Raport.

GKS GIEKSA KATOWICE SA (23/2018) Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.

Zarząd GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 sierpnia 2018 roku o godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Bukowej 1A w Katowicach.
Pełna treść Ogłoszenia w załączeniu.
Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
2. Projekty uchwał NWZ
3. Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1
  Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
  na Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
  GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
  w dniu 23 sierpnia 2018 r.


  Niżej podpisany,

  Imię i nazwisko ............................ ................................................................
  Stanowisko ........................................................................
  Nazwa firmy ......................................................................
  Adres: ................. ................................................................
  Miejscowość .......................................................................

  potwierdza, że ..................................................................... (imię i nazwisko/ naz wa akcjonariusza)
  („Akcjonariusz”) jest posiadaczem ..................................... (liczba) akcji zwykłych (niepotrzebne skre ślić) spółki
  GKS GieKSa Katowice S. A. ( Spółka”) i niniejszym upoważnia, przyznając prawo substytucji (w razie potrzeby
  skr eślić): .......... ................. ................................... legitymującego ( -ącą) się paszportem/dowodem osobistym
  ................................ (numer dokumentu tożsamości) do reprezentowania Akcjonariusza na nadz wyczajnym
  walnym zgromadzen iu akcjonariuszy Spó łki dnia 23 sierpnia 2018 r., w siedzibie Spółki w Katowicach, przy ulicy
  Bukowej 1 A („Zgromadzenie”) do udziału w Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego trakcie z ............................
  (wpisać liczbę akcji) akcji, podpisywania listy obecności i głosowania w imieniu Akcjonariusza (zgodnie z
  instrukcjami wskazanymi poniżej) nad uchwałami Zgromadzenia.

  Instrukcja głosowania przez pełnomocnika w odniesieniu do każdego z projektu uchwał, będących
  przedmiotem głosowania na Zgromad zeniu Spółki, w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej
  www.gkskatowice.eu

  I. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia

  w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.gkskatowice.eu należy oddać następujący głos:

   - za podjęciem uchwały …….........................
  (liczba głosów/ilość akcji)
   - przeciwko podjęciu uchwały …………………........
  (liczba głosów /ilość akcji)
   - wstrzymuję się od głosowania …….........................
  (liczba głosów/ilość akcji)
   - według uznania pełnomocnika


  II. Uchwała w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanej przez Walne
  Zgromadzenie

  w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.gkskatowice.eu należy oddać następujący głos:

   - za podjęciem uchwały …….........................
  (liczba głosów/ilość akcji)
   - przeciwko podjęciu uchwały …………………........
  (liczba głosów/ilość akcji)
   - wstrzymuję się od głosowania …….........................
  (liczba głosów/ilość akcji)
   - według uznania pełnomocnika
  2
  III. Uchwała w sprawie p owołania Komisji Skrutacyjnej

  w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.gkskatowice.eu należy oddać następujący głos:

   - za podjęciem uchwały …….........................
  (liczba głosów/ilość ak cji)
   - przeciwko podjęciu uchwały …………………........
  (liczba głosów/ilość akcji)
   - wstrzymuję się od głosowania …….........................
  (liczba głosów/ilość akcji)
   - według uznania pełnomocnika

  IV. Uchwała w spra wie przyjęcia porządku obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia

  w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.gkskatowice.eu należy oddać następujący głos:

   - za podjęciem uchwały ……................ .........
  (liczba głosów/ilość akcji)
   - przeciwko podjęciu uchwały …………………........
  (liczba głosów/ilość akcji)
   - wstrzymuję się od głosowania …….........................
  (liczba głosów/ilość akcji)
   - według uzna nia pełnomocnika

  V. Uchwał a w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

  w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.gkskatowice .eu należy oddać następujący głos:

   - za podjęciem uchwały ……............... ..........
  (liczba głosów/ilość akcji)
   - przeciwko podjęciu uchwały …………………........
  (liczba głosów/ilość akcji)
   - wstrzymuję się od głosowania …….........................
  (liczba głosów/ilość akcji)
   - według uzn ania pełnomocnika

  VI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A. podjętej
  w dniu 13 czerwca 2017 r.

  w brzmieniu zamieszczonym n a stronie internetowej www.gkskatowice .eu należy oddać następujący głos:

   - za podjęciem uchwały …….........................
  (liczba głosów/ilość akcji)
   - przeciwko podjęciu uchwały …………………........
  (liczba głosów/ilość akcji)
   - wstrzymuję się od głosowania …….........................
  (liczba głosów/ilość akcji)
   - według uznania pełnomocnika  Data, Miejsce : .............................................................. ..............................
  Podpis Akcjonariusza : ......................................................... ....................


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Katowice, dnia 26 lipca 2018 r.


  Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
  na dzień ogłoszenia o zwołaniu
  Nadz wyczajnego Wal nego Zgromadzenia Akcjonariuszy


  Zgodnie z art. 402³ §1pkt 2) k.s.h. Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż kapitał zakładowy Spółki na
  dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ Akcjonariuszy wynosi 51 123 735 ,00 zł ( pięćdziesiąt jeden milionów sto
  dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych) oraz dzieli się na 51 123 735 ( pięćdziesiąt jeden
  milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości
  nominalnej 1,00 zł każda i z każdej akcji przysługuje 1 głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik

  1
  Katowice, dnia 26 lipca 2018 r.


  OGŁOSZENIE
  O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI


  Zarząd GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna w Katowicach (zwanej dalej „ Spółką ”),
  działając na podstawie art. 399 § 1 , art. 402 1 oraz art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych oraz
  § 20 Statutu Spółki zwołuje na dzień 23 sierpnia 2018 r. Nadz wyczajne Walne
  Zgromadzenie ( NWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Bukowej 1 A w
  Katowicach o godz . 10.00 z następującym porządkiem obrad.

  Porządek obrad:

  1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
  zdolności do podejmowania uchwał.
  4) Podjęcie uchwały w spra wie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji
  powoływanej przez Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie .
  5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6) Przyjęcie porządku obrad.
  7) Podjęcie uchwał y w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  8) Podjęcie uchwały w spra wie zmiany uchwały nr 20/06/2017 Z wyczajnego Walnego
  Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu GKS
  GieKSa Katowice S.A. podjętej w dniu 13 czerwca 2017 r.
  9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


  Procedury i War unki Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

  1. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki na
  szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu rejestracji
  (rekord date ), czyli 7 sierpnia 2018 r.

  2. Ak cje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym
  zgromadzeniu spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną zło żone w spółce nie później niż
  w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 7 sierpnia 2018 r. i
  nie będ ą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone
  zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie
  inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa
  będącego stroną um owy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskaz anych
  w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery
  dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia
  rejestracji uczestnictwa w walnym zgro madzeniu.

  3. W celu zap ewnienia udziału w Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający akcje
  zdematerializowane powinni nie wcześniej niż po ukazan iu się niniejszego ogłoszenia
  o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż 8 sierpnia 2018 r. zaż ądać od podmiotu  2
  prowa dzą cego rachunek papieró w wart oś ciowych na którym zapisane są akcje Spółki
  wystawienia imiennego z aś wi adczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
  Zaświadczenie to powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406 3 §
  3 Kodeksu spółe k handlowych, tj.:
  1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
  2. liczbę akcji,
  3. rodzaj i kod akcji,
  4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
  5. wartość nominalną akcji,
  6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
  7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
  8. cel wystawienia zaświadczenia,
  9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
  10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

  W treści zaświadczenia zgod nie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub
  wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

  4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentu jący co najmniej jed ną dwudzies tą kapitału
  zakładowego mo gą żądać umieszczenia okr eś lonych spraw w por zą dku obrad
  Zgromadzenia . Żądanie powinno b yć zgłoszone Zar zą dowi nie p óź niej niż na dwadzieścia
  jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. nie później niż 2 sierpnia
  201 8 r. i powinno zawier ać uzasadnienie lub projekt uchwał y dotyc zą cej proponowanego
  punktu por zą dku obrad. Żą danie powinno b yć zgłoszone na p iśmie lub dro gą
  elektronicz ną na adres poczty elektronicznej: [email protected] .eu

  5. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
  kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na
  piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: [email protected] .eu
  projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego
  zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

  6. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał
  do tyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

  7. Akcjonariusze uczestnic zyć mo gą w Zgromadzeniu i wykonyw ać prawo głosu osob iście
  lub przez pełnomocnika. Statut Spółki nie dopuszcza m oż liw oś ci uczestnictwa
  w Zgromadzeniu przy wykorzystani u śr odków komunikac ji elektronicznej oraz oddawania
  głosu na Zgromadzeniu dro gą korespondencyj ną .

  8. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego oso bą fizycz ną powinno wynik ać
  z okazanego przy spor zą dzaniu listy obecn oś ci odpisu wł aś ciwego rejestru (składanego
  w orygina le lub kopii potwierdzonej za zgodn ość z oryginałem przez notariusza).

  9. Osoba/osoby udziela jące pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą
  fizycz ną powinny b yć uwidocznione w aktualnym odpisie z wł aś ciwego dla danego
  akcjonariusza rejestru (s kładanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodn ość
  z oryginałem przez notariusza).  3

  10. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno
  być udzielone na p iśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa
  w pos taci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem
  elektronicznym. Pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno b yć
  zeskanowane do formatu PDF.

  11. Spółka podejmuje odpowiednie działania sł użą ce identyfikacji akcjonariusza
  i pełn omocnika w celu weryfikacji w ażnoś ci pełnomocnictwa udzielonego w postaci
  elektronicznej. Weryfikacja może poleg ać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub
  elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia
  pełnomocn ictwa.

  12. Formularz pozwalają cy na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika jest dos tępny
  na stronie internetowej Spółki : http://www.gkskatowice.eu .

  13. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektroniczn ej powinno by ć
  skierowane do Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej: [email protected] eu
  i zawiera ć wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa
  lub jego tr eść . Po przybyciu na Zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecn oś ci
  pełnomocnik powinien okaz ać dokument pełnomocnictwa lub wydruk pełnomocnictwa
  udzielonego w postaci elektronicznej, a ta kż e dokument pozwala jący na ustalenie
  toż sam oś ci pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjo nariusza
  na Z gromadzen iu, chyba , ż e co innego wynika z tr eś ci pełnomocnictwa. Pełnomocnik
  może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji
  każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż
  jednym rachunku papieró w wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników
  do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnik może
  udziel ić dalszego pełnomocnictwa j eż eli wynika to z tr eś ci pełnomocnictwa.

  14. Projekty uchwał Zgromadzenia zostaną udos tępnione na stronie internetowej Spółki oraz
  zosta ną przekazane do publicznej wiadom oś ci w drodze raportu bi eżą cego.

  15. Dokumenty oraz i nformacje dotyc zą ce Zgromadzenia będą udos tępnione na stronie
  internetowej Spółki : http://www.gkskatowice.eu


  ZARZĄD GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna:


  _____________________

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  1
  Katowice, dnia 26 lipca 2018 r.  PROJEKTY UCHWAŁ
  NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
  SPÓŁKI GKS GIEKSA KATOWICE S.A.
  (DALEJ ZWANEJ „SPÓŁKĄ”)
  W DNIU 23 SIERPNIA 2018 ROKU


  UCHWAŁA nr ...
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki GKS GieKSa Katowice Spół ka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

  w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  § 1
  Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa
  Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowic ach , w wyborach tajnych dokonało wyboru na Przewodniczącego
  Walnego Zgromadzenia Pana:
  ……………………………………………………………………………
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Łączna liczba ważnych głosów: [●]
  Liczba głosów „za”: [●]
  Liczba głosów „przeciw”: [●]
  Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]
  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

  UCHWAŁA nr ...
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

  w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wy boru
  Komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie

  § 1
  Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa
  Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walneg o
  Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Łączna liczba ważnych głosów: [●]
  Liczba głosów „za”: [●]
  Liczba głosów „przeciw”: [●]
  Liczba głosów „wst rzymujących się”: [●]
  Uchwała zosta ła podjęta w głosowaniu jawnym.  2
  UCHWAŁA nr ...
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

  w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

  § 1

  Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa
  Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej
  w następującym składzie:
  ……………………………………..
  ………………………………………
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Łączna liczba ważnych głosów: [●]
  Liczba głosów „za”: [●]
  Liczba głosów „przeciw”: [●]
  Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]
  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.


  UCHWAŁA nr ...
  Nadzwyczajnego Walne go Zgromadzenia
  Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

  w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
  postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 26 lipca
  2018 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Łączna liczba ważnych głosów: [●]
  Liczba głosów „za”: [●]
  Liczba głosów „przeciw ”: [●]
  Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]
  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.  3

  UCHWAŁA nr ...
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

  w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorcze j

  § 1
  Działając na podstawie art. 385 § 1 k odeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
  powołuje ......................................... . w skład Rady Nadzorczej .

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Łączna liczba ważnych głosów: [●]
  Liczba głosów „za”: [●]
  Liczba głosów „przeciw”: [●]
  Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]
  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.


  UC HWAŁA nr ...
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

  w sprawie zmiany uchwały nr 20/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu GKS GieK Sa Katowice S.A.
  podjętej w dniu 13 czerwca 2017 r.


  Działając na podstawie art. 398 kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust.2 pkt 1, art. 4, art. 5 ustawy z dnia 9
  czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółk ami ( tj. Dz.U. z
  2017 r. poz. 2190 ) Nad zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą
  w Katowicach postanawia co następuje:

  § 1
  Zmienia się § 3 ust. 2 uchwały nr 20/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GKS GieKSa Kat owice S.A.
  w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A. podjętej w dniu 13
  czerwca 2017 r. w ten sposób, że dotychczasowa treść:

  Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych dla Członków Zarządu:
  a) wzrost przychodów z d ziałalności Spółki,
  b) poprawa wyniku finansowego netto,
  c) wzrost wartości bilansowej spółki.

  otrzymuje następujące brzmienie:

  Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych dla Członków Zarządu:

  a) realizacja celów finansowo - organizacyjnych ,
  b) realizacja celów s portowych .  4
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Łączna liczba ważnych głosów: [●]
  Liczba głosów „za”: [●]
  Liczba głosów „przeciw”: [●]
  Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]
  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym .  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:GKS GieKSa Katowice SA
ISIN:PLGKS0000016
NIP:9542682868
EKD: 93.12 działalność klubów sportowych
Adres: ul. Bukowa 1A 40-108 Katowice
Telefon:+48 32 2548914
www:www.gieksa.pl
Komentarze o spółce GKS GIEKSA KATOWICE
2018-04-08 13:24:59
Mr
Porażka
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649