Raport.

GLOBAL COSMED SA (17/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 08 sierpnia 2018 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Global Cosmed S.A. w załączeniu do niniejszego raportu, przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Global Cosmed S.A. zwołane na dzień 08 sierpnia 2018 roku na godzinę 14.00.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Uchwała nr 1
  nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
  GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
  z 8 sierpnia 2018 r.
  o wyborze przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

  㤠1
  Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nadzwyczajne walne zgroma dzenie
  GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, wybiera Filipa Ludwika Koczkodaja na
  przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki odbywającego się w dniu 8
  sierpnia 2018 roku.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

  Po zamknię ciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z
  reprezentowanych na zgromadzeniu 61 660 221 akcji stanowiących 71,43 % kapitału zakładowego
  zostały oddane łącznie 78 886 343 ważne głosy, przy czym:
  − za uchwałą zostały oddane 78 886 34 3 głosy,
  − głosów przeciw nie było,
  − wstrzymujących się nie było,
  zatem powyższa uchwała została powzięta.


  Uchwała nr 2
  nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
  GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
  z 8 sierpnia 2018 r.
  o zatwierdzeniu porządku obrad nadzwyczajnego walne go zgromadzenia

  㤠1
  Nadzwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, zatwierdza
  następujący porządek obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki:
  1. otwarcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
  2. wybór przewodniczącego obrad nadz wyczajnego walnego zgromadzenia;
  3. stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do
  podejmowania uchwał;
  4. przyjęcie porządku obrad;
  5. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 21 zwyczajnego walnego zgromadzenia
  GLOBAL COSMED S.A. z dnia 25 czerwca 2018 r. o pokryciu straty za 2017 r.;
  6. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2017;
  7. zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia .”

  Po zamkn ięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu
  tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 61 660 221 akcji stanowiących 71,43 % kapitału
  zakładowego zostały oddane łącznie 78 886 343 ważne głosy, przy czym:
  − za uchwałą zostały oddane 78 886 343 głosy,
  − głosów przeciw nie było,
  − wstrzymujących się nie było,
  zatem powyższa uchwała została powzięta.


  - 2 -
  Uchwała nr 3
  nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
  GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
  z 8 sierpnia 2018 r.
  o uchyleniu uchwał y nr 21 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A.
  z 25 czerwca 2018 r. o pokryciu straty za 2017 r.

  㤠1
  Nadzwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, uchyla uchwałę
  nr 21 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. z 25 czerwca 2018 r. o pokryciu
  straty za 2017 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

  Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu
  tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 61 660 221 a kcji stanowiących 71,43 % kapitału
  zakładowego zostały oddane łącznie 78 886 343 ważne głosy, przy czym:
  − za uchwałą zostały oddane 78 886 343 głosy,
  − głosów przeciw nie było,
  − wstrzymujących się nie było,
  zatem powyższa uchwała została powzięta.


  Uchwała nr 4
  nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
  GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
  z 8 sierpnia 2018 r.
  o pokryciu straty za 2017 r.

  㤠1
  Nadzwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, postanawia iż
  strata netto za rok 2017 w kwocie 58 498 230, 75 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta
  dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści i siedemdziesiąt pięć setnych) złotych zostanie
  pokryta w całości z kapitału zapasowego.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

  Po zamknię ciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu
  tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 61 660 221 akcji stanowiących 71,43 % kapitału
  zakładowego zostały oddane łącznie 78 886 343 ważne głosy, przy czym:
  − za uchwałą zostały oddan e 78 886 343 głosy,
  − głosów przeciw nie było,
  − wstrzymujących się nie było,
  zatem powyższa uchwała została powzięta.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Global Cosmed SA
ISIN:PLGLBLC00011
NIP:7960069371
EKD: 20.42 produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
Adres: ul. Wielkopolska 3 26-616 Radom
Telefon:+48 48 3845801
www:www.globalcosmed.pl
Kalendarium raportów
2021-11-15Raport za III kwartał
Komentarze o spółce GLOBAL COSMED
2021-09-24 22-09-22
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor