Raport.

GOBARTO SA (4/2018) Gobarto S.A. - ustanowienie przez Emitenta oraz spółki zależne Emitenta hipotek

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 40/2017 z dnia 31 października 2017 roku, nr 46/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku oraz nr 47/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku, Zarząd Gobarto S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w wykonaniu postanowień umowy kredytów zawartej w dniu 31 października 2017 roku (dalej: Umowa Kredytów) z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank), właściwe sądy rejonowe dokonały w odpowiednich księgach wieczystych wpisu ustanowionych przez Emitenta oraz spółki zależne i pośrednio zależne Spółki, tj. Agro Gobarto Sp. z o.o. (dalej: Agro Gobarto), Gobarto Dziczyzna Sp. z o.o. (dalej: Gobarto Dziczyzna), Agroferm Sp. z o.o. (dalej: Agroferm), Agro Bieganów Sp. z o.o. (dalej: Agro Bieganów), Agro Net Sp. z o.o. (dalej: Agro Net), Rolpol Sp. z o.o. (dalej: Rolpol) oraz Bioenergia Sp. z o.o. (dalej: Bioenergia):
a) hipoteki umownej łącznej do wysokości 317.753.610,00 zł (słownie: trzysta siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziesięć złotych 00/100), w celu zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych Banku wynikających z Umowy Kredytów; oraz
b) hipoteki umownej łącznej do wysokości:
 w przypadku Emitenta - 9.100.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów sto tysięcy złotych 00/100).
 w przypadku Agro Gobarto - 845.000,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100);
 w przypadku Gobarto Dziczyzna 1.560.000,00 zł (słownie: milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
 w przypadku Agroferm - 195.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100);
 w przypadku Agro Bieganów - 845.000,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100);
 w przypadku Agro Net - 292.500,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100);
 w przypadku Rolpol - 455.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100); oraz
 w przypadku Bioenergia - 14.787.500,00 zł (słownie: czternaście milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100),
w celu zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych Banku wynikających z umów hedgingu zawartych przez Emitenta i spółki zależne Emitenta w związku z Umową Kredytów.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Gobarto SA
ISIN:PLDUDA000016
NIP:6991781489
EKD: 15.11 produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa
Adres: ul. Kłobucka 25 02-699 Warszawa
Telefon:+48 65 5477000
www:www.pkmduda.pl
Kalendarium raportów
2020-05-13Raport za I kwartał
2020-08-26Raport półroczny
2020-11-12Raport za III kwartał
Komentarze o spółce GOBARTO
2020-04-02 05-04-11
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649