Raport.

GOVENA LIGHTING SA (11/2018) Podsumowanie subskrypcji akcji serii E

Zarząd Govena Lighting S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowująca subskrypcję akcji serii E.
1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;
Data rozpoczęcia: 11 października 2018 r.
Data zakończenia: 11 października 2018 r.
2) daty przydziału instrumentów finansowych;
Data przydziału: 11 października 2018 r.
3) liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;
Do 51.513.340 akcji zwykłych na okaziciela serii E
4) stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy;
Nie wystąpiła
5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;
51.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E
6) ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);
0,10 zł (dziesięć grosz)
6a) informacji o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:
49.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E objętych zostało za gotówkę (wpłata na rachunek bankowy Emitenta).
a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności:
1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E objętych zostało w ramach wzajemnej kompensaty wierzytelności.
? datę powstania wierzytelności,
12.10.2018 r.
? przedmiot wierzytelności,
Usługi doradcze
? wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,
100.000 zł, nie została sporządzona wycena – kwota odpowiada wysokości wynagrodzenia z tytułu umowy
? opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,
Emitent zawarł z osobą prawną umowę w zakresie świadczenia usług doradczych. Podmiot ten posiadał wierzytelność względem Emitenta z tytułu płatności za świadczone usługi, natomiast Emitent posiadał wierzytelność względem tego podmiotu tytułem płatności za objęte akcje serii E.
? podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,
1 osoba prawna.
b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:
? przedmiot wkładów niepieniężnych,
? wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny,
? podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby;
Nie dotyczy.
7) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;
6 osób prawnych.
8) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;
6 osób prawnych.
9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);
Nie dotyczy.
10) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 25.550 zł
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0 zł
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 100.000 zł
d) promocji oferty: 0 zł
11) metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.
Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.
Emitent wskazuje, że 25% środków z emisji akcji serii E przeznaczonych zostanie na spłatę bieżących zobowiązań Spółki, natomiast pozostałe 75% przeznaczone zostanie na działalność bieżącą oraz inwestycyjną.
Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 4 ust 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Govena Lighting SA
ISIN:PLGVNLT00019
NIP:9562260142
EKD:26.11 produkcja elementów elektronicznych
Adres:ul. Służewska 8-15 Toruń
Telefon:+48 56 6196600
www:govena.com
Komentarze o spółce GOVENA LIGHTING
2019-05-20 19-05-35
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649