  2. Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii G wynosi 0,10 PLN (dziesi ęć groszy). Łączna cena
  emisyjna wszystkich Akcji Serii G wynosi ćbędzie 1.506.280,70 PLN (jeden milion pięć set tysi ęcy
  sze ść tysi ęcy dwie ście osiemdziesi ątzłotych 70/100).
  3. Akcje Serii G będąuczestniczy ćw dywidendzie od roku obrotowego rozpoczynaj ącego
  siędnia 1stycznia 2018 roku iko ńczącego sięw dniu 31 grudnia 2018 roku na takich samych
  zasadach jak pozosta łeakcje Sp ółki.


  11
  4. Emisja Akcji Serii G zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z
  art. 431 §2pkt 1) Kodeksu sp ółek handlowych.
  5. Akcje Serii Gzostan ąpokryte wk ładami pieni ężnymi.
  6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp ółkiupowa żnia niniejszym Zarz ąd do:
  a) okre ślenia szczeg ółowych warunk ów oferty oraz do szczeg ółowego okre ślenia
  inwestora lub inwestor ów, do których zostanie skierowana oferta obj ęcia Akcji Serii G,
  b) wyboru inwestora lub inwestor ów, którym zostanie zaoferowane obj ęcie
  emitowanych Akcji Serii G,
  c) zawarcia um ów potr ącenia wzajemnych wierzytelno ści Sp ółki iinwestor ów, w celu
  pokrycia Akcji Serii Gwk ładami pieni ężnymi,
  7. Umowy obj ęcia Akcji Serii Gzostan ązawarte do dnia 28 lutego 2019 r.
  §2.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie sp ółki GPPI Sp ółka Akcyjna zsiedzib ąw Poznaniu („Sp ółka ”)
  niniejszym postanawia, w zwi ązku zpodwy ższeniem kapita łuzak ładowego poprzez emisj ęAkcji
  Serii G, dokona ćzmiany §5ust. 1statutu Sp ółki inada ćmu nast ępuj ące, nowe brzmienie:
  §5
  1. Kapita łzak ładowy Sp ółki wynosi 116.984.408,50 PLN (sto szesna ście milion ów dziewi ęćset
  osiemdziesi ątcztery tysi ące czterysta osiem złotych 50/100 PLN) idzieli sięna:
  a) 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysi ęcy) akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co
  do głosu serii A, onumerach od 1(jeden) do 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysi ęcy),
  b) 800.000 (osiemset tysi ęcy) akcji zwyk łych na okaziciela serii B, onumerach od 1
  (jeden) do 800.000 (osiemset tysi ęcy),
  c) 1.275.000 (jeden milion dwie ście siedemdziesi ątpięć tysi ęcy) akcji zwyk łych na okaziciela
  serii C, onumerach od 1(jeden) do 1.275.000 (jeden milion dwie ście siedemdziesi ątpięć tysi ęcy),
  d) 39.378.928 (trzydzie ści dziewi ęć milion ów trzysta siedemdziesi ątosiem tysi ęcy dziewi ęćset
  dwadzie ścia osiem) akcji zwyk łych na okaziciela serii D, onumerach od 1(jeden) do 39.378.928
  (trzydzie ści dziewi ęć milion ów trzysta siedemdziesi ątosiem tysi ęcy dziewi ęćset dwadzie ścia
  osiem),
  e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii E, o numerach od 1
  (jeden) do 2.000.000 (dwa miliony),
  f) 1.107.627.350 (jeden miliard sto siedem milion ów sze śćset dwadzie ścia siedem tysi ęcy trzysta
  pięćdziesi ąt)akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F,onumerach od 1do 1.107.627.350.
  g) 15.062.807 (pi ętna ście milion ów sze śćdziesi ątdwa tysi ące osiemset siedem) akcji zwyk łych na
  okaziciela serii G, onumerach od 1(jeden) do 15.062.807 (pi ętna ście milion ów sze śćdziesi ątdwa
  tysi ące osiemset siedem).
  §3.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w interesie Sp ółki wy łącza się w całości
  prawo dotychczasowych akcjonariuszy Sp ółki poboru Akcji Serii G. Zarz ąd Sp ółki przedstawi ł
  opini ę w przedmiocie wy łączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w zwi ązku z
  emisj ąAkcji Serii G. Opinia Zarz ądu stanowi załącznik do niniejszej uchwa ły.
  §4
  Niniejsza uchwa ławchodzi w życie zchwil ąjej podj ęcia.
  Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu prowadz ący obrady oświadczy ł,
  że„za”oddano 49.252.928 głos ów, „przeciw ”by ło0(zero) głos ów, „wstrzymuj ących się” by ło0
  (zero) głos ów, w zwi ązku zczym uchwa łazosta łapodj ęta. Łącznie oddano 49.252.928 wa żnych


  12
  głos ów. W głosowaniu oddano wa żne głosy z 45.552.928 akcji, których udzia łw kapitale
  zak ładowym wynosi 96,605%
  W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 wa żnych głos ów z45.552.928 akcji, których udzia łw
  kapitale zak ładowym wynosi 96,605% ,w tym:
  - „za”oddano 49.252.928 głos ów,
  - „przeciw ”oddano 0głos ów,
  - „wstrzymuj ących się” oddano 0głos ów.
  Uchwa łanr 7
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki
  GPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu
  zdnia 10 grudnia 2018 roku
  w sprawie zmiany Statutu Sp ółki iupowa żnienia Zarz ądu Sp ółki do podwy ższenia kapita łu
  zak ładowego Sp ółki w ramach kapita łudocelowego, zmo żliwo ściąwy łączenia prawa poboru
  dotychczasowych akcjonariuszy
  §1
  Na dzwyczajne Walne Zg romadzenie spółkiGPPI Sp ółka Akcyjna z siedzib ą w Poznaniu
  („Sp ółka ”),działającnapodstawieart. 430§1,art.4 44, art.4 45, art. 446 orazart.447Kodeksu
  Spółek Ha ndlow ychzmieniaStatutw ten sposób, żepo §5Statutu Spółkidodajesię§51,który
  otrzymujenastępującebrzmienie:
  §51
  1. W terminie trzech lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu przewiduj ącej niniejsze
  upowa żnienie, Zarz ądSp ółki jest uprawniony do podwy ższania kapita łuzak ładowego Sp ółki na
  zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych okwot ęnie wi ększ ąniż
  3.500.000 złotych (trzy miliony pięćset tysi ęcy złotych 00/100) (kapita łdocelowy) w ramach
  emisji akcji serii I.
  2. Zarz ądmo żewykona ćpowy ższe upowa żnienie w drodze jednego lub kilku podwy ższe ń.
  3. Akcje wydawane w ramach kapita łudocelowego mog ąby ćwydawane w zamian za wk łady
  pieni ężne lub niepieni ężne.
  4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapita łu docelowego zostanie ustalona przez
  Zarz ąd w uchwale o podwy ższeniu kapita łu zak ładowego podj ętej na podstawie niniejszego
  upowa żnienia.
  5. Za zgod ą Rady Nadzorczej wyra żon ą w formie uchwa ły Zarz ąd jest upowa żniony do
  wy łączenia w interesie Sp ółki w ca łości lub w części prawa poboru dotychczasowych
  akcjonariuszy do obj ęcia akcji emitowanych w ramach kapita łudocelowego.
  §2.
  Na dzwyczajne Walne Zgro madzenie Sp ółki,podzielającwniosek Zar ządu w sprawieniniejszej
  uchwa łyorazopinięRa dyNadzorczej,przyjmujeprzedstawionąpisemnąopinięZa rząduSpółki
  jak iuzasadnienie niniejszej uc hwa ły,wymagane zgodnie z art. 445 §1 Kodeksu Spółek
  Ha ndlow ych.
  §3
  Uchwa ławchodzi w życie zchwil ąjej podj ęcia.


  13
  W zwi ązku zuzupe łnieniem porz ądku obrad na żądanie akcjonariusza Sp ółki w trybie art. 401 §1
  KSH poprzez dodanie nowego punktu porz ądku obrad ,tj. pkt 6a -dotycz ącego emisji akcji serii F
  pokrytych wk ładem niepieni ężnym jako akcji imiennych, akcjonariusze jednomy ślnie odst ąpili od
  podj ęcia uchwa ływ punkcie 6 izaproponowali głosowanie nad uchwa łą obj ętą punktem 6a
  przyj ętego porz ądku obrad. W tym miejscu akcjonariusz zgłosi łnowy projekt uchwa łynr 4w
  trybie art. 401 §5KSH.
  Uchwa łanr 8
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki
  GPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu
  zdnia 10 grudnia 2018 roku
  w sprawie emisji warrant ów subskrypcyjnych imiennych serii A1 zprawem obj ęcia akcji serii H
  oraz warunkowego podwy ższenia kapita łuzak ładowego w drodze emisji nowych akcji serii H, z
  wy łączeniem prawa poboru warrant ów subskrypcyjnych serii A1 oraz akcji serii H
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp ółki GPPI Sp ółka Akcyjna zsiedzib ąw Poznaniu („Sp ółka ”),
  na podstawie art. 393 pkt 5), art. 433 §2, art. 448, art. 449 §1oraz art. 453 §1, 2i3Kodeksu
  sp ółek handlowych, postanawia co nast ępuje:
  §1.
  1. Sp ółka emituje nie mniej niż1 (jeden) inie wi ęcej niż 94.000.000 (dziewi ęć dziesi ąt
  cztery miliony) imiennych warrant ów subskrypcyjnych serii A1 („Warranty Subskrypcyjne Serii
  A1 ”)uprawniaj ących do obj ęcia akcji zwyk łych na okaziciela serii H, owarto ścinominalnej 0,10 zł
  (dziesi ęć groszy) ka żda akcja („Akcje Serii H”).
  2. Warranty Subskrypcyjne Serii A1 zostan ą zaoferowane do obj ęcia w drodze oferty
  prywatnej sp ółce PRMO sp. zo.o. zsiedzib ąw Warszawie oraz Advanced Company Limited z
  siedzib ąna Malcie (dalej: Uprawnieni) .
  3. Warranty subskrypcyjne emituje sięw celu zaoferowania ich nieodp łatnie Uprawnionym
  jako inwestorom Sp ółki, w zwi ązku z zawart ą w dniu 26 pa ździernika 2018 roku umow ą
  inwestycyjn ą,w wykonaniu zobowi ązań Sp ółki do zaoferowania Warrant ów Subskrypcyjnych
  Serii A1 Uprawnionym.
  4. Warranty Subskrypcyjne Serii A1 obejmowane będąprzez Uprawnionych nieodp łatnie.
  5. Jeden Warrant Subskrypcyjny Serii A1 uprawnia do obj ęcia jednej Akcji Serii H po cenie
  emisyjnej równej 10% warto ścinominalnej za jedn ąakcj ę.
  6. Prawa zWarrant ów Subskrypcyjnych Serii A1 wygasaj ą:
  a) w razie utraty uprawnie ńdo obj ęcia Warrant ów Subskrypcyjnych Serii A1,
  b) w razie bezskutecznego up ływu terminu do złożenia oświadczenia oobj ęciu Warrant ów
  Subskrypcyjnych Serii A1.
  c) w razie bezskutecznego up ływu terminu do złożenia oświadczenia oobj ęciu Akcji Serii H.
  §2.
  1. W terminie do dnia 31 grudnia 2020 r., Uprawnieni mog ą złożyć oświadczenie o
  wykonaniu praw z całości lub z części Warrant ów Subskrypcyjnych Serii A1, składaj ąc
  oświadczenia oobj ęciu odpowiedniej ilo ściAkcji Serii H.


  14
  2. Oświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Uchwa ły, będzie składane na
  formularzu przygotowanym przez Sp ółkę. Za łącznikiem do oświadczenia będzie odcinek
  zbiorowy warrant ów lub zaświadczenie ozłożeniu warrant ów do depozytu.
  3. Warranty Subskrypcyjne Serii A1 będą mia ły posta ć dokumentu ibędą papierami
  warto ściowymi imiennymi. Warranty subskrypcyjne serii A1 mog ąby ćwydawane w odcinkach
  zbiorowych.
  4. Warranty Subskrypcyjne sąniezbywalne, ale podlegaj ądziedziczeniu.
  5. Dokumenty Warrant ów Subskrypcyjnych Serii A1 mog ą zosta ć wystawione i
  zdeponowane w wybranym przez Zarz ąd Sp ółki domu maklerskim prowadzonym na terenie
  Rzeczypospolitej Polskiej, pocz ąwszy od dnia zarejestrowania warunkowego podwy ższenia
  kapita łuzak ładowego, awydane będąUprawnionemu na warunkach okre ślonych w §2ust. 8
  niniejszej Uchwa ły.
  6. W terminie 14 dni od dnia rejestracji przez KRS warunkowego podwy ższenia kapita łu
  zak ładowego Sp ółki, Zarz ądzłożyUprawnionym ofert ęobj ęcia Warrant ów Subskrypcyjnych Serii
  A1. Przy składaniu oferty obj ęcia Warrant ów Subskrypcyjnych A1 Uprawnionym, w
  przyjmowaniu od Uprawnionych oświadcze ńoobj ęciu tych warrant ów oraz we wszelkich innych
  czynno ściach zwi ązanych ze skutecznym obj ęciem warrant ów subskrypcyjnych, Sp ółkę
  reprezentowa ćbędzie Zarz ądSp ółki, chyba żeZarz ądSp ółki deleguje wykonanie tych czynno ści
  na podstawie § 3. Oferta zostanie przes łana na adres wskazany przez Uprawnionych lub
  dor ęczona Uprawnionym osobi ście.
  7. Oświadczenie o obj ęciu Warrant ów Subskrypcyjnych Serii A1 (odpowied ź na ofert ę
  Sp ółki) powinno zosta ć złożone przez Uprawnionych na piśmie w terminie 14 dni od daty
  złożenia oferty przez Sp ółkę,na adres Sp ółki.
  8. Po skutecznym obj ęciu Warrant ów Subskrypcyjnych Serii A1, Uprawnieni będą mogli
  zażąda ć wydania dokument ów Warrant ów Subskrypcyjnych Serii A1 przez Sp ółkę albo z
  depozytu, prowadzonego na rzecz Sp ółki przez dom maklerski, w przypadku powierzenia przez
  Sp ółkęprowadzenia takiego depozytu.
  §3
  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp ółki upowa żnia Zarz ąd Sp ółki do wyboru domu
  maklerskiego, zawarcia znim umowy oraz zlecenia wykonania zastrze żonych dla Zarz ądu Sp ółki
  czynno ści zwi ązanych z oferowaniem Warrant ów Subskrypcyjnych Serii A iwykonaniem
  uprawnie ńwynikaj ących ztych Warrant ów Subskrypcyjnych.
  2. Upowa żnia się Zarz ąd Sp ółki do podj ęcia wszelkich czynno ści faktycznych iprawnych
  niezb ędnych lub uznanych przez Zarz ądSp ółki za wskazane w celu wykonania niniejszej Uchwa ły,
  w tym w szczeg ólno ści do okre ślenia szczeg ółowych warunk ów emisji Warrant ów
  Subskrypcyjnych Serii Aniewymienionych w niniejszej Uchwale.
  §4
  1. Podwy ższa siękapita łzak ładowy Sp ółki okwot ęnie niższąniż0,10 zł(dziesi ęć groszy) i
  nie wy ższąniż9.400.000,00 zł(dziewi ęć milion ów czterysta tysi ęcy) złotych.
  2. Warunkowe podwy ższenie kapita łu zak ładowego nast ępuje w drodze emisji nowych
  akcji na okaziciela serii H o warto ści nominalnej 0,10 zł(dziesi ęć groszy) ka żda, w liczbie nie
  mniejszej niż1(jedna) inie wi ększej niż94.000.000 (dziewi ęć dziesi ątcztery miliony) akcji.
  3. Warunkowe podwy ższenie kapita łu zak ładowego dokonywane jest w celu przyznania
  praw do obj ęcia Akcji Serii HUprawnionym zWarrant ów Subskrypcyjnych Serii A1 na podstawie
  §1niniejszej Uchwa ły.
  4. Akcje Serii H oznaczone zostan ą numerami od 1 (jeden) do 94.000.000
  (dziewi ęć dziesi ęciu czterech milion ów).
  5. Akcje Serii H zostan ąobj ęte w zamian za wk łady pieni ężne. Cena emisyjna akcji serii H


  15
  wynosi ćbędzie 10% warto ścinominalnej akcji Sp ółkiza jedn ąakcj ętej serii.
  6. Akcje Serii Hbędąuczestniczy ćw dywidendzie na nast ępuj ących zasadach:
  a. jeżeli Akcje Serii H zostan ąwydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papier ów
  warto ściowych najp óź niej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w
  sprawie podzia łu zysku, to będą one uczestniczy ły w dywidendzie pocz ąwszy od zysku za
  poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzaj ącego
  bezpo średnio rok, w którym akcje te zosta ływydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku
  papier ów warto ściowych,
  b. jeżeli Akcje Serii H zostan ąwydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papier ów
  warto ściowych w dniu przypadaj ącym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego
  zgromadzenia w sprawie podzia łuzysku, to będąone uczestniczy ływ dywidendzie pocz ąwszy od
  zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zosta ływydane lub zapisane po raz pierwszy na
  rachunku papier ów warto ściowych, tzn. od dnia 1stycznia tego roku obrotowego.
  7. Ostateczny termin wykonania prawa do obj ęcia Akcji Serii H przez Uprawnionych z
  Warrant ów Subskrypcyjnych Serii A1 przypada na dzie ń31 grudnia 2020 r.
  §5.
  W interesie Sp ółki wy łącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do
  Warrant ów Subskrypcyjnych Serii A1 oraz wszystkich Akcji Serii H emitowanych w ramach
  warunkowego podwy ższenia kapita łuzak ładowego.
  Walne Zgromadzenie zapozna ło się z opini ą Zarz ądu uzasadniaj ącą powody warunkowego
  podwy ższenia kapita łu zak ładowego oraz wy łączenia prawa poboru, stanowi ącą załącznik do
  niniejszej Uchwa ły.
  §6
  Uchwa ławchodzi w życie zchwil ąjej podj ęcia.
  W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 wa żnych głos ów z45.552.928 akcji, których udzia łw
  kapitale zak ładowym wynosi 96,605% ,w tym:
  - „za”oddano 49.252.928 głos ów,
  - „przeciw ”oddano 0głos ów,
  - „wstrzymuj ących się” oddano 0głos ów.
  Uchwa łanr 9
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki
  GPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu
  zdnia 10 grudnia 2018 roku
  w sprawie zmiany Statutu Sp ółki w celu przyznania praw do objęciaakcjiprzezposiadaczy
  war rantów subskrypcyjnychserii A1
  Dzia łającw celu przyznania praw do obj ęcia akcji przez posiadaczy Warrant ów Subskrypcyjnych
  serii A1, Na dzwyczajne Walne Zg romadzenie Spółki GPPI Spółka Akcyjna zsiedzib ą w Poznaniu
  („Sp ółka ”),uc hwala, conastępuje:
  §1.
  W zwi ązku zwarunkowym podwy ższeniem kapita łuzak ładowego na podstawie Uchwa łynr 8z
  dnia 10 grudnia 2018 roku, Zmienia sięStatut Sp ółki w ten spos ób, żepo §51Statutu Sp ółki
  dodaje się§52,który otrzymuje nast ępuj ące brzmienie


  16
  §52
  1. Warunkowy kapita łzak ładowy Sp ółki wynosi nie wi ęcej niż 9.400.000 zł(dziewi ęć
  milion ów czterysta tysi ęcy złotych).
  2. Warunkowe podwy ższenie kapita łuzak ładowego nast ępuje w drodze emisji nowych akcji
  na okaziciela serii Howarto ści nominalnej 0,10 zł(dziesi ęć groszy) ka żda, w liczbie nie mniejszej
  niż1(jedna) inie wi ększej niż94.000.000 (dziewi ęćdziesi ątcztery miliony) akcji.
  3. Celem warunkowego podwy ższenia kapita łu zak ładowego jest przyznanie praw do
  obj ęcia akcji serii H posiadaczom warrant ów subskrypcyjnych serii A1 wyemitowanych na mocy
  Uchwa łynr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zdnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie
  emisji warrant ów subskrypcyjnych imiennych serii A1 z prawem obj ęcia akcji serii H oraz
  warunkowego podwy ższenia kapita łu zak ładowego w drodze emisji nowych akcji serii H, z
  wy łączeniem prawa poboru warrant ów subskrypcyjnych serii A1 oraz akcji serii H.
  4. Posiadacze warrant ów subskrypcyjnych serii A1 sąuprawnieni do obj ęcia akcji serii H do
  dnia 31 grudnia 2020 roku. Akcje serii Hzostan ąpokryte wk ładami pieni ężnymi. ”
  §2.
  Uchwa ławchodzi w życie zchwil ąjej podj ęcia.
  W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 wa żnych głos ów z45.552.928 akcji, których udzia łw
  kapitale zak ładowym wynosi 96,605% ,w tym:
  - „za”oddano 49.252.928 głos ów,
  - „przeciw ”oddano 0głos ów,
  - „wstrzymuj ących się” oddano 0głos ów.
  W zwi ązku z zaproponowaniem przez Akcjonariusza zmiany w porz ądku obrad poprzez
  wprowadzenie punktu 12a akcjonariusze Sp ółki jednomy ślnie odst ąpili od podj ęcia uchwa łynr
  10, a Przewodnicz ący Zgromadzenia zaproponowa łgłosowanie nad podj ęciem uchwa ły w
  kolejnym punkcie porz ądku obrad, tj. pkt. 10a, w tre ścizaproponowanej przez akcjonariusza:
  Uchwa łanr 10
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki
  GPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu
  zdnia 10 grudnia 2018 roku
  w sprawie wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
  oraz w sprawie upowa żnienia do zawarcia umowy orejestracj ęakcji w depozycie papier ów
  warto ściowych
  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GPPI Sp ółka Akcyjna zsiedzib ąw Poznaniu („Sp ółka ”)
  uchwala, co nast ępuje:
  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyra żazgod ęna wprowadzenie:
  a) 39.378.928 (trzydzie ści dziewi ęć milion ów trzysta siedemdziesi ąt osiem tysi ęcy
  dziewi ęć set dwadzie ścia osiem) akcji zwyk łych na okaziciela serii D, o numerach od 1
  (jeden) do 39.378.928 (trzydzie ści dziewi ęć milion ów trzysta siedemdziesi ątosiem tysi ęcy
  dziewi ęć set dwadzie ścia osiem),


  17
  b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii E, onumerach od 1(jeden) do 2.000.000
  (dwa miliony) –po ich zamianie zakcji imiennych na okaziciela,
  c) 1.107.627.350 (jeden miliard sto siedem milion ów sze śćset dwadzie ścia siedem tysi ęcy
  trzysta pięć dziesi ąt) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F, o numerach od 1 do
  1.107.627.350. –po ich zamianie zakcji imiennych na okaziciela.
  d) 15.062.807 (pi ętna ście milion ów sze śćdziesi ąt dwa tysi ące osiemset siedem) akcji
  zwyk łych na okaziciela serii G, o numerach od 1 (jeden) do 15.062.807
  (pi ętna ście milion ów sze śćdziesi ątdwa tysi ące osiemset siedem),
  e) nie wi ęcej niż94.000.000 (dziewi ęć dziesi ątcztery milion ów) akcji na okaziciela serii H, o
  numerach od 1(jeden) do 94.000.000 (dziewi ęć dziesi ątcztery miliony),
  f) nie wi ęcej niż 35.000.0000 (trzydzie ści pięć milion ów) akcji na okaziciela serii I, o
  numerach od 1(jeden) do 35.000.000 (trzydzie ścipięć milion ów).
  -do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
  2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyra żazgod ęna dematerializacj ę:
  a) 39.378.928 (trzydzie ści dziewi ęć milion ów trzysta siedemdziesi ąt osiem tysi ęcy
  dziewi ęć set dwadzie ścia osiem) akcji zwyk łych na okaziciela serii D, o numerach od 1
  (jeden) do 39.378.928 (trzydzie ści dziewi ęć milion ów trzysta siedemdziesi ątosiem tysi ęcy
  dziewi ęć set dwadzie ścia osiem),
  b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii E, onumerach od 1(jeden) do 2.000.000
  (dwa miliony) –po ich zamianie zakcji imiennych na okaziciela,
  c) 1.107.627.350 (jeden miliard sto siedem milion ów sze śćset dwadzie ścia siedem tysi ęcy
  trzysta pięć dziesi ąt) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F, o numerach od 1 do
  1.107.627.350. –po ich zamianie zakcji imiennych na okaziciela.
  d) 15.062.807 (pi ętna ście milion ów sze śćdziesi ąt dwa tysi ące osiemset siedem) akcji
  zwyk łych na okaziciela serii G, o numerach od 1 (jeden) do 15.062.807
  (pi ętna ście milion ów sze śćdziesi ątdwa tysi ące osiemset siedem).
  e) nie wi ęcej niż94.000.000 (dziewi ęć dziesi ątcztery miliony) akcji na okaziciela serii H, o
  numerach od 1(jeden) do 94.000.000 (dziewi ęć dziesi ątcztery miliony),
  f) nie wi ęcej niż 35.000.0000 (trzydzie ści pięć milion ów) akcji na okaziciela serii I, o
  numerach od 1(jeden) do 35.000.000 (trzydzie ścipięć milion ów).
  3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upowa żnia Zarz ąd Sp ółki do podj ęcia wszystkich
  czynno ści prawnych ifaktycznych przewidzianych przepisami prawa w celu dopuszczenia i
  wprowadzenia akcji zwyk łych na okaziciela serii D, akcji zwyk łych na okaziciela serii E, akcji serii F,
  akcji zwyk łych na okaziciela serii G, akcji zwyk łych na okaziciela serii H oraz akcji zwyk łych na
  okaziciela serii I,do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, w tym do:
  a) dokonania odpowiednich czynno ści, w tym zawarcia odpowiednich um ów zKrajowym
  Depozytem Papier ów Warto ściowych SA. dotycz ących rejestracji akcji w celu ich dematerializacji,
  oraz
  b) do złożenia wszelkich wniosk ów, dokument ów lub zawiadomie ńw celu wprowadzenia
  akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect do Gie łdy Papier ów
  Warto ściowych w Warszawie S.A.
  §2
  Uchwa ławchodzi w życie zchwil ąpodj ęcia.
  W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 wa żnych głos ów z45.552.928 akcji, których udzia łw
  kapitale zak ładowym wynosi 96,605% ,w tym:
  - „za”oddano 49.252.928 głos ów,


  18
  - „przeciw ”oddano 0głos ów,
  - „wstrzymuj ących się” oddano 0głos ów.
  Uchwa łanr 11
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki
  GPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu
  zdnia 10 grudnia 2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz ądu zdzia łalno ściSp ółki oraz sprawozdania
  finansowego
  za okres od 15.11.2007 r.do 31.12.2008 r.
  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp ółki GPPI Sp ółka Akcyjna zsiedzib ąw Poznaniu („Sp ółka ”),
  postanawia zatwierdzi ćsprawozdanie Zarz ądu zdzia łalno ści Sp ółki oraz sprawozdanie finansowe
  za okres od 15.11.2007 r.do 31.12.2008 r.
  §2
  Uchwa ławchodzi w życie zchwil ąpodj ęcia.
  W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 wa żnych głos ów z45.552.928 akcji, których udzia łw
  kapitale zak ładowym wynosi 96,605% ,w tym:
  - „za”oddano 49.252.928 głos ów,
  - „przeciw ”oddano 0głos ów,
  - „wstrzymuj ących się” oddano 0głos ów.
  Uchwa łanr 12
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki
  GPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu
  zdnia 10 grudnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Cz łonkowi Zarz ądu -Panu Piotrowi Karolowi Potempie
  zwykonania obowi ązków za okres od 15.11.2007 r.do 31.12.2008 r.
  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp ółki GPPI Sp ółka Akcyjna zsiedzib ąw Poznaniu („Sp ółka ”),
  postanawia udzieli ć Cz łonkowi Zarz ądu – Panu Piotrowi Karolowi Potempie z wykonania
  obowi ązków za okres od 15.11.2007 r.do 31.12.2008 r.
  §2
  Uchwa ławchodzi w życie zchwil ąpodj ęcia.
  W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 wa żnych głos ów z45.552.928 akcji, których udzia łw
  kapitale zak ładowym wynosi 96,605% ,w tym:
  - „za”oddano 49.252.928 głos ów,
  - „przeciw ”oddano 0głos ów,
  - „wstrzymuj ących się” oddano 0głos ów.


  19
  Uchwa łanr 13
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki
  GPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu
  zdnia 10 grudnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Cz łonkowi Zarz ądu -Panu Krzysztofowi Nowakowi
  zwykonania obowi ązków za okres od 15.11.2007 r.do 09.05.2008 r.
  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp ółki GPPI Sp ółka Akcyjna zsiedzib ąw Poznaniu („Sp ółka ”),
  postanawia udzieli ćCz łonkowi Zarz ądu –Panu Krzysztofowi Nowakowi zwykonania obowi ązków
  za okres od 15.11.2007 r.do 09.05.2008 r.
  §2
  Uchwa ławchodzi w życie zchwil ąpodj ęcia.
  W głosowaniu oddano łącznie 49.250.728 wa żnych głos ów z45.551.828 akcji, których udzia łw
  kapitale zak ładowym wynosi 96,602 %,w tym:
  - „za”oddano 49.250.728 głos ów,
  - „przeciw ”oddano 0głos ów,
  - „wstrzymuj ących się” oddano 0głos ów.
  Uchwa łanr 14
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki
  GPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu
  zdnia 10 grudnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Cz łonkowi Zarz ądu -Panu Waldemarowi Szczyg łowi
  zwykonania obowi ązków za okres od 09.05.2008 r.do 31.12.2008 r.
  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp ółki GPPI Sp ółka Akcyjna zsiedzib ąw Poznaniu („Sp ółka ”),
  postanawia udzieli ć Cz łonkowi Zarz ądu – Panu Waldemarowi Szczyg łowi z wykonania
  obowi ązków za okres od 09.05.2008 r.do 31.12.2008 r.
  §2
  Uchwa ławchodzi w życie zchwil ąpodj ęcia.
  W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 wa żnych głos ów z45.552.928 akcji, których udzia łw
  kapitale zak ładowym wynosi 96,605% ,w tym:
  - „za”oddano 49.252.928 głos ów,
  - „przeciw ”oddano 0głos ów,
  - „wstrzymuj ących się” oddano 0głos ów.
  Uchwa łanr 15
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki


  20
  GPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu
  zdnia 10 grudnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Cz łonkowi Zarz ądu -Panu Piotrowi Karolowi Potempie
  zwykonania obowi ązków za okres od 01.10.2010 r.do 14.12.2010 r.
  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp ółki GPPI Sp ółka Akcyjna zsiedzib ąw Poznaniu („Sp ółka ”),
  postanawia udzieli ć Cz łonkowi Zarz ądu – Panu Piotrowi Karolowi Potempie z wykonania
  obowi ązków za okres od 01.10.2010 r.do 14.12.2010 r.
  §2
  Uchwa ławchodzi w życie zchwil ąpodj ęcia.
  W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 wa żnych głos ów z45.552.928 akcji, których udzia łw
  kapitale zak ładowym wynosi 96,605% ,w tym:
  - „za”oddano 49.252.928 głos ów,
  - „przeciw ”oddano 0głos ów,
  - „wstrzymuj ących się” oddano 0głos ów.
  Uchwa łanr 16
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki
  GPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu
  zdnia 10 grudnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Cz łonkowi Zarz ądu -Panu Józefowi Kiszce
  zwykonania obowi ązków za okres od 24.04.2009 r.do 26.06.2009 r.
  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp ółki GPPI Sp ółka Akcyjna zsiedzib ąw Poznaniu („Sp ółka ”),
  postanawia udzieli ćCz łonkowi Zarz ądu –Panu Józefowi Kiszce zwykonania obowi ązków za okres
  od 24.04.2009 r.do 26.06.2009 r.
  §2
  Uchwa ławchodzi w życie zchwil ąpodj ęcia.
  W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 wa żnych głos ów z45.552.928 akcji, których udzia łw
  kapitale zak ładowym wynosi 96,605% ,w tym:
  - „za”oddano 49.252.928 głos ów,
  - „przeciw ”oddano 0głos ów,
  - „wstrzymuj ących się” oddano 0głos ów.


  21
  Uchwa łanr 17
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki
  GPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu
  zdnia 10 grudnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej -Panu Przemys ławowi
  Morysiakowi zwykonania obowi ązków za okres od 15.11.2007 r.do 31.12.2008 r.
  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp ółki GPPI Sp ółka Akcyjna zsiedzib ąw Poznaniu („Sp ółka ”),
  postanawia udzieli ćCz łonkowi Rady Nadzorczej –Panu Przemys ławowi Morysiakowi zwykonania
  obowi ązków za okres od 15.11.2007 r.do 31.12.2008 r.
  §2
  Uchwa ławchodzi w życie zchwil ąpodj ęcia.
  W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 wa żnych głos ów z45.552.928 akcji, których udzia łw
  kapitale zak ładowym wynosi 96,605% ,w tym:
  - „za”oddano 49.252.928 głos ów,
  - „przeciw ”oddano 0głos ów,
  - „wstrzymuj ących się” oddano 0głos ów.
  Uchwa łanr 18
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki
  GPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu
  zdnia 10 grudnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Cz łonkowi Rady Nadzorczej -Pani Agacie Pytel
  zwykonania obowi ązków za okres od 15.11.2007 r.do 31.12.2008 r.
  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp ółki GPPI Sp ółka Akcyjna zsiedzib ąw Poznaniu („Sp ółka ”),
  postanawia udzieli ćCz łonkowi Rady Nadzorczej –Pani Agacie Pytel zwykonania obowi ązków za
  okres od 15.11.2007 r.do 31.12.2008 r.
  §2
  Uchwa ławchodzi w życie zchwil ąpodj ęcia.
  W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 wa żnych głos ów z45.552.928 akcji, których udzia łw
  kapitale zak ładowym wynosi 96,605% ,w tym:
  - „za”oddano 49.252.928 głos ów,
  - „przeciw ”oddano 0głos ów,
  - „wstrzymuj ących się” oddano 0głos ów.


  22
  Uchwa łanr 19
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki
  GPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu
  zdnia 10 grudnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Cz łonkowi Rady Nadzorczej -Panu Marcinowi
  Matuszczakowi zwykonania obowi ązków za okres od 15.11.2007 r.do 31.12.2008 r.
  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp ółki GPPI Sp ółka Akcyjna zsiedzib ąw Poznaniu („Sp ółka ”),
  postanawia udzieli ćCz łonkowi Rady Nadzorczej –Panu Marcinowi Matuszczakowi zwykonania
  obowi ązków za okres od 15.11.2007 r.do 31.12.2008 r.
  §2
  Uchwa ławchodzi w życie zchwil ąpodj ęcia.
  W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 wa żnych głos ów z45.552.928 akcji, których udzia łw
  kapitale zak ładowym wynosi 96,605% ,w tym:
  - „za”oddano 49.252.928 głos ów,
  - „przeciw ”oddano 0głos ów,
  - „wstrzymuj ących się” oddano 0głos ów.
  Uchwa łanr 20
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki
  GPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu
  zdnia 10 grudnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej -Panu Jackowi Mrowickiemu
  zwykonania obowi ązków za okres od 15.11.2007 r.do 31.12.2008 r.
  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp ółki GPPI Sp ółka Akcyjna zsiedzib ąw Poznaniu („Sp ółka ”),
  postanawia udzieli ć Cz łonkowi Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Mrowickiemu z wykonania
  obowi ązków za okres od 15.11.2007 r.do 31.12.2008 r.
  §2
  Uchwa ławchodzi w życie zchwil ąpodj ęcia.
  W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 wa żnych głos ów z45.552.928 akcji, których udzia łw
  kapitale zak ładowym wynosi 96,605% ,w tym:
  - „za”oddano 49.252.928 głos ów,
  - „przeciw ”oddano 0głos ów,
  - „wstrzymuj ących się” oddano 0głos ów.


  23
  Uchwa łanr 21
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki
  GPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu
  zdnia 10 grudnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Cz łonkowi Rady Nadzorczej -Panu Paw łowi Łozi ńskiemu
  zwykonania obowi ązków za okres od 15.11.2007 r.do 31.12.2008 r.
  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp ółki GPPI Sp ółka Akcyjna zsiedzib ąw Poznaniu („Sp ółka ”),
  postanawia udzieli ć Cz łonkowi Rady Nadzorczej – Panu Paw łowi Łozi ńskiemu z wykonania
  obowi ązków za okres od 15.11.2007 r.do 31.12.2008 r.
  §2
  Uchwa ławchodzi w życie zchwil ąpodj ęcia.
  W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 wa żnych głos ów z45.552.928 akcji, których udzia łw
  kapitale zak ładowym wynosi 96,605% ,w tym:
  - „za”oddano 49.252.928 głos ów,
  - „przeciw ”oddano 0głos ów,
  - „wstrzymuj ących się” oddano 0głos ów.
  Uchwa łanr 22
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki
  GPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu
  zdnia 10 grudnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Cz łonkowi Rady Nadzorczej -Panu Maciejowi
  Kacprzakowi
  zwykonania obowi ązków za okres od 15.11.2007 r.do 09.05.2008 r.
  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp ółki GPPI Sp ółka Akcyjna zsiedzib ąw Poznaniu („Sp ółka ”),
  postanawia udzieli ćCz łonkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Kacprzakowi zwykonania
  obowi ązków za okres od 15.11.2007 r.do 09.05.2008 r.
  §2
  Uchwa ławchodzi w życie zchwil ąpodj ęcia.
  W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 wa żnych głos ów z45.552.928 akcji, których udzia łw
  kapitale zak ładowym wynosi 96,605% ,w tym:
  - „za”oddano 49.252.928 głos ów,
  - „przeciw ”oddano 0głos ów,
  - „wstrzymuj ących się” oddano 0głos ów.


  24
  Uchwa łanr 23
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki
  GPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu
  zdnia 10 grudnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Cz łonkowi Rady Nadzorczej -Panu Krzysztofowi
  Nowakowi
  zwykonania obowi ązków za okres od 09.05.2008 r.do 31.12.2008 r.
  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp ółki GPPI Sp ółka Akcyjna zsiedzib ąw Poznaniu („Sp ółka ”),
  postanawia udzieli ćCz łonkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Nowakowi zwykonania
  obowi ązków za okres od 09.05.2008 r.do 31.12.2008 r.
  §2
  Uchwa ławchodzi w życie zchwil ąpodj ęcia.
  W głosowaniu oddano łącznie 49.250.728 wa żnych głos ów z45.551.828 akcji, których udzia łw
  kapitale zak ładowym wynosi 96,602 %,w tym:
  - „za”oddano 49.250.728 głos ów,
  - „przeciw ”oddano 0głos ów,
  - „wstrzymuj ących się” oddano 0głos ów.
  Uchwa łanr 24
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki
  GPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu
  zdnia 10 grudnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Cz łonkowi Rady Nadzorczej -Panu Janowi Antoniemu
  Czechowskiemu zwykonania obowi ązków za okres od 03.04.2009 r.do 04.12.2009 r.
  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp ółki GPPI Sp ółka Akcyjna zsiedzib ąw Poznaniu („Sp ółka ”),
  postanawia udzieli ćCz łonkowi Rady Nadzorczej – Panu Janowi Antoniemu Czechowskiemu z
  wykonania obowi ązków za okres od 03.04.2009 r.do 04.12.2009 r.
  §2
  Uchwa ławchodzi w życie zchwil ąpodj ęcia.
  W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 wa żnych głos ów z45.552.928 akcji, których udzia łw
  kapitale zak ładowym wynosi 96,605% ,w tym:
  - „za”oddano 49.252.928 głos ów,
  - „przeciw ”oddano 0głos ów,
  - „wstrzymuj ących się” oddano 0głos ów.


  25
  Uchwa łanr 25
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki
  GPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu
  zdnia 10 grudnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Cz łonkowi Rady Nadzorczej -Panu Micha łowi Sulis ławowi
  Dąbrowa-Karasi ńskiemu zwykonania obowi ązków za okres od 03.04.2009 r.do 09.12.2009 r.
  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp ółki GPPI Sp ółka Akcyjna zsiedzib ąw Poznaniu („Sp ółka ”),
  postanawia udzieli ć Cz łonkowi Rady Nadzorczej – Panu Micha łowi Sulis ławowi Dąbrowa-
  Karasi ńskiemu zwykonania obowi ązków za okres od 03.04.2009 r.do 09.12.2009 r.
  §2
  Uchwa ławchodzi w życie zchwil ąpodj ęcia.
  W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 wa żnych głos ów z45.552.928 akcji, których udzia łw
  kapitale zak ładowym wynosi 96,605% ,w tym:
  - „za”oddano 49.252.928 głos ów,
  - „przeciw ”oddano 0głos ów,
  - „wstrzymuj ących się” oddano 0głos ów.
  Uchwa łanr 26
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki
  GPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu
  zdnia 10 grudnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Cz łonkowi Rady Nadzorczej -Pani Agacie Pytel
  zwykonania obowi ązków za okres od 01.01.2010 r.do 11.10.2010 r.
  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp ółki GPPI Sp ółka Akcyjna zsiedzib ąw Poznaniu („Sp ółka ”),
  postanawia udzieli ćCz łonkowi Rady Nadzorczej –Pani Agacie Pytel zwykonania obowi ązków za
  okres od 01.01.2010 r.do 11.10.2010 r.
  §2
  Uchwa ławchodzi w życie zchwil ąpodj ęcia.
  W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 wa żnych głos ów z45.552.928 akcji, których udzia łw
  kapitale zak ładowym wynosi 96,605% ,w tym:
  - „za”oddano 49.252.928 głos ów,
  - „przeciw ”oddano 0głos ów,
  - „wstrzymuj ących się” oddano 0głos ów.
  Uchwa łanr 27
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki
  GPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu


  26
  zdnia 10 grudnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Cz łonkowi Rady Nadzorczej -Pani Agacie Pytel
  zwykonania obowi ązków za okres od 26.10.2010 r.do 31.12.2010 r.
  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp ółki GPPI Sp ółka Akcyjna zsiedzib ąw Poznaniu („Sp ółka ”),
  postanawia udzieli ćCz łonkowi Rady Nadzorczej –Pani Agacie Pytel zwykonania obowi ązków za
  okres od 26.10.2010 r.do 31.12.2010 r.
  §2
  Uchwa ławchodzi w życie zchwil ąpodj ęcia.
  W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 wa żnych głos ów z45.552.928 akcji, których udzia łw
  kapitale zak ładowym wynosi 96,605% ,w tym:
  - „za”oddano 49.252.928 głos ów,
  - „przeciw ”oddano 0głos ów,
  - „wstrzymuj ących się” oddano 0głos ów.
  Uchwa łanr 28
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki
  GPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu
  zdnia 10 grudnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Cz łonkowi Rady Nadzorczej -Pani Annie Fedorczuk
  zwykonania obowi ązków za okres od 26.10.2010 r.do 10.11.2010 r.
  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp ółki GPPI Sp ółka Akcyjna zsiedzib ąw Poznaniu („Sp ółka ”),
  postanawia udzieli ćCz łonkowi Rady Nadzorczej –Pani Annie Fedorczuk zwykonania obowi ązków
  za okres od 26.10.2010 r.do 10.11.2010 r.
  §2
  Uchwa ławchodzi w życie zchwil ąpodj ęcia.
  W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 wa żnych głos ów z45.552.928 akcji, których udzia łw
  kapitale zak ładowym wynosi 96,605% ,w tym:
  - „za”oddano 49.252.928 głos ów,
  - „przeciw ”oddano 0głos ów,
  - „wstrzymuj ących się” oddano 0głos ów.
  Uchwa łanr 29
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki
  GPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu
  zdnia 10 grudnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej -Panu Przemys ławowi
  Talarskiemu zwykonania obowi ązków za okres od 01.01.2010 r.do 15.09.2010 r.


  27
  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp ółki GPPI Sp ółka Akcyjna zsiedzib ąw Poznaniu („Sp ółka ”),
  postanawia udzieli ćCz łonkowi Rady Nadzorczej –Panu Przemys ławowi Talarskiemu zwykonania
  obowi ązków za okres od 01.01.2010 r.do 15.09.2010 r.
  §2
  Uchwa ławchodzi w życie zchwil ąpodj ęcia.
  W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 wa żnych głos ów z45.552.928 akcji, których udzia łw
  kapitale zak ładowym wynosi 96,605% ,w tym:
  - „za”oddano 49.252.928 głos ów,
  - „przeciw ”oddano 0głos ów,
  - „wstrzymuj ących się” oddano 0głos ów.
  Uchwa łanr 30
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki
  GPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu
  zdnia 10 grudnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Cz łonkowi Rady Nadzorczej -Panu Zbigniewowi
  Jadczyszynowi zwykonania obowi ązków za okres od 01.01.2011 r.do 25.07.2011 r.
  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp ółki GPPI Sp ółka Akcyjna zsiedzib ąw Poznaniu („Sp ółka ”),
  postanawia udzieli ćCz łonkowi Rady Nadzorczej –Panu Zbigniewowi Jadczyszynowi zwykonania
  obowi ązków za okres od 01.01.2011 r.do 25.07.2011 r.
  §2
  Uchwa ławchodzi w życie zchwil ąpodj ęcia.
  W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 wa żnych głos ów z45.552.928 akcji, których udzia łw
  kapitale zak ładowym wynosi 96,605% ,w tym:
  - „za”oddano 49.252.928 głos ów,
  - „przeciw ”oddano 0głos ów,
  - „wstrzymuj ących się” oddano 0głos ów.
  Uchwa łanr 31
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki
  GPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu
  zdnia 10 grudnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Cz łonkowi Rady Nadzorczej -Pani Annie Fedorczuk
  zwykonania obowi ązków za okres od 21.06.2011 r.do 31.12.2011 r.
  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp ółki GPPI Sp ółka Akcyjna zsiedzib ąw Poznaniu („Sp ółka ”),
  postanawia udzieli ćCz łonkowi Rady Nadzorczej –Pani Annie Fedorczuk zwykonania obowi ązków
  za okres od 21.06.2011 r.do 31.12.2011 r.


  28
  §2
  Uchwa ławchodzi w życie zchwil ąpodj ęcia.
  W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 wa żnych głos ów z45.552.928 akcji, których udzia łw
  kapitale zak ładowym wynosi 96,605% ,w tym:
  - „za”oddano 49.252.928 głos ów,
  - „przeciw ”oddano 0głos ów,
  - „wstrzymuj ących się” oddano 0głos ów.
  Uchwa łanr 32
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki
  GPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu
  zdnia 10 grudnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Cz łonkowi Rady Nadzorczej -Panu Piotrowi Karolowi
  Potempie zwykonania obowi ązków za okres od 21.06.2011 r.do 31.12.2011 r.
  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp ółki GPPI Sp ółka Akcyjna zsiedzib ąw Poznaniu („Sp ółka ”),
  postanawia udzieli ćCz łonkowi Rady Nadzorczej –Panu Piotrowi Karolowi Potempie zwykonania
  obowi ązków za okres od 21.06.2011 r.do 31.12.2011 r.
  §2
  Uchwa ławchodzi w życie zchwil ąpodj ęcia.
  W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 wa żnych głos ów z45.552.928 akcji, których udzia łw
  kapitale zak ładowym wynosi 96,605% ,w tym:
  - „za”oddano 49.252.928 głos ów,
  - „przeciw ”oddano 0głos ów,
  - „wstrzymuj ących się” oddano 0głos ów.
  Uchwa łanr 33
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki
  GPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu
  zdnia 10 grudnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Cz łonkowi Rady Nadzorczej -Panu Piotrowi Karolowi
  Potempie zwykonania obowi ązków za okres od 01.01.2012 rdo 14.06.2012 r.
  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp ółki GPPI Sp ółka Akcyjna zsiedzib ąw Poznaniu („Sp ółka ”),
  postanawia udzieli ćCz łonkowi Rady Nadzorczej –Panu Piotrowi Karolowi Potempie zwykonania
  obowi ązków za okres od 01.01.2012 rdo 14.06.2012 r.
  §2
  Uchwa ławchodzi w życie zchwil ąpodj ęcia.


  29
  W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 wa żnych głos ów z45.552.928 akcji, których udzia łw
  kapitale zak ładowym wynosi 96,605% ,w tym:
  - „za”oddano 49.252.928 głos ów,
  - „przeciw ”oddano 0głos ów,
  - „wstrzymuj ących się” oddano 0głos ów.
  Uchwa łanr 34
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki
  GPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu
  zdnia 10 grudnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Cz łonkowi Rady Nadzorczej -Panu Marcinowi
  Matuszczakowi zwykonania obowi ązków za okres od 16.03.2012 r.do 14.06.2012 r.
  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp ółki GPPI Sp ółka Akcyjna zsiedzib ąw Poznaniu („Sp ółka ”),
  postanawia udzieli ćCz łonkowi Rady Nadzorczej –Panu Marcinowi Matuszczakowi zwykonania
  obowi ązków za okres od 16.03.2012 r.do 14.06.2012 r.
  §2
  Uchwa ławchodzi w życie zchwil ąpodj ęcia.
  W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 wa żnych głos ów z45.552.928 akcji, których udzia łw
  kapitale zak ładowym wynosi 96,605% ,w tym:
  - „za”oddano 49.252.928 głos ów,
  - „przeciw ”oddano 0głos ów,
  - „wstrzymuj ących się” oddano 0głos ów.
  W zwi ązku z tym, że Sp ółka stosuje już Mi ędzynarodowe Standardy Rachunkowo ści,
  akcjonariusze jednomy ślnie odst ąpili od głosowania nad podj ęciem uchwa łyobj ętej punktem 16
  porz ądku obrad.
  Uchwa łanr 35
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki
  GPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu
  zdnia 10 grudnia 2018 roku
  w sprawie zmiany uchwa łyoemisji obligacji
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI S.A. („Sp ółka ”)postanawia zmieni ćtre ść uchwa łynr 14
  zdnia 3kwietnia 2009 r.w sprawie emisji obligacji, nadaj ącjej nast ępuj ące brzmienie:
  §1
  1. GPPI S.A. wyemituje nie wi ęcej niż50.000.000 (pi ęć dziesi ątmilion ów) obligacji o warto ści
  nominalnej 1(jeden) złoty ka żda.
  2. Obligacje będąobligacjami imiennymi lub na okaziciela.
  3. Dopuszcza sięustanawianie przez Zarz ądSp ółki zabezpieczenia obligacji.


  30
  4. Obligacje będąmia łyform ędokumentu lub zostan ązdematerializowane zgodnie zwymogami
  ustawy zdnia 29 lipca 2005 r.oobrocie instrumentami finansowymi (tj. zdnia 15 wrze śnia 2017
  r., Dz. U. z2017 r., poz. 1768, zpóźn. zm.). Dopuszcza sięwydawanie obligacji w formie odcinka
  zbiorowego.
  5. Upowa żnia sięZarz ądSp ółki do emisji obligacji w dowolnej liczbie serii, pod warunkiem, że
  łączna liczba wyemitowanych obligacji nie przekroczy okre ślonej w ust. 1.
  6. W przypadku podj ęcia decyzji odematerializacji obligacji, Zarz ądSp ółki jest upowa żniony do
  dokonania wszelkich czynno ści prawnych lub faktycznych zwi ązanych zrejestracj ą obligacji w
  Krajowym Depozycie Papier ów Warto ściowych w Warszawie S.A.
  §2
  1. Emisja obligacji poszczeg ólnych serii zostanie przeprowadzona w trybie okre ślonym w art. 33
  pkt. 2ustawy zdnia 15 stycznia 2015 r.oobligacjach (Dz. U. z2018 r., poz. 483, zpóźn. zm.) i
  zostanie skierowana do nie wi ęcej niż 149 os ób fizycznych lub prawnych, z zachowaniem
  warunk ów izasad oferty niepublicznej.
  2. Upowa żnia się Zarz ąd Sp ółki do skierowania propozycji nabycia do wybranych przez siebie
  podmiot ów.
  3. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona do dnia 31.12.2020 r.
  §3
  1. Upowa żnia sięZarz ądSp ółki do okre ślenia termin ów wykupu obligacji.
  2. Dopuszcza sięwykup obligacji przed terminem w celu ich umorzenia, za zgod ąObligatariuszy.
  3. Upowa żnia sięZarz ądSp ółki do okre ślenia szczeg ółowych warunk ów wykupu, w tym wykupu i
  umorzenia obligacji przed terminem.
  §4
  1. Obligacje będą emitowane jako obligacje dyskontowe lub obligacje kuponowe z
  oprocentowaniem sta łym lub zmiennym.
  2. Upowa żnia się Zarz ąd Sp ółki, do okre ślenia wielko ści dyskonta lub zasad oprocentowania
  obligacji, z uwzgl ędnieniem bie żących warunk ów rynkowych, w drodze Uchwa ły Zarz ądu,
  podj ętej przed skierowaniem propozycji nabycia poszczeg ólnej serii.
  §5
  1. Upowa żnia sięZarz ądSp ółki do okre ślenia, w drodze uchwa ły, podj ętej przez rozpocz ęciem
  subskrypcji Obligacji, wszelkich innych warunk ów emisji Obligacji, nie uregulowanych w niniejszej
  uchwale.
  2. Upowa żnia się Zarz ąd Sp ółki do dokonania przydzia łu Obligacji, jak równie żupowa żnia się
  Zarz ąd do podj ęcia wszelkich innych czynno ści faktycznych iprawnych, niezb ędnych do
  przeprowadzenia emisji obligacji.
  3. Zarz ądSp ółki mo żezrezygnowa ćzemisji obligacji na podstawie upowa żnienia wynikaj ącego z
  niniejszej Uchwa ły.
  §6
  Uchwa ławchodzi w życie zchwil ąpodj ęcia.
  W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 wa żnych głos ów z45.552.928 akcji, których udzia łw
  kapitale zak ładowym wynosi 96,605% ,w tym:
  - „za”oddano 49.252.928 głos ów,
  - „przeciw ”oddano 0głos ów,
  - „wstrzymuj ących się” oddano 0głos ów.
  W tym miejscu akcjonariusz Sp ółki w trybie art. 401 §5KSH zgłosi łnowy projekt uchwa łydo
  punktu 18 porz ądku obrad. Przewodnicz ący Zgromadzenia, za jednomy ślnązgod ąakcjonariuszy,


  31
  zaproponowa łgłosowanie nad nowym projektem uchwa ły, odst ępuj ąc od głosowania nad
  wcze śniej zgłoszonymi projektami.
  Uchwa łanr 36
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki GPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu
  zdnia 10 grudnia 2018 roku
  w sprawie: ustalenia liczby członk ów Rady Nadzorczej Sp ółki w zwi ązku ze zmian ąjej składu
  §1
  Na podstawie art. 385 §1kodeksu sp ółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp ółki
  GPPI S. A. zsiedzib ąw Poznaniu, powo łującdo składu Rady Nadzorczej GPPI Sp ółka Akcyjna na
  bie żącąkadencj ę:
  a) Pana Andrzeja Bruczko
  b) Pana Jacka Sadowskiego
  c) Pana Krzysztofa Nowaka
  ustala liczb ęczłonk ów Rady Nadzorczej na pięć os ób.
  §2
  Uchwa ławchodzi w życie zchwil ąpodj ęcia.
  W głosowaniu oddano łącznie 49.250.728 wa żnych głos ów z45.551.828 akcji, których udzia łw
  kapitale zak ładowym wynosi 96,602 %,w tym:
  - „za”oddano 49.250.728 głos ów,
  - „przeciw ”oddano 0głos ów,
  - „wstrzymuj ących się” oddano 0głos ów.
  Uchwa łanr 37
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki
  GPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu
  zdnia 10 grudnia 2018 roku
  w sprawie zmiany wysoko ściwynagrodzenia dla członk ów Rady Nadzorczej
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI S.A. („Sp ółka ”)postanawia zmieni ćtre ść uchwa łynr 15
  zdnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie wynagrodzenia członk ów Rady Nadzorczej, nadaj ącjej
  nast ępuj ące brzmienie:
  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala miesi ęczne wynagrodzenie dla członk ów Rady
  Nadzorczej w wysoko ści 2.000 zł(słownie złotych: dwa tysi ące 00/100 groszy) netto
  miesi ęcznie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
  §2
  Uchwa ławchodzi w życie zdniem jej podj ęcia.
  W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 wa żnych głos ów z45.552.928 akcji, których udzia łw
  kapitale zak ładowym wynosi 96,605% ,w tym:
  - „za”oddano 49.252.928 głos ów,
  - „przeciw ”oddano 0głos ów,
  - „wstrzymuj ących się” oddano 0głos ów.


  32
  Uchwa łanr 38
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki
  GPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu
  zdnia 10 grudnia 2018 roku
  w sprawie zmiany §2Statutu Sp ółki
  §1.
  Dzia łając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu sp ółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie Sp ółki GPPI S. A. zsiedzib ąw Poznaniu, postanawia niniejszym dokona ćzmiany §2
  Statutu Sp ółki w ten spos ób, żeuchyla siędotychczasow ątre ść Statutu Sp ółki inadaje sięmu
  nast ępuj ące nowe brzmienie:
  㤠2
  1. Sp ółka prowadzi dzia łalno ść pod firm ą:FIGENE CAPITAL Sp ółka Akcyjna.
  2. Sp ółka mo żeużywa ćnazwy skr óconej: FIGENE CAPITAL S.A. ”
  §2
  Uchwa ławchodzi w życie zchwil ąpodj ęcia.
  W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 wa żnych głos ów z45.552.928 akcji, których udzia łw
  kapitale zak ładowym wynosi 96,605% ,w tym:
  - „za”oddano 49.252.928 głos ów,
  - „przeciw ”oddano 0głos ów,
  - „wstrzymuj ących się” oddano 0głos ów.
  Uchwa łanr 39
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki
  GPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu
  zdnia 10 grudnia 2018 roku
  w sprawie zmiany §3ust. 1Statutu Sp ółki
  §1.
  Dzia łając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu sp ółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie Sp ółki GPPI S. A. zsiedzib ąw Poznaniu, postanawia niniejszym dokona ćzmiany §3
  ust. 1Statutu Sp ółki w ten spos ób, żeuchyla siędotychczasow ątre ść Statutu Sp ółki inadaje się
  mu nast ępuj ące nowe brzmienie:
  „§ 3ust. 1. Siedzib ąSp ółki jest miasto Warszawa. ”
  §2
  Uchwa ławchodzi w życie zchwil ąpodj ęcia.


  33
  W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 wa żnych głos ów z45.552.928 akcji, których udzia łw
  kapitale zak ładowym wynosi 96,605% ,w tym:
  - „za”oddano 49.252.928 głos ów,
  - „przeciw ”oddano 0głos ów,
  - „wstrzymuj ących się” oddano 0głos ów.
  Uchwa łanr 40
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki
  GPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu
  zdnia 10 grudnia 2018 roku
  w sprawie zmiany §4Statutu Sp ółki
  §1.
  Dzia łając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu sp ółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie Sp ółki GPPI S. A. zsiedzib ąw Poznaniu, postanawia niniejszym dokona ćzmiany §4
  Statutu Sp ółki w ten spos ób, żedodaje sięnowy punkt 35, onast ępuj ącej tre ści:
  „35. Dzia łalno ść zwi ązana zadministracyjn ąobs ług ąbiura, włączaj ącdzia łalno ść wspomagaj ącą
  -82.1. ”
  §2
  Uchwa ławchodzi w życie zchwil ąpodj ęcia.
  W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 wa żnych głos ów z45.552.928 akcji, których udzia łw
  kapitale zak ładowym wynosi 96,605% ,w tym:
  - „za”oddano 49.252.928 głos ów,
  - „przeciw ”oddano 0głos ów,
  - „wstrzymuj ących się” oddano 0głos ów.
  Uchwa łanr 41
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki
  GPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu
  zdnia 10 grudnia 2018 roku
  w sprawie zmiany §8Statutu Sp ółki
  §1.
  Działając na pod stawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek han dlowych,Nad zwyczajne Walne
  Zgromad zenieSpółkiGPP IS.A.zsied zibąw Poznaniu,po stanaw ianiniejszym do kon aćzmiany §
  8ust. 3iust. 5Stat utu Spółkiw ten spo sób, żeuchylasięjego treśćinad ajena stępu jącenowe
  brzmien ie:
  㤠8ust. 3
  Walne Zgromadzenie odbywa sięw siedzibie Sp ółkilub w Poznaniu. ”
  㤠8ust. 5


  34
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwo łuje Zarz ąd w celu rozpatrzenia spraw wymagaj ących
  natychmiastowego rozpoznania zinicjatywy własnej, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek
  akcjonariuszy reprezentuj ących łącznie minimum 1/20 (jedn ą dwudziest ą) część kapita łu
  zak ładowego. ”
  §2
  Uchwa ławchodzi w życie zchwil ąpodj ęcia.
  W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 wa żnych głos ów z45.552.928 akcji, których udzia łw
  kapitale zak ładowym wynosi 96,605% ,w tym:
  - „za”oddano 49.252.928 głos ów,
  - „przeciw ”oddano 0głos ów,
  - „wstrzymuj ących się” oddano 0głos ów.
  Uchwa łanr 42
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki
  GPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu
  zdnia 10 grudnia 2018 roku
  w sprawie zmiany §10 Statutu Sp ółki
  §1.
  Dzia łając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu sp ółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie Sp ółki GPPI S. A. zsiedzib ąw Poznaniu, postanawia niniejszym dokona ćzmiany §
  10 Statutu Sp ółkiw ten spos ób, żepo ust. 5dodaje sięnowy ust. 6, onast ępuj ącej tre ści:
  „Istotna zmiana przedmiotu dzia łalno ści Sp ółki mo że nast ąpić bez wykupu akcji. Zmiana ta
  wymaga uchwa ły Walnego Zgromadzenia powzi ętej wi ększo ścią dw óch trzecich głosów w
  obecno ściosóbreprezentuj ących co najmniej po łow ękapita łuzak ładowego. ”
  §2
  Uchwa ławchodzi w życie zchwil ąpodj ęcia.
  W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 wa żnych głos ów z45.552.928 akcji, których udzia łw
  kapitale zak ładowym wynosi 96,605% ,w tym:
  - „za”oddano 49.252.928 głos ów,
  - „przeciw ”oddano 0głos ów,
  - „wstrzymuj ących się” oddano 0głos ów.
  Uchwa łanr 43
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki
  GPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu
  zdnia 10 grudnia 2018 roku
  w sprawie zmiany §16 ust. 1Statutu Sp ółki


  35
  §1.
  Dzia łając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu sp ółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie Sp ółki GPPIS. A. zsiedzib ąw Poznaniu, postanawia niniejszym dokona ćzmiany §
  16 ust. 1 Statutu Sp ółki w ten spos ób, że uchyla się jego tre ść inadaje nast ępuj ące nowe
  brzmienie:
  „Zarz ądSp ółki składa sięzdw óch do pięciu członk ów.”
  §2
  Uchwa ławchodzi w życie zchwil ąpodj ęcia.
  W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 wa żnych głos ów z45.552.928 akcji, których udzia łw
  kapitale zak ładowym wynosi 96,605% ,w tym:
  - „za”oddano 49.252.928 głos ów,
  - „przeciw ”oddano 0głos ów,
  - „wstrzymuj ących się” oddano 0głos ów.
  Uchwa łanr 44
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki
  GPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu
  zdnia 10 grudnia 2018 roku
  w sprawie zmiany §17 ust. 1Statutu Sp ółki
  §1.
  Dzia łając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu sp ółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie Sp ółki GPPIS. A. zsiedzib ąw Poznaniu, postanawia niniejszym dokona ćzmiany §
  17 ust. 1 Statutu Sp ółki w ten spos ób, że uchyla się jego tre ść inadaje nast ępuj ące nowe
  brzmienie:
  „Do składania oświadcze ń w imieniu Sp ółki wymagane jest wsp ółdzia łanie dw óch Cz łonk ów
  Zarz ądu lub jednego Cz łonka Zarz ądu łącznie zprokurentem. ”
  §2
  Uchwa ławchodzi w życie zchwil ąpodj ęcia.
  W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 wa żnych głos ów z45.552.928 akcji, których udzia łw
  kapitale zak ładowym wynosi 96,605% ,w tym:
  - „za”oddano 49.252.928 głos ów,
  - „przeciw ”oddano 0głos ów,
  - „wstrzymuj ących się” oddano 0głos ów.
  Uchwa łanr 45
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki
  GPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu
  zdnia 10 grudnia 2018 roku
  w sprawie upowa żnienia Rady Nadzorczej do przyj ęcia tekstu jednolitego Statutu Sp ółki
  §1


  36
  Dzia łając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu sp ółek handlowych Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie Sp ółki upowa żnia niniejszym Rad ę Nadzorcz ą Sp ółki do ustalenia tekstu
  jednolitego Statutu Sp ółki, uwzgl ędniaj ącego zmiany Statutu Sp ółki wprowadzone w
  Uchwa łach nr 4-9 oraz 38-44 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki zdnia 10 grudnia
  2018 roku.
  §2
  Uchwa ławchodzi w życie zchwil ąpodj ęcia.
  W głosowaniu oddano łącznie 49.252.928 wa żnych głos ów z45.552.928 akcji, których udzia łw
  kapitale zak ładowym wynosi 96,605% ,w tym:
  - „za”oddano 49.252.928 głos ów,
  - „przeciw ”oddano 0głos ów,
  - „wstrzymuj ących się” oddano 0głos ów.


  37
  Za łączniki do uchwa ł:
  Opinia Zarz ądu GPPI S.A.
  w sprawie wy łączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Sp ółki
  w zwi ązku zemisj ąakcji serii F
  Niniejsza opinia zostaje wydana w zwi ązku zpodwy ższeniem kapita łuzak ładowego sp ółki GPPI
  S.A. zsiedzib ąw Poznaniu (dalej: Sp ółka) zkwoty 4.715.392,80 PLN (cztery miliony siedemset
  piętna ście tysi ęcy trzysta dziewi ęć dziesi ątdwa złote 80/100) do kwoty 115.478.127,80 PLN (sto
  piętna ście milion ów czterysta siedemdziesi ątosiem tysi ęcy sto dwadzie ścia siedem złotych
  80/100), w drodze emisji 1.107.627.350 (jeden miliard sto siedem milion ów sze śćset dwadzie ścia
  siedem tysi ęcy trzysta pięć dziesi ąt) akcji serii F, onumerach od 1do 1.107.627.350, owarto ści
  nominalnej 0,10 zł(dziesi ęć groszy) ka żda („Akcje Serii F”).
  Wszystkie Akcje serii Fzostan ązaoferowane do obj ęcia nowym inwestorom w zamian za wk łady
  niepieni ężne w postaci udzia łów sp ółek celowych dzia łających w bran żyenergetycznej, których
  warto ść rynkowa szacowana jest na oko ło176 mln. zł.
  Zarz ądSp ółki proponuje, aby cena emisyjna jednej Akcji Serii Fwynosi ła0,10 zł,tj. by łarówna
  warto ści nominalnej. Warto ść ta jest zbli żona do średniej ceny rynkowej akcji zostatnich trzech
  oraz sze ściu miesi ęcy, a ponadto zosta ła zaakceptowana przez inwestor ów w toku negocjacji
  dotycz ących zawarcia umowy inwestycyjnej, októrej Sp ółka informowa ław raportach bie żących
  ESPI nr 9/2018, 14/2018 oraz 16/2018.
  W ocenie Zarz ądu Sp ółki pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Sp ółki prawa poboru w
  całości, w odniesieniu do wszystkich Akcji Serii F jest w pe łni uzasadnione ze wzgl ędu na
  umo żliwienie Sp ółce podejmowania irealizacji nowych plan ów inwestycyjnych. Zaoferowanie
  obj ęcia akcji inwestorom wskazanym w uchwale emisyjnej pozwoli Sp ółce na nabycie istotnych
  aktyw ów, niezb ędnych do jej dalszego rozwoju irealizowania kolejnych cel ów biznesowych.
  W ocenie Zarz ądu Sp ółki inwestycje, które zamierza przeprowadzi ćpowinny wp łyn ąć pozytywnie
  na dalszy rozw ójSp ółki oraz jej nowej grupy kapita łowej, a w rezultacie na istotny wzrost
  warto ści Sp ółki dla jej akcjonariuszy. Bior ącpod uwag ęwszystkie powy ższe argumenty, Zarz ąd
  Sp ółki wskazuje, żewy łączenie prawa poboru w odniesieniu do Akcji Serii Fleżyw interesie Sp ółki.
  _________________________
  Krzysztof Nowak
  Prezes Zarz ądu


  38
  Opinia Zarz ądu GPPI S.A.
  w sprawie emisji warrant ów subskrypcyjnych serii A1 zprawem obj ęcia akcji serii Horaz
  warunkowego podwy ższenia kapita łuzak ładowego w drodze emisji nowych akcji serii H, z
  wy łączeniem prawa poboru warrant ów subskrypcyjnych serii A1 oraz akcji serii H
  Niniejsza opinia zostaje wydana w zwi ązku zemisj ąprzez sp ółkęGPPI S.A. zsiedzib ąw Poznaniu
  (dalej: Sp ółka) nie mniej niż1(jeden) inie wi ęcej niż90.000.000 (dziewi ęć dziesi ątmilion ów)
  imiennych warrant ów subskrypcyjnych serii A1 („Warranty Subskrypcyjne Serii A1 ”)
  uprawniaj ących do obj ęcia akcji zwyk łych na okaziciela serii H, o warto ści nominalnej 0,10 zł
  (dziesi ęć groszy) ka żda akcja („Akcje Serii H”) oraz warunkowego podwy ższenia kapita łu
  zak ładowego umo żliwiaj ącego emisj ępowy ższych instrument ów finansowych.
  Emisja warrant ów subskrypcyjnych serii A1 uprawniaj ących do obj ęcia Akcji Serii H ma służyć
  zaoferowaniu ich nowemu wi ększo ściowemu akcjonariuszowi Sp ółki PRMO sp. z o.o. oraz
  inwestorowi Advanced Company Limited zsiedzib ąna Malcie.
  Podj ęcie powy ższej uchwa łyma na celu umo żliwienie tym inwestorom realizacj ę zobowi ązań
  wynikaj ących z zawartej pomi ędzy nimi umowy inwestycyjnej, o której Sp ółka zosta ła
  poinformowana w dniu 30 pa ździernika 2018 roku. Strony zagwarantowa ły sobie mo żliwo ść
  obj ęcia warrant ów subskrypcyjnych iAkcji Serii H wed ług powy ższych parametr ów, maj ącna
  uwadze dotychczasowy oraz przysz ły wk ład tych inwestor ów w przygotowanie inwestycji
  zwi ązanej zaportowym obj ęciem nowych Akcji Serii Fprzez właścicieli udzia łów w sp ółkach
  energetycznych.
  Warranty subskrypcyjne serii A1 będąwydawane nieodp łatnie. Akcje Serii H będąoferowane
  Uprawnionym zwarrant ów subskrypcyjnych serii A1 za cen ę emisyjn ą równ ą 10% warto ści
  nominalnej akcji Sp ółki. Proponowana cena emisyjna wynika zzobowi ązań Stron podj ętych w
  zawartej pomi ędzy nimi w dniu 26 pa ździernika 2018 roku umowie inwestycyjnej. W ocenie
  Zarz ądu Sp ółki, cena emisyjna Akcji Serii H odpowiada celowi podj ęcia uchwa ły, tj. przyznaniu
  inwestorom premii w stosunku do pozosta łych dotychczasowych oraz nowych akcjonariuszy
  Sp ółki, zuwagi na zaanga żowanie włożone w doprowadzanie do transakcji nabycia udzia łów w
  sp ółkach energetycznych oraz jej organizacj ęw przysz łości.
  Bior ąc pod uwag ę powy ższe, Zarz ąd Sp ółki jest zdania, że wy łączenie prawa poboru
  dotychczasowych akcjonariuszy Sp ółki w odniesieniu do warrant ów subskrypcyjnych serii A1 oraz
  akcji serii H jest w pe łni uzasadnione, zaśpowzi ęcie uchwa ływ tej sprawie leżyw najlepszym
  interesie Sp ółki oraz jej akcjonariuszy.
  _________________________
  Krzysztof Nowak
  Prezes Zarz ądu


  39
  Opinia Zarz ądu GPPI S.A.
  w sprawie wy łączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Sp ółki
  w zwi ązku zemisj ąakcji serii G
  Niniejsza opinia zostaje wydana w zwi ązku zpodwy ższeniem kapita łuzak ładowego sp ółki GPPI
  S.A. zsiedzib ąw Poznaniu (dalej: Sp ółka) zkwoty 115.478.127,80 PLN (sto piętna ście milion ów
  czterysta siedemdziesi ąt osiem tysi ęcy sto dwadzie ścia siedem złotych 80/100) do kwoty
  116.984.408,50 PLN (sto szesna ście milion ów dziewi ęć set osiemdziesi ątcztery tysi ące czterysta
  osiem złotych 50/100 PLN), w drodze emisji 15.062.807 (pi ętnastu milion ów sze śćdziesi ęciu
  dw óch tysi ęcy ośmiuset siedmiu) akcji zwyk łych na okaziciela serii G, o numerach od 1 do
  15.062.807, owarto ścinominalnej 0,10 zł(dziesi ęć groszy) ka żda („Akcje Serii G”).
  Wszystkie Akcje serii Gzostan ązaoferowane do obj ęcia wierzycielom Sp ółki w celu rozliczenia jej
  zobowi ązań wobec nich, o łącznej warto ści nale żno ści głównych iodsetek, odpowiadaj ących
  warto ścipodwy ższenia kapita łuzak ładowego.
  Zarz ądSp ółki proponuje, aby cena emisyjna jednej Akcji Serii G wynosi ła0,10 zł,tj. by łarówna
  warto ści nominalnej. Warto ść ta jest zbli żona do średniej ceny rynkowej akcji zostatnich trzech
  oraz sze ściu miesi ęcy. Taka sama cena emisyjna zosta ła zaoferowana inwestorom w ramach
  emisji Akcji Serii F.
  W ocenie Zarz ądu Sp ółki pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Sp ółki prawa poboru w
  całości, w odniesieniu do wszystkich Akcji Serii G jest w pe łni uzasadnione interesem Sp ółki ze
  wzgl ędu na umo żliwienie jej rozliczenia bie żących zobowi ązańpoprzez zaoferowanie akcji nowej
  emisji. Ten spos óbrozliczenia zwierzycielami, Zarz ądSp ółki uznaje za najbardziej korzystny dla
  Sp ółki na tym etapie jej dzia łalno ści, poniewa żwp łynie na popraw ęstruktury bilansu ipozwoli
  jednocze śnie przeznaczy ćśrodki finansowe Sp ółkina przysz łeinwestycje.
  Bior ącpod uwag ęwszystkie powy ższe argumenty, Zarz ądSp ółki wskazuje, żewy łączenie prawa
  poboru w odniesieniu do Akcji Serii G leży w interesie Sp ółki inie jest niezgodne ztre ścią
  zawartej umowy inwestycyjnej.
  _________________________
  Krzysztof Nowak
  Prezes Zarz ądu


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:GPPI SA
ISIN:PLGPPIK00011
NIP:778-102-88-46
EKD: 67.1 działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym
Adres: ul. Petera Mansfelda 4 60-855 Poznań
Telefon:+48 61 8131586
www:www.gppi.pl
Komentarze o spółce GPPI
2019-05-20 07-05-19
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649