Raport.

GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (22/2020) Transakcje na akcjach spółki - korekta raportu nr 22 z dnia 26.10.2020

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej również "Spółką") w nawiązaniu do raportu nr 22 z dnia 26.10.2020 r. informuje, że w dniu 3 listopada 2020 r. otrzymał korektę zawiadomienia z dnia 23 października 2020 r., przekazanego przez Agiofunds TFI S.A. ("Zawiadamiający").
Korekta dotyczy weryfikacji poprawności wyliczeń Zawiadamiającego w zakresie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A.
Pierwotnie Zawiadamiający w punkcie 1 Zawiadomienia wskazał iż:
"1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału
W wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu 19 października 2020 r. Fundusz nabył 398 671 akcji spółki pod firmą Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Serocka 3 lok. B 204-333 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000057576 ("Spółka"), w wyniku czego nastąpiło przekroczenie progu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce posiadanych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo łącznie."
W korekcie Zawiadamiający w punkcie 1 Zawiadomienia wskazał iż:
"1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału
W wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu 19 października 2020 r. Fundusz nabył 598.671 akcji spółki pod firmą Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Serocka 3 lok. B 204-333 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000057576 ("Spółka"), a następnie w tym samym dniu sesyjnym dokonał zbycia 200 000 akcji Spółki na rzecz funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, w wyniku czego nastąpiło łączne przekroczenie progu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce posiadanych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo."
Treść otrzymanej korekty zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Pl. Dąbrowskiego 1, 00 -057 Warszawa, T: +48 22 531 54 54, F: +48 22 531 54 55, agiofunds@agiofunds.pl, www.agiofunds.pl. Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. W arszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 141230937, kapitał zakładowy: 870 000,00 zł (w całości wpłacony) .
  W/2 235 /2020 Warszawa, 3 listopada 20 20 r.
  Do: 1) Komisja Nadzoru Finansowego
  Departament Nadzoru Obrotu
  ul. Piękna 20
  00 -549 Warszawa
  2) Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A.
  ul. Serocka 3 lok. B 2
  04 -333 Warszawa
  Od : AgioFunds Towarzystwo Funduszy
  Inwestycyjnych S.A.
  Pl. Dąbrowskiego 1
  00 -057 Warszawa

  D o t y c z y : D N O -D N O Z Z P . 4 5 5 0 . 1 3 2 . 2 0 2 0 . M D

  K O R E K T A Z A W I A D O M I E N I A Z D N I A 2 3 P A Ż D Z I E R N I K A 2 0 2 0 R .

  Działając w imieniu AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna
  z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00 -057 Warszawa), wpisaną do rejestru
  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
  w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON
  1412337 ( „Towarzystwo” ), w związku z pismem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie
  weryfikacji poprawności wyliczeń w zakresie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w
  kapitale zakładowym spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. Towarzystwo przesyła k orektę
  zawiadomienia z dnia 23 października 2020 r.

  „Z A W I A D O M I E N I E
  na podstawie art . 69 ust. 1 pkt 1) w zw . z art. 87 ust. 1 pkt 2) lit a ) ustawy z dnia 29 lipca
  2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
  zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publiczny ch

  AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
  (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00 -057 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
  Rejestru Sądowego pr owadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
  Gospodarczy, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 1412337 ( „Towarzystwo” ),
  realizując obowiązek określony w art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw . z art. 87 ust. 1 pkt 2) lit a ) ustawy z dnia
  29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
  zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ Ustawa o ofercie ”), działając w
  -- 2 --

  imieniu i na rzecz funduszu inwestycyjnego pod nazwą FRAM Fu ndusz Inwestycyjny Zamknięty
  („Fundusz ”), zawiadamia, że:

  1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału
  W wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu 19 października 20 20 r. Fundusz nabył
  598.671 akcji spółki pod firmą Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie
  (adres: ul. Serocka 3 lok. B 204 -333 Warszawa ), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
  przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego, pod numerem KRS 0000057576 („Spółka” ), a następnie w tym samym dniu sesyjnym
  dokonał zbycia 200 000 akcji Spółki na rzecz fundusz u zarządza nego przez Towarzystwo, w wyniku
  czego nastąpiło łączne przekroczenie progu 15 % ogólnej liczby głosów w Spółce posiadanych przez
  fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo ..

  2. Liczba akcji posiadanych prze d zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale
  zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej
  liczbie głosów
  Przed dokonaniem transakcji fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiada ły bezpośrednio 1 515
  970 (jeden milion pięćset piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt ) akcji Spółki, reprezentujących
  12 ,98 % kapitału zakładowego Spółki , dających prawo do 1 515 970 głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  co stanowi 12,98 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki .
  3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym
  Spółki oraz głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
  Na dzień niniejszego zawiadomienia fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadają bezpośrednio
  2 114 641 (dwa miliony sto czternaście tysięcy sześćset czterdzieści jeden ) akcji Spółki,
  reprezentujących 18,10 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2 114 641 głosów na
  Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 18,10 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
  4 Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje
  Spółki
  Jednocześnie w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 5) ustawy o ofercie Fundusz
  informuje, ż e podmioty zależn e od Funduszu nie posiadają akcji Spółki .
  5 Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie
  W wykonaniu obowiązku ok reślonego w art. 69 ust. 4 pkt 6 ) ustawy o ofercie Fundusz informuje, ż e nie
  istnieją osoby , o których mowa w art. 87 ust 1 pk t 3) lit . c) ustawy o ofercie.
  -- 3 --

  6 Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których
  nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych,
  o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 oraz instrumentów finan sowych, o których
  mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie
  pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia
  oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji .
  Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.
  7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w
  sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o któr ych mowa
  w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie
  ich wygaśnięcia
  Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 2 ustawy o ofercie.

  8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy
  udział w ogólnej liczbie głosów
  2 114 641 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 18,10 % ogólnej liczby głosów na Walnym
  Zgromadzeniu Spółki. ”  Marcin Grabowski
  Członek Zarządu
  Wojciech Somerski
  Wiceprezes Zarządu
  /podpisano kwalifikowanym podpisem
  elektronicznym/
  /podpisano kwalifikowanym podpisem
  elektronicznym/  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Giełda Praw Majątkowych Vindexus SA
ISIN:PLVNDEX00013
NIP:526-10-22-345
EKD: 65.23 pozostałe pośrednictwo finansowe
Adres: Serocka 3/B2 04-333 Warszawa
Telefon:+48 22 7402650
www:www.gpm-vindexus.pl
Kalendarium raportów
2021-11-20Raport za III kwartał
2021-09-22Raport półroczny
Komentarze o spółce GIEŁDA PRAW MAJĄ...
2021-09-16 17-09-05
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor