Raport.

GLOBE TRADE CENTRE SA (34/2020) Wydarzenia, które potencjalnie mogą mieć wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe GTC za okres 3 miesięcy kończący się 31 grudnia 2020 r.

Zarząd spółki Globe Trade Centre S.A. ("GTC", "Spółka") informuje, że w oparciu o wstępne rozmowy z podmiotami wyceniającym, którym zlecono wycenę portfela nieruchomości grupy GTC, spodziewa się że wyniki finansowe GTC ulegną pogorszeniu a GTC odnotuje stratę netto na poziomie skonsolidowanym za okres trzech miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., ze względu na oczekiwany spadek wyceny nieruchomości.
Wycena portfela nieruchomości inwestycyjnych
Od momentu wybuchu pandemii koronawirusa (COVID-19), władze wszystkich krajów w których GTC prowadzi działalność wprowadziły różnorodne środki zaradcze. Zachowanie konsumentów i sprzedaż detaliczna uległy spowolnieniu pod wpływem powyższych wydarzeń i w najbliższym czasie mogą stanowić wyzwanie dla uczestników rynku, do czasu skutecznego opanowania rozprzestrzeniania się COVID-19.
Ze względu na niepewność w zakresie wyników osiąganych w przyszłości spowodowaną wystąpieniem COVID-19, oraz osłabienie otoczenia gospodarczego i operacyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE), oczekiwany jest spadek wyceny nieruchomości inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2020 r., w porównaniu do stanu na 30 września 2020 r. Na podstawie wstępnych wycen przygotowanych przez podmioty, którym powierzono wycenę portfela nieruchomości inwestycyjnych grupy GTC, oczekiwany jest spadek wartości naszych nieruchomości inwestycyjnych wynoszący ok. 74 mln euro za okres 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r., co stanowi spadek o 3,4% w porównaniu do wyceny wynoszącej 2.161 mln euro na dzień 30 września 2020 r.
Około 54% spadku wartości nieruchomości jest przypisywane sektorowy handlowemu (ok. 40 mln euro), przede wszystkim spadkowi wartości Galerii Północnej (Warszawa, Polska), Ada Mall (Belgrad, Serbia) i Galerii Jurajskiej (Częstochowa, Polska) co zostało spowodowane wpływem pandemii COVID-19, co z kolei doprowadziło do ograniczeń w działalności centrów handlowych i wprowadzenia działań wspierających najemców. Pozostała część spadku wartości nieruchomości inwestycyjnych (ok. 34 mln euro) przypada na sektor biurowy, w którym obserwujemy łagodne osłabienie rentowności i warunków najmu.
Zarząd ocenia, że przy założeniu, iż spadek wartości nieruchomości inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2020 r. zostanie rozpoznany na określonym powyżej poziomie, odpowiednie spółki grupy GTC będą, na dzień 31 grudnia 2020 r., spełniać wskaźniki finansowe określone w umowach kredytowych.
Spółka utrzymuje silną pozycję gotówkową, która umożliwia wypełnienie zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia.
GTC w dalszym ciągu będzie monitorować swoją sytuację finansową oraz płynność finansową, i chronić ją, jednocześnie informując, że sytuacja ta pozostaje dobra według stanu na dzień niniejszego raportu, oraz że podejmuje kroki w celu łagodzenia wpływu negatywnej sytuacji rynkowej.
Informacje zawarte w niniejszym raporcie bieżącym są oparte jedynie o wstępną ocenę zarządu GTC w zakresie dostępnych obecnie informacji, które nie podlegały przeglądowi ani badaniu przez audytora GTC.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Globe Trade Centre SA
ISIN:PLGTC0000037
NIP:527-00-25-113
EKD: 70.20 wynajem nieruchomości własnych i dzierżawionych
Adres: ul. 17 Stycznia 45A 02-146 Warszawa
Telefon:+48 22 1660700
www:www.gtc.com.pl
Kalendarium raportów
2021-11-16Raport za III kwartał
Komentarze o spółce GLOBE TRADE CENTRE
2021-09-16 18-09-11
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor