Raport.

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2018 półrocze / półrocze / 2018 półrocze / Wybrane dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowane, zgodne z MSSF, zaudytowane I półrocze 2018 I półrocze 2017 I półrocze 2018 I półrocze 2017 Przychody ze sprzedaży 172 583 178 669 40 884 41 839 Rynek finansowy 96 635 108 123 22 892 25 319 Przychody z obsługi obrotu 63 000 74 812 14 924 17 519 Przychody z obsługi emitentów 11 759 12 412 2 786 2 907 Sprzedaż informacji oraz przychody z tytułu kalkulacji stawek referencyjnych 21 876 20 899 5 182 4 894 Rynek towarowy 75 446 69 885 17 873 16 365 Przychody z obsługi obrotu 37 384 33 223 8 856 7 780 Prowadzenie RŚP 16 049 16 897 3 802 3 957 Rozliczenia transakcji 21 783 19 594 5 160 4 588 Przychody ze sprzedaży informacji 230 171 54 40 Przychody pozostałe 502 661 119 155 Koszty działalności operacyjnej 88 353 84 280 20 930 19 736 Pozostałe przychody 1 137 361 269 85 Strata z tytułu utraty wartości należności 1 851 - 438 - Pozostałe koszty 2 495 5 282 591 1 237 Zysk z działalności operacyjnej 81 021 89 468 19 193 20 951 Przychody finansowe 50 058 2 932 11 858 686 Koszty finansowe 4 332 10 048 1 026 2 353 Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych 5 218 4 540 1 236 1 063 Zysk przed opodatkowaniem 131 965 86 892 31 262 20 347 Podatek dochodowy 24 362 17 200 5 771 4 028 Zysk netto za okres 107 603 69 692 25 490 16 320 Podstawowy / rozwodniony zysk na akcję[2] (w PLN, EUR) 2,56 1,66 0,61 0,39 EBITDA[3] 96 938 102 885 22 964 24 093 [1] Wykorzystano średnią kursu EUR/PLN za okres 6 miesięcy publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,2213 PLN w 2018 r. oraz 1 EUR = 4,2704 PLN w 2017 r.). Wybrane dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowane, zgodne z MSSF, zaudytowane Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 Aktywa trwałe 578 568 596 354 132 650 142 980 Rzeczowe aktywa trwałe 108 245 110 784 24 818 26 561 Wartości niematerialne 262 542 267 991 60 194 64 253 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 199 929 207 389 45 838 49 723 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 800 3 803 413 912 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - 271 - 65 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 204 - 47 - Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe 5 848 6 116 1 341 1 466 Aktywa obrotowe 693 410 550 699 158 981 132 034 Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 71 71 16 17 Należności handlowe oraz pozostałe należności 68 509 64 096 15 707 15 367 Aktywa z tytułu świadczonych usług 1 946 - 446 - Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 110 840 - 25 413 - Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - - - -

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Giełda Papierów Wartościowych w
  Warszawie S.A. Group
  (Warsaw Stock Exchange Group)

  Interim Report H1 2018
  Warsaw , 27 July 201 8
  2

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
  Table of Contents
  I. SELECTED MARKET DATA ................................ ................................ ................................ .................... 3
  II. SELECTED FINANCIAL D ATA ................................ ................................ ................................ ................. 6
  III. INFORMATION ABOUT THE GPW GROUP ................................ ................................ ............................ 9
  1. INFORMATION ABOUT THE GROUP ................................ ................................ ...... 9
  1.1. Background information about the Group ................................ ................................ ..... 9
  1.2. Organisation of the Group and the effect of changes in its structure .......................... 10
  1.3. Ownership ................................ ................................ ................................ .................... 10
  2. MAIN RISKS AND THREAT S RELATED TO THE REM AINING MONTHS OF 2018 .................... 12
  Risk factors related to the sector of the Group’s business activity ................................ ...... 12
  Risk factors related to geopolitics and the global economic conditions ............................... 12
  Risk factors relating to laws and regul ations ................................ ................................ ...... 12
  Risk factors related to the business activity of the Group ................................ ................... 14
  IV. FINANCIAL POSITION A ND ASSETS ................................ ................................ ................................ .... 16
  1. SUMMARY OF RESULTS ................................ ................................ ................. 16
  2. PRESENTATION OF THE F INANCIALS ................................ ................................ .. 19
  REVENUE ................................ ................................ ................................ ............................. 19
  FINANCIAL MARKET ................................ ................................ ................................ ............ 22
  COMMODITY MARKET ................................ ................................ ................................ .......... 27
  OPERATING EXPENSES ................................ ................................ ................................ ........ 30
  FINANCIAL INCOME AND EXPENSES ................................ ................................ ................... 34
  SHARE OF PROFIT OF ASSOCIATES ................................ ................................ ..................... 35
  INCOME TAX ................................ ................................ ................................ ........................ 36
  V. ATYPICAL FACTORS AND EVENTS ................................ ................................ ................................ ...... 37
  VI. GROUP’S ASSETS AND L IABILITIES STRUCTURE ................................ ................................ ................. 39
  ASSETS ................................ ................................ ................................ ................................ 39
  EQUITY AND LIABILITIES ................................ ................................ ................................ ... 40
  CASH FLOWS ................................ ................................ ................................ ....................... 41
  CAPITAL EXPENDITURE ................................ ................................ ................................ ....... 42
  VII. RATIO ANALYSIS ................................ ................................ ................................ ............................... 43
  VIII. SEASONALITY AND CYCL ICALITY OF OPERATION S ................................ ................................ ............. 45
  IX. OTHER INFORMATION ................................ ................................ ................................ ...................... 47
  X. APPENDICES ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 52
  Condensed Consolidated Interim Financial Statements for the six -month period ended 30
  June 2018 and the auditor’s review report ................................ ................................ .......... 52
  Condensed Separate Interim Financial S tatements for the six -month period ended 30 June
  2018 and the auditor’s review report ................................ ................................ .................. 52  3

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
  I. Selected market data 1
  A 2, B 3

  1 All trading value and volume statistics presented in this Report are single -counted, unless indicated otherwise. 2 Including offerings of dual -listed companies. 3 Play Communications S.A. completed an IPO worth PLN 4.4 billion in Q3 2017 . 432 429 432 428 424
  51 50 50 50 49
  0
  90
  180
  270
  360
  450
  540
  2Q2017 3Q2017 4Q2017 1Q2018 2Q2018
  Numbe r o f co mpa nie s -Ma in Ma rke t
  domest ic foreign
  645 672 671
  608 569
  0
  100
  200
  300
  400
  500
  600
  700
  800
  2Q2017 3Q2017 4Q2017 1Q2018 2Q2018
  Ca pita lis atio n o f do me s tic co mpa nies
  -Ma in Ma rke t (P LN bn)
  3
  2 2
  1
  3
  1
  3
  1
  0
  2
  4
  6
  2Q2017 3Q2017 4Q2017 1Q2018 2Q2018
  Numbe r o f ne w lis tings -Ma in Ma rke t
  transfers from NewConnect
  new companies on t he Main Market
  58
  53
  58
  54
  48
  0
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  70
  2Q2017 3Q2017 4Q2017 1Q2018 2Q2018
  Se s s io n turno ver o n the Ma in Ma rke t
  -e quitie s (P LN bn)
  1.8
  31.0
  1.4 0.5 0.7
  0
  6
  12
  18
  24
  30
  2Q2017 3Q2017 4Q2017 1Q2018 2Q2018
  Value of sec ondary offerings
  -Main Market and NewConnec t 2(PLN bn)
  2.2
  5.2 3
  0.2 0.1 0.2
  0.0
  1.0
  2.0
  3.0
  4.0
  5.0
  2Q2017 3Q2017 4Q2017 1Q2018 2Q2018
  Value of primary offerings
  -Main Market and NewConnec t (PLN bn)
  4

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018

  C 4

  4 As of January 2018, the value of non -Treasury bonds is presented accor ding to the new classification of bonds under MiFID II. The 2017 figures are restated under the new classification. 2.0
  1.7 1.7
  2.1 2.1
  0.0
  0.5
  1.0
  1.5
  2.0
  2.5
  2Q2017 3Q2017 4Q2017 1Q2018 2Q2018
  Turno ve r vo lume -future s co ntra cts
  (m nco ntra cts )
  404 407 408 403 403
  0
  100
  200
  300
  400
  500
  2Q2017 3Q2017 4Q2017 1Q2018 2Q2018
  Numbe r o f co mpa nie s -Ne w C o nnect
  3
  7 7
  1
  7
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  2Q2017 3Q2017 4Q2017 1Q2018 2Q2018
  Numbe r o f ne w lis tings -Ne w C onnect
  83.3
  90.2
  95.8
  75.6 80.1
  0
  20
  40
  60
  80
  100
  2Q2017 3Q2017 4Q2017 1Q2018 2Q2018
  Ca ta lys t -va lue o f lis te d no n -tre a sury
  bo nd is s ue s (P LN bn) 4
  27 27 27 33 35
  25 24 25
  33 38
  0
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  70
  80
  2Q2017 3Q2017 4Q2017 1Q2018 2Q2018
  Numbe r o f da ta ve ndors
  local foreign
  28 27 28 28 28
  26 27 25 26 26
  0
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  2Q2017 3Q2017 4Q2017 1Q2018 2Q2018
  Numbe r o f Excha nge Me mbe rs
  local remote
  5

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018  49.9 47.0 38.2 42.5 29.4
  78.4 96.4
  92.2
  58.3
  58.0
  0
  30
  60
  90
  120
  150
  2Q2017 3Q2017 4Q2017 1Q2018 2Q2018
  T reasury debt sec urit ies t urnover value
  -T BSP (PLN bn)
  cash transact ions repo transactions
  25.4 27.6
  37.2 40.6
  54.7
  0
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  2Q2017 3Q2017 4Q2017 1Q2018 2Q2018
  T urnover volume -elec t ric it y
  (spot + forward; T Wh)
  18.0
  12.4 12.6 13.4
  21.9
  0
  3
  6
  9
  12
  15
  18
  21
  2Q2017 3Q2017 4Q2017 1Q2018 2Q2018
  T urnover volume -propert y right s in
  c ert ific ates of origin of elec t ric it y from RES
  (spot + forward,T Wh)
  13.2
  9.6 9.0
  19.6
  13.6
  0
  5
  10
  15
  20
  2Q2017 3Q2017 4Q2017 1Q2018 2Q2018
  Vo lume o f is s ue d ce rtifica te s o f o rigin o f
  e le ctricity fro m RES (TW h)
  12.7
  13.9
  7.3
  2.8
  14.8
  0
  5
  10
  15
  2Q2017 3Q2017 4Q2017 1Q2018 2Q2018
  Vo lume o f re de e me d ce rtifica tes o f o rigin o f
  e le ctricity fro m RES (TW h)
  23.6
  46.4
  38.0
  25.9 25.8
  0
  10
  20
  30
  40
  50
  2Q2017 3Q2017 4Q2017 1Q2018 2Q2018
  T urnover volume -gas
  (spot + forward; T Wh)
  6

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
  II. Selected financial data  37.8
  32.5
  49.0 48.4
  40.0
  0
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  Q2'17 Q3'17 Q4'17 Q1'18 Q2'18
  Ope ra ting e xpe nse s (P LN mn)
  87.6
  81.1
  92.2
  85.9 86.6
  0.0
  20.0
  40.0
  60.0
  80.0
  100.0
  Q2'17 Q3'17 Q4'17 Q1'18 Q2'18
  Sa le s re ve nue (P LN mn)
  56.1 57.4
  52.0
  42.6
  54.4
  0
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  Q2'17 Q3'17 Q4'17 Q1'18 Q2'18
  EBITDA (P LN mn)
  49.0 50.0
  44.4
  34.7
  46.3
  0
  5
  10
  15
  20
  25
  30
  35
  40
  45
  50
  55
  Q2'17 Q3'17 Q4'17 Q1'18 Q2'18
  Ope ra ting pro fit (P LN mn)
  41.9
  47.0
  39.0
  28.5
  79.1
  0
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  70
  80
  Q2'17 Q3'17 Q4'17 Q1'18 Q2'18
  Ne t pro fit (P LN mn)
  64.0%
  70.7%
  56.4%
  49.5%
  62.7%
  47.9%
  57.9%
  42.7%
  33.2%
  91.3%
  Q2'17 Q3'17 Q4'17 Q1'18 Q2'18
  Ne t pro fit ma rgin a nd EBITDA ma rgin
  EBITDA margin Net profit margin
  7

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
  Table 1: Selected data in the consolidated statement of comprehensive income under IFRS, unaudited
  Source: Condensed Consolidated Interim Financial Statements, Company

  Note: For some items, the sum of the amounts in the columns or lines of the tables presented in
  this Report may not be exactly equal to the sum presented for such columns or lines due to rounding
  off . Some percentages presented in the tables in this Report have also been rounded off and the
  sums in such tables may not be exactly equal to 100%. Percentage changes between comparable
  periods were calculated on the basis of the or iginal amounts (not rounded off).
  Six - month pe riod e nde d 30 June
  2018 2017 2018 2017
  Sa le s re v e nue 172,583 178,669 40,884 41,839
  F ina ncia l ma rk e t 96,635 108,123 22,892 25,319
  Trading 63,000 74,812 14,924 17,519
  Listing 11,759 12,412 2,786 2,907
  Information services and revenue from calculation
  of reference rates 21,876 20,899 5,182 4,894
  Commodity ma rk e t 75,446 69,885 17,873 16,365
  Trading 37,384 33,223 8,856 7,780
  Register of certificates of origin 16,049 16,897 3,802 3,957
  C learing 21,783 19,594 5,160 4,588
  Information services 230 171 54 40
  Othe r re v e nue 502 661 119 155
  Ope ra ting e x pe nse s 88,353 84,280 20,930 19,736
  Other income 1,137 361 269 85
  Impairment losses 1,851 - 438 -
  Other expenses 2,495 5,282 591 1,237
  Ope ra ting profit 81,021 89,468 19,193 20,951
  Financial income 50,058 2,932 11,858 686
  Financial expenses 4,332 10,048 1,026 2,353
  Share of profit of associates 5,218 4,540 1,236 1,063
  Profit be fore income ta x 131,965 86,892 31,262 20,347
  Income tax expense 24,362 17,200 5,771 4,028
  Profit for the pe riod 107,603 69,692 25,490 16,320
  Basic / Diluted earnings per share [2]
  (PLN, EUR) 2.56 1.66 0.61 0.39
  EBITDA [3] 96,938 102,885 22,964 24,093
  [1] Ba s e d o n the ha lf-ye a r a ve ra ge EUR/P LN e xcha nge ra te publis he d by the Na tio na l Ba nk o f P o la nd (1 EUR =
  4.2213 P LN in H1 2018 a nd 1 EUR = 4.2704 P LN in H1 2017)
  PLN'000 EUR'000 [1]
  [2] Ba s e d o n to ta l ne t pro fit
  [3] EBITDA = o pe ra ting pro fit + de pre cia tio n a nd a mo rtis a tio n
  8

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
  Table 2: Selected data in the consolidated statement of financial position under IFRS, unaudited

  Source: Condensed Consolidated Interim Financial Statements, Company

  30 June 2018 31 De ce mbe r
  2017 30 June 2018 31 De ce mbe r
  2017
  Non- curre nt a sse ts 578,568 596,354 132,650 142,980
  Property, plant and equipment 108,245 110,784 24,818 26,561
  Intangible assets 262,542 267,991 60,194 64,253
  Investment in associates 199,929 207,389 45,838 49,723
  Deferred tax assets 1,800 3,803 413 912
  Available-for-sale financial assets - 271 - 65
  Financial assets measured at fair value through
  other comprehensive income 204 - 47 -
  Prepayments 5,848 6,116 1,341 1,466
  Curre nt a sse ts 693,410 550,699 158,981 132,034
  C orporate income tax receivable 71 71 16 17
  Trade and other receivables 68,509 64,096 15,707 15,367
  C ontract assets 1,946 - 446 -
  Financial assets measured at amortised cost 110,840 - 25,413 -
  C ash and cash equivalents 511,984 486,476 117,384 116,636
  Other current assets 60 56 14 13
  TOTAL ASSETS 1,271,978 1,147,053 291,631 275,013
  Equity attributable to the shareholders of the
  parent entity 825,916 810,908 189,361 194,420
  Non-controlling interests 583 573 134 137
  Non-current liabilities 256,484 259,951 58,805 62,325
  C urrent liabilities 188,995 75,621 43,331 18,131
  TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 1,271,978 1,147,053 291,631 275,013
  As a t
  PLN'000 EUR'000 [1]
  [1] Based on the average EUR/PLN exchange rate of the National Bank of Poland as at 30.06.2018 (1 EUR = 4.3616 PLN) and
  31.12.2017 (1 EUR = 4.1709 PLN).
  9

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
  III. Information about the GPW Group
  1. Information about the Group

  1.1. Background information about the Group
  The parent entity of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group (“the Group”,
  “the GPW Group”) is Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna (“the Warsaw
  Stock Exchan ge”, “the Exchange”, “GPW”, “the Company” or “the parent entity”) with its registered
  office in Warsaw, ul. Książęca 4.
  The Warsaw Stock Exchange is a leading financial instruments exchange in Central and Eastern
  Europe (CEE) 5. FTSE Russell announced the upgrade of Poland from Emerging Markets
  to Developed Markets on 29 September 2017. The decision takes effect in September 2018. Poland
  has all the features of a developed market, including secure trading and post -trade services, as
  well as an advanced infrastructure. The decision was largely driven by the functioning and status
  of the Warsaw Stock Exchange. GPW uses a state -of-the -art trading system and its listed companies
  meet the highest standards of corporate governance and di sclosure requirements. The markets
  operated by GPW list stocks and bonds of more than a thousand local and international issuers.
  The Exchange also offers trade in derivatives and structured products, as well as information
  services. Over 25 years of exper ience, high safety of trading, operational excellence and a broad
  range of products make GPW one of the most recognised Polish financial institutions in the world .
  The GPW Group conducts activity in the following segments:
   organising trade in financial in struments and conducting activities related to such trade;
   organising an alternative trading system;
   operating the wholesale Treasury bond market Treasury Bondspot Poland;
   operating a commodity exchange;
   operating a register of certificates of origin;
   prov iding the services of trade operator and entity responsible for balancing;
   operating a clearing house and settlement institution which performs the functions of an
  exchange clearing house for transactions in exchange commodities;
   organising reference rate WIBID and WIBOR fixings;
   conducting activities in capital market education, promotion and information.


  Basic information about the parent entity:
  Name and legal status: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka
  Akcyjna
  Abbreviated name: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  Registered office and address: ul. Książęca 4, 00 -498 Warszawa, Poland
  Telephone number: +48 (22) 628 32 32
  Telefax number: +48 (22) 628 17 54, +48 (22) 537 77 90
  Website: www.gpw.pl
  E-mail: gpw@gpw.pl
  KRS (registry number): 0000082312
  REGON (statistical number): 012021984
  NIP (tax identification number): 526 -02 -50 -972

  5 CEE – Central and Eastern Europe: Czech Republic, Hungary, Poland, Austria, Bulgaria, Romania, Slovakia, Slovenia.
  10

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
  1.2. Organisation of the Group and the effect of changes in its structure
  As at 30 June 2018 , the parent entity and four consolidated subsidiaries comprised the Giełda
  Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group. GPW held shares in two associates. GPW sold
  the shares of the associate Aquis Exchange Limited in June 2018 .
  Figure 1 GPW Group and associates

  Source: Company
  The subsidiaries are consolidated using full consolidation as of the date of taking control while the
  associates are consolidated using equity accounting.
  GPW holds 19.98% of InfoStrefa S.A. (formerly Instytut Rynku Kapitałowego WSE Research S.A.),
  10% of the Ukrainian stock exchange INNEX PJSC and 1.3% of the Romanian stock exchange S.C.
  SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A. GPW has a p ermanent representative in London.
  The Group does not hold any branches or establishments.
  1.3. Ownership
  As at the date of publication of this Report, the share capital of the Warsaw Stock Exchange was
  divided into 41,972,000 shares including 14,779,470 Series A preferred registered shares (one
  share gives two votes) and 27,192,530 Series B ordinary bearer shares .
  As at the date of publication of this Report, according to the Company’s best knowledge, the State
  Trea sury holds 14,688,470 Series A preferred registered shares, which represent 35.00% of total
  shares and give 29,376,940 votes, which represents 51.76% of the total vote. The total number of
  votes from Series A and B shares is 56,751,470 .
  According to the Co mpany’s best knowledge, as at the date of publication of this Report, no
  shareholders other than the State Treasury held directly or indirectly at least 5% of the total vote
  in the parent entity. The ownership structure of material blocks of shares (i.e., more than 5%) did
  not change since the publication of the previous periodic report .
  The table below presents GPW shares and allotment certificates held by the Company’s and the
  Group’s supervising and managing persons .
  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  Subsidiaries
  100% Towarowa Giełda Energii S.A.

  IRGiT S.A.
  GPW Benchmark S.A.
  Instytut Analiz i Ratingu S.A.
  Associates
  Centrum Giełdowe S.A.
  KDPW S.A.
  KDPW_CCP S.A.
  33.33%
  InfoEngine S.A.
  BondSpot S.A.
  100%
  24.79%
  100%
  100%
  96.98%
  100%
  100% % of votes
  11

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
  Table 3: GPW shares, allotment certi ficates and bonds held by the Company’s and the Group’s managing
  and supervising persons as at 30 June 2018 .

  Source: Company
  As at 30 June 2018 , there were 25 shares held by the Company’s and the Group’s managing and
  supervising persons, all of which were held by GPW Management Board Member Dariusz
  Kułakowski.
  Number of shares
  held
  Number of allotment
  certificates held
  Number of bonds
  held
  Exchange Management Board
  Marek Diet l - - -
  Jac ek Fot ek - - -
  Dariusz Kułakowski 25 - -
  Exchange Supervisory Board
  Jakub Modrzejewski - - -
  Krzyszt of Kac zmarc zyk - - -
  Bogusław Bart c zak - - -
  Filip Paszke - - -
  Piot r Prażmo - - -
  Eugeniusz Szumiejko - - -
  Janusz Krawc zyk - - -
  12

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
  2. Main risks and threats related to the remaining months of
  2018

  The operation of the Warsaw Stock Exchange and the GPW Group companies is exposed to external
  risks related to the market conditions, the legal and regulatory environment, as well as internal
  risks related to operating activities.
  The risk factors presented below may impact the operation of GPW in the remaining months of
  2018 , however the order in which they ar e presented does not reflect their relative importance for
  the Group.
  Risk factors related to the sector of the Group’s business activity
  The Group faces competition from other exchanges and alternative trading platforms; their entry
  to the Polish market may adversely impact the activity of the Group and its subsidiaries, their
  financial position and results of operations
  The global exchange industry is strongly competitive. In the European Union, competition in the
  trade and post -trade sectors is amplifie d by legal amendments designed to harmonise legislation
  of the EU member states and integrate their financial markets. The GPW Group may face
  competition of multilateral trading facilities (MTF) and other venues of exchange and OTC trade.
  Their activity on the Polish market could take away part of the trading volumes handled by the
  platforms operated by the Group and exert additional pressures on the level of transaction fees.
  Risk factors related to geopolitics and the global economic conditions
  Adverse de velopments affecting the global economy may negatively affect the Group’s business,
  financial condition and results of operations
  The Group’s business depends on conditions on the global financial markets. Economic trends in
  the global economy, especially in Europe and the USA, as well as the geopolitical situation in
  neighbouring countries impact investors’ perception of risks and their activity on financial and
  commodity markets. As global investors evaluate geographic regions from the perspective of
  pote ntial investment, their perception of Poland and GPW may decline in spite of a relatively
  stronger macroeconomic situation compared to other countries of the region. Less active trading
  by international investors on the markets operated by the GPW Group co uld make the markets less
  attractive to other market participants.
  Risk factors relating to laws and regulations
  Risk associated with amendments and interpretations of tax regulations
  The Polish tax system is not stable. Tax regulations are frequently amended, often to the
  disadvantage of taxpayers. The interpretations of regulations also change frequently. Such changes
  may impose higher tax rates, introduce new specific legal instruments, extend the scope of
  taxation, and even impose new levies. Tax ch anges may result from the mandatory implementation
  of new solutions under EU law following the adoption of new or amended tax regulations. Frequent
  amendments of corporate tax regulations and different interpretations of tax regulations issued by
  different tax authorities may have an adverse impact on the GPW Group and affect its business and
  financial position.
  The GPW Group operates in a highly regulated industry and regulatory changes may have an
  adverse effect on the Group’s business, financial position and results of operations
  13

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
  The GPW Group companies operate primarily in Poland but they must comply with both national
  law and EU legislation. The legal system and regulatory environment can be subject to significant
  unanticipated changes and Polish laws a nd regulations may be subject to conflicting official
  interpretations. The capital market and the commodity market are widely subject to government
  regulation and increasingly strict supervision. Regulatory change may affect GPW and its
  subsidiaries as wel l as existing and prospective customers of the GPW Group’s services.
  The European exchange industry including the Company will be largely impacted by MiFID II and
  its implementing regulations
  MiFID II took effect in January 2018. MiFID II modifies the det ailed requirements for the provision
  of investment services, the organisational requirements for investment firms and trading systems,
  providers of market data services, and access rights of supervision authorities.
  There can be no guarantee that the cost to the Company in the implementation and application of
  MiFID II will have no material adverse impact on the activity of the Group, its financial position and
  results of operations .
  Amendment of regulations reducing the activity of open -ended pension funds or replacing them
  with other collective investment undertakings which are less active as investors, and reducing or
  eliminating cash flows from and to open -ended pension funds, could reduce or eliminate their
  investment activity on GPW
  Open -ended pension funds are an important group of participants in the markets operated by the
  Group. As at the end of June 2018 , open -ended pension funds held shares representing 21.3% of
  the capitalisation of domestic companies and 43.0% of shares traded on the Main Market (among
  shareholders holding less than 5% of the shares of a public company or classified as financial
  investors). Open -ended pension fu nds generated 4.2% of trade in shares on the GPW Main Market
  in Q1 2018 and ca. 4.3% of trade in shares in Q2 2018 . They could also augment the risk of a large
  surplus of shares listed on GPW and curb the interest of other investors in such shares .
  As a consequence, this could cause a decrease of trade in financial instruments including shares on
  GPW, a reduction of the number and value of issues of shares and bonds admitted and introduced
  to trading on GPW, and consequently a reduction of the Group’s rev enue and profit.
  In July 2016, the Government published a proposal of a further reform of the pension system
  involving the nationalisation of a part of savings in open -ended pension funds and a transfer of
  25% of liquid assets (cash, foreign stocks, bonds) to a Demographic Reserve Fund. The remaining
  75% of the assets (Polish stocks) would remain in open -ended pension funds, which would
  eventually be transformed into investment funds. The details of the pension reform framework are
  still unknown. The reform was originally expected to take effect in 2018 but the deadline has been
  postponed .
  Amendments of Polish energy laws concerning the obligation of selling electricity and natural gas
  on the public market could have an adverse impact on the business of the Polish Power Exchange,
  its financial position and results of operations
  The Energy Law requires energy companies which generate electricity to sell at least 30 % of
  electricity produced within a year among others on commodity exchanges. Energy companies
  tra ding in gas fuels are required to sell at least 55% of high -methane natural gas introduced to the
  transmission grid within the year on an exchange. Amendments to or cancellation of these
  requirements could reduce the activity of certain participants of the Polish Power Exchange, restrict
  the liquidity of trade in electricity and natural gas and the attractiveness of the commodity market
  for other participants.
  Furthermore, the Energy Law requires energy companies which generate electricity and are entitled
  to compensation ( to cover stranded costs ) for early termination of long -term power and electricity
  contracts 6 to sell the remaining amount of generated el ectricity (not covered by the 30 percent
  obligation) in a way that ensures equal public access to energy in an open tender on a market
  6 Pursuant to the Act of 29 June 2007 on the terms of coverage of the cost of producers incurred due to early termination of long -term power and electricity contracts.
  14

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
  organised by the operator of a regulated market in Poland or on commodity exchanges. The number
  of entities subject to the obligation decreases with time , which could reduce their activity on the
  Polish Power Exchange, the liquidity of trade in electricity, and the attractiveness of the commodity
  market for other participants.
  The Renewable Energy Sources Act, effective as of May 2015, could have an adver se impact on the
  business of the Polish Power Exchange, its financial position and results of operations
  The Renewable Energy Sources Act of 20 February 2015 implements a new support scheme for the
  production of energy from renewable energy sources (RES) b ased on auctions, effective as of 2016.
  The existing system of green certificates of origin will expire on or before 31 December 2035. The
  support scheme may be phased out even earlier as certificates of origin are available within 15
  years after the first day of power generation in an installation (confirmed with an issued certificate
  of origin). For RES installations which were the first to produce energy eligible for green certificates
  of origin (in 2005), the period of 15 years under the Act will expire in 2020, after which the existing
  support scheme will be gradually phased out over the years. Furthermore, the Act allows market
  players eligible for support under certificates of origin to move to the auction system earlier than
  after 15 years. Consequen tly, some of them may move to the auction system early (before 2020),
  which could affect the results of the TGE Group.
  Furthermore, the Renewable Energy Sources Act limits the group of entities eligible for support
  under green certificates (by excluding la rge hydropower installations over 5 MW) and imposes
  restrictions on the issuance of certificates of origin for multi -fuel combustion plants.
  These modifications and other provisions of the Renewable Energy Sources Act of 20 February 2015
  and its implementi ng regulations could affect the activity of participants of the Property Rights
  Market and the Register of Certificates of Origin operated by the Polish Power Exchange and thus
  affect the results of the TGE Group.
  Risk factors related to the business activ ity of the Group
  The Company cannot control regulatory fees which represent a significant share of the Group’s
  expenses
  The Act of 12 June 2015 amending the Capital Market Supervision Act and certain other Acts largely
  extended the list of entities required to finance supervision (by adding, among others, banks,
  insurers, investment funds, public companies, brokerage houses and foreign investment firms) and
  changed the amount of contributions of entities. As a result, the cost of fees paid by the GPW Gro up
  was reduced significantly (from PLN 22.0 million in 2015 to PLN 9.1 million in 2016 and PLN 5.6
  million in 2017) . However, there is a risk of gradual increase of the cost in the coming years.
  According to IFRIC 21 , an entity recognises a liability f or fees due to PFSA at the date of the
  obligating event. The obligating event is the fact of carrying out a business subject to fees due to
  PFSA as at 1 January of each year. Consequently, the estimated amount of the annual fees due to
  PFSA will be charged to the accounts of the GPW Group of the first quarter of each year.
  However, the amount of the liability is not yet known at the time when it is recognised and charged
  because the Chairperson of the Polish Financial Supervision Authority publishes the rat es and the
  indicators necessary to calculate the fees in a public communique promulgated in the Official Journal
  of the Polish Financial Supervision Authority by 31 August of each calendar year. On that basis, the
  entities obliged to pay the fee will calcu late the final amount of the annual fee due for the year and
  pay the fee by 30 September of the calendar year.
  Consequently, the final amount of the fees due to the Polish Financial Supervision Authority may
  differ from the amount estimated by the GPW Grou p companies at the time of recognition.
  The changes to the model of financing supervision on the Polish capital market resulted in a
  reduction of exchange fees as of the beginning of 2016 in order to offset the cost of supervision
  paid by other market part icipants as of 2016. The market could exert more pressures to reduce the
  15

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
  exchange fees even further, which could reduce the revenue of the Group and have an adverse
  impact on the financial position of the Group and its financial results.
  Risk of the take -over of the functions of fixing organiser
  The GPW Group acting through its subsidiary GPW Benchmark decided to take over the
  responsibility for the WIBID and WIBOR reference rates from the Financial Markets Association ACI
  Polska as of 30 June 2017 and thus opened up to a new activity benefiting the financial market.
  GPW Benchmark now performs the functions of the organiser of WIBID and WIBOR reference rates
  fixings and the functions of the calculation agent previously performed by Thomson Reuters.
  GPW Benc hmark S.A. will apply for authorisation as an administrator of reference rates according
  to the requirements of Regulation 2016/2011. All costs related to the take -over of the function of
  organiser and harmonisation with the requirements of Regulation 201 6/2011 will be financed with
  the Group’s own funds and contributions of participating banks paid under applicable agreements.
  There is a potential risk that the authorisation for GPW Benchmark S.A. to operate as an
  administrator may be refused. GPW Benchma rk S.A. is steadily working to mitigate that risk. The
  key objective of GPW Benchmark S.A. is to be authorised as the administrator of the WIBID and
  WIBOR reference rates within the time limit imposed by the Regulation. GPW Benchmark S.A. is
  developing com petences in the provision of indices and reference rates in compliance with
  Regulation 2016/2011.
  Potential disputes or reservations concerning the performance of the functions of fixing organiser
  by a Group company could have an adverse impact on its perception by market participants and
  entail third -party liability of the Group. Once the status of administrator is granted in connection
  with the application of Regulation 2016/2011 as of the beginning of 2018, any breach of the
  administrator’s obligatio ns could lead to civil, administrative or criminal liability.

  16

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
  IV. FINANCIAL POSITION AND ASSETS
  1. Summary of results

  The GPW Group generated EBITDA 7 of PLN 96,9 million in H1 2018 , a de crease of PLN 5.9 million
  compared to PLN 102.9 million in H1 2017 .
  The GPW Group generated an operating profit of PLN 8 1.0 million in H1 2018 compared to PLN
  89.5 million in H1 2017 . Th e de crease of the operating profit by PLN 8.4 million year on year was
  mainly a result of a decrease of revenue by PLN 6.1 million and an incr ease of operating expenses
  by PLN 4. 1 million. The d ecrease of the revenue by PLN 6.1 million was due to a decrease of the
  revenue from the financial market by PLN 11.5 million combined with an increase of the revenue
  from the commodity market by PLN 5.6 million . The decrease of the revenue from the financial
  market was mainly driven by a decrease of revenue from trading in equities and equity -related
  instruments. The increase of operating expenses was mainly driven by an increase of depreciation
  and amort isation charges by PLN 2.5 million and an increase of salaries and other employee costs
  by PLN 3. 5 million.
  The net profit of the Group stood at PLN 10 7.6 million in H1 2018 , an increase of 54.4 % (PLN 37.9
  million) compared to the net profit of the Group a t PLN 69.7 million in H1 2017 . The increase of the
  net profit was driven by an increase of net financial income by PLN 47.1 million, largely due to the
  sale of the associate Aquis and lower financial expenses in view of additional interest costs of TGE
  in H1 2017 charged by the tax office due to a correction of VAT following a change of the VAT policy
  applicable to services provided by TGE. Such costs added to the financial expenses of H1 2017.
  GPW ’s EBITDA st ood at PLN 46. 7 million in H1 2018 , a de crease of PLN 9.8 million compared to
  PLN 56.5 million in H1 2017 . GPW ’s operating profit stood at PLN 36. 5 million in H1 2018 compared
  to PLN 46.7 million in H1 2017 . The decrease of GPW ’s operating profit year on year was driven
  by a decrease of revenue by PLN 9.0 million (8.6%) and an increase of operating expenses by PLN
  2.4 million (4. 4%) year on year .
  GPW ’s net profit was PLN 122 .2 million in H1 2018 compared to PLN 36.4 million in H1 2017 . The
  increase of GPW’s net profit by PLN 8 5.8 million year on year in H1 2018 was driven mainly by an
  increase of financial income including a dividend of PLN 69.3 million paid by TGE and gains of PLN
  32.2 million on the sale of the associate Aquis.
  TGE ’s EBITDA stood at PLN 3 3.8 million in H1 2018 compared to PLN 3 1.3 million in H1 2017 . Its
  operating profit was PLN 2 9.6 million in H1 2018 compared to PLN 28.9 million in H1 2017 . The
  increase of the operating profit by PLN 0.7 million was mainly driven by a decrease of other
  operating expenses by PLN 0 .5 million year on year . The net profit stood at PLN 3 9.4 million in H1
  2018 compared to PLN 38.6 million in H1 2017 . The increase of the net profit in H1 2018 was driven
  by an increase of the opera ting profit as well as an increase of net financial income by PLN 0.5
  million year on year. The increase of the net financial income was due to a decrease of financial
  expenses by PLN 5.1 million. In H1 2017, TGE recognised additional interest charged by t he tax
  office due to a correction of VAT for 2011 -2016.
  IRGiT ’s EBITDA stood at PLN 1 6.2 million in H1 2018 compared to PLN 1 3.9 million in H1 2017 . Its
  operating profit was PLN 1 5.2 million in H1 2018 compared to PLN 1 3.0 million in H1 2017 . The
  increase of the operating profit in H1 2018 was driven by an in crease of revenue by 11.1%, i.e.,
  PLN 2.4 million , which was higher than the increase of operating expenses by 2.4%, i.e., PLN 0.2
  million . The net profit stood at PLN 12 .8 million in H1 2018 com pared to PLN 1 0.8 million in H1
  2017 .

  7 Operating profit before depreciation and amortisation.
  17

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
  BondSpot ’s EBITDA stood at PLN 0.7 million in H1 2018 compared to PLN 2.1 million in H1 2017 .
  BondSpot’s operating profit was PLN 0.2 million in H1 2018 compared to PLN 1.8 million in H1 2017 .
  Its net profit stood at PLN 0.3 million in H1 2018 compared to PLN 1.5 million in H1 2017 . The
  decrease of the net profit and the operating profit was driven by a decrease of revenue by 14.5%,
  i.e., PLN 1.0 million combined with an increase of operating expenses by 7.7%, i.e., PLN 0.4 million
  year on year in H1 2018.
  Detailed information on changes in revenues and expenses is presented in the sections below.
  Table 4: Consolidated statement of comprehensive income of GPW Group by quarter in 2018 and 2017 and
  by six -month period in 2018 and 2017


  2018 2017 2018 2017
  PLN' 000 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 H1 H1
  Sales revenue 86, 647 85, 936 92, 169 81, 119 87, 635 91, 034 172,583 178,669
  Financial market 47, 063 49, 572 51, 875 48, 851 52, 500 55, 623 96,635 108,123
  T rading 30,103 32,897 34,621 31,903 35,966 38,846 63,000 74,812
  List ing 5,835 5,924 6,278 6,278 6,065 6,347 11,759 12,412
  Informat ion servic es 11,126 10,750 10,976 10,670 10,469 10,430 21,876 20,899
  Commodity market 39, 233 36, 213 40, 215 31, 989 34, 770 35, 115 75,446 69,885
  T rading 19,646 17,738 20,170 16,699 17,643 15,580 37,384 33,223
  Regist er of c ert ific at es of origin 8,923 7,126 7,963 5,768 7,783 9,114 16,049 16,897
  Clearing 10,532 11,251 11,990 9,435 9,258 10,336 21,783 19,594
  Informat ion servic es 132 98 92 87 86 85 230 171
  Other revenue 351 151 79 279 365 296 502 661
  Operating expenses 39, 993 48, 360 48, 978 32, 505 37, 765 46, 515 88,353 84,280
  Deprec iat ion and amort isat ion 8,093 7,825 7,566 7,342 7,024 6,393 15,917 13,417
  Salaries 13,218 13,630 14,122 12,239 11,897 12,506 26,848 24,403
  Ot her employee c ost s 3,415 3,780 3,070 2,867 3,002 3,142 7,195 6,144
  Rent and maint enanc e fees 1,945 2,506 2,098 2,187 2,613 2,607 4,451 5,220
  Fees and c harges 244 9,268 233 (5,524) 229 11,615 9,512 11,844
  inc l. PFSA fees 5 9,023 3 (5,781) - 11,357 9,028 11,357
  Ext ernal servic e c harges 11,507 9,923 20,347 12,183 11,650 9,014 21,430 20,664
  Ot her operat ing expenses 1,571 1,430 1,544 1,209 1,350 1,238 3,000 2,588
  Ot her inc ome 293 844 1,767 1,731 31 330 1,137 361
  Impairment losses 375 1,476 - - - - 1,851 -
  Ot her expenses 295 2,200 559 308 868 4,414 2,495 5,282
  Operating profit 46, 277 34, 744 44, 398 50, 037 49, 033 40, 435 81,021 89,468
  Financ ial inc ome 48,191 1,867 1,284 1,334 1,538 1,394 50,058 2,932
  Financ ial expenses 2,124 2,208 2,438 (1,339) 2,497 7,551 4,332 10,048
  Share of profit of assoc iat es 4,472 746 1,910 3,609 3,045 1,495 5,218 4,540
  Profit before income tax 96, 816 35, 149 45, 154 56, 319 51, 119 35, 773 131,965 86,892
  Inc ome t ax expense 17,705 6,657 5,754 9,320 9,173 8,027 24,362 17,200
  Profit for the period 79, 111 28, 492 39, 400 46, 999 41, 946 27, 746 107,603 69,692
  *As of 1 January 2018, on the application of IFRS 9, the Group reports a line of impairment los s es of receivables while comparative data have not been res tated
  (exception under 7.2.15 of IFRS 9).
  18

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018

  Table 5: Consolidated statement of financial position of GPW Group by quarter in 2017 and 2018
  Source: Condensed Consolidated Interim Financial Statements, Company


  Source: Condensed Consolidated Interim Financial Statements, Company 2018 2017
  PLN' 000 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
  Non- current assets 578,568 580,697 596,354 594,774 597,220 597,334
  Propert y, plant and equipment 108,245 108,691 110,784 112,036 113,777 116,716
  Int angible asset s 262,542 265,140 267,991 268,916 271,380 272,490
  Invest ment in assoc iat es 199,929 195,986 207,389 205,221 201,590 198,577
  Deferred t ax asset s 1,800 4,472 3,803 1,796 3,349 3,261
  Available- for- sale financ ial asset s - - 271 280 278 278
  Financ ial asset s measured at fair value t hrough
  ot her c omprehensive inc ome 204 197 - - - -
  Non- c urrent prepayment s 5,848 6,211 6,116 6,525 6,846 6,012
  Current assets 693,410 612,539 550,699 513,493 615,476 592,548
  Invent ories 60 54 56 54 53 60
  Corporat e inc ome t ax rec eivable 71 71 71 95 71 559
  T rade and ot her rec eivables 68,509 87,399 64,096 63,768 89,069 165,243
  Cont rac t asset s 1,946 - - - - -
  Financ ial asset s measured at amort ised c ost 110,840 82,707 - - - -
  Asset s held for sale - 12,151 - - - -
  Cash and c ash equivalent s 511,984 430,157 486,476 449,576 526,283 426,686
  Total assets 1,271,978 1,193,236 1,147,053 1,108,267 1,212,696 1,189,882
  Equity 826,499 839,941 811,481 771,612 724,591 772,849
  Share c apit al 63,865 63,865 63,865 63,865 63,865 63,865
  Ot her reserves 1,194 1,349 1,347 1,128 1,106 1,035
  Ret ained earnings 760,857 774,146 745,696 706,058 659,085 707,399
  Non- c ont rolling int erest s 583 581 573 561 535 550
  Non- current liabilities 256,484 255,482 259,951 260,449 258,780 258,516
  Liabilit ies under bond issue 243,767 243,670 243,573 243,475 243,378 243,281
  Employee benefit s payable 1,239 1,454 1,454 1,468 1,838 2,274
  Financ e lease liabilit ies - - - - - 17
  Ac c ruals and deferred inc ome 5,313 5,452 5,592 5,996 6,064 6,132
  Deferred inc ome t ax liabilit y 3,941 2,682 7,108 7,286 5,276 4,588
  Ot her liabilit ies 2,224 2,224 2,224 2,224 2,224 2,224
  Current liabilities 188,995 97, 813 75, 621 76, 206 229,325 158,517
  Liabilit ies under bond issue 1,899 2,070 1,938 2,100 1,896 2,069
  T rade payables 18,775 23,849 21,303 6,169 3,496 6,199
  Employee benefit s payable 10,525 8,141 12,958 10,515 8,060 5,812
  Financ e lease liabilit ies - 15 31 48 64 62
  Corporat e inc ome t ax payable 8,688 1,636 6,012 4,587 7,597 13,188
  Credit s and loans - - - 20,021 59,958 59,798
  Performanc e obligat ions 22,375 33,037 - - - -
  Ac c ruals and deferred inc ome * 563 559 7,386 15,641 37,194 41,722
  Provisions for ot her liabilit ies and c harges 68 67 210 191 318 317
  Ot her c urrent liabilit ies 126,102 28,439 25,783 16,934 110,742 29,350
  Total equity and liabilities 1,271,978 1,193,236 1,147,053 1,108,267 1,212,696 1,189,882
  * As of 2018, deferred income is pres ented under performance obligations .
  19

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
  2. Presentation of the financials

  REVENUE
  The Group has three revenue -generating segments:
   financial market,
   commodity market,
   other revenues.
  Revenues from the financial market include revenues from:
   trading,
   listing,
   information services.
  Trading revenue includes fees paid by market participants in respect of:
   transactions on markets of equities and equity -related instruments,
   transactions in derivative financial instruments,
   transactions in debt instruments,
   transactions in other cash market instruments,
   other fees paid by market participants.
  Revenues from transactions in equities and equity -related securities are the Group’s main source
  of trading revenues and its main source of sales revenues in general.
  Revenues from transactions in derivative financial instruments are the second biggest so urce of
  trading revenues on the financial market after revenues from transactions in equities. Transactions
  in WIG20 index futures account for the majority of revenues from transactions in derivatives.
  Revenues from other fees paid by market participants i nclude mainly fees for services providing
  access to the trading system.
  Revenues from transactions in debt instruments were the third largest source of trading revenues
  on the financial market in H1 2018. Revenues from transactions in debt instruments are generated
  by the Catalyst market as well as the Treasury BondSpot Poland market operated by BondSpot
  S.A., a subsidiary of GPW.
  Revenues from transactions in other cash market instruments include fees for trading in structured
  products, investment certifi cates and ETF (Exchange Traded Fund) units.
  Listing revenues include two elements:
   one -off fees paid for introduction of shares and other instruments to trading on the
  exchange,
   periodic listing fees.
  Revenues from information services mainly include fees paid by data vendors for real -time market
  data as well as historical and statistical data. Real -time data fees include fixed annual fees and
  monthly fees based on the data vendor’s number of subscribers and the scope of data feeds used
  by a subscriber. Re venue from real -time data fees includes revenue from WIBOR and WIBID
  reference rates.
  Revenues of the Group in the commodity market segment include revenues of TGE and IRGiT as
  well as revenues of InfoEngine from i ts activity as a trade operator and the en tity responsible for
  balancing.
  Revenue on the commodity market includes the following:
  20

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
   trading,
   operation of the Register of Certificates of Origin,
   clearing ,
   information services .
  Trading revenue on the commodity market includes:
   revenue from trading in electricity (spot and forward),
   revenue from trading in natural gas (spot and forward),
   revenue from trading in property rights,
   other fees paid by market participants (members).
  Other fees paid by market participants include TGE fees as well as revenues of InfoEngine as a
  trade operator and the entity responsible for balancing.
  Revenues of the sub -segment “clearing” include revenues of the company IRGiT, which clears and
  settles exchange transactions concluded on TGE , manages the resources of the clearing guarantee
  system and determines the amount of credits and debits of IRGiT members resulting from their
  transactions.
  The Group’s other revenues include revenues of GPW and the TGE Group, among others, from office
  space lease, col ocation and promotion activities.
  The Group ’s sales revenues amounted to PLN 17 2.6 million in H1 2018 , a de crease of 3.4 % (PLN
  6.1 million) compared to PLN 1 78.7 million in H1 2017 .
  The de crease in sales revenues year on year in H1 2018 was driven by a de crease in revenues from
  the financial market segment by PLN 11.5 million or 10.6 %, mainly from transactions in equities
  and equity -related instruments (down by PLN 10.2 million). Listing revenue also decreased by PLN
  0.7 million or 5.3 %. T he revenue from i nformation services and the calculation of reference rates
  increased by PLN 1.0 million year on year . The revenues from the commodity market increased
  by PLN 5.6 million or 8 .0% year on year . The increase of the revenue from the commodity market
  was mainly driven by an increase of the revenue from trade in electricity by PLN 3.6 million or
  94.5 %, an increase of the revenue from trading in property rights to certificates of origin by PLN
  0.3 m illion and an increase of the revenue from other fees paid by market participants by PLN 0.4
  million year on year in H1 2018 . The revenue from clearing increased by PLN 2.2 million . The
  revenue from the operation of the register of cer tificates of origin d ecreased by PLN 0.8 million year
  on year in H1 2018 .
  The revenue of GPW was PLN 95.4 million in H1 2018, a decrease of 8.6% or PLN 9.0 million year
  on year. The revenue of TGE stood at PLN 51.6 million in H1 2018 compared to PLN 48 .8 million in
  H1 2017 , re presenting an increase of PLN 2.8 million or 5.8 % year on year in H1 2018 . The revenue
  of IRGiT was PLN 2 3.6 million in H1 2018 , an in crease of PLN 2.4 million or 11.1 % year on year.
  The revenue of BondSpot dec reased and stood at PLN 5 .7 million in H1 2018 compared to PLN 6.7
  million in H1 2017 .
  The revenue of the GPW Group by segment is presented below.
  21

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
  Table 6: Consolidated revenues of GPW Group and revenue structure in the six -month periods ended 30
  June 2017 and 30 June 201 8

  * Other revenues include the financial market and the commodity market.
  Source: Condensed Consolidated Interim Financial Statements, Company
  Six- month period ended
  PLN' 000, % 30 June 2018 % 30 June 2017 %
  Financial market 96, 635 56% 108, 123 61% (11, 488) - 10.6%
  T rading revenue 63,000 37% 74,812 42% (11,812) - 15.8%
  Equit ies and equit y- relat ed inst rument s 47,800 28% 57,985 32% (10,185) - 17.6%
  Derivat ive inst rument s 6,227 4% 6,589 4% (362) - 5.5%
  Ot her fees paid by market part ic ipant s 3,644 2% 3,835 2% (191) - 5.0%
  Debt inst rument s 5,140 3% 6,192 3% (1,052) - 17.0%
  Ot her c ash inst rument s 189 0% 211 0% (22) - 10.4%
  List ing revenue 11,759 7% 12,412 7% (653) - 5.3%
  List ing fees 10,111 6% 10,101 6% 10 0.1%
  Int roduc t ion fees, ot her fees 1,648 1% 2,311 1% (663) - 28.7%
  Informat ion servic es and revenue from
  c alc ulat ion of referenc e rat es 21,876 13% 20,899 12% 977 4.7%
  Real- t ime informat ion and revenue from
  c alc ulat ion of referenc e rat es 20,088 12% 19,350 11% 738 3.8%
  Indic es and hist oric al and st at ist ic al
  informat ion 1,788 1% 1,549 1% 239 15.4%
  Commodity market 75, 446 44% 69, 885 39% 5, 561 8.0%
  T rading revenue 37,384 22% 33,223 19% 4,161 12.5%
  Elec t ric it y 7,442 4% 3,826 2% 3,616 94.5%
  Spot 1,408 1% 1,379 1% 29 2.1%
  Forward 6,034 3% 2,447 1% 3,587 146.6%
  Gas 4,209 2% 4,391 2% (182) - 4.1%
  Spot 1,560 1% 1,496 1% 64 4.3%
  Forward 2,649 2% 2,895 2% (246) - 8.5%
  Propert y right s in c ert ific at es of origin 20,145 12% 19,798 11% 347 1.8%
  Ot her fees paid by market part ic ipant s 5,588 3% 5,208 3% 380 7.3%
  Regist er of c ert ific at es of origin 16,049 9% 16,897 9% (848) - 5.0%
  Clearing 21,783 13% 19,594 11% 2,189 11.2%
  Informat ion servic es 230 0% 171 0% 59 34.5%
  Other revenue * 502 0% 661 0% (159) - 24.1%
  Total 172, 583 100% 178, 669 100% (6, 086) - 3.4%
  Change
  (H1 2018
  vs
  H1 2017)
  Change (%)
  (H1 2018
  vs
  H1 2017)
  22

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
  The Group earns revenue both from domestic and foreign clients. The table below presents revenue
  by geographic segment.
  Table 7: Consolidated revenues of the Group by geographical segment in the six -month periods ended 30
  June 2017 and 30 June 201 8

  Source: Condensed Consolidated Interim Financial Statements, Company

  FINANCIAL MARKET
  TRADING
  The revenues of the Group from trading on the financial market stood at PLN 63.0 million in H1
  2018 compared to PLN 74.8 million in H1 2017 .
  Equities and equity -related instruments
  Revenues from trading in equities and equity -related instruments amounted t o PLN 47.8
  million in H1 2018 and de creased by 17.6 % or PLN 10.2 million year on year compared to PLN 58.0
  million in H1 2017 .
  The de crease of the revenues from trading in equities was driven by a de crease of the value of
  trade on the Main Market. The tota l value of trade on the Main Market was PLN 104.9 billion in H1
  2018, a decrease of 25.5% year on year (including a de crease of trade on the electronic order book
  by 18.6 % and a de crease of the value of block trades by 79.9% ).
  However, it should be noted that 2017 was a record year in terms of the value of trade on the stock
  market, where the average monthly turnover was PLN 19.7 billion. The monthly turnover dropped
  to ca. PLN 17 billion in H1 2018 but remained higher than PLN 16.95 billion in 2015 and PL N 15.77
  billion 2016. The drivers of the decrease of turnover year on year included:
  • changes of market conditions and drop of GPW’s main indices. WIG20 gained more than 26%
  in 2017 but lost more than 12% year to date in 2018. Market conditions do not f avour
  investments in stocks so investors opt for other asset classes which can generate positive
  returns:
  • less active trading by domestic institutional investors: investment funds and pension funds;
  • changes driven by MiFID II, including unbundling, which precipitate an increase of the market
  share of foreign brokers. Six- month period ended
  PLN'000, % 30 June 2018 % 30 June 2017 %
  Revenue from foreign c ust omers 44,091 26% 42,203 24% 1,888 4.5%
  Revenue from loc al c ust omers 128,492 74% 136,466 76% (7,974) - 5.8%
  Total 172, 583 100% 178, 669 100% (6, 086) - 3.4%
  Change
  (H1 2018
  vs
  H1 2017)
  Change (%)
  (H1 2018
  vs
  H1 2017)
  23

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
  Table 8: Data for the markets in equities and equity -related instruments

  Source: Condensed Consolidated Interim Financial Statements, Company
  Derivatives
  Revenues of the Group from transactions in derivatives on the financial marke t amounted to PLN
  6.2 million in H1 2018 compared to PLN 6.6 million in H1 2017 , representing a de crease of PLN 0.4
  million or 5.5 %.
  The total volume of trade in derivatives was s table year on year in H1 2018. The volume of trade
  in WIG20 futures, which account for the major part of the revenues from transactions in derivatives,
  decreased by 9.9% year on year in H1 2018. The volume of trade in currency futures increased by
  97.8% fr om PLN 0.5 million to 1.1 million contracts, which levelled off the total volume of trade.
  However, fees on currency futures are the lowest among all fees on futures; hence, their impact
  on revenue is much smaller.
  Table 9: Data for the derivatives market

  Source: Condensed Consolidated Interim Financial Statements, Company
  Other fees paid by market participants
  Revenues of the Group from other fees paid by mark et participants stood at PLN 3.6 million , a
  decrease of 5.0% or PLN 0.2 million year on year . The fees mainly include fees for access to and
  use of the trading system (among others, licence fees, connection fees and maintenance fees).
  Debt instruments
  Revenues of the Group from transactions in debt instruments stood at PLN 5.1 million in H1 2018
  co mpared to PLN 6.2 million in H1 2017 . The majority of the Group’s revenues from the debt
  instruments segment is generated by Treasury BondSpot Poland (TBSP).
  The year -on -year de crease of the revenues on TBSP in H1 2018 was driven by a decrease of the
  value of transactions on TBS Poland, including both cash and conditional trades .
  The value of trade in Polish Treasury securities on TBSP was PLN 188.2 billion in H1 2018 , a
  de crease of 27.9% year on year. The de crease of the value of trade was reported in both market Six- month period ended
  30 June 2018 30 June 2017
  Financial market, trading revenue:
  equities and equity- related instruments (PLN million) 47. 8 58. 0 (10. 2) - 17.6%
  Main Market:
  Value of t rading (PLN billion) 104.9 140.9 (35.9) - 25.5%
  Volume of t rading (billions of shares) 5.6 8.0 (2.5) - 30.9%
  NewConnect:
  Value of t rading (PLN billion) 0.6 0.9 (0.2) - 25.1%
  Volume of t rading (billions of shares) 0.9 1.6 (0.7) - 44.9%
  Change
  (H1 2018
  vs
  H1 2017)
  Change (%)
  (H1 2018
  vs
  H1 2017) Six- month period ended
  30 June 2018 30 June 2017
  Financial market, trading revenue:
  derivatives (PLN million) 6. 2 6. 6 (0. 4) - 5.5%
  Volume of t rading in derivat ives (millions of c ont rac t s): 4.2 4.2 (0.0) 0.0%
  inc l.: Volume of t rading in WIG20 fut ures (millions of
  c ont rac t s) 2.3 2.5 (0.3) - 9.9%
  Change
  (H1 2018
  vs
  H1 2017)
  Change (%)
  (H1 2018
  vs
  H1 2017)
  24

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
  segments . Conditional transactions stood at PLN 1 16.3 billion in H1 2018 , a decrease of 22 .4%
  year on year. Cash transactions stood at PLN 71.9 billion in H1 2018 , a decrease of 35.2 % year on
  year .
  The decrease in turnover in H1 2018 was mainly dri ven by market conditions impacting the local
  interest rate market, which affected the yields and prices on the local Treasury bond market. Those
  conditions included relatively low inflation readin gs and the plans of the Polish Monetary Policy
  Council (RPP) to keep the rates unchanged by the end of 2020, a strong public budget, limited
  supply of bonds at auctions held by the Ministry of Finance, and no impact of changes in the
  structure of Treasury securities holders with a dropping share of foreign investor s, which was offset
  by a growing share of local banks due among other things to tax incentives (Treasury securities
  reduce the value of assets in the calculation of the bank tax).
  The value of trading on Catalyst was PLN 1.6 billion in H1 2018, representin g an increase of 20.3%
  year on year . Revenues from Catalyst have a small share in the Group’s total revenues from
  transactions in debt instruments.
  Table 10 : Data for the debt instruments market

  Source: Condensed Consolidated Interim Financial Statement s, Company
  Other cash market instruments
  Revenues from transactions in other cash market instruments stood at PLN 189.0 thousand in
  H1 2018 compared to PLN 211 thousand in H1 2017, a decrease of 10.4% . The revenues include
  fees for trading in structured products, investment certificates, and ETF units.
  LISTING
  Listing revenues on the financial market amounted to PLN 1 1.8 million in H1 2018 compared to
  PLN 12.4 million in H1 2017 .
  Revenues from listing fees were stable year on year and amounted to PLN 10. 1 million in H1 2018 .
  The main driver of revenues from listing fees is the number of issuers listed on the GPW markets
  and their capitalisation at the year’s end.
  Revenues from fees for introduction and other fees decreased and amounted to PLN 1.6 million
  in H1 2018 compared to PLN 2.3 million in H1 2017 . The revenues are driven mainly by the number
  and value of new listings of shares and bonds on the GPW markets. The value of IPOs and SPO s
  de creased significantly year on year in H1 2018 . The value of IPOs dropped from PLN 2.3 billion to
  PLN 0.3 billion. The value of SPOs dropped from PLN 58.3 billion to PLN 1.2 billion. The SPO of
  UniCredit worth PLN 55.9 billion in H1 2017 largely contri buted to the high value of SPOs in H1
  2017.
  Listing revenues on the GP W Main Market de creased by 7.2 % year on year in H1 2018 . The table
  below presents the key financial and operating figures. Five companies were newly listed on the Six- month period ended
  30 June 2018 30 June 2017
  Financial market, trading revenue:
  debt instruments (PLN million) 5. 1 6. 2 (1. 1) - 17.0%
  Catalyst:
  Value of t rading (PLN billion) 1.6 1.3 0.3 20.3%
  inc l.: Value of t rading in non- T reasury inst rument s
  (PLN billion) 1.2 0.8 0.4 47.5%
  Treasury BondSpot Poland, value of trading:
  Condit ional t ransac t ions (PLN billion) 116.3 149.9 (33.7) - 22.4%
  Cash t ransac t ions (PLN billion) 71.9 111.0 (39.1) - 35.2%
  Change
  (H1 2018
  vs
  H1 2017)
  Change (%)
  (H1 2018
  vs
  H1 2017)
  25

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
  Main Market and 14 companies were delisted in H1 2018. The capitalisation of the delisted
  companies was PLN 15.3 billion, adding to the decrease of trading in H1 2018.

  Table 11 : Data for the GPW Main Market

  Source: Company
  Listing revenues from NewConnect were stable year on year and stood at PLN 1.1 million in H1
  2018 . The table below presents the key financial and operating figures.
  Table 12 : Data for NewConnect

  Source: Company
  Listing revenue s from Catalyst stood at PLN 1.3 million in H1 2018 and increased moderately year
  on year . The table below presents the key financial and operating figures. Six- month period ended
  30 June 2018 30 June 2017
  Main Market
  Listing revenue (PLN million) 9.4 10.2 (0. 7) - 7.2%
  T ot al c apit alisat ion of list ed c ompanies (PLN billion) 1,229.2 1,316.5 (87.3) - 6.6%
  inc luding: Capit alisat ion of list ed domest ic c ompanies 569.3 645.0 (75.7) - 11.7%
  inc luding: Capit alisat ion of list ed foreign c ompanies 659.8 671.5 (11.6) - 1.7%
  T ot al number of list ed c ompanies 473 483 (10.0) - 2.1%
  inc luding: Number of list ed domest ic c ompanies 424 432 (8.0) - 1.9%
  inc luding: Number of list ed foreign c ompanies 49 51 (2.0) - 3.9%
  Value of offerings (IPO and SPO) (PLN billion) * 1.5 60.7 (59.2) - 97.6%
  Number of new list ings (in t he period) 5 6 (1.0) - 16.7%
  Capit alisat ion of new list ings (PLN billion) 1.4 5.3 (3.9) - 73.8%
  Number of delist ings 14 10 4.0 40.0%
  Capit alisat ion of delist ings* * (PLN billion) 15.3 4.1 11.2 275.1%
  * inc luding SPO of UniCredit S.p.A. at PLN 55.9 billion in Q1 2017
  ** based on market c apit alisat ion at t he t ime of delist ing
  Change
  (H1 2018
  vs
  H1 2017)
  Change (%)
  (H1 2018
  vs
  H1 2017) Six- month period ended
  30 June 2018 30 June 2017
  NewConnect
  Listing revenue (PLN million) 1.1 1.1 0. 0 0.0%
  T ot al c apit alisat ion of list ed c ompanies (PLN billion) 8.7 10.3 - 1.6 - 15.4%
  inc luding: Capit alisat ion of list ed domest ic c ompanies 8.5 9.9 - 1.4 - 14.2%
  inc luding: Capit alisat ion of list ed foreign c ompanies 0.2 0.4 - 0.2 - 46.6%
  T ot al number of list ed c ompanies 403 404 -1 - 0.2%
  inc luding: Number of list ed domest ic c ompanies 397 396 1 0.3%
  inc luding: Number of list ed foreign c ompanies 6 8 -2 - 25.0%
  Value of offerings (IPO and SPO) (PLN billion) 0.1 0.1 0.0 4.1%
  Number of new list ings (in t he period) 8 5 3 60.0%
  Capit alisat ion of new list ings (PLN billion) 0.3 0.2 0.2 87.7%
  Number of delist ings* 13 7 6 85.7%
  Capit alisat ion of delist ings* * (PLN billion) 0.3 0.6 - 0.3 - 51.3%
  * inc ludes c ompanies whic h t ransferred t o t he Main Market
  Change
  (H1 2018
  vs
  H1 2017)
  Change (%)
  (H1 2018
  vs
  H1 2017)
  26

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
  Table 13 : Data for Catalyst

  Source: Company
  INFORMATION SERVICES
  Revenues from information services including the financial market and the commodity market
  amounted to PLN 2 2.1 million in H1 2018 compared to PLN 2 1.1 million in H1 2017 .
  Table 14 : Data for information services

  Source: Condensed Consolidated Interim Financial Statements, Company

  The increase of the revenue from information services in 2018 was driven by:
  • start of the sale of WIBID/WIBOR data (as of 1 July 2017);
  • acquisition of new customers of GPW Group data (data vendors, non -display data users);
  • increase in the number of TGE and BondSpot data subscribers;
  • introduction (as of 1 January 2018) of fees for the distribution of delayed data from GPW and for
  the use of GPW data by Service Facilitators who co -operate with data vendors in the distribution
  of data to subscribers.
  Six- month period ended
  30 June 2018 30 June 2017
  Catalyst
  Listing revenue (PLN million) 1.3 1.2 0.1 5.8%
  Number of issuers 152 169 (17) - 10.1%
  Number of issued inst rument s 588 592 (4) - 0.7%
  inc luding : non- T reasury inst rument s 539 551 (12) - 2.2%
  Value of issued inst rument s (PLN billion) 775.0 744.6 30.4 4.1%
  inc luding: non- T reasury inst rument s 80.1 83.3 - 3.2 - 3.9%
  Change
  (H1 2018
  vs
  H1 2017)
  Change (%)
  (H1 2018
  vs
  H1 2017) Six- month period ended
  30 June 2018 30 June 2017
  Revenues from information services and WIBID and
  WIBOR reference rate services * (PLN million) 22.1 21.1 1. 0 4.9%
  Number of dat a vendors 73 52 21 40.4%
  Number of subsc ribers ('000 subsc ribers) 252.6 232.0 20.6 8.9%
  * revenues from informat ion servic es c ont ein financ ial market dat a and c ommodit y market dat a
  Change
  (H1 2018
  vs
  H1 2017)
  Change (%)
  (H1 2018
  vs
  H1 2017)
  27

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
  COMMODITY MARKET
  Revenues on the commodity market include mainly the revenues of the TGE Group.
  Revenues of the TGE Group are driven mainly by the volume of transactions in electricity, natural
  gas and property rights, the volume of certificates of origin issued and cancelled by members of
  the Register of Certificates of Origin, as well as revenues from clearing and se ttlement of
  transactions in exchange -traded commodities in the clearing sub -segment operated by IRGiT.
  Revenues of the GPW Group on the commodity market stood at PLN 75.4 million in H1 2018
  compared to PLN 6 9.9 million in H1 2017 .
  The year -on -year increase of revenues on the commodity market in H1 2018 was mainly driven by
  an increase in revenues from trade in electricity , which stood at PLN 7.4 million compared to PLN
  3.8 million in H1 2017 , representing an increase of 94.5 % or PLN 3.6 million . Revenues fr om trading
  in property rights in certificates of origin increased by PLN 0.3 million while r evenues from other
  fees paid by market participants increased by 0.4 million. Revenues from clearing on the commodity
  market increased by a high 11.2% or PLN 2.2 mi llion. Revenues from transactions in gas decreased
  by 4.1% and reve nues from the operation of the register of certificates of origin de creased by 5.0 %
  year on year in H1 2018 .
  Revenue from information services on the commodity market includes information services sold via
  GPW’s channels. Revenue from information services on the commodity market stood at PLN 2 30
  thousand in H1 2018.

  TRADING
  Revenues of the GPW Group from trading on the commodity market stood at PLN 3 7.4 million in
  H1 2018 , including PLN 1.4 million of revenues from spot transactions in electricity, PLN 6.0 million
  of revenues from forward tran sactions in electricity, PLN 1.6 million of revenues from s pot
  transactions in gas, PLN 2.6 million of revenues from forward transac tions in gas, PLN 20.1 million
  of revenues from transactions in property rights in certificates of or igin of electricity, and PLN 5.6
  million of other fees paid by market participants. Revenues from trading increased by 12.5 % or
  PLN 4.2 million year on yea r in H1 2018 .
  The Group’s revenues from trade in electricity amounted to PLN 7.4 million in H1 2018 compared
  to PLN 3.8 million in H1 2017 . The total volume of trading on the energy markets operated by TGE
  amounted to 95.3 TWh in H1 2018 compared to 46.9 TWh in H1 2017 .
  The year -on -year in crease of the revenues from trade in electricity was driven by a much higher
  volume of forward transactions. The volume of forward transact ions increased by 139 .8% year on
  year. The (six -month) volume of forward transact ions in electricity on TGE was the highest since
  January 2016.
  The market in electricity is sensitive to changes in the legal and international environment. The
  increase in trade on the electricity market was driven by the amendment of the obligation to se ll
  electricity on the exchange under the Energy Law, which took effect in December 2017. The
  amendment raised the mandatory volume of sale on a commodity exchange to not less than 30%
  of electricity produced during the year, as compared to 15% in 2017. In addition, gas prices for
  industrial clients were deregulated in October 2017. This has a positive effect on TGE as wholesale
  market organiser because its role in the process of setting prices for industrial clients grew.
  The Market in Financial Instruments Directive (MiFID II) took effect in January 2018. MiFID II gives
  a new status to such derivatives and imposes new obligations on organisers and participants in
  trade in such instruments. The uncertainty around MiFID II and doubts about its impact on the
  energy market probably impacted the volume of trade on the commodity exchange in 2017. TGE
  implemented the Act on MiFID II in January 2018. Therefore, greater stability and clarity of market
  28

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
  regulation could encourage companies to trade on the forward marke t, which could drive the
  volume of trade in 2018.
  The Group’s revenues from trade in gas amounted to PLN 4.2 million in H1 2018 compared to PLN
  4.4 million in H1 2017 . The volume of trade in natural gas on TGE was 5 1.8 TWh in H1 2018
  compared to 5 4.3 TWh in H1 2017 . The volume of trade on the Day -ahead and Intraday Market in
  gas was 14.5 TWh in H1 2018 compared to 14.7 TWh in H1 2017 . The volume of trade on the
  Commodity Forward Instruments Market was 37.3 TWh in H1 2018, a decrease of 5.9% year on
  ye ar.
  The Group’s revenue from the operation of trading in property rights stood at PLN 20.1 million
  in H 1 2018 compared to PLN 19.8 million in H 1 2017. The volume of tradin g in property rights
  stood at 35.5 TWh in H 1 2018, an in crease of 3.5 % year on year. Changes in revenue from trading
  in property rights are not proportionate to changes in the volume of trade due to different fees for
  different types of property rights. Furthermore, the revenue from trade in property rights to energy
  effici ency (white certificates) increased sharply and stood at PLN 3.2 million in H 1 2018 compared
  to PLN 2.6 million in H 1 2017. The volume of trade in property rights to energy efficiency was
  191,48 2 toe, an increase of 30.1 % year on year.
  Revenues of the Grou p from other fees paid by commodity market participants amounted to
  PLN 5.6 million in H1 2018 compared to PLN 5.2 million in H1 2017 . Other fees paid by commodity
  market participants included fees paid by TGE market participants at PLN 3.1 million, revenu es of
  InfoEngine from the activity of trade operator at PLN 1.0 million, and revenues of IRGiT at PLN 1.5
  million including participation fees, fees for participation in TGE markets, and other fees.
  Other fees paid by market participants are driven mainly by revenues from fixed market
  participation fees, fees for cancellation of transactions, fees for position transfers, fees for trade
  reporting in the RRM (Registered Reporting Mechanism), fees for access to the system, and fees
  for management of the resour ces of the guarantee fund. Other fees paid by market participants
  depend ma inly on the activity of IRGiT me mbers, in particular the number of transactions, the
  number of new clients of brokerage houses, and the number of new users accessing the clearing
  system.
  In TGE, t he revenue from exchange fees had the biggest share of all these. The main contribution
  to the revenue from other fees paid by commodity market participants was that of annual fees,
  accounting for 66,2 % of revenue from other fees. Revenue from annual fees stood at PLN 2.0
  million in H1 2018, an increase of 8.1% year on year . The Exchange Commodity Market had 7 4
  members as at 3 0 June 2018, four more than a year earlier.
  Table 15 : Data for the commodity market

  Source: Condensed Consolidated Interim Financial Statements, Company Six- month period ended
  30 June 2018 30 June 2017
  Commodity market - trading revenue (PLN million) 37.4 33.2 4. 2 12.5%
  Volume of t rading in elec t ric it y
  Spot t ransac t ions (T Wh) 13.7 12.9 0.8 6.5%
  Forward t ransac t ions (T Wh) 81.6 34.0 47.6 139.8%
  Volume of t rading in gas
  Spot t ransac t ions (T Wh) 14.5 14.7 (0.2) - 1.0%
  Forward t ransac t ions (T Wh) 37.3 39.6 (2.3) - 5.9%
  Volume of t rading in propert y right s (T GE) (T Wh) 35.5 34.3 1.2 3.5%
  Change
  (H1 2018
  vs
  H1 2017)
  Change (%)
  (H1 2018
  vs
  H1 2017)
  29

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
  REGISTER OF CERTIFICATES OF ORIGIN
  Revenues from the operation of the Register of Certificates of Origin amounted to PLN 16.0
  million in H1 2018 compared to PLN 1 6.9 million in H1 2017 . The year -on -year de crease of the
  revenues was mainly driven by a decrease of revenues from cancellations of property rights,
  especially green certificates of origin, from PLN 12.5 million to PLN 10.7 million in 2018 .
  Table 16 : Data for the Register of Certificates of Origin

  Source: Condensed Consolidated Interim Financial Statements, Company
  CLEARING
  The Group earns revenue from the clearing activities of IRGiT, which is a subsidiary of TGE . The
  revenue stood at PLN 21.8 million in H1 2018 compared to PLN 19.6 million in H1 2017 . The revenue
  increased by 11.2 % or PLN 2.2 million year on year in H1 2018 due to an increase of the volumes
  of transactions on the commodity exchange .
  OTHER REVENUES
  The Group’s ot her revenues amounted to PLN 0.5 million in H1 2018 compared to PLN 0.7 million
  in H1 2017 . The Group’s other revenues include mainly revenues from office space lease , colocation
  and sponsorship , which mainly affected the decrease in other revenues .

  Six- month period ended
  30 June 2018 30 June 2017
  Commodity market - revenue from operation of
  the Register of Certificates of Origin of
  electricity (PLN million)
  16.0 16.9 (0. 8) - 5.0%
  Issued propert y right s (T Wh) 33.3 29.9 3.4 11.5%
  Canc elled propert y right s (T Wh) 17.7 31.0 (13.4) - 43.1%
  Change
  (H1 2018
  vs
  H1 2017)
  Change (%)
  (H1 2018
  vs
  H1 2017)
  30

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
  OPERATING EXPENSES
  The total operating expenses of the GPW Group amounted to PLN 8 8.4 million in H1 2018 ,
  representing a n increase of 4.8 % or PLN 4.1 million year on year. The increase of operating
  expenses was driven by an increase of depreciation and amortisation charges by PLN 2.5 million,
  mainly due to the imp lementation of TGE’s trading systems X -Stream and Sapri, an increase of
  salaries and other employee costs by 1 1.4 % or PLN 3. 5 million, an increase of external service
  charges by 3.7 % or PLN 0.8 million, and an increase of other operating expenses by PLN 0. 4 million.
  Fees and charges decreased year on year in H1 2018 due to lower provisions for the annual fee
  due to PFSA, which stood at PLN 9.0 million in H1 2018 compared to PLN 11.4 million in H1 2017.
  Separate operating expenses of GPW amounted to PLN 5 6.4 million in H1 2018 , representing an
  increase of PLN 2.4 million ( 4.4%) year on year. The in crease of the operating expenses over that
  period was mainly driven by an in crease of salaries and other employee costs, an increase of
  depreciation a nd amortisation charges and an increase of external service charges, combined with
  a decrease of fees and charges .
  Operating expenses of TGE amounted to PLN 21.9 million in H1 2018 compared to PLN 1 9.2 million
  in H1 2017 . The year -on -year increase of the oper ating expenses in H1 2018 was mainly driven by
  an increase of depreciation and amortisation charges by 79.4% or PLN 1.9 million, an increase of
  rent and other maintenance fees by PLN 0.6 million and an increase of external service charges by
  PLN 0.6 millio n.
  Operating expenses of IRGiT stood at PLN 8.3 million in H1 2018, representing an increase of PLN
  0.2 million year on year.
  Operating expenses of BondSpot stood at PLN 5.3 million in H1 2018 compared to PLN 4.9 million
  in H1 2017 , representing an in crease of 7.7% or PLN 0.4 million. The increase was mainly driven
  by an increase of external service charges by PLN 0.4 million.
  Table 17 : Consolidated operating expenses of the Group and structure of operating expenses in the six -month
  periods ended 30 J une 2017 and 30 June 201 8

  Source: Condensed Consolidated Interim Financial Statements, Company
  The table above presents changes in the structure of expenses by semi -annual periods in 2018 and
  2017 and changes between H1 2018 and H1 2017.
  Six- month period ended
  PLN' 000, % 30 June 2018 % 30 June 2017 %
  Deprec iat ion and amort isat ion 15,917 18% 13,417 16% 2,500 18.6%
  Salaries 26,848 30% 24,403 29% 2,445 10.0%
  Ot her employee c ost s 7,195 8% 6,144 7% 1,051 17.1%
  Rent and ot her maint enanc e fees 4,451 5% 5,220 6% (769) - 14.7%
  Fees and c harges 9,512 11% 11,844 14% (2,332) - 19.7%
  inc luding: PFSA fees 9,028 10% 11,357 13% (2,329) -20.5%
  Ext ernal servic e c harges 21,430 24% 20,664 25% 766 3.7%
  Ot her operat ing expenses 3,000 3% 2,588 3% 412 15.9%
  Total 88, 353 100% 84, 280 100% 4, 073 4.8%
  Change
  (H1 2018
  vs
  H1 2017)
  Change (%)
  (H1 2018
  vs
  H1 2017)
  31

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
  Table 18 : Separate operating expenses of GPW and structure of operating expenses in selected periods of
  2017 and 201 8

  Source: Company
  The comments below concerning operating expenses items are based on consolidated figures of
  the GPW Group.
  Depreciation and amortisation
  Depreciation and amortisation charges stood at PLN 1 5.9 million in H1 2018 compared to PLN 1 3.4
  million in H1 2017 . The increase in depreciation and amortisation charges year on year in H1 2018
  was driven by an in crease of depreciation and amo rtisation charges in GPW by PLN 0.5 million , an
  increase of depreciation and amortisation charges in TGE by PLN 1.9 million and an increase of
  depreciation and amortisation charges in BondSpot by PLN 0.1 million. The depreciation and
  amortisation charges in the subsidiaries IRGiT and GPW Benchmark were stable year on year . The
  high increase of depreciation and amortisation charges in TGE was driven by the implementation
  of the new trading system X -Stream in May 2017 and the Sapri system in November 2017.
  Salaries and other employee costs
  Salaries and other employee costs amounted to PLN 3 4.0 million in H1 2018 compared to PLN 3 0.5
  million in H1 2017 , representing an increase of 1 1.4 % or PLN 3.5 million.
  The in crease of salaries and other employee costs in the GPW Group year on year in H1 2018 was
  driven by an in crease of salaries and other employee costs in GPW by PLN 2.5 million, GPW
  Benchmark by PLN 0.5 million, IRGiT by PLN 0. 3 million, IAiR by PLN 0.2 million, and TGE by PLN
  0.1 million.
  The increase of salaries and other employee costs in GPW year on year in H1 2018 was driven by
  an increase of salaries by PLN 1.3 million, an increase of supplementary remuneration by PLN 0.5
  million and an increase of other employee costs, including social security costs, by PLN 0.7 million.
  The increase of salaries was driven by an upgrade of remuneration in H2 2017 and a gradual
  increase in the headcount necessary to restore part of the Company’s human res ources reduced
  during the restructuring in 2016. The increase of supplementary remuneration was driven by short -
  term contracts in the development of the strategy.
  The increase of salaries in GPW Benchmark by PLN 0.5 million was due to the fact that the com pany
  did not yet organise refere nce rate fixings in H1 2017. This business was launched on 30 June
  2017, i.e., in practice, as of Q3 2017, and the company hired expert staff. The increase of salaries
  in IRGiT was driven by an increase of gross salaries by PLN 0.1 million and an increase of annual
  bonuses by PLN 0.1 million; the increase of social security costs by PLN 0.1 million was due to the
  increase of salaries. The increase of remuneration in IRGiT was driven by an increase of the Six- month period ended
  PLN' 000, % 30 June 2018 % 30 June 2017 %
  Deprec iat ion and amort isat ion 10,163 18% 9,712 18% 451 4.6%
  Salaries 15,759 28% 14,012 26% 1,747 12.5%
  Ot her employee c ost s 4,787 8% 3,986 7% 801 20.1%
  Rent and ot her maint enanc e fees 3,767 7% 3,719 7% 48 1.3%
  Fees and c harges 5,168 9% 6,622 12% (1,454) - 22.0%
  inc luding: PFSA fees 4,806 9% 6,260 12% (1,454) -23.2%
  Ext ernal servic e c harges 14,558 26% 13,995 26% 563 4.0%
  Ot her operat ing expenses 2,200 4% 1,985 4% 215 10.8%
  Total 56, 402 100% 54, 031 100% 2, 371 4.4%
  Change
  (H1 2018
  vs
  H1 2017)
  Change (%)
  (H1 2018
  vs
  H1 2017)
  32

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
  headcount. IAiR launc hed its operation in H2 201 7, as well. The changes of salaries in other
  companies were due to absenteeism in 2017, which implies a lower reference base for H1 2018.
  The headcount of the Group was 3 29 FTEs as at 30 June 2018 .
  Table 19 : Employment in GPW Group

  Source: Company
  Rent and other maintenance fees
  Rent and other maintenance fees amounted to PLN 4.5 million in H1 2018 compared to PLN 5.2
  million in H1 2017 . The decrease of the cost was driven by completed relocation of all companies
  of the GPW Group to a shared head office in order to optimise the cost of rent of the lease d office
  space. Following the integration, GPW’s subsidiaries use office space owned by GPW. The physical
  integration of the GPW Group was completed in Q1 2018.
  Fees and charges
  Fees and charges stood at PLN 9.5 million in H1 2018 compared to PLN 11.8 million in H1 2017 .
  The main component of fees and charges are fees paid to the Polish Finan cial Supervision Authority
  (PFSA) for capital market supervision (PLN 9.0 million in H1 2018 ). Following the change of the
  system of financing the cost of market supervision and of the range of entities participating in the
  financing as of the beginning of 2016, the full estimated amount of the annual PFSA fee is
  recognised early in the year. It should be noted, however, that the fee may vary year to year
  depending on a range of factors. The exact, final amount of the annual fee may only be calculated
  after the Chairperson of the Polish Financial Supervision Authority publishes the fees and the
  indicators necessary to calculate the fees in a public communique promulgated in the Official Journal
  of the Polish Financial Supervision Authority by 31 August of ea ch calendar year. The calculated fee
  is to be paid by 30 September of the calendar year.
  The final PFSA fee calculated in 2017 was PLN 5.6 million in the GPW Group.

  As at
  # FTEs 30 June 2018 31 December
  2017 30 June 2017
  GPW 195 189 179
  Subsidiaries 134 139 135
  Total 329 328 314
  33

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
  External service charges
  External service charges amounted to PLN 2 1.4 million in H1 2018 compared to PLN 20.7 million in
  H1 2017 , representing an increase of 3.7 % or PLN 0.8 million.
  Table 20 : Consolidated external service charges of the Group and structure of external service charges in the
  six -month periods ended 30 June 201 7 and 30 June 201 8

  Source: Condensed Consolidated Interim Financial Statements
  The increase of external service charges year on year in H1 2018 was mainly driven by an increase
  of the following cost items:
  1/ infrastructure main tenance – an increase of PLN 0.8 million due to the cost of IT hardware and
  software maintenance services. The increase of the Group’s IT infrastructure maintenance costs
  was driven by an increase in TGE by PLN 1.2 million or ca. 79.1% due to the commissioning of two
  new systems, X -Stream and Sapri, in 2017. The cost of system licences and support in H1 2017
  was low because X-Stream was rolled out in May 2017 and Sapri in November 2017. The
  maintenance cost of both systems in 2018 was charged throughout the year ,
  2/ TBSP market main tenance – an increase of PLN 0.2 million due to a change of maintenance fees
  of the trading sy stem TradeImpact in 2018 ,
  3/ market liquidity support – an increase of PLN 0.1 million in market making. As of the beginning
  of 2018, GPW aligned all market maker agreements with the MiFID II requirements, discontinued
  bilateral agreements with market make rs and launched programmes open to all market makers. In
  addition, the SuperAnimator TOP7 programme was extended to include all WIG20 companies;
  under the programme, market makers ranking in the top 3 by value of t urnover in a given month
  are eligible to u se specific fee reductions , Six- month period ended
  PLN' 000, % 30 June 2018 % 30 June 2017 %
  IT c ost : 11,603 54% 11,431 55% 172 1.5%
  IT infrast ruc t ure maint enanc e 8,103 38% 7,337 36% 766 10.4%
  T BSP maint enanc e servic e 741 3% 520 3% 221 42.5%
  Dat a t ransmission lines 2,604 12% 2,727 13% (123) -4.5%
  Soft ware modific at ion 155 1% 847 4% (692) -81.7%
  Offic e and offic e equipment maint enanc e: 1,443 7% 1,611 8% (167) - 10.4%
  Repair and maint enanc e of inst allat ions 276 1% 457 2% (182) -39.7%
  Sec urit y 712 3% 676 3% 36 5.4%
  Cleaning 264 1% 286 1% (23) -8.0%
  Phone and mobile phone servic es 192 1% 191 1% 1 0.4%
  Int ernat ional (energy) market servic es 888 4% 999 5% (111) -11.1%
  Leasing, rent al and maint enanc e of vehic les 329 2% 340 2% (11) - 3.3%
  T ransport at ion servic es 59 0% 67 0% (8) - 12.3%
  Promot ion, educ at ion, market development 2,453 11% 2,503 12% (50) - 2.0%
  Market liquidit y support 445 2% 363 2% 82 22.6%
  Advisory (inc luding: audit , legal servic es,
  business c onsult ing) 3,057 14% 1,981 10% 1,076 54.3%
  Informat ion servic es 154 1% 331 2% (177) - 53.4%
  T raining 313 1% 222 1% 91 41.1%
  Mail fees 36 0% 56 0% (20) - 35.7%
  Bank fees 62 0% 61 0% 1 1.6%
  T ranslat ion 237 1% 205 1% 32 15.6%
  Ot her 350 2% 494 2% (143) - 29.0%
  Total 21, 430 100% 20, 664 100% 766 3.7%
  Change
  (H1 2018
  vs
  H1 2017)
  Change (%)
  (H1 2018
  vs
  H1 2017)
  34

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
  4/ advisory – an increase of PLN 1.1 million, mainly driven by costs and support in the strategy
  update and the review of the valuation of the associate Aquis ,
  5/ training – an increase of PLN 0.1 million driven by higher spending of the training budget in H1
  2018 compared to H1 2018.
  Other operating expenses
  Other operating expenses amounted to PLN 3.0 million in H1 2018 compared to PLN 2.6 million in
  H1 2017 , representing an in crease of PLN 0.4 million or 15.9% . Other ope rating expenses in H1
  2018 included the cost of material and energy consumption at PLN 1.6 million, industry organisation
  membership fees at PLN 0.3 million, insurance at PLN 0.2 million, business travel at PLN 0. 7 million
  and conference participation at P LN 0.2 million . The cost of business travel reported the highest
  increase year on year in H1 2018 by 78.2% or PLN 0.3 million, mainly due to the cost of
  international travel. The increase in the cost of business travel follows from a focus on the
  developme nt of relations with counterparties and investors and from GPW’s efforts to identify new
  opportunities of development.

  OTHER INCOME AND EXPENSES
  Other income of the Group amounted to PLN 1.1 million in H1 2018 compared to PLN 0.4 million
  in H1 2017 . Other income includes damages received, gains on the sale of property, plant and
  equipment, medical services reinvoiced to employees (PLN 0.2 million), an annual correction of
  input VAT at PLN 0.4 million, as well as other income at PLN 0.4 million inclu ding mainly TGE’s
  revenue from PSE in respect of the PCR ( Price Coupling of Regions) project at PLN 0.3 million.
  Other expenses of the Group amounted to PLN 4.3 million in H1 2018 compared to PLN 5.3 million
  in H1 2017 , representing a decrease of PLN 0.9 million . Other expenses include donations paid,
  losses on the sale of property, plant and equipment, revaluation write -downs of receivables, and
  provisions against damages. Donations stood at PLN 1.6 million in H1 2018 compared to PLN 3.4
  million in H1 2017. Donations included GPW’s donation of PLN 1.5 million to the Polish National
  Foundation, PLN 136 thousand to the GPW Foundation, and PLN 1 thousand to Caritas .
  As of 1 January 2018, following alignment with IFRS 9, the Group recognises a separate profit and
  loss account line: impairment losses on receivables, without a restatement of comparative figures
  (exemption under IFRS 9 7.2.15). Impairment losses on receiv ables are measured on the basis of
  expected credit loss in the lifetime of debt; the detailed description of the valuation of expected
  credit loss is presented in the financial section of the report for the six -month period ended 30 June
  2018. The expected credit loss charged to the Group’s results was PLN 1.9 million in H1 2018 vs.
  PLN 0.6 million in H1 2017.
  FINANCIAL INCOME AND EXPENSES
  Financial income of the Group amounted to PLN 50.1 million in H1 2018 compared to PLN 2.9
  million in H1 2017 , representing an increase of P LN 47.1 million . The high f inancial income in H1
  2018 was driven by GPW’s sale of the stake in the associate Aquis .
  O 8 June 2018, in connection with an IPO, shares of the associate Aquis Exchange Limited were
  allocated. GPW held 20.31% of votes and economic rights. As a result, GPW sold Aquis shares at
  GBP 2.69 per share on 14 June 2018. The value of the sale of GPW’s stake in Aquis is GBP
  12,396,327 gross. The sale of the stake is shown in GPW’s accounts at the FX rate of GB P/PLN
  4.8582. The financial income on the transaction recognised in the consolidated accounts is PLN
  45.4 million.
  In addition, financial income includes mainly interest on bank deposits and positive FX differences.
  Income from interest on bank deposits and current accounts stood at PLN 2.9 million in H1 2018,
  35

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
  an increase of PLN 0.1 million year on year. The Group earned an income from Treasury bon ds held
  at PLN 0.4 million.
  Financial expenses of the Group amounted to PLN 4.3 million in H1 2018 compared to PLN 10.0
  million in H1 2017 , representing a de crease of PLN 5.7 million.
  The de crease of financial expenses year on year in H1 2018 was due to t he recognition of PLN 4.6
  million of interest on outstanding VAT in TGE for 2011 -2016 in H1 2017 .
  Interest cost of GPW’s issued bonds (including the cost of the issue recognised over time) was the
  biggest item of financial expenses and stood at PLN 3.8 million in H1 2018 compared to PLN 3.7
  million in H1 2017.
  The series C bonds are fixed -rate bonds a t an interest rate of 3.19% p.a. The series D and E bonds
  are floating -rate bonds whose interest rate is equal to WIBOR 6M plus a margin. The margin on the
  series D and E bonds is 0.95%. Interest on the bonds is paid semi -annually. The series D and E
  bonds are due for redemption on 31 January 2022.
  The interest rate on the series D and E bonds was 2.76% in H1 2018 and in 2017.

  In addition, TGE recognised interest on a bank loan taken to pay the outstanding tax in 2017. The
  interest stood at PLN 0.5 million in H1 2017. There was no such interest cost in H1 2018.

  SHARE OF PROFIT OF ASSOCIATES
  The Group’s share of profit of associates stood at PLN 5.2 million in H1 2018 compared to PLN 4.5
  million in H1 2017. The increase was driven mainly by a higher profit of KDPW Group (PLN 5.9
  million) and a lower loss of the associate Aquis (PLN 0.9 million loss in Q1 2018).
  The Group’s share of the KDPW Group profit was PLN 5.9 million in H1 2018 compared to PLN 5.5
  million in H1 2017.
  The share in the net profit of Cen trum Giełdowe was PLN 0.3 million in H1 2018 compared to PLN
  0.6 million in H1 2017.
  Aquis Exchange Limited became an associate on GPW’s acquisition of the second tranche of shares
  in February 2014. GPW held 22.99% of shares and 20.31% of economic and vot ing rights as at 31
  December 2017.
  The Group’s share of the loss of Aquis Exchange Ltd was PLN 0.9 million in H1 2018. The loss was
  recognised in Q1 2018. GPW sold its stake in Aquis in Q2 2018 and the gains on the sale were
  recognised in financial income.
  Table 21 : Profit / (Loss) of associates

  Source: Company Six- month period ended
  PLN'000 30 June 2018 30 June 2017
  KDPW S.A. Group 17,601 16,473 1,128 6.9%
  Cent rum Giełdowe S .A. 1,106 2,570 (1,464) - 57.0%
  Aquis Exc hange Lt d (4,548) (7,822) 3,274 - 41.9%
  Total 14, 160 11, 221 2, 939 26.2%
  Change
  (H1 2018
  vs
  H1 2017)
  Change (%)
  (H1 2018
  vs
  H1 2017)
  36

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
  Table 22 : GPW’s share of profit / (loss) of associates

  Source: Company
  INCOME TAX
  Income tax of the Group was PLN 24. 4 million in H1 2018 compared to PLN 1 7.2 million in H1 2017 .
  The effective income tax rate in the periods under review was 18. 5% and 19.8%, respectively,
  as compared to the standard Polish corporate income tax rate of 19%.
  Income tax paid by the Group was PLN 22.8 million in H1 2018 compared to PLN 31.4 million in
  H1 20 17 . The lower amount of income tax paid was due to the final payment in Q1 2017 of the
  income tax for 2016, paid during the year as withholding tax, which increased the amount of tax
  paid in Q1 2017.
  On 28 September 2016, the following companies: Giełda Pa pierów Wartościowych w Warszawie
  S.A., Towarowa Giełda Energii S.A., BondSpot S.A. and GPW Centrum Usług S.A., entered into a
  notarised agreement creating the GPW Tax Group (“GPW TG” or “TG”) for a period of three tax
  years from 1 January 2017 to 31 Decemb er 2019.
  The companies participating in TG are not treated individually but collectively as one corporate
  income taxpayer under the Corporate Income Tax Act. Such taxpayer’s income is determined as
  the surplus of the sum of incomes of the companies partici pating in TG over the sum of their losses.
  As the Company Representing the Tax Group, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. is
  responsible for the calculation and payment of quarterly corporate income tax advances of the Tax
  Group pursuant to the Corporate Income Tax Act.
  While income taxes of the companies participating in TG are no longer paid individually, the
  companies are still required to individually pay other taxes including VAT and local taxes.
  Six- month period ended
  PLN'000 30 June 2018 30 June 2017
  KDPW S.A. Group 5,867 5,492 375 6.8%
  Cent rum Giełdowe S .A. 274 637 (363) - 56.9%
  Aquis Exc hange Lt d (924) (1,589) 665 - 41.9%
  Total 5, 218 4, 540 678 14.9%
  Change
  (H1 2018
  vs
  H1 2017)
  Change (%)
  (H1 2018
  vs
  H1 2017)
  37

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
  V. Atypical factors and events

  GPW as the organiser of WIBID and WIBOR reference rate fixings
  The GPW Group acting through its subsidiary GPW Benchmark expanded its services as of 30 June
  2017 following the take -over of the function of organiser and calculation agent of WIBID and WIBOR
  reference r ate fixings from the Financial Markets Association ACI Polska. The new WIBID and
  WIBOR reference rate documentation implemented in February 2018 complies with the
  requirements of Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council of 8
  June 2016 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to
  measure the performance of investment funds.
  The decision of GPW to take over the functions of the organiser of reference rate fixings followed a
  proposal extend ed by the Associ ation ACI Polska to GPW. In view of Regulation (EU) 2016/1011,
  ACI Polska decided that it was unable to comply with the requirements of the Regulation and
  approached GPW with a proposal to transfer the functions of the organiser of WIBID an d WIBOR
  fixings.
  On 1 May 2018, GPW Benchmark S.A. introduced the Agreement for Use of WIBID and WIBOR
  Reference Rates under which the rates shall be used in financial instruments and contracts under
  the Regulation exclusively on the terms of the Agreement .
  The take -over of the responsibilities for WIBID and WIBOR takes place in phases including: starting
  the organisation of fixings, which took place on 30 June 2017; aligning the documentation,
  completed with the implementation of the model agreement as of 1 May 2018; review of the
  reference rate calculation methodology; and obtaining the authorisation to perform the functions
  of administrator. GPW’s decision to take over the organisation of WIBID and WIBOR rate fixings is
  an important step in its history. Wh ile GPW previously focused on trade in capital and commodity
  market instruments, it now expands to financial market services.
  GPW takes over the organisation of reference rate fixings in collaboration with the banks
  participating in the fixings. This is pa rticularly relevant in view of the role of the banks in the process
  and the scope of use of reference rates in the banks’ business.

  Sale of an associate
  On 19 February 2018, the Management Board of GPW decided to start negotiations of boundary
  conditions of a potential sale of shares of the associate Aquis Exchange (“Aquis”), taken up by GPW
  under an agreement of 19 August 2013, which authorised GPW to acq uire a 30% stake in Aquis.
  The transaction price was GBP 5 million. In 2016, the associate completed several issues of shares
  without the participation of GPW. GPW held 20.31% of voting and economic rights as at 31
  December 2017 and as at the date of the s ale.
  On 23 March 2018, the Management Board of GPW approved the boundary conditions of a potential
  sale expecting that the value of the stake in Aquis would be no less than GBP 11,475,000. However,
  the final value of the transaction depended on market cond itions and an IPO of Aquis.
  On 23 March 2018, the GPW Supervisory Board passed a resolution approving the sale of the stake
  in the associate Aquis Exchange. On 23 April 2018, the Extraordinary General Meeting of GPW
  approved the sale of 384,025 shares of a ssociate Aquis.

  On 8 June 2018, in connection with an IPO, shares of the associate Aquis Exchange Limited were
  allocated. GPW held 20.31% of voting and economic rights in the associate Aquis Exchange Limited.
  In preparation for the IPO, Aquis allocated shares in order to reduce the par value per share as
  required to bring the IPO in line with the standards of trading in shares of public companies. As a
  38

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
  result, the number of shares held by GPW increased from 384,025 shares to 4,608,300 shares.
  GPW sold Aquis shares at GBP 2 .69 per share on 14 June 2018. The value of the sale of GPW’s
  stake in Aquis was GBP 12,396,327. The gains on the sale of the shares of the associate Aquis at
  PLN 45,395 thousand are shown under financial income in the statement of comprehensive income
  as at 30 June 2018.  39

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
  VI. Group’s assets and liabilities structure
  The balance -sheet total of the Group was PLN 1,2 72.0 million as at 30 June 2018 , representing
  an increase compared to PLN 1, 212.7 million as at 30 June 2017 .
  ASSETS
  The Group’s non -current assets stood at PLN 5 78.6 million representing 45 % of total assets as
  at 30 June 2018 compared to PLN 596.4 million or 52% of tot al assets as at 31 December 2017
  and PLN 5 97.2 million or 49% of total assets as at 30 June 2017 . The decrease in the share of non -
  cu rrent assets in total assets was due to the sale of the stake in the associate Aquis in June 2018.
  Those assets were reclassified from investments in associates to assets held for sale as at the end
  of Q1 2018. The reclassification was triggered by the sal e of the stake in the UK company initiated
  in February 2018. The Aquis assets had been sold as at 30 June 2018.
  The Group’s current assets stood at PLN 6 93.4 million representing 55 % of total assets as at 30
  June 2018 compared to PLN 5 50.7 million or 48% o f tot al assets as at 31 December 2017 and PLN
  615.5 million or 51% of total assets as at 30 June 2017 .
  Current assets increased by 25.9% year to date as at 30 June 2018 . The increase of the assets as
  at 30 June 2018 was mainly driven by an increase of cas h following the sale of the stake in the
  associate Aquis at a gain as well as additional cash flows from operating activities.
  Trade receivables as at 30 June 2018 increased moderately compared to 31 December 2017 but
  decreased compared to 30 June 2017. Th e increase in the GPW Group’s receivables was driven by
  the recognition of VAT receivables of PLN 17.7 million in IRGiT. The high amount due from the Tax
  Office results from a surplus of purchase transactions of foreign entities over intra -Community sale
  transactions. As a result, the input VAT is greater than the VAT refund due. IRGiT has no control of
  VAT reported as input or refund because this depends solely on the type of cleared transactions on
  TGE.
  The decrease of receivables year on year in H1 2018 was driven by the payment of receivables
  under correction invoices issued by TGE following a change of its VAT policy applicable to certain
  services provided by TGE. The receivables in respect of corrected VAT stood at PLN 69.7 million.
  As at 30 June 2018, the GPW Group recognised PLN 110.8 million of financial assets measured at
  amortised cost, including financial instruments purchased by GPW. On 17 January 2018, 12
  February 2018 and 22 June 2018, the Company purchased corporate bonds in a total nominal
  am ount of PLN 73 million. The purchase of the debt added PLN 72.2 million to its assets (as at 30
  June 2018), which represents the discounted value of the bonds equal to the purchase price in
  those transactions. The bonds are due for redemption on 17 July 20 18, 10 August 2018 and 21
  December 2018, respectively.
  On 29 March 2018, GPW purchased 38 thousand certificates of deposit at an issue price of PLN
  1 thousand per certificate; the purchase price was PLN 38.0 million; the interest period is from the
  date of purchase to 1 October 2018. The end date of the interest period is the date of interest
  payment in an amount equal to WIBOR as at 27 March 2018 plu s negotiated interest. These
  transactions diversify the sources of GPW’s financial income to generate income greater than what
  is available from bank deposits. The Company invests in investment grade bank debt, which
  mitigates the risk of issuer’s default.
  The increase of cash and cash equivalents year to date, which was however smaller than the gains
  on the sale of the stake in Aquis combined with the generated cash flows, was due to the purchase
  of debt described above.
  IFRS 9 Financial Instruments effect ive as of 1 January 2018 changes the existing classification of
  financial assets. Under the new standard, financial assets held by the Group, i.e., minority interest
  in Sibex and Innex, are presented as financial assets measured at fair value through other
  comprehensive income. The GPW Group recognised PLN 204 thousand as updated value of shares
  of Sibex as at 30 June 2018.
  40

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
  Table 23 : Consolidated statement of financial position of the Group at the end of selected periods (assets)

  Source: Condensed Consolidated Interim Financial Statements
  EQUITY AND LIABILITIES
  The equity of the Group stood at PLN 826. 5 million representing 65 % of the Group’s total equity
  and liabilities as at 30 June 2018 compared to PLN 811.5 million or 71 % of total equity and li abilities
  as at 31 December 2017 and PLN 724.6 million or 60 % of the total equity and liabilities as at 30
  June 2017 .
  Non -current liabilities of the Group stood at PLN 256. 5 million representing 20 % of the Group’s
  total equity and liabilities as at 30 June 2018 compared to PLN 260.0 million or 23 % of total equity
  and li abilities as at 31 December 2017 and PLN 258.8 million or 21 % of the total equity and liabilities
  as at 30 June 2017 . The Group’s non -current liabilities include GPW’s liabilities under outst anding
  bonds. The de crease of non -current liabilities year to date in H1 2018 was due to a reduction of
  provisions against deferred income tax by 44. 6%.
  Current liabilities of the Group stood at PLN 189. 0 million representing 15 % of the Group’s total
  equit y and liabilities as at 30 June 2018 compared to PLN 75,6 million or 7 % of total equity and
  liabilities as at 31 December 2017 and PLN 229.3 million or 19 % of the total equity and liabilities
  as at 30 June 2017 .
  Current liabilities as at 30 June 2018 increased year to date , mainly due to the recognition of
  dividend payment due to the GPW shareholders under other current liabilities. The dividend amount
  is PLN 92.3 million . Furthermore, other current liabilities included TGE ’s VAT liability at PLN 24.5
  million. As at
  PLN' 000 30 June
  2018 % 31 December
  2017 % 30 June
  2017 %
  Non- current assets 578, 568 45% 596, 354 52% 597,220 49%
  Propert y, plant and equipment 108,245 9% 110,784 10% 113,777 9%
  Int angible asset s 262,542 21% 267,991 23% 271,380 22%
  Invest ment in assoc iat es 199,929 16% 207,389 18% 201,590 17%
  Deferred t ax asset s 1,800 0% 3,803 0% 3,349 0%
  Available- for- sale financ ial asset s - 0% 271 0% 278 0%
  Financ ial asset s measured at fair value t hrough
  ot her c omprehensive inc ome 204 0% - 0% - 0%
  Non- c urrent prepayment s 5,848 0% 6,116 1% 6,846 1%
  Current assets 693, 410 55% 550, 699 48% 615,476 51%
  Invent ory 60 0% 56 0% 53 0%
  Corporat e inc ome t ax rec eivables 71 0% 71 0% 71 0%
  T rade and ot her rec eivables 68,509 5% 64,096 6% 89,069 7%
  Cont rac t asset s 1,946 0% - 0% - 0%
  Financ ial asset s measured at amort ised c ost 110,840 9% - 0% - 0%
  Cash and c ash equivalent s 511,984 40% 486,476 42% 526,283 43%
  Total assets 1,271,978 100% 1, 147, 053 100% 1,212,696 100%
  41

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
  Table 24 : Consolidated statement of financial position of the Group at the end of selected periods (equity and
  liabilities)

  Source: Condensed Consolidated Interim Financial Statements
  CASH FLOWS
  The Group generated positive cash flows from operating activities at PLN 87.3 million in H1 2018
  compared to positive cash flows of PLN 34.9 million in H1 2017 . The high increase of the positive
  cash flows from operating activities in H1 2018 was mainly driven by the net profit combined with
  an incre ase of receivables and a de crease of income tax paid.
  The cash flows from investing activities were negative at PLN 57 .9 million in H1 2018 compared
  to negative cash flows of PLN 9.9 million in H1 2017 . The negative cash flows were driven by
  investments in certificates of deposit at PLN 110.2 million, investments in property, plant and
  equipment and intangible assets at PLN 8.6 million and the sale of assets (Aquis) at PLN 57.5
  million .
  The cash flows from financing activities were negative at PLN 3.7 million in H1 2018 compared to
  positive cash flows of PLN 54.7 million in H1 2017. The negative cash flows from financing activities
  in H1 2018 were driven by the payment of interest on bonds at PLN 3.7 million. The positive cash
  flows in H1 2017 were main ly driven by a loan taken by TGE to pay outstanding tax liabilities.
  As at
  PLN' 000 30 June
  2018 % 31 December
  2017 % 30 June
  2017 %
  Equity 826, 499 65% 811, 481 71% 724,591 60%
  Share c apit al 63,865 5% 63,865 6% 63,865 5%
  Ot her reserves 1,194 0% 1,347 0% 1,106 0%
  Ret ained earnings 760,857 60% 745,696 65% 659,085 54%
  Non- c ont rolling int erest s 583 0% 573 0% 535 0%
  Non- current liabilities 256, 484 20% 259, 951 23% 258,780 21%
  Liabilit ies under bond issue 243,767 19% 243,573 21% 243,378 20%
  Employee benefit s payable 1,239 0% 1,454 0% 1,838 0%
  Ac c ruals and deferred inc ome 5,313 0% 5,592 0% 6,064 1%
  Deferred inc ome t ax liabilit y 3,941 0% 7,108 1% 5,276 0%
  Ot her liabilit ies 2,224 0% 2,224 0% 2,224 0%
  Current liabilities 188, 995 15% 75, 621 7% 229,325 19%
  Liabilit ies under bond issue 1,899 0% 1,938 0% 1,896 0%
  T rade payables * 18,775 1% 21,303 2% 3,496 0%
  Employee benefit s payable 10,525 1% 12,958 1% 8,060 1%
  Financ e lease liabilit ies - 0% 31 0% 64 0%
  Deferred inc ome t ax liabilit y 8,688 1% 6,012 1% 7,597 1%
  Credit s and loans - 0% - 0% 59,958 5%
  Performanc e obligat ions 22,375 2% - 0% - 0%
  Ac c ruals and deferred inc ome * 563 0% 7,386 1% 37,194 3%
  Provisions for ot her liabilit ies and c harges 68 0% 210 0% 318 0%
  Ot her c urrent liabilit ies 126,102 10% 25,783 2% 110,742 9%
  Total equity and liabilities 1,271,978 100% 1, 147, 053 100% 1,212,696 100%
  42

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
  Table 25 : Consolidated cash flows

  Source: Condensed Consolidated Interim Financial Statements

  CAPITAL EXPENDITURE
  The Group’s total capital expenditure in H1 2018 amounted to PLN 8.6 million including expenditure
  for property, plant and equipment at PLN 4.1 million and expenditure for intangible assets at PLN
  4.5 million. The Group’s total capital expenditure in H1 2017 amounted to PLN 13.3 million including
  expenditure for proper ty, plant and equipment at PLN 5 .3 million and expenditure for intangible
  assets at PLN 8.0 million.
  Contracted investment commitments for property, plant and equipment were PLN 640 thousand as
  at 30 June 2018 , including mainly restructuring of GPW offices an d addition of cables to the server
  room . Contracted investment commitments for intangible assets were PLN 1,171 thousand,
  including mainly the GPW trading surveillance system and the TGE market surveillance system .
  Contracted investment commitments for property, plant and equipment were PLN 1,226 thousand
  as at 31 Dec ember 2017 , including mainly the acquisition of CISCO switches in TGE . Contracted
  investment commitments for intangible assets were PLN 1,979 thousand, includi ng mainly the
  trading surveillance system and the acquisition of Microsoft licences for the GPW Group.
  Contracted investment commitments for property, plant and equipment were PLN 502 thousand as
  at 30 June 2017 , including mainly restructuring of GP W offices. Contracted investment
  commitments for intangible assets were PLN 103 thousand, including mainly the implementation of
  the financial and accounting system AX 2012 with new modules, consolidation and budgeting, as
  well as a document flow system in GPW. Cash flows for the six- month period ended
  PLN' 000 30 June 2018 30 June 2017
  Cash flows from operat ing ac t ivit ies 87,319 34,910
  Cash flows from invest ing ac t ivit ies (57,861) (9,930)
  Cash flows from financ ing ac t ivit ies (3,686) 54,720
  Net increase / (decrease) in cash 25, 772 79, 700
  Impac t of c hange of fx rat es on c ash balanc es in foreign c urrenc ies (264) (231)
  Cash and cash equivalents - opening balance 486, 476 446, 814
  Cash and cash equivalents - closing balance 511, 984 526, 283
  43

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
  VII. Ratio analysis
  DEBT AND FINANCING RATIOS
  In the period covered by the financial statements, the debt of the Group posed no threat to its
  going concern and capacity to meet liabilities on time. The ratio of net debt to EBITDA remained
  negative in the periods under review as liquid assets of the GPW Group exceeded interest -bearing
  liabilities (negative net de bt). The debt to equity ratio de creased year on year in H1 2018 due to
  an increase of the equity and a decrease of debt of the Group . TGE held a lo an of PLN 60 million
  taken to pay its tax liabilities in H1 2017. The loan was fully repaid in 2017 .
  LIQUIDITY RATIOS
  The current liquidity ratio was 3 .7 as at 30 June 2018 . The year -on -year increase of the ratio was
  due to a decrease of current liabilitie s, including mainly outstanding VAT for 2011 -2016 . The current
  liquidity ratio remained safe.
  The coverage ratio of interest costs under the bond issue was stable year on year in H1 2018 . The
  Group generated cash flows from operating activities which were several times higher than
  necessary to cover current liabilities under the bond issue.
  PROFITABILITY RATIOS
  The profitability ratios at operating profit level de creased moderately year on year, as shown in the
  table below, due to a de crease of operating pr ofit. However, the profitability ratios at net profit
  level improved year on year as a result of a higher net profit.
  44

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
  Table 26 : Key financial indicators of GPW Group

  Source: Company As at - For the six- month period ended
  30 June 2018 30 June 2017
  Debt and financing ratios
  Net debt / EBIT DA (for a period of 12 mont hs) 1), 2) (1.3) (1.1)
  Debt t o equit y 3) 29.7% 42.1%
  Liquidity ratios
  Current liquidit y 4) 3.7 2.7
  Coverage of int erest on bonds 5) 26.8 29.0
  Return ratios
  EBIT DA margin 6) 56.2% 57.6%
  Operat ing profit margin 7) 46.9% 50.1%
  Net profit margin 8) 62.3% 39.0%
  Cost / inc ome 9) 51.2% 47.2%
  ROE 10) 25.0% 20.4%
  ROA 11) 15.6% 11.9%
  1) Net debt = int erest - bearing liabilit ies less liquid asset s of GPW Group (as at balanc e- sheet dat e)
  2) EBIT DA = GPW Group operat ing profit + deprec iat ion and amort isat ion (for a period of 12 mont hs; net of t he share
  of profit of assoc iat es)
  3) Debt t o equit y = int erest - bearing liabilit ies / equit y (as at balanc e- sheet dat e)
  4) Current liquidit y = c urrent asset s / c urrent liabilit ies (as at balanc e- sheet dat e)
  11) ROA = GPW Group net profit (for a period of 12 mont hs) / Average t ot al asset s at t he beginning and at t he end of
  t he last 12 mont h period
  5) Coverage of int erest on bonds = EBIT DA / int erest on bonds (int erest paid and ac c rued for a period of 6 mont hs)
  6) EBIT DA margin = EBIT DA / GPW Group revenue (for a period of 6 mont hs)
  7) Operat ing profit margin = GPW Group operat ing profit / GPW Group revenue (for a period of 6 mont hs)
  8) Net profit margin = GPW Group net profit / GPW Group revenue (for a period of 6 mont hs)
  9) Cost / inc ome = GPW Group operat ing expenses / GPW Group revenue (for a period of 6 mont hs)
  10) ROE = GPW Group net profit (for a period of 12 mont hs) / Average equit y at t he beginning and at t he end of t he
  last 12 mont h period
  45

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
  VIII. SEASONALITY AND CYCLICALITY OF OPERATIONS
  Share prices and the value of trading are significantly influenced by local, regional and global trends
  impacting the capital markets, which determines the number and size of new issues of financial
  instruments and the activity of investors on GPW. As a result, the revenue of the Grou p is cyclical.
  Trading in certificates of origin on TGE is subject to some seasonality. The volume of trade in
  property rights on the property rights market operated by TGE and the activity of participants of
  the register of certificates of origin are larg ely determined by the obligation imposed on energy
  companies which sell electricity to final consumers and have to cancel a certain quantity of
  certificates of origin in relation to the volume of electricity sold in the year. The percentage of
  certificates of origin which must be cancelled is fixed for every year in regulations of the Minister
  of the Economy.
  According to the Energy Law , the obligation has to be performed until 30 June. As a result, trading
  in the first half of the year is relatively higher than in the second half of the year.
  The issuance of certificates of origin also intensifies in Q1 and in Q4 of each year. Certificates of
  origin are subject to mandatory cancellation within time limits set in the energy market regulations.
  Trading in energy on the Commodity Forward Instruments Market operated by TGE is not
  distributed evenly over the year. It is seasonal in that trading is relatively low in the first half of the
  year compared to the second half of the year. This is because the suppl y side is awaiting information
  about the costs of electricity generation (including the cost of fuel) in the first half of the year. The
  demand side, in turn, needs time to determine its demand for the next year based on the demand
  of its clients.

  SYSTEM OF FINANCING CAPITAL MARKET SUPERVISION
  The Act of 12 June 2015 amending the Capital Market Supervision Act and certain other Acts largely
  extended the list of entities required to finance supervision (by adding, among others, banks,
  insurers, investment f unds, public companies, brokerage houses and foreign investment firms) and
  changed the amount of contributions of entities. The Act was signed into law by the President of
  Poland on 31 July 2015 and promulgated in the Journal of Laws on 31 August 2015. A R egulation
  of the Minister of Finance effective as of 1 January 2016 determines among others the calculation
  method as well as the terms and conditions of the payment of fees by relevant entities. As a result,
  the cost of fees paid by the GPW Group was redu ced significantly. The fee to PFSA was reduced to
  PLN 9.1 million in 2016, compared to PLN 22.0 million in 2015; the fee for the Group was PLN 5.6
  million in 2017.
  Following an amendment of regulations governing fees paid to cover the cost of supervision of the
  capital market and in view of the provisions of an interpretation of the International Financial
  Reporting Interpretations Committee (IFRIC 21), the GPW Group has decided to change the timing
  of recognition of liabilities in respect of fees due to P FSA and of charging the fees to costs. Until the
  end of 2015, GPW recognised 1/12 of the annual fee due to PFSA in each month of the year.
  According to IFRIC 21, the entity should recognise liabilities in respect of fees due to PFSA at the
  date of the obli gating event. The obligating event is the business subject to the fees due to PFSA
  carried out as at the 1 January of each year. Consequently, the total estimated amount of the
  annual fees due to PFSA will be charged to the results of the GPW Group’s resul ts in the first quarter
  of each year.
  The Chairperson of the Polish Financial Supervision Authority publishes the fees and the indicators
  necessary to calculate the fees in a public communique promulgated in the Official Journal of the
  Polish Financial Sup ervision Authority by 31 August of each calendar year. On that basis, the entities
  obliged to pay the fee will calculate the final amount of the annual fee due for the year and pay the
  fee by 30 September of the calendar year.
  46

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
  In connection with the aforem entioned changes related to supervision fees paid to PFSA and the
  method of their calculation, the amounts of the fees may change from year to year, as
  demonstrated by the amount of the fees paid in 2016 and 2017. The Group’s fee due to PFSA stood
  at PLN 9 .1 million in 2016 and PLN 5.6 million in 2017, impacting the year’s financials of the Group.
  In 2018, the provisions set up in Q1 for the market supervision fee due from the GPW Group stood
  at PLN 9.0 million. The final amount of the fee will be determine d in August 2018.

  47

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
  IX. Other information
  CONTINGENT LIABILITI ES AND ASSETS
  The GPW Group had no contingent liabilities or assets as at 30 June 2018 .
  PENDING LITIGATION
  According to the Company’s best knowledge, there is no litigation pending against the parent entity
  or other companies of the Group before a court, an arbitration body or a public administration body
  concerning liabilities or debt with a value of at least 10% of the Company’s equity.
  RELATED PARTY TRANSA CTIONS
  In H1 2018 , GPW and the associates o f GPW did not make any significant transactions on terms
  other than at arm’s length.
  In June 2017, TGE granted to InfoEngine a PLN 835 thousand loan maturing on 30 June 2022. The
  interest rate on the loan is 3.3%.
  GUARANTIES AND SURET IES GRANTED
  As at 30 June 2018 , the subsidiary TGE hold a bank guarantee of EUR 7.8 million issued to Nord
  Pool by a bank in respect of payments between TGE and Nord Pool in Market Coupling for the period
  from 1 July 2017 to 30 June 2018. In June 2018, a new bank guarantee was issued for TGE in
  favour of Nord Pool at EUR 3.6 million valid from 1 July 2018 to 30 June 2019 and another guarantee
  of EUR 3.6 million valid from 1 December 2018 to 30 April 2019.
  The Group granted and accepted no other guarantees and sureties in H1 201 8.
  FEASIBILITY OF PREVI OUSLY PUBLISHED FORE CASTS
  The Group did not publish any forecasts of 2018 results.
  DIVIDEND PAYMENT
  On 19 June 2018 , the Ordinary General Meeting of GPW passed a resolution to distribu te GPW’s
  profit for 2017 , including a payment of dividend in the total amount of PLN 9 2,338 thousand. Th e
  dividend per share is PLN 2.20 . The divi dend record date is 19 July 2018 and the dividen d payment
  date is 2 August 2018 .
  The liability in respect of the dividend payment is presented in the Company’s other current
  liabilities as at 30 June 2018. The dividend due to the State Treasury is PLN 3 2,315 thousand.
  On 10 May 2018, the Ordinary General Meeting of Centrum Giełdowe S.A. decided to allocate PLN
  1,501 thousand from profits to the dividend. The div idend due to GPW was PLN 372 thousand. The
  dividend was paid on 30 May 2018.
  On 29 June 2018, the Ordinary General Meeting of Towarowa Giełda Energii S.A. decided to allocate
  PLN 69,325 thousand from profits to the dividend. The full dividend was due to GP W. The dividend
  was paid on 19 July 2018. GPW recognised receivables in respect of the dividend at PLN 69,325
  thousand under trade and other receivables as at 30 June 2018.
  On 6 July 2018, the Ordinary General Meeting of Krajowy Depozyt Papierów Wartościow ych S.A.
  decided not to pay the dividend from the profits of 2017.
  48

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
  On 29 June 2018, the Ordinary General Meeting of BondSpot S.A. decided not to pay the dividend
  from the profits of 2017.

  EVENTS AFTER THE BAL ANCE -SHEET DATE WHICH COU LD SIGNIFICANTLY
  IMPAC T THE FUTURE FINANCI AL RESULTS OF THE IS SUER
  In July 2018, the Warsaw Stock Exchange (GPW), the Polish Development Fund (PFR), Biuro
  Informacji Kredytowej (BIK) and Instytut Analiz i Ratingu (IAiR) signed an investment agreement
  which provides for a partnership between GPW, PFR and BIK to develop a recognisable, stro ng local
  rating agency based on IAiR. GPW, PFR and BIK expect that the shareholder structure of Instytut
  Analiz i Ratingu should correspond to the equal equity investment of each of them in IAiR (1/3
  each). The planned equity injection will enable the enti ty to launch full -fledged operation until it
  breaks even.
  The investment agreement signed by GPW, PFR, BIK and IAiR follows an agreement signed on 28
  November 2017 concerning co -operation in the development of Instytut Analiz i Ratingu in order
  to compile and provide credit risk ratings of entities, including mainly issuers of bonds.
  The main objective of the joint rating agency will be to build a rating culture in Poland by providing
  services to a broad group of clients, including mainly small and medium -sized enterprises.

  There were no other events after the balance -sheet date which could significantly impact the future
  financial results of the issuer .


  49

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
  FACTORS WHICH WILL IMPACT THE RESULTS AT LEAST IN THE NEXT QUARTER

   On 5 October 2015, the multilateral trading facility (MTF) Turquoise in London started to
  offer trade in Polish shares participating in WIG30. It cannot be ruled out that some
  investors will trade in shares of Polish companies on Turquoise.

   The Act of 20 February 2015 on renewa ble energy sources introduces as of 2016 a new
  system of support for the production of energy from renewable energy sources (RES) based
  on auctions. Under the Act, entities previously benefiting from support in the form of
  certificates of origin may switch to the auction system, which would have an adverse impact
  on volumes on the Property Rights Market and in the Register of Certificates of Origin. In
  addition, the Act narrows down the group of entities eligible for support in the form of green
  certificate s (excluding large hydropower installations above 5 MW) and imposes restrictions
  on the issuance of certificates of origin for multi -fuel combustion plants, which may largely
  limit the number of property rights to green certificates of origin issued by the Register.
  Furthermore, the Energy Law requires energy companies which produce electricity and are
  entitled to compensation (to cover stranded costs) for early termination of long -term power
  and electricity sale contracts to “publicly” sell generated elect ricity. The number of entities
  subject to the formal obligation diminishes over time.

   Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016
  on the protection of natural persons with regard to the processing of personal da ta and on
  the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection
  Regulation or GDPR) took effect on 25 May 2018 and replaced the existing Personal Data
  Protection Act of 29 August 1997. The new regulations apply to all en tities which process
  personal data in the EU. GDPR introduce s a number of changes and extend s the scope of
  obligations of data controllers and processors. The implementation of GDPR in the GPW
  Group will put in place uniform and coherent solutions includin g joint data controlling, data
  retention, and modified security of systems used to process personal data. GDPR introduces
  the obligation of reporting to the supervisory authority and personal data owners in the
  event of any data protection violations with 72 hours of identification of the event. In the
  case of non -compliance with the data disclosure prohibition, personal data controllers may
  be subject to penalties up to EUR 20 million or 4% of the annual global turnover of the
  business concerned in the fin ancial year preceding the violation.

   On 29 September 2017, the rating agency FTSE Russell announced the promotion of Poland
  from Emerging Markets to Developed Markets as of September 2018. The new positioning
  of the Polish capital market could drive additional interest of investors and bring additional
  capital to the Polish exchange.

   Preparation of the Commodity Forward Instruments Market for transformation into an OTF
  (Organised Trading Facility) under MiFiD II . On 29 December 2017, the Commodity Fo rward
  Instruments Market implemented the principle of discretion, which is a speci al feature of
  OTFs under MiFID II . The principle of discretion implemented by TGE allows for
  improvement of market liquidity in less liquid instruments. The principle of disc retion allows
  TGE to retain the turnover of the Commodity Forward Instruments Market and to access
  OTC trade in the future. Following the introductio n of the Act implementing MiFID II
  (amendment of the Act on Trading in Financial Instruments, known as UC 8 6), TGE has 12
  months to apply to PFSA for a licence to operate an Organised Trading Facility into which
  the Commodity Forward Instruments Market will be transformed.

   The objective of integration of the European market as a coherent harmonised internal
  ma rket (Internal Electricity Market – IEM) is to enable all market players to participate in
  cross -border trade in electricity. The target market coupling (MC) solution for day -ahead
  markets is the Price Coupling of Regions (PCR) developed by Western Europea n exchanges
  while the Cross -border Intra -day model (XBID) is the MC solution for the intraday market.
  On 15 November 2017, TGE started production on the European day -ahead market in the
  50

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
  PCR model, which means that TGE became a PCR operator/co -ordinator exc hange. TGE is
  an authorised active market broker as one of five exchanges including TGE, EPEX SPOT,
  OMIE, GME, NORD POOL. As a result, TGE can launch as a NEMO on the markets with no
  NEMO monopoly, which presents an opportunity for TGE to expand to foreign markets. At
  the same time, other NEMOs may launch on the Polish electricity market. Two NEMOs are
  expected to start operation competitive to TGE on the Polish spot electricity market in
  October 2018.


   The GPW Group presented the updated strategy #GPW2022. Under the strategy, the GPW
  Management Board acting with the approval of the Exchange Supervisory Board presented
  14 strategic initiatives as a roadmap to the improvement of the GPW Group’s international
  position. The key objectives of the strate gy #GPW2022 updated by the GPW Management
  Board are to develop new platforms matching buyers and sellers on the trading floor in
  Warsaw and to support the Polish economy more than ever before in order to allow Poland
  to catch up with the world’s most advan ced economies. The document is a continuation of
  the previous strategic objectives. The presentation of the initiatives comprised by the
  strategy #GPW2022 is available on GPW’s website at https://www.gpw.pl/pl -spolka -
  strategia -i-misja


  51

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
  OTHER MATERIAL INFOR MATION
  Changes on the Management Board of the Company
  On 3 April 2018, Michał Cieciórski, Vice -President of the GPW Management Board, resigned his
  function as of 23 April 2018.
  On 23 April 2018, acting at the request of the Treasury of the Republic of Poland, a shareholder
  representing 35.00% of the share capital of the Company, the Extraordinary General Meeting of
  the Warsaw Stock Exchange resolved to appoint Marek Dietl as President of the GPW Management
  Board of the n ew term of office.
  On 12 June 2018, the GPW Supervisory Board decided to appoint Members of the Management
  Board of the Warsaw Stock Exchange of the new term of office including:
   Jacek Fotek as Vice -President of the GPW Management Board ,
   Izabela Olszewska as Member of the GPW Management Board ,
   Piotr Boro wski as Member of the GPW Management Board ,
   Dariusz Kułakowski as Member of the GPW Management Board.
  The decision appointing Izabela Olszewska and Piotr Borowski was effective subject to the approval
  of the Polish Financial Supervision Authority for the changes to the Exchange Management Board.
  On 13 July 2018, the Polish Financial Supervision Authority approved the changes to the
  Management Board of the Warsaw Stock Exchange and the appointment of Izabela Olszewska and
  Piotr Borowski to the Exchange Management Board of the new term of office as its Members as of
  1 August 2018.
  The appointment of Jacek Fotek and Dariusz Kułakowski to the GPW Management Board took effect
  on 26 July 2018, the start date of the new term of office of the GPW Management Board.
  On 19 June 2018, the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange elected Janusz
  Krawczyk as a new Member of the Supervisory Board of the Warsaw Stock E xchange,
  On 19 June 2018, GPW was notified of the resignation of Wojciech Nagel as Chairman of the
  Exchange Supervisory Board as of 19 June 2018 due to his plan s to accept new professional
  engagements.
  On 16 July 2018, the Exchange Supervisory Board appoin ted Jakub Modrzejewski, former Deputy
  Chairman of the Exchange Supervisory Board, as Chairman of the Exchange Supervisory Board,
  and appointed Janusz Krawczyk as Deputy Chairman of the Exchange Supervisory Board.
  In June 2018, Marek Dietl, President of the GPW Management Board, was elected a Member of the
  Board of the Federation of European Securities Exchanges (FESE). FESE represents public regulated
  markets. FESE has 33 full members in 27 countries as well as observer members.
  In the opinion of the Compa ny, in H1 2018 , there were no significant events or circumstances,
  other than those presented in this Report, which would be material to an evaluation of the
  Company’s or the Group’s position with regard to its human resources, assets, financial position,
  financial results and capacity to meet obligations.  52

  Interim R eport of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for H1 2018
  X. Appendices
  Condensed Consolidated Interim Financial Statements for the six -month period
  ended 30 June 2018 and the auditor’s review report
  Condensed Separate Interim Financial Statements for the six -mo nth period
  ended 30 June 2018 and the auditor’s review report
  July 2018
  Condensed Consolidated Interim
  Financial Statements of
  the Giełda Papierów Wartościowych
  w Warszawie S.A. Group
  for the six -month period ended 30 June 2018  1

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Consolidated Interim Financial Statements of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for the six-month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless indicated otherwise)

  TABLE OF CONTENTS


  CONSOLIDATED STATEME NT OF FINANCIAL POSI TION ................................ ................................ ............... 2
  CONSOLIDATED STATEME NT OF COMPREHENSIVE INCOME ................................ ................................ ...... 4
  CONSOLIDATED STATEME NT OF CASH FLOWS ................................ ................................ ............................ 5
  CONSOLIDATED STATEME NT OF CHANGES IN EQU ITY ................................ ................................ ................ 8
  NOTES TO THE CONDENS ED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS ................................ ................................ 10
  1. GENERAL ................................ ................................ ................................ . 10
  2. BASIS OF PREPARATION OF THE FINANCIAL STA TEMENTS ................................ ......... 11
  3. PROPERTY , PLANT AND EQUIPMENT ................................ ................................ ... 17
  4. INTANGIBLE ASSETS ................................ ................................ .................... 17
  5. INVESTMENT IN ASSOCIA TES ................................ ................................ .......... 18
  6. TRADE AND OTHER RECEI VABLES ................................ ................................ ..... 19
  7. OTHER FINANCIAL ASSET S MEASURED AT AMORTI SED COST ................................ ...... 19
  8. CHANGE OF ESTIMATES ................................ ................................ ................ 20
  9. CASH AND CASH EQUIVAL ENTS ................................ ................................ ....... 20
  10. BOND ISSUE LIABILITIE S ................................ ................................ ............. 21
  11. CONTRACT ASSETS AND C ONTRACT LIABILITIES ................................ .................. 22
  12. ACCRUALS AND DEFERRED INCOME ................................ ................................ . 22
  13. OTHER CURRENT LIABILI TIES ................................ ................................ ........ 23
  14. INCOME TAX ................................ ................................ ........................... 23
  15. RELATED PARTY TRANSAC TIONS ................................ ................................ .... 24
  16. DIVIDEND ................................ ................................ .............................. 26
  17. SEASONALITY ................................ ................................ ......................... 26
  18. SEGMENT REPORTING ................................ ................................ ................ 27
  19. EFFECT OF THE INITIAL APPLICATION OF NEW S TANDARDS ................................ ...... 32
  20. EVENTS AFTER THE BALA NCE SHEET DATE ................................ ......................... 34
  2

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Consolidated Interim Financial Statements of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for the six-month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless indicated otherwise)
  CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

  The attached Notes are an integral part of these Condensed Consolidated Interim Financial Statements .
  30 June
  2018(unaudi ted)
  31
  De ce mbe r
  2017
  Non- curre nt a sse ts 578 568 596 354
  Property, plant and equipment 3 108 245 110 784
  Intangible assets 4 262 542 267 991
  Investment in associates 5 199 929 207 389
  Deferred tax assets 1 800 3 803
  Available-for-sale financial assets - 271
  Financial assets measured at fair value through other
  comprehensive income 204 -
  Non-current prepayments 5 848 6 116
  Curre nt a sse ts 693 410 550 699
  Inventories 60 56
  C orporate income tax receivable 71 71
  Trade and other receivables 6 68 509 64 096
  C ontract assets 11 1 946 -
  Trade and other receivables 7 110 840 -
  C ash and cash equivalents 9 511 984 486 476
  TOTAL ASSETS 1 271 978 1 147 053
  Note
  As a t  3

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Consolidated Interim Financial Statements of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for the six-month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless indicated otherwise)
  CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
  (CONTINUED )

  The attached Not es are an integral part of these Condensed Consolidated Interim Financial Statements . 30 June
  2018
  (unaudited)
  31
  De ce mbe r
  2017
  Equity 826 499 811 481
  Equity of the sha re holde rs of the pa re nt e ntity 825 916 810 908
  Share capital 63 865 63 865
  Other reserves 1 194 1 347
  Retained earnings 760 857 745 696
  Non- controlling inte re sts 583 573
  Non- curre nt lia bilitie s 256 484 259 951
  Liabilities on bonds issue 10 243 767 243 573
  Employee benefits payable 8 1 239 1 454
  Accruals and deferred income 12 5 313 5 592
  Deferred tax liability 3 941 7 108
  Other non-current liabilities 2 224 2 224
  Curre nt lia bilitie s 188 995 75 621
  Liabilities on bonds issue 10 1 899 1 938
  Trade payables 18 775 21 303
  Employee benefits payable 8 10 525 12 958
  Finance lease liabilities - 31
  C orporate income tax payable 8 688 6 012
  C ontract liabilities 11 22 375 -
  Accruals and deferred income 12 563 7 386
  Provisions for other liabilities and charges 8 68 210
  Other current liabilities 13 126 102 25 783
  TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 1 271 978 1 147 053
  Note
  As a t  4

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Consolidated Interim Financial Statements of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for the six-month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless indicated otherwise)
  CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME


  The attached Notes are an integral part of these Condensed Consolidated Interim Financial Statements . 2018(unaudi ted) 2017(unaudi ted) 2018(unaudi ted) 2017(unaudi ted)
  Revenue 86 647 87 635 172 583 178 669
  Operating expenses (39 993) (37 765) (88 353) (84 280)
  Other income 293 31 1 137 361
  Impairment losses on receivables (375) - (1 851) -
  Other expenses (295) (868) (2 495) (5 282)
  Ope ra ting profit 46 277 49 033 81 021 89 468
  - - - - Financial income 5 48 191 1 538 50 058 2 932
  Financial expenses (2 124) (2 497) (4 332) (10 048)
  Share of profit of associates 5 4 472 3 045 5 218 4 540
  Profit be fore income ta x 96 816 51 119 131 965 86 892
  - - - - Income tax expense 14 (17 705) (9 173) (24 362) (17 200)
  Profit for the pe riod 79 111 41 946 107 603 69 692
  Gains/(losses) on valuation of
  available-for-sale financial
  assets of associates
  (156) 71 (154) (78)
  Items that may be reclassified to
  profit or loss (156) 71 (154) (78)
  Othe r compre he nsiv e income
  a fte r ta x (156) 71 (154) (78)
  Tota l compre he nsiv e income 78 955 42 017 107 449 69 614
  Profit for the period attributable
  to shareholders of the parent
  entity
  79 110 41 925 107 593 69 646
  Profit for the period attributable
  to non-controlling interests 1 21 10 46
  Total profit for the period 79 111 41 946 107 603 69 692
  Comprehensive income
  attributable to shareholders of
  the parent entity
  78 954 41 996 107 439 69 568
  Comprehensive income
  attributable to non-controlling
  interests
  1 21 10 46
  Total comprehensive income 78 955 42 017 107 449 69 614 - - - - Ba sic/Dilute d e a rnings pe r sha re
  (PLN) 1,88 1,03 2,56 1,66
  Note
  Thre e - month
  pe riod e nde d
  30 June
  Six - month
  pe riod e nde d
  30 June  5

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Consolidated Interim Financial Statements of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for the six-month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless indicated otherwise)
  CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
  The attached Notes are an integral part of these Condensed Consolidated Interim Financial Statements .


  2018(unaudi ted) 2017(unaudi ted)
  Ca sh flows from ope ra ting a ctiv itie s: 87 319 34 910
  C ash generated from operation before tax 110 155 80 810
  Net profit of the period 107 603 69 692
  Adjustments: 2 552 11 119
  Income tax 14 24 362 17 200
  Depreciation of property, plant and equipment 3 8 185 6 553
  Amortisation of intangible assets 4 7 732 6 864
  Foreign exchange (gains)/losses 264 231
  (Profit)/Loss on sale of property, plant and
  equipment and intangible assets 41 4
  Net (profit)/loss on sale of investments 5 (45 395) -
  Financial (income)/expense of available-for-sale
  financial assets - 11
  Financial (income)/expense on financial assets
  measured at amortised cost through other
  comprehensive income
  67 -
  Financial (income)/expense on other financial
  assets measured at amortised cost (603) -
  Income from interest on deposits (2 903) (2 788)
  Interest on issued bonds 3 811 3 486
  Bank loan expense - 655
  Share of (profit)/loss of associates 5 (5 218) (4 540)
  Other 119 4 602
  Note
  Six - month pe riod
  e nde d 30 June  6

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Consolidated Interim Financial Statements of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for the six-month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless indicated otherwise)
  CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
  (CONTINUED )

  The attached Notes are an integral part of these Condensed Consolidated Interim Financial Statements .
  2018(unaudi ted) 2017(unaudi ted)
  Ca sh flows from ope ra ting a ctiv itie s - continue d
  C hange in assets and liabilities: 12 090 (21 160)
  Change in prepayments 268 (1 832)
  (Increase)/Decrease of inventories (4) 4
  (Increase)/Decrease of trade and other
  receivables (4 672) 24 193
  (Increase)/Decrease of contract assets (1 946) -
  Increase/(Decrease) of trade payables (2 528) (2 891)
  Increase/(Decrease) of employee benefits
  payable (2 648) (48)
  Increase/(Decrease) of contract liabilities 22 375 -
  Increase/(Decrease) of accruals and deferred
  income (7 102) 29 914
  Increase/(Decrease) of other liabilities
  (excluding investment liabilities and dividend
  payable)
  8 489 (70 485)
  Net change in provisions for other liabilities and
  charges (142) (15)
  Interest on tax payable (paid)/refunded (66) (14 492)
  Income tax (paid)/refunded (22 770) (31 408)
  Note
  Six - month pe riod
  e nde d 30 June  7

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Consolidated Interim Financial Statements of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for the six-month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless indicated otherwise)
  CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
  (CONTINUED )

  The attached Notes are an integral part of these Condensed Consolidated Interim Financial Statements .
  2018(unaudi ted) 2017(unaudi ted)
  Ca sh flows from inv e sting a ctiv itie s: (57 861) (9 930)
  Purchase of property, plant and equipment and advances
  for property, plant and equipment (4 135) (5 302)
  Purchase of intangible assets and advances for intangible
  assets (4 485) (7 996)
  Proceeds from sale of property, plant and equipment and
  intangible assets 175 478
  Sale of available-for-sale financial assets 57 546 -
  Purchase of other financial assets measured at amortised
  cost 7 (110 237) -
  Interest received 2 903 2 788
  Dividends received 372 102
  Ca sh flows from fina ncing a ctiv itie s: (3 686) 54 720
  Interest paid (3 655) (3 998)
  Paid interest on loans and advances - (397)
  Loans and advances received - 59 700
  Proceeds from bond issue - 119 929
  Redemption of bonds issued - (120 484)
  Payment of finance lease liabilities (31) (30)
  Ne t (de cre a se )/incre a se in ca sh a nd ca sh
  e quiv a le nts 25 772 79 700
  Impact of fx rates on cash balance in currencies (264) (231)
  Ca sh a nd ca sh e quiv a le nts - ope ning ba la nce 486 476 446 814
  Ca sh a nd ca sh e quiv a le nts - closing ba la nce 511 984 526 283
  Note
  Six - month pe riod
  e nde d 30 June  8

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Consolidated Interim Financial Statements of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for the six-month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless indicated otherwise)
  CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY


  The attached Notes are an int egral part of these Condensed Consolidated Interim Financial Statements
  Share capit al Ot her
  reserves
  Ret ained
  earnings Tot al
  As a t 31 De ce mbe r 2017 63 865 1 347 745 696 810 908 573 811 481
  Adjustment on initial
  application of IFRS 9 - - (210) (210) - (210)
  As a t 1 Ja nua ry 2018
  (restated) 63 865 1 347 745 486 810 698 573 811 271
  Dividends - - (92 338) (92 338) - (92 338)
  Tra nsa ctions with owne rs
  re cognise d dire ctly in e quity - - (92 338) (92 338) - (92 338)
  Profit for the six-month
  period ended 30 June 2018 - - 107 593 107 593 10 107 603
  Other comprehensive income - (154) - (154) - (154)
  Tota l compre he nsiv e income
  for the six - month pe riod
  e nde d 30 June 2018
  (unaudited)
  - (154) 107 593 107 439 10 107 449
  Othe r cha nge s in e quity - 1 116 117 - 117
  As a t 30 June 2018 (unaudited) 63 865 1 194 760 857 825 916 583 826 499
  Non-
  cont rolling
  int erest s
  Tot al equit y
  A t t ribut able t o t he shareholders of t he parent ent it y Share capit al Ot her
  reserves
  Ret ained
  earnings Tot al
  As a t 31 De ce mbe r 2016 63 865 1 184 679 678 744 727 525 745 252
  Dividends - - (90 239) (90 239) (35) (90 274)
  Tra nsa ctions with owne rs
  re cognise d dire ctly in e quity - - (90 239) (90 239) (35) (90 274)
  Profit for the year ended
  31 December 2017 - - 156 008 156 008 83 156 091
  Other comprehensive income - 163 - 163 - 163
  Tota l compre he nsiv e income
  for the y e a r e nde d 31
  De ce mbe r 2017
  - 163 156 008 156 171 83 156 254
  Othe r cha nge s in e quity - - 249 249 - 249
  As a t 31 De ce mbe r 2017 63 865 1 347 745 696 810 908 573 811 481
  Non-
  cont rolling
  int erest s
  Tot al equit y
  A t t ribut able t o t he shareholders of t he parent ent it y  9

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Consolidated Interim Financial Statements of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for the six-month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless indicated otherwise)

  The attached Not es are an integral part of these Condensed Consolidated Interim Financial Statements Share capit al Ot her
  reserves
  Ret ained
  earnings Tot al
  As a t 31 De ce mbe r 2016 63 865 1 184 679 678 744 727 525 745 252
  Dividends - - (90 239) (90 239) (36) (90 275)
  Tra nsa ctions with owne rs
  re cognise d dire ctly in e quity - - (90 239) (90 239) (36) (90 275)
  Profit for the six-month
  period ended 30 June 2017 - - 69 646 69 646 46 69 692
  Other comprehensive income - (78) - (78) - (78)
  Tota l compre he nsiv e income
  for the six - month pe riod
  e nde d 30 June 2017
  (unaudited)
  - (78) 69 646 69 568 46 69 614
  As a t 30 June 2017 (unaudited) 63 865 1 106 659 085 724 056 535 724 591
  Non-
  cont rolling
  int erest s
  Tot al equit y
  A t t ribut able t o t he shareholders of t he parent ent it y  10

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Consolidated Interim Financial Statements of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for the six-month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless indicated otherwise)
  Notes to the Condensed Interim Financial Statements
  1. General
  1.1. Legal status and scope of operations of the entity
  The parent entity of the Giełda Papierów Wartościowy ch w Warszawie S.A. Group (“the Group”) is Giełda
  Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna (“Warsaw Stock Exchange”, “the Exchange”, “GPW”,
  “the Company” or “parent entity”) with its registered office in Warsaw, ul. Książęca 4. The Company was
  est ablished by Notarial Deed on 12 April 1991 and registered in the Commercial Court in Warsaw on 25 April
  1991, entry no. KRS 0000082312, Tax Identification Number 526 -025 -09 -72, Regon 012021984. GPW has
  been listed on GPW’s Main Market since 9 November 2010 .
  The core activities of the Group include organising exchange trading in financial instruments and activities
  related to such trading. At the same time, the Group pursues activities in education, promotion
  and information concerning the capital market and organises an alternative trading system. The Group
  operates the following markets:
   GPW Main Market (trade in equities, other equity -related financial instruments and other cash
  markets instruments as well as derivatives);
   NewConnect (trade in equities and other equity -related financial instruments of small and medium -
  sized enterprises);
   Catalyst (trade in corporate, municipal, co -operative, Treasury and mortgage bonds operated
  by GPW and BondSpot);
   Treasury BondSpot Poland (wholesale trade in Treasury bonds operated by BondSpot).
  The Group also organises and operates trade on the markets operated by Towarowa Giełda Energii S.A. (“the
  Polish Power Exchange”, “TGE”) and InfoEngine S.A.:
   Energy Markets (trade in electricity on the Intra -Day Market, Day -Ahead Market, Commodity
  Forward Instruments Market, Electricity Auctions),
   Gas Market (trade in natural gas with physical delivery on the Intra -Day and Day -Ahead Market and
  the Commodity Forward Instruments Market),
   Property Rig hts Market (trade in property rights in certificates of origin of electricity),
   CO 2 Emission Allowances Market (trade in CO 2 emission allowances),
   OTC (Over -the -Counter) commodity trade platform (complements the offer with OTC
  commodity trade in electrici ty, energy biomass and property rights in certificates of origin).
  On 23 February 2015, TGE received a decision of the Minister of Finance authorising TGE to operate an
  exchange and start trade on the Financial Instruments Market. The Financial Instruments Market opened on
  4 November 2015.
  On 30 June 2017, the GPW Group (through its subsidiary GPW Benchmark S.A.) started the business of
  calculating and publishing WIBID and WIBOR reference rates, which are used by financial institutions as
  benchmarks in cre dit and deposit agreements and bond issues.
  11

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Consolidated Interim Financial Statements of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for the six-month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless indicated otherwise)
  The GPW Group also operates:
   Clearing House and Settlement System (performing the functions of an exchange settlement
  system for transactions in exchange -traded commodities),
   Trade Operator and Balancing Entity services – both types of services are offered by InfoEngine
  S.A., balancing involves the submission of power sale contracts for execution and clearing of non -
  balancing with the grid operator (differences between actual power production or consumption and
  power sale contracts accepted for execution).
  GPW also has a consultant in London whose mission is to support acquisition on the London market, in
  particular the acquisition of new investors and Exchange Members.
  1.2. Approval of the financial statements
  The Condensed Consolidated Interim Financial Statements were authorised for issuance by the Management
  Board of the parent entity on 27 July 2018.
  1.3. Composition and activity of the Group
  The Warsaw Stock Exchange and its following subsidiaries:
   Towarowa Giełda Energii S.A. (“TGE”) the parent entity of the Towarowa Giełda Energii S.A. Group
  (“TGE Group”),
   BondSpot S.A. (“BondSpot”),
   GPW Benchmark S.A. (“GPWB”), formerly GPW Centrum Usług S.A.,
   Instytut Analiz i Ratingu S.A. (“IAiR”)
  comprise the Warsaw St ock Exchange Group.

  The following are the associates over which the Group exerts significant influence:
   Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (“KDPW”), the parent entity of the KDPW S.A. Group
  (“KDPW Group”),
   Centrum Giełdowe S.A. (“CG”).

  2. Basis of preparation of the financial statements
  These Condensed Consolidated Interim Financial Statements of the Giełda Papierów Wartościowych
  w Warszawie S.A. Group have been prepared according to the International Accounting Standard 34 “Interim
  Financial Reporting” approved by the European Union. These financial statements do not contain all the
  information required for complete financial statements prepared under the EU IFRS.
  In the opinion of the Management Board of the parent entity, in the notes to the Condensed Consolidated
  Interim Financial Statements of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group (“Group”), GPW
  included all material information n ecessary for the proper assessment of the assets and the financial position
  of the Group as at 30 June 2018 and its financial results in the period from 1 January 2018 to 30 June 2018 .
  These Condensed Consolidated Interim Financial Statements have been pr epared on the assumption that the
  Group will continue as a going concern in the foreseeable future. As at the date of preparation of these
  Condensed Consolidated Interim Financial Statements, in the opinion of the Management Board of the parent
  entity, the re are no circumstances indicating any threats to the Group’s ability to continue operations.  12

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Consolidated Interim Financial Statements of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for the six-month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless indicated otherwise)
  The Group has prepared the Condensed Consolidated Interim Financial Statements in accordance with the
  same accounting policies as those described in the Financial Statements for the year ended 31 December
  2017 other than for changes resulting from the application of new standards as described below. The
  Condensed Consolidated Interim Financial Statements for the six -month period ended 30 June 2018 should
  be read in conjunction with the Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2017.
  The following amendments of existing standards adopted by the European Union are effective for the financial
  statements of the Group for the financ ial year started on 1 January 2018:
  1) IFRS 9 Financial Instruments;
  2) IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers;
  3) Improvements to IFRS (2014 – 2016);
  4) Amendments to IFRS 2 Share -based Payment;
  5) IFRIC 22 Foreign Currency Transactions and Advance Consideration;
  6) Amendments to IAS 40 Investment Property.
  Following the implementation of those standards, the Group’s accounting policy described in Note s 2.8 and
  2.21 in the financial statements for the year ended 31 December 2017 has been updated as follows:
  2.8 Financial assets
  2.8.1. Classification and valuation of financial assets
  The Group’s financial assets are classified into one of three categories:
   financial assets measured at amortised cost;
   financial assets measured at fair value through profit or loss; or
   financial assets measured at fair value through other comprehensive income (OCI).
  The assets are classified into those categories on initial recognition. Classification depends on:
   the business model of asset portfolio management; and
   the contractual terms of the financial asset.
  2.8.1.1 Financial assets measured at amortised cost
  A financial asset is classified as “Financial assets measured at amortised cost” if the following two conditions
  are met:
   the asset is held within a business model whose objective is to hold assets in order to collect
  contractual cash flows; and
   its contractual terms give rise, on specified dates, to cash flows that are solely payments of principal
  and interest on the principal outstanding.
  “Financial assets me asured at amortised cost” other than trade receivables are measured on initial recognition
  at fair value plus directly attributable transaction costs. Trade receivables with no significant financing
  component are mea sured on initial recognition at transaction price . “Financial assets measured at amortised
  cost” are subsequently measured at amortised cost according to the effective interest rate method net of
  impairment.
  Interest on financial as sets classified as “Financial assets measured at amortised cost” is measured using the
  effective interest rate method and recognised in the profit or loss of the period as part of financial income.
  13

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Consolidated Interim Financial Statements of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for the six-month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless indicated otherwise)
  “Financial assets measured at amortised cost” include:
   cash and cash equivalents,
   trade receivables,
   other receivables, and
   other financial assets measured at amortised cost (including corporate bonds and certificates of
  deposit held to maturity).
  2.8.1.2 Financial assets measured at fair value through other comprehensive income
  A financial asset is classified as “Financial assets measured at fair value through other comprehensive income”
  if the following two conditions are met:
   the asset is held within a business model whose objective is to hold assets in ord er to collect
  contractual cash flows and to sell financial assets; and
   its contractual terms give rise, on specified dates, to cash flows that are solely payments of principal
  and interest on the principal outstanding.
  “Financial assets measured at fair va lue through other comprehensive income” comprise shares in entities
  over which a Group company does not exercise control or exert significant influence. They are disclosed as
  non -current assets unless the Group intends to sell them within 12 months after t he balance sheet date.
  “Financial assets measured at fair value through other comprehensive income” are initially recognised at fair
  value plus directly attributable transaction costs. After initial recognition, they are measured at fair value and
  any effe ct of change in the fair value (other than impairment losses and FX differences) is recognised in other
  comprehensive income and presented in equity as reserves. On derecognition, the cumulative profit or loss
  recognised in equity is taken to the profit or loss of the period.
  Dividends from equity instruments classified as “Financial assets measured at fair value through other
  comprehensive income” are disclosed in the profit or loss of the period as part of financial income when a
  Group company acquires t he rights to the respective payments. Changes in the value of equity instruments
  classified as “Financial assets measured at fair value through other comprehensive income” are disclosed as
  other comprehensive income.
  The fair value of equity instruments li sted on an active market derives from the current price. Fair value is
  determined based on listed prices. If the market for a financial asset is not active (also in respect of non -listed
  securities), the Group determines the fair value using valuation tech niques. These include the use of recent
  arm’s length transactions, reference to transactions in other virtually identical instruments, discounted cash
  flow analysis, using market information to the maximum extent and relying on information from the Group t o
  the minimum extent.
  Fair value hierarchy
  The Group classifies the valuation of fair value on the basis of a fair value hierarchy which reflects the
  significance of valuation input data. The fair value hierarchy includes the following levels:
   (unadjusted) trading prices on active markets for identical assets or liabilities ( level 1 );
   input data other than trading prices at level 1, which can be identified or observed for an asset or
  liability, directly (as prices) or indirectly (calculations based on prices) ( level 2 ); and
   input data for an asset or liability not based on observable market data (non -observable data)
  (level 3 ).
  2.8.2. Impairment of financial assets
  At each balance sheet date, the Group recognises impairment (expected credit loss) of financial assets. If
  there has been a significant increase in credit risk of a financial asset since initial recognition, the Group
  recognises expected credit loss of the financial asset as an allowance equal to lifetime expected credit losses.  14

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Consolidated Interim Financial Statements of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for the six-month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless indicated otherwise)
  If the credit risk of a financial asset has not increased significantly since initial recognition, the financial asset
  will attract a loss allowance equal to 12 -month expected credi t loss.
  The Group’s impairment allowance for financial assets measured at amortised cost other than trade
  receivables is equal to the 12 -month expected credit loss in view of the low credit risk of such financial
  instruments. The Group considers cash and cash equivalents, other receivables and other financial assets
  measured at amortised cost to carry low credit risk because it only accepts entities, including banks and
  financial institutions, of a high rating and stable market position, i.e., rated above Baa2 by Moody’s.
  As receivables of the Group have no significant financing component, impairment is measured as an allowance
  equal to lifetime expected credit losses.
  The Group measures expected credit loss of financial assets taking into account:
   an unbia sed and probability -weighted amount that is determined by evaluating a range of possible
  outcomes;
   the time value of money;
   reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort at the
  reporting date about past events, curre nt conditions and forecasts of future economic conditions
  As at the end of each reporting year, based on historical collection of debt from counterparties, the Group
  performs a statistical analysis of trade receivables by category of clients as follows:
   Exchange Members,
   issuers, and
   other clients.
  In the next step, the Group performs a portfolio analysis and calculates for each category of clients a matrix
  of allowances by age group based on lifetime expected credit losses. The allowance for debt which is not
  overdue as at the balance sheet date for a group of clients in a time bracket (overdue) is equal to:
   value of trade receivables at the balance sheet date, times
   client’s probability of default.
  The expected credit loss (or released allowance) required to adjust the expected credit loss allowance as at
  the reporting date to the amount that should be recognised is presented in the Group’s statement of
  comprehensive income as gains or losses on impairment.
  The expected credit loss allowance for financial assets classified as “ Financial assets measured at amortised
  cost” is shown as a reduction of the gross carrying amount of the financial asset in the statement of financial
  position .
  The expected credit loss allowance for financial assets classified as “ Financial assets measured at fair value
  through other comprehensive income ” is shown in other comprehensive income; it does not reduce the
  carrying amount of the financial asset in the statement of financial position.
  The Group decided to implement the stand ard without a restatement of comparative data (exemption under
  IFRS 9 7.2.15) . Adjustments necessary to implement IFRS 9 are applied as of 1 January 2018 in equity
  (retained earnings) .
  2.21 Revenue
  2.21.1 Sales revenue
  Sales revenue is recognised at transaction price when (or as) the entity transfers control of goods or services
  to a customer. All bundled goods or services that can be separated under the contract with the customer are
  recognised separately. Any discounts and rebates of the transaction price are, as a rule, allocated to individual
  components of bundled products or services. Depending on whether certain criteria are met, revenue is
  recognised:  15

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Consolidated Interim Financial Statements of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for the six-month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless indicated otherwise)
   over time, in a manner that depicts the entity’s performance; or
   at a point in time, when control of the goods or services is transferred to the customer.
  The Group analyses potential collectability of debt when entering into a contract. If, at the time of entering
  into a contract, the entity is not likely to receive the amount due for future p erformance of a commitment, no
  revenue is recognised until the doubt about the collectability of debt is clarified.
  Furthermore, under IFRS 15, costs incurred to acquire the customer and secure the contract are recognised
  by the Group over time within the period when the benefits flow from the contract.
  According to IFRS 15 C3 (b), the GPW Management Board decided to implement the Standard retrospectively
  with the cumulative effect of initial application at initial application date, i.e., 1 January 2018, th rough equity
  according to C7 -C8 of the Standard. The analysis did not identify any adjustment of equity on initial
  application.
  According to the simplification allowed by the Standard for retrospective application with the cumulative effect
  of initial appl ication through equity, the Management Board of the parent entity decided to use the
  simplification under C7 A (b), i.e., not to apply retrospective restatement of contracts which changed before
  the date of initial application (1 January 2018).
  Sales reven ue consists of three main business segments (lines):
   Financial market,
   Commodity market,
   Other (sales) revenue.
  Sales revenue from the financial market consists of:
   Revenue from trading
  Trading revenue consists of the fees collected from Exchange Member s on the basis of the Exchange Rules
  and the Alternative Trading System Rules. Trading fees are the main revenue item in this category. Trading
  fees depend on the value of transactions, the number of executed orders and the volume of trade and type
  of trad ed instruments.
  In addition to trading fees, flat -rate fees are charged for access to and use of the IT systems of the Exchange. 

  Trading revenue on the financial market also includes the revenue of BondSpot from trading on the debt
  instrument markets operated by BondSpot.
  Trading revenue is recognised in the month when the service is provided .
   Revenue from issuers
  Revenue from issuers comprises the revenue collected from issuers on the basis of the Exchange Rules and
  the Alternative Trading System Rule s. Annual and quarterly fees for the listing of securities are the main
  revenue item in this category; they are recognised over time on a straight -line basis in the period when the
  service is provided by the Group. Annual and quarterly fees collected from customers which relate to future
  periods are presented in the interim financial statements under “ Contract liabilities ”.
  In addition, fees for admission to trading as well as other fees are collected from issuers and recognised on
  an up -front basis when th e service is provided. 

  The Group’s listing revenue also includes the revenue of BondSpot from issuers of instruments listed on the
  debt instrument markets operated by BondSpot. Such revenue is recognised in the month when the service
  is provided. 

   Revenue from information services
  Revenue from information services of the parent entity consist of revenue earned on the sale of stock
  exchange information: real -time stock exchange data and statistical and historical data in the form of a
  statistical e -mail dai ly bulletin, electronic publications, calculation of indices, as well as other stock exchange  16

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Consolidated Interim Financial Statements of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for the six-month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless indicated otherwise)
  index licenses and calculations. The sale of stock exchange information is based on separate agreements
  signed with exchange data vendors, exchange members and ot her organisations, mainly financial institutions.
  The Group’s revenue from information services also includes the revenue from BondSpot information services.
  Such revenue is recognised in the month of the sale.
  Revenue from the commodity market includes mainly fees charged by TGE under the Towarowa Giełda
  Energii S.A. Market Rules, by IRGiT under the Exchange Clearing House Rules (mainly for clearing of
  transactions made on TGE), and by InfoEngine from its activity as trade operator and as techn ical trade
  operator.
  Revenue from the commodity market includes:
   Revenue from trading
  Trading revenue consists of fixed fees collected from TGE members for participation in markets and transaction
  fees on the markets operated by TGE including the Day -Ahead and Intra -Day Market, the Gas Market, the
  Property Rights Market, the Commodity Forward Instruments Market, the Emission Allowances Market.
  Revenue from fixed fees is recognised over time on a straight -line basis in the period when TGE provides t he
  service. Fixed fees collected from clients which relate to future periods are presented in the interim financial
  statements under “ Contract liabilities ”.
   Revenue from operation of the Register of Certificates of Origin and the Register of
  Guarantees of Origin
  The Group’s revenue from the operation of the Registers includes fees for services provided to Register
  members including entry of certificates, issuance of rights, increase or reduction of the balances of rights,
  cancellation of certificates, entry of guarantees, notification of transfer of guarantees to the end consumer,
  acceptance of a sale offer, review of an application.
  Revenue from the operation of the Registers is recognised in the month when the service is provided.
   Revenue from clearing
  Clearing revenue is the revenue of IRGiT including:
   revenue from fixed fees collected from IRGiT members, which is recognised over time
  on a straight -line basis in the period when IRGiT provides the service. Fixed fees
  collected from clients which relate t o future periods are presented in the interim
  financial statements under “ Contract liabilities ”.
   revenue from clearing and settlement of exchange transactions on the markets
  operated by TGE, recognised in the month when the service is provided.
   Revenue from information services
  Revenue from information services on the commodity market is earned by the parent entity based on separate
  agreements signed with exchange data vendors, exchange members and other organisations, mainly financial
  institutions. Such revenue is recognised in the month of the sale.
  Other sales revenue is earned on other services provided by the Group including lease of office space and
  services for the Polish Financial Supervision Authority including provision of an IT application supp orting the
  use of data as well as technical and substantive support. Such revenue is recognised in the month when the
  service is provided.
  The following new standards will apply to the financial statements of the Group for periods starting on or after
  1 Ja nuary 2019:
  1) IFRS 16 Leases – the estimated impact of the new standard on the financial statements of the Group
  is presented in Note 2.1.2 of the Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December
  2017;
  2) IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Tre atments;  17

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Consolidated Interim Financial Statements of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for the six-month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless indicated otherwise)
  3) Amendments to IFRS 9 Financial Instruments;
  4) Amendments to IAS 28 Long -term Interests in Associates and Joint Ventures;
  5) Improvements to IFRS 2015 -2017.
  The critical accounting estimates and judgements used by the Management Board of the parent enti ty in the
  application of the Group’s accounting policy and the key sources of uncertainty were the same as those used
  in the Consolidated Financial Statements as at 31 December 2017.
  3. Property, plant and equipment
  Table 1: Change of the net carrying value of property, plant and equipment by category

  Contracted investment commitments for property, plant and equipment were PLN 640 thousand as at 30 June
  2018 , including mainly restructuring of GPW offices and addition of cables to the ser ver room.
  Contracted investments for plant, property and equipment were PLN 1,226 thousand as at 31 December 2017
  including the acquisition of CISCO switches in TGE.
  4. Intangible assets
  Table 2: Change of the net carrying value of intangible assets by category

  Contracted investment commitments for intangible assets amounted to PLN 1, 171 thousand as at 30 June
  2018 and related mainly to GPW’s trading surveillance system and TGE’s market surveillance system.
  Contracted investments in intangible assets were PLN 1,979 thousand as at 31 December 2017 including
  mainly the trade surveillance system and the acquisition of Microsoft licences for the GPW Group.
  Six months e nde d
  30 June 2018 (unaudi ted)
  Twe lv e months
  e nde d
  31 De ce mbe r 2017
  Ne t ca rry ing v a lue - ope ning ba la nce 110 784 119 130
  Additions 5 862 7 135
  Disposals (216) (40)
  Depreciation charge (8 185) (15 441)
  Ne t ca rry ing v a lue - closing ba la nce 108 245 110 784
  Pe riod of Six months e nde d
  30 June 2018 (unaudi ted)
  Twe lv e months
  e nde d
  31 De ce mbe r 2017
  Ne t ca rry ing v a lue - ope ning ba la nce 267 991 273 815
  Additions 2 283 9 191
  Disposals - (737)
  Amortisation charge (7 732) (14 278)
  Ne t ca rry ing v a lue - closing ba la nce 262 542 267 991
  Pe riod of  18

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Consolidated Interim Financial Statements of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for the six-month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless indicated otherwise)
  5. Investment in associates
  Table 3: Carrying value of investment in associates

  Tabl e 4: Change of the value of investment in associates

  Sale of a stake in Aquis Stock Exchange
  In connection with the planned sale of shares of the company Aquis Exchange Limited, the GPW Management
  Board reclassified the investment in the associate Aquis at PLN 12,151 thousand to available -for -sale assets
  as at 31 March 2018. The par value of Aquis shares was reduced during the IPO. As a result, the number of
  shares held by GPW increased from 384,025 shares as at 31 December 2017 to 4, 608,300 shares. GPW sold
  Aquis shares at GBP 2.69 per share on 14 June 2018. The net receipts on the sale were PLN 57,546 thousand
  (net of the transaction cost at PLN 2,677 thousand). The carrying value of the asset was PLN 12,151 thousand
  as at the date o f the sale. The gains on the sale of the shares at PLN 45,395 thousand are shown under
  financial income in the statement of comprehensive income.

  30 June
  2018(unaudi ted)
  31 De ce mbe r
  2017
  KDPW S.A. Group 183 028 177 315
  C entrum Giełdowe S.A. 16 901 16 999
  Aquis Exchange Limited - 13 075
  Tota l 199 929 207 389
  As a t Six months
  e nde d
  30 June
  2018(unaudi ted)
  Twe lv e
  months
  e nde d 31
  De ce mbe r
  2017
  Ope ning ba la nce 207 389 197 231
  Reclassification to available-for-sale assets (12 151) -
  Dividends (372) (102)
  Share of profit (after tax) 5 218 10 059
  Share of profit after tax 4 980 10 414
  Other additions to/(reductions of) profit 238 (355)
  Share in other comprehensive income (155) 201
  Closing ba la nce 199 929 207 389
  As a t/Pe riod of  19

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Consolidated Interim Financial Statements of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for the six-month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless indicated otherwise)
  6. Trade and other receivables
  Table 5: Trade and other receivables


  7. Other financ ial assets measured at amortised cost
  According to its policy of investing free cash, as at 30 June 2018 , the Group held the following current financial
  assets:
   zero -coupon corporate bonds in a total nominal amount of PLN 73,000 thousand maturing on 17 July
  2018, 10 August 2018 and 21 December 2018, acquired for a total price of PLN 72,237 thousand,
  shown at PLN 72,663 thousand as at 30 June 2018;
   certificates of deposit: 38,000 instruments with a principal amount of PLN 1 thousand per certificate,
  matur ing on 1 October 2018, bearing interest at WIBOR 6M as at 27 March 2018 plus 0.05%, shown
  at PLN 38,177 thousand as at 30 June 2018.
  These transactions diversify the sources of financial income to generate income greater than what is available
  from bank deposits in compliance with the requirements of GPW’s investment policy: to invest in secured or
  investment grade corporate debt at arm ’s length. The transactions are made at arm’s length at the time of
  the contract. Consequently, the fair value of those instruments is not materially different from their carrying
  amount as at 30 June 2018.

  30 June
  2018(unaudi ted)
  31 De ce mbe r
  2017
  Gross trade receivables 44 793 49 161
  Impairment allowances for receivables (4 628) (2 529)
  Tota l tra de re ce iv a ble s 40 165 46 632
  C urrent prepayments 8 054 4 141
  Other receivables and advance payments 2 055 389
  Receivables in respect of tax settlements 18 235 12 934
  incl.: VAT 17 680 12 899
  Tota l othe r re ce iv a ble s 28 344 17 464
  Tota l tra de a nd othe r re ce iv a ble s 68 509 64 096
  As a t  20

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Consolidated Interim Financial Statements of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for the six-month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless indicated otherwise)
  8. Change of estimates
  In the period from 1 Ja nuary 2018 to 30 June 2018 , impairment losses for assets were adjusted as follows:
  Table 6: Change of estimates

  Furthermor e, in the period from 1 January 2018 to 30 June 2018 , there were the following changes in
  estimates relating to provisions:
   provisions against employee benefits (mainly annual bonuses) were reduced by PLN 2,648 thousand
  (usage of PLN 8,120 thousand, provision additions of PLN 5,666 thousand , releases of PLN 194
  thousand );
   provisions against litigation and other pr ovisions were reduced by PLN 142 thousand (usage of PLN
  75 thousand, releases of PLN 115 thousan d, provision additions of PLN 48 thousand).

  9. Cash and cash equivalents
  Table 7: Cash and cash equivalents

  Cash and cash equiva lents include cash in hand, on -demand bank deposits, other current investments with
  original maturities up to 1 year , which are highly liquid and easily convertible into a specific amount of cash
  and not exposed to a significant change of fair value. Bank deposits include bank deposits at PLN 10 million
  which are restricted cash and an additional tool of risk management in IRGiT.
  [PLN'000]
  Impa irme nt a llowa nce a s a t 31 De ce mbe r 2017 2 529
  Adjustment on initial application of IFRS 9* 259
  Impa irme nt a llowa nce a s a t 1 Ja nua ry 2018 2 788
  Initial impairment allowances 2 078
  Receivables written off during the period as uncollectible (108)
  Reversal of impairment allowances (130)
  Impa irme nt a llowa nce a s a t 30 June 2018 4 628
  * The Group i mpl emented I FRS 9 as of 1 January 2018. The Group us ed the s i mpl i f i cati on and di d not res tate the
  comparati v e data (I FRS 9 7.2.15). For more i nf ormati on on the appl i cati on of I FRS 9, s ee Note 19. 30 June
  2018(unaudi ted)
  31
  De ce mbe r
  2017
  C ash 1 1
  C urrent accounts 29 845 40 361
  Bank deposits 482 138 446 114
  Tota l ca sh a nd ca sh e quiv a le nts 511 984 486 476
  As a t  21

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Consolidated Interim Financial Statements of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for the six-month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless indicated otherwise)
  10. Bond issue liabilities
  Table 8: Bond issue liabilities

  Series C bonds
  On 6 October 2015, GPW issued 1,250,000 series C bearer bonds in a total nominal amount of PLN 125,000
  thousand. The nominal amount and the issue price was PLN 100 per bond. The series C bonds bear interest
  at a fixed rate of 3.19 percent per annum. Intere st on the bonds is paid semi -annually. The bonds are due for
  redemption on 6 October 2022 against the payment of the nominal value to the bond holders.
  The series C bonds were introduced to the alternative trading system on Catalyst.
  Series D and E bonds
  On 13 October 2016, the GPW Management Board passed a resolution to issue 1,200,000 unsecured bearer
  bonds with a nominal value of PLN 100 per bond and a total nominal value of PLN 120,000 thousand. The
  bonds were issued in January 2017 in two series: seri es D bonds with a total nominal value of PLN 60,000
  thousand and series E bonds with a total nominal value of PLN 60,000 thousand. The issue price of series D
  bonds addressed to institutional investors was PLN 100 per bond. The issue price of series E bond s addressed
  to individual investors was from PLN 99.88 to PLN 99.96 (depending on the date of subscription).
  The bonds bear interest at a floating rate equal to WIBOR 6M plus a margin of 95 basis points. The interest
  on the bonds is paid semi -annually. The bonds are due for redemption on 31 January 2022.
  The series D and E bonds were introduced to trading on the regulated market Catalyst operated by GPW and
  in the alternative trading system Catalyst operated by BondSpot.
  As at 30 June 2018, the fair valu e of series C bonds is PLN 128,225 thousand and the fair value of series D
  and E bonds is PLN 122,160 thousand.

  30 June
  2018(unaudi ted)
  31
  De ce mbe r
  2017
  Lia bilitie s unde r bond issue - non- curre nt: 243 767 243 573
  Series C bonds 124 176 124 050
  Series D and E bonds 119 591 119 523
  Lia bilitie s unde r bond issue - curre nt: 1 899 1 938
  Series C bonds 671 682
  Series D and E bonds 1 228 1 256
  Tota l lia bilitie s unde r bond issue 245 666 245 511
  As a t  22

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Consolidated Interim Financial Statements of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for the six-month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless indicated otherwise)
  11. Contract assets and contract liabilities
  Table 9: Contract assets and contract liabilities

  Assets in relation to services on the financial market include information serv ices and income from the
  calculation of reference rates . Those were presented as trade receivables and other receivables as at
  31 December 2017. For more information on the initial application of IFRS 15, see Note 19 .
  Trade receivables are shown in Note 6.
  Current contract liabilities relating to services provided on the financial and commodity market include annual
  and quarterly fees charged from market participants. Those w ere presented as deferred income as at
  31 December 2017. For more information on the initial application of IFRS 15, see Note 19 .
  Contract liabilities stood at PLN 6,827 thousand as at 1 January 2018, of which PLN 2,567 thousand was
  recognised as income in the six months ended 30 June 2018.

  12. Accruals and deferred income
  Non -current deferred income includes a subsidy for assets received by TGE in the PCR project at a carrying
  amount of PLN 5,872 thousand as at 30 Jun e 2018, including PLN 5,313 thousand presented as non -current
  and PLN thousand presented as current (for details on the recognition of the subsidy, see Note 18 to the
  Consolidated Financial Statements of the GPW Group for the year ended 31 December 2017 ). As at
  31 December 2017, the carrying amount of the subsidy was PLN 6,151 thousand, including PLN 5,592
  thousand presented as non -current and PLN 559 thousand presented as current .
  30 June
  2018(unaudi ted)
  1 Ja nua ry
  2018* (res tated)
  Information services and revenue from
  the calculation of reference rates 1 808 868
  Financial market 1 808 868
  Other revenue 138 127
  Tota l contra ct a sse ts 1 946 995
  Trading 326 -
  Listing 9 475 -
  Information services and revenue from
  the calculation of reference rates 9 555 2 200
  Financial market 19 356 2 200
  Trading 2 789 2 912
  Clearing - 1 694
  C ommodity market 2 789 4 606
  Other revenue 230 21
  Tota l contra ct lia bilitie s 22 375 6 827
  As a t
  * The Group i mpl emented I FRS 15 as of 1 January 2018. I FRS 15 w as i mpl emented retros pecti v el y w i th the
  cumul ati v e ef f ect of i ni ti al appl i cati on at 1 January 2018.  23

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Consolidated Interim Financial Statements of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for the six-month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless indicated otherwise)
  13. Other current liabilities
  Other current liabilities as at 30 June 2018 include mainly GPW’s liabilities in respect of the dividend payment
  at PLN 92, 498 thousand, TGE’s liabilities in respect of the VAT of the current period (PLN 24,454 thousand),
  as well as liabilities in respect of margins securing purchase/sale o f electricity on the balancing market of
  InfoEngine (PLN 1, 636 thousand). As at 31 December 2017, other current liabilities included TGE’s current
  VAT liabilities at PLN 17,065 thousand, as well as liabilities of InfoEngine in respect of margins securing
  purchase/sale of electricity on the balancing market at PLN 591 thousand.

  14. Income tax
  Table 10 : Income tax by current and deferred tax

  As required by the Polish tax regulations, the tax rate applicable in 2018 and 2017 is 19%.
  Table 11 : Reconciliation of the theoretical amount of tax arising from profit before tax and the statutory tax
  rate with the income tax expense presented in the statement of comprehensive income

  2018 2017
  C urrent income tax 25 433 23 141
  Deferred tax (1 071) (5 941)
  Tota l income ta x 24 362 17 200
  Six - month pe riod e nde d
  30 June 2018 2017
  Profit before income tax 131 965 86 892
  Income tax rate 19% 19%
  Income ta x a t the sta tutory ta x ra te 25 073 16 509
  Ta x e ffe ct: (711) 691
  Non-tax-deductible expenses 498 1 534
  Tax losses of subsidiaries not recognised in deferred tax 62 22
  Non-taxable share of profit of associates (991) (863)
  Other adjustments (280) (2)
  Tota l income ta x 24 362 17 200
  Six - month pe riod e nde d
  30 June  24

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Consolidated Interim Financial Statements of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for the six-month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless indicated otherwise)
  15. Related party transactions
  Related parties of the Group include its associates (KDPW S.A. Group, Centrum Giełdowe S.A.) and the State
  Treasury as the parent entity (holding 35.00% of the share capital and 51.76% of the total number of voting
  rights as at 30 June 2018 ), entities cont rolled and jointly controlled by the State Treasury and entities on
  which the State Treasury has significant influence. Furthermore, related parties include the key management
  personnel of the Group.
  15.1. Information about transactions with companies whic h are related parties
  of the State Treasury
  Companies with a stake held by the State Treasury
  The Group keeps no records which would clearly identify and aggregate transactions with all entities which
  are related parties of the State Treasury.
  Companies wi th a stake held by the State Treasury, with which the parent entity enters into transactions,
  include issuers (from which GPW charges introduction and listing fees) and Exchange Members (from which
  GPW charges fees for access to trade on the exchange marke t, fees for access to the GPW IT systems, and
  fees for trade in financial instruments).
  Companies with a stake held by the State Treasury, with which TGE and IRGiT enter into transactions, include
  members of the markets operated by TGE and members of the C learing House. Fees are charged from such
  entities for participation and for trade on the markets operated by TGE, for issuance and cancellation of
  property rights in certificates of origin, and for clearing.
  All trade transactions with entities with a sta ke held by the State Treasury are concluded in the normal course
  of business and are carried out on an arm’s length basis.
  Polish Financial Supervision Authority
  The Act of 12 June 2015 amending the Capital Market Supervision Act and certain other Acts has largely
  extended the list of entities required to finance supervision (to include among others banks, insurers,
  investment fund companies, public companies, brokers and foreign investment firms) and changed the
  amount of contributions of entities.
  The Re gulation of the Minister of Finance which determines among others the calculation method as well as
  the terms and conditions of the payment of fees by relevant entities to the Polish Financial Supervision
  Authority took effect as of 1 January 2016. Accordi ng to the Regulation, the Chairperson of the Polish Financial
  Supervision Authority publishes the rates and the indicators necessary to calculate the fees in a public
  communique promulgated in the Official Journal of the Polish Financial Supervision Author ity by 31 August of
  each calendar year. On that basis, the entities obliged to pay the fee will calculate the final amount of the
  annual fee due for the year and pay the fee by 30 September of the calendar year.
  In the six -month period ended 30 June 2018 , the operating expenses of the GPW Group included an estimated
  amount of the annual fee at PLN 9,028 thousand. The fee charged to the expenses of the GPW Group in the
  six -month period ended 30 June 2017 was PLN 11, 357 thousand.  25

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Consolidated Interim Financial Statements of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for the six-month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless indicated otherwise)
  15.2. Transactions with associates
  Table 12 : Transactions of GPW Group companies with associates

  Table 13 : Transactions of GPW Group companies with associates

  During the f irst six months of 2018 and 2017, there were no write -offs or material impairment allowances
  created for receivables from associates.
  As owner and lessee of office space in the Centrum Giełdowe building, GPW pays rent and operating expenses,
  including fo r joint property, to the building manager, Centrum Giełdowe S.A.
  In 2018 and 2017, GPW also concluded transactions with the Książęca 4 Street Housing Cooperative of which
  it is a member. The expenses amounted to PLN 2,035 thousand in the first six months of 2018 and PLN 2,046
  thousand in the first six months of 2017.
  Re ce iv a ble s Lia bilitie s * Sa le s
  re v e nue
  Ope ra ting
  e x pe nse s
  Grupa KDPW S.A. 30 3 23 53
  C entrum Giełdowe S.A. - 16 - 852
  Tota l 30 19 23 905
  * I ncl udi ng trade and other pay abl es
  As a t
  30 June 2018
  (unaudited)
  Six - month pe riod e nde d
  30 June 2018
  (unaudited) Re ce iv a ble s Lia bilitie s Sa le s
  re v e nue
  Ope ra ting
  e x pe nse s
  Grupa KDPW S.A. - - - 32
  C entrum Giełdowe S.A. - 247 - 586
  Aquis Exchange Limited 9 20 10 -
  Tota l 9 267 10 618
  As a t
  31 De ce mbe r 2017
  (unaudited)
  Six - month pe riod e nde d
  30 June 2017
  (unaudited)  26

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Consolidated Interim Financial Statements of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for the six-month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless indicated otherwise)
  15.3. Information on remuneration and benefits of the key management
  personnel (amounts paid and provisions)
  The management personnel of the Group includes the Exchange Management Board and the Exchange
  Supervisory Board. The data presented in the table below are for all (current and former) members of the
  Exchange Management Board and the Exchange Supervisory Bo ard who were in office in 2017 and 2018,
  respectively.
  The table does not present social security contributions paid by the employer .
  Table 14 : Remuneration and benefits to the key management personnel of the Group

  16. Dividend
  On 1 9 June 2018, the Ordinary General Meeting of GPW passed a resolution to distribute the Company’s profit
  for 2017, including a payment of dividend in the total amount of PLN 92, 498 thousand. The dividend per share
  is PLN 2.20. The dividend record date i s 19 July 2018 and the dividend payment date is 2 August 2018.
  The liabilities in r espect of the dividend payment are presented at PLN 92,498 thousand in the Company’s
  other current liabilities as at 30 June 2018. The dividend due to the State Treasury is PLN 32,315 thousand.

  17. Seasonality
  The activity of the Group shows no significant seasonality except for the revenue from the Commodity Market
  which shows seasonality during the year (the revenue of the first months of the year is higher than the
  revenue for the other quarters of the year).
  2018* 2017**
  Base salary 708 1 195
  Holiday leave equivalent - 177
  Variable remuneration under the new remuneration cap law
  (provision) 722 -
  Bonus - bonus bank (74) (245)
  Bonus - one-off payment (56) (40)
  Bonus - phantom shares (35) (184)
  Other benefits - 25
  Benefits after termination 160 -
  Tota l re mune ra tion of the Ex cha nge Ma na ge me nt Boa rd 1 425 930
  Re mune ra tion of the Ex cha nge Supe rv isory Boa rd 292 232
  Tota l re mune ra tion of the k e y ma na ge me nt pe rsonne l 1 717 1 162
  Six - month pe riod
  e nde d 30 June (unaudi ted)
  * Negati v e bonus amounts i n 2018 repres ent rel eas e of prov i s i ons f or bonus es of the Exchange Management Board f or
  2017 at PLN 186 thous and (i ncl udi ng one-of f pay ment of PLN 56 thous and, bonus bank of PLN 74 thous and, phantom
  s hares of PLN 56 thous and).
  ** Negati v e bonus amounts i n 2017 repres ent rel eas e of prov i s i ons f or bonus es of the Exchange Management Board f or
  2016 at PLN 981 thous and (i ncl udi ng one-of f pay ment of PLN 299 thous and, bonus bank of PLN 398 thous and, phantom
  s hares of PLN 284 thous and).  27

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Consolidated Interim Financial Statements of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for the six-month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless indicated otherwise)
  18. Segment reporting
  These Condensed Consolidated Interim Financial Statements disclose information on segments based on
  components of th e entity which are monitored by managers to make operating decisions. Operating segments
  are components of the entity for which discrete financial information is available and whose operating results
  are reviewed regularly by the entity’s chief operating d ecision maker to make decisions about resources to be
  allocated to the segment and assess the Group’s performance .
  For management purposes, the Group is divided into segments based on the type of services provided. The
  three main reporting segments are as follows :
  1) Financial Market segment, which covers the activity of the Group including organising trade in
  financial instruments on the exchange as well as related activities. The Group also engages in capital
  market education, promotion and information acti vities and organises an alternative trading system.
  The Financial Market includes three subsegments:
   Trading (mainly revenue from trading fees which depends on turnover on the exchange, fees for
  access to and use of exchange systems);
   Listing (revenue from annual securities listing fees and one -off fees, e.g., for introduction of
  securities to trading on the exchange);
   Information services (mainly revenue from information services for data vendors, historical data,
  calculation and distribution of WIBOR and WIBID reference rates).
  The Financial Market segment includes the companies GPW S.A., BondSpot S.A. and GPW Benchmark S.A.
  2) Commodity Market segment, which covers the activity of the Group including organising trade in
  commodities as well as related activities. The Group provides clearing and settlement on the
  commodity market through the company Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (“IRGi T”) and
  offers exchange trade in commodities (electricity, gas) and operates the Register of Certificates of
  Origin of electricity through the company TGE. The GPW Group also earns revenues from the activity
  of a trade operator on the electricity market.
  The Commodity Market includes the following sub -segments:
   Trading (mainly revenue on the Energy Market from spot and forward transactions in electricity,
  revenue from spot and forward transactions in natural gas, revenue on the Property Rights
  Market from t rade in certificates of origin of electricity);
   Operation of the Register of Certificates of Origin of electricity (mainly revenue from issuance
  and cancellation of property rights in certificates of origin of electricity);
   CO 2 Allowances Market (trade in certificates of origin of electricity);
   Clearing (revenue from other fees paid by market participants (members));
   Information services.
  The Commodity Market segment includes the TGE Group.
  3) The segment Other includes the company IAiR as well as revenue from GPW’s services to GPW Group
  companies .
  The accounting policies for the operating segments are the same as the accounting policies of the GPW Group.
  The Management Board monitors separately the operating results of the segments to m ake decisions about
  resources to be allocated and assess the results of their allocation and performance. Each segment is assessed
  up to the level of net profit or loss.  28

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Consolidated Interim Financial Statements of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for the six-month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless indicated otherwise)
  Transaction prices of transactions between the operating segments are set at arm’s len gth, as for transactions
  with non -related parties.
  The Group’s business segments focus their activities on the territory of Poland.
  The tables below present a reconciliation of the data analysed by the Management Board of the parent entity
  with the data s hown in these Condensed Consolidated Interim Financial Statements.
  Table 15 : Business segments: Statement of comprehensive income
  Financial
  Market
  Commodit y
  Market Ot her Tot al
  segment s
  Exclusions
  and
  adjust ment s
  Tot al
  segment s and
  exclusions
  Sales revenue: 97 711 75 556 4 940 178 207 (5 624) 172 583
  To third parties 96 635 75 446 502 172 583 - 172 583
  Sales between
  segments and
  intragroup
  transactions
  1 076 110 4 438 5 624 (5 624) -
  Operating expenses: (62 621) (31 023) (333) (93 977) 5 624 (88 353)
  including depreciation
  and amortisation (10 725) (5 192) - (15 917) - (15 917)
  Profit/(Loss) on sa le s 35 090 44 533 4 607 84 230 - 84 230
  Profit/(Loss) on other
  operations (2 698) (511) - (3 209) - (3 209)
  Ope ra ting profit (loss) 32 392 44 022 4 607 81 021 - 81 021
  Profit/(Loss) on financial
  operations: 99 186 16 057 5 115 248 (69 522) 45 726
  interest income 1 544 1 367 5 2 916 (15) 2 901
  dividend received 69 697 14 911 - 84 608 (84 608) -
  impairment of a
  subsidiary (1 927) - - (1 927) 1 927 -
  gains/(losses) on
  dilution of investment
  in an associate
  32 239 - - 32 239 13 156 45 395
  interest cost (3 814) (13) - (3 827) 18 (3 809)
  Share of profit of
  associates - - - - 5 218 5 218
  Profit be fore income ta x 131 578 60 079 4 612 196 269 (64 304) 131 965
  Income tax (13 332) (8 706) - (22 038) (2 324) (24 362)
  Ne t profit 118 246 51 373 4 612 174 231 (66 628) 107 603
  Six - month pe riod e nde d 30 June 2018 (unaudi ted)  29

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Consolidated Interim Financial Statements of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for the six-month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless indicated otherwise)
  Table 16: Bu siness segments: Statement of financial position

  Table 17: Business segments: Statement of comprehensive income
  Financial
  Market
  Commodit y
  Market Ot her Tot al
  segment s
  Exclusions
  and
  adjust ment s*
  Tot al
  segment s and
  exclusions
  Total assets 898 421 406 173 2 305 1 306 899 (34 921) 1 271 978
  Total liabilities 397 290 140 378 435 538 103 (92 624) 445 479
  Ne t a sse ts
  (a sse ts - lia bilitie s) 501 131 265 795 1 870 768 796 57 703 826 499
  As a t 30 June 2018 (unaudi ted)
  * Excl us i ons and adj us tments i ncl ude mai nl y an adj us tment of i nv es tments i n as s oci ates s how n at cos t i n the Fi nanci al
  Market s egment adj us ted to equi ty v al uati on (PLN 188 mi l l i on) l es s cons ol i dati on adj us tments (PLN 130 mi l l i on). Financial
  Market
  Commodit y
  Market Ot her Tot al
  segment s
  Exclusions
  and
  adjust ment s
  Tot al
  segment s and
  exclusions
  Sales revenue: 108 607 69 714 3 829 182 150 (3 481) 178 669
  To third parties 108 294 69 714 661 178 669 - 178 669
  Sales between
  segments and
  intragroup
  transactions
  313 - 3 168 3 481 (3 481) -
  Operating expenses: (58 941) (28 447) (45) (87 433) 3 153 (84 280)
  including depreciation
  and amortisation (10 100) (3 317) - (13 417) - (13 417)
  - - - - - - Profit/(Loss) on sa le s 49 666 41 267 3 784 94 717 (328) 94 389
  Profit/(Loss) on other
  operations (3 667) (785) - (4 452) (469) (4 921)
  - - - - - - Ope ra ting profit (loss) 45 999 40 482 3 784 90 265 (797) 89 468
  Profit/(Loss) on financial
  operations: (1 280) 15 397 14 14 131 (21 247) (7 116)
  interest income 2 133 687 14 2 834 (46) 2 788
  dividend received 1 266 20 000 - 21 266 (21 266) -
  interest cost (3 745) (5 186) - (8 931) 65 (8 866)
  Share of profit of
  associates - - - - 4 540 4 540
  - - - - - - Profit be fore income ta x 44 719 55 879 3 798 104 396 (17 504) 86 892
  Income tax (9 321) (7 879) - (17 200) - (17 200) - - - - - -
  Ne t profit 35 398 48 000 3 798 87 196 (17 504) 69 692
  Six - month pe riod e nde d 30 June 2017 (unaudi ted)  30

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Consolidated Interim Financial Statements of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for the six-month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless indicated otherwise)
  Table 18: Business segments: Statement of financial position


  Table 19: Business segments: Statement of comprehensive income
  Financial
  Market
  Commodit y
  Market Ot her Tot al
  segment s
  Exclusions
  and
  adjust ment s*
  Tot al
  segment s and
  exclusions
  Total assets 762 651 345 524 2 229 1 110 404 36 649 1 147 053
  Total liabilities 291 501 47 531 31 339 063 (3 491) 335 572
  Ne t a sse ts
  (a sse ts - lia bilitie s) 471 150 297 993 2 198 771 341 40 140 811 481
  * Excl us i ons and adj us tments i ncl ude mai nl y an adj us tment of i nv es tments i n as s oci ates s how n at cos t i n the Fi nanci al
  Market s egment adj us ted to equi ty v al uati on (PLN 170 mi l l i on) l es s cons ol i dati on adj us tments (PLN 130 mi l l i on).
  As a t 31 De ce mbe r 2017 Financial
  Market
  Commodit y
  Market Ot her Tot al segment s
  Exclusions
  and
  adjust ment s
  Tot al segment s
  and exclusions
  Sales revenue: 47 604 39 275 2 487 89 366 (2 719) 86 647
  To third parties 47 063 39 233 351 86 647 - 86 647
  Sales between
  segments and
  intragroup
  transactions
  541 42 2 136 2 719 (2 719) -
  Operating expenses: (29 518) (12 986) (216) (42 719) 2 726 (39 993)
  including depreciation
  and amortisation (5 457) (2 636) - (8 093) - (8 093)
  - - - - - - Profit/(Loss) on sa le s 18 086 26 290 2 271 46 647 7 46 654
  Profit/(Loss) on other
  operations (379) 2 - (377) - (377)
  - - - - - - Ope ra ting profit (loss) 17 707 26 292 2 271 46 270 7 46 277
  Profit/(Loss) on financial
  operations: 100 010 15 578 1 115 589 (69 522) 46 067
  interest income 699 715 5 1 419 (8) 1 411
  dividend received 69 697 14 911 - 84 608 (84 608) -
  gains/(losses) on
  dilution of investment
  in an associate
  32 239 - - 32 239 13 156 45 395
  interest cost (1 914) (6) - (1 920) 11 (1 909)
  Share of profit of
  associates - - - - 4 472 4 472
  - - - - - - Profit be fore income ta x 117 717 41 870 2 272 161 859 (65 043) 96 816
  Income tax (9 961) (5 244) - (15 205) (2 500) (17 705)
  Ne t profit 107 756 36 626 2 272 146 654 (67 543) 79 111
  Thre e - month pe riod e nde d 30 June 2018 (unaudi ted)  31

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Consolidated Interim Financial Statements of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for the six-month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless indicated otherwise)
  Table 20: Busi ness segments: Statement of comprehensive income

  Financial
  Market
  Commodit y
  Market Ot her Tot al segment s
  Exclusions
  and
  adjust ment s
  Tot al segment s
  and exclusions
  Sales revenue: 52 726 34 684 2 239 89 649 (2 014) 87 635
  To third parties 52 586 34 684 365 87 635 - 87 635
  Sales between
  segments and
  intragroup
  transactions
  140 - 1 874 2 014 (2 014) -
  Operating expenses: (26 957) (12 517) 26 (39 448) 1 683 (37 765)
  including depreciation
  and amortisation (5 192) (1 832) - (7 024) - (7 024)
  - - - - - - Profit/(Loss) on sa le s 25 769 22 167 2 265 50 201 (331) 49 870
  Profit/(Loss) on other
  operations (520) 152 - (368) (469) (837)
  - - - - - - Ope ra ting profit (loss) 25 249 22 319 2 265 49 833 (800) 49 033
  Profit/(Loss) on financial
  operations: 498 19 800 3 20 301 (21 260) (959)
  interest income 1 135 339 3 1 477 (46) 1 431
  interest cost (1 911) (430) - (2 341) 65 (2 276)
  Share of profit of
  associates - - - - 3 045 3 045
  - - - - - - Profit be fore income ta x 25 747 42 119 2 268 70 134 (19 015) 51 119
  Income tax (4 890) (4 274) (9) (9 173) - (9 173) - - - - - -
  Ne t profit 20 857 37 845 2 259 60 961 (19 015) 41 946
  Thre e - month pe riod e nde d 30 June 2017 (unaudi ted)  32

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Consolidated Interim Financial Statements of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for the six-month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless indicated otherwise)
  19 . Effect of the initial application of new standards
  Table 21 : Impact of adjustments on selected items of the statement of comprehensive income as at 1 January
  2018
  Non- curre nt a sse ts 596 354 49 596 403
  Deferred tax assets 2) 3 803 49 3 852
  Available-for-sale financial assets 1) 271 (271) -
  Financial assets measured at fair
  value through other
  comprehensive income
  1) - 271 271
  Curre nt a sse ts 550 699 (259) 550 440
  Trade and other receivables 2), 4) 64 096 (1 254) 62 842
  C ontract assets 4) - 995 995
  TOTAL ASSETS 1 147 053 (210) 1 146 843
  Equity 811 481 (210) 811 271
  Tota l e quity of the pa re nt
  e ntity 810 908 (210) 810 698
  Retained earnings 2) 745 696 (210) 745 486
  Curre nt lia bilitie s 75 621 - 75 621
  C ontract liabilities 3) - 6 827 6 827
  Accruals and deferred income 3) 7 386 (6 827) 559
  TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 1 147 053 (210) 1 146 843
  As a t
  31 De ce mbe r
  2017 a)
  A djustment on initial application of I FRS 9 and I FRS 15
  As a t
  1 Ja nua ry 2018 (res tated)
  a) The Group i mpl emented I FRS 9 and I FRS 15 as of 1 January 2018. The Management Board deci ded to us e the s i mpl i f i cati on
  under I FRS 9 7.2.15 and not to res tate comparati v e peri ods . I FRS 15 w as i mpl emented retros pecti v el y w i th the cumul ati v e
  ef f ect of i ni ti al appl i cati on at 1 January 2018.
  1) I FRS 9 - recl as s i f i cati on accordi ng to new categori es of f i nanci al as s ets
  2) I FRS 9 - i ncreas e of i mpai rment al l ow ances accordi ng to expected credi t l os s
  3) I FRS 15 - change of the pres entati on of l i abi l i ti es i n res pect of charged annual and quarterl y f ees under a new i tem:
  Contract l i abi l i ti es
  4) I FRS 15 - change of the pres entati on of es ti mated recei v abl es under a new i tem: Contract as s ets  33

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Consolidated Interim Financial Statements of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for the six-month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless indicated otherwise)
  Table 22: Impact of the application of IFRS 15 on selected items of the statement of comprehensive income
  as at 30 June 2018

  Expec ted credit loss allowances are shown under impairment losses on trade receivables in the statement of
  comprehensive income as of 1 January 2018 (under other costs in previous years).
  IFRS 9 Financial Instruments
  Financial assets held by the Group, i.e., minority interest in Sibex, Innex and IRK (previously recognised as
  available -for -sale financial assets), are presented as of 1 January 2018 as financial assets measured at fair
  value through other comprehensive income because they are neither held for trading nor a conditional
  payment recognised by the acquiring entity in a business combination.
  IFRS 9 introduces a fundamental change to the measurement of impairment of financial assets. Under the
  new Standard, entities recognise and measure impairment under the “expected credit loss” model replacing
  the “incurred loss” impairment model. The amendment mainly affects the estimation of write -offs of debt.
  The Group performed a portfolio analysis and calculated, for each category of clients, a write -off matrix by
  age bracket on the basis of expected credit loss in the lifetime of debt. The Group concluded that default ratios
  estimated on the basis of histori cal data represent the probability of default of trade receivables in the future
  and consequently the ratios were not adjusted. The estimated ratios are as follows:
   Exchange Members – from 0.02% for debt not yet due to 12.32% for debt overdue from 181 to 365
  days,
   issuers – from 2.19% for debt not yet due to 88.52% for debt overdue from 181 to 365 days,
   other clients – from 1.28% for debt not yet due to 54.28% for debt overdue from 181 to 365 days.
  As a result of the analysis, the change of the approach to the recognition and measurement of impairment
  resulted in an increase of impairment write -offs by PLN 259 thousand and a decrease of equity by PLN 210
  thousand including deferred tax assets as at the date of initial adoption of IFRS 9 (1 January 2018).
  IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
  The implementation of the Standard impacts the presentation of data concerning annual and quarterly fees
  charg ed from customers under contracts and regulations in interim consolidated financial statements. Such
  fees were previously presented as “Accruals and deferred income” but are now presented in accordance with
  IFRS 15 as “ Contract liabilities ”. The Group deci ded to change the presentation of revenue earned from
  information services and the calculation of reference rates which has not yet been invoiced. Such revenue
  was previously presented under trade receivables and other receivables. However, in view of the fact that the
  Group satisfies its obligation to a customer before it receives the revenue and that the contractual right to the
  payment arises in subsequent periods, the Group presents them under “Contract assets ”.
  Curre nt a sse ts 693 410 - 693 410
  Trade and other receivables 68 509 1 946 70 455
  C ontract assets 1 946 (1 946) -
  00.sty .00 0 00.sty .00 Curre nt lia bilitie s 188 995 - 188 995
  C ontract liabilities 22 375 (22 375) -
  Accruals and deferred income 563 22 375 22 938
  * No i mpact of the appl i cati on of I FRS 15 on the Statement of comprehens i v e i ncome. No s i gni f i cant i mpact on the Statement
  of cas h f l ow s (onl y a change of the pres entati on under cas h f l ow s f rom operati ng acti v i ti es ).
  As a t
  30 June
  2018 (af ter I FRS 15)*
  A djustment on application of I FRS 15
  As a t
  30 June
  2018 (bef ore I FRS 15)  34

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Consolidated Interim Financial Statements of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for the six-month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless indicated otherwise)
  20. Events after the balance sheet date
  On 19 July 2018, the Warsaw Stock Exchange, the Polish Development Fund, Biuro Informacji Kredytowej
  and Instytut Analiz i Ratingu signed an investment agreement to develop a joint rating agency with a mission
  to fill a gap in the rating offer addressed ma inly to small and medium -sized enterprises . GPW, PFR and BIK
  expect that the shareholder structure of IAiR should correspond to the equal equity investment of each of
  them in IAiR (1/3 each) .

  35

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Consolidated Interim Financial Statements of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Group for the six-month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless indicated otherwise)
  The Condensed Consolidated Interim Financial Statements are presented by the Management Board of the
  Warsaw Stock Exchange:

  Marek Dietl – President of the Management Board …………………………………… …


  Jacek Fote k – Vice -President of the Management Board ………………………………………


  Dariusz Kułakowski – Member of the Management Board ………………………………………
  Signature of the person responsible for keeping the accounting records :


  Sylwia Sawicka – Chief Accountant ………………………… ……………
  Warsaw , 27 July 201 8


  July 2018
  Condensed Separate Interim
  Financial Statements of
  Giełda Papierów Wartościowych
  w Warszawie S.A.
  for the six -month period ended on 30 June 2018  1

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Separate Interim Financial Statements of Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. for the six -month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless stated otherwise)


  TABLE OF CONTENTS


  I. SEPARATE STATEMENT O F FINANCIAL POSITION ................................ ................................ ................ 2
  II. SEPARATE STATEMENT O F COMPREHENSIVE INCO ME ................................ ................................ ....... 4
  III. SEPARATE STATEMENT O F CASH FLOWS ................................ ................................ ............................ 5
  IV. SEPARATE STATEMENT O F CHANGES IN EQUITY ................................ ................................ ................ 7
  V. NOTES TO THE CONDENSED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS ................................ ......................... 9
  1. BASIS OF PREPARATION OF THE FINANCIAL STA TEMENTS AND SUMMARY OF SIGNIFICANT
  ACCOUNTING POLICIES ................................ ................................ ................ 9
  2. PROPERTY , PLANT AND EQUIPMENT ................................ ................................ . 13
  3. INTANGIBLE ASSETS ................................ ................................ .................. 14
  4. INVESTMENT IN SUBSIDI ARIES , ASSOCIATES AND OTHER ENTITIES ............................ 14
  5. CHANGE OF ESTIMATES ................................ ................................ .............. 15
  6. CON TRACT ASSETS AND CON TRACT LIABILITIES ................................ .................. 15
  7. INCOME TAX ................................ ................................ ........................... 16
  8. RELATED PARTY TRANSAC TIONS ................................ ................................ .... 17
  9. DIVIDEND ................................ ................................ ............................. 17
  10. EFFECT OF THE INITIAL APPLICATION OF NEW S TANDARDS ................................ .... 18
  11. EVENTS AFTER THE BALA NCE SHEET DATE ................................ ....................... 20

  2

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Separate Interim Financial Statements of Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. for the six -month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless stated otherwise)

  I. SEPARATE STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

  The attached Notes are an integ ral part of these Condensed Separate Interim Financial Statements .
  30 June
  2018(unaudi ted)
  31
  De ce mbe r
  2017
  Non- curre nt a sse ts 429 365 462 760
  Property, plant and equipment 2 95 510 96 269
  Intangible assets 3 64 017 68 963
  Investment in associates 4 11 652 36 959
  Investment in subsidiaries 4 253 058 254 985
  Available-for-sale financial assets - 271
  Financial assets measured at fair value through other
  comprehensive income 204 -
  Non-current prepayments 4 924 5 313
  Curre nt a sse ts 443 934 275 535
  Inventories 60 56
  Trade and other receivables 8.2. 99 723 26 272
  C ontract assets 6 1 818 -
  Other financial assets measured at amortised cost 110 840 -
  C ash and cash equivalents 231 493 249 207
  TOTAL ASSETS 873 299 738 295
  Note
  As a t  3

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Separate Interim Financial Statements of Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. for the six -month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless stated otherwise)

  SEPARATE STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
  (CONTINUED )

  The attached Notes are an integral part of these Condensed Separate Interim Financial Statements . 30 June
  2018(unaudi ted)
  31
  De ce mbe r
  2017
  Equity 480 559 450 887
  Share capital 63 865 63 865
  Other reserves (125) (125)
  Retained earnings 416 819 387 147
  Non- curre nt lia bilitie s 250 535 253 744
  Liabilities on bonds issue 243 767 243 573
  Employee benefits payable 5 669 883
  Deferred tax liability 3 875 7 064
  Other non-current liabilities 2 224 2 224
  Curre nt lia bilitie s 142 205 33 664
  Liabilities on bonds issue 1 899 1 938
  Trade payables 9 766 11 954
  Employee benefits payable 5 6 722 8 481
  C orporate income tax payable 7 779 5 685
  C ontract liabilities 6 17 209 -
  Accruals and deferred income - 21
  Provisions for other liabilities and charges 5 68 211
  Other current liabilities 9 98 762 5 374
  TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 873 299 738 295
  Note
  As a t  4

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Separate Interim Financial Statements of Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. for the six -month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless stated otherwise)

  II. SEPARATE STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

  The attached Notes are an integra l part of these Condensed Separate Interim Financial Statements . 2018(unaudi ted) 2017(unaudi ted) 2018(unaudi ted) 2017(unaudi ted)
  Revenue 46 570 50 900 95 446 104 452
  Operating expenses (26 454) (24 557) (56 402) (54 031)
  Other income 94 303 703 501
  Impairment losses (391) - (1 427) -
  Other expenses (13) (808) (1 822) (4 177)
  Ope ra ting profit 19 806 25 838 36 498 46 745
  Financial income 4 103 762 2 353 104 898 3 302
  Financial expenses (3 834) (1 921) (5 877) (4 692)
  Profit be fore income ta x 119 734 26 270 135 519 45 355
  Income tax expense 7 (9 940) (4 718) (13 299) (8 966)
  Profit for the pe riod 109 794 21 552 122 220 36 389
  Tota l compre he nsiv e income 109 794 21 552 122 220 36 389
  Note
  Thre e - month pe riod
  e nde d
  30 June
  Six - month pe riod e nde d
  30 June  5

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Separate Interim Financial Statements of Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. for the six -month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless stated otherwise)

  III. SEPARATE STATEMENT OF CASH FLOWS

  The attached Notes are an integral part of these Condensed Separate Interim Financial Statements . 2018(unaudi ted) 2017(unaudi ted)
  Ca sh flows from ope ra ting a ctiv itie s: 40 306 39 248
  C ash generated from operation before tax 57 034 66 794
  Net profit of the period 122 220 36 389
  Adjustments: (65 186) 30 405
  Income tax 13 299 8 966
  Depreciation of property, plant and equipment 2 5 125 4 673
  Amortisation of intangible assets 3 5 038 5 039
  Foreign exchange (gains)/losses 264 212
  (Profit)/Loss on sale of property, plant and
  equipment and intangible assets (108) (13)
  Net (profit)/loss on sale of investments 4 (32 239) -
  Gains on revaluation of investments in other entities 1 994 11
  Financial (income)/expense on other financial assets
  measured at amortised cost (603) -
  Financial income from dividends 8.2. (69 697) (1 266)
  Income from interest on deposits (1 430) (2 031)
  Income from interest on loans granted - (46)
  Interest on issued bonds 3 811 3 486
  Other (8) (140)
  C hange in assets and liabilities: 9 368 11 514
  Change in prepayments 389 (2 083)
  (Increase)/Decrease of inventories (4) 8
  (Increase)/Decrease of trade and other
  receivables (excluding dividend payable) (2 027) (6 574)
  (Increase)/Decrease of contract assets (1 818) -
  Increase/(Decrease) of trade payables (2 188) (1 573)
  Increase/(Decrease) of employee benefits
  payable 5 (1 973) (1 596)
  Increase/(Decrease) of contract liabilities 17 188 22 193
  Increase/(Decrease) of other liabilities (excluding
  investment liabilities and dividend payable) (57) 1 139
  Net change in provisions for other liabilities and
  charges (143) -
  Advances from related parties in the Tax Group 3 151 -
  Income tax (paid)/refunded (19 879) (27 546)
  Note
  Six - month pe riod e nde d
  30 June  6

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Separate Interim Financial Statements of Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. for the six -month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless stated otherwise)

  SEPARATE STATEMENT OF CASH FLOWS (CONTINUED )

  The attached Notes are an integral part of these Condensed Separate Interim Financial Statements .
  2018(unaudi ted)
  2017
  (unaudi ted)
  Ca sh flows from inv e sting a ctiv itie s: (54 100) (13 265)
  Purchase of property, plant and equipment and advances
  for property, plant and equipment (2 814) (4 037)
  Purchase of intangible assets and advances for intangible
  assets (517) (1 835)
  Proceeds from sale of property, plant and equipment and
  intangible assets 120 474
  Sale of available-for-sale financial assets 57 546 -
  Purchase of other financial assets measured at amortised
  cost (110 237) -
  Loans granted - (10 000)
  Interest received 1 430 2 031
  Dividends received 8.2. 372 102
  Ca sh flows from fina ncing a ctiv itie s: (3 655) (4 553)
  Interest paid (3 655) (3 998)
  Proceeds from bond issue - 119 929
  Redemption of bonds issued - (120 484)
  Ne t (de cre a se )/incre a se in ca sh a nd ca sh
  e quiv a le nts (17 449) 21 430
  Impact of fx rates on cash balance in currencies (264) (212)
  Ca sh a nd ca sh e quiv a le nts - ope ning ba la nce 249 207 267 789
  Ca sh a nd ca sh e quiv a le nts - closing ba la nce 231 493 289 007
  Note
  Six - month pe riod e nde d
  30 June  7

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Separate Interim Financial Statements of Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. for the six -month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless stated otherwise)

  IV. SEPARATE STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY


  The attached Notes are an integral part of these Condensed Se parate Interim Financial Statements .
  Sha re
  ca pita l
  Othe r
  re se rv e s
  Re ta ine d
  e a rnings
  As a t 31 De ce mbe r 2017 63 865 (125) 387 147 450 887
  Adjustment on initial application
  of IFRS 9 - - (210) (210)
  As a t 1 Ja nua ry 2018 (restated) 63 865 (125) 386 937 450 677
  Dividends - - (92 338) (92 338)
  Tra nsa ctions with owne rs
  re cognise d dire ctly in e quity - - (92 338) (92 338)
  Profit for the six-month
  period ended 30 June 2018 - - 122 220 122 220
  Tota l compre he nsiv e income
  for the six - month pe riod e nde d
  30 June 2018 (unaudited)
  - - 122 220 122 220
  As a t 30 June 2018 (unaudited) 63 865 (125) 416 819 480 559
  Tota l
  e quity Sha re
  ca pita l
  Othe r
  re se rv e s
  Re ta ine d
  e a rnings
  As a t 31 De ce mbe r 2016 63 865 (114) 408 351 472 102
  Dividends - - (90 239) (90 239)
  Tra nsa ctions with owne rs
  re cognise d dire ctly in e quity - - (90 239) (90 239)
  Profit for the year ended
  31 December 2017 - - 69 033 69 033
  Other comprehensive income - (11) - (11)
  Tota l compre he nsiv e income for
  the y e a r e nde d 31 De ce mbe r 2017 - (11) 69 033 69 022
  Othe r cha nge s in e quity - - 2 2
  As a t 31 De ce mbe r 2017 63 865 (125) 387 147 450 887
  Tota l
  e quity  8

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Separate Interim Financial Statements of Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. for the six -month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless stated otherwise)

  SEPARATE STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
  (CONTINUED )

  The attached Notes are an integ ral part of these Condensed Separate Interim Financial Statements .
  Sha re
  ca pita l
  Othe r
  re se rv e s
  Re ta ine d
  e a rnings
  As a t 31 De ce mbe r 2016 63 865 (114) 408 351 472 102
  Dividends - - (90 239) (90 239)
  Tra nsa ctions with owne rs
  re cognise d dire ctly in e quity - - (90 239) (90 239)
  Profit for the six-month
  period ended 30 June 2017 - - 36 389 36 389
  Tota l compre he nsiv e income
  for the six - month pe riod e nde d
  30 June 2017 (unaudited)
  - - 36 389 36 389
  As a t 30 June 2017 (unaudited) 63 865 (114) 354 501 418 252
  Tota l
  e quity  9

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Separate Interim Financial Statements of Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. for the six -month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless stated otherwise)

  V. NOTES TO THE CONDENSED INTERIM FINANCIAL
  STATEMENTS
  1. Basis of preparation of the financial statements and summary
  of significant accounting policies
  These Condensed Separate Interim Financial Statements of Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  have been prepared according to the International Accounting Standard 34 “Interim Financial Reporting”
  approved by the European Union. These financial statements do not contain all the information required for
  complete financial statements prepared under the EU IFRS .
  In the opinion of the Exchange Management Board, in the notes to the Condensed Separate Interim Financial
  Statements of Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., GPW i ncluded all material information
  necessary for the proper assessment of the assets and the financial position of the Company as at 30 June
  2018 and its financial results in the per iod from 1 January 2018 to 30 June 2018 .
  These Condensed Separate Interim Fi nancial Statements have been prepared on the assumption that the
  Company will continue as a going concern in the foreseeable future. As at the date of preparation of these
  Condensed Separate Interim Financial Statements, in the opinion of the Exchange Mana gement Board, there
  are no circumstances indicating any threats to Company’s ability to continue operations.
  The Company has prepared the Condensed Separate Interim Financial Statements in accordance with the
  same accounting policies as those described in the Financial Statements for the year ended 31 December
  2017 other than for changes resulting from the application of new standards as described below. The
  Condensed Separate Interim Financial Statements for the six -month period ended 30 June 201 8 should be
  read in conjunction with the Separate Financial Statements for the year ended 31 December 2017 .
  The following amendments of existing standards adopted by the European Union are effective for the financial
  statements of the Company for the financial year started on 1 January 2018:
  1) IFRS 9 Financial Instruments;
  2) IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers;
  3) Improvements to IFRS (2014 – 2016);
  4) Amendments to IFRS 2 Share -based Payment;
  5) IFRIC 22 Foreign Currency Transactions and Advance Cons ideration;
  6) Amendments to IAS 40 Investment Property.
  Following the implementation of those standards, the Company’s accounting policy described in Notes 2.8 and
  2.19 in the financial statements for the year ended 31 December 2017 has been updated a s follows:
  2.8 Financial assets
  2.8.1. Classification and valuation of financial assets
  The Company’s financial assets are classified into one of three categories:
   financial assets measured at amortised cost;
   financial assets measured at fair value through profit or loss; or
   financial assets measured at fair value through other comprehensive income (OCI).
  The assets are classified into those categories on initial recognition. Classification depends on:
   the business model of asset portfolio management ; and
   the contractual terms of the financial asset.  10

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Separate Interim Financial Statements of Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. for the six -month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless stated otherwise)

  2.8.1.1 Financial assets measured at amortised cost
  A financial asset is classified as “Financial assets measured at amortised cost” if the following two conditions
  are met:
   the asset is held within a bus iness model whose objective is to hold assets in order to collect
  contractual cash flows; and
   its contractual terms give rise, on specified dates, to cash flows that are solely payments of principal
  and interest on the principal outstanding.
  “Financial ass ets measured at amortised cost” other than trade receivables are measured on initial recognition
  at fair value plus directly attributable transaction costs. Trade receivables with no significant financing
  component are measured on initial recognition at transaction price . “Financial assets measured at amortised
  cost” are subsequently measured at amortised cost according to the effective interest rate method net of
  impairment.
  Interest on financial assets classified as “Financial assets measured at amortised cost” is measured using the
  effective interest rate method and recognised in the profit or loss of the period as part of financial income.
  “Financial assets measured at amo rtised cost” include:
   cash and cash equivalents,
   trade receivables,
   other receivables, and
   other financial assets measured at amortised cost (including corporate bonds and certificates of
  deposit held to maturity).
  2.8.1.2 Financial assets measured at fair value through other comprehensive income
  A financial asset is classified as “Financial assets measured at fair value through other comprehensive income”
  if the following two conditions are met:
   the asset is held within a business model whose objective is to hold assets in order to collect
  contractual cash flows and to sell financial assets; and
   its contractual terms give rise, on specified dates, to cash flows that are solely payments of principal
  and interest on the principal outstanding.
  “Financial assets measured at fair value through other comprehensive income” comprise shares in entities
  over which the Company does not exercise control or exert significant influence. They are disclosed as non -
  current assets unless the Company intends to sell them within 12 months after the balance sheet date.
  “Financial assets measured at fair value through other comprehensive income” are initially recognised at fair
  value plus directly attributable transaction costs. After initial recognition, they are measured at fair value and
  any effect of change in the fair value (other than impairment losses and FX differences) is recognised in other
  comprehensive income and presented in equity as reserves. On derecognition, the cumulative profit or loss
  recognised in equity is taken to the profit or loss of the period.
  Dividends from equity instruments classified as “Financial assets measured at fair value through other
  comprehensive income” are disclosed in the profit or loss of the period as part of financial income when a
  Group company acquires the rights to the respective payments. Changes in the value of equity instruments
  classified as “Financial assets measured at fair value through oth er comprehensive income” are disclosed as
  other comprehensive income.
  The fair value of equity instruments listed on an active market derives from the current price. Fair value is
  determined based on listed prices. If the market for a financial asset is no t active (also in respect of non -listed
  securities), the Company determines the fair value using valuation techniques. These include the use of recent
  arm’s length transactions, reference to transactions in other virtually identical instruments, discounted cash
  flow analysis, using market information to the maximum extent and relying on information from the Company
  to the minimum extent.
  11

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Separate Interim Financial Statements of Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. for the six -month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless stated otherwise)

  Fair value hierarchy
  The Company classifies the valuation of fair value on the basis of a fair value hierarchy which re flects the
  significance of valuation input data. The fair value hierarchy includes the following levels:
   (unadjusted) trading prices on active markets for identical assets or liabilities ( level 1 );
   input data other than trading prices at level 1, which can be identified or observed for an asset or
  liability, directly (as prices) or indirectly (calculations based on prices) ( level 2 ); and
   input data for an asset or liability not based on observable market data (non -observable data)
  (level 3 ).
  2.8.2. Impairment of financial assets
  At each balance sheet date, the Company recognises impairment (expected credit loss) of financial assets. If
  there has been a significant increase in credit risk of a financial asset since initial recognition, the Company
  rec ognises expected credit loss of the financial asset as an allowance equal to lifetime expected credit losses.
  If the credit risk of a financial asset has not increased significantly since initial recognition, the financial asset
  will attract a loss allowan ce equal to 12 -month expected credit loss.
  The Company’s impairment allowance for financial assets measured at amortised cost other than trade
  receivables is equal to the 12 -month expected credit loss in view of the low credit risk of such financial
  instr uments. The Company considers cash and cash equivalents, other receivables and other financial assets
  measured at amortised cost to carry low credit risk because it only accepts entities, including banks and
  financial institutions, of a high rating and sta ble market position, i.e., rated above Baa2 by Moody’s.
  As receivables of the Company have no significant financing component, impairment is measured as an
  allowance equal to lifetime expected credit losses.
  The Company measures expected credit loss of fin ancial assets taking into account:
   an unbiased and probability -weighted amount that is determined by evaluating a range of possible
  outcomes;
   the time value of money;
   reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort at the
  reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions
  As at the end of each reporting year, based on historical collection of debt from counterparties, the Company
  performs a statistical analysis of trade rece ivables by category of clients as follows:
   Exchange Members,
   issuers, and
   other clients.
  In the next step, the Company performs a portfolio analysis and calculates for each category of clients a
  matrix of allowances by age group based on lifetime expected credit losses. The allowance for debt which is
  not overdue as at the balance sheet date for a group of clients in a time bracket (overdue) is equal to:
   value of trade receivables at the balance sheet date, times
   client’s probability of default.
  The expected credit loss (or released allowance) required to adjust the expected credit loss allowance as at
  the reporting date to the amount that should be recognised is presented in the Company’s statement of
  comprehensive income as gains or losses on im pairment.
  The expected credit loss allowance for financial assets classified as “ Financial assets measured at amortised
  cost” is shown as a reduction of the gross carrying amount of the financial asset in the statement of financial
  position.
  The expected credit loss allowance for financial assets classified as “ Financial assets measured at fair value
  through other comprehensive income” is shown in other comprehensive income; it does not reduce the
  carrying amount of the financial asset in the statement of financial position.  12

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Separate Interim Financial Statements of Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. for the six -month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless stated otherwise)

  The Company decided to implement the standard without a restatement of comparative data (exemption
  under IFRS 9 7.2.15). Adjustments necessary to implement IFRS 9 are applied as of 1 January 2018 in equity
  (retained earnings).
  2. 19 Revenue
  2.19 .1 Sales revenue
  Sales revenue is recognised at transaction price when (or as) the entity transfers control of goods or services
  to a customer. All bundled goods or services that can be separated under the contract with the customer are
  recogni sed separately. Any discounts and rebates of the transaction price are, as a rule, allocated to individual
  components of bundled products or services. Depending on whether certain criteria are met, revenue is
  recognised:
   over time, in a manner that depicts the entity’s performance; or
   at a point in time, when control of the goods or services is transferred to the customer.
  The Company analyses potential collectability of debt when entering into a contract. If, at the time of entering
  into a contract, the en tity is not likely to receive the amount due for future performance of a commitment, no
  revenue is recognised until the doubt about the collectability of debt is clarified.
  Furthermore, under IFRS 15, costs incurred to acquire the customer and secure the c ontract are recognised
  by the Company over time within the period when the benefits flow from the contract.
  According to IFRS 15 C3 (b), the Exchange Management Board decided to implement the Standard
  retrospectively with the cumulative effect of initial a pplication at initial application date, i.e., 1 January 2018,
  through equity according to C7 -C8 of the Standard. The analysis did not identify any adjustment of equity on
  initial application.
  According to the simplification allowed by the Standard for retr ospective application with the cumulative effect
  of initial application through equity, the Exchange Management Board decided to use the simplification under
  C7 A (b), i.e., not to apply retrospective restatement of contracts which changed before the date of initial
  application (1 January 2018).
  Sales revenue consists of two main categories:
   Financial market,
   Other (sales) revenue.

  Sales revenue from the financial market consists of:
   Revenue from trading
  Trading revenue consists of the fees collected from Exchange Members on the basis of the Exchange Rules
  and the Alternative Trading System Rules. Trading fees are the main revenue item in this category. Trading
  fees depend on the value of transactions, the number of executed orders and the volume of trade and type
  of traded instruments.
  In addition to trading fees, flat -rate fees are charged for access to and use of the IT systems of the Exchange. 

  Trading revenue is recognised in the month when the service is provided.
   Revenue from issuers
  Revenue from issuers comprises the revenue collected from issuers on the basis of the Exchange Rules and
  the Alternative Trading System Rules. Annual and quarterly fees for the listing of securities are the main
  revenue item in this category; they are recognised over time on a straight -line basis in the period when the
  service is provided by the Group. Annual and quarterly fees collected from customers which relate to future
  periods are presented in the interim fi nancial statements under “ Contract liabilities ”.
  In addition, fees for admission to trading as well as other fees are collected from issuers and recognised on
  an up -front basis when the service is provided. 

  13

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Separate Interim Financial Statements of Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. for the six -month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless stated otherwise)

   Revenue from information services
  Revenue from information services of the parent entity consist of revenue earned on the sale of stock
  exchange information: real -time stock exchange data and statistical and historical data in the form of a
  statistical e -mail daily bulletin, electronic publications, ca lculation of indices, as well as other stock exchange
  index licenses and calculations. The sale of stock exchange information is based on separate agreements
  signed with exchange data vendors, exchange members and other organisations, mainly financial inst itutions.
  The Group’s revenue from information services also includes the revenue from BondSpot information services.
  Such revenue is recognised in the month of the sale.
  Other sales revenue is earned on other services provided by the Company including lea se of office space
  and services for the Polish Financial Supervision Authority including provision of an IT application supporting
  the use of data as well as technical and substantive support. Such revenue is recognised in the month when
  the service is pro vided.
  The following new standards will apply to the financial statements of the Company for periods starting on or
  after 1 January 2019:
  1) IFRS 16 Leases – the estimated impact of the new standard on the financial statements of the
  Company is presented in N ote 2.1.2 of the Separate Financial Statements for the year ended 31
  December 2017;
  2) IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments;
  3) Amendments to IFRS 9 Financial Instruments;
  4) Amendments to IAS 28 Long -term Interests in Associates and Joint Ventures;
  5) Impr ovements to IFRS 2015 -2017.
  The critical accounting estimates and judgements used by the Exchange Management Board in the application
  of the Group’s accounting policy and the key sources of uncertainty were the same as those used in the
  Consolidated Financial Statements as at 31 December 2017.
  2. Property, plant and equipment
  Table 1: Change of the net carrying value of property, plant and equipment by category

  Contracted investment commitmen ts for property, plant and equipment were PLN 581 thousand as at 30 June
  2018 , including mainly restructuring of GPW offices .
  Contracted investment commitments for property, plant and equipment were PLN 77 thousand as at
  31 December 2017 , including mainly restructuring of GPW offices.
  Six months e nde d
  30 June 2018 (unaudi ted)
  Twe lv e months
  e nde d
  31 De ce mbe r 2017
  Ne t ca rry ing v a lue - ope ning ba la nce 96 269 101 034
  Additions 4 378 4 630
  Disposals (12) -
  Depreciation charge (5 125) (9 395)
  Ne t ca rry ing v a lue - closing ba la nce 95 510 96 269
  Pe riod of  14

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Separate Interim Financial Statements of Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. for the six -month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless stated otherwise)

  3. Intangible assets
  Table 2: Change of the net carrying value of intangible assets by category

  Contracted investment commitments for intangible assets amounted to PLN 896 thousand as at 30 June 2018
  and related mainly to the implementation of the new trading surveillance system and new functionalities of
  the trading system .
  Contracted investmen t commitments for intangible assets amounted to PLN 1,203 thousand as at
  31 December 2017 and related mainly to Microsoft licences and the trading surveillance system .
  4. Investment in subsidiaries, associates and other entities
  As at 30 June 201 8, the Company held interest in the following subsidiaries:
   Towarowa Giełda Energii S.A. (“Polish Power Exchange”, “ TGE ”), the parent entity of the TGE Group;
   BondSpot S.A. (“BondSpot”);
   GPW Benchmark S.A. (“GPW B”, formerly GPW Centrum Usług S.A.);
   Instytut Anal iz i Ratingu S.A. (“IAiR”).
  The Company wrote off the investment in IAiR at PLN 1,927 thousand as at 30 June 2018, reducing the
  investment to PLN 2,173 thousand.
  As at 31 December 2017 and as at 30 June 201 8, the Company held interest in the following associates:
   Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., parent entity of the KDPW Group;
   Centrum Giełdowe S.A.
  The Company held a stake in the associate Aquis Exchange Limited as at 31 December 2017. The stake was
  sold in June 20 18 . The carrying value of the stake was PLN 25,307 thousand as at 31 December 2017 and as
  at the date of the sale. The shares were sold at GBP 2.69 per share on 14 June 2018. The net receipts on the
  sale were PLN 57,546 thousand (net of the transaction cos t at PLN 2,677 thousand) . The gains on the sale of
  the shares at PLN 32,239 thousand are shown under financial income in the statement of comprehensive
  income.
  Six months e nde d
  30 June 2018 (unaudi ted)
  Twe lv e months
  e nde d
  31 De ce mbe r 2017
  Ne t ca rry ing v a lue - ope ning ba la nce 68 963 75 918
  Additions 92 3 583
  Disposals - (461)
  Amortisation charge (5 038) (10 077)
  Ne t ca rry ing v a lue - closing ba la nce 64 017 68 963
  Pe riod of  15

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Separate Interim Financial Statements of Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. for the six -month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless stated otherwise)

  5. Change of estimates
  In the period from 1 January 2018 to 30 June 2018, impairment losses f or assets were adjusted as follows:
  Table 3: Change of estimates

  Furthermore, in the period from 1 January 2018 to 30 June 2018, there were the following changes in
  estimates relating to provisions:
   provisions against employee benefits (mainly annual bonuses) were reduced by PLN 1,973 thousand
  (usage of PLN 5,044 thousand, releases of PLN 1 94 thousand, provision additions of PLN 3,265
  thousand);
   provisions against litigation and other provisions were reduced by PLN 14 3 thousand (usage of PLN
  75 thousand, releases of PLN 115 thousan d, provision additions of PLN 47 thousand).
  6. Contract assets and contract liabilities
  Table 4: Contract assets and contract liabilities
  [PLN'000]
  Impa irme nt a llowa nce a s a t 31 De ce mbe r 2017 2 224
  Adjustment on initial application of IFRS 9* 259
  Impa irme nt a llowa nce a s a t 1 Ja nua ry 2018 2 483
  Initial impairment allowances 1 561
  Receivables written off during the period as uncollectible (108)
  Reversal of impairment allowances (26)
  Impa irme nt a llowa nce a s a t 30 June 2018 3 910
  * The Group i mpl emented I FRS 9 as of 1 January 2018. The Group us ed the s i mpl i f i cati on and di d not res tate the
  comparati v e data (I FRS 9 7.2.15). For more i nf ormati onon the i ni ti al appl i cati on of I FRS 9, s ee Note 10. 30 June
  2018(unaudi ted)
  1 Ja nua ry
  2018* (res tated)
  Information services and revenue from
  the calculation of reference rates 1 680 769
  Financial market 1 680 769
  Other revenue 138 127
  Tota l contra ct a sse ts 1 818 896
  Trading 320 -
  Listing 9 276 -
  Information services and revenue from
  the calculation of reference rates 7 469 -
  Financial market 17 065 -
  Other revenue 144 21
  Tota l contra ct lia bilitie s 17 209 21
  As a t  16

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Separate Interim Financial Statements of Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. for the six -month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless stated otherwise)

  Assets in relation to services on the financial market include information services and income from the
  calculation of reference rates. Those were presented as trade receivables and other receivables as at
  31 December 2017. For more information on the initial application of IFRS 15, see Note 10.
  Current contract liabilities relating to services provided on the financial market include annual and quarterly
  fees charged from market participants. Those were presented as deferred income as at 31 December 2017.
  For more information on the ini tial application of IFRS 15, see Note 10.
  Contract liabilities stood at PLN 21 thousand as at 1 January 2018, of which PLN 21 thousand was recognised
  as income in the six months ended 30 June 2018.
  7. Income tax
  Table 5: Income tax by current and deferred tax


  Table 6: Reconciliation of the theoretical amount of tax arising from profit before tax and the statutory tax
  rate with the income tax expense presented in the statement of comprehensive income

  As the Company Representing the Tax Group, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. is responsible
  for the calculation and payment of quarterly corporate income tax advances of the Tax Gr oup pursuant to the
  Corporate Income Tax Act. As at 30 June 2018, GPW’s receivables from its related parties participating in the
  TG in respect of income tax payable on their behalf was PLN 3,277 thousand, shown under trade receivables
  and other receivable s in the statement of financial position.
  2018 2017
  C urrent income tax 16 439 13 368
  Deferred tax (3 140) (4 402)
  Tota l income ta x 13 299 8 966
  Six - month pe riod e nde d
  30 June 2018 2017
  Profit before income tax 135 519 45 355
  Income tax rate 19% 19%
  Income ta x a t the sta tutory ta x ra te 25 749 8 617
  Ta x e ffe ct: (12 450) 349
  Non-tax-deductible expenses 792 589
  Non-taxable income from dividends (13 242) (240)
  Tota l income ta x 13 299 8 966
  Six - month pe riod e nde d
  30 June  17

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Separate Interim Financial Statements of Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. for the six -month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless stated otherwise)

  8. Related party transactions
  8.1. Information about transactions with entities which are related parties of
  the State Treasury
  Polish Financial Supervision Authority
  The Regulation of the Minister of Finance which determines among others the calculation method as well as
  the terms and conditions of the payment of fees by relevant entities to the Polish Financial Supervision
  Authority took effect as of 1 January 2016. According to the Regulation, the Chairperso n of the Polish Financial
  Supervision Authority publishes the rates and the indicators necessary to calculate the fees in a public
  communique promulgated in the Official Journal of the Polish Financial Supervision Authority by 31 August of
  each calendar ye ar. On that basis, the entities obliged to pay the fee will calculate the final amount of the
  annual fee due for the year and pay the fee by 30 September of the calendar year.
  In the six -month period ended 30 June 2018 , the operating expenses of GPW includ ed an estimated amount
  of the annual fee at PLN 4,805 thousand. The fee charged to the expenses of GPW in the six -month period
  ended 30 June 2017 was PLN 6,260 thousand.
  8.2. Transactions with subsidiaries and associates
  On 10 May 2018 , the Ordinary General Meeting of Centrum Giełdowe S.A. decided to allocate a part of the
  profit equal to PLN 1,501 thousand to a dividend payment. The dividend attributable to GPW is PLN 372
  thous and. The dividend was paid on 30 May 2018 .
  On 6 July 2018, the Ordinary General Meeting of Krajow y Depozyt Papierów Wartościowych S.A. decided to
  pay no dividend from the 2017 profit.
  On 29 June 2018, the Ordinary General Meeting of Towarowa Giełda Energii S.A. decided to allocate a part of
  the profit equal to PLN 69,325 thousand to a dividend payment. The entire dividend was attributable to GP W.
  The dividend was paid on 19 July 2018. GPW’s receivables stood at PLN 69,325 thousand as at 30 June 2018,
  shown under trade receivables and other receivables.
  9. Dividend
  On 19 June 2018, the Ordinary General Meeting of GPW passed a resolution to distribute the Company’s profit
  for 2017, including a payment of dividend in the total amount of PLN 92,338 thousand. The dividend per share
  is PLN 2.20. The dividend record date is 19 July 2018 and the dividend payment date is 2 August 2018.
  The liability in respect of the dividend payment is presented at PLN 92,498 in the Company’s other current
  liabilities as at 30 June 2018. The dividend due to the State Treasury is PLN 32,315 thousand.
  18

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Separate Interim Financial Statements of Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. for the six -month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless stated otherwise)

  10 . Effect of the initial application of new standards
  Table 7: Impact of adjustments on selected items of the statement of comprehensive income as at
  1 January 2018
  Non- curre nt a sse ts 462 760 49 462 809
  Deferred tax assets 2) - 49 49
  Available-for-sale financial assets 1) 271 (271) -
  Financial assets measured at fair
  value through other comprehensive
  income
  1) - 271 271
  Curre nt a sse ts 275 535 (259) 275 276
  Trade and other receivables 2), 4) 26 272 (1 155) 25 117
  C ontract assets 4) - 896 896
  TOTAL ASSETS 738 295 (210) 738 085
  Equity 450 887 (210) 450 677
  Retained earnings 2) 387 147 (210) 386 937
  Non- curre nt lia bilitie s 253 744 - 253 744
  Curre nt lia bilitie s 33 664 - 33 664
  C ontract liabilities 3) - 21 21
  Accruals and deferred income 3) 21 (21) -
  TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 738 295 (210) 738 085
  As a t
  31 De ce mbe r
  2017 a)
  A djustment on initial application of I FRS 9 and I FRS 15
  As a t
  1 Ja nua ry
  2018(res tated)
  a) The Group i mpl emented I FRS 9 and I FRS 15 as of 1 January 2018. The Management Board deci ded to us e the
  s i mpl i f i cati on under I FRS 9 7.2.15 and not to res tate comparati v e peri ods . I FRS 15 w as i mpl emented retros pecti v el y w i th
  the cumul ati v e ef f ect of i ni ti al appl i cati on at 1 January 2018.
  1) I FRS 9 - recl as s i f i cati on accordi ng to new categori es of f i nanci al as s ets
  2) I FRS 9 - i ncreas e of i mpai rment al l ow ances accordi ng to expected credi t l os s
  3) I FRS 15 - change of the pres entati on of l i abi l i ti es i n res pect of charged annual and quarterl y f ees under a new i tem:
  Contract l i abi l i ti es
  4) I FRS 15 - change of the pres entati on of es ti mated i ncome not y et i nv oi ced under a new i tem: Contract as s ets  19

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Separate Interim Financial Statements of Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. for the six -month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless stated otherwise)

  Table 8: Impact of th e application of IFRS 15 on selected items of the statement of comprehensive income
  as at 30 June 2018

  The expected credit loss allowance is shown in the statement of comprehensive income under “Impairment
  losses of trade receivables” as of 1 January 2018 (it was shown under “Other expenses” in previous years).
  IFRS 9 Financial Instruments
  Financial assets held by the Company , i.e., minority interest in Sibex, Innex and IRK (previously recognised
  as available -for -sale financial assets), are presented as of 1 January 2018 as financial assets measured at fair
  value through other comprehensive income because they are neither held for trading nor a conditional
  payment recognised by the acquiring entity in a business combination .
  IFRS 9 introduces a fundamental change to the m easurement of impairment of financial assets. Under the
  new Standard, entities will recognise and measure impairment under the “expected credit loss” model
  replacing the “incurred loss” impairment model. The amendment mainly affects the estimation of allow ances
  for trade receivables.
  The Company performed a portfolio analysis and calculated, for each category of clients, an allowance matrix
  by age bracket on the basis of lifetime expected credit losses. The Company concluded that default ratios
  estimated o n the basis of historical data represent the probability of default of trade receivables in the future
  and consequently the ratios were not adjusted. The estimated ratios are as follows:
   Exchange Members – from 0.02% for debt not yet due to 12.32% for debt overdue from 181 to 365
  days,
   issuers – from 2.19% for debt not yet due to 88.52% for debt overdue from 181 to 365 days,
   other clients – from 1.28% for debt not yet due to 54.28% for debt overdue from 181 to 365 days.
  As a result of the analysis, the change of the approach to the recognition and measurement of impairment
  resulted in an increase of impairment allowances by PLN 259 thousand and a decrease of equity by PLN 210
  thousand including deferred tax assets as at the date of initial application of IFRS 9 (1 January 2018).
  IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
  The implementation of the Standard impacts the presentation of data concerning annual and quarterly fees
  charged from customers under contracts and regulations in interim consolidated financial statements. Such
  fees were previously presented as “Accruals and deferred income” but are now presented in accordance with
  IFRS 15 as “ Contract liabilities ”. The Company decided to change the presentation of revenue earned from
  information services and the calculation of reference rates which has not yet been invoiced. Such revenue
  was previously presented under trade receivables and other receivables. However, in view of the fact that the
  Company satisfies its obligation to a customer before it receives the revenue and that the contractual right to
  the payment arises in subsequent periods, GPW presents them under contract assets. Curre nt a sse ts 443 934 - 443 934
  Trade and other receivables 99 723 1 818 101 541
  C ontract assets 1 818 (1 818) -
  Curre nt lia bilitie s 142 265 - 142 265
  C ontract liabilities 17 209 (17 209) -
  Accruals and deferred income - 17 209 17 209
  * No i mpact of the appl i cati on of I FRS 15 on the Statement of comprehens i v e i ncome. No s i gni f i cant i mpact on the
  Statement of cas h f l ow s (onl y a change of the pres entati on under cas h f l ow s f rom operati ng acti v i ti es ).
  As a t
  30 June
  2018 (af ter I FRS 15)*
  Adjustme nt on
  a pplica tion of
  IF RS 15
  As a t
  30 June
  2018 (bef ore I FRS 15)  20

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Separate Interim Financial Statements of Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. for the six -month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless stated otherwise)

  11 . Events after the balance sheet date
  On 19 July 2018, the Warsaw Stock Exchange, the Polish Development Fund, Biuro Informacji Kredytowej
  and Instytut Analiz i Ratingu signed an investment agreement to develop a joint rating agency with a mission
  to fill a gap in the rating offer addressed main ly to small and medium -sized enterprises. GPW, PFR and BIK
  expect that the shareholder structure of IAiR should correspond to the equal equity investment of each of
  them in IAiR (1/3 each).

  21

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Condensed Separate Interim Financial Statements of Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. for the six -month period ended 30 June 2018 (all amounts in PLN’000 unless stated otherwise)

  The Condensed Separate Interim Financial Statements are present ed by the Management Board of the Warsaw
  Stock Exchange:


  Marek Dietl – President of the Management Board ………………………………………


  Jacek Fote k – Vice -President of the Management Board ………………………………………


  Dariusz Kułakowski – Member of the Management Board ………………………………………


  Signature of the person responsible for keeping the accounting records :


  Sylwia Sawicka – Chief Accountant ………………………… ……………
  Warsaw , 27 July 201 8


  Management Board’s Statement  The Management Board of the Warsaw Stock Excha nge declares that the registered
  audit firm performing the audit of the Condensed Separate Financial Statements of
  the Warsaw Stock Exchange for the six -month period ended 30 June 2018 and the
  Condensed Consolidated Financial Statements of the Warsaw Stock Exchange
  Group for the six -month period ended 30 June 2018 has been appointed pursuant
  to the bindin g regulations. The audit firm and the certified auditors performing the
  audit meet the requirements necessary for issuing an objective and independent
  audit opinion on the separate and the consolidated financial statement, pursuant
  to the binding provision s of the law and professional standards.


  Marek Dietl Jacek Fotek
  President of the Management Board Vice -President of the Management Board
  Dariusz Kułakowski Member of the Management Board


  Warsaw, 27th July 201 8

  Management Board’s Statement


  The Management Board of the Warsaw Stock Exchange declares to the best of its
  knowledge that:

  ­ The Condensed Separate Financial Statement of the Warsaw Stock Excha nge
  for the six -month period ended 30 June 201 8, including comparative
  information, have been prepared in accordance with the binding accounting
  policies and that these give a true, fair and clear view of the financial position
  and results of the Warsaw Stock Exchange ,

  ­ The Condensed Consolidated Financi al Statement of the Warsaw Stock
  Excha nge Group for the six -month period ended 30 June 201 8, including
  comparative information, have been prepared in accordance with
  the binding accounting policies and that these give a true, fair and clear view
  of the fin ancial position and results of the Warsaw Stock Exchange Group,

  ­ The Consolidated report on the activities of the Warsaw Stock Exchange
  Group for the six -month period ended 30 June 201 8 gives the true view of the
  Warsaw Stock Exchange Group development, achievements and situation,
  including the main threats and risks.


  Marek Dietl Jacek Fotek
  President of the Management Board Vice -President of the Management Board
  Dariusz Kułakowski Member of the Management Board


  Warsaw, 27th July 201 7


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A.

  Raport za I półrocze 201 8 roku
  Warszawa, 27 lipca 201 8 r.
  2

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  Spis treści
  I. WYBRANE DANE RYNKOWE ................................ ................................ ................................ ................ 3
  II. WYBRANE DANE FINANSO WE ................................ ................................ ................................ ............. 6
  III. INFORMACJE O GRUPIE KA PITAŁOWEJ GPW ................................ ................................ ....................... 9
  1. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ ................................ ................................ . 9
  1.1. Podstawowe i nformacje o Grupie Kapitałowej ................................ ............................... 9
  1.2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej oraz skutki zmian w jej strukturze ....................... 10
  1.3. Struktura własnościowa ................................ ................................ ............................... 10
  2. OPIS PODSTAWOWYCH ZAG ROŻEŃ I RYZYK ZWIĄZA NYCH Z POZOSTAŁYMI M IESIĄCAMI 2018 R.
  ................................ ................................ ................................ ............... 12
  Czynniki ryzyka związane z sektorem, w którym Grupa prowadzi działalność .................... 12
  Czynniki ryzyka związane z sytuacją geopolityczną i koniunkturą gospodarczą na świecie 12
  Czynniki ryzyka związane z przepisami prawa oraz regulacjami ................................ ......... 12
  Czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy ................................ ................................ . 14
  IV. SYTUACJA FINANSOWA I MAJĄTKOWA ................................ ................................ ............................ 16
  1. PODSUMOWANIE WYNIKÓW ................................ ................................ ........... 16
  2. OMÓWIENIE WIELKOŚCI E KONOMICZNO -FINANSOWYCH ................................ ........... 19
  PRZYCHO DY ZE SPRZEDAŻY ................................ ................................ ................................ 19
  RYNEK FINANSOWY ................................ ................................ ................................ ............ 22
  RYNEK TOWAROWY ................................ ................................ ................................ ............. 27
  KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ................................ ................................ ............... 31
  PRZYCHODY I KOSZTY FI NANSOWE ................................ ................................ .................... 36
  UDZIAŁ W ZYSKACH JEDNOSTEK STOWARZYSZONYCH ................................ ....................... 36
  PODATEK DOCHODOWY ................................ ................................ ................................ ...... 37
  V. CZYNNIKI I ZDARZENIA NIETYPOWE ................................ ................................ ................................ .. 39
  VI. STRUKTURA AKTYWÓW I PASYWÓW GRUPY ................................ ................................ .................... 41
  AKTYWA ................................ ................................ ................................ .............................. 41
  PASYWA ................................ ................................ ................................ .............................. 42
  PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE ................................ ................................ ................................ ...... 43
  NAKŁADY INWESTYCYJNE ................................ ................................ ................................ ... 44
  VII. ANALIZA WSKAŹNIKOWA ................................ ................................ ................................ ................. 45
  VIII. SEZONOWOŚĆ LUB CYKLI CZNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI ................................ ................................ .............. 47
  IX. POZOSTAŁE INFORMACJE ................................ ................................ ................................ ................. 49
  X. ZAŁĄCZNIKI ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 54
  Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 6 miesięcy
  zakończony dnia 30 czerwca 2018 r. oraz raport z przeglądu n iezależnego biegłego rewidenta
  ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 54
  Skrócone Śródroczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres 6 miesięcy zakończony
  dnia 30 c zerwca 2018 r. oraz raport z przeglądu niezależnego biegłego rewidenta ............ 54


  3

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  I. Wybrane dane rynkowe 1
  A2, B 3,

  1 wszystkie statystki w niniejszym Raporcie dot. wartości i wolumenu obrotów są liczone jednostronnie, o ile nie podano inaczej 2 z uwzględnieniem ofert spółek znajdujących się w dual listingu 3 w III kwartale 2017 miało miejsce IPO Play Communications S.A. na kwotę 4,4 mld zł 432 429 432 428 424
  51 50 50 50 49
  0
  90
  180
  270
  360
  450
  540
  II kw.2017 III kw.2017 IV kw.2017 I kw.2018 II kw.2018
  Licz ba s pó łe k -Głó w ny Ryne k
  krajowe zagraniczne
  645 672 671
  608 569
  0
  100
  200
  300
  400
  500
  600
  700
  800
  II kw.2017 III kw.2017 IV kw.2017 I kw.2018 II kw.2018
  Ka pita liz a cja s półe k kra jo wych
  -Głó w ny Ryne k (mld z ł)
  3
  2 2
  1
  3
  1
  3
  1
  0
  2
  4
  6
  II kw.2017 III kw.2017 IV kw.2017 I kw.2018 II kw.2018
  Licz ba de biutów -Głó w ny Ryne k
  no we spółk i na GR przeni esi eni a z New C onne ct na GR
  1,8
  31,0
  1,4 0,5 0,7
  0
  6
  12
  18
  24
  30
  II kw.2017 III kw.2017 IV kw.2017 I kw.2018 II kw.2018
  W a rto ść o fe rt SP O -
  Głó w ny Ryne k i Ne w C o nnect 2(mld z ł)
  2,2
  5,2 3
  0,2 0,1 0,2
  0,0
  1,0
  2,0
  3,0
  4,0
  5,0
  II kw.2017 III kw.2017 IV kw.2017 I kw.2018 II kw.2018
  W a rto ść o fe rt IP O -
  Głó w ny Ryne k i Ne w C o nnect (mld z ł)
  58
  53
  58
  54
  48
  0
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  70
  II kw.2017 III kw.2017 IV kw.2017 I kw.2018 II kw.2018
  W a rto ść o bro tów a kcja mi w tra ns akcja ch
  s e s yjnych -Głó w ny Ryne k (mld z ł)
  4

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.

  C4

  4 Wartość obligacji nieskarbowych od stycznia 2018 r. jest prezentowana wg nowej klasyfikacji obligacji zgodne j z MiFID2. Dane za 2017 r. zostały przeliczone zgodnie z nową klasyfikacją 2,0
  1,7 1,7
  2,1 2,1
  0,0
  0,5
  1,0
  1,5
  2,0
  2,5
  II kw.2017 III kw.2017 IV kw.2017 I kw.2018 II kw.2018
  W o lume n o bro tów ko ntraktami te rmino w ymi
  (mln s z t.)
  404 407 408 403 403
  0
  100
  200
  300
  400
  500
  II kw.2017 III kw.2017 IV kw.2017 I kw.2018 II kw.2018
  Licz ba s pó łe k -Ne w C o nnect
  3
  7 7
  1
  7
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  II kw.2017 III kw.2017 IV kw.2017 I kw.2018 II kw.2018
  Licz ba de biutów -Ne w C o nnect
  83,3
  90,2
  95,8
  75,6 80,1
  0
  20
  40
  60
  80
  100
  II kw.2017 III kw.2017 IV kw.2017 I kw.2018 II kw.2018
  C a ta lys t -w a rto ść no towa nych e mis ji
  nie s ka rbowych (mld z ł) 4
  27 27 27 33 35
  25 24 25
  33 38
  0
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  70
  80
  II kw.2017 III kw.2017 IV kw.2017 I kw.2018 II kw.2018
  Licz ba dys trybutorów info rma cji
  krajowi zagraniczni
  28 27 28 28 28
  26 27 25 26 26
  0
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  II kw.2017 III kw.2017 IV kw.2017 I kw.2018 II kw.2018
  Licz ba cz ło nkó w GP W
  lokalni zdalni
  5

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  49,9 47,0 38,2 42,5 29,4
  78,4 96,4
  92,2
  58,3
  58,0
  0
  30
  60
  90
  120
  150
  II kw.2017 III kw.2017 IV kw.2017 I kw.2018 II kw.2018
  W a rto ść o bro tów s ka rbowymi ins trume nta mi
  dłuż nymi -TBSP (mld z ł)
  transakcje kasowe transakcje warunkowe
  25,4 27,6
  37,2 40,6
  54,7
  0
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  II kw.2017 III kw.2017 IV kw.2017 I kw.2018 II kw.2018
  W o lume n o bro tu e nergią e lektrycz ną
  (s po t + fo rw a rd; TW h)
  18,1
  12,4 12,6 13,4
  21,9
  0
  3
  6
  9
  12
  15
  18
  21
  II kw.2017 III kw.2017 IV kw.2017 I kw.2018 II kw.2018
  W o lume n o bro tu pra wami ma ją tko w ymi
  (s po t + fo rw a rd; TW h)
  13,2
  9,6 9,0
  19,6
  13,6
  0
  3
  6
  9
  12
  15
  18
  II kw.2017 III kw.2017 IV kw.2017 I kw.2018 II kw.2018
  W o lume n w ys tawionych pra w ma ją tkowych
  (TW h)
  12,7
  13,9
  7,3
  2,8
  14,8
  0
  5
  10
  15
  II kw.2017 III kw.2017 IV kw.2017 I kw.2018 II kw.2018
  W o lume n umo rz o nych praw ma ją tko wych
  (TW h)
  23,6
  46,4
  38,0
  25,9 25,8
  0
  10
  20
  30
  40
  50
  II kw.2017 III kw.2017 IV kw.2017 I kw.2018 II kw.2018
  W o lume n o bro tu ga zem
  (s po t + fo rw a rd; TW h)
  6

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  II. Wybrane dane finansowe
  37,8
  32,5
  49,0 48,4
  40,0
  0
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  II kw.2017 III kw.2017 IV kw.2017 I kw.2018 II kw.2018
  Ko s z ty o pe racyjne (mln z ł)
  87,6
  81,1
  92,2
  85,9 86,6
  0,0
  20,0
  40,0
  60,0
  80,0
  100,0
  II kw.2017 III kw.2017 IV kw.2017 I kw.2018 II kw.2018
  P rz ycho dy z e s prz edaż y (mln z ł)
  56,1 57,4
  52,0
  42,6
  54,4
  0
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  II kw.2017 III kw.2017 IV kw.2017 I kw.2018 II kw.2018
  EBITDA (mln z ł)
  49,0 50,0
  44,4
  34,7
  46,3
  0
  5
  10
  15
  20
  25
  30
  35
  40
  45
  50
  55
  II kw.2017 III kw.2017 IV kw.2017 I kw.2018 II kw.2018
  Zys k o pe ra cyjny (mln z ł)
  41,9
  47,0
  39,0
  28,5
  79,1
  0
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  70
  80
  II kw.2017 III kw.2017 IV kw.2017 I kw.2018 II kw.2018
  Zys k ne tto (mln z ł)
  64,0%
  70,7%
  56,4%
  49,5%
  62,7%
  47,9%
  57,9%
  42,7%
  33,2%
  91,3%
  II kw.2017 III kw.2017 IV kw.2017 I kw.2018 II kw.2018
  Re nto w ność ne tto i EBITDA
  marża EBITDA marża zysku netto
  7

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  Tabela 1: Wybrane dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowane, zgodne z MSSF,
  niebadane
  Źródło: Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka

  Uwaga: W niektórych pozycjach suma liczb w poszczególnych kolumnach lub wierszach tabel
  zawartych w niniejszym Raporcie może nie odpowiadać dokładnie łącznej sumie wyliczonej dla
  danej kolumny lub wiersza , co wynika z zaokrągleń . Niektóre wartości procentowe w tabelach
  zamieszczonych w Raporcie również zostały zaokrąglone i sumy w tych tabelach mogą nie
  odpowiadać dokładnie 100%. Zmiany procentowe pomiędzy porównywanymi okresami zostały
  obliczone na bazie kwot oryginalnych (a nie zaokrąglonych).


  2018 2017 2018 2017
  Przy chody ze sprze da ży 172 583 178 669 40 884 41 839
  Ry ne k fina nsowy 96 635 108 123 22 892 25 319
  Przychody z obsługi obrotu 63 000 74 812 14 924 17 519
  Przychody z obsługi emitentów 11 759 12 412 2 786 2 907
  Sprzedaż informacji oraz przychody z tytułu kalkulacji stawek
  referencyjnych 21 876 20 899 5 182 4 894
  Ry ne k towa rowy 75 446 69 885 17 873 16 365
  Przychody z obsługi obrotu 37 384 33 223 8 856 7 780
  Prowadzenie RŚP 16 049 16 897 3 802 3 957
  Rozliczenia transakcji 21 783 19 594 5 160 4 588
  Przychody ze sprzedaży informacji 230 171 54 40
  Przy chody pozosta łe 502 661 119 155
  Koszty dzia ła lności ope ra cy jne j 88 353 84 280 20 930 19 736
  Pozostałe przychody 1 137 361 269 85
  Strata z tytułu utraty wartości należności 1 851 - 438 -
  Pozostałe koszty 2 495 5 282 591 1 237
  Zy sk z dzia ła lności ope ra cy jne j 81 021 89 468 19 193 20 951
  Przychody finansowe 50 058 2 932 11 858 686
  Koszty finansowe 4 332 10 048 1 026 2 353
  Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych 5 218 4 540 1 236 1 063
  Zy sk prze d opoda tkowa nie m 131 965 86 892 31 262 20 347
  Podatek dochodowy 24 362 17 200 5 771 4 028
  Zy sk ne tto za ok re s 107 603 69 692 25 490 16 320
  Podstawowy / rozwodniony zysk na akcję [2] (w PLN, EUR) 2,56 1,66 0,61 0,39
  EBITDA [3] 96 938 102 885 22 964 24 093
  [2] Obliczony w oparciu o całkowity zysk netto.
  [3] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja.
  [1] Wykorzystano średnią kursu EUR/PLN za okres 6 miesięcy publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,2213 PLN w
  2018 r. oraz 1 EUR = 4,2704 PLN w 2017 r.).
  Ok re s 6 mie się cy za k ończony 30 cze rwca
  w tys. zł w tys. euro [1]
  8

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  Tabela 2: Wybrane dane dotyczące spr awozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowane, zgodne z MSSF,
  niebadane

  Źródło: Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka

  30 cze rwca
  2018
  31 grudnia
  2017
  30 cze rwca
  2018
  31 grudnia
  2017
  Ak ty wa trwa łe 578 568 596 354 132 650 142 980
  Rzeczowe aktywa trwałe 108 245 110 784 24 818 26 561
  Wartości niematerialne 262 542 267 991 60 194 64 253
  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 199 929 207 389 45 838 49 723
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 800 3 803 413 912
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - 271 - 65
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne
  całkowite dochody 204 - 47 -
  Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe 5 848 6 116 1 341 1 466
  Ak ty wa obrotowe 693 410 550 699 158 981 132 034
  Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 71 71 16 17
  Należności handlowe oraz pozostałe należności 68 509 64 096 15 707 15 367
  Aktywa z tytułu świadczonych usług 1 946 - 446 -
  Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 110 840 - 25 413 -
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 511 984 486 476 117 384 116 636
  Pozostałe aktywa obrotowe 60 56 14 13
  AKTYWA RAZEM 1 271 978 1 147 053 291 631 275 013
  Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 825 916 810 908 189 361 194 420
  Udziały niekontrolujące 583 573 134 137
  Zobowiązania długoterminowe 256 484 259 951 58 805 62 325
  Zobowiązania krótkoterminowe 188 995 75 621 43 331 18 131
  KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 1 271 978 1 147 053 291 631 275 013
  Sta n na dzie ń
  w tys. zł w tys. euro [1]
  [1] Wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 30.06.2018 r. (1 EUR = 4,3616 PLN)
  oraz 31.12.2017 r. (1 EUR = 4,1709 PLN).
  9

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  III. Informacje o Grupie Kapitałowej GPW
  1. Informacje o Grupie Kapitałowej

  1.1. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej
  Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  („Grupa Kapitałowa ”, „Grupa”, „GK GPW”) jest spółka Giełda Papierów Wartościowych
  w Warszawie S.A. („GPW”, „Giełda”, „Spółka”, „jednostka dominująca”) z siedzibą w Warszawie
  przy ul. Książęcej 4.
  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest wiodącą giełdą instrumentów finansowych
  w regionie Europy Środkowej i Wschodniej (Central and Eastern Europe; CEE) 5. 29 września 2017
  roku FTSE Russell ogłosił a decyzję o przekwalifikowaniu Polski z rynków rozwijających się
  (Emerging Markets) do rozwiniętych (Developed Markets). Decyzja ta wejdzie w życie we wrześniu
  2018 r. Polska posiada wszystkie zalety rynków rozwiniętych, m.in. bezpieczeństwo obrotu i usług
  post -transakcyjnych oraz rozwiniętą infrastrukturę. Na decyzję tę duży wpływ miało
  funkcjonowanie oraz stan Giełdy Papierów Wartościowych S.A . GPW funkcjonuje w oparciu o
  nowoczesny system transakcyjny, a spółki notowane na giełdzie spełniają wysokie stan dardy w
  zakresie ładu korporacyjnego i komunikacyjnego. Na prowadzonych przez GPW rynkach notowane
  są akcje i obligacje ponad tysiąca krajowych i zagranicznych emitentów. Oferta Giełdy obejmuje
  także obrót instrumentami pochodnymi, produktami strukturyzowa nymi i sprzedaż danych
  rynkowych. Ponad 25 lat doświadczeń, wysokie bezpieczeństwo obrotu, niezawodność operacyjna
  oraz szeroka gama produktów czynią z GPW jedną z najlepiej rozpoznawalnych polskich instytucji
  finansowych na świecie.
  Grupa Kapitałowa GPW prowadzi działalność w następujących obszarach:
   organizowanie obrotu instrumentami finansowymi oraz prowadzenie działalności związanej
  z tym obrotem,
   organizowanie alternatywnego systemu obrotu,
   prowadzenie hurtowego rynku obligacji skarbowych Treasury Bon dSpot Poland,
   prowadzenie giełdy towarowej,
   prowadzenie rejestru świadectw pochodzenia,
   świadczenie usług operatora handlowego oraz podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie,
   prowadzenie izby rozliczeniowo – rozrachunkowej, pełniącej funkcję giełdowej izby
  rozrachunkowej dla transakcji, których przedmiotem są towary giełdowe,
   organizowanie fixingu stawek referencyjnych WIBID oraz WIBOR,
   prowadzenie działalności w zakresie edukacji, promocji i informacji związanej
  z funkcjonowaniem rynku kapitałowego.
  Podsta wowe informacje o jednostce dominującej:
  Nazwa i forma prawna: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna
  Skrócona nazwa: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  Siedziba i adres: ul. Książęca 4, 00 -498 Warszawa, Polska
  Numer telefonu: +48 (22) 628 32 32
  Numer telefaksu: +48 (22) 628 17 54, +48 (22) 537 77 90
  Strona internetowa: www.gpw.pl
  Adres poczty elektronicznej : gpw@gpw.pl
  KRS: 0000082312
  REGON: 012021984
  NIP: 526 -02 -50 -972
  5 CEE – Central and Eastern Europe: Czechy, Węgry, Polska, Austria, Bułgaria, Rumunia, Słowacja, Słowenia
  10

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  1.2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej oraz skutki zmian w jej
  strukturze
  Na dzień 30 czerwca 201 8 r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  składała się z jednostki dominującej i 4 spółek zależnych, które są objęte konsolidacją. GPW ma
  udziały w 2 spółkach stowarzyszonych. W czerwcu 2018 roku GPW sprzedała udziały w spółce
  stowarzyszonej Aquis Exchange Limited.
  Schemat 1 Grupa Kapitałowa GPW i jednostki stowarzyszone

  Źródło: Spółka
  Spółki zależne podlegają pełnej konsolidacji od dnia przejęcia nad nimi kontroli, natomiast spółki
  stowarzyszone podlegają konsolidacji metodą praw własności.
  GPW posiada 19,98% udziałów w spółce InfoStrefa S.A. (wcześni ej Instytut Rynku Kapitałowego
  WSE Research S.A.), 10% udziałów w giełdzie ukraińskiej INNEX PJSC, 1,3% udziałów w giełdzie
  rumuńskiej S.C. SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A, a także ma stałego przedstawiciela w Londynie.
  Grupa nie posiada oddziałów ani zak ładów.
  1.3. Struktura własnościowa
  Na dzień publikacji niniejszego Raportu kapitał zakładowy Giełdy Papierów Wartościowych
  w Warszawie S.A. dzieli się na 41 972 000 akcji, w tym: 14 779 470 akcji imiennych serii A,
  uprzywilejowanych co do głosu (na każdą a kcję przypadają dwa głosy) oraz 27 192 530 akcji
  zwykłych na okaziciela serii B.
  Na dzień publikacji niniejszego Raportu, zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki, Skarb Państwa posiada
  14 688 470 akcji imiennych serii A (uprzywilejowanych co do głosu) stanowiących 35,00%
  wszystkich akcji, a tym samym 29 376 940 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących
  51,76% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu. Łączna liczba głosów przynależnych akcjom
  ser ii A i B wynosi 56 751 470 .
  Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki, na dzień publikacji niniejszego Raportu, oprócz Skarbu Państwa,
  żaden z akcjonariuszy nie posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów
  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  Spółki zależne
  100% Towarowa Giełda Energii S.A.

  IRGiT S.A.
  GPW Benchmark S.A.
  Instytut Analiz i Ratingu S.A.
  Spółki stowarzyszone
  Centrum Giełdowe S.A.
  KDPW S.A.
  KDPW_CCP S.A.
  33,33%
  InfoEngine S.A.
  BondSpot S.A.
  100%
  24,79%
  100%
  100%
  96,98%
  100%
  100% % głosów na Walnym Zgromadzeniu
  11

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  na Walnym Zgromadzeniu jednostki dominującej. Od publikacji poprzedniego raportu okresowego
  nie nastąpiły zmiany w strukturze własności znacznych , tj. powyżej 5%, pakietów akcji.
  Poniższ a tabel a prezentuj e akcje GPW i uprawnienia do akcji GPW będące w posiadaniu osób
  nadzorujący ch i zarządzających Spółką i Grupą.
  Tabela 3: Akcje GPW i uprawnienia do akcji GPW , a także obligacje będące w posiadaniu osób zarządzających
  Spółką i Grupą oraz nadzorujących Spółkę i Grupę na dzień 30 czerwca 2018.

  Źródło: Spółka
  Na dzień 3 0 czerwca 201 8 roku liczba posiadanych akcji przez osoby zarządzające Spółką i Grupą
  oraz nadzorujących Spółkę i Grupę wynosiła 25 szt. akcji i była w posiadaniu wyłącznie jednego
  Członka Zarządu GPW Pana Dariusza Kułakowskiego.  Liczba posiadanych
  akcji
  Liczba posiadanych
  uprawnień do akcji
  Liczba posiadanych
  obligacji
  Zarząd Giełdy
  Marek Diet l - - -
  Jac ek Fot ek - - -
  Dariusz Kułakowski 25 - -
  Rada Giełdy
  Jakub Modrzejewski - - -
  Krzyszt of Kac zmarc zyk - - -
  Bogusław Bart c zak - - -
  Filip Paszke - - -
  Piot r Prażmo - - -
  Eugeniusz Szumiejko - - -
  Janusz Krawc zyk - - -
  12

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  2. Opis podstawowyc h zagrożeń i ryzyk związanych z
  pozostałymi miesiącam i 201 8 r.

  Działalność i funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i spółek z Grupy
  Kapitałowej GPW narażon e są na czynniki ryzyka zewnętrzne związane w szczególności z
  otoczeniem rynkowym i regulacyjno -prawnym oraz czynniki ryzyka wewnętrzne związane
  z prowadzeniem działalności operacyjnej.
  Przedstawione poniżej czynniki ryzyka mogą mieć wpływ na działalność Grupy G PW w przyszłych
  okresach 2018 r., jednakże ich kolejność nie odzwie rciedla ich względnego znaczenia dla Grupy.
  Czynniki ryzyka związane z sektorem, w którym Grupa prowadzi działalność
  Grupa narażona jest na ryzyko konkurencji ze strony giełd oraz alternatywnych platform obrotu,
  których pojawienie się na polskim rynku moż e negatywnie wpłynąć na działalność Giełdy i jej spółek
  zależnych, ich sytuację finansową i wyniki z działalności
  Światowy sektor giełd charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością. W Unii Europejskiej procesy
  konkurencyjne w obszarach obrotu i posttransakc yjnym są wzmagane przez zmiany w prawie,
  których celem jest harmonizacja regulacji państw członkowskich UE i integracja funkcjonujących
  w nich rynków finansowych. Konkurencję dla Grupy GPW stanowić mogą tzw. wielostronne
  platformy obrotu (ang. multilateral trading facility, MTF) oraz inne formy obrotu giełdowego
  i pozagiełdowego. Ich aktywność na polskim rynku może doprowadzić do utraty części obrotu
  skupianego na platformach prowadzonych przez Grupę, a także może przyczynić się do wzmożenia
  presji na pozio m pobieranych opłat transakcyjnych.
  Czynniki ryzyka związane z sytuacją geopolityczną i koniunkturą gospodarczą na świecie
  Niekorzystne zdarzenia mające wpływ na światową koniunkturę gospodarczą mogą negatywnie
  wpłynąć na działalność Grupy, jej sytuację fi nansową i wyniki z działalności
  Działalność Grupy uzależniona jest od koniunktury na światowych rynkach finansowych. Tendencje
  ekonomiczne w światowej gospodarce, a zwłaszcza w państwach europejskich i USA, a także
  sytuacja geopolityczna w krajach ościenny ch wpływają na percepcję ryzyka wśród inwestorów oraz
  na ich aktywność na rynkach instrumentów finansowych i rynkach towarowych. Jednocześnie
  analizowanie całych regionów geograficznych przez globalnych inwestorów, w kontekście lokowania
  w nich inwestycji, może przyczynić się do niekorzystnego postrzegania Polski i GPW, pomimo
  relatywnie lepszej sytuacji makroekonomicznej niż w krajach z porównywanego obszaru. Spadek
  aktywności inwestorów zagranicznych na rynkach prowadzonych przez Grupę GPW może ponadto
  przyczynić się do obniżenia ich atrakcyjności dla pozostałych uczestników.
  Czynniki ryzyka związane z przepisami prawa oraz regulacjami
  Ryzyko związane ze zmianą przepisów prawa podatkowego oraz jego interpretacją
  Polski system podatkowy charakteryzuje się brakiem stabilności. Przepisy po datkowe bywają często
  zmieniane . Często także zmianie ulega interpretacja poszczególnych przepisów. Zmiany te mogą
  polegać nie tylko na podwyższeniu stawek podatkowych, ale także na wprowadzeniu nowych
  szczegółowych instrume ntów prawnych, rozszerzeniu zakresu opodatkowania, a nawet
  wprowadzeniu nowych obciążeń podatkowych. Zmiany prawa podatkowego mogą także wynikać z
  konieczności wdrażania nowych rozwiązań przewidzianych w prawie Unii Europejskiej, wynikających
  z wprowadzeni a nowych lub zmiany już istniejących regulacji w zakresie podatków. Częste zmiany
  przepisów prawa regulujących opodatkowanie działalności gospodarczej oraz rozbieżności
  interpretacyjne w zakresie stosowania przepisów podatkowych przez organy podatkowe mogą
  13

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  okazać się niekorzystne dla GK GPW, co w konsekwencji może mieć negatywny wpływ na
  działalność i sytuację finansową Grupy.
  Działalność Grupy GPW jest ściśle regulowana, w związku z czym zmiany regulacyjne mogą
  negatywnie wpłynąć na działalność Grupy, jej sytuację finansową i wyniki z działalności
  Spółki z Grupy GPW prowadzą działalność głównie w Polsce, ale poza prawem krajowym podlegają
  także regulacjom obowiązującym w Unii Europejskiej. System prawny i otoczenie regulacyjne mogą
  ulegać częstym i czasem z naczącym nieoczekiwanym zmianom, a obowiązujące w Polsce przepisy
  prawa i regulacje mogą być przedmiotem sprzecznych ze sobą urzędowych interpretacji. Rynek
  kapitałowy oraz rynek obrotu towarami giełdowymi jest w szerokim zakresie poddany regulacjom
  państw owym i może podlegać coraz większemu nadzorowi. Zmiany regulacyjne mogą negatywnie
  wpływać na GPW i jej spółki zależne oraz na obecnych i przyszłych odbiorców świadczonych przez
  Grupę GPW usług.
  Przepisy Dyrektywy MiFID II, jak również aktów wykonawczych b ędą wywierały wpływ na kształt i
  funkcjonowanie europejskiego rynku giełdowego, w ty m również na działalność Spółki
  Dyrektywa MiFID II obowiązuje od stycznia 2018 r., zmienia szczegółowe wymogi dotyczące
  świadczenia usług inwestycyjnych, wymogi organizacyjne dla firm inwestycyjnych i systemów
  obrotu, dostawców usług w zakresie danych rynkowych oraz uprawnień dostępnych organom
  nadzoru.
  Nie można zapewnić, że wysokość p oniesionych przez Spółkę kosztów związanych z implementacją
  MiFID II nie będzie miała istotnego negatywnego wpływu na działalność Grupy, jej sytuację
  finansową i wyniki działalności .
  Zmiany w regulacjach prowadzące w szczególności do ograniczania działalno ści OFE lub ich
  zastąpienia innymi podmiotami zbiorowego inwestowania o niskiej aktywności inwestycyjnej oraz
  ograniczenia lub wyeliminowania przepływów środków do i z OFE mogą przyczyniać się do
  zmniejszenia lub wręcz zakończenia aktywności tej grupy inwe storów na GPW.
  OFE stanowią ważną grupę uczestników rynków prowadzonych przez Grupę. Na koniec czerwca
  201 8 roku posiadały akcje stanowiące 21, 3% kapitalizacji krajowych spółek i 4 3,0% akcji będących
  w wolnym obrocie na Głównym Rynku (wśród akcjonariuszy posiadających mniej niż 5% akcji danej
  spółki publicznej lub będących inwestorami finansowymi). W I kwartale 2018 r. OFE odpowiadały
  za 4,2% obrotu akcjami na Rynku Głównym, natomiast w II kwartale b.r. odpowiadały za około
  4,3 % obrotu akcjami. Ponadto mogą one zwiększać ryzyko powstania dużej nadpodaży akcji
  notowanych na GPW oraz zmniejszać zainteresowanie tymi akcjami ze strony innych inwestorów.
  W konsekwencji może to doprowadzić do spadku obrotów instrumentami finansowymi, w tym
  akcjami na GPW, spadku liczby i wartości akcji oraz obligacji dopuszczonych i wprowadzanych do
  obrotu na GPW, a w ślad za tym do spadku przychodów Grupy i pogorszenia jej wyników
  finansowych.
  W lipcu 2016 r. rząd przedstawił propozycję dalszej reformy systemu emerytalnego polegającą na
  nacjonalizacji części środków zgromadzonych w OFE poprzez przeniesienie 25% płynnych aktywów
  (gotówka, akcje zagraniczne, obligacje) do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Pozostałe 75%
  aktywów ( akcje polskie) miałoby pozostać w OFE, które zostałyby przekształcone docelowo w
  fundusze inwestycyjne. W dalszym ciągu brakuje szczegółów co do losów planowanej reformy
  emerytalnej. Pierwotnie planowano, że reforma wejdzie w życie w 2018 r., jednak termin ten został
  przesunięty w czasie.
  Zmiany prawa energetycznego w Polsce w zakresie obowiązku publicznej sprzedaży energii
  elektrycznej i gazu ziemnego mog ące niekorzystnie wpływać na działalność Towarowej Giełdy
  Energii, jej sytuację finansową i wyniki z dz iałalności
  Ustawa Prawo energetyczne nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się
  wytwarzaniem energii elektrycznej obowiązek sprzedaży m. in. poprzez giełdy towarowe nie mniej
  niż 30 % energii elektrycznej wytworzonej w danym roku. Podobny obowią zek, zakładający
  sprzedaż nie mniej niż 55% gazu ziemnego wysokometanowego wprowadzonego w danym roku do
  14

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  sieci przesyłowej, został nałożony na przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem
  paliwami gazowymi. Zmiany lub zniesienie ww. obowiązków mogą skutkować obniżeniem
  aktywności niektóryc h uczestników Towarowej Giełdy Energii, spadkiem płynności obrotu energią
  elektryczną oraz gazem ziemnym i obniżeniem atrakcyjności rynku towarowego dla pozostałych
  jego uczestników.
  Ponadto Ustawa Prawo energetyczn e nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się
  wytwarzaniem energii elektrycznej, które mają prawo do otrzymania rekompensat (środków na
  pokrycie tzw. kosztów osieroconych) za przedterminowe rozwiązanie umów długoterminowych
  sprzedaży mocy i ener gii elektrycznej 6, obowiązek sprzedaży pozostałej części wytworzonej energii
  elektrycznej (nieobjętej wcześniej wspomnianym 30 -proc. obowiązkiem) w sposób zapewniający
  publiczny, równy dostęp do tej energii, w drodze otwartego przetargu, na rynku organizow anym
  przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany lub na
  giełdach towarowych. Z upływem czasu zmniejsza się liczba podmiotów objętych tym obowiązkiem,
  co może skutkować obniżaniem się ich aktywności na Towarowej Giełdzi e Energii oraz spadkiem
  płynności obrotu energią elektryczną i obniżeniem atrakcyjności rynku towarowego dla pozostałych
  jego uczestników.
  Ustawa o odnawialnych źródłach energii, która weszła w życie w maju 2015 r. może niekorzystnie
  wpływać na działalnoś ć Towarowej Giełdy Energii, jej sytuację finansową i wyniki z działalności
  Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialn ych źródłach energii wprowadziła , począwszy
  od 2016 r., nowy system wsparcia produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE) oparty na
  aukc jach. Dotychczasowy system, oparty na tzw. zielonych świadectwach pochodzenia, będzie
  funkcjonował nie później niż do 31 grudnia 2035 r. Natomiast f aktyczne, całkowite wygaszenie
  systemu może nastąpić wcześniej i będzie wynikało z faktu, że świadectwa poch odzenia przysługują
  przez 15 lat od momentu pierwszego wytworzenia energii w danej instalacji (potwierdzonego
  wydanym świadectwem pochodzenia). Dla instalacji OZE, które jako pierwsze rozpoczęły produkcję
  energii objętej zielonymi świadectwami pochodzenia (w 2005 r.), przewidziany ustawą termin 15
  lat minie w 2020 r. i od tego momentu następować będzie stopniowe, wieloletnie wygaszanie
  dotychczasowego systemu wsparcia. Ponadto ustawa daje możliwość podmiotom objętym
  wsparciem w postaci świadectw pochodzenia przeniesienia się do systemu aukcji przed upływem
  ww. 15 lat. W związku z tym niewykluczone jest wcześniejsze (tj. przed 2020) przechodzenie części
  tych podmiotów do systemu aukcji, co wpływałoby niekorzystnie na wyniki GK TGE.
  Ustawa ponadto zmniejsza k rąg podmiotów uprawnionych do otrzymywania wsparcia w postaci
  zielonych świadectw (o dużą hydroenergetykę; powyżej 5 MW) oraz wprowadza ograniczenia
  w wydawaniu świadectw pochodzenia dla instalacji spalania wielopaliwowego.
  Wyżej opisane zmiany oraz inne p ostanowienia Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
  źródłach energii i aktów wykonawczych do niej mogą negatywnie wpłynąć na aktywność
  uczestników Rynku Praw Majątkowych oraz Rejestru Świadectw Pochodzenia prowadzonych przez
  Towarową Giełdę Energii i w konsekwencji na wyniki GK TGE.
  Czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy
  Spółka ma ograniczony wpływ na wysokość opłat regulacyjnych stanowiących znaczący udział
  w kosztach Grupy
  Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz
  niektórych innych ustaw znacząco rozszerza krąg podmiotów finansujących nadzór (m. in. o banki,
  firmy ubezpieczeniowe, TFI, spółki publiczne, domy maklerskie i zagran iczne firmy inwestycyjne)
  i zmieniła wysokości kontrybucji poszczególnych podmiotów. W efekcie wysokość kosztów
  ponoszonych z tego tytułu przez Grupę GPW znacząco spadła (z 22,0 mln zł w 2015 roku do 9,1
  6 na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.
  15

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  mln zł w 2016 roku i 5,6 mln zł w 2017 r.) . Jednakż e istnieje ryzyko stopniowego wzrostu tych
  kosztów w kolejnych latach.
  Zgodnie z zapisami interpretacji KIMSF 21 jednostka powinna rozpoznać w całości zobowiązanie z
  tytułu opłat na rzecz KNF w dacie zdarzenia obligującego. Zdarzeniem obligującym jest fakt
  prowadzenia działalności podlegającej opłatom na rzecz KNF na dzień 1 stycznia każdego roku. W
  związku z tym szacunkowa całościowa kwota opłaty rocznej na rzecz KNF obciążać będzie wyniki
  GK GPW każdego pierwszego kwartału danego roku .
  Jednakże na moment rozpoznania zobowiązania i ujęcia go w koszta ch nie jest jeszcze znana jego
  dokładna wysokość, gdyż wysokości stawek i wskaźników koniecznych do wyliczenia opłaty podaje
  do publicznej wiadomości, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Komisj i
  Nadzoru Finansowego , Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego do dnia 31 sier pnia danego
  roku kalendarzowego . Dopiero n a tej podstawie podmioty , zobowiąz ane do wniesienia opłaty ,
  wyliczają ostateczną wysokość opłaty rocznej należnej za dany rok i uiszczają ją w terminie do dnia
  30 września danego roku kalendarzowego.
  Dlatego też ostateczna wysokość op łat na rzecz Komisji N adzoru Finansowego może różnić się od
  oszacowanej kwoty przez Spółki z Grupy Kapitałowej GPW na dzień ujęcia ich w kosztach.
  Zmiana model u finansowania nadzoru nad polskim rynkiem kapitałowym wpłynęła na obniżenie
  opłat giełdowych od początku 2016 r., w celu zrekompensowania innym uczestnikom rynku
  kosztów, które od 2016 r. ponoszą na nadzór. Ze strony rynku może istnieć dalsza presja na
  większe obniżenie opłat giełdowych, co może spowodować zmniejszenie przychodów Grupy i mieć
  istotny negatywny wpływ na sytuację finansową Grupy i wyniki działalności.

  Ryzyko związane z prz ejęciem funkcji organizatora fixingu
  Od 30 czerwca 2017 roku Grupa Kapitałowa GPW, poprzez spółkę zależną GPW Benchmark,
  podejmując decyzję o przejęciu odpowiedzialności za opracowywanie stawek referencyjnych WIBID
  i WIBOR od ACI Polska Stowarzyszenia Rynków Finansowych, otworzyła się na nową działalność na
  rzecz rynku f inansowego. GPW Benchmark pełni obecnie funkcję organizatora fixingu stawek
  referencyjnych WIBID oraz WIBOR, a także wypełnia zadania agenta kalkulacyjnego, świadczone
  poprzednio przez T homson Reuters.
  Zgodnie z wymogami Rozporządzenia 2016/1011, GPW Benchmark S.A. będzie ubiegać się o
  zezwolenie na pełnienie funkcji administratora stawek referencyjnych. Wszelkie koszty związane z
  przejęciem funkcji organizatora i dostosowaniem do wymogó w Rozporządzenia 2016/1011, zostaną
  sfinansowane ze środków własnych Grupy oraz z wpłat banków uczestników na podstawie
  zawartych z nimi umów. Ewentualnego ryzyka związanego z nieuzyskaniem zezwolenia na pełnienie
  funkcji administratora przez GPW Benchmark S.A. nie można wykluczyć całkowicie. Działania GPW
  Benchmark S.A. zmierzają sukcesywnie w stronę minimalizowania tego ryzyka. Celem
  podstawowym działalności GPW Benchmark jest uzyskanie zezwolenia na administrowanie
  Stawkami Referencyjnymi WIBID i WIBOR w wymaganym przez Rozporządzenie okresie. GPW
  Benchmark S.A. rozwija kompetencje w zakresie opracowywania indeksów i wskaźników
  referencyjnych zgodnych z Rozporządzeniem 2016/1011.
  Potencjalne spory lub zastrzeżenia związane z realizacją zadań organizatora fixingu przez spółkę z
  Grupy, mogą negatywnie wpłynąć na jej postrzeganie przez uczestników rynku, a także skutkować
  odpowiedzialnością cywilną po stronie Grupy. Po uzyskaniu statu su administratora w związku ze
  stosowaniem przepisów Rozporządzenia 2016/1011 od początku 2018 r., naruszenie obowiązków
  administratora może powodować odpowiedzialność o charakterze cywilnym, administracyjnym lub
  karnym.

  16

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  IV. SYTUACJA FINANSOWA I MAJĄTKOWA
  1. Podsumowanie wyników

  W I półroczu 201 8 r. EBITDA 7 Grupy GPW wyniosła 96,9 mln zł, co oznacza spadek o 5,9 mln zł
  w stosunku do 102,9 mln zł osiągniętych w porównywalnym okresie 2017 roku.
  Grupa GPW w I półroczu 2018 roku osiągnęła zysk z działalności operacyjnej równy 81, 0 mln zł,
  w stosunku do 89,5 mln zł wypracowanych w okresie porównywalnym 201 7 roku. Spadek wyniku
  operacyjnego w stosunku do okresu porównywalnego ubiegłego roku o 8,4 mln zł był rezultatem
  niższych przychodów ze sprzedaży o 6,1 mln zł oraz wyższych kosztów operacyjnych o 4, 1 mln zł.
  Spadek przychodów ze sprzedaży o 6,1 mln zł był rezultatem spadku przychodów z segmentu rynku
  finansowego o 11,5 mln zł i wzrostu przychodów w segmencie towarowym o 5,6 mln zł . Spadek
  przychodów z rynku f inansowego wynika głównie ze spadku przychodów z obsługi obrotu akcjami i
  innymi instrumentami o charakterze udziałowymi . Wzrost kosztów operacyjnych dotyczył w głównej
  mierze wzrostu kosztów amortyzacji o 2,5 mln zł oraz wzrostu kosztów osobowych i innych kosztów
  osobowych o 3, 5 mln zł.
  Wynik netto Grupy w I półroczu 201 8 roku u kształtował się na poziomie 10 7,6 mln zł
  i jest wyższy w stosunku do wyniku netto Grupy uzyskanego w porównywalnym okresie 201 7 rok
  (69 ,7 mln zł) o 54,4 %, tj. 37,9 mln zł . Wzrost zysku netto jest spowodowany wyższym o 52,8 mln
  zł saldem na przychodach i kosztach finansowych. Wyższe saldo na operacjach finansowych wynika
  z wyższych przychodów finansowych o 47,1 mln zł w znacznej części uzyskanych ze sprzedaży
  spółki stowarzys zonej Aquis oraz z niższych kosztów finansowych co wynika z wystąpienia w
  I półroczu 2017 roku dodatkowych kosztów odsetkowych w TGE naliczonych przez organ skarbowy
  w związku z korektą VAT wynikając ą ze zmiany dotychczasowych zasad opodatkowania usług
  św iadczonych przez TGE. Koszty te dodatkowo podwyższyły koszty finansowe w tamtym okresie.
  W I półroczu 201 8 r. wynik EBITDA GPW S.A. wyniósł 46, 7 mln zł, co oznacza spadek o 9,8 mln
  zł w stosunku do wyniku na poziomie 56,5 mln zł osiągniętego w okresie porównywalnym 2017
  roku. W pierwszych 6 miesiącach 201 8 r. GPW S.A. osiągnęła jednostkowy zysk z działalności
  operacyjnej równy 36, 5 mln zł w porównaniu do 46,7 mln zł uzyskan ych w pierwszych 6 miesiącach
  201 7 roku . Niższy poziom zysku operacyjnego GPW S.A. w stosunku do okresu porównywalnego
  ubiegłego roku to efekt niższych przychodów ze sprzedaży, które spadły w stosunku do
  porównywalnego okresu o 9,0 mln zł , tj. o 8,6 % oraz wzrostu kosztów działalności operacyjnej o
  2,4 mln zł , tj. o 4,4%.
  Wynik nett o GPW S.A. w pierwszych 6 miesiącach 201 8 r. wyniósł 122, 2 mln zł w porównaniu
  do 36,4 mln zł uzyskanych w porównywalnym okresie ubiegłego roku . Wyższy w ynik netto GPW w
  stosunku do I półrocza 201 7 roku o 85,8 mln zł wynika przede wszystkim z wyższych przychodów
  finansowych uzyskanych z otrzymanej dywidendy od spółki zależnej TGE w kwocie 69,3 mln zł oraz
  z zysku ze sprzedaży spółki stowarzyszonej Aquis w kwocie 32,2 mln zł.
  W pierwszych 6 miesiącach 201 8 r. EBITDA TGE wyni osła 33,8 mln zł w stos unku do 31,3 mln zł
  wypracowanych w porównywalnym okresie 201 7 roku. Zysk z działalności operacyjnej za bieżący
  okres wyniósł 29,6 mln zł wobec 28,9 mln zł wypracowan ych w I półroczu 201 7 roku. Wzrost zysku
  operacyjnego o 0,7 mln zł wynika w głównej mierze z niższych pozostałych kosztów operacyjnych
  o 0,5 mln zł w stosunku do poziomu tych kosztów w porównywalnym okresie. Zysk netto za okres
  pierwszych 6 miesięcy br. ukształtował się na poziomie 39,4 mln zł w stosunku do 38,6 mln zł
  wypracowan ych w I półroczu 201 7 r. Wzrost zysku netto za okres 6 miesięcy 201 8 roku wynika z e
  wzrostu zysku operacyjnego oraz z wystąpienia dodatniego salda na przychodach i kosztach
  finansowych, które było o 0,5 mln zł wyższe w stosunku do okresu porównywalnego ubiegłego roku.
  Wyższe dodatnie saldo na operacjach finansowych wynika z niższych o 5,1 mln zł kosztów
  finansowych. W I półroczu 2017 roku w TGE wystąpiły dodatkowo naliczone odsetki przez organ
  skarbowy w związku z korektą VAT za lata 2011 -2016.
  7 zysk operacyjny przed uwzględnieniem amortyzacji
  17

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  W okresie 6 miesięcy 201 8 r. EBITDA IRGiT wyni osła 16,2 mln zł w stosunku do 13, 9 mln zł
  wypracowane w okresie porównywalnym 2017 roku. Zysk z działalności operacyjnej za I półrocze
  201 8 r. wyniósł 15,2 mln zł wobec 13,0 mln zł wypracowan ych w okresie 6 miesięcy 201 7 roku.
  Wzrost zysku operacyjnego w I półroczu 2018 roku jest wynikiem większego wzrostu przychodów
  ze sprzedaży (wzrost o 11 ,1%, tj. o 2,4 mln zł ) w stosunku do dynamiki wzrostu kosztów
  operacyjnych (wzrost o 2,4%, tj. o 0,2 mln zł ). Zysk netto za okres 6 miesięcy br. ukształtował się
  na poziomie 12,8 mln zł w stosunku do 10,8 mln zł wypracowanych w okresie porównywalnym
  201 7 r.
  EBITDA BondSpot S.A. w okresie pierwszych 6 miesięcy 201 8 r. wyni osła 0,7 mln zł wobec 2,1 mln
  zł uzyskan ych w okresie porównywalnym 201 7 roku. W ynik operacyjny BondSpot ukszt ałtował się
  na poziomie 0,2 mln zł, natomiast w pierwszych 6 miesiącach 201 7 roku wynik ten kształtował się
  na poziomie 1,8 mln zł . Wynik netto w analizowanych okresach kształtował się następująco :
  0,3 mln zł w I półroczu 2018 roku oraz 1,5 mln zł w I półroczu 2017 roku . Spadek zysku netto oraz
  zysku operacyjnego wynika ze spadku przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu
  2018 r. wobec analogi czn ego okresu roku ubiegłego o 14, 5%, tj. o 1,0 mln zł, przy jednoczesnym
  wzroście kosztów działalności operacyjnej o 7,7%, tj. o 0,4 mln zł.
  Szczegółowe informacje nt. zmian wartości przychodów i kosztów przedstawione zostały w dalszej
  części Raportu.
  Tabela 4: Skonsolidowane s prawozdanie z całkowitych dochodów Grupy GPW w 201 8 r. i 201 7 r. w ujęciu w
  ujęciu kwartalnym oraz w ujęciu pół rocznym za 2018 i 2017 r.
  2018 2017 2018 2017
  tys. zł II kw. I kw. IV kw. III kw. II kw. I kw. I pół. I pół.
  Przychody ze sprzedaży 86 647 85 936 92 169 81 119 87 635 91 034 172 583 178 669
  Rynek finansowy 47 063 49 572 51 875 48 851 52 500 55 623 96 635 108 123
  Przyc hody z obsługi obrot u 30 103 32 897 34 621 31 903 35 966 38 846 63 000 74 812
  Przyc hody z obsługi emit ent ów 5 835 5 924 6 278 6 278 6 065 6 347 11 759 12 412
  Sprzedaż informac ji oraz przyc hody z t yt ułu kalkulac ji
  st awek referenc yjnyc h 11 126 10 750 10 976 10 670 10 469 10 430 21 876 20 899
  Rynek towarowy 39 233 36 213 40 215 31 989 34 770 35 115 75 446 69 885
  Przyc hody z obsługi obrot u 19 646 17 738 20 170 16 699 17 643 15 580 37 384 33 223
  Prowadzenie RŚP 8 923 7 126 7 963 5 768 7 783 9 114 16 049 16 897
  Rozlic zenia t ransakc ji 10 532 11 251 11 990 9 435 9 258 10 336 21 783 19 594
  Przyc hody ze sprzedaży informac ji 132 98 92 87 86 85 230 171
  Pozostałe przychody 351 151 79 279 365 296 502 661
  Koszty działalności operacyjnej 39 993 48 360 48 978 32 505 37 765 46 515 88 353 84 280
  Amort yzac ja 8 093 7 825 7 566 7 342 7 024 6 393 15 917 13 417
  Koszt y osobowe 13 218 13 630 14 122 12 239 11 897 12 506 26 848 24 403
  Inne koszt y osobowe 3 415 3 780 3 070 2 867 3 002 3 142 7 195 6 144
  Czynsze i inne opłat y eksploat ac yjne 1 945 2 506 2 098 2 187 2 613 2 607 4 451 5 220
  Opłat y i podat ki 244 9 268 233 (5 524) 229 11 615 9 512 11 844
  w t ym opłat y do KNF 5 9 023 3 (5 781) - 11 357 9 028 11 357
  Usługi obc e 11 507 9 923 20 347 12 183 11 650 9 014 21 430 20 664
  Inne koszt y operac yjne 1 571 1 430 1 544 1 209 1 350 1 238 3 000 2 588
  Pozost ałe przyc hody 293 844 1 767 1 731 31 330 1 137 361
  St rat a z t yt ułu ut rat y wart ośc i należnośc i* 375 1 476 - - - - 1 851 -
  Pozost ałe koszt y 295 2 200 559 308 868 4 414 2 495 5 282
  Zysk z działalności operacyjnej 46 277 34 744 44 398 50 037 49 033 40 435 81 021 89 468
  Przyc hody finansowe 48 191 1 867 1 284 1 334 1 538 1 394 50 058 2 932
  Koszt y finansowe 2 124 2 208 2 438 (1 339) 2 497 7 551 4 332 10 048
  Udział w zyskac h jednost ek st owarzyszonyc h 4 472 746 1 910 3 609 3 045 1 495 5 218 4 540
  Zysk przed opodatkowaniem 96 816 35 149 45 154 56 319 51 119 35 773 131 965 86 892
  Podat ek doc hodowy 17 705 6 657 5 754 9 320 9 173 8 027 24 362 17 200
  Zysk netto za okres 79 111 28 492 39 400 46 999 41 946 27 746 107 603 69 692
  * Od 1 st yc znia 2018 roku w związku z dost osowaniem do MSSF 9 Grupa wyodrębniła pozyc ję st rat a z t yt ułu ut rat y wart ośc i należnośc i, bez korygowania danyc h
  porównawc zyc h (zwolnienie przewidziane w pkt . 7.2.15 MSSF 9)
  18

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  Źródło: Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka
  Tabela 5: Skonsolidowane sprawozdanie z sy tuacji finansowej Grupy GPW na koniec poszczególnych
  kwartałów lat 2017 i 2018 .
  Źródło: Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka 2018 2017
  tys . zł II kw. I kw. IV kw. III kw. II kw. I kw.
  Aktywa trwałe 578 568 580 697 596 354 594 774 597 220 597 334
  Rzec zowe akt ywa t rwałe 108 245 108 691 110 784 112 036 113 777 116 716
  Wart ośc i niemat erialne 262 542 265 140 267 991 268 916 271 380 272 490
  Inwest yc je w jednost kac h st owarzyszonyc h 199 929 195 986 207 389 205 221 201 590 198 577
  Akt ywa z t yt ułu odroc zonego podat ku doc hodowego 1 800 4 472 3 803 1 796 3 349 3 261
  Akt ywa finansowe dost ępne do sprzedaży - - 271 280 278 278
  Akt ywa finansowe wyc eniane w wart ośc i godziwej przez
  inne c ałkowit e doc hody 204 197 - - - -
  Rozlic zenia międzyokresowe długot erminowe 5 848 6 211 6 116 6 525 6 846 6 012
  Aktywa obrotowe 693 410 612 539 550 699 513 493 615 476 592 548
  Zapasy 60 54 56 54 53 60
  Należnośc i z t yt ułu podat ku doc hodowego od osób
  prawnyc h 71 71 71 95 71 559
  Należnośc i handlowe oraz pozost ałe należnośc i 68 509 87 399 64 096 63 768 89 069 165 243
  Akt ywa z t yt ułu świadc zonyc h usług 1 946 - - - - -
  Akt ywa finansowe wyc eniane wg zamort yzowanego koszt u 110 840 82 707 - - - -
  Akt ywa finansowe przeznac zone do sprzedaży - 12 151 - - - -
  Środki pieniężne i ic h ekwiwalent y 511 984 430 157 486 476 449 576 526 283 426 686
  Aktywa razem 1 271 978 1 193 236 1 147 053 1 108 267 1 212 696 1 189 882
  Kapitał własny 826 499 839 941 811 481 771 612 724 591 772 849
  Kapit ał podst awowy 63 865 63 865 63 865 63 865 63 865 63 865
  Pozost ałe kapit ały 1 194 1 349 1 347 1 128 1 106 1 035
  Zyski zat rzymane 760 857 774 146 745 696 706 058 659 085 707 399
  Udziały niekont rolując e 583 581 573 561 535 550
  Zobowiązania długoterminowe 256 484 255 482 259 951 260 449 258 780 258 516
  Zobowiązania z t yt ułu emisji obligac ji 243 767 243 670 243 573 243 475 243 378 243 281
  Zobowiązania z t yt ułu świadc zeń prac ownic zyc h 1 239 1 454 1 454 1 468 1 838 2 274
  Zobowiązania z t yt ułu leasingu finansowego - - - - - 17
  Rozlic zenia międzyokresowe 5 313 5 452 5 592 5 996 6 064 6 132
  Rezerwa z t yt ułu odroc zonego podat ku doc hodowego 3 941 2 682 7 108 7 286 5 276 4 588
  Pozost ałe zobowiązania długot erminowe 2 224 2 224 2 224 2 224 2 224 2 224
  Zobowiązania krótkoterminowe 188 995 97 813 75 621 76 206 229 325 158 517
  Zobowiązania z t yt ułu emisji obligac ji 1 899 2 070 1 938 2 100 1 896 2 069
  Zobowiązania handlowe 18 775 23 849 21 303 6 169 3 496 6 199
  Zobowiązania z t yt ułu świadc zeń prac ownic zyc h 10 525 8 141 12 958 10 515 8 060 5 812
  Zobowiązania z t yt ułu leasingu finansowego - 15 31 48 64 62
  Zobowiązania z t yt ułu podat ku doc hodowego od osób
  prawnyc h 8 688 1 636 6 012 4 587 7 597 13 188
  Zobowiązania z t yt ułu pożyc zek i kredyt ów - - - 20 021 59 958 59 798
  Zobowiązania z t yt ułu świadc zonyc h usług 22 375 33 037 - - - -
  Rozlic zenia międzyokresowe * 563 559 7 386 15 641 37 194 41 722
  Rezerwy na pozost ałe zobowiązania i inne obc iążenia 68 67 210 191 318 317
  Pozost ałe zobowiązania krót kot erminowe 126 102 28 439 25 783 16 934 110 742 29 350
  Kapitał własny i zobowiązania razem 1 271 978 1 193 236 1 147 053 1 108 267 1 212 696 1 189 882
  * Od 2018 roku przyc hody przyszłyc h okresów prezent owane są w pozyc ji zobowiązania z t yt ułu świadc zonyc h usług
  19

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  2. Omówienie wielkości ekonomiczno -finansowych

  PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY
  Grupa wyróżnia trzy segmenty przychodowe:
   rynek finansowy,
   rynek towarowy,
   pozostałe przychody.
  Przychody z rynku finansowego dzielą się na przychody dotyczące:
   obsługi obrotu,
   obsługi emitentów,
   sprzedaży informacji.
  Na przychody z tytułu obsługi obrotu składają się przychody z opłat ponoszonych przez uczestników
  rynku z tytułu:
   transakcji realizowanych na rynkach akcji i innych papierów wartościowych o charakterze
  udziałowym,
   transakcji instrumentami pochodnymi finansowymi,
   transakcji instrumentami dłużnymi,
   transakcji innymi instrume ntami rynku kasowego,
   innych opłat od uczestników rynku.
  Przychody z obsługi obrotu akcjami i innymi udziałowymi papierami wartościowymi stanowią główne
  źródło przychodów Grupy z tytułu obsługi obrotu, a także jej główne źródło przychodów ze
  sprzedaży.
  Przychody z obsługi obrotu instrumentami pochodnymi finansowymi są drugim w kolejności ,
  za przychodami z obsługi obro tu akcjami, największym źródłem przychodów z tytułu obsługi obrotu
  na rynku finansowym. Przychody z obrotu kontraktami terminowymi na indeks WIG20 stanowią
  dominującą część przychodów z obsługi transakcji instrumentami pochodnymi.
  Na przychody z obsługi obrotu z tytułu innych opłat od uczestników rynku składają się
  w szczególności opłaty za usługi umożliwiające dostęp do systemu notowań.
  Przyc hody z obsługi obrotu instrumentami dłużnymi były w I półroczu 201 8 r. trzecim w kolejności
  największym źródłem przychodów z tytułu obsługi obrotu na rynku finansowym. Przychody z
  obsługi obrotu instrumentami dłużnymi generuje rynek Catalyst oraz rynek Treasury BondSpot
  Poland prowadzony przez BondSpot S.A., spółkę zależną GPW.
  Opłaty z tytułu obsługi obrotu innymi instrumentami rynku kasowego obejmują opłaty z tytułu
  obrotu produktami strukturyzowanymi, certyfikatami inwestycyjnymi oraz tytułami uczest nictwa
  funduszy typu ETF (ang. Exchange Traded Fund).
  Przychody z obsługi emitentów składają się z dwóch elementów:
   opłat jednorazowych związanych z wprowadzeniem akcji i innych instrumentów do obrotu
  giełdowego,
   opłat okresowych za notowanie.
  Przychody ze sprzedaży informacji są generowane głównie z opłat pobieranych od dystrybutorów
  informacji za sprzedaż danych rynkowych w czasie rzeczywistym oraz danych historyczno -
  statystycznych. Opłaty za dane czasu rzeczywistego obejmują stałą opłatę rocz ną oraz opłaty
  miesięczne obliczane na podstawie liczby abonentów dystrybutora i zakresu danych,
  wykorzystywanych przez poszczególnych abonentów. Na przychody ze sprzedaży informacji
  20

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  w czasie rzeczywistym składają się również przychody ze sprzedaży stawek referencyjnych WIBOR
  i WIBID.
  Przychody Grupy w segmencie rynku towarowego stanowią przychody TGE i IRGiT oraz przychody
  InfoEngine z tytułu prowadzenia działalności operatora handlowego, podmiotu odpowiedzialnego za
  bilansowanie.
  Przychody z rynku towar owego dzielą się na przychody z :
   obsług i obrotu,
   prowadzeni a Rejestru Świadectw Pochodzenia,
   rozliczenia transakcji,
   sprzedaży informacji.
  W ramach przychodów z obsługi obrotu na rynku towarowym wyróżnia się:
   przychody z obrotu energią elektryczną (na rynk u kasowym i terminowym) ,
   przychody z obrotu gazem ziemnym (na rynku kasowym i terminowym) ,
   przychody z obrotu prawami majątkowymi,
   przychody z innych opłat od uczestników (członków) rynku.
  Na inne opłaty od uczestników rynku składają się opłaty TGE , IRGiT i przychody InfoEngine z tytułu
  prowadzenia działalności operatora handlowego, podmiotu o dpowiedzialnego za bilansowanie.
  Przychody podsegmentu „rozliczenia transakcji” stanowią przychody spółki IRGiT, która zajmuje się
  rozliczaniem i rozrachunkiem transa kcji zawartych na TGE, zarządzaniem środkami systemu
  gwarantowania rozliczeń oraz ustalaniem wartości zobowiązań i należności dla członków IRGiT
  zgodnie z zawartymi transakcjami.
  Kategoria pozostałe przychody Grupy obejmuje przychody GPW i Grupy TGE m.in. z tytułu wynajmu
  powierzchni , kolokacji oraz działalności promocyjnej.
  W okresie 6 miesięcy 201 8 r. przychody Grupy ze sprzedaży wyniosły 17 2,6 mln zł, co oznacza
  spadek o 3,4 % (6,1 mln zł) w stosunku do porównywalnego okresu 201 7 r., k iedy przychody te
  wynosiły 178,7 mln zł.
  Spadek przychodów ze sprzedaży w bieżącym okresie w stosunku do pierwszych 6 miesięcy 201 7 r.
  wynikał z niższych o 11,5 mln zł , tj. o 10 ,6% przychodów osiągniętych w segmencie rynku
  finansowego , głównie w obszarze obsługi obrotu akcjami i innymi instrumentami udziałowymi
  (spadek o 10,2 mln zł) . Spadek przychodów został zanotowany r ównież z obsłu gi emitentów o 0,7
  mln zł , tj. o 5,3 %. Z kolei wartość przychodów ze sprzedaży informacji oraz kalkulacji stawek
  referencyj nych wzrosła w stosunku do porównywal nego okresu roku ubiegłego o 1,0 mln zł .
  Przychody z rynku towarowego są wyższe w stosunku do przychodów osiągniętych w
  porównywalnym okresie ubiegłego roku o 5,6 mln zł , tj. o 8,0%. Wzrost przychodów na rynku
  towarowym wynika w największym stopniu ze wzrostu przychodów z obrotu energią elektryczną o
  3,6 mln zł, tj. o 94,5 % w stosunku do I półrocza 2017 roku. Ponadto GK GPW zrealizowała wyższe
  o 0,3 mln zł przychody z obrotu prawami ma jątkowymi d o świadectw pochodzenia oraz wyższ e o
  0,4 mln zł przychody z inn ych opłat od uczestników rynku. Wzrost o 2,2 mln zł wystąpił w
  przychodach z rozliczania transakcji . Trend spadkowy wystąpił natomiast w stosunku do
  porównywalnego okresu ubiegłego roku w przychodach z prowadzenia rejestru świadectw
  pochodzenia , spadek o 0,8 mln zł.
  Przychody ze sprzedaży GPW w I półroczu 2018 roku wyniosły 95,4 mln zł i były niższe od
  przychodów w stosunku do porównywalnego okresu o 8,6% tj. 9 ,0 mln zł. Przychody ze sprzedaży
  TGE w okresie 6 miesięcy 201 8 r. wyniosły 51,6 mln zł, natomiast w pierwszych 6 mi esiącach 201 7
  roku wyniosły 48,8 mln zł, co oznacza wzrost poziomu przychodów o 2,8 mln zł , tj. o 5,8 %.
  Przychody spółki IRGiT w pierwszych 6 miesiącach 201 8 roku wyniosły 23,6 mln zł i były wyższe
  niż w okresie porównywalnym 201 7 rok u o 2,4 mln zł , tj. o 11,1 %. Spadek przychodów wykazała
  spółka BondSpot S.A. , która wygenerowała przychody ze sprzedaży za okres pierwsz ego półrocza
  201 8 roku na poziomie 5,7 mln zł wobec 6,7 mln zł uzyskan ych w pierwszym półroczu 201 7 roku.
  21

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  W dalszej części Raportu omówiono kształtowanie się przychodów Grupy GPW w podziale
  na po szczególne segmenty.
  Tabela 6: Skonsolidowane przychody Grupy GPW i ich struktura za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca
  201 7 r. i 201 8 r.

  * pozostałe przychody dotyczą zarówno rynku finansowego jak i rynku towarowego.
  Źródło: Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka
  Okres 6 miesięcy zakończony
  w tys . zł, % 30 czerwca
  2018 % 30 czerwca
  2017 %
  Rynek finansowy 96 635 56% 108 123 61% (11 488) - 10,6%
  Przyc hody z obsługi obrot u 63 000 37% 74 812 42% (11 812) - 15,8%
  Akc je i inne inst rument y o c harakt erze udziałowym 47 800 28% 57 985 32% (10 185) - 17,6%
  Inst rument y poc hodne 6 227 4% 6 589 4% (362) - 5,5%
  Inne opłat y od uc zest ników rynku 3 644 2% 3 835 2% (191) - 5,0%
  Inst rument y dłużne 5 140 3% 6 192 3% (1 052) - 17,0%
  Inne inst rument y rynku kasowego 189 0% 211 0% (22) - 10,4%
  Przyc hody z obsługi emit ent ów 11 759 7% 12 412 7% (653) - 5,3%
  Opłat y za not owanie 10 111 6% 10 101 6% 10 0,1%
  Opłat y za wprowadzenie oraz inne opłat y 1 648 1% 2 311 1% (663) - 28,7%
  Sprzedaż informac ji oraz przyc hody z t yt ułu kalkulac ji
  st awek referenc yjnyc h 21 876 13% 20 899 12% 977 4,7%
  Informac je c zasu rzec zywist ego oraz przyc hody z t yt .
  kalkulac ji st awek referenc yjnyc h 20 088 12% 19 350 11% 738 3,8%
  Indeksy i dane hist oryc zno- st at yst yc zne 1 788 1% 1 549 1% 239 15,4%
  Rynek towarowy 75 446 44% 69 885 39% 5 561 8,0%
  Przyc hody z obsługi obrot u 37 384 22% 33 223 19% 4 161 12,5%
  Obrót energią elekt ryc zną 7 442 4% 3 826 2% 3 616 94,5%
  Rynek kasowy 1 408 1% 1 379 1% 29 2,1%
  Rynek t erminowy 6 034 3% 2 447 1% 3 587 146,6%
  Obrót gazem 4 209 2% 4 391 2% (182) - 4,1%
  Rynek kasowy 1 560 1% 1 496 1% 64 4,3%
  Rynek t erminowy 2 649 2% 2 895 2% (246) - 8,5%
  Obrót prawami mająt kowymi do świadec t w poc hodzenia 20 145 12% 19 798 11% 347 1,8%
  Inne opłat y od uc zest ników rynku 5 588 3% 5 208 3% 380 7,3%
  Prowadzenie RŚP 16 049 9% 16 897 9% (848) - 5,0%
  Rozlic zenia t ransakc ji 21 783 13% 19 594 11% 2 189 11,2%
  Przyc hody ze sprzedaży informac ji 230 0% 171 0% 59 34,5%
  Pozostałe przychody * 502 0% 661 0% (159) - 24,1%
  Razem 172 583 100% 178 669 100% (6 086) - 3,4%
  Zmiana
  (6M 2018
  vs
  6M 2017)
  Dynamika
  (%)
  (6M 2018
  vs
  6M 2017)
  22

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  Grupa pozyskuje przychody ze sprzedaży zarówno od kontrahentów krajowych, jak
  i zagranicznych. Poniższa tabela przedstawia wartości przychodów w podziale wg ww. struktury.
  Tabela 7: Zestawienie skonsolidowanych przychodów Grupy od odbiorców zagranicznych i krajowych w
  okresie 6 miesięcy zakoń czonych 30 czerwca 2017 r . i 2018 r .

  Źródło: Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka


  RYNEK FINANSOWY
  OBSŁUGA OBROTU
  Przychody Grupy z obsługi obrotu na rynku finansowym w pierwszych 6 miesiącach 201 8 r. wyniosły
  63,0 mln zł w porównaniu do 74,8 mln zł uzyskanych w porównywalnym okresie 201 7 roku.
  Akcje i inne instrumenty o charakterze udziałowym
  Przychody z obrotu akcja mi i innymi instrumentami o charakterze udziałowym za okres 6
  miesięcy 201 8 r. wyniosły 47,8 mln zł i wykazały spadek o 17,6% tj. 10,2 mln zł w stosunku do
  okresu porównywalnego 201 7 r. W I półroczu 201 7 r. przychody te wyniosły 58,0 mln zł.
  Spadek przychodów z tytułu obrotu akcjami wynika ze spadku wartości obrotów na Głównym
  Rynku. W okresie styczeń -czerwiec 2018 r. łączna wartość o brotu na tym rynku wyniosła 104,9
  mld zł i była o 25,5 % niższa niż rok wcześniej (w tym spadek obrotów sesyjnych o 18 ,6% i spadek
  obrotów w transakcjach pakietowych o 79,9 %).
  Jednakże należy wziąć pod uwagę, że rok 2017 był rekordowy jeśli chodzi o wartość obrotów na
  rynku akcji, a średnie obroty miesięczne wyniosły 19,7 mld zł. W pierwszej połowie 2018 roku widać
  spadek obrotów do ok. 17 mld zł na miesiąc, jednak wciąż są one wyższe niż w latach 2015 i 2016
  gdzie wyniosły odpowiednio 16,95 mld zł i 15,77 mld zł. Jako przyczyny spadku obrotów w
  porównaniu z rokiem ubiegłym należy wskazać:
  • z mianę sytuacji rynkowe j i spadki głównych indeksów GPW. W roku 2017 WIG20 wzrósł o ponad
  26%, natomiast od początku bieżącego roku indeks spadł już o ponad 12%. Sytuacja rynkowa
  nie sprzyja do lokowania środków na rynku akcji i inwestorzy wybierają inne klasy aktywów,
  które są w stanie wygenerować dodatni z wrot,
  • z mniejszenie aktywności krajowych inwestoró w instytucjonalnych: TFI i OFE,
  • zmiany wynikające z MIFID2, jak unbundling, które przyspieszyły wzrost udziałów w rynku
  brokerów .

  Okres 6 miesięcy zakończony
  w tys . zł, % 30 czerwca
  2018 % 30 czerwca
  2017 %
  Przyc hody od odbiorc ów zagranic znyc h 44 091 26% 42 203 24% 1 888 4,5%
  Przyc hody od odbiorc ów krajowyc h 128 492 74% 136 466 76% (7 974) - 5,8%
  Razem 172 583 100% 178 669 100% (6 086) - 3,4%
  Zmiana
  (6M 2018
  vs
  6M 2017)
  Dynamika (%)
  (6M 2018
  vs
  6M 2017)
  23

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.

  Tabela 8: Dane dot. rynków akcji i innych instrumentów o charakterze udziałowym

  Źródło: Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka
  Instrumenty pochodne
  Przychody Grupy z obsługi transakcji instrumentami pochodnymi na rynku finansowym wyniosły
  w okresie 6 miesięcy 2018 roku 6,2 mln zł, w porównaniu do 6,6 mln zł uzyskany ch w pierwszych
  6 miesiącach 201 7 roku , co oznacza spadek o 0,4 mln zł , tj. 5,5 %.
  Całkowity wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w I półroczu 201 8 roku został zrealizowany
  na podobnym poziomie w stosunku do wolumenu obrotu zrealizowanego w porównywalnym okresie
  201 7 r. W tym samym czasie wolumen obrotów kontrakt ami terminowymi na indeks WIG20 ,
  odpowiadający za większość przychodów z obrotu instrumentami pochodnymi, spadł o 9,9 %.
  Wzrósł natomiast o 97,8% (co wyrównało poziom całkowitego wolumenu) wolumen obrotu
  kontraktami terminowymi na walutę (z 0,5 mln szt. do 1,1 mln szt.). Jednakże opłaty od kontraktów
  terminowych na waluty są najniższe spośród opłat dotyczących kontraktów terminowych , stąd ich
  wpływ na przychody jest znacznie mniejs zy.
  Tabela 9: Dane dot. rynku instrumentów pochodnych

  Źródło: Sk rócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka
  Inne opłaty od uczestników rynku
  Przychody Grupy z tytułu innych opłat od uczestników rynku w I półroczu 201 8 r. wyniosły 3,6
  mln zł i były niższe od wartości przychodów uzyskanych w okresie porównywalnym 2017 roku
  o 5,0% tj. 0,2 mln zł. Opłaty te dotyczą w szczególności dostępu do systemu transakcyjnego
  i korzystania z systemu (m.in. opłaty licencyjne, za dołączenia i usługi s erwisowe).
  Instrumenty dłużne
  W pierwszy m półroczu 201 8 roku przychody Grupy w podsegmencie instrumentów dłużnych
  osiągnęły poziom 5,1 mln zł, w porównaniu do 6,2 mln zł w okresie porównywalnym 201 7 roku.
  Większość przychodów Grupy w segmencie instrumentów dłużnych generuje rynek Treasury
  BondSpot Poland (TBSP).
  Spadek przychodów na rynku TBSP w pierwszych 6 miesiącach 201 8 roku w stosunku do
  porównywalnego okresu 201 7 roku wynika ze spadku wartości transak cji zawartych na rynku TBS Okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca
  2018
  30 czerwca
  2017
  Rynek finansowy , przychody z obsługi obrotu : akcje i
  inne instrumenty o charakterze udziałowym (w mln zł ) 47, 8 58, 0 (10, 2) - 17,6%
  Główny Rynek :
  Wart ość obrot ów (w mld zł) 104,9 140,9 (35,9) - 25,5%
  Wolumen obrot ów (w mld akc ji) 5,6 8,0 (2,5) - 30,9%
  NewConnect:
  Wart ość obrot ów (w mld zł) 0,6 0,9 (0,2) - 25,1%
  Wolumen obrot ów (w mld akc ji) 0,9 1,6 (0,7) - 44,9%
  Zmiana
  (6M 2018
  vs
  6M 2017)
  Dynamika (%)
  (6M 2018
  vs
  6M 2017) Okres 6 miesięcy
  zakończony
  30 czerwca
  2018
  30 czerwca
  2017
  Rynek finansowy , przychody z obsługi obrotu :
  instrumenty pochodne (w mln zł ) 6, 2 6, 6 (0, 4) - 5,5%
  Wolumen obrot ów inst rument ami poc hodnymi (mln szt uk): 4,2 4,2 (0,0) 0,0%
  w t ym: wolumen obrot ów kont rakt ami t erminowymi na
  WIG20 (mln szt uk) 2,3 2,5 (0,3) - 9,9%
  Zmiana
  (6M 2018
  vs
  6M 2017)
  Dynamika (%)
  (6M 2018
  vs
  6M 2017)
  24

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  Poland . S padek ten dotyczy zarówno transakcji zawartych na rynku kasowym, jak i na rynku
  warunkowym .
  Wartość obrotów polskimi papierami skarbowymi na rynku TBSP w okresie 6 miesięcy 201 8 r.
  wyniosła 188,2 mld zł i była niższa niż w porówn ywalnym okresie 201 7 roku o 27,9 %. Spadek
  wartości transakcji nastąpił w obydwu segmentach rynku . Wartość transakcji warunkowych w
  omawianym okresie 201 8 roku wyniosła 116,3 mld zł, co oznacza spadek o 22,4 % w stosunku do
  wartości transakcji w okresie porównywalnym 201 7 roku. Natomiast w artość transakcj i na r ynku
  kasowym wyniosła 71,9 mld zł, co oznacza spadek o 35,2 % w stosunku do pierwszych 6 miesięcy
  201 7 roku .
  Na niższy poziom obrotów w I półroczu 2018 r. wpłynęły przede wszystkim czynniki rynkowe
  kształtujące sytuację na rynku krajowych stóp procentowych, co z kolei miało wpływ na poziom
  rentowności i cen na krajowym rynku obligacji skarbowych. Wśród tych czynników należy wskazać
  na relatywnie niskie odczyty dotyczące poziomu inflacji i za powiadany przez RPP brak podwyżek
  stóp procentowych do końca 2020 r., dobrą sytuację budżetową, ograniczoną podaż obligacji na
  przetargach organizowanych przez MF, a także brak wpływu zmiany struktury posiadaczy SPW -
  niższy udział inwestorów zagranicznych , co rekompensowane jest wzrostem zaangażowania
  krajowych banków, wynikającym m.in. z przyczyn podatkowych (SPW zmniejszają wartość
  aktywów stanowiących podstawę "podatku bankowego").
  Wartość obrotów na rynku Catalyst w pierwszych 6 miesiącach 201 8 r. uksz tałtowała się na
  poziomie 1,6 mld zł , tj. o 20,3 % wyższym w stosunku do poziomu obrotów zrealizowanych w
  porównywalnym okresie 201 7 roku . Przychody z tego tytułu mają niewielki udział w całości
  przychodów Grupy z tytułu obsługi obrotu instrumentami dłużnym i.
  Tabela 10 : Dane dot. rynków instrumentów dłużnych

  Źródło: Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka
  Inne instrumenty rynku kasowego
  Przychody z obrotu innymi instrumentami rynku kasowego kształtowały się na poziomie 189,0
  tys. zł wobec poziomu osiągniętego w porównywalnym okresie 201 7 roku , tj. 211 tys. zł , co oznacza
  spadek o 10,4% . Na przychody te składają się opłaty z tytułu obrotu produktami
  strukturyzowanymi, certyfikatami inwestycyjnymi, ETF -ami.
  OBSŁUGA EMITENTÓW
  Przychody ogółem z obsługi emitentów na rynku finansowym w okresie 6 miesięcy 201 8 roku
  wyniosły 11,8 mln zł, w porównaniu do 12,4 mln zł uzyskan ych w porównywalnym okresie 201 7
  roku .
  W pierwszych 6 miesiącach 201 8 r. przychody z opłat za notowanie ukształtowały się na takim
  samym poziomie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego tj. na poziomie 10,1 mln zł . Głównym
  czynnikiem kształtującym wysokość przychodów za notowanie jest liczba notowanych emitentów
  na rynkach GPW oraz ich kapitalizacja na koniec poprzedniego roku. Okres 6 miesięcy
  zakończony
  30 czerwca
  2018
  30 czerwca
  2017
  Rynek finansowy , przychody z obsługi obrotu :
  instrumenty dłużne (w mln zł ) 5, 1 6, 2 (1, 1) - 17,0%
  Catalyst:
  Wart ość obrot ów (mld zł ) 1,6 1,3 0,3 20,3%
  w t ym: Wart ość obrot ów inst rument ami
  nieskarbowymi (mld zł ) 1,2 0,8 0,4 47,5%
  Treasury BondSpot Poland, wart ość obrot ów :
  T ransakc je warunkowe ( mld zł ) 116,3 149,9 (33,7) - 22,4%
  T ransakc je rynku kasowego ( mld zł ) 71,9 111,0 (39,1) - 35,2%
  Dynamika (%)
  (6M 2018
  vs
  6M 2017)
  Zmiana
  (6M 2018
  vs
  6M 2017)
  25

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  Przychody z tytułu opłat za wprowadzenie oraz inne opłaty wykazały spadek w pierwszym
  półroczu 201 8 r. i wyniosły 1,6 mln zł w stosunku do 2,3 mln zł w okresie porównywalnym 201 7
  roku. Głównym czynnikiem kształtującym wysokość ww. przychodów jest liczba debiutów
  na parkietach GPW oraz wartość akcji i obli gacji wprowadzonych do obrotu. W pierwszych 6
  miesiącach 201 8 roku nastąpił znaczny spadek wartości emisji zarówno IPO jak i SPO w stosunku
  do porównywalnego okresu 201 7 r. Wartość emisji IPO spadła z poziomu 2,3 mld zł do 0,3 mld zł.
  Natomiast wartość emisji SPO spadła z poziomu 58,3 mld zł do poziomu 1,2 mld zł. W I kwartale
  2017 roku miało miejsce SPO UniCredit o wartości 55,9 mld zł, stąd tak wysoki poziom wartości
  emisji SPO w tamtym okresie.
  Przychody z obsługi emitentów na Głównym Rynku GPW w I półroczu 201 8 roku spadły o 7,2 % w
  stosunku do porównywalnego okresu 201 7 roku. Podstawowe dane finansowe oraz operacyjne
  zostały przedstawione w poniższej tabeli. Na Rynku Głównym w okresie od stycznia do czerwca
  2018 roku zadebiutowało 5 s półek, z kolei 14 spółe k zostało wycofanych z obrotu . Kapitalizacja
  spółek wycofanych z obrotu wynosiła 15,3 mld zł, co również wpływa na spadek obrotów w
  pierwszym półroczu bieżącego roku.

  Tabela 11 : Dane dot. Głównego Rynku GPW

  Źródło: Spółka
  Okres 6 miesięcy
  zakończony
  30 czerwca
  2018
  30 czerwca
  2017
  Główny Rynek
  Przychody z obsługi emitentów (w mln zł ) 9,4 10,2 - 0,8 - 7,2%
  Łąc zna kapit alizac ja not owanyc h spółek (w mld zł) 1 229,2 1 316,5 - 87,3 - 6,6%
  w t ym: Kapit alizac ja not owanyc h spółek krajowyc h 569,3 645,0 - 75,7 - 11,7%
  w t ym: Kapit alizac ja not owanyc h spółek zagranic znyc h 659,8 671,5 - 11,6 - 1,7%
  Łąc zna lic zba not owanyc h spółek 473 483 - 10,0 - 2,1%
  w t ym: Lic zba not owanyc h spółek krajowyc h 424 432 - 8,0 - 1,9%
  w t ym: Lic zba not owanyc h spółek zagranic znyc h 49 51 - 2,0 - 3,9%
  Wart ość ofert (ofert y pierwot ne i wt órne ) (w mld zł ) * 1,5 60,7 - 59,2 - 97,6%
  Lic zba nowyc h spółek (w okresie) 5 6 - 1,0 - 16,7%
  Kapit alizac ja nowyc h spółek (w mld zł ) 1,4 5,3 - 3,9 - 73,8%
  Lic zba spółek wyc ofanyc h z obrot u 14 10 4,0 40,0%
  Kapit alizac ja spółek wyc ofanyc h z obrot u ** (w mld zł ) 15,3 4,1 11,2 275,1%
  * w I kwart ale 2017 r. miało miejsc e SPO (ofert a wt órna ) UniCredit S .p.A. o wart ośc i 55 ,9 mld zł
  ** w oparc iu o kapit alizac ję w momenc ie wyc ofania z not owań
  Zmiana
  (6M 2018
  vs
  6M 2017)
  Dynamika (%)
  (6M 2018
  vs
  6M 2017)
  26

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  Przychody z obsługi emitentów na rynku NewConnect ukształtowały się na tym samym poziomie w
  stosunku do okresu porównywalnego 201 7 roku tj. 1,1 mln zł . Podstawowe dane finansowe oraz
  operacyjne zostały przedstawione w poniższej tabeli.
  Tabela 12 : Dane dot. rynku NewConnect

  Źródło: Spółka
  Przychody z obsługi emitentów na rynku Catalyst w okresie 6 miesięcy 201 8 roku wyniosły 1,3 mln
  zł i były nieznacznie wyższe od przychodów uzyskanych w porównywalnym okres ie roku ubiegłego .
  Podstawowe dane finansowe oraz operacyjne dotyczące tego rynku zostały przedstawione w
  poniższej tabeli.
  Tabela 13 : Dane dot. rynku Catalyst

  Źródło: Spółka
  SPRZEDAŻ INFORMACJI
  Przyc hody z tytułu sprzedaży informacji zarówno z rynku finansowego jak i z rynku towarowego
  w pierwszym półroczu 201 8 roku wyniosły 22, 1 mln zł, w porównaniu do 21,1 mln zł uzyskanych
  w pierwszym półroczu 201 7 roku. Okres 6 miesięcy
  zakończony
  30 czerwca
  2018
  30 czerwca
  2017
  NewConnect
  Przychody z obsługi emitentów (w mln zł ) 1,1 1,1 0, 0 0,0%
  Łąc zna kapit alizac ja not owanyc h spółek (w mld zł) 8,7 10,3 - 1,6 - 15,4%
  w t ym: Kapit alizac ja not owanyc h spółek krajowyc h 8,5 9,9 - 1,4 - 14,2%
  w t ym: Kapit alizac ja not owanyc h spółek zagranic znyc h 0,2 0,4 - 0,2 - 46,6%
  Łąc zna lic zba not owanyc h spółek 403 404 -1 - 0,2%
  w t ym: Lic zba not owanyc h spółek krajowyc h 397 396 1 0,3%
  w t ym: Lic zba not owanyc h spółek zagranic znyc h 6 8 -2 - 25,0%
  Wart ość ofert (ofert y pierwot ne i wt órne ) (w mld zł ) 0,1 0,1 0,0 4,1%
  Lic zba nowyc h spółek (w okresie) 8 5 3 60,0%
  Kapit alizac ja nowyc h spółek (w mld zł ) 0,3 0,2 0,2 87,7%
  Lic zba spółek wyc ofanyc h z obrot u * 13 7 6 85,7%
  Kapit alizac ja spółek wyc ofanyc h z obrot u ** (w mld zł ) 0,3 0,6 - 0,3 - 51,3%
  * uwzględnia spółki , kt óre zost ały przeniesione na Główny Rynek
  ** wart ość w oparc iu o kapit alizac ję w momenc ie wyc ofania z not owań
  Zmiana
  (6M 2018
  vs
  6M 2017)
  Dynamika (%)
  (6M 2018
  vs
  6M 2017) Okres 6 miesięcy
  zakończony
  30 czerwca
  2018
  30 czerwca
  2017
  Catalyst
  Przychody z obsługi emitentów (w mln zł ) 1,3 1,2 0,1 5,8%
  Lic zba emit ent ów 152 169 (17) - 10,1%
  Lic zba wyemit owanyc h inst rument ów 588 592 (4) - 0,7%
  w t ym : nieskarbowyc h 539 551 (12) - 2,2%
  Wart ość wyemit owanyc h inst rument ów (mld zł ) 775,0 744,6 30,4 4,1%
  w t ym : nieskarbowyc h 80,1 83,3 - 3,2 - 3,9%
  Zmiana
  (6M 2018
  vs
  6M 2017)
  Dynamika (%)
  (6M 2018
  vs
  6M 2017)
  27

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  Tabela 14 : Dane dot. sprzedaży informacji

  Źródło: Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka

  Wzrost przychodów ze sprzedaży informacji w 2018 roku wynikał z:
   rozpoczęcia sprzedaży danych o st awkach WIBID/WIBOR ( od 1.0 7.201 7),
   pozyskania nowych klientów na dane Grupy Kapitałowej GPW (dystrybutorów informacji,
  użytkowników danych non -display),
   wzrostu liczby abonentów danych TGE i BondSpot,
   wprowadzenia (od 1.01.2018) opłat za dystrybucję danych opóźnionych z GPW oraz za
  wykorzystywanie danych GPW przez tzw. Service Facilitators, czyli podmioty współpracujące z
  dystrybutorami w ud ostępnianiu danych abonentom.

  RYNEK TOWAROWY
  Przychody rynku towarowego tworzą głównie przychody Grupy TGE.
  Przychody Grupy TGE uzależnione są przede wszystkim od: wolumenu obrotów na rynkach energii
  elektrycznej, gazu ziemnego oraz praw majątkowych, wolumenu wystawianych i umarzanych
  świadectw pochodzenia przez członków Rejestru Świadectw Pochodzenia, a także o d przychodów z
  tytułu rozliczania transakcji i rozrachunków towarów giełdowych w ramach podsegmentu rozliczenia
  transakcji prowadzonego przez spółkę IRGiT.
  Przychody Grupy GPW z rynku towarowego w I półroczu 201 8 r. wyniosły 75,4 mln zł,
  w porównaniu do 69 ,9 mln zł uzyskan ych w porównywalnym okresie 201 7 roku.
  Wyższe przychody z rynku towarowego w I półroczu 2018 roku w stosunku do okresu
  porównywalnego 201 7 roku wynikały przede wszystkim ze wzrostu przychodów z tytułu Obrotu
  energią elektryczną , które wyniosły 7,4 mln zł w stosunku do 3,8 mln zł w porównywalnym okresie
  201 7 r. Oznacza to wzrost o 94,5 %, tj. o 3,6 mln zł . W ramach obsługi obrotu w zrost w ykazały
  także przychody z obrotu prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia o 0,3 mln zł i przychody
  z Innych opłat od uczestników rynku o 0,4 mln zł . Znaczący wzrost w ramach przychodów z rynku
  towarowego odnotowały przychody z tytułu rozliczenia transakcji o 11,2 %, tj. o 2,2 mln zł . Spadły
  natomiast w stosunku do okresu porównywalnego 201 7 przy chody z tytułu obrotu gazem o 4,1 %
  oraz przychody z tytułu prowadzenia rejes tru świadectw pochodzenia o 5,0 %.
  Przychody ze sprzedaży informacji na rynku towarowym to przychody ze sprzedaży informacji
  poprzez kanały GPW. Przychody ze sprzedaży informacji z rynku towarowego po 6 miesiącach 201 8
  roku wyniosły 230 tys. zł.
  OBSŁUGA OBROTU
  W pierwszych 6 miesiącach 201 8 roku przychody Grupy GPW z obsługi obrotu na rynku towarowym
  wyniosły 37,4 mln zł, z czego 1,4 mln zł stanowiły przychody z tytułu obrotu energią elektryczną
  na rynku kasowym, 6,0 mln zł przychody z tytułu obrotu energią na rynku terminowym, 1,6 mln zł
  przychody z tytułu obrotu gazem na rynku kasowym, 2,6 mln zł przychody z tytuł u obrotu gazem
  na rynku terminowym, 20,1 mln zł stanowiły przychody z tytułu obrotu prawami majątkowymi do
  świadectw pochodzenia energii elektrycznej, natomiast 5,6 mln zł to inne opłaty od uczestników Okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca
  2018
  30 czerwca
  2017
  Sprzedaż informac ji oraz przyc hody z t yt ułu kalkulac ji st awek
  referenc yjnyc h * (mln zł ) 22,1 21,1 1, 0 4,9%
  Lic zba dyst rybut orów informac ji 73 52 21 40,4%
  Lic zba abonent ów informac ji (t ys . abonent ów ) 252,6 232,0 20,6 8,9%
  * Przyc hody ze sprzedaży informac ji zawierają dane z rynku finansowego i z rynku t owarowego .
  Zmiana
  (6M 2018
  vs
  6M 2017)
  Dynamika (%)
  (6M 2018
  vs
  6M 2017)
  28

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  rynku. Przychody z obsługi obrotów w bieżącym okresie były wyższe w porównaniu do przychodów
  uzyskanych w I półroczu 201 7 roku o 12,5 %, tj. o 4,2 mln zł .
  Przychody Grupy z tytułu prowadzenia obrotu energią elektryczną wyniosły w I półroczu 2018
  roku 7,4 mln zł, w porównaniu do 3,8 mln zł w okresie porównywalnym 2017 r. Łączny wolumen
  obrotów w I półroczu 2018 roku na rynkach energii prowadzonych przez TGE wyniósł 95,3 TWh w
  porównaniu do 46,9 TWh w okresie porównywalnym 2017 roku.
  Wzrost przychodów z tytułu obrotu energią elektryczną w porównaniu d o poprzednich okresów
  wynika z e znacznie wyższego wolumenu obrotu na rynku transakcji terminowych. Wolumen obrotu
  na rynku terminowym wzrósł o 139,8 % w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku .
  Wolumen obrotu energią elektryczną w segmencie term inowym prowadzonym przez TGE osiągnął
  najwyższy poziom (w okresie półrocznym) od stycznia 2016 roku.
  Rynek obrotu energi ą elektryczną jest wrażliwy na zmiany zachodzące w otoczeniu prawnym oraz
  międzynarodowym. Na wzrost obrotu na rynku energii elektrycznej wpływ miała zmiana zapisu w
  ustawie Prawo energetyczne o obowiązku sprzedaży energii elektrycznej , która miała miejsce w
  grudniu 2017 roku . Po nowelizacji zwiększono obowiązkowy poziom sprzedaży za pośrednictwem
  giełd towarowych do poziomu nie mniej niż 30% energii elektrycznej wytworzonej w danym roku,
  w 2017 roku obligo sprzedaży energii na giełdach wynosiło 15%. Ponadto w październiku 2017 roku
  weszła w życie deregulacja cen gazu dla odbiorców przemysłowych. Jest to decyzja korzystna dla
  TGE jako organizatora rynku hurtowego, którego znaczenie w procesie ustalania cen dla odbiorców
  przemysłowych wzrośnie.
  W styczniu roku 2018 weszła w życie dyr ektywa Unii Europejskiej w sprawie rynków instrumentów
  finansowych (tzw. MiFID II), której zapisy nadają instrumentom pochodnym nowy status
  i nakładają nowe obowiązki zarówno na spółki organizujące obrót takimi instrumentami, jak i jego
  dokonujące. Niepew ność, która towarzyszyła dyrektywie MiFID II oraz wątpliwości jej wpływu na
  rynek energii n ajprawdopodobniej miały wpływ na wysokość obrot ów na giełdzie towarowej
  w 2017 roku . Towarowa Giełda Energii wprowadziła w życie zapisy Ustawy o MIFID II w styczniu
  2018 roku . Dlatego też większa stabilność oraz jasność regulacji rynku może zachęcić
  przedsiębiorstwa do udział u w obrocie na rynku terminowym, co może wpłynąć na wzrost obrotów
  w b ieżącym roku .
  Przychody Grupy z tytułu prowadzenia obrotu gazem wyniosły w okresie I półrocza 201 8 r. 4,2
  mln zł, w porównaniu do 4,4 mln zł w okresie porównywalnym 201 7 roku. Wolumen obrotu gazem
  ziemnym na parkiecie TGE wyniósł 51,8 TWh w okresie 6 miesięcy 201 8 r. w porównaniu do 54,3
  TWh w analogicznym okresie 201 7 roku. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg)
  wolumen obrotu u kształtował się na poziomie 14,5 TWh w porównaniu do 14,7 TWh w pierwszy ch
  6 miesiącach 2017 roku. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) wolumen obrotu wynosił 37,3
  TWh i był o 5,9 % niższy od w olumenu osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego.
  Przychody Grupy z tytułu prowadzenia obrotu prawami majątkowymi wyniosły w pierwszych 6
  miesiącach 201 8 roku 20,1 mln zł, w porównaniu do 19,8 mln zł w takim samym okresie 201 7 r.
  W bieżącym okresie 201 8 r. wolumen obrotu prawami majątkowymi wyniósł 35,5 TWh i był wyższy
  niż w okresie porównywalnym 201 7 r. o 3,5 %. Zmiany przychodów z tytułu obrotu prawami
  majątkowymi nie odpowiadają proporcjonalnie zmianom wolumenów obrotu ze względu na różne
  stawki opłat dla poszczególnych rodzajów praw majątkowych. Ponadto w bieżącym roku
  zanotowano znaczący wzrost przychodów z obrotu prawami majątkowymi dla efektywności
  energetycznej (tzw. białe certyfikaty). Przych ody te wyniosły odpowiednio 3,2 mln zł w 2 01 8 roku
  i 2,6 mln zł w porównywalnym okresie 201 7 roku. Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla
  efektywnoś ci energetycznej wyniósł 191 48 2 toe, co oznacza w zrost r/r o 30,1% .
  Przychody Grupy z tytułu innych opłat od uczestników rynku towarowego w pierwszych 6
  miesiącach 201 8 r. wyniosły 5,6 mln zł, w porównaniu do 5,2 mln zł uzyskan ych w porównywalnym
  okresie 201 7 roku. Inne opłaty od uczestników rynku towarowego stanowiły opłaty od uczestników
  rynków TGE w wysokości 3,1 mln zł , przychody InfoEngine z tytułu prowadzenia działalności
  operatora handlowego w wysokości 1,0 mln zł , a także przychody Izby Rozliczeniowej Giełd
  29

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  Towarowych, które w a nalizowanym okresie wynosiły 1,5 mln zł , na które składały się opłaty za
  członkostwo, udział w rynkac h prowadzonych przez TGE oraz pozostałe opłaty .
  Poziom innych opłat od uczestników rynku jest kształtowany przez przychody z tytułu opłat stałych
  związanych z uczestnictwem w rynku, opłat za anulowani e transakcji, opłat za transfer pozycji,
  opłat za usług i związane z raportowaniem transakcji w ramach RRM (Registered Reporting
  Mechanism), opłat za dostęp do systemu oraz opłaty za zarządzanie środkami funduszu
  gwarancyjnego. Wysokość innych opłat od uczestników rynku zależy w dużej mierze od aktywności
  człon ków IRGiT , w szczególności liczby wykonywanych transakcji, liczby nowych klientów domów
  maklerskich oraz liczby nowych dostępów do systemu rozliczeniowego.
  Spośród wymienio nych powyżej pozycji w TGE największy udział mają przychody z opłat
  giełdowych. Największy udział w przychodach z tytułu innych opłat od uczestników rynku
  towarowego mają roczne opłaty regulaminowe, które stanowią 66,2 % przychodów z tytułu innych
  opłat. W pierwszym półroczu wynosiły one 2,0 mln zł i były wyższe o 8,1 % od przychodów
  zrealizowanych w analogicznym okresie 2017 roku. Na koniec czerwca 201 8 r. status członka na
  Rynku Towarów Giełdowych (RTG) miało 7 4 spółek, czyli o 4 więcej niż w ubiegłym roku.
  Tabela 15 : Dane dot. obsługi obrotu na rynku towarowym

  Źródło: Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka
  REJESTR ŚWIADECTW POCHODZENIA
  W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. przychody z tytułu prowadzenia Rejestru Świadectw
  Pochodzenia wyniosły 16,0 mln zł, w stosunku do 16,9 mln zł uzyskan ych w porównywalnym
  okresie roku 201 7. Spadek przychodów w porównaniu do analogicznego okresu 201 7 r. wynika
  przede wszystkim z e spadku przychodów z tytułu umorz onych praw majątkowych, w tym w
  szczególności zielonych świadectw pochodzenia , spadek z 12,5 mln zł do poziomu 10,7 mln zł w
  201 8 r.
  Tabela 16 : Dane dot. Rejestru Świadectw Pochodzenia

  Źródło: Skrócone Śródro czne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka

  Okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca
  2018
  30 czerwca
  2017
  Rynek towarowy , przychody z obsługi obrotu (mln zł ) 37,4 33,2 4, 2 12,5%
  Wolumen obrot ów energią elekt ryc zną :
  T ransakc je spot (T Wh) 13,7 12,9 0,8 6,5%
  T ransakc je t erminowe (T Wh) 81,6 34,0 47,6 139,8%
  Wolumen obrot ów gazem :
  T ransakc je spot (T Wh) 14,5 14,7 (0,2) - 1,0%
  T ransakc je t erminowe (T Wh) 37,3 39,6 (2,3) - 5,9%
  Wolumen obrot ów prawami mająt kowymi (T GE ) (T Wh) 35,5 34,3 1,2 3,5%
  Zmiana
  (6M 2018
  vs
  6M 2017)
  Dynamika (%)
  (6M 2018
  vs
  6M 2017) Okres 6 miesięcy
  zakończony
  30 czerwca
  2018
  30 czerwca
  2017
  Rynek towarowy , przychody z tytułu
  prowadzenia Rejestru Świadectw Pochodzenia
  energii elektrycznej (mln zł )
  16,0 16,9 (0, 9) - 5,0%
  Wyst awione prawa mająt kowe (T Wh) 33,3 29,9 3,4 11,5%
  Umorzone prawa mająt kowe (T Wh) 17,7 31,0 (13,4) - 43,1%
  Zmiana
  (6M 2018
  vs
  6M 2017)
  Dynamika (%)
  (6M 2018
  vs
  6M 2017)
  30

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  ROZLICZENIA TRANSAKCJI
  Grupa uzyskuje przychody z tytułu prowadzenia działalności rozliczeniowej prowadzonej przez
  IRGiT, spółkę zależną TGE. W pierwszych 6 miesiącach 201 8 r. przychody te wyniosły 21,8 mln zł,
  w stosunku do 19,6 mln zł uzyskan ych w porównywalnym okresie 201 7 roku. W analizowanym
  okresie nastąpił wzrost wartości przychodów o 11,2 %, tj. o 2,2 mln zł, co wynika ze wzrostu
  zrealizowanych wolumen ów transakcji na giełdzie towarowej.
  POZOSTAŁE PRZYCHODY
  Pozostałe przychody Grupy w I półroczu 2018 roku wyniosły 0,5 mln zł, podczas gdy w okresie
  porównywalnym 201 7 roku wyniosły 0,7 mln zł . Pozostałe przychody Grupy stanowią głównie
  przychody z tytułu kolokacji, wynajmu powierzchni oraz sponsoringu , które w głównej mierze
  wpłynęły na spadek pozostałych przychodów

  31

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  Łączne koszty działalności operacyjnej Grupy GPW w I półroczu 201 8 r. wyniosły 88, 4 mln zł i były
  wyższe o 4,8 %, tj. o 4,1 mln zł w stosunku do kosztów w I półrocz a ubiegłego roku . Na wzrost
  kosztów działalności operacyjnej złożyły się: wzrost koszt ów amortyzacji o 2,5 mln zł, który w
  głównej mierze spowodowany był wdrożeniem system ów transakcyjnych X-Stream i Sapri w TGE ,
  wzrost kosztów osobowych i innych kosztów osobowych o 11,4 % tj. o 3, 5 mln zł, wzrost kosztów
  usług obcych o 3,7% tj. 0,8 mln zł ora z wzrost pozostałych kosztów operacyjnych o 0,4 mln zł .
  Ponadto w raportowanym okresie w stosunku do I półrocza 2017 roku nastąpił spadek kosztów
  podatki i opłaty , który wynika z zawiązania niższej rezerwy z tytułu rocznej opłaty na rzecz KNF,
  która w I pó łroczu 2018 roku wynosiła 9,0 mln zł w porównaniu do 11,4 mln zł w analogicznym
  okresie ubiegłego roku.
  Jednostkowe koszty działalności operacyjnej GPW S.A. za pier wsze 6 miesięcy 201 8 r. wyniosły
  56, 4 mln zł , co oznacza wzrost o 2,4 mln zł ( 4,4%) w stosunku do 6 miesięcy 201 7 roku . Wzrost
  kosztów działalności operacyjnej w omawianym okresie jest wypadkową wzrostu kosztów
  osobowych i innych kosztów osobowych , wzrostu kosztów amortyzacji i usług obcych oraz spadku
  podatków i opłat .
  Koszty działalności operacyjnej TGE za pierwsze 6 miesięcy 201 8 r. wyniosły 21,9 mln zł,
  w stosunku do 19,2 mln zł w okres ie porównywalnym 201 7 roku. O zwiększeniu kosztów w
  bieżącym okresie w stosunku do okresu porównywalnego zadecydował w głównej mierze wz rost
  kosztów amortyzacji o 79,4 %, tj. o 1,9 mln zł , wzrost kosztów czynsz ów i opłat eksploatacyjnych
  o 0,6 mln zł oraz wzrost kosztów usług obcych o 0,6 mln zł .
  Koszty operacyjne IRGiT w pierwszych 6 miesiącach 201 8 roku wyniosły 8,3 ml n zł , co oznacza
  wzrost w stosunku do poziomu kosztów z okresu porównywalnego o 0,2 mln zł.
  Koszty operacyjne BondSpot w pierwszych 6 miesiącach 201 8 r. wyniosły 5,3 mln zł wobec
  kosztów na poziomie 4,9 mln zł poniesionych w porównywalnym okresie 201 7 r., co oznacza wzrost
  kosztów o 7,7 %, tj. o 0,4 mln zł . Zrealizowany wzrost wynika głównie ze wz rostu kosztów usług
  obcych o 0,4 mln zł .
  Tabela 17 : Skonsolidowane koszty działalności operacyjnej Grupy i ich struktura w okresach 6 miesięcy
  zakończonych 30 czerwca 2017 i 2018 .

  Źródło: Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka
  Powyższa tabela przedstawia zmiany w strukturze kosztów w poszczególnych okresach półrocznych
  2018 i 2017 roku, a także odchylenia między tymi okresami lat 2018 i 2017.
  Okres 6 miesięcy zakończony
  w tys . zł, % 30 czerwca
  2018 % 30 czerwca
  2017 %
  Amort yzac ja 15 917 18% 13 417 16% 2 500 18,6%
  Koszt y osobowe 26 848 30% 24 403 29% 2 445 10,0%
  Inne koszt y osobowe 7 195 8% 6 144 7% 1 051 17,1%
  Czynsze i inne opłat y
  eksploat ac yjne 4 451 5% 5 220 6% (769) - 14,7%
  Opłat y i podat ki 9 512 11% 11 844 14% (2 332) - 19,7%
  w t ym opłat y do KNF 9 028 10% 11 357 13% (2 329) -20,5%
  Usługi obc e 21 430 24% 20 664 25% 766 3,7%
  Inne koszt y operac yjne 3 000 3% 2 588 3% 412 15,9%
  Razem 88 353 100% 84 280 100% 4 073 4,8%
  Zmiana
  (6M 2018
  vs
  6M 2017)
  Dynamika (%)
  (6M 2018
  vs
  6M 2017)
  32

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  Tabela 18 : Jednostkowe koszty działalności operacyjnej GPW S.A. i ich struktura w wybranych okresach lat
  201 7 i 201 8

  Źródło: Spółka
  Poniższe komentarze dotyczące kosztów działalności operacyjnej odnoszą się do danych
  skonsolidowanych Grupy GPW.
  Amortyzacja
  Koszty amortyzacji w pierwszych 6 miesiącach 201 8 r. wyniosły 15,9 mln zł w stosunku do
  13,4 mln zł w okresie porównywalnym 201 7 roku. Wzrost kosztów amortyzacji w stosunku do
  porównywalnego okresu roku 201 7 jest efektem wzrostu o 0,5 mln zł kosztów amortyzacji w GPW ,
  wyższych o 1,9 mln zł kosztów amortyzacji w TGE oraz wyższych o 0,1 mln zł kosztów amortyzacji
  w BondSpot . Poziom amortyzacji w spółkach zależnych IRGiT i GPW Benchmark nieznacznie różni
  się od poziomu zrealizowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku . Natomiast znaczny w zrost
  kosztów amortyzacji w TGE wynika z wdrożenia nowego systemu notującego X-Stream w maju
  2017 roku oraz systemu Sapri w listopadzie 2017 r oku .
  Koszty osobowe i inne koszty osobowe
  Koszty osobowe i inne koszty osobowe razem w I półroczu 201 8 r. wyniosły 34, 0 mln zł w
  porównaniu do 30,5 mln zł poniesionych w okresie porównywalnym 201 7 r., co oznacza wzrost
  kosztów o 11,4 %, tj. 3,5 mln zł.
  Wyższe koszty osobowe i inne koszty osobowe GK GPW w bieżącym okresie w stosunku do okresu
  porównywalnego są rezultatem wzrostu tych kosztów : o 2, 5 mln zł w GPW , 0,5 mln zł w GPW
  Benchmark , 0,3 mln zł w IRGiT, 0,2 mln zł w IAiR oraz 0,1 mln zł w TGE
  Wyższe koszty osobowe i inne koszty osobowe w pierwszych 6 miesiącach 201 8 roku w GPW w
  stosunku do okresu porównywalnego 201 7 roku wynikają z wyższych o 1,3 mln zł wynagrodzeń
  osobowych , wyższych o 0,5 mln zł wynagrodzeń bezosobowych oraz wyższych o 0,7 mln zł innych
  kosztów osobowych , w tym kosztów ZUS . Wyższe koszty osobowe wynikają z przeprowadzonych w
  II półroczu 2017 roku waloryzacji wynagrodzeń pracowni czych oraz stopniowego zwiększenia liczby
  pracowników w celu odbudowania części zasobów Spółki zlikwidowanych w wyniku
  przeprowadzonej restrukturyzacji zatrudnienia w 2016 roku. Wzrost kosztów bezosobowych wynika
  z zawartych umów zleceń dotyczących opracow ywania strategii.
  Wzrost kosztów wynagrodzeń w GPW Benchmark o 0,5 mln zł wynika z faktu, że w I półroczu 2017
  roku spółka ta nie prowadziła jeszcze działalności w zakresie organizowania fixingu stawek
  referencyjnych. Działalność ta została rozpoczęta 30 czerwca 2017 roku, czyli należy uznać od III
  kwartału 2017 , co wiązało się z zatrudnieniem specjalistów w tym zakresie. Wzrost kosztów
  osobowych w IRGiT wynika ze wzrostu kosztów wynagrodzeń brutto o 0,1 mln zł oraz nagród
  rocznych o 0,1 mln zł, natomiast wzr ost kosztów ZUS o 0,1 mln zł jest pochodną wzrostu
  wynagrodzeń. Wzrost wynagrodzeń w IRGiT związany jest ze zwiększeniem zatrudnienia. Również
  spółka IAiR rozpoczęła działalność operacyjn ą w II półroczu 201 7 r. W pozostałych spółkach zmiany Okres 6 miesięcy zakończony
  w tys . zł, % 30 czerwca
  2018 % 30 czerwca
  2017 %
  Amort yzac ja 10 163 18% 9 712 18% 451 4,6%
  Koszt y osobowe 15 759 28% 14 012 26% 1 747 12,5%
  Inne koszt y osobowe 4 787 8% 3 986 7% 801 20,1%
  Czynsze i inne opłat y
  eksploat ac yjne 3 767 7% 3 719 7% 48 1,3%
  Opłat y i podat ki 5 168 9% 6 622 12% (1 454) - 22,0%
  w t ym opłat y do KNF 4 806 9% 6 260 12% (1 454) - 23,2%
  Usługi obc e 14 558 26% 13 995 26% 563 4,0%
  Inne koszt y operac yjne 2 200 4% 1 985 4% 215 10,8%
  Razem 56 402 100% 54 031 100% 2 371 4,4%
  Dynamika (%)
  (6M 2018
  vs
  6M 2017)
  Zmiana
  (6M 2018
  vs
  6M 2017)
  33

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  kosztów wynikają z absencji pracowników w poprzednim roku, co w bieżącym okresie oznacza efekt
  niższej bazy okresu porównywalnego .
  Zatrudnienie w Grupie GPW na dzień 3 0 czerwca 201 8 r. wyniosło 329 etat ów .
  Tabela 19 : Informacja o zatrudnieniu w Grupie GPW

  Źródło: Spółka
  Czynsze i inne opłaty eksploatacyjne
  Czynsze i opłaty eksploatacyjne w pierwszych 6 miesiącach 201 8 r. wyniosły 4,5 mln zł, w
  porównaniu do 5,2 mln zł w okresie 6 miesięcy 201 7 r. Spadek kosztów wynika z zakończenia
  przeprowadzk i wszystkich Spółek GK GPW do jednej siedziby, co miało na celu optymalizację
  kosztów związanych z czynszami wynajmowan ych powierzchni biurowych . Spółki zależne GPW w
  ramach integracji zajmują powier zchnię należącą do GPW. Proces integracji fizycznej Grupy
  Kapitałowej GPW zost ał zakończony w I kwartale 2018 r.
  Opłaty i podatki
  W pierwszych 6 miesiącach 201 8 r. opłaty i podatki wyniosły 9,5 mln zł, wobec 11,8 mln zł
  poniesionych w 6 miesiącach ubiegłego roku. Główną część ww. kosztów stanowią rezerwy na
  opłaty wnoszone na rzecz KNF z tytułu sprawowania nadzoru ( 9,0 mln zł w bieżącym okresie). W
  wyniku zmiany zasad finansowania kosztów nadzoru nad rynkiem i zmiany kręgu podmiotów
  biorących udział w tym finansowa niu od początku 2016 roku, cała szacowana wysokość opłaty
  rocznej dla KNF ujmowana jest na początku roku . Należy wziąć pod uwagę fakt, że opłata ta co
  roku może kształtować się na innym poziomie, co uzależnione jest od wielu czynników. Dokładną i
  ostateczn ą na dany rok wysokość opłaty można wyliczyć dopiero po podaniu do publicznej
  wiadomości przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, w drodze komunikatu
  ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego wysokości stawek i
  wskaźników kon iecznych do wyliczenia opłaty , które to podawane są d o dnia 31 sier pnia danego
  roku kalendarzowego. Wyliczoną wysokość opłaty należy uiścić w terminie do dnia 30 września
  danego roku kalendarzowego .
  W 2017 roku wyliczona ostatecznie opłata na rzecz KNF wyn iosła 5,6 mln zł dla całej Grupy GK
  GPW.  Stan na dzień
  Liczba etatów 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 30 czerwca 2017
  GPW 195 189 179
  Spółki zależne 134 139 135
  Razem 329 328 314
  34

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  Usługi obce
  Koszty usług obcych w pierwszych 6 miesiącach 201 8 r. wyniosły 21,4 mln zł, w porównaniu do
  20,7 mln zł w okresie pierwszych 6 miesięcy w 201 7 roku , co oznacza wzrost kosztów o 3,7 %, tj.
  0,8 mln zł .
  Tabela 20 : Skonsolidowane koszty usług obcych Grupy i ich struktura w okresie 6 miesięcy kończących się 30
  czerwca 2017 i 2018 .

  Źródło: Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
  Wzrost kosztów usług obcych w bieżącym okresie w stosunku do okresu porównywalnego 201 7
  roku wynika w głównej mierze ze wzrostu następujących kosztów:
  1/ utrzymania in frastruktury – wzrost o 0,8 mln zł, co wynika ze wzrostu kosztów związanych z
  usługami serwisowymi dla sprzętu IT oraz oprogramowania. O wzroście kosztów utrzymania
  infrastruktury IT Grupy zdecydował wzrost tych kosztów w spółce TGE o 1,2 mln zł, tj. o 79,1 %, co
  jest konsekwencją oddania do użytkowania dwóch nowych systemów X-Stream i Sapri w 2017 roku .
  Koszty licencji i supportu tych systemów w I połowie 2017 roku były ponoszone w niewielkim
  stopniu ze względu na wdrożenie X -Stream w maju 2017 roku, natomiast system u Sapri w
  listopadzie 2017 roku. W 2018 ro ku koszty utrzymania tych systemów ponoszone są od początku
  roku.
  2/ utrzymania rynku TBSP – wzrost o 0,2 mln zł był podyktowany zmianą wysokości opłat w 2018
  roku za utrzymanie systemu transakcyjnego TradeImpact.
  3/ wspieranie płynności rynku – wzrost o 0,1 mln zł, który dotyczy animowania rynku . Z początkiem
  2018 roku GPW dostosowała wszystkie umowy z animatorami rynku do wymogów MIFID2 , Okres 6 miesięcy zakończony
  w tys . zł, % 30 czerwca
  2018 % 30 czerwca
  2017 %
  Koszt y IT : 11 603 54% 11 431 55% 172 1,5%
  Ut rzymanie infrast rukt ury IT 8 103 38% 7 337 36% 766 10,4%
  Usługi na rzec z ut rzymania rynku T BSP 741 3% 520 3% 221 42,5%
  Łąc za t ransmisji danyc h 2 604 12% 2 727 13% (123) -4,5%
  Modyfikac ja oprogramowania 155 1% 847 4% (692) -81,7%
  Ut rzymanie budynku i urządzeń biurowyc h : 1 443 7% 1 611 8% (167) - 10,4%
  Remont y, konserwac ja, serwis inst alac ji 276 1% 457 2% (182) -39,7%
  Oc hrona 712 3% 676 3% 36 5,4%
  Sprząt anie 264 1% 286 1% (23) -8,0%
  T elefonia st ac jonarna i komórkowa 192 1% 191 1% 1 0,4%
  Usługi dot yc ząc e rynku międzynarodowego (energii ) 888 4% 999 5% (111) -11,1%
  Leasing , najem i eksploat ac ja samoc hodów 329 2% 340 2% (11) - 3,3%
  Usługi t ransport owe 59 0% 67 0% (8) - 12,3%
  Promoc ja , edukac ja i rozwój rynku 2 453 11% 2 503 12% (50) - 2,0%
  Wspieranie płynnośc i rynku 445 2% 363 2% 82 22,6%
  Doradzt wo (w t ym : usługi audyt orskie , obsługa
  prawna, doradzt wo biznesowe) 3 057 14% 1 981 10% 1 076 54,3%
  Serwisy informac yjne 154 1% 331 2% (177) - 53,4%
  Szkolenia 313 1% 222 1% 91 41,1%
  Opłat y poc zt owe 36 0% 56 0% (20) - 35,7%
  Opłat y bankowe 62 0% 61 0% 1 1,6%
  T łumac zenia 237 1% 205 1% 32 15,6%
  Pozost ałe 350 2% 494 2% (143) - 29,0%
  Razem 21 430 100% 20 664 100% 766 3,7%
  Zmiana
  (6M 2018
  vs
  6M 2017)
  Dynamika
  (%)
  (6M 2018
  vs
  6M 2017)
  35

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  rezygnując tym samym z umów bilatera lnych z animatorami i wprowadzając programy dostępne
  dla wszystkich anima torów. Do datkowo, rozszerzono program SuperAnimator TOP7 na wszystkie
  spółki z WIG20 – w ramach którego za zajęcie jednego z 3 pierwszych miejsc pod względem
  wartości obrotów za dany miesiąc , dany animator jest upoważniony do określonych zniżek.
  4/ doradztwa – wzrost o 1,1 mln zł, co w głównej mierze wynika z wystąpienia kosztów oraz
  wsparcia przy aktualizacji strategii i weryfikacji wyceny spółki stowarzyszonej AQUIS .
  5/ Szkolenia – wzrost o 0,1 mln zł, co wynika z większego wykorzystania budżetu szkoleń w
  I połowie 2018 roku w stosunku do porównywalnego okresu 2017 roku .
  Pozostałe koszty operacyjne
  Inne koszty operacyjne w pierwszych 6 miesiącach 201 8 r. wyniosły 3,0 mln zł w porównaniu do
  2,6 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego , co oznacza wzrost o 0,4 mln zł tj. 15,9% . Na
  kwotę kosztów w bieżącym okresie składały się w głównej mierze koszty zużycia materiałów
  i energii w wysokości 1,6 mln zł, składki członkowskie na organizacje branżowe 0,3 mln zł,
  ubezpieczenia 0,2 mln zł oraz pod róże służbowe 0,7 mln zł i wyjazdy na konferencje 0, 2 mln zł .
  Największy wzrost kosztów w I półroczu 2018 roku w porównaniu do I półrocza 2017 roku nastąpił
  na pozycji podróże służbowe (wzrost o 78,2 %, tj. 0,3 mln zł ), na co w głównej mierze składa ją się
  koszt y związane z podróżami zagranicznymi. Zwiększenie kosztów podróży służbowych jest
  efektem położenia większego nacisku na rozwój relacji z kontrahentami, z inwestorami, a także
  poszukiwania przez GPW nowych możliwości rozwoju.

  POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY
  Pozostałe przychody Grupy w pierwszych 6 miesiącach 201 8 r. wyniosły 1,1 mln zł, w
  porównaniu do 0, 4 mln zł uzyskanych w okresie porównywalnym 201 7 roku. Na pozostałe
  przychody składają się otrzymane odszkodowania, zysk ze sprzedaży rze czowych aktywów
  trwałych, usługi medyczne refakturowane pracownikom (0,2 mln zł), roczna korekta naliczonego
  VAT , któr a wyniosła 0,4 mln zł oraz przychody pozostałe w kwocie również 0,4 mln zł, na które w
  największym stopniu złożyły się przychody w TGE od PSE z rozliczenia projektu PCR („P CR”, Price
  Coupling of Regions) w kwocie 0,3 mln zł .
  Pozostałe koszty Grupy w okresie pierwszych 6 miesięcy 201 8 r. wyniosły 4,3 mln zł, w stosunku
  do 5,3 mln zł w okresie porównywalnym 201 7 r., co oznacza spadek o 0,9 mln zł. Na pozostałe
  koszty składają się przekazane darowizny, strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych,
  odpisy aktualizujące należności oraz rezerwy na odszkodowania. W bieżącym okresie koszty z tytułu
  przekazanych darowizn wyniosły 1,6 mln zł w s tosunku 3,4 mln zł przekazanych w I półroczu 2017
  roku. Na kwotę przekazanych darowizn złożyły się przekazane przez GPW 1,5 mln zł dla P olskiej
  Fundacji Narodowej , 136 tys. zł dla Fundacji GPW oraz 1 tys. zł dla Caritas .
  Od 1 stycznia 2018 roku w związku z dostosowaniem do MSSF 9 Grupa wyodrębniła w rachunku
  zysku i strat pozycję strata z tytułu utraty wartości należności , bez korygowania danych
  porównawczych (zwolnienie przewidziane w pkt. 7.2.15 MSSF 9). Odpis z tytułu u traty wartości
  należności obliczany jest na podstawie oczekiwanych strat kredytowych w całym okresie trwania
  należności , szczegółowy opis sposobu wyceny oczekiwanych strat kredytowych został opisany w
  części finansowej jednostkowego sprawozdania za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018
  roku. W analizowanym okresie odpis z tytułu oczekiwanych strat kredytow y obciążył wynik Grupy
  kwotą 1, 9 mln zł. W porównywalnym okresie ubiegłego roku odpis na należności wyniósł 0,6 mln
  zł.

  36

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE
  Przychody finansowe Grupy w pierwszych 6 miesiącach 201 8 r. wyniosły 50,1 mln zł i były
  wyższe o 47,1 mln zł od przychodów finansowych wygenerowanych w pierwszych 6 miesiącach
  201 7 roku (2,9 mln zł) . Znacząco wysoka kwota przychodów finansowych w bieżącym okresie
  wynika ze sprzedaży przez GPW udziałów w spółce stowarzyszonej Aquis.
  W dniu 8 czerwca 2018 r. w związku z realizacją procesu IPO nastąpił przydział akcji spółki
  stowarzyszonej Aquis Exchange Limited, w której GPW posiadała 20,31% udziału w głosach i
  prawach majątkowych. Tym samym GPW w dniu 14 czerwca 2018 r. sprzeda ła akcje spółki Aquis
  po cenie 2,69 GBP za akcję, wobec czego wartość sprzedaży udziałów GPW w Aquis wyniosła 12
  396 327 GBP bru tto. Sprzedaż udziałów w księgach GPW została ujęta po kursie GBP/PLN 4,8582 .
  W wynikach skonsolidowanych w pozycji przychody finansowe saldo na transakcji tej wyniosło 4 5,4
  mln zł.
  Ponadto n a przychody z działalności finansowej składają się głównie odsetki z tytułu lokat
  bankowych oraz nadwyżka dodatnich różnic kursowych . W bieżącym okresie odsetki z tytułu lokat
  bankowych i rachunków bieżących wyniosły 2,9 mln zł i były wyższe o 0, 1 mln zł w stosunku do
  przychodów uzyskanych w okres ie porównywalnym ubiegłego roku. Grupa Kapitałowa osiągnęła
  również przychód z tytuł u posiadanych obligacji korporacyjnych w kwocie 0,4 mln zł.
  Łączne koszty finansowe Grupy za 6 miesi ęcy 201 8 r. wyniosły 4,3 mln zł w porównaniu
  do 10,0 mln zł w porównywalnym okresie 201 7 roku , co oznacza spadek o 5,7 mln zł.
  Spadek kosztów finansowych w stosunku do okresu porównywalnego ubiegłego roku jest
  rezultatem ujęcia w kosztach I półrocza 2017 roku odsetek od zaległego podatk u VAT w TGE za
  lata 2011 – 2016, których w ysokość wynosiła 4, 6 mln zł .
  Najwyższą pozycją w kosztach finansowych w I półroczu 2018 roku są koszty odsetkowe obsługi
  zadłużenia z tytułu emisji obligacji serii C, D i E (wraz z kosz tami emisji obligacji rozliczanymi w
  czasie) przez GPW, które wyniosły 3,8 mln zł w porównaniu do 3,7 mln zł w analogicznym okresie
  201 7 r.
  Obligacje serii C są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 3,19% w skali
  roku. Obligacje serii D i E oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej określanej jako
  suma stawki referencyjnej WIBOR 6M oraz marży. Marża dla obligacji serii D i E została ustalona
  na poziomie 0,95%. Odsetki od obligacji są wypłacane w okresach półrocznych. Dzie ń wykupu
  obligacji serii D i E będzie przypadał 31 stycznia 2022 r.
  Oprocentowanie obligacji serii D i E w I półroczu 2018 roku wyniosło 2,76% podobnie jak w 2017
  roku.
  Ponadto w 2017 roku wystąpiły koszty odsetek od kredytu bankowego w TGE, który został
  zaciągnięty na spłatę zobowiązań podatkowych. Odsetki te w I półroczu 2017 roku wyniosły 0,5
  mln zł. W bieżącym okresie koszty takie nie wystąpiły.

  UDZIAŁ W ZYSKACH JEDNOSTEK STOWARZYSZONYCH
  Udział Grupy w zyskach jednostek stowarzyszonych w pierwszych 6 miesiącach 201 8 r. wyniósł 5,2
  mln zł w porównaniu do zysku w wysokości 4,5 mln zł zanotowanej w okresie porównywalnym
  20 17 r. Na wyższe wyniki wpływa przede wszystkim wyższy wynik Grupy KDPW ( 5,9 mln zł) i niższa
  strata spółki stowarzyszonej Aquis (-0,9 mln zł – strata za I kwartał br.) .
  W I półroczu 201 8 r. udział Grupy w zysku Grupy KDPW wyniósł 5,9 mln zł, w porównaniu do 5,5
  mln zł zysku za 6 miesięcy 201 7 r .
  Udział w zysku netto Centrum Giełdowego za okres I półrocza 201 8 r. wyniósł 0, 3 mln zł,
  w porównaniu do 0,6 mln zł w okresie porównywalnym 201 7 r.

  37

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  Spółka Aquis Exchange Limited nabyła status jednostki stowarzyszonej w momencie zakupu
  przez GPW drugiej transzy udziałów w lutym 2014 r. Na 31 grudnia 2017 roku udział GPW w liczbie
  akcji wynosił 22,99%, natomiast udział w prawach majątkowych i w prawach głosu stanowił
  20,31% .
  W I półroczu 2018 r. Aquis Exchange Ltd wniósł do wyników Grupy jako udział w zyskach (stratach)
  jednostek stowarzyszonych stratę w wysokości 0,9 mln zł. Jest to str ata za I kwartał 2018 r.
  Natomiast w II kwartale br. GPW zbyła udziały w spółce Aquis, a zysk ze zbycia udziałów został
  ujęty w przychodach finansowych.
  Tabela 21 : Zyski/straty jednostek stowarzyszonych

  Źródło: Spółka
  Tabela 22 : Udział GPW w wyniku jednostek stowarzy szonych

  Źródło: Spółka
  PODATEK DOCHODOWY
  Podatek dochodowy Grupy za 6 miesięcy 201 8 r. wyniósł 24, 4 mln zł, w stosunku do 17,2 mln zł
  w porównywalnym okresie 201 7 r. Efektywna stawka podatkowa w analizowanych okresach
  wyniosła odpowiednio: 18, 5% i 19,8 % wobec 19 -procentowej stawki podatku dochodowego
  w Polsce.
  Podatek dochodowy zapłacony przez Grupę w pierwszych 6 miesiącach 201 8 r. wyniósł 22,8 mln zł
  w stosunku do 31,4 mln zł zapłaconych w porównywalnym okresie 201 7 roku. Zapłacona niższa
  kwota podatku wynika z rozliczenia w pierwszym kwartale 2017 roku podatku dochodowego za
  2016 rok wnoszonego w ciągu roku na zasadach zaliczek , co spowodowało podwyższenie kwoty
  podatku zapłaconego w tamtym okresie .
  28 września 2016 r. spółki: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S. A., Towarowa Giełda
  Energii S.A., BondSpot S.A. oraz GPW Centrum Usług S.A. zawarły, w formie aktu notarialnego,
  umowę o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej GPW S.A. („PGK GPW”, „PGK”) na okres 3 lat,
  tzn. od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.
  Sp ółki tworzące PGK na mocy przepisów Ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych tracą
  odrębność podmiotową dla celów rozliczeń CIT i otrzymują status jednego podatnika. Dochód
  takiego podatnika ustalany jest poprzez wykazanie nadwyżki sum dochodów spółek wchodzących
  w skład PGK nad sumą poniesionych strat.
  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jako Spółka Reprezentująca Podatkową Grupę
  Kapitałową, jest podmiotem odpowiedzialnym za kalkulację i wpłacanie kwartalnych zaliczek na
  podatek dochodowy od osób prawnych Podatkowej Grupy Kapitałowej zgodnie z przepisami Ustawy
  o podatku dochodowym od osób prawnych. Okres 6 miesięcy zakończony
  w tys . zł 30 czerwca
  2018
  30 czerwca
  2017
  Grupa KDPW S.A. 17 601 16 473 1 128 6,9%
  Cent rum Giełdowe S .A. 1 106 2 570 (1 464) - 57,0%
  Aquis Exc hange Lt d (4 548) (7 822) 3 274 - 41,9%
  Razem 14 160 11 221 2 939 26,2%
  Zmiana
  (6M 2018
  vs
  6M 2017)
  Dynamika (%)
  (6M 2018
  vs
  6M 2017) Okres 6 miesięcy zakończony
  w tys . zł 30 czerwca
  2018
  30 czerwca
  2017
  Grupa KDPW S.A. 5 867 5 492 375 6,8%
  Cent rum Giełdowe S .A. 274 637 (363) - 56,9%
  Aquis Exc hange Lt d (924) (1 589) 665 - 41,9%
  Razem 5 218 4 540 678 14,9%
  Dynamika (%)
  (6M 2018
  vs
  6M 2017)
  Zmiana
  (6M 2018
  vs
  6M 2017)
  38

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  Pomimo zaprzestania odrębnego rozliczania podatku dochodowego przez spółki wchodzące w skład
  PGK, są one w dalszym ciągu zobligowane do samodzi elnego rozliczania np. podatku od towarów
  i usług, czy też podatków lokalnych.

  39

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  V. Czynniki i zdarzenia nietypowe
  Organizacja fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR przez GPW
  Od 30 czerwca 2017 roku Grupa GPW poprzez spółkę zależną GPW Benchmark poszerzyła zakres
  świadczonych usług poprzez przejęcie od ACI Polska Stowarzyszenia Rynków Finansowych funkcji
  organizatora oraz agenta kalkulacyjnego fixingu stawek referencyjnych WIBID oraz WIBOR. W
  lutym 2018 roku wdrożona została nowa dokumentacja staw ek referencyjnych zgodna z wymogami
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w
  sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i
  umowach finansowych lub do pomiaru wyników f unduszu inwestycyjnego.
  Decyzja o przejęciu przez GPW funkcji organizatora fixingu stawek referencyjnych nastąpiła w
  związku z ofertą, którą Giełda otrzymała od Stowarzyszenia ACI Polska.
  Decyzja o przejęciu przez GPW funkcji organizatora fixingu stawek r eferencyjnych nastąpiła w
  związku z ofertą, którą Giełda otrzymała od Stowarzyszenia ACI Polska. W związku z wejściem w
  życie ww. Rozporządzenia, Stowarzyszenie ACI Polska uznało, iż nie będzie w stanie spełnić jego
  wymogów, tym samym zwróciło się do GPW z ofertą przekazania organizacji fixingu stawek WIBID
  i WIBOR.
  Z dniem 1 maja 2018 roku, GPW Benchmark S.A. wprowadziła Umowę o Stosowanie Stawek
  Referencyjnych WIBID i WIBOR. Zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych, ich stosowanie
  w instrumentach i um owach finansowych zgodnie z ww. Rozporządzeniem, może być dokonywane
  wyłącznie na podstawie niniejszej Umowy.
  Proces przejęcia procesu opracowywania stawek referencyjnych WIBID i WIBOR ma charakter
  etapowy, na który składają się: rozpoczęcie organizacji fi xingu, co nastąpiło 30 czerwca 2017 r.,
  dostosowania dokumentacji, zwieńczone wdrożeniem wzoru umowy 1 maja 2018 roku, weryfikacja
  metodyki ustalania stawek referencyjnych oraz uzyskanie zezwolenia na pełnienie funkcji
  administratora.
  Decyzja Giełdy o prze jęciu organizacji fixingu stawek WIBID i WIBOR jest ważnym wydarzeniem w
  odniesieniu do prowadzonej dotychczas działalności. GPW, która dotychczas skupiała się na obrocie
  instrumentami rynku kapitałowego i towarowego, rozszerza swoją działalność o usługi z zakresu
  rynku finansowego.
  Proces przejęcia organizacji fixingu stawek referencyjnych realizowany jest przez GPW we
  współpracy z bankami - uczestnikami fixingu. Ma to szczególne znaczenie z punktu widzenia roli,
  jaką banki pełnią w tym procesie oraz zakre su wykorzystania stawek referencyjnych w działalności
  prowadzonej przez banki.

  Sprzedaż spółki stowarzyszonej
  W dniu 19 lutego 2018 roku Zarząd Spółki GPW podjął decyzję o rozpoczęciu procesu negocjacji
  dotyczących warunków brzegowych dla ewentualnej transakcji sprzedaży udziałów w spółce
  stowarzyszonej Aquis Exchange („Aquis”) , której udziały GPW objęła na mocy umowy podpisanej
  w dniu 19 sierpnia 2013, które dawały warszawskiej giełdzie 30 proc. udziału w brytyjskiej spółce.
  Wartość transakcji wyniosła wówczas 5 mln funtów brytyjskich . W 2016 roku spółka stowarzyszona
  przeprowadziła kilka emisji akcji, w których GPW nie brało udziału. Na 31 grudnia 2017 roku GPW
  posiada ła 20,31% udziału w głosach i prawach majątkowych i stan ten nie uległ zmianie do
  momentu sprzedaży .
  W dniu 23 marca 2018 roku Zarząd Spółki GPW przyjął wartości brzegowe dla ewentualnej
  transakcji, zakładając że wartość udziałów w Aquis będzie nie niższa niż 11 475 000 GBP. Jednakże
  ostateczna wartość transakcji uzależniona była od warunków rynkowych oraz przeprowadzenia
  przez Aquis oferty publicznej.
  40

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  W dniu 23 marca 2018 r. Rada Nadzorcza GPW podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na zbycie akcji
  w spółce stowarzyszon ej Aquis Exchange. Nat omiast w dniu 23 kwietnia 2018 roku Nadzwyczajne
  Walne Zgromadzenie GPW wyraziło zgodę na zbycie 384 025 sztuk akcji spółki stowarzyszonej
  Aquis.

  W dniu 8 czerwca 2018 r. w związku z realizacją procesu IPO nastąpił przydział akcji spółki
  stowarzyszonej A quis Exchange Limited, w której GPW posiadała 20,31% udziału w głosach
  i prawach majątkowych. W ramach przygotowywania procesu IPO Aquis dokonał podziału akcji w
  celu obniżenia wartości nominalnej 1 akcji tak aby dostosować ofertę IPO do standardów
  dotycz ących obrotu akcjami spółek publicznych, tym samym liczba akcji posiadanych przez GPW
  wzrosła z 384 025 szt. do 4 608 300 szt. W dniu 14 czerwca 2018 r. GPW sprzeda ła akcje spółki
  Aquis po cenie 2,69 GBP za akcję, a wartość sprzeda ży udziałów GPW w Aquis wyniosła 12 396 327
  GBP brutto. Zysk z przeprowadzonej transakcji sprzedaży udziałów w spółce stowarzyszonej Aquis
  wyniósł 45 395 tys. zł na dzień 30 czerwca 2018 roku został ujęty w przychodach finansowych.


  41

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  VI. Struktura aktywów i pasywów Grupy
  Suma bilansowa Grupy wyniosła 1 272,0 ml n zł na koniec 30 czerwca 201 8 r. co oznacza wyższy
  poziom w stosunku do wartości sumy bilansowej na koniec czerwca 201 7 r. (1 212,7 ml n zł).
  AKTYWA
  Aktywa trwałe Grupy na 30 czerwca 201 8 r. osiągnęły poziom 578,6 mln zł w porównaniu
  do 596,4 mln zł na 31 grudnia 201 7 r. oraz 597,2 mln zł na 30 czerwca 201 7 r. Tym samym ,
  stanowiły one odpowiednio 45 %, 52 % oraz 49 % aktywów ogółem na koniec badanych okresów .
  Przyczyną spadku udziału aktywów trwałych w aktywach ogółem jest sprzedaż w czerwcu br.
  udziałó w w spółce stowarzyszonej AQUIS, której to aktywa na koniec I kwartału 2018 roku zostały
  reklasyfikowane z pozycji inwestycje w jednostkach stowarzyszonych do po zycji aktywów
  przeznaczonych do sprzedaży. Wówczas z miana była podyktowana rozpoczętym w lutym bieżącego
  roku procesem sprzedaży udziałów w brytyjskiej giełdzie. Na 30 czerwca 2018 roku aktywa z tytułu
  udziałów w Aquis zostały sprzedane.
  Aktywa obrotowe Gr upy na koniec 30 czerwca 201 8 r. wyniosły 693,4 mln zł, w porównaniu
  do 550,7 mln zł na koniec 201 7 r. oraz 615,5 mln zł na koniec I półrocza 201 7 r. Tym samym
  stanowiły one odpowiednio: 55 %, 48% oraz 51 % aktywów ogółem.
  Na 30 czerwca 2018 roku poziom aktywów obrotowych wzrósł w stosunku do wartości z końca roku
  o 25,9%. Na wzrost poziomu aktywów na koniec czerwca br. wpływ miały przede wszystkim wzrost
  środków pieniężnych w wyniku sprzedaży z zyskiem udziałów w spółce sto warzyszonej Aquis oraz
  zwiększenie środków pieniężnych wypracowanych na działalności operacyjnej.
  Na koniec I I kwartału 201 8 r. należności handlowe wzrosły nieznacznie w stosunku do stanu z
  końca roku 201 7 roku, a jednocześnie były niższe od stanu z 30 czerwca 201 7 roku . Na wzrost
  należności w GK GPW wpływ miało rozpoznanie należności z tytułu VAT w kwocie 17,7 mln zł w
  Spółce IRGIT . Wysoka należność z tytułu rozrachunków z Urzędem Skarbowym jest konsekwencją
  przewagi transakcji zakupu przez podm iot y zagraniczne nad transakcjami sprzedaży ze wspólnotą.
  Taki stan powoduje nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad należnym do zwrotu. Izba nie ma
  realnego wpływu na to, czy wykazuje podatek VAT do zapłaty, czy też do zwrotu, ponieważ fakt
  ten zależny jest jedynie od rodzaju rozliczanych transakcji dokonywanych na TGE.
  Z kolei z mniejszenie stanu należności w stosunku do końca czerwca 2017 roku wynika ze spłaty
  należności wynikających z wystawienia faktur korygujących podatek VAT w TGE w związku ze
  zmianą zasad opodatkowania niektórych usług świadczonych przez Spółkę. Należność z tytułu
  skorygowanego VAT wynosiła 69,7 mln zł.
  Na koniec czerwca 2018 GK GPW rozpoznała kwotę 110,8 mln zł na aktywach finansowych
  wycenianych wg zamortyzowanego kosztu, na co składają się zakupione przez GPW instrumenty
  finansowe. W dniach 17 stycznia 2018 roku , 12 lutego 2018 roku oraz 22 czerwca 2018 Spółka
  zakupiła obligacje korporacyjne o łącznej kwocie nominalnej 73 mln zł. Zakup papierów dłużnych
  zwiększył wartość aktywów o 72,2 mln zł (stan na dzień 3 0 czerwca 2018 r.), stanowi to
  zdyskontowaną wartość obligacji, będącą jednocześnie ceną zakupu tych instrumentów . Planowana
  data wykupu to odpowiednio 17 lipca 2018 roku , 10 sierpnia 2018 roku oraz 21 grudnia 2018 .
  Ponadto w dniu 29 marca 2018 roku GPW nabyła 38 tys. sztuk Certyfikatów Depozytowych po cenie
  emisyjnej 1 tys. zł za sztukę, cen a nabycia wyniosła 38,0 mln zł, z okresem odsetkowym trwającym
  od dnia zakupu do 1 października 2018 roku. Data końca okresu odsetkowego jest również datą
  płatności odsetek, których wysokość zależna jest od stawki WIBOR z dnia 27 marca 2018 r. oraz
  wynegocjowanego o procentowania. Powyższe transakcje są efektem poszukiwania przez GPW
  możliwości pozyskania wyższych przychodów finansowych niż możliwe do uzyskania z lokat
  bankowych . Spółka inwestuje w papiery emitowane przez banki o nadanym ratingu na poziomie
  inwestycyj nym , zmniejszając tym samym ryzyko niewypłacalności emitenta.
  Wzrost środków pieniężnych i ekwiwalentów w stosunku do końca 2017 roku jednakże w stopniu
  mniejszym niż suma uzyskanego przychodu ze sprzedaży udziałów Aquis i wartości wypracowanych
  środków pi eniężnych jest konsekwencją zakupu wyżej opisanych dłużnych papierów wartościowych.
  42

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  Od pierwszego stycznia br. ma zastosowanie MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, który zmienia
  dotychczasową klasyfikację aktywów finansowych. W związku z Nowym Standardem aktywa
  finansowe w postaci udziałów mniejszościowych w spółkach Sibex i Innex prezentowane są jako
  aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody. GK GPW na koniec
  I półrocza 2018 roku rozp oznała kwotę 204 tys. zł będącą zaktualizowa ną wartością udziałów w
  spółce SIBEX.
  Tabela 23 : Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy na koniec wybranych okresów (aktywa)

  Źródło: Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
  PASYWA
  Kapitał własny Grupy na koniec I półrocza 201 8 r. osiągnął poziom 826, 5 mln zł w porównaniu
  z 811,5 mln zł na koniec 201 7 r. oraz 724,6 mln zł na koniec I półrocza 201 7 r. Stanowił on tym
  samym odpowiednio 65 %, 71 % oraz 60 % pasywów ogółem Grupy .
  Zobowiązania długoterminowe Grupy wyniosły 256, 5 mln zł na koniec I półrocza 201 8 r., 260,0
  mln zł na koniec IV kwartału 201 7 r. oraz 258,8 mln zł na koniec I półrocza 201 7 r., stanowiąc tym
  samym odpowiednio: 20 %, 23 % oraz 21 % pasywów ogółem Grupy . Zobowiązania długoterminowe
  Grupy stanowią głównie zobowiązania GPW z tytułu emisji obligacji . Spadek zobowiązań
  długoterminowych w stosunku do końca 201 7 r. wynika ze zmniejszenia rezerwy z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego o 44, 6%.
  Zobowiązania krótkoterminowe Grupy wyniosły na koniec czerwca 201 8 r. 189, 0 mln zł,
  w porównaniu do 75,6 mln zł na koniec 201 7 r. oraz 229,3 mln zł na koniec czerwca 201 7 r.,
  stanowiąc tym samym odpowiednio 15 %, 7% oraz 19 % pasywów ogółem Grupy .
  Na koniec I półrocza 2018 r. zobowiązania krótkoterminowe wzrosły w stosunku do stanu z końca
  2017 roku, co wynika przede wszystkim z ujęcia w księgach zobowiązania z tytułu wypłaty
  dywidendy dla akcjonariuszy GPW w pozycji „Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe” . Kwota
  dywi dendy to 92,3 mln zł. Ponadto w pozostałych zobowiązaniach krótkoterminowych ujęto
  zobowiązanie z tytułu bieżącego rozliczenia podatku VAT w szczególności w TGE w kwocie 24,5 mln
  zł.
  Ponadto na 30 czerwca 2018 roku w zobowiązaniach krótkoterminowych wystąpiły zobowiązania z
  tytułu świadczonych usług w kwocie 22,4 mln zł czyli rozliczane w czasie przychody przyszłych
  okresów. Stan na dzień
  w tys. zł 30 czerwca
  2018 % 31 grudnia
  2017 % 30 czerwca
  2017 %
  Aktywa trwałe 578 568 45% 596 354 52% 597 220 49%
  Rzec zowe akt ywa t rwałe 108 245 9% 110 784 10% 113 777 9%
  Wart ośc i niemat erialne 262 542 21% 267 991 23% 271 380 22%
  Inwest yc je w jednost kac h st owarzyszonyc h 199 929 16% 207 389 18% 201 590 17%
  Akt ywa z t yt ułu odroc zonego podat ku doc hodowego 1 800 0% 3 803 0% 3 349 0%
  Akt ywa finansowe dost ępne do sprzedaży - 0% 271 0% 278 0%
  Akt ywa finansowe wyc eniane w wart ośc i godziwej przez inne
  c ałkowit e doc hody 204 0% - 0% - 0%
  Rozlic zenia międzyokresowe długot erminowe 5 848 0% 6 116 1% 6 846 1%
  Aktywa obrotowe 693 410 55% 550 699 48% 615 476 51%
  Zapasy 60 0% 56 0% 53 0%
  Należnośc i z t yt ułu podat ku doc hodowego
  od osób prawnyc h 71 0% 71 0% 71 0%
  Należnośc i handlowe oraz pozost ałe należnośc i 68 509 5% 64 096 6% 89 069 7%
  Akt ywa z t yt ułu świadc zonyc h usług 1 946 0% - 0% - 0%
  Akt ywa finansowe wyc eniane wg zamort yzowanego koszt u 110 840 9% - 0% - 0%
  Środki pieniężne i ic h ekwiwalent y 511 984 40% 486 476 42% 526 283 43%
  Aktywa razem 1 271 978 100% 1 147 053 100% 1 212 696 100%
  43

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  Tabela 24 : Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy na koniec wybranych okresów (pasywa)

  Źródło: Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
  PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
  W pierwszych 6 miesiącach 201 8 r. Grupa uzyskała dodatnie przepływy pieniężne z działalności
  operacyjnej o wartości 87,3 mln zł, w porównaniu do dodatnich przepływów w wysokośc i
  34,9 mln zł na koniec I półrocza 2017 . Na znacznie wyższy dodatni poziom przepływów
  z działalności operacyjn ej w I półroczu 201 8 r. wpływ miał y przede wszystkim wyższy dodatni wynik
  netto oraz zwiększenie stanu zobowiązań, a także niższy zapłacony podatek dochodowy .
  Przepływy z działalności inwestycyjnej w pierwszych 6 miesiącach 201 8 r. były ujemne o
  wartości równ ej 57,9 mln zł, w porównaniu do ujemnych przepływów w wysokości 9,9 mln zł za
  okres pierwszych 6 miesięcy ubiegłego roku. Ujemne przepływy są rezultatem nabycia obligacji i
  Certyfikatów D epozytowych w łącznej kwocie 110,2 mln zł, nabycia rzeczowych aktywów trwałych
  w wysokości i war tości niematerialnych w sumarycznej kwocie 8,6 mln zł oraz zbycia aktywów w
  kwocie 57,5 mln zł (sprzedaż Aquis).
  W okresie 6 miesięcy 201 8 r. przepływy z działalności finansowej osiągnęły ujemną wartość
  wynoszącą 3,7 mln zł , w porównaniu do dodatnich przepływów w kwocie 54,7 mln zł w
  porównywalnym okresie 201 7 r. O ujemnych przepływach z działalności finansowej w 2018 roku
  za decydowała wypłata odsetek od obligacji w kwocie 3 ,7 mln zł , natomiast o dodatnich przepływach
  w ubiegłym roku w okresie porównywalnym w głównej mierze zadecydowało zaciągnięcie kredytu
  przez TGE na spłatę zobowiązań podatkowych . Stan na dzień
  w tys. zł 30 czerwca
  2018 % 31 grudnia
  2017 % 30 czerwca
  2017 %
  Kapitał własny 826 499 65% 811 481 71% 724 591 60%
  Kapit ał podst awowy 63 865 5% 63 865 6% 63 865 5%
  Pozost ałe kapit ały 1 194 0% 1 347 0% 1 106 0%
  Zyski zat rzymane 760 857 60% 745 696 65% 659 085 54%
  Udziały niekont rolując e 583 0% 573 0% 535 0%
  Zobowiązania długoterminowe 256 484 20% 259 951 23% 258 780 21%
  Zobowiązania z t yt ułu emisji obligac ji 243 767 19% 243 573 21% 243 378 20%
  Zobowiązania z t yt ułu świadc zeń prac ownic zyc h 1 239 0% 1 454 0% 1 838 0%
  Rozlic zenia międzyokresowe 5 313 0% 5 592 0% 6 064 1%
  Rezerwa z t yt ułu odroc zonego podat ku doc hodowego 3 941 0% 7 108 1% 5 276 0%
  Pozost ałe zobowiązania długot erminowe 2 224 0% 2 224 0% 2 224 0%
  Zobowiązania krótkoterminowe 188 995 15% 75 621 7% 229 325 19%
  Zobowiązania z t yt ułu emisji obligac ji 1 899 0% 1 938 0% 1 896 0%
  Zobowiązania handlowe 18 775 1% 21 303 2% 3 496 0%
  Zobowiązania z t yt ułu świadc zeń prac ownic zyc h 10 525 1% 12 958 1% 8 060 1%
  Zobowiązania z t yt ułu leasingu finansowego - 0% 31 0% 64 0%
  Zobowiązania z t yt ułu podat ku doc hodowego od osób
  prawnyc h 8 688 1% 6 012 1% 7 597 1%
  Zobowiązania z t yt ułu pożyc zek i kredyt ów - 0% - 0% 59 958 5%
  Zobowiązania z t yt ułu świadc zonyc h usług 22 375 2% - 0% - 0%
  Rozlic zenia międzyokresowe * 563 0% 7 386 1% 37 194 3%
  Rezerwy na pozost ałe zobowiązania i inne obc iążenia 68 0% 210 0% 318 0%
  Pozost ałe zobowiązania krót kot erminowe 126 102 10% 25 783 2% 110 742 9%
  Kapitał własny i zobowiązania razem 1 271 978 100% 1 147 053 100% 1 212 696 100%
  * Od 2018 roku rozlic zenia międzyokresowe przyc hodów prezent owane są jako oddzielna pozyc ja - zobowiązania z t yt ułu świadc zonyc h usług
  44

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  Tabela 25 : Skonsolidowane przepływy pieniężne

  Źródło: Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe

  NAKŁADY INWESTYCYJNE
  Nakłady inwestycyjne Grupy w okresie 6 miesięcy 201 8 r. wyniosły łącznie 8,6 mln zł, z czego
  4,1 mln zł stanowiły nakłady na środki trwałe a 4,5 mln zł nakłady na wartośc i niematerialne. Dla
  porównania w okresie 6 miesięcy 201 7 r. nakłady inwestycyjne Grupy wyniosły łącznie 13,3 mln zł,
  z czego 5,3 mln zł stanowiły nakłady na środk i trwałe, a 8,0 mln zł na wartości niematerialne.
  Na dzień 30 czerwca 2018 r. wartość zakontraktowanych nakładów inwestycyjnych dotyczących
  rzeczowych aktywów trwałych wynosiła 640 tys. zł i dotyczyła głównie przebudowy pomieszczeń w
  GPW i okablowani a serwerowni, natomiast wartość zakontraktowanych nakładów inwestycyjnych
  dotyczących wartości niematerialnych wynosiła 1 171 tys. zł i dotyczyła głównie systemu nadzoru
  obrotu w GPW oraz systemu nadzoru rynku w TGE.
  Natomiast na dzień 31 grudnia 2017 r. war tość zakontraktowanych nakładów inwestycyjnych
  dotyczących rzeczowych aktywów trwałych wyniosła 1 226 tys. zł i dotyczyła głównie z akupu
  przełączników CISCO w TGE, natomiast wartość zakontraktowanych nakładów inwestycyjnych
  dotyczących wartości niematerial nych wyniosła 1 979 tys. zł i dotyczyła głównie systemu nadzoru
  obrotu i zakupu licencji Microsoft dla GK GPW.
  Na dzień 30 czerwca 2017 r. wartość zakontraktowanych nakładów inwestycyjnych dotyczących
  rzeczowych aktywów trwałych wynosiła 502 tys. zł i doty czyła głównie przebudowy pomieszczeń w
  GPW. Natomiast wartość zakontraktowanych zobowiązań inwestycyjnych dotyczących wartości
  niematerialnych wynosiła 103 tys. zł i dotyczyła głównie wdrożenia systemu finansowo -księgowego
  AX 2012 z nowymi modułami „konsol idacja” i „budżetowanie” oraz wdrożenia systemu obiegu
  dokumentów w GPW.
  Przepływy za okres 6 miesięcy zakończony
  tys. zł 30 czerwca 2018 30 czerwca 2017
  Przepływy pieniężne z działalnośc i operac yjnej 87 319 34 910
  Przepływy pieniężne z działalnośc i inwest yc yjnej (57 861) (9 930)
  Przepływy pieniężne z działalnośc i finansowej (3 686) 54 720
  Zwiększenie (zmniejszenie) środków pieniężnych netto 25 772 79 700
  Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnyc h w walut ac h (264) (231)
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 486 476 446 814
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 511 984 526 283
  45

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  VII. Analiza wskaźnikowa
  WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA ORAZ FINANSOWANIA SPÓŁKI
  W okresie objętym sprawozdaniem finansowym zadłużenie Grupy nie stanowiło zagrożenia dla jej
  działalności oraz zdoln ości do terminowego wywiązywania się z e zobowiązań. Wartość w skaźnik a
  stosunku długu netto do zysku EBITDA pozostała ujemna w porównywanych okresach , z uwagi na
  poziom środków płynnych GK GPW przewyższających poziom zobowiązań oprocentowanych
  (wartość nett o długu mniejsza od zera) . W skaźnik zadłużenia kapitału własnego zmniejszył się
  w porównaniu do stanu na koniec czerwca 201 7 r. w wyniku wzrostu wartości kapitału własnego w
  bieżącym okresie, natomiast zmniejszenia się stanu zadłużenia w Grupie. W I półroczu 2017 roku
  spółka TGE posiadała kredyt na kwotę 60 mln zł zaciągnięty na spłatę zobowiązań podatkowych.
  Kredyt ten został w całości spłacony w 2017 roku .
  WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI
  Wskaźnik bieżącej płynności na koniec czerwca 201 8 r. wynosi ł 3,7 ; jego wzrost w stosunku do
  okresu porównywalnego 2017 roku jest wynikiem zmniejszenia zobowiązań krótkoterminowych ,
  których główną wartość stanowiły zobowiązania z tytułu VAT za lata 2011 -2016 . Wskaźnik bieżącej
  płynności pozostaje na bezpiecznym poziomie.
  Wskaźnik pokrycia kosztów odsetek z tyt. emisji obligacji jest na nieco niższym poziomie w
  stosunku do końca czerwca 201 7 r. Grupa wygenerowała wyniki z działalności operacyjnej
  pozwalające wielokrotnie pokryć bieżące zobowiązania z tytułu emisji obligacji.
  WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI
  Wskaźniki rentowności na poziomie operacyjnym uległy niewielkiemu obniżeniu w porównaniu do
  prezentowanego w poniższ ej tabeli okr esu porównawczego , w wyniku spad ku zysk u na poziomie
  operacyjnym . Natomiast wskaźniki rentowności na poziomie zysku netto są lepsze w stosunku do
  wartości tych wskaźników z okresu porównywalnego ubiegłego roku . Jest to efekt wyższego zysku
  netto.
  46

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  Tabela 26: Podstawowe wskaźniki Grupy GPW

  Źródło: Spółka Dane na dzień/ za okres 6 miesięcy
  zakończony
  30 czerwca 2018 30 czerwca 2017
  Wskaźniki zadłużenia oraz finansowania Grupy
  Dług net t o / EBIT DA (za 12 miesięc y) 1), 2) (1,3) (1,1)
  Wskaźnik zadłużenia kapit ału własnego 3) 29,7% 42,1%
  Wskaźniki płynności
  Wskaźnik bieżąc ej płynnośc i finansowej 4) 3,7 2,7
  Wskaźnik pokryc ia koszt ów odset ek z t yt . emisji obligac ji 5) 26,8 29,0
  Wskaźniki rentowności
  Rent owność EBIT DA 6) 56,2% 57,6%
  Rent owność operac yjna 7) 46,9% 50,1%
  Rent owność net t o 8) 62,3% 39,0%
  Cost / inc ome 9) 51,2% 47,2%
  ROE 10) 25,0% 20,4%
  ROA 11) 15,6% 11,9%
  1) Dług net t o = zobowiązania oproc ent owane - środki płynne Grupy GPW (na dzień bilansowy)
  11) ROA = zysk net t o Grupy GPW (za okres ost at nic h 12 miesięc y) / średnia wart ość akt ywów ogółem na poc ząt ek i na koniec
  okresu ost at nic h 12 m- c y
  5) Wskaźnik pokryc ia koszt ów odset ek z t yt . emisji obligac ji = EBIT DA / koszt y odset ek z t yt . emisji obligac ji (odset ki wypłac one i
  nalic zone za okres 6 miesięc y)
  6) Rent owność EBIT DA = EBIT DA / przyc hody ze sprzedaży Grupy GPW (za okres 6 miesięc y)
  7) Rent owność operac yjna = zysk operac yjny Grupy GPW / przyc hody ze sprzedaży Grupy GPW (za okres 6 miesięc y)
  8) Rent owność net t o = zysk net t o Grupy GPW / przyc hody ze sprzedaży Grupy GPW (za okres 6 miesięc y)
  9) Cost / inc ome = koszt y działalnośc i operac yjnej Grupy GPW / przyc hody ze sprzedaży Grupy GPW (za okres 6 miesięc y)
  10) ROE = zysk net t o Grupy GPW (za okres ost at nic h 12 miesięc y) / średnia wart ość kapit ału własnego na poc ząt ek i na koniec
  okresu ost at nic h 12 m- c y
  2) EBIT DA = zysk operac yjny Grupy GPW + amort yzac ja (za okres 12 miesięc y; bez uwzględnienia udziału w zyskac h/st rat ac h
  jednost ek st owarzyszonyc h)
  3) Wskaźnik zadłużenia kapit ału własnego = zobowiązania oproc ent owane / kapit ał własny (na dzień bilansowy)
  4) Wskaźnik bieżąc ej płynnośc i finansowej = akt ywa obrot owe / zobowiązania krót kot erminowe (na dzień bilansowy)
  47

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  VIII. SEZONOWOŚĆ LUB CYKLICZNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI

  Na ceny akcji i wartość obrotów znaczący wpływ mają tendencje krajowe, regionalne i globalne
  oddziałujące na rynki kapitałowe, co ma wpływ na liczbę i wielkość emisji nowych instrumentów
  finansowych oraz aktywność inwestorów na GPW. W związku z tym przychody Grupy mają
  charakter cykliczny.
  W zakresie prowadzenia obrotu świadectwami pochodzenia przez TGE występuje pewna
  sezonowość. Duży wpływ na wielkość obrotów n a prowadzonym przez TGE rynku praw
  majątkowych oraz na aktywność uczestników Rejestru Świadectw Pochodzenia ma obowiązek
  nałożony na przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energię elektryczną do odbiorców
  końcowych, polegający na umarzaniu odpowiedniej ilości świadectw pochodzenia w stosunku do
  sprzedanej w danym roku energii elektrycznej. Wielkości procentowe obowiązku umarzania
  świadectw pochodzenia zostały ustalone dla poszczególnych lat w stosownych ustawach
  i rozporządzeniach Ministra Gospodarki.
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy prawo energetyczne obowiąz ek ten jest realizowany
  do 30 czerwca. W związku z powyższym obrót w pierwszej częśc i roku jest stosunkowo wyższy
  w porównaniu do drugiej części roku.
  W pierwszym i czwartym kwartale roku zauważalne jest również nasilenie procesu wystawiania
  świadectw pochodzenia. Świadectwa pochodzenia podlegają następnie obowiązkowemu umorzeniu
  w terminach wskazanych w stosownych regulacjach dotyczących rynku energii.
  Obrót energią na Towarowym Rynku Ter minowym prowadzonym przez TGE nie jest rozłożony
  równomiernie w ciągu roku. Występuje sezonowość polegająca na tym, że w pierwszej części roku
  obrót jest stosunkowo niski w porównaniu do drugiej części roku. Wynika to z faktu, że w pierwszej
  części roku strona podażowa oczekuje na informacje dotyczące kosztów produkcji energii
  elektrycznej (w tym kosztów paliwa). Strona popytowa potrzebuje natomiast czasu na określenie
  swoich potrzeb na kolejny rok wynikających z zapotrzebowania swoich klientów.

  SYS TEM FINANSOWANIA NADZORU NAD RYNKIEM KAPITAŁOWYM
  Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz
  niektórych innych ustaw znacząco rozszerza krąg podmiotów finansujących nadzór (m. in. o banki,
  firmy ubezpieczeniowe , TFI, spółki publiczne, domy maklerskie i zagraniczne firmy inwestycyjne) i
  zmieniła wysokości kontrybucji poszczególnych podmiotów. W dniu 31 lipca 2015 r. ustawa została
  podpisana przez Prezydenta RP, a w dniu 31 sierpnia 2015 r. została ogłoszona w Dzi enniku Ustaw.
  Od 1 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów określające m. in. sposób
  wyliczania oraz sposób i terminy uiszczania opłat przez podmioty zobowiązane. W efekcie wysokość
  kosztów ponoszonych z tego tytułu przez GK GPW zn acząco spadła. W 2016 r. opłata na rzecz KNF
  została obniżona do kwoty 9,1 mln zł w stosunku do 2015 r., kiedy to koszty te wyniosły 22,0 mln
  zł, natomiast w 2017 roku opłaty te wyniosły 5,6 mln zł dla całej Grupy.
  W związku ze zmianą przepisów dotyczących opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem
  kapitałowym oraz biorąc pod uwagę zapisy interpretacji Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej
  Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF 21) GK GPW zdecydowała o zmianie momentu rozpoznania
  zobowiązania z tytułu o płat na rzecz KNF oraz momentu ujęcia kosztu z tego tytułu. Do końca 2015
  roku GPW ujmowała 1/12 rocznych opłat na rzecz KNF w kolejnych miesiącach roku. Zgodnie z
  zapisami interpretacji KIMSF 21 jednostka powinna rozpoznać w całości zobowiązanie z tytułu opłat
  na rzecz KNF w dacie zdarzenia obligującego. Zdarzeniem obligującym jest fakt prowadzenia
  działalności podlegającej opłatom na rzecz KNF na dzień 1 stycznia każdego roku. W związku z tym
  szacunkowa całościowa kwota opłaty rocznej na rzecz KNF obciąża ć będzie wyniki GK GPW każdego
  pierwszego kwartału danego roku.
  48

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  Natomiast do dnia 31 sierpnia danego roku kalendarzowego, Przewodniczący Komisji Nadzoru
  Finansowego podaje do publicznej wiadomości, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku
  Urzędowym Kom isji Nadzoru Finansowego wysokości stawek i wskaźników koniecznych do
  wyliczenia opłaty. Na tej podstawie podmioty zobowiązane do wniesienia opłaty, wyliczą ostateczną
  wysokość opłaty rocznej należnej za dany rok i uiszczają ją w terminie do dnia 30 wrześn ia danego
  roku kalendarzowego.
  W związku w opisanymi zmianami dotyczącymi opłat na rzecz KNF z tytułu nadzoru i sposobem ich
  wyliczania, wysokość opłaty w poszczególnych latach może różnić się co pokazują wysokości tych
  opłat wnoszonych w latach 2016 i 20 17. W 2016 roku opłata na rzecz KNF dla całej Grupy wyniosła
  9,1 mln zł, natomiast w 2017 roku 5,6 mln zł, co ma wpływ na wynik Grupy Kapitałowej w danym
  roku. W 2018 roku zawiązana rezerwa w I kwartale na opłatę z tytułu nadzoru dla całej Grupy GPW
  wynosi 9,0 mln zł. Ostateczne jej wyliczenie nastąpi w sierpniu br.
  49

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  IX. Pozostałe informacje
  ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE I AKTYWA WARUNKOWE
  Na dzień 3 0 czerwca 201 8 r. w Grupie Kapitałowej GPW nie występowały zobowiązania warunkowe
  i aktywa warunkowe.
  INFORMACJA O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH
  Zgodnie z najlepszą wiedzą posiadaną przez Spółkę, zarówno w przypadku jednostki dominującej
  jak i innych spółek Grupy Kapitałowej nie toczą się postępowania przed sądem, organem właściwym
  dla postępowania arbitrażowego lub org anem administracji publicznej, dotyczące zobowiązań lub
  wierzytelności, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.
  TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
  W okresie 6 miesięcy 201 8 r. GPW oraz jednostki powiązane GPW nie zaw ierały istotnych transakcji
  na warunkach innych niż rynkowe.
  W czerwcu 2017 roku TGE udzieliła pożyczki spółce InfoEngine w wysokości 835 tys. zł na okres do
  30 czerwca 2022 roku. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na poziomie 3,3%.
  UDZIELONE PORĘCZENIA I GW ARANCJE
  Na dzień 3 0 czerwca 201 8 r. spółka zależna TGE posiada ła gwarancję bankową w wysokości 7,8
  mln EUR, udzieloną na rzecz NordPool przez jeden z banków, z tytułu rozliczeń pomiędzy TGE SA.
  a NordPool w procesie Marekt Coupling na okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. W czerwcu
  2018 roku została zawarta nowa umowa udzielenia gwarancji bankowej dla TGE na rzecz Nord Pool
  z okresem obowiązywania od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku na kwotę 3,6 mln EUR i
  druga gwarancja na kwotę 3,6 mln EUR z okresem obowiązywania od 1.12.2018 do 30.04.2019.
  Ponadto Grupa nie udzielała i nie otrzymała gwarancji ani poręczeń w okresie pierwszych 6 miesięcy
  201 8 roku.
  MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI WCZEŚNIEJ PUBL IKOWANYCH PROGNOZ
  Grupa nie przekazywała do publicznej wiadomości prognoz wyników na 201 8 r.
  INFORMACJE O DYWIDENDZIE
  19 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku
  Spółki GPW za 2017 r., przeznaczając na wypła tę dywidendy kwotę 92 338 tys. zł. Wysokość
  dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 2,20 zł . Dzień dywidendy ustalono na 19 lipca
  2018 r., a dzień wypłaty dywidendy na 2 sierpnia 2018 r.
  Zobowiązanie z tytułu wypłaty dywidendy zostało zaprezentowan e w pozostałych zobowiązaniach
  krótkoterminowych Spółki na dzień 30 czerwca 2018 r. Dywidenda należna Skarbowi Państwa
  wynosi 32 315 tys. zł.
  10 maja 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Giełdowe S.A. podjęło decyzję o
  przeznaczeniu części zysku w kwocie 1 501 tys. zł na wypłatę dywidendy. Dywidenda przypadająca
  GPW w yniosła 372 tys. zł. Dywidenda została wypłacona 30 maja 2018 r.
  29 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Towarowa Giełd a Energii S.A. podjęło
  decyzję o przeznacze niu części zysku w kwocie 69 325 tys. zł na wypłatę dywidendy. Dywidenda w
  całości przypadła GPW i została wypłacona 19 lipca 2018 r. Na dzień 30 czerwca 2018 r. GPW
  50

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  posiadało należności z tego tytułu w kwocie 69 325 tys. zł, które zostały wykazane w pozyc ji
  „Należności handlowe i pozostałe”.
  6 lipca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Krajowego Depozytu Papierów
  Wartościowych S.A. podjęło decyzję o nie wypłacaniu dywidendy z zysku za rok 2017 r.
  29 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółk i BondSpot S.A. podjęło decyzję o nie
  wypłacaniu dywidendy z zysku za rok 2017 r.

  ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM, KTÓRE MOGĄ ZNACZNIE WPŁYNĄĆ NA
  PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE EMITENTA
  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), Polski Fundusz Rozwoju (PFR), Biuro
  Informacji Kredytowej i Instytut Analiz i Ratingu (IAiR) w lipcu 2018 podpisały umowę inwestycyjną,
  zgodnie z którą GPW, PFR i BIK będą współdziałać na zasadach partnerskich w celu powołania w
  oparciu o IAIR silnej, lokalnej i rozpoznawalnej agencji ratingowej. Zamiarem GPW, PFR i BIK jest,
  aby struktura akcjonariatu Instytutu Analiz i Ratingu odzwierciedlała równy udział kapitałowy
  wszystkich tych podmiotów w IAIR (po 1/3). Przewidziane zasilenie kapitałowe pozwoli na pełne
  rozwinięcie działa lności do czasu osiągnięcia przychodów umożliwiających samodzielne
  finansowanie działalności.
  Podpisana przez GPW, PFR, BIK i IAiR umowa inwestycyjna jest następstwem zawartego 28
  listopada 2017 r. porozumienia, które dotyczyło współpracy w zakresie rozwoj u Instytutu Analiz
  i Ratingu, zajmującego się gromadzeniem i udostępnianiem informacji o ryzyku kredytowym
  podmiotów gospodarczych, przede wszystkim emitentów obligacji.
  Głównym zadaniem wspólnej agencji ratingowej będzie budowanie w Polsce kultury rating u poprzez
  oferowanie usług szerokiemu kręgowi podmiotów przede wszystkim z segmentu małych i średnich
  przedsiębiorstw.


  Po dniu bilansowym nie nastąpiły inne wydarzenia, które mogłyby znacznie wpłynąć na przyszłe
  wyniki finansowe emitenta.


  51

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  CZYNNIKI, K TÓRE BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI W
  PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU

   5 października 2015 Turquoise, wielostronna platforma obrotu (MTF) z siedzibą w Londynie
  zaoferowała swoim klientom możliwość obrotu akcjami polskich spółek z indeksu WIG30.
  Nie można wykluczyć, że niektórzy inwestorzy będą obracać akcjami polskich spółek na
  Turquoise.

   Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii wprowadza, począwszy
  od 2016 r., nowy system wsparcia produkcji energii ze źródeł odnaw ialnych (OZE) oparty
  na aukcjach. Ustawa daje możliwość podmiotom objętym dotychczasowym wsparciem w
  postaci świadectw pochodzenia przeniesienia się do systemu aukcji, co miałoby
  niekorzystny wpływ na wolumeny na Rynku Praw Majątkowych oraz w Rejestrze Świ adectw
  Pochodzenia. Ustawa ponadto zmniejsza krąg podmiotów uprawnionych do otrzymywania
  wsparcia w postaci zielonych świadectw (o tzw. dużą hydroenergetykę; powyżej 5 MW) oraz
  wprowadza ograniczenia w wydawaniu świadectw pochodzenia dla instalacji spalani a
  wielopaliwowego, co może istotnie ograniczyć liczbę wystawianych przez RŚP praw
  majątkowych do zielonych świadectw pochodzenia. Ponadto, Ustawa Prawo energetyczne
  nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii
  elektrycznej, k tóre mają prawo do otrzymania rekompensat (środków na pokrycie tzw.
  kosztów osieroconych) za przedterminowe rozwiązanie umów długoterminowych sprzedaży
  mocy i energii elektrycznej, obowiązek "publicznej" sprzedaży wytworzonej energii
  elektrycznej. Z upływe m czasu zmniejsza się liczba podmiotów objętych tym formalnym
  obowiązkiem.

   Wejście w życie od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z prz etwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie znanego jako RODO, spowoduje
  utratę mocy dotychczas stosowanej ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
  1997 roku. Nowe regulacje dotyczą wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe
  na terytorium Unii Europejskiej . Rozporządzenie RODO wprowadzi w życie szereg zmian, a
  także rozszerzy zakres obowiązków administratorów oraz podmiotów przetwarzających
  dane. Implementacja RODO w GK GPW będzie skutkowała wprowadzeniem ujednoliconych,
  spójnych rozwiązań w zakresie współadministrowania danymi, zasad retencji danych, a
  także zmodyfikowania mechanizmów zabezpieczeń systemów, w których przetwarzane są
  dane osobowe. RODO wprowadza także obowiązek powiadamiania organu nadzorczego i
  podmiotów danych osobowych w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych w ciągu
  72 godzin od wykrycia zdarzenia . W przypadku niedostosowani a się do zakazu przesyłania
  danych p rzepisy RODO przewidują nałożenie sankcji na administratorów danych osobowych
  nawet do wysokości 20 mln euro bądź 4% rocznego światowego obrotu danego
  przedsiębiorcy z roku obrotowego poprzedzającego naruszenie .

   W dniu 29 września 2017 roku FTSE Russell ogłosiła, że we wrześniu 2018 roku Polska
  zostanie przekwalifikowana z rynków rozwijających się do rozwiniętych . Zmiana
  pozycjonowania polskiego ryn ku kapitałowego może spowodować zwiększenie
  zainteresowania ze strony inwestorów oraz napływ nowego kapitału na polską g iełdę .

   Przygotowanie Rynku Terminowego Towarowego do przekształcenia w platformę OTF w
  rozumieniu Dyrektywy MiFiD2 (Organised Trading Facility ). 29 grudnia 2017 r. została
  wprowadzona na RTT zasada uznaniowości, która wg MiFiD2 jest cechą szczególną OTF.
  Zasada uznaniowości zaimplementowana przez TGE pozwala na zwiększenie płynności na
  rynku na instrumentach mniej płynnych. Wprowadzenie zasady u znaniowości pozwala
  zachować na TGE dotychczasowy obrót w ramach RTT, a w perspektywie pozyskać obrót z
  rynku OTC. Po wprowadzeniu ustawy implementującej Dyrektywę MiFID2 (nowelizacja
  Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi („UOIF”) - tzw. projekt UC 86 ), TGE ma 12
  52

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  miesięcy na złożenie wniosku do KNF o uzyskanie licencji na prowadzenie zorganizowanej
  platformy obrotu, w którą docelowo zostanie przekształcony RTT.

   Dzięki integracji rynku europejskiego w spójny, zharmonizowany mechanizm rynku
  wewnętrzneg o (Internal Electricity Market – IEM) możliwy jest udział wszystki ch
  uczestnik ów rynku w trans -granicznym obrocie energią elektryczną. Jako rozwiązanie
  docelowe, zapewniające połączenie rynków krajowych (market coupling – MC) dla Rynku
  Dnia Następnego, prz yjęto opracowany przez giełdy Europy Zachodniej model Price
  Coupling of Regions – PCR, a dla Rynku Dnia Bieżącego model Cross -border
  Intra -day – XBID. W dniu 15 listopada 2017 r. TGE rozpoczęła działanie produkcyjne na
  europejskim rynku dnia następnego w modelu PCR, co oznacza bezpośrednie wejście TGE
  na rynek MRC, w roli giełdy operatora/koordynatora. TGE posiada uprawnienia aktywnego
  brokera rynku, działającego w gronie 5 giełd: TGE, EPEX SPOT, OMIE, GME, NORD POOL.
  Dzięki temu, TGE uzyskała możliwość po djęcia działalności NEMO na rynkach, na których
  nie obowiązuje monopol usług NEMO. Będzie to szansa do rozszerzenia działalności przez
  TGE także na rynkach zagranicznych. Jednocześnie trzeba się liczyć z rozpoczęciem
  działalności przez innych operatorów NE MO na polskim rynku energii elektrycznej.
  Przewiduje się, że dwaj nowi NEMO podejmą działania konkurencyjne wobec TGE na
  polskim rynku spot energii elektrycznej w październiku 2018 r.

   GK GPW zaprezentowała zaktualizowaną strategię #GPW2022 , w ramach które j Zarząd
  GPW, za zgodą Rady Giełdy, przedstawił 14 inicjatyw strategicznych, które będą
  drogowskazami na drodze ku umacnianiu pozycji międzynarodowej GK GPW. Główne cele
  zaktualizowanej przez Zarząd GPW strategii #GPW2022 to budow a nowych platform
  umożliwiających spotkanie kupujących i sprzedających na war szawskim parkiecie oraz
  wspieranie w większym stopniu niż dotychczas, krajow ej gospodark i, co powinno ułatwić
  Polsce dogonienie najbardziej rozwiniętych gospodarek świata . Dokumen t jest kontynuacją
  dotychczasowych założeń strategicznych. Szczegółową prezentację inicjatyw w ramach
  strategii #GPW2022 zawiera prezentacja dostępna na stronie internetowej GPW pod
  linkiem: https://www.gpw.pl/pl -spolka -strategia -i-misja .


  53

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  INNE ISTOTNE INFORMACJE
  Zmiany w składzie Zarządu Spółki
  W dniu 3 kwietnia 2018 r. Pan Michał Cieciórski, Wiceprezes Zarządu GPW, złożył rezygnację z
  pełnionej funkcji z dniem 23 kwietnia 2018 r.
  W dniu 23 kwietnia 2018 r. na wniosek Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, akcjonariusza
  reprezentującego 35,00% kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy
  Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjęło uchwałę w sprawie powołania Pana Marka Dietla
  na stanowisko Prezesa Zarząd u GPW nowej kadencji.
  W dniu 12 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza GPW podjęła decyzję w sprawie powołania Członków
  Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nowej kadencji w osobach:
   Pana Jacka Fotka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Giełdy,
   Panią Izabelę Olszewską na stanowisko Członka Zarządu Giełdy,
   Pana Piotra Borowskiego na stanowisko Członka Zarządu Giełdy,
   Pana Dariusza Kułakowskiego na stanowisko Członka Zarządu Giełdy
  Decyzja o powołaniu Pani Izabeli Olszewskiej oraz Pana Piotra Borow skiego miała wejść w życie
  pod warunkiem udzielenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego na dokonanie zmian w
  składzie Zarządu Giełdy. 13 lipca 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zgody na
  dokonanie zmian w składzie Zarządu Giełdy Papierów War tościowych w Warszawie , tym samym
  wyraziła zgodę aby w skład Zar ządu Giełdy nowej kadencji weszli Pani Izabela Olszewska i Pan Piotr
  Borowski, którzy będą pełnić funkcje Członków Zarządu Giełdy od 1 sierpnia 2018 r .
  W przypadku Pana Jacka Fotka oraz Pana D ariusza Kułakowskiego powołanie w skład Zarządu GPW
  nastąpi ło z dniem 26 lipca 2018 r., czyli wraz z rozpoczęciem nowej kadencji Zarządu GPW.
  19 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  dokonało zmian w składzi e Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
  Powołano nowego członka Rady - Janusza Krawczyka.
  W dniu 19 czerwca 2018 r. GPW otrzymała informację o rezygnacji pana Wojciecha Nagela z
  pełnienia funkcji Prezesa Rady Giełdy z dniem 19 czerwca 2018 r. w związku z zamiarem podjęcia
  nowych obowiązków zawodowych.
  16 lipca 2018 r. Rada Giełdy dokonała wyboru nowego Prezesa Rady Giełdy, którym został
  dotychczasowy Wiceprezes – Jakub Modrzejewski, oraz powołała Janusza Krawczyka na
  Wiceprezesa Rady Gi ełdy.
  W czerwcu 2018 r. Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW, został wybrany na członka Rady Europejskiej
  Federacji Giełd Papierów Wartościowych (FESE) . FESE reprezentuje publiczne rynki regulowane ,
  zrzesza 33 pełnoprawnych członków z 27 krajów, a także dodat kowych członków o statusie
  obserwatorów i członków stowarzyszonych .
  W ocenie Spółki, w pierwszych 6 miesiącach 201 8 r. nie wystąpiły inne, poza wymienionymi
  w niniejszym Raporcie, istotne zdarzenia i okoliczności, które byłyby istotne dla oceny sytuacji
  ka drowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i możliwości realizacji zobowiązań przez
  Spółkę lub Grupę.  54

  Raport półroczny Grupy Ka pitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze 2018 r.
  X. Załączniki
  Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawoz danie Finansowe za okres 6
  miesięcy zakończony dnia 3 0 czerwca 201 8 r. oraz raport z przeglądu
  niezależnego biegłego rewidenta
  Skrócone Śródroczne Jednostkowe Sprawoz danie Finansowe za okres 6 miesięcy
  zakończony dnia 30 czerwca 2018 r. oraz raport z przeglądu niezależnego
  biegłego rewidenta  lipiec 2018 r.
  Skrócone śródroczne skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe
  Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A.
  za okres 6 miesięcy zakończony 3 M czerwca 20N U r.  1

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)


  SPIS TREŚCI


  SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ................................ ................................ . 2
  SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ................................ ......................... 4
  SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNY CH ................................ ......................... 5
  SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ................................ ................... 8
  NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZN EGO SPRAWOZDANIA FIN ANSOWEGO ................... 10
  1. INFORMACJE OGÓLNE ................................ ................................ .................. 10
  2. PODSTAWA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSO WEGO ................................ ...... 11
  3. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁ E ................................ ................................ .......... 17
  4. WARTOŚCI NIEMATERIALN E ................................ ................................ ........... 18
  5. INWESTYCJE W JEDNOSTKACH STOWARZY SZONYCH ................................ ................ 18
  6. NALEŻNOŚCI HANDLOWE I POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ................................ ............... 19
  7. INNE AKTYWA FINANSOWE WYCENIANE WG ZAMORTY ZOWANEGO KOSZTU ...................... 20
  8. ZMIANY WARTOŚCI SZACU NKOWYCH ................................ ................................ . 20
  9. ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY ................................ ............................. 21
  10. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU EMISJI OBLIGACJI ................................ ...................... 21
  11. AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ŚWIADCZONYC H USŁUG ................................ ... 22
  12. ROZLICZENIA MIĘDZYOKR ESOWE PASYWÓW ................................ ...................... 23
  13. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANI A KRÓTKOTERMINOWE ................................ ................ 23
  14. PODATEK DOCHODOWY ................................ ................................ .............. 23
  15. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANY MI ................................ ....................... 24
  16. DYWIDENDA ................................ ................................ ........................... 26
  17. SEZONOWOŚĆ ................................ ................................ ......................... 27
  18. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚ CI ................................ ........... 27
  19. WPŁYW POCZĄTKOWEGO ZA STOSOWANIA NOWYCH ST ANDARDÓW ............................. 32
  20. ZDARZENIA PO DACIE BI LANSOWEJ ................................ ................................ 34
  2

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI
  FINANSOWEJ

  Załączone noty stanowi ą integra lną czę ść niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego.
  30 cze rwrca
  2018 r.(ni ebadane)
  31 grudnia
  2017 r.
  Ak ty wa trwa łe 578 568 596 354
  Rzeczowe aktywa trwałe 3 108 245 110 784
  Wartości niematerialne 4 262 542 267 991
  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 5 199 929 207 389
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 800 3 803
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - 271
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej
  przez pozostałe całkowite dochody 204 -
  Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe 5 848 6 116
  Ak ty wa obrotowe 693 410 550 699
  Zapasy 60 56
  Należności z tytułu podatku dochodowego
  od osób prawnych 71 71
  Należności handlowe oraz pozostałe należności 6 68 509 64 096
  Aktywa z tytułu świadczonych usług 11 1 946 -
  Inne aktywa finansowe wyceniane
  wg zamortyzowanego kosztu 7 110 840 -
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 511 984 486 476
  AKTYWA RAZEM 1 271 978 1 147 053
  Nota
  Sta n na dzie ń  3

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI
  FINANSOWEJ (CIĄG DALSZY)

  Załączone noty stanowi ą integralną czę ść niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego. 30 cze rwrca
  2018 r.(ni ebadane)
  31 grudnia
  2017 r.
  Ka pita ł wła sny 826 499 811 481
  Ka pita ł wła sny a k cj ona riuszy
  j e dnostk i dominuj ą ce j 825 916 810 908
  Kapitał podstawowy 63 865 63 865
  Pozostałe kapitały 1 194 1 347
  Zyski zatrzymane 760 857 745 696
  Udzia ły nie k ontroluj ą ce 583 573
  Zobowią za nia długote rminowe 256 484 259 951
  Zobowiązania z tytułu emisji obligacji 10 243 767 243 573
  Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 8 1 239 1 454
  Rozliczenia międzyokresowe 12 5 313 5 592
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 941 7 108
  Pozostałe zobowiązania długoterminowe 2 224 2 224
  Zobowią za nia k rótk ote rminowe 188 995 75 621
  Zobowiązania z tytułu emisji obligacji 10 1 899 1 938
  Zobowiązania handlowe 18 775 21 303
  Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 8 10 525 12 958
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego - 31
  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
  od osób prawnych 8 688 6 012
  Zobowiązania z tytułu świadczonych usług 11 22 375 -
  Rozliczenia międzyokresowe 12 563 7 386
  Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 8 68 210
  Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 13 126 102 25 783
  KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 1 271 978 1 147 053
  Nota
  Sta n na dzie ń  4

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH
  DOCHODÓW


  Załączone noty stanowi ą integralną czę ść niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego. 2018 r.(ni ebadane) 2017 r.(ni ebadane) 2018 r.(ni ebadane) 2017 r.(ni ebadane)
  Przychody ze sprzedaży 86 647 87 635 172 583 178 669
  Koszty działalności operacyjnej (39 993) (37 765) (88 353) (84 280)
  Pozostałe przychody 293 31 1 137 361
  Strata z tytułu utraty wartości
  należności (375) - (1 851) -
  Pozostałe koszty (295) (868) (2 495) (5 282)
  Zy sk z dzia ła lności ope ra cy j ne j 46 277 49 033 81 021 89 468
  Przychody finansowe 5 48 191 1 538 50 058 2 932
  Koszty finansowe (2 124) (2 497) (4 332) (10 048)
  Udział w zyskach/(stratach)
  jednostek stowarzyszonych 5 4 472 3 045 5 218 4 540
  Zy sk prze d opoda tk owa nie m 96 816 51 119 131 965 86 892
  Podatek dochodowy 14 (17 705) (9 173) (24 362) (17 200)
  Zy sk ne tto ok re su 79 111 41 946 107 603 69 692
  Zy s ki /(s traty ) z ty tuł u w y ceny
  akty w ów f i nans ow y ch dos tępny ch do
  s przedaży j ednos tek s tow arzy s zony ch (156) 71 (154) (78)
  Razem pozycje, które mogą być
  przeniesione do zysku lub straty (156) 71 (154) (78)
  Ra ze m pozosta łe ca łk owite
  dochody po opoda tk owa niu (156) 71 (154) (78)
  Ca łk owite dochody ra ze m 78 955 42 017 107 449 69 614
  Zy s k netto okres u przy padaj ący
  akcj onari us zom j ednos tki domi nuj ącej 79 110 41 925 107 593 69 646
  Zy s k netto okres u przy padaj ący
  udzi ał om ni ekontrol uj ący m 1 21 10 46
  Razem zysk netto okresu 79 111 41 946 107 603 69 692
  Cał kow i te dochody przy padaj ące
  akcj onari us zom j ednos tki domi nuj ącej 78 954 41 996 107 439 69 568
  Cał kow i te dochody przy padaj ące
  udzi ał om ni ekontrol uj ący m 1 21 10 46
  Razem całkowite dochody 78 955 42 017 107 449 69 614
  Podsta wowy /rozwodniony zy sk
  na a k cj ę (w złoty ch) 1,88 1,03 2,56 1,66
  Nota
  Ok re s 3 mie się cy
  za k ończony
  30 cze rwca
  Ok re s 6 mie się cy
  za k ończony
  30 cze rwca  5

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW
  PIENIĘŻNYCH

  Załączone noty stanowią integralną część niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego.

  2018 r.(ni ebadane) 2017 r.(ni ebadane)
  Prze pły wy pie nię żne ne tto z dzia ła lności
  ope ra cy jne j: 87 319 34 910
  Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej przed
  opodatkowaniem 110 155 80 810
  Zysk netto okresu 107 603 69 692
  Korekty: 2 552 11 119
  Podatek dochodowy 14 24 362 17 200
  Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 3 8 185 6 553
  Amortyzacja wartości niematerialnych 4 7 732 6 864
  (Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych 264 231
  (Zysk)/strata na sprzedaży rzeczowych aktywów
  trwałych i wartości niematerialnych 41 4
  (Zysk)/strata netto na działalności inwestycyjnej 5 (45 395) -
  (Przychody)/koszty finansowe z tytułu aktywów
  finansowych dostępnych do sprzedaży - 11
  (Przychody)/koszty finansowe z tytułu aktywów
  finansowe wycenianych w wartości godziwej przez
  inne całkowite dochody
  67 -
  (Przychody)/koszty finansowe z tytułu innych
  aktywów finansowych wycenianych wg
  zamortyzowanego kosztu
  (603) -
  Przychody z odsetek od lokat (2 903) (2 788)
  Odsetki z tytułu emisji obligacji 3 811 3 486
  Koszt kredytu bankowego - 655
  Udział w (zyskach)/stratach jednostek
  stowarzyszonych 5 (5 218) (4 540)
  Pozostałe 119 4 602
  Ok re s 6 mie się cy
  za k ończony 30 cze rwca Nota  6

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW
  PIENIĘŻNYCH (CIĄG DALSZY)

  Załączone noty stanowią integralną część niniejszego skró conego śródrocznego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego.  2018 r.(ni ebadane) 2017 r.(ni ebadane)
  Prze pły wy pie nię żne ne tto z dzia ła lności
  ope ra cy jne j - cią g da lszy
  Zmiana stanu aktywów i zobowiązań: 12 090 (21 160)
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
  długoterminowych (aktywa) 268 (1 832)
  (Zwiększenie)/zmniejszenie stanu zapasów (4) 4
  (Zwiększenie)/zmniejszenie stanu należności
  handlowych i pozostałych należności (4 672) 24 193
  (Zwiększenie)/zmniejszenie stanu aktywów
  z tytułu świadczonych usług (1 946) -
  Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu zobowiązań
  handlowych (2 528) (2 891)
  Zwiększenie/(zmniejszenie) zobowiązań
  z tytułu świadczeń pracowniczych (2 648) (48)
  Zwiększenie/(zmniejszenie) zobowiązań
  z tytułu świadczonych usług 22 375 -
  Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu rozliczeń
  międzyokresowych (pasywa) (7 102) 29 914
  Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu pozostałych
  zobowiązań (z wyłączeniem zobowiązań
  inwestycyjnych i z tyt. dywidendy) 8 489 (70 485)
  Zmiana netto rezerw na zobowiązania
  i inne obciążenia (142) (15)
  Odsetki od zobowiązań podatkowych
  (zapłacone)/zwrócone (66) (14 492)
  Podatek dochodowy (zapłacony)/zwrócony (22 770) (31 408)
  Nota
  Ok re s 6 mie się cy
  za k ończony 30 cze rwca  7

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW
  PIENIĘŻNYCH (CIĄG DALSZY)

  Załączone noty stanowi ą integralną czę ść niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego.
  2018 r.(ni ebadane) 2017 r.(ni ebadane)
  Prze pły wy pie nię żne z dzia ła lności inwe sty cy jne j: (57 861) (9 930)
  Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz zaliczki na
  poczet rzeczowych aktywów trwałych (4 135) (5 302)
  Nabycie wartości niematerialnych oraz zaliczki na poczet
  wartości niematerialnych (4 485) (7 996)
  Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
  i wartości niematerialnych 175 478
  Zbycie aktywów finansowych przeznaczonych do
  sprzedaży 57 546 -
  Nabycie innych aktywów finansowych wycenianych
  wg zamortyzowanego kosztu 7 (110 237) -
  Odsetki otrzymane 2 903 2 788
  Dywidendy otrzymane 372 102
  Prze pły wy pie nię żne z dzia ła lności fina nsowe j: (3 686) 54 720
  Wypłata odsetek (3 655) (3 998)
  Spłata odsetek od kredytu - (397)
  Zaciągnięcie kredytów i pożyczek - 59 700
  Wpływy z tytułu emisji obligacji - 119 929
  Wykup wyemitowanych obligacji - (120 484)
  Spłata leasingu finansowego (31) (30)
  (Zmnie jsze nie )/zwię k sze nie ne tto sta nu środk ów
  pie nię żny ch i ich e k wiwa le ntów 25 772 79 700
  Wpływ zmian kursów walut na saldo środków
  pieniężnych w walutach (264) (231)
  Środk i pie nię żne i ich e k wiwa le nty
  na począ te k ok re su 486 476 446 814
  Środk i pie nię żne i ich e k wiwa le nty
  na k onie c ok re su 511 984 526 283
  Nota
  Ok re s 6 mie się cy
  za k ończony 30 cze rwca  8

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN
  W KAPITALE WŁASNYM


  Załączone noty stanowi ą integralną czę ść niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego
  Kapit ał wł asny akcjonariuszy jednost ki dominującej
  Kapit ał
  podst awowy
  Pozost ał e
  kapit ał y
  Zyski
  zat rzymane Razem
  Stan na dzień 31 grudnia 2017 r. 63 865 1 347 745 696 810 908 573 811 481
  Ko re k ta p o cz ą tk o we g o z a s to s o wa n ia M SSF 9 - - (210) (210) - (210)
  Stan na dzień 1 stycznia 2018 r.(dane przekształcone) 63 865 1 347 745 486 810 698 573 811 271
  Dywid e n d y - - (9 2 3 3 8 ) (92 338) - (92 338)
  Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym - - (92 338) (92 338) - (92 338)
  Zys k n e tto z a o k re s 6 m ie s ię cy z a k o ń cz o n y3 0 cz e rwca 2 0 1 8 r. - - 1 0 7 5 9 3 107 593 10 107 603
  I n n e ca łk o wite d o ch o d y - (154) - (154) - (154)
  Całkowite dochody za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 r.(niebadane)
  - (154) 107 593 107 439 10 107 449
  I nne zmiany w kapitale - 1 116 117 - 117
  Stan na dzień 30 czerwca 2018 r.(niebadane) 63 865 1 194 760 857 825 916 583 826 499
  Udział y
  niekon-
  t rolujące
  Razem
  kapit ał
  wł asny Kapit ał wł asny akcjonariuszy jednost ki dominującej
  Kapit ał
  podst awowy
  Pozost ał e
  kapit ał y
  Zyski
  zat rzymane Razem
  Stan na dzień 31 grudnia 2016 r. 63 865 1 184 679 678 744 727 525 745 252
  Dywid e n d y - - (9 0 2 3 9 ) (90 239) (35) (90 274)
  Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym - - (90 239) (90 239) (35) (90 274)
  Zys k n e tto z a ro k z a k o ń cz o n y 3 1 g ru d n ia 2 0 1 7 r. - - 1 5 6 0 0 8 156 008 83 156 091
  I n n e ca łk o wite d o ch o d y - 163 - 163 - 163
  Całkowite dochody za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. - 163 156 008 156 171 83 156 254
  I nne zmiany w kapitale - - 249 249 - 249
  Stan na dzień 31 grudnia 2017 r. 63 865 1 347 745 696 810 908 573 811 481
  Udział y
  niekon-
  t rolujące
  Razem
  kapit ał
  wł asny  9

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)


  Załączone noty stanowi ą integralną czę ść niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego Kapit ał wł asny akcjonariuszy jednost ki dominującej
  Kapit ał
  podst awowy
  Pozost ał e
  kapit ał y
  Zyski
  zat rzymane Razem
  Stan na dzień 31 grudnia 2016 r. 63 865 1 184 679 678 744 727 525 745 252
  Dywid e n d y - - (9 0 2 3 9 ) (90 239) (36) (90 275)
  Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym - - (90 239) (90 239) (36) (90 275)
  Zys k n e tto z a o k re s 6 m ie s ię cy z a k o ń cz o n y 3 0 cz e rwca 2 0 1 7 r. - - 6 9 6 4 6 69 646 46 69 692
  I n n e ca łk o wite d o ch o d y - (78) - (78) - (78)
  Całkowite dochody za okres6 miesięcy czerwca zakończony 30 czerwca 2017 r.(niebadane)
  - (78) 69 646 69 568 46 69 614
  Stan na dzień 30 czerwca 2017 r.(niebadane) 63 865 1 106 659 085 724 056 535 724 591
  Udział y
  niekon-
  t rolujące
  Razem
  kapit ał
  wł asny  10

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  1. Informacje ogólne
  1.1. Nadanie osobowości prawnej i zakres działalności jednostki
  Jednostką dominującą Grupy Kapitało wej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Grupa”) jest
  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna („Giełda”, „GPW”, „Spółka”, „jednostka
  dominująca”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4. Spółka została utworzona aktem notarialnym
  podpisanym w dniu 12 kwietnia 1991 r. i zarejestrowana w Sądzie Gos podarczym w Warszawie w dniu
  25 kwietnia 1991 r., numer rejestru KRS 0000082312, NIP 526 -025 -09 -72, Regon 012021984. GPW jest
  spółką notowaną na Głównym Rynku GPW od 9 listopada 2010 r.
  Do zasadniczego zakresu działalności Grupy należy organizacja giełdowego obrotu instrumentami finansowymi
  oraz działalność związana z tym obrotem. Jednocześnie Grupa prowadzi działalność w zakresie edukacji,
  promocji i informacji związanej z funkc jonowaniem rynku kapitałowego, a także organizuje alternatywny
  system obrotu. Grupa prowadzi obsługę następujących rynk ów :
   Główny Rynek GPW (obrót akcjami, innymi instrumentami finansowymi o charakterze udziałowym
  oraz innymi instrumentami rynku kasowego, a także instrumentami pochodnymi),
   NewConnect (obrót akcjami i innymi instrumentami finansowymi o charakterze udziałowym małych
  i średnich spółek),
   Catalyst (obrót obligacjami korporacyjnymi, komunalnymi, spółdzielczymi, skarbowymi, listami
  zastawnymi pro wadzony przez GPW i BondSpot),
   Treasury BondSpot Poland (hurtowy obrót obligacjami skarbowymi prowadzony przez BondSpot).
  Grupa również organizuje i obsługuje obrót na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A.
  („TGE”, „TGE S.A.”) oraz InfoEngine S.A. :
   Rynki Energii (obrót energią elektryczną w ramach Rynku Dnia Bieżącego, Rynku Dnia Następnego,
  Rynku Terminowego Towarowego, Aukcji energii),
   Rynek Gazu (obrót gazem ziemnym z fizyczną dostawą w ramach Rynku Dnia Bieżącego
  i Następnego oraz Rynku Terminowego Towarowego),
   Rynek Praw Majątkowych (obrót prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia energii
  elektrycznej),
   Rynek Uprawnień do Emisji CO2 (obrót uprawnieniami do emisji CO 2),
   Platforma obrotu towarami w segmencie OTC (Over -the -coun ter , stanowi uzupełnienie oferty
  w zakresie obrotu towarami poza segmentem giełdowym: obrót energią elektryczną, biomasą
  do celów energetycznych oraz prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia).
  Dnia 23 lutego 2015 r. TGE otrzymała decyzję Ministra Fina nsów zezwalającą TGE na prowadzenie giełdy
  i rozpoczęcie działalności w zakresie obrotu na Rynku Instrumentów Finansowych . Rynek Instrumentów
  Finansowych został uruchomiony 4 listopada 2015 r .
  Dnia 30 czerwca 2017 r. Grupa GPW (poprzez spółkę GPW Benchmark S.A.) rozpoczęła działalność w zakresie
  obliczania oraz rozpowszechniania stawek referencyjnych WIBID i WIBOR, które stanowią punkt odniesienia
  dla instytucji finansowych w umowach kredytowo -depozytowych oraz emisji obligacji .  11

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Grupa GPW prowadzi również :
   Izb ę Rozliczeniowo – Rozrachunkow ą (pełniąca funkcję giełdowej izby rozrachunkowej
  dla transakcji, których przedmiotem są towary giełdowe),
   Usługi Operatora Handlowego (OH) oraz Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie
  (POB) – oba rodzaje usług prowadzone są prz ez InfoEngine S.A., funkcja bilansowania polega
  na zgłaszaniu do realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej oraz rozliczaniu z operatorem sieci
  przesyłowej niezbilansowania, czyli różnic pomiędzy rzeczywistym zużyciem lub produkcją energii
  elektrycznej, a przyjętymi do realizacji umowami sprzedaży energii elektrycznej.
  GPW posiada także w Londynie konsultanta , którego celem jest wsparcie działań akwizycyjnych
  na tamtejszym rynku, w szczególności w obszarze pozyskiwania nowych inwestorów i członków Giełdy.
  1.2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
  Niniejsze skrócone śródroczne s konsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji
  przez Zarząd jednostki dominującej w dniu 27 lipca 201 8 r.
  1.3. Skład i działalność Grupy
  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wraz z niżej wymienionymi jednostkami zależnymi tworzy
  Grupę Kapitałową Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie:
   Towarowa Giełda Energii S.A. („TGE”), jednostka domi nująca Grupy Kapitałowej Towarowej Giełdy
  Energii S.A. („GK TGE”) ,
   BondSpot S.A. („BondSpot”) ,
   GPW Benchmark S.A. („GPW B”), dawniej GPW Centrum Usług S.A .,
   Instytut Analiz i Ratingu S.A. („IAiR”).

  Jednostkami stowarzyszonymi, na które Grupa wywiera znaczą cy wpływ, są:
   Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) (podmiot dominujący Grupy KDPW),
   Centrum Giełdowe S.A. („CG”) .

  2. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
  Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem
  Rachunkowości nr 34 „Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa” zatwierdzonym przez Unię Europejską.
  Niniejsze sprawozdanie finansowe nie z awiera wszystkich informacji wymaganych dla kompletnych
  sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF EU.
  GPW w notach do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
  Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. ( „Grupa ”) zawarła, zdaniem Zarządu jednostki dominującej ,
  wszystkie istotne informacje potrzebne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień
  30 czerwca 201 8 r. oraz wyniku finansowego za okres od 1 stycznia 201 8 r. do 30 czerwca 201 8 r.
  Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
  kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień
  sporządzenia niniejszego skróconego śródroczn ego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd
  jednostki dominującej nie stwierdza istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania
  działalności przez Grupę .
  Przygotowując skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, Grupa stosowała te same
  zasady rachunkowości, co opisane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony
  31 grudnia 201 7 r., za wyjątkiem zmian wynikających z zastosowania nowych standardów jak opisano  12

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  poniżej . Skrócone śródroczne skonsolidowan e sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 201 8 r. powinno być czytane łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem fin ansowym za rok
  zakończony 31 grudnia 201 7 r.
  Dla sprawozdań finansowych Grupy za rok obrotowy rozpoczynający się z dniem 1 stycznia 201 8 r. efektywne
  są następujące zmiany do istniejących standardów, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską:
  1) MSSF 9 „Instrumenty finansowe”,
  2) MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” ,
  3) Zmiany do MSSF 2014 – 2016 ,
  4) Zmiany do MSSF 2 „Pł atności na bazie akcji” ,
  5) KIMSF 22 „Transakcje w Obcej Walucie oraz Zaliczki” ,
  6) Zmiany do MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne” .
  W związku z implementacją powyższych Standardów, polityka rachunkowości Grupy opisana w nocie 2.8
  i 2.21 w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 201 7 r. została
  zaktualizowana w następujących elementach:
  2.8 Aktywa finansowe
  2.8.1. Klasyfikacja i wycena aktywów finansowych
  Grupa zalicza swoje aktywa finansowe do następujących k ategorii:
   aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu,
   aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
   aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody.
  Powyższej klasyfikacji dokonuje się na moment początkowego ujęcia. O przynależności do danej kategorii
  decyduje:
   model biznesowy zarządzania danym portfelem aktywów,
   ocena warunków kontraktowych danego aktywa finansowego.
  2.8.1.1 Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
  Składnik aktywów finansowych zalicza się do ka tegorii „ Aktywów finansowych wycenianych
  wg zamortyzowanego kosztu" , jeśli spełnione są oba następujące warunki:
   jest on utrzymywany zgodnie z modelem biznesowym, którego c elem jest utrzymywanie aktywów
  finansowych dla uzyskiwania przepływów pieniężnych wynikających z umowy,
   warunki umowy dotyczącej go powodują powstawanie w określonych terminach przepływów
  pieniężnych, które są jedynie spłatą kwoty głównej i odsetek od kwot y głównej pozostałej do spłaty.
  „Aktywa finansowe wycen iane wg zamortyzowanego kosztu" , z wyłączeniem należności handlowych, są
  początkowo ujmowane według wartości godziwej powiększonej o bezpośrednio dające się przyporządkować
  koszty transakcyjne. Należno ści handlowe , które nie mają istotnego komponentu finansowania,
  w początkowym ujęciu wycenia się w ich cenie transakcyjnej. Zgodnie z nazwą kategorii, w ycena w terminie
  późniejszym odbywa się według zamortyzowanego kosztu, z zastosowaniem metody efektywnej stopy
  procentowej, po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.
  Odsetki od aktywów finans owych zaliczonych do kategorii „ Aktywów finansowych wycenianych wg
  zamortyzowanego kosztu", naliczane metodą efektywnej stopy procentowej, ujmowa ne są w zysku lub stracie
  bieżącego okresu w przychodach finansowych.
  13

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Do kategorii „ Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu ” zalicza się :
   środki pieniężne i ich ekwiwalenty,
   należności handlowe,
   inne należności oraz
   inne aktywa finansowe wyc eniane wg zamortyzowanego kosztu (w tym m.in.: obligacje korporacyjne
  i certyfikaty depozytowe nabyte z zamiarem utrzymywania ich do terminu wymagalności).
  2.8.1.2 Aktywa finansowe wycenian e w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody
  Składnik aktywów finansowych zalicza się do „ Aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez
  pozostałe całkowite dochody", jeżeli spełni one są oba poniższe warunki:
   jest on utrzymywany zgodnie z modelem biznesowym, którego celem jest zarówno otrz ymywanie
  przepływów pieniężnych wynikających z umowy, jak i sprzedaż składników aktywów finansowych,
   warunki umowy dotyczącej go powodują powstawanie w określonych terminach przepływów
  pieniężnych, które są jedynie spłatą kwoty głównej i odsetek od kwoty głównej pozostałej do spłaty.
  „Aktywa finansowe wycenian e w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody" stanowią
  w szczególności akcje i udziały w podmiotach, gdzie spółka z Grupy nie sprawuje kontroli ani nie wywiera
  znaczącego wpływu. Z alicza s ię je do aktywów trwałych, o ile Grupa nie zamierza zbyć ich w ciągu 12 miesięcy
  od dnia bilansowego.
  „Aktywa finansowe wycenian e w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody" są początkowo
  ujmowane według wartoś ci godziwej powiększonej o bez pośre dnio dające się przyporządkować koszty
  transakcyjne. Po początkowym ujęciu są również wyceniane w wartości godziwej, a skutki zmiany wartości
  godziwej (inne niż odpisy z tytułu utraty wartości oraz zysków lub strat z tytułu różnic kursowych) są
  ujmowane w innych całkowitych dochodach i prezentowane w kapitale własnym jako pozostałe kapitały. Na
  dzień wyłączenia inwestycji z ksiąg rachunkowych skumulowaną wartość zysków lub strat ujętych w kapitale
  własnym przenosi się do zysku lub straty bieżącego okresu.
  Dywidendy z tytułu instrumentów kapitałowych zaklasyfikowanych do kategorii „ Aktywów finansowych
  wycenianyc h w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody" ujmuje się w zysku lub stracie bieżącego
  okresu w przychodach finansowych w momencie nabycia przez spółki z Grupy prawa do otrzymania płatności.
  Zmiany wartości instrumentów kapitałowych zaklasyfikowanych do kategorii „ Aktywów finansowych
  wycenianyc h w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody" ujmuje się natomiast w innych
  całkowitych dochodach.
  Wartość godziwa instrumentów kapitałowych notowanych na aktywnym rynku wynika z ich bieżącej ceny
  zakupu. Wartość godziwą akcji ustala się na podstawie notowań giełdowych. Jeżeli rynek na dany składnik
  aktywów finansowych oraz nienotowanych papierów wartościowych nie jest aktywny, Grupa ustala wartość
  godziwą stosując techniki wyceny. Obejmują one wykorzystanie niedawno przeprowadzonych na normalnych
  zasadach rynkowych transakcji, odwołanie się do innych instrumentów, które są w zasadzie identyczne,
  analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych, w jak największym stopniu wykorzystując informacje
  rynkowe, a w jak najmniejszym polegając na informacjach pochodzących od Grupy .
  Hierarchia wartości godziwej
  Grupa dokonuje klasyfikacji wyceny wartości godziwej przy zastosowaniu hierarchii wartości godziwej
  odzwierciedlającej istotność poszczególnych danych wejściowych wpływających na wycenę. Obowiązują
  następujące poziomy hierarchii wartości godziwej:
   ceny notowane (niekorygowane) na aktywnych rynkach dla identycznych aktywów bądź
  zobowiązań ( poziom 1 ),
   dane wejściowe inne niż notowania objęte zakresem poziomu 1 możliwe do stwierdzenia
  lub zaobserwowania dla składnika aktywów bądź zobowiązań, bezpośrednio (tzn. w postaci cen)
  lub pośre dnio (tzn. na podstawie wyliczeń opartych na cenach) ( poziom 2 ),
   dane wejściowe dla składnika aktywów bądź zobowiązań nieoparte na możliwych do
  zaobserwowania danych rynkowych (tzn. dane niemożliwe do zaobserwowania) ( poziom 3 ).  14

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  2.8.2. Utrata wartości akty wów finansowych
  Na każdy dzień bilansowy Grupa ujmuje odpis z tytułu utraty wartości (odpis na oczekiwane straty kredytowe)
  aktywów finansowych. Jeżeli ryzyko kredytowe związane z danym instrumentem finansowym znacznie wzrosło
  od momentu początkowego ujęci a, Grupa wycenia odpis na oczekiwane straty kredytowe
  z tytułu instrumentu finansowego w kwocie równej oczekiwanym stratom k redytowym w całym okresie życia .
  Jeżeli na dzień sprawozdawczy ryzyko kredytowe związane z instrumentem finansowym nie wzrosło znac ząco
  od momentu początkowego ujęcia, Grupa wycenia odpis na oczekiwane straty kredytowe z tytułu tego
  instrumentu finansowego w kwocie równej 12 -miesięcznym oczekiwanym stratom kredytowym.
  W przypadku aktywów finansowych wycenianych wg zamortyzowanego kosz tu za wyjątkiem należności
  handlowych, Grupa wycenia odpis z tytułu straty na tych instrumentach finansowych w kwocie równej
  12 -miesięcznym oczekiwanym stratom kredytowym ze względu na niskie ryzyko kredytowe związane z tymi
  instrumentami finansowymi. Gru pa uznaje, że środki pieniężne i ich ekwiwalenty, inne należności i inne aktywa
  finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu posiadają niskie ryzyko kredytowe, gdyż akceptowane są
  jedynie podmioty, w tym banki i instytucje finansowe posiadające rating na wysokim poziomie i stabilną
  sytuację rynkową, tj. o ratingu według Moody’s powyżej Baa2.
  Ze względu na fakt, że należności handlowe Grupy nie posiadają istotnego komponentu finansowania, odpis
  z tytułu utraty wartości należności handlowych obliczany jest n a podstawie oczekiwanych strat kredytowych
  w całym okresie życia instrumentu finansowego .
  Grupa wycenia oczekiwane straty kredytowe z tytułu instrumentów finansowych w sposób uwzględniający:
   nieobciążoną i ważoną prawdopodobieństwem kwotę, którą ustala się, oceniając szereg możliwych
  wyników,
   wartość pieniądza w czasie,
   racjonalne i możliwe do udokumentowania informacje, które są dostępne bez nadmiernych kosztów
  lub starań na dzień sprawozdawczy, dotyczące przeszłych zdarzeń, obecnych warunków
  i progno z dotyczących przyszłych warunków gospodarczych.
  Na koniec każdego roku sprawozdawczego, bazując na danych historycznych dotyczących ściągalności
  należności od kontrahentów, Grupa dokonuje analizy statystycznej obejmującej należności handlowe
  w podziale n a następujące kategorie odbiorców:
   Członków Giełdy,
   emitentów,
   pozostałych odbiorców .
  W kolejnym etapie analizy, Grupa przeprowadza analizę portfelową, kalkulując dla każdej grupy odbiorców
  matrycę odpisów w poszczególnych przedziałach wiekowych na podstaw ie oczekiwanych strat kredytowych
  w całym okresie życia należności. Wartość odpisów aktualizujących na należności, które na dzień bilansowy
  nie są zaległe, dla danej grupy odbiorców, w danym przedziale czasowym (zaległości) równa jest iloczynowi:
   wartości należności handlowych na dzień bilansowy,
   współczynnika prawdopodobieństwa niewypełnienia zobowiązania przez odbiorcę.
  Kwotę oczekiwanych strat kredytowych (lub kwotę odwrócenia odpisu ), jaka jest wymagana, aby dostosować
  odpis na oczekiwane straty kredy towe na dzień sprawozdawczy do kwoty, którą należy ująć, Grupa ujmuje
  w sprawozdaniu z całkowitych dochodów jako zysk lub stratę z tytułu utraty wartości należności .
  Kwotę odpisu na oczekiwane straty kredytowe z tytułu aktywów finansowych ujętych w kateg orii „Aktywa
  finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu" ujmuje się jako pomniejszenie wartości księgowej brutto
  składnika aktywów finansowych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.
  Kwotę o dpis u na oczekiwane straty kredytowe z tytułu aktywów f inansowych ujętych w kategorii „ Aktywa
  finansowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody " ujmuje się w innych całkowitych
  dochodach i nie obniża on wartości księgowej składnika aktywów finansowych .  15

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Grupa podjęła decyzję o wdrożeniu standardu bez korygowania danych porównawczych (zastosowała
  zwolnienie przewidziane w pkt. 7.2.15 MSSF 9) . Korekty związane z dostosowaniem do MSSF 9 zosta ły
  wprowadzone z dniem 1 stycznia 2018 r. przez kapitały własne (zyski zatrzymane).
  2.21 Przychody
  2.21.1 Przychody ze sprzedaży
  Przychody ze sprzedaży są ujmowane w wysokości ceny transakcyjnej w momencie przekazania
  przy rzeczonych w umowie usług na rzecz klienta, które ma miejsce wtedy, gdy klient uzyskuje kontrolę nad
  tymi s kładnikami. Wszelkie usługi sprzedawane w pakietach, które da się wyodrębnić w świetle zawartej
  z klientem umowy, Grupa ujmuje oddzielnie. Ponadto wszelkie upusty i rabaty dotyczące ceny transakcyjnej
  co do zasady są alokowane do poszczególnych elementów pakietu. Zależnie od spełnienia określonych
  kryteriów, przychody związane z wyodrębnionymi świadczeniami są:
   rozkładane w czasie, w sposób obrazujący wykonanie umowy przez jednostkę lub
   ujmowane jednorazowo, w momenci e spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia .
  Na etapi e zawarcia umowy Grupa dokonuje analizy potencjalnej ściągalności należności. Jeżeli w momencie
  zawarcia umowy nie jest "prawdopodobne", że jednostka uzyska wynagrodzenie z tytułu przyszłej realizacji
  zobowiązania do wykonania świadczenia, przychody nie są ujmowane aż do momentu wyjaśnienia wątpliwości
  dotyczących ściągalności należności .
  Ponadto, zgodnie z MSSF 15 koszty poniesione w celu pozyskania i zabezpieczenia kontraktu z klientem Grupa
  aktywuje i rozlicza w czasie przez okres konsumowania korzyści z tego kontraktu.
  Na podstawie MSSF 15 C3 b) Zarząd GPW zadecydował, że Standard zostanie wdrożony retrospektywnie
  z łącznym efektem pierwszego zastosowania ujętym w dniu pierwszego zastosowania (tj. w dniu
  1 stycznia 2018 r.) w kapitale własnym, zgodnie z paragrafami C7 -C8 Standardu. W wyniku przeprowadzonych
  analiz, nie zidentyfikowano, aby zastosowanie tego podejścia skutkowało korektą kapitałów własnych na dzień
  pierwszego zastosowania.
  W zakresie dopuszczalnych przez Standard uproszczeń, przewidzian ych dla wdrożenia retrospektywnego
  z łącznym efektem pierwszego zastosowania ujętym w kapitale własnym, Zarząd jednostki dominującej
  zadecydował o skorzystaniu z uproszczenia zawartego w pkt C7 lit b, tj. że nie będzie retrospektywnie
  przekształcać umów, k tóre zmieniły się przed datą pierwszego zastosowania (przed dniem
  1 stycznia 2018 r.).
  Przychody ze sprzedaży dzielą się na trzy główne kategorie:
   Przychody z rynku finansowego,
   Przychody z rynku towarowego,
   Pozostałe przychody ze sprzedaży.

  W ramach prz ychodów z rynku finansowego Grupa wyróżnia:
   Przychody z obsługi obrotu
  Transakcje obejmują przychody od członków giełdy pobierane na podstawie Regulaminu Giełdy oraz
  Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu . Główną pozycją przychodów w tej grupie są opłaty
  transakcyjne . Opłaty te uzależnione są od wartości transakcji i liczby zrealizowanych zleceń oraz wolumenu
  obrotu, jak również od rodzaju instrumentu bę dącego przedmiotem tego obrotu.
  Oprócz prowizji od obrotu pobierane są opłaty ryczałtowe za dostęp i wy korzystanie systemu informatycznego
  Giełdy .
  W ramach przychodów z obsługi obrotu na rynku finansowym ujmowane są również przychody spółki
  BondSpot z obsługi obrotu na prowadzonych przez tę spółkę rynkach instrumentów dłużnych.
  Przychody z obsługi obrotu u jmowane są w miesiącu wykonania usług.  16

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

   Przychody od emitentów
  Obsługa emitentów obejmuje przychody od emitentów pobierane na podstawie Regulaminu Giełdy oraz
  Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Główną pozycją przychodów w tej grupie są roczne /kwartalne
  opłaty za notowanie papierów wartościowych , które rozkładane są w czasie i ujmowane liniowo przez okres
  świadczenia usług przez Grupę. Pobrane od klientów opłaty roczne i kwartalne do rozliczenia w kolejnych
  okresach są prezentowane w śródroczny ch sprawozdaniach finansowych w pozycji „Zobowiązania z tytułu
  świadcz onych usług” .
  Ponadto od emitentów pobierane są m.in. opłaty za dopuszczenie do obrotu oraz inne opłaty , które ujmowane
  są jednorazowo w momencie wykonania usługi .
  W ramach przychodów Gr upy z obsługi emitentów ujmowane są również przychody spółki BondSpot od
  emitentów instrumentów notowanych na prowadzonych przez tę spółkę rynkach instrumentów dłużnych.
  Przychody te ujmowane są w miesiącu sprzedaży usług.
   Przychody ze sprzedaży informacji
  Przychody ze sprzedaży informacji jednostki dominującej obejmują sprzedaż informacji giełdowych: danych
  giełdowych czasu rzeczywistego oraz danych statystyczno -historycznych w postaci codziennej prenumeraty
  za pośrednictwem poczty elektronicznej, wydawnic tw w wersji elektronicznej, kalkulacji indeksów oraz
  pozostałych kalkulacji i licencji na indeksy giełdowe. Sprzedaż informacji odbywa się na podstawie odrębnych
  umów zawieranych z dystrybutorami serwisów giełdowych, z członkami giełdy oraz z innymi organi zacjami,
  głównie instytucjami finansowymi. W ramach przychodów ze sprzedaży informacji Grupy ujmowane są
  również przychody ze sprzedaży serwisów informacyjnych BondSpot. Powyższe przychody ujmowane są
  w miesiącu sprzedaży.
  Przychody z rynku towarowego obejmują przede wszystkim opłaty pobierane przez TGE na podstawie
  Regulaminu obrotu Rynku Towarów Giełdowyc h Towarowej Giełdy Energii S.A., przez IRGiT na podstawie
  Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (głównie w zakresie rozliczania transakcji zawier anych na TGE)
  oraz przez InfoEngine z tytułu prowadzenia działalności operatora handlowego i handlowo -technicznego .
  W ramach przychodów z rynku towarowego Grupa wyróżnia:
   Przychody z obsługi obrotu
  Przychody te obejmują opłaty stałe od członków TGE za ucze stnictwo w poszczególnych rynkach oraz
  przychody z tytułu opłat transakcyjnych na rynkach prowadzonych przez TGE, tzn.: Rynku Dnia Następnego
  i Rynku Dnia Bieżącego, Rynku Gazu, Rynku Praw Majątkowych, Rynku Towarowego Terminowego, Rynku
  Uprawnień do Emisj i.
  Przychody z tytułu opłat stałych rozkładane są w czasie i ujmowane liniowo przez okres świadczenia usług
  przez TGE. Pobrane od klientów opłaty stałe do rozliczenia w kolejnych okresach są prezentowane
  w śródrocznych sprawozdaniach finansowych w pozycj i „Zobowiązania z tytułu świadcz onych usług”.
   Przychody z tytułu prowadzenia Rejestru Świadectw Pochodzenia i Rejestru Gwarancji
  Pochodzenia
  W ramach przychodów z prowadzenia Rejestrów, Grupa pobiera opłaty wynikające z czynności, jakie
  są świadczone na rzecz członków Rejestrów, tzn. m.in. za: wpis świadectwa, wystawienie praw, zwiększenie
  i zmniejszenie salda praw, umorzenie świadectw, wpis gwarancji, zgłoszenie przekazania gwarancji odbiorcy
  końcowemu, przyjęcie oferty sprzedaży, rozpatrzenie wniosku.
  Przychody z tytułu prowadzenia Rejestrów ujmowane są w miesiącu wykonania usługi.
  17

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

   Przychody z tytułu rozliczania transakcji
  Przychody z tytułu rozliczania transakcji stanowią przychody spółki IRGiT, na które składają się:
   przychody z tytułu opłat stałych od członków Izby, które rozkładane są w czasie
  i ujmowane liniowo przez okres świadczenia usług przez IRGIT. Pobrane od klientów
  opłaty stałe do rozliczenia w kolejnych okresach są prezentowane w śródrocznych
  sprawozdaniach finansowych w pozycji „Zobowią zania z tytułu świadcz onych usług”;
   przychody z tytułu rozliczenia i rozrachunku transakcji giełdowych na rynkach
  prowadzonych przez TGE S.A , które ujmowane są w miesiącu wykonania usługi.
   Przychody ze sprzedaży informacji
  Przychody ze sprzedaży informacj i danych z rynku towarowego są pozyskiwane przez jednostkę dominującą
  na podstawie odrębnych umów zawieranych z dystrybutorami serwisów giełdowych, z członkami giełdy oraz
  z innymi organizacjami, głównie instytucjami finansowymi. Powyższe przychody ujmowa ne są w miesiącu
  sprzedaży .
  Pozostałe przychody ze sprzedaży obejmują wszelkie inne usługi świadczone przez Grupę takie, jak m.in. :
  najem pomieszczeń biurowych i usługi dla KNF tj. udostępnianie aplikacji informatycznej umożliwiającej
  korzystanie z danych oraz wsparcie techniczne i merytoryczne. Powyższe przychody ujmowane są w miesiącu
  wykonania usługi.
  Dla sprawozdań finansowych Grupy rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 201 9 r. lub później efektywne
  będą następujące nowe standardy:
  1) MSSF 16 „Leasing " - szacow any wpływ zmian nowego standardu na sprawozdanie finansowe Gru py
  został przedstawiony w nocie 2.1.2 w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za rok
  zakończony 31 grudnia 2017 r. ;
  2) KIMSF 23 „Niepewność związana z ujęciem podatku dochodowego”;
  3) Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe”;
  4) Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólnych przedsięwzięciach” ;
  5) Zmiany do MSSF 2015 – 2017 .
  Ważne oszacowania i osądy księgowe dokonywane przez Zarząd jednostki dominującej przy stosowaniu zasad
  rachunkowości Grupy oraz kluczowe źródła niepewności były takie same, jak te stosowane
  w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 201 7 r.

  3. Rzeczowe aktywa trwałe
  Tabela 1: Zmiany wartości księgowej netto poszczególnych kategorii rzeczowych aktywów trwałych
  6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 r. (ni ebadane)
  12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r.
  Wa rtość k się gowa ne tto na począ te k ok re su 110 784 119 130
  Zwiększenia 5 862 7 135
  Zmniejszenia (216) (40)
  Amortyzacja (8 185) (15 441)
  Wa rtość k się gowa ne tto na k onie c ok re su 108 245 110 784
  Ok re s  18

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Na dzień 3 0 czerwca 201 8 r. wartość zakontraktowanych nakładów inwestycyjnych dotyczących rzeczowych
  aktywów trwałych wynosi ła 640 tys. zł i dotyczyła głównie przebudowy pomieszczeń w GPW i okablowania
  serwerowni .
  Na dzień 31 grudnia 201 7 r. wartość zakontraktowanych nakładów inwestycyjnych dotyczących rzeczowych
  aktywów trwałych wyniosła 1 226 tys. zł i dotyczyła głównie zakupu przełączników CISCO w TGE.

  4. Wartości niematerialne
  Tabela 2: Zmiany wartości księgowej netto poszczególnych kategorii wartości niematerialnych

  Na dzień 30 czerwca 201 8 r. wartość zakontraktowanych nakładów inwestycyjnych dotyczących wartości
  niematerialnych wynosi ła 1 171 tys. zł i dotyczy ła głównie systemu nadzoru obrotu w GPW oraz systemu
  nadzoru rynku w TGE.
  Na dzień 31 grudnia 201 7 r. wartość zakontraktowanych nakładów inwestycyjnych dotyczących wartości
  niematerialnych wyniosła 1 979 tys. zł i dotyczyła głównie systemu nadzoru o brotu i zakupu licencji Microsoft
  dla GK GPW .

  5. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
  Tabela 3: Wartość księgowa udziałów w jednostkach stowarzyszonych
  6 miesięcy zakończony30 czerwca 2018 r.(ni ebadane)
  12 miesięcy zakończony31 grudnia 2017 r.
  Wa rtość k się gowa ne tto na począ te k ok re su 267 991 273 815
  Zwiększenia 2 283 9 191
  Zmniejszenia - (737)
  Amortyzacja (7 732) (14 278)
  Wa rtość k się gowa ne tto na k onie c ok re su 262 542 267 991
  Ok re s 30 cze rwca
  2018 r.(ni ebadane)
  31 grudnia
  2017 r.
  Grupa Kapitałowa KDPW S.A. 183 028 177 315
  C entrum Giełdowe S.A. 16 901 16 999
  Aquis Exchange Limited - 13 075
  Ra ze m 199 929 207 389
  Sta n na dzie ń  19

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Tabela 4: Zmiany wartości inwestycji w jednostkach stowarzyszonych

  Sprzedaż udziałów w Aquis Stock Exchange
  W związku z planowanym zbyciem akcji spółki Aquis Exchange Limited, na dzień 31 marca 2018 r. Zarząd
  GPW dokonał reklasyfikacji inwestycji w jednostkę stowarzyszoną Aquis do „Aktywów pr zeznaczonych do
  sprzedaży ” w kwocie 12 151 tys. zł. W ramach procesu IPO spółki Aquis, dokonano obniżenia wartości
  nominalnej akcji Aquis, w związku z czym ilość akcji posiadanych przez GPW wzrosła z poziomu 384 025 szt.
  na dzień 31 grudnia 2017 r. do 4 60 8 300 szt. W dniu 14 czerwca 2018 r. GPW sprzedała akcje spółki po cenie
  2,69 GBP za akcję. Przychody netto ze sprzedaży akcji wyniosły 57 546 tys. zł (po pomniejszeniu o koszty
  transakcyjne w kwocie 2 677 tys. zł). Wartość księgowa aktywa na dzień zbycia wyniosła 12 151 tys. zł. Zysk
  z tytułu sprzedaży akcji wyniósł 45 395 tys. zł i został zaprezent owany jako przychód finansowy
  w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

  6. Należności handlowe oraz pozostałe należności
  Tabela 5: Należności handlowe oraz pozostałe należności

  6 mie się cy
  za k ończony ch
  30 cze rwca
  2018 r.(ni ebadane)
  12 mie się cy
  za k ończony ch
  31 grudnia
  2017 r.
  Sta n na począ te k ok re su 207 389 197 231
  Przeniesienie do Aktywów przeznaczonych do sprzedaży (12 151) -
  Dywidenda (372) (102)
  Udział w zyskach/(stratach) po opodatkowaniu 5 218 10 059
  Udział w zys kach/(s tratach) netto 4 980 10 414
  I nne zwięks zenia/(zmniej s zenia) zys ku 238 (355)
  Udział w pozostałych całkowitych dochodach (155) 201
  Sta n na k onie c ok re su 199 929 207 389
  Sta n na dzie ń/
  Da ne za ok re s 30 cze rwca
  2018 r.(ni ebadane)
  31 grudnia
  2017 r.
  Należności handlowe brutto 44 793 49 161
  Odpis aktualizujący wartość należności
  handlowych (4 628) (2 529)
  Ra ze m na le żności ha ndlowe 40 165 46 632
  Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe kosztów 8 054 4 141
  Inne należności i przedpłaty 2 055 389
  Należności z tytułu pozostałych rozrachunków
  publiczno-prawnych 18 235 12 934
  w ty m: z ty t. VAT 17 680 12 899
  Ra ze m pozosta łe na le żności 28 344 17 464
  Ra ze m na le żności ha ndlowe ora z pozosta łe na le żności 68 509 64 096
  Sta n na dzie ń  20

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  7. Inne a ktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego
  kosztu
  W ramach prowadzonej polityki lokowania wolnych środków pieniężnych n a dzień 3 0 czerwca 2018 r. Grupa
  posiada ła zakupione przez GPW krótkoterminowe aktywa finansowe:
   obli gacje korporacyjne zerokuponowe o łącznej wartości nominalnej 73 000 tys. zł z datą wykupu
  17 lipca 2018 r ., 10 sierpnia 2018 r. i 21 grudnia 2018 r. , kupione za łączną cenę nabycia
  72 23 7 tys. zł. Wykazane na dzień 30 czerwca 2018 r. w kwocie 72 663 tys. zł ;
   certyfikaty depozytowe w ilości 38 000 sztuk o należności głównej jednego certyfikatu w kwocie
  1 tys. zł z datą wykupu 1 października 2018 r., stopa procentowa WIBOR 6M z dnia
  27 marca 2018 r. plus 0,05%. Wykaz ane na dzień 30 czerwca 2018 r. w kwocie 38 177 tys. zł .
  Powyższe transakcje są efektem dywersyfikacji źródeł pozyskiwania wyższych przychodów finansowych niż
  możliwe do uzyskania z lokat bankowych , przy jednoczesnym zachowaniu wymogów polityki lokowania
  obowiązującej w GPW o inwestowaniu w dłużne korporacyjne papiery wartościowe zabezpieczone lub
  z przyznanym rating iem na poziomie inwestycyjnym . Są one ustalane na warunk ach rynkowych w chwili
  zawa rcia kontraktu . Z powyższych względów wartość godziwa tych instrumentów nie odbiega istotnie od
  wartości księgowej na dzień 3 0 czerwca 2018 r .

  8. Zmiany wartości szacunkowych
  W okresie od 1 stycznia 201 8 r. do 30 czerwca 201 8 r. skorygowano salda odpisów aktualizujących składniki
  majątkowe o następujące kwoty:
  Tabela 6: Zmiana wartości szacunkowych
  Ponadto w okresie od 1 stycznia 201 8 r. do 30 czerwca 201 8 r. nastąpiły następujące zmiany wartości
  szacunkowych:
   zmniejszono zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych (głównie nagród rocznych) o kwotę
  2 648 tys. zł ( wykorzystanie w kwocie 8 120 tys. zł, zawiązanie w kwocie 5 666 tys. zł, rozwiązanie
  w kwocie 194 tys. zł );
   zmniejszono rezerwę na sprawy sporne i pozostałe o kwotę 142 tys. zł (wykorzystanie 75 tys . zł,
  rozwiązanie 115 tys. zł, zawiązanie rezerw w kwocie 48 tys. zł).

  Kwoty
  w ty s. zł
  Odpis a k tua lizują cy na le żności na dzie ń 31 grudnia 2017 r. 2 529
  Korekta początkowego zastosowania MSSF 9* 259
  Odpis a k tua lizują cy na le żności na dzie ń 1 sty cznia 2018 r. 2 788
  Utworzenie odpisu 2 078
  Należności spisane w trakcie okresu jako nieściągalne (108)
  Rozwiązanie niewykorzystanych odpisów (130)
  Odpis a k tua lizują cy na le żności na dzie ń 30 cze rwca 2018 r. 4 628
  * Grupa w droży ł a MSSF 9 z dni em 1 s ty czni a 2018 r. Skorzy s tał a z upros zczeni a odnoś ni e braku koni ecznoś ci
  przeks ztał cani a dany ch porów naw czy ch (pkt. 7.2.15 MSSF 9). Wi ęcej i nf ormacj i o przej ś ci u na MSSF 9 znaj duj e
  s i ę w noci e 19.  21

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  9. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  Tabela 7: Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie, depozyty bankowe płatne na żądanie,
  inne krótkoterminowe inwestycje z pierwotnym terminem wymagalności do roku od dnia ich złożenia, o dużej
  płynności, łatwo wymienialne na określone kwoty śro dków pieniężnych oraz nienarażone na istotną zmianę
  wartości godziwej. Pozycja lokaty bankowe zawiera lokaty bankowe w kwocie 10 mln zł o ograniczonej
  możliwości dysponowania utworzone jako dodatkowe narzędzie zarządzania ryzykiem w IRGIT .

  10. Zobowiązania z tytułu emisji obligacji
  Tabela 8: Zobowiązania z tytułu emisji obligacji

  Obligacje serii C
  6 października 2015 r. GPW wyemitowała 1 250 000 sztuk obligacji na okaziciela serii C o łącznej wartości
  nominalnej 125 000 tys. zł. Wartość nom inalna i cena emisyjna jednej obligacji wyniosła 100 zł. Obligacje
  serii C są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 3,19 procent w skali roku. Odsetki
  od obligacji są wypłacane w okresach półrocznych. Wykup obligacji nastąpi w dniu 6 pa ździernika 2022 r.
  poprzez płatność na rzecz obligatariuszy ich wartości nominalnej.
  Obligacje serii C zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst.
  30 cze rwca
  2018 r.(ni ebadane)
  31 grudnia
  2017 r.
  Gotówka w kasie 1 1
  Rachunki bieżące 29 845 40 361
  Lokaty bankowe 482 138 446 114
  Ra ze m środk i pie nię żne i ich e k wiwa le nty 511 984 486 476
  Sta n na dzie ń 30 cze rwca
  2018 r.(ni ebadane)
  31 grudnia
  2017 r.
  Zobowią za nia z ty tułu e misji obliga cji - długote rminowe : 243 767 243 573
  Emisja obligacji serii C 124 176 124 050
  Emisja obligacji serii D i E 119 591 119 523
  Zobowią za nia z ty tułu e misji obliga cji - k rótkote rminowe : 1 899 1 938
  Emisja obligacji serii C 671 682
  Emisja obligacji serii D i E 1 228 1 256
  Ra ze m zobowią za nia z ty tułu e misji obliga cji 245 666 245 511
  Sta n na dzie ń  22

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Obligacje serii D i E
  13 października 2016 r. Zarząd GPW podjął uchwałę w sprawie emisji 1 200 000 niezabezpieczonych obligacji
  na okaziciela o wartości nominalnej 100 zł każda i o łącznej wartości nominaln ej 120 000 tys. zł. Obligacje
  zostały wyemitowane w styczniu 2017 r. w dwóch seriach: serii D o łącznej war tości nominalnej 60 000 tys. zł
  oraz serii E o łącznej wartości nominalnej 60 000 tys. zł. Cena emisyjna obligacji serii D, skierowanej do
  inwestorów instytucjonalnych wyniosła 100 zł, natomiast cena emisyjna obligacji serii E, skierowanej do
  inwestorów indywidualnych wyniosła (w zależności od daty złożenia zapisu) od 99,88 zł do 99,96 zł.
  Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej określanej jako suma stawki ref erencyjnej
  WIBOR 6M oraz marży równej 95 punktom bazowym. Odsetki od obligacji są wypłacane w okresach
  półrocznych. Dzień wykupu Obligacji przypada na 31 stycznia 2022 r.
  Obligacje serii D i E zostały wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez GPW
  i ASO Catalyst prowadzonym przez BondSpot.
  Na dzień 3 0 czerwca 2018 r. w artość god ziwa obligacji serii C wynosi 128 225 tys . zł, a serii D i E wynosi
  122 160 tys. zł.

  11. Aktywa i zobowiązania z tytułu świadcz onych usług
  Tabela 9: Aktywa i z obowiązania z tytułu świadcz onych usług

  Aktywa z tytułu świadczonych usług z rynku finansowego dotyczą sprzeda ży informacji oraz przychodów
  z tytułu kalkulacji stawek referencyjnych. Na 31 grudnia 2017 r. były one prezentowane jako „Należności
  handlowe oraz pozostałe należności”. Więcej informacji o przejściu na MSSF 15 znajduje się w no cie 19 .
  Salda należności handlowych zostały wykazane w nocie 6.
  Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu świadczonych usług z rynku finansowego i towarowego dotyczą opłat
  rocznych i kwartalnych od uczestników rynków. Na 31 grudnia 2017 r. były one prezentowan e jako
  „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Więcej informacji o przejściu na MSSF 15 znajduje się w nocie 19 . 30 cze rwca
  2018 r.(ni ebadane)
  1 sty cznia
  2018 r.* (dane
  przeks ztał cone)
  Sprzedaż informacji oraz przychody z tytułu kalkulacji
  stawek referencyjnych 1 808 868
  Rynek finansowy 1 808 868
  Pozostałe przychody 138 127
  Ra ze m a k ty wa z ty tułu świa dczony ch usług 1 946 995
  Obsługa obrotu 326 -
  Obsługa emitentów 9 475 -
  Sprzedaż informacji oraz przychody z tytułu kalkulacji
  stawek referencyjnych 9 555 2 200
  Rynek finansowy 19 356 2 200
  Obsługa obrotu 2 789 2 912
  Rozliczenia transakcji - 1 694
  Rynek towarowy 2 789 4 606
  Pozostałe przychody 230 21
  Ra ze m zobowią za nia z ty tułu świa dczony ch usług 22 375 6 827
  Sta n na dzie ń
  * Grupa w droży ł a MSSF 15 z dni em 1 s ty czni a 2018 r. Zos tał on w drożony retros pekty w ni e z ł ączny m ef ektem
  pi erw s zego zas tos ow ani a uj ęty m w dni u 1 s ty czni a 2018 r.  23

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Z kwoty 6 827 tys. zł rozpoznanych jako Zobowiązania z tytułu świadczonych usług na 1 stycznia 2018 r.,
  2 567 tys. zł zostało rozpoznane jako przychód w okresie 6 miesięcy zakończonych 3 0 czerwca 2018 r.

  12. Rozliczenia międzyokresowe pasywów
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczą rozliczenia otrzymanej przez spółkę TGE
  dotacji do aktywów w ramach projektu PCR o wartości księgowej na dzień 3 0 czerwca 201 8 r. w kwocie
  5 872 tys. zł , z czego kwota 5 313 tys. zł jest prezentowana jako długoterminowa, a kwota 559 tys. zł jako
  krótkoterminowa (szczegóły ujęcia dotacji zostały opisane w nocie nr 18 do Skonsolidowan ego Sprawozdani a
  Finansow ego GK GPW za rok zakończony 31 grudnia 201 7 r.). Na dzień 31 grudnia 2017 r. wartość księgowa
  dotacji w ynosiła 6 151 tys. zł, z czego część długo terminowa wynosiła 5 59 2 tys. zł oraz część
  krótkoterminowa 559 tys. zł.

  13. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
  Na pozostałe zobowią zania krótkoterminowe na dzień 3 0 czerwca 201 8 r. sk ładają się głównie zobow iązania:
  spółki GPW z tytułu wypłaty dywidendy w kwocie 92 498 tys. zł, spółki TGE z tytułu podatku VAT dotyczące
  bieżące go okresu (24 454 tys. zł) oraz zobowiązania z tytułu depozytów zabezpieczających transakcje
  zakupu/sprzedaży energii elektrycznej na rynku bilansującym spółki InfoEngine (1 636 tys. zł). Na dzień
  31 grudnia 2017 r. pozostałe zobowiązania krótkoterminowe dotyczyły głównie bieżących zobowiązań spółki
  TGE z tytułu podatku VAT w kwocie 17 065 tys. zł oraz zobowiązań spółki InfoEngine z tytułu depozytów
  zabezpieczających transakcje zakupu/sprzedaży energii elektrycznej na rynku bilansującym w kwocie
  591 tys. zł.

  14. Podatek dochodowy
  Tabela 10 : Podział podatku dochodowego na część bieżącą i odroczoną

  Zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w Polsce stawka podatkowa obowiązująca w latach 201 8
  i 201 7 to 19%. 2018 r. 2017 r.
  Podatek dochodowy bieżący 25 433 23 141
  Podatek odroczony (1 071) (5 941)
  Ra ze m poda te k dochodowy 24 362 17 200
  Ok re s 6 mie się cy
  za k ończony 30 cze rwca  24

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Tabela 11 : Uzgodnienie teoretycznego podatku wynikającego z zysku brutto i ustawowej stawki podatkowej
  do obciążenia z tytułu podatku dochodowego wykazanego w sprawozdaniu z całkowitych
  dochodów


  15. Transakcje z podmiotami powiązanymi
  Podmiotami powiązanymi z Grupą są jej jednostki stowarzyszone (Grupa KDPW S.A. , Centrum Giełdowe S.A. )
  oraz Skarb Państwa, jako podmiot dominujący (posiadający na dzień 30 czerwca 201 8 r. 35,00% udziału
  w kapitale akcyjnym oraz 51,7 6% głosów na Walnym Zgromadzeniu jednostki dominującej), j ednostki
  kontrolowane i współkontrolowane przez Skarb Państwa oraz jednostki, na które Skarb Państwa ma znaczący
  wpływ. Ponadto podmiotami powiązanymi są członkowie kluczowego personelu kierowniczego Grupy.
  15.1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi ze Skarbem
  Państwa
  Spółki z udziałem Skarbu Państwa
  Grupa nie prowadzi ewidencji umożliwiającej jednoznaczne identyfikowanie i agregowanie transakcji
  z wszystkimi podmiotami powiązanymi ze Skarbem Państwa.
  Spółki z udziałem Skarbu Państwa, z którymi jednostka dominująca zawiera transakcje, są emitentami
  (od których GPW pobiera opłaty za wprowadzenie oraz notowanie), oraz członkami giełdy (od których GPW
  pobiera opłaty za możliwość zawierania transakcji na rynku giełdowym, za dostęp do systemów
  informatycznych GPW oraz od obrotu instrumentami finansowymi).
  Spółki z udziałem Skarbu Państwa, z którymi TGE oraz IRGiT zawiera transakcje są uczestnikami rynków
  prowadzonych przez TGE oraz członkami Izby Rozliczeniowej. Opłaty od ww. podmiotów pobieran e
  są za uczestnictwo oraz z tytułu transakcji zawieranych na rynkach prowadzonych przez TGE, w zakresie
  wystawiania oraz umarzania praw majątkowych do świadectw pochodzenia oraz z tytułu rozliczania transakcji.
  Wszystkie transakcje handlowe z jednostkami z udziałem Skarbu Państwa są zawierane w normalnym trybie
  działalności i są dokonywane na warunkach rynkowych. 2018 r. 2017 r.
  Zysk przed opodatkowaniem 131 965 86 892
  Stawka podatku dochodowego 19% 19%
  Poda te k dochodowy we dług usta wowe j sta wk i poda tkowe j 25 073 16 509
  Efe k t poda tkowy : (711) 691
  Kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów 498 1 534
  Strat podatkowych jednostek zależnych nie ujętych
  w odroczonym podatku dochodowym 62 22
  Niepodlegających opodatkowaniu udziałów
  w (zyskach)/stratach jednostek stowarzyszonych (991) (863)
  Pozostałych korekt (280) (2)
  Obcią że nie wy nik u fina nsowe go z ty tułu poda tku
  dochodowe go 24 362 17 200
  Ok re s 6 mie się cy
  za k ończony 30 cze rwca  25

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Komisja Nadzoru Finansowego
  Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych
  innych ustaw zna cząco rozszerza krąg podmiotów finansujących nadzór (m. in. o banki, firmy
  ubezpieczeniowe, TFI, spółki publiczne, domy maklerskie i zagraniczne firmy inwestycyjne) i zmieniła
  wysokości kontrybucji poszczególnych podmiotów .
  1 stycznia 2016 r. weszło w życ ie rozporządzenie Ministra Finansów określające m. in. sposób wyliczania oraz
  sposób i terminy uiszczania opłat na rzecz KNF przez podmioty zobowiązane. Zgodnie z rozporządzeniem, d o
  dnia 31 sierpnia danego roku kalendarzowego, Przewodniczący Komisji Nadzo ru Finansowego podaje do
  publicznej wiadomości, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru
  Finansowego wysokości stawek i wskaźników koniecznych do wyliczenia opłaty. Na tej podstawie podmioty
  zobowiązane do wniesienia opłaty wyl iczą ostateczną wysokość opłaty rocznej należnej za dany rok i uiszczają
  ją w terminie do dnia 30 września danego roku kalendarzowego.
  W okresie 6 miesięcy zakończonym 3 0 czerwca 201 8 r. koszty operacyjne GK GPW zawie rają koszt
  szacunkowy roczn ej opłat y w wysokości 9 028 tys. zł. Wysokość ww. opłat y, która obciążyła koszty GK GPW
  w okresie 6 pierwszych miesięcy 201 7 r. wyniosła 11 357 tys . zł.
  15.2. Transakcje ze spółkami stowarzyszonymi
  Tabela 12 : Transakcje spółek Grupy GPW ze spółkami stowarzyszonymi

  Tabela 13 : Transakcje spółek Grupy GPW ze spółkami stowarzyszonymi

  W okresie 6 pierwszych miesięcy 201 8 r. i 201 7 r. nie zostały spisane w koszty należności od jednostek
  stowarzyszonych, jak również nie utworzono istotnych odpisów aktualizujących należn ości od jednostek
  stowarzyszonych.
  Na le ż-
  ności
  Zobowią -
  za nia *
  P rzychody ze sprzedaży
  Koszty działalności operacyjnej
  Grupa KDPW S.A. 30 3 23 53
  C entrum Giełdowe S.A. - 16 - 852
  Ra ze m 30 19 23 905
  * Z uw zgl ędni eni em zobow i ązań handl ow y ch i pozos tał y ch zobow i ązań
  Sta n na
  30 cze rwca 2018 r. (ni ebadane)
  Ok re s 6 mie się cy
  za k ończony 30 cze rwca
  2018 r. (ni ebadane) Na le ż-
  ności
  Zobowią -
  za nia
  P rzychody ze sprzedaży
  Koszty działalności operacyjnej
  Grupa KDPW S.A. - - - 32
  C entrum Giełdowe S.A. - 247 - 586
  Aquis Exchange Limited 9 20 10 -
  Ra ze m 9 267 10 618
  Sta n na
  31 grudnia 2017 r. (ni ebadane)
  Ok re s 6 mie się cy
  za k ończony 30 cze rwca
  2017 r. (ni ebadane)  26

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  W związku z posiadaniem i najmem powierzchni w kompleksie Centrum Giełdowe, GPW ponosi
  opłaty za najem oraz eksploatację powierzchni biurowej, w tym części wspólnych, na rzecz spółki
  zarządzającej budynkiem – Centrum Gi ełdowe S.A.
  GPW w roku 201 8 i 201 7 prowadziła transakcje ze Wspólnotą Lokalow ą "Książęca 4", której jest członkiem.
  Koszty z tego tytułu w 6 pierwszych miesiącach 201 8 r. wyniosły 2 035 tys . zł, a w 6 pierwszych miesiącach
  201 7 r.: 2 046 tys. zł.
  15.3. Informacje o wynagrodzeniach i świadczeniach dla kluczowego
  personelu kierowniczego (kwoty wypłacone i rezerwy)
  Personelem kierowniczym Grupy jest Zarząd Giełdy i Rada Giełdy. Przedstawione w poniższej tabeli dane
  dotyczą wszystkich (byłych i obecnych) czł onków Zarządu Giełdy i Rady Giełdy, którzy sprawowali swoje
  funkcje odpowiednio w 201 7 i 2018 r.
  W tabeli nie zaprezentowano składek na ubezpieczenie społeczne w części pokrywanej przez pracodawcę.
  Tabela 14 : Koszty z tytułu w ynagrodze ń i świadcze ń dla kluczowego personelu kierowniczego Grupy

  16. Dywidenda
  19 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki
  za 2017 r., w tym postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 92 338 tys. zł. Wysokość dywid endy
  przypadającej na jedną akcję wyniesie 2,20 zł. Dzień dywidendy ustalono na 19 lipca 2018 r., a dzień wypłaty
  dywidendy na 2 sierpnia 2018 r.
  Zobowiązania z tytułu dywidend zaprezentowane w pozostałych zobowiązaniach krótkoterminowych Spółki na
  dzień 3 0 czerwca 201 8 r. wyniosły 92 498 tys. zł. Dyw idenda należna Skarbowi Państwa wynosi 32 315 tys.
  zł.

  2018 r.* 2017 r.**
  Wynagrodzenia podstawowe 708 1 195
  Ekwiwalent urlopowy - 177
  Wynagrodzenie zmienne - zgodne z "nową ustawą kominową"
  (rezerwa) 722 -
  Premia - Bank Premii (74) (245)
  Premia - wypłata jednorazowa (56) (40)
  Premia - akcje fantomowe (35) (184)
  Pozostałe świadczenia - 25
  Świadczenia po okresie zatrudnienia 160 -
  Ra ze m wy na grodze nia Za rzą du Gie łdy 1 425 930
  Wy na grodze nia Ra dy Gie łdy 292 232
  Ra ze m wy na grodze nia k luczowe go
  pe rsone lu k ie rownicze go 1 717 1 162
  * Uj emne kw oty premi i w 2018 r. w y ni kaj ą z rozw i ązani a rezerw na premi e Zarządu Gi eł dy za 2017 r. w kw oci e 186 ty s . zł
  (w ty m: 56 ty s . zł w y pł ata j ednorazow a, 74 ty s . zł bank premi i , 56 ty s . zł akcj e f antomow e).
  ** Uj emne kw oty premi i w 2017 r. w y ni kaj ą z rozw i ązani a rezerw na premi e Zarządu Gi eł dy za 2016 r. w kw oci e 981 ty s .
  zł (w ty m: 299 ty s . zł w y pł ata j ednorazow a, 398 ty s . zł bank premi i , 284 ty s . zł akcj e f antomow e).
  Ok re s 6 mie się cy
  za k ończony 30 cze rwca
  (ni ebadane)  27

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  17. Sezonowość
  Działalność Grupy nie charakteryzuje się znaczącą sezonowością za wyjątkiem przychodów z Rynku
  Towarowego, w odniesieniu do których można zidentyfikować sezonowość dotyczącą miesięcy roku
  (przychody pierwszych miesięcy są wyższe niż przychody osiągane w pozostałych kwartałach roku).

  18. Informacje dotyczące segmentów działalności
  W niniejszym skróconym śródrocznym skonsolidowa nym sprawozdaniu finansowy m informacje
  o segmentach ujmowane są w oparciu o elementy składowe jednostki, które zarządzający monitorują
  w zakresie podejmowania decyzji operacyjnych. Segmenty operacyjne to elementy składowe jednostki,
  dla których dostępna j est oddzielna informacja finansowa, regularnie oceniana przez osoby podejmujące
  kluczowe decyzje odnośnie alokacji zasobów i oceniające działalność Grupy.
  Dla celów zarządczych, Grupa została podzielona w oparciu o rodzaje świadczonych usług. Wydzielono t rzy
  główne segmenty sprawozdawcze. Są to:
  1) Segment Rynek Finansowy obejmuje działalność Grupy dotyczącą organizowania giełdowego
  obrotu instrumentami finansowymi oraz działalność związaną z tym obrotem. Jednocześnie Grupa
  prowadzi działalność w zakresie edukacji, promocji i informacji związanej z funkcjonowaniem rynku
  kapitałowego, a także organizuje alternatywny system obrotu.
  W ramach rynku finansowego wyróżniono następujące trzy kategorie :
   obsługa obrotu (głównie przychody z opłat transakcyjnych uzależ nione od obrotów giełdowych,
  z opłat za dostęp do systemów giełdowych);
   obsługa emitentów (przychody z opłat rocznych za notowanie papierów wartościowych oraz opłat
  jednorazowych np. za wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu giełdowego);
   sprzedaż i nformacji giełdowych (głównie przychody ze sprzedaży informacji do dystrybutorów
  informacji, danych historycznych oraz przychody z tytułu obliczania i dystrybucji stawek
  referencyjnych WIBID i WIBOR ).
  Segment Rynek finansowy obejmuje głównie działalność sp ółek GPW S.A., BondSpot S.A. oraz GPW
  Benchmark S.A.
  2) Segment Rynek Towarowy obejmuje działalność Grupy dotyczącą organizowania giełdowego
  obrotu towarami oraz działalność związaną z tym obrotem. Za pośrednictwem spółki Izba
  Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”), Grupa prowadzi rozliczenia i rozrachunek na rynku
  towarowym, natomiast za pośrednictwem spółki TGE – giełdowy obrót towarami (energia
  elektryczna, gaz) i prawami majątkowymi oraz Rejestr Świadectw Pochodzenia energii elektrycznej.
  Grupa GPW uzyskuje również przychody z tytułu prowadzenia działalności operatora handlowego
  na rynku energii elektrycznej.
  Segment Rynku Towarowego składa się z następujących kategorii :
   obsługa obrotu (głównie przychody osiągane na Rynku Energii z obrotu energią ele ktryczną -
  na rynku kasowym i terminowym, przychody z obrotu gazem ziemnym - na rynku kasowym
  i terminowym, przychody osiągane na Rynku Praw Majątkowych z obrotu prawami majątkowymi
  do świadectw pochodzenia energii elektrycznej);
   prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia energii elektrycznej (głównie przychody osiągane
  z tytułu wystawiania praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii elektrycznej
  oraz umarzania świadectw pochodzenia);
   Rynek Uprawnień do Emisji CO 2 (obrót prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia energii
  elektrycznej);
   rozliczenia transakcji (przychody z innych opłat od uczestników (członków rynku). Segment
  Rynek towarowy obejmuje działalność Grupy TGE ;  28

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

   sprzedaż informacji
  3) Segment Pozostałe zasadniczo obejmuje działalność spółki IAiR oraz przychody z tytułu usług
  świadczonych przez GPW na rzecz spółek z GK GPW.
  Zasady rachunkowości segmentów operacyjnych są takie same jak zasad y rachunkowości Grupy GPW S.A.
  Zarząd monitoruje oddzielnie głównie wyniki operacyjne segmentów w celu podejmowania decyzji
  dotyczących alokacji zasobów, oceny skutków tej alokacji oraz wyników działalności. Ocena poszczególnych
  segmentów jest dokonywana do poziomu zysku/straty netto.
  Ceny transakcyjne stosowane przy transakcjach pomiędzy segmentami op eracyjnymi są ustalane na zasadach
  rynkowych, podobnie jak przy transakcjach ze stronami niepowiązanymi.
  Segmenty operacyjne Grupy koncentrują swoją działalność na terenie Polski.
  Poniższe tabele przedstawiają uzgodnienie danych analizowanych przez Zarząd jednostki dominującej
  z danymi prezentowanymi w niniejszym skróconym śródrocznym skonsolidowanym s prawozdaniu
  finansowym.
  Tabela 15 : Segmenty operacyjne - sprawozdanie z całkowitych dochodów
  Segment
  f inansowy
  Segment
  t owarowy
  Segment
  pozost ał e
  Razem
  segment y
  W ył ączenia
  i korekt y
  konsolida-
  cyjne
  Segment y
  i wył ączenia
  razem
  Przychody ze sprzedaży: 97 711 75 556 4 940 178 207 (5 624) 172 583
  Sprzedaż do klientów
  zewnętrznych 96 635 75 446 502 172 583 - 172 583
  Sprzedaż pomiędzy
  segmentami i obroty
  wewnętrzne
  1 076 110 4 438 5 624 (5 624) -
  Koszty działalności operacyjnej: (62 621) (31 023) (333) (93 977) 5 624 (88 353)
  w tym amortyzacja (10 725) (5 192) - (15 917) - (15 917)
  Zy sk /(stra ta ) ze sprze da ży 35 090 44 533 4 607 84 230 - 84 230
  Zysk/(strata) na pozostałej
  działalności operacyjnej (2 698) (511) - (3 209) - (3 209)
  Zy sk /(stra ta ) z dzia ła lności
  ope ra cy jne j 32 392 44 022 4 607 81 021 - 81 021
  Zysk/(strata) z działalności
  finansowej, w tym: 99 186 16 057 5 115 248 (69 522) 45 726
  przychody odsetkowe 1 544 1 367 5 2 916 (15) 2 901
  przychody z tyt. dywidend 69 697 14 911 - 84 608 (84 608) -
  odpis aktualizujący wartość
  jednostki zależnej (1 927) - - (1 927) 1 927 -
  zysk/(strata) z tyt.
  sprzedaży udziałów
  jednostki stowarzyszonej
  32 239 - - 32 239 13 156 45 395
  koszty odsetkowe (3 814) (13) - (3 827) 18 (3 809)
  Udział w zyskach/(stratach)
  jednostek stowarzyszonych - - - - 5 218 5 218
  Zy sk prze d opoda tkowa nie m 131 578 60 079 4 612 196 269 (64 304) 131 965
  Podatek dochodowy (13 332) (8 706) - (22 038) (2 324) (24 362)
  Zy sk ne tto ok re su 118 246 51 373 4 612 174 231 (66 628) 107 603
  Ok re s 6 mie się cy za k ończony 30 cze rwca 2018 r. (ni ebadane)  29

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Tabela 16: Segmenty operacyjne - sprawozdanie z sytuacji fi nansowej

  Tabela 17: Segmenty operacyjne - sprawozdanie z całkowitych dochodów
  Segment
  f inansowy
  Segment
  t owarowy
  Segment
  pozost ał e
  Razem
  segment y
  W ył ączenia
  i korekt y
  konsolida-
  cyjne*
  Segment y
  i wył ączenia
  razem
  Aktywa razem 898 421 406 173 2 305 1 306 899 (34 921) 1 271 978
  Zobowiązania razem 397 290 140 378 435 538 103 (92 624) 445 479
  Ak ty wa ne tto
  (a k ty wa pomnie jszone
  o zobowią za nia )
  501 131 265 795 1 870 768 796 57 703 826 499
  Sta n na dzie ń 30 cze rwca 2018 r. (ni ebadane)
  * „Kw ota w y ł ączeń i korekt kons ol i dacy j ny ch" doty czy gł ów ni e korekty w artoś ci i nw es ty cj i w j ednos tkach s tow arzy s zony ch
  w y ceni any ch w g ceny naby ci a w s egmenci e f i nans ow y m w cel u doprow adzeni a do w y ceny w g metody praw w ł as noś ci
  (188 ml n zł ), pomni ej s zonej o w pł y w korekt kons ol i dacy j ny ch (130 ml n zł ). Segment
  f inansowy
  Segment
  t owarowy
  Segment
  pozost ał e
  Razem
  segment y
  W ył ączenia
  i korekt y
  konsolida-
  cyjne
  Segment y
  i wył ączenia
  razem
  Przychody ze sprzedaży: 108 607 69 714 3 829 182 150 (3 481) 178 669
  Sprzedaż do klientów
  zewnętrznych 108 294 69 714 661 178 669 - 178 669
  Sprzedaż pomiędzy
  segmentami i obroty
  wewnętrzne
  313 - 3 168 3 481 (3 481) -
  Koszty działalności operacyjnej: (58 941) (28 447) (45) (87 433) 3 153 (84 280)
  w tym amortyzacja (10 100) (3 317) - (13 417) - (13 417)
  Zy sk /(stra ta ) ze sprze da ży 49 666 41 267 3 784 94 717 (328) 94 389
  Zysk/(strata) na pozostałej
  działalności operacyjnej (3 667) (785) - (4 452) (469) (4 921)
  Zy sk /(stra ta ) z dzia ła lności
  ope ra cy jne j 45 999 40 482 3 784 90 265 (797) 89 468
  Zysk/(strata) z działalności
  finansowej, w tym: (1 280) 15 397 14 14 131 (21 247) (7 116)
  przychody odsetkowe 2 133 687 14 2 834 (46) 2 788
  przychody z tyt. dywidend 1 266 20 000 - 21 266 (21 266) -
  koszty odsetkowe (3 745) (5 186) - (8 931) 65 (8 866)
  Udział w zyskach/(stratach)
  jednostek stowarzyszonych - - - - 4 540 4 540
  Zy sk prze d opoda tkowa nie m 44 719 55 879 3 798 104 396 (17 504) 86 892
  Podatek dochodowy (9 321) (7 879) - (17 200) - (17 200)
  Zy sk ne tto ok re su 35 398 48 000 3 798 87 196 (17 504) 69 692
  Ok re s 6 mie się cy za k ończony 30 cze rwca 2017 r. (ni ebadane)  30

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Tabela 18: Segmenty operacyjne - sprawozdanie z sytuacji finansowej


  Tabela 19 : Segmenty operacyjne - sprawozdanie z całkowitych dochodów
  Segment
  f inansowy
  Segment
  t owarowy
  Segment
  pozost ał e
  Razem
  segment y
  W ył ączenia
  i korekt y
  konsolida-
  cyjne*
  Segment y
  i wył ączenia
  razem
  Aktywa razem 762 651 345 524 2 229 1 110 404 36 649 1 147 053
  Zobowiązania razem 291 501 47 531 31 339 063 (3 491) 335 572
  Ak ty wa ne tto
  (a k ty wa pomnie jszone
  o zobowią za nia )
  471 150 297 993 2 198 771 341 40 140 811 481
  * „Kw ota w y ł ączeń i korekt kons ol i dacy j ny ch" doty czy gł ów ni e korekty w artoś ci i nw es ty cj i w j ednos tkach s tow arzy s zony ch
  w y ceni any ch w g ceny naby ci a w s egmenci e f i nans ow y m w cel u doprow adzeni a do w y ceny w g metody praw w ł as noś ci (170 ml n zł ),
  pomni ej s zonej o w pł y w korekt kons ol i dacy j ny ch (130 ml n zł ).
  Sta n na dzie ń 31 grudnia 2017 r. Segment
  f inansowy
  Segment
  t owarowy
  Segment
  pozost ał e
  Razem
  segment y
  W ył ączenia
  i korekt y
  konsolida-
  cyjne
  Segment y
  i wył ączenia
  razem
  Przychody ze sprzedaży: 47 604 39 275 2 487 89 366 (2 719) 86 647
  Sprzedaż do klientów
  zewnętrznych 47 063 39 233 351 86 647 - 86 647
  Sprzedaż pomiędzy
  segmentami i obroty
  wewnętrzne
  541 42 2 136 2 719 (2 719) -
  Koszty działalności operacyjnej: (29 518) (12 986) (216) (42 719) 2 726 (39 993)
  w tym amortyzacja (5 457) (2 636) - (8 093) - (8 093)
  Zy sk /(stra ta ) ze sprze da ży 18 086 26 290 2 271 46 647 7 46 654
  Zysk/(strata) na pozostałej
  działalności operacyjnej (379) 2 - (377) - (377)
  Zy sk /(stra ta ) z dzia ła lności
  ope ra cy jne j 17 707 26 292 2 271 46 270 7 46 277
  Zysk/(strata) z działalności
  finansowej, w tym: 100 010 15 578 1 115 589 (69 522) 46 067
  przychody odsetkowe 699 715 5 1 419 (8) 1 411
  przychody z tyt. dywidend 69 697 14 911 - 84 608 (84 608) -
  zysk/(strata) z tyt.
  sprzedaży udziałów
  jednostki stowarzyszonej
  32 239 - - 32 239 13 156 45 395
  koszty odsetkowe (1 914) (6) - (1 920) 11 (1 909)
  Udział w zyskach/(stratach)
  jednostek stowarzyszonych - - - - 4 472 4 472
  Zy sk prze d opoda tkowa nie m 117 717 41 870 2 272 161 859 (65 043) 96 816
  Podatek dochodowy (9 961) (5 244) - (15 205) (2 500) (17 705)
  Zy sk ne tto ok re su 107 756 36 626 2 272 146 654 (67 543) 79 111
  Ok re s 3 mie się cy za k ończony 30 cze rwca 2018 r. (ni ebadane)  31

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Tabela 20 : Segmenty operacyjne - sprawozdanie z całkowitych dochodów

  Segment
  f inansowy
  Segment
  t owarowy
  Segment
  pozost ał e
  Razem
  segment y
  W ył ączenia
  i korekt y
  konsolida-
  cyjne
  Segment y
  i wył ączenia
  razem
  Przychody ze sprzedaży : 52 726 34 684 2 239 89 649 (2 014) 87 635
  Sprzedaż do klientów
  zewnętrznych 52 586 34 684 365 87 635 - 87 635
  Sprzedaż pomiędzy
  segmentami i obroty
  wewnętrzne
  140 - 1 874 2 014 (2 014) -
  Koszty działalności operacyjnej : (26 957) (12 517) 26 (39 448) 1 683 (37 765)
  w tym amortyzacja (5 192) (1 832) - (7 024) - (7 024)
  Zy sk /(stra ta ) ze sprze da ży 25 769 22 167 2 265 50 201 (331) 49 870
  Zysk /(strata ) na pozostałej
  działalności operacyjnej (520) 152 - (368) (469) (837)
  Zy sk /(stra ta ) z dzia ła lności
  ope ra cy jne j 25 249 22 319 2 265 49 833 (800) 49 033
  Zysk /(strata ) z działalności
  finansowej, w tym: 498 19 800 3 20 301 (21 260) (959)
  przychody odsetkowe 1 135 339 3 1 477 (46) 1 431
  koszty odsetkowe (1 911) (430) - (2 341) 65 (2 276)
  Udział w zyskach /(stratach )
  jednostek stowarzyszonych - - - - 3 045 3 045
  Zy sk prze d opoda tkowa nie m 25 747 42 119 2 268 70 134 (19 015) 51 119
  Podatek dochodowy (4 890) (4 274) (9) (9 173) - (9 173)
  Zy sk ne tto ok re su 20 857 37 845 2 259 60 961 (19 015) 41 946
  Ok re s 3 mie się cy za k ończony 30 cze rwca 2017 r. (ni ebadane)  32

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  19 . Wpływ początkowego zastosowania nowych standardów
  Tabela 21 : Wpływ korekt na wybrane pozycje spr awozdania z sytuacji finansowej na dzień 1 stycznia 2018 r.
  Ak ty wa trwa łe 596 354 49 596 403
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 2) 3 803 49 3 852
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 1) 271 (271) -
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości
  godziwej przez pozostałe całkowite
  dochody
  1) - 271 271
  Ak ty wa obrotowe 550 699 (259) 550 440
  Należności handlowe oraz pozostałe
  należności 2), 4) 64 096 (1 254) 62 842
  Aktywa z tytułu świadczonych usług 4) - 995 995
  AKTYWA RAZEM 1 147 053 (210) 1 146 843
  Ka pita ł wła sny 811 481 (210) 811 271
  Ra ze m k a pita ł wła sny je dnostki
  dominują ce j 810 908 (210) 810 698
  Zyski zatrzymane 2) 745 696 (210) 745 486
  Zobowią za nia k rótkote rminowe 75 621 - 75 621
  Zobowiązania z tytułu świadczonych usług 3) - 6 827 6 827
  Rozliczenia międzyokresowe 3) 7 386 (6 827) 559
  KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 1 147 053 (210) 1 146 843
  Sta n na dzie ń
  31 grudnia
  2017 r. a)
  Korekt a
  począt kowego
  zast osowania
  MSSF 9 i MSSF 15
  Sta n na dzie ń
  1 sty cznia
  2018 r. (dane przeks ztał cone)
  a) Grupa w droży ł a MSSF 9 i MSSF 15 poczy naj ąc od 1 s ty czni a 2018 r. Zarząd zdecy dow ał o s korzy s tani u z upros zczeni a zaw artego
  w pkt. 7.2.15 MSSF 9 i ni e dokonał przeks ztał ceni a okres ów prów naw czy ch. MSSF 15 zos tał w drożony retros pekty w ni e z ł ączny m ef ektem
  pi erw s zego zas tos ow ani a uj ęty m w dni u 1 s ty czni a 2018 r.
  1) MSSF 9 - rekl as y f i kacj a do now y ch kategori i akty w ów f i nans ow y ch
  2) MSSF 9 - w zros t odpi s ów aktual i zuj ący ch z ty tuł u utraty w artoś ci w oparci u o „koncepcj ę s trat oczeki w any ch"
  3) MSSF 15 - zmi ana prezentacj i zobow i ązań z ty tuł u pobi erany ch opł at roczny ch i kw artal ny ch do pozy cj i
  „Zobow i ązani a z ty tuł u ś w i adczony ch us ł ug"
  4) MSSF 15 - zmi ana prezentacj i nal eżnoś ci os zacow any ch j es zcez ni e zaf akturow any ch do pozy cj i "Akty w a z ty tuł u ś w i adczony ch us ł ug"  33

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Tabela 22: Wpływ zastosowania MSSF 15 na wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień
  30 czerwca 2018 r.

  Od 1 stycznia 2018 r. odpis na oczekiwane straty kredytowe ujmowany jest w sprawozdaniu z całkowitych
  dochodów w pozycji „Strata z ty tułu utraty wartości należności” (w poprzednich latach w pozycji „Pozostałe
  koszty”).
  MSSF 9 Instrumenty finansowe
  Posiadane przez Grupę aktywa finansowe w postaci udziałów mniejszościowych w spółkach Sibex, Innex i IRK
  (ujmowane dotychczas w aktywach finansowych dostępnych do sprzedaży) od 1 stycznia 2018 r.
  prezentowane są jako aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez pozos tałe całkowite dochody,
  ponieważ nie są one przeznaczone do obrotu, ani nie są warunkową zapłatą ujętą przez jednostkę przejmującą
  w ramach połączenia jednostek.
  MSSF 9 wprowadza fundamentalną zmianę w zakresie pomiaru utraty wartości aktywów finansowych. Zgodnie
  z nowym Standardem jednostki są zobowiązane do rozpoznawania i pomiaru u traty wartości w oparciu o
  „koncepcję strat oczekiwanych”, w miejsce dotychczasowej „koncepcji strat poniesionych”. Zmiana ta ma
  wpływ głównie na oszacowanie odpisów aktualizuj ących na należności handlowe .
  Grupa przeprowadziła analizę portfelową, kalkulując dla każdej grupy odbiorców matrycę odpisów
  w poszczególnych przedziałach wiekowych na podstawie oczekiwanych strat kredytowych w całym okresie
  życia należności. Grupa uznała , że wskaźniki niewypełnienia zobowiązania oszacowane na podstawie danych
  historycznych właściwie oddają prawdopodobieństwo braku spłaty należności handlowych w przyszłości,
  w związku z czym nie dokonywano ich korekt. Wstępnie oszacowane wskaźniki kształt ują się na następujących
  poziomach:
   Członkowie Giełdy - od 0,02% dla należności niewymagalnych do 12,32% dla przeterminowanych od
  181 do 365 dni,
   emitentci - od 2,19% dla należności niewymagalnych do 88,52% dla przeterminowanych od 181 do
  365 dni,
   u poz ostałych odbiorców - od 1,28% dla należności niewymagalnych do 54,28% dla
  przeterminowanych od 181 dni do 365 dni.
  Na podstawie przygotowanej analizy , zmiana podejścia do rozpoznawania i pom iaru utraty wartości,
  spowodowała wzrost odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartość o kwotę 259 tys. zł oraz spade k kapitałów
  własnych o kwotę 210 tys. zł z uwzględnieniem aktywa z tytułu podatku odroczonego na dzień przejścia na
  MSSF 9 (1 stycznia 2018 r.).
  Ak ty wa obrotowe 693 410 - 693 410
  Należności handlowe oraz pozostałe
  należności 68 509 1 946 70 455
  Aktywa z tytułu świadczonych usług 1 946 (1 946) -
  Zobowią za nia k rótkote rminowe 188 995 - 188 995
  Zobowiązania z tytułu świadczonych usług 22 375 (22 375) -
  Rozliczenia międzyokresowe 563 22 375 22 938
  * Brak w pł y w u zas tos ow ani a MSSF 15 na Spraw ozdani e z cał kow i ty ch dochodów . Brak i s totnego w pł y w u na Spraw ozdani e z przepł y w ów
  pi eni ężny ch (j edy ni e zmi ana prezentacy j na w ramach przepł y w ów z dzi ał al noś ci operacy j nej ).
  Sta n na dzie ń
  30 cze rwca
  2018 r. (po zas tos ow ani u
  MSSF 15)*
  Kore k ta
  za stosowa nia
  MSSF 15
  Sta n na dzie ń
  30 cze rwca
  2018 r. (przed zas tos ow ani em
  MSSF 15)  34

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  MSSF 15 Przychody z umów z klientami
  Wdrożenie Standard u ma wpływ na prezentację danych z tytułu opłat rocznych i kwartalnych pobieranych od
  klientów na mocy umów lub regulaminów w śródrocznych sprawozdaniach finansowych. Opłaty te dotychczas
  były prezentowane jako „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”, nato miast zgodnie z MSSF 15 kwoty te
  są prezentowane w pozycji „Zobowiązania z tytułu świadcz onych usług”. Grupa zdecydowała również
  o zmianie prezentacji niezafakturowanych przychodów dotyczących sprzedaży informacji oraz kalkulacji
  stawek referencyjnych, kt óre dotychczas były prezentowane jako „Należności handlowe oraz pozostałe
  należności”, lecz z uwagi na spełnienie zobowiązania przez Grupę wobec klienta przed otrzymaniem
  wynagrodzenia oraz faktu iż umowne prawo do wynagrodzenia powstaje w kolejnych okresa ch, Grupa
  przedstawia je w pozycji „Aktywa z tytułu świadczonych usług”.

  20. Zdarzenia po dacie bilansowej
  19 lipca 2018 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Polski Fundusz Rozwoju, Biuro Informacji
  Kredytowej i Instytut Analiz i Ratingu podpisały umowę inwestycyjną z zamiarem utworzenia wspólnej agencji
  ratingowej, której misją będzie wypełnienie luki w ofercie ratingowej skierowanej przede wszystkim do
  segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. Zamiarem GPW, PFR i BIK jest, aby struktur a akcjonariatu IAiR
  odzwierciedlała równy udział kapitałowy wszystkich tych podmiotów w IAiR po 1/3.

  35

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne s konsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawił Zarząd Giełdy Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A.:

  Marek Dietl – Prezes Zarz ądu ……………………………………..


  Jacek Fotek – Wic eprezes Zarządu ………………………………………


  Dariusz Kułakowski – Członek Zarządu ………………………………………
  Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych :


  Sylwia Sawicka – Główn a Księgowa ………………………… ……………
  Warszawa, 27 lipca 201 8 r.


  lipiec 2018 r.
  Skrócone śródroczne jednostkowe
  sprawozdanie finansowe
  Giełdy Papierów Wartościowych
  w Warszawie S.A.
  za okres 6 miesięcy zakończony 3 M czerwca 20N U r.  1

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)


  SPIS TREŚCI


  I. JEDNOSTKOWE SPRAWOZD ANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ................................ ................................ 2
  II. JEDNOSTKOWE SPRAWOZD ANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ................................ ........................ 4
  III. JEDNOSTKOWE SPRAWOZD ANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNY CH ................................ ........................ 5
  IV. JEDNOSTKOWE SPRAWOZD ANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ................................ .................. 7
  V. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZN EGO SPRAWOZDANIA FIN ANSOWEGO ............ 9
  1. PODSTAWA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSO WEGO ORAZ OPIS WAŻNI EJSZYCH STOSOWANYCH
  ZASAD RACHUNKOWOŚCI ................................ ................................ ........................... 9
  2. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁ E ................................ ................................ ...................... 14
  3. WARTOŚCI NIEMATERIALN E ................................ ................................ ....................... 14
  4. INWESTYCJE W JEDNOSTKACH ZALEŻNYC H, STOWARZYSZONYCH ORAZ INNYCH JEDNOSTKACH ............ 15
  5. ZMIANY WARTOŚCI SZACU NKOWYCH ................................ ................................ ............. 15
  6. AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ŚWIADCZONYC H USŁUG ................................ .................. 16
  7. PODATEK DOCHODOWY ................................ ................................ ............................ 17
  8. TRANSAKCJE Z JEDNOSTK AMI POWIĄZANYMI ................................ ................................ .... 18
  9. DYWIDENDA ................................ ................................ ................................ ........ 18
  10. WPŁYW POCZĄTKOWEGO ZA STOSOWANIA NOWYCH ST ANDARDÓW ................................ .......... 19
  11. ZDARZENIA PO DACIE BI LANSOWEJ ................................ ................................ ............. 21

  2

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  I. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

  Załączone noty stanowi ą integralną czę ść niniejszego skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania
  finansowego.
  30 cze rwrca
  2018 r.(ni ebadane)
  31 grudnia
  2017 r.
  Ak ty wa trwa łe 429 365 462 760
  Rzeczowe aktywa trwałe 2 95 510 96 269
  Wartości niematerialne 3 64 017 68 963
  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 4 11 652 36 959
  Inwestycje w jednostkach zależnych 4 253 058 254 985
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - 271
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej
  przez pozostałe całkowite dochody 204 -
  Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe 4 924 5 313
  Ak ty wa obrotowe 443 934 275 535
  Zapasy 60 56
  Należności handlowe oraz pozostałe należności 8.2. 99 723 26 272
  Aktywa z tytułu świadczonych usług 6 1 818 -
  Inne aktywa finansowe wyceniane
  wg zamortyzowanego kosztu 110 840 -
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 231 493 249 207
  AKTYWA RAZEM 873 299 738 295
  Nota
  Sta n na dzie ń  3

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  (CIĄG DALSZY)

  Załączone noty stanowi ą integralną czę ść niniejszeg o skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania
  finansowego. 30 cze rwrca
  2018 r.(ni ebadane)
  31 grudnia
  2017 r.
  Ka pita ł wła sny 480 559 450 887
  Kapitał podstawowy 63 865 63 865
  Pozostałe kapitały (125) (125)
  Zyski zatrzymane 416 819 387 147
  Zobowią za nia długote rminowe 250 535 253 744
  Zobowiązania z tytułu emisji obligacji 243 767 243 573
  Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 5 669 883
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 875 7 064
  Pozostałe zobowiązania długoterminowe 2 224 2 224
  Zobowią za nia k rótkote rminowe 142 205 33 664
  Zobowiązania z tytułu emisji obligacji 1 899 1 938
  Zobowiązania handlowe 9 766 11 954
  Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 5 6 722 8 481
  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
  od osób prawnych 7 779 5 685
  Zobowiązania z tytułu świadczonych usług 6 17 209 -
  Rozliczenia międzyokresowe - 21
  Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 5 68 211
  Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 9 98 762 5 374
  KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 873 299 738 295
  Nota
  Sta n na dzie ń  4

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  II. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH
  DOCHODÓW

  Załączone noty stanowi ą integralną czę ść niniejszego skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania
  finansowego. 2018 r.(ni ebadane) 2017 r.(ni ebadane) 2018 r.(ni ebadane) 2017 r.(ni ebadane)
  Przychody ze sprzedaży 46 570 50 900 95 446 104 452
  Koszty działalności operacyjnej (26 454) (24 557) (56 402) (54 031)
  Pozostałe przychody 94 303 703 501
  Strata z tytułu utraty wartości należności (391) - (1 427) -
  Pozostałe koszty (13) (808) (1 822) (4 177)
  Zy sk z dzia ła lności ope ra cy jne j 19 806 25 838 36 498 46 745
  Przychody finansowe 4 103 762 2 353 104 898 3 302
  Koszty finansowe (3 834) (1 921) (5 877) (4 692)
  Zy sk prze d opoda tkowa nie m 119 734 26 270 135 519 45 355
  Podatek dochodowy 7 (9 940) (4 718) (13 299) (8 966)
  Zy sk ne tto ok re su 109 794 21 552 122 220 36 389
  Ca łk owite dochody ra ze m 109 794 21 552 122 220 36 389
  Nota
  Ok re s 3 mie się cy
  za k ończony
  30 cze rwca
  Ok re s 6 mie się cy
  za k ończony
  30 cze rwca  5

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  III. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW
  PIENIĘŻNYCH

  Załączone noty stanowi ą integralną czę ść niniejszego skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania
  finans owego. 2018 r.(ni ebadane) 2017 r.(ni ebadane)
  Prze pły wy pie nię żne ne tto z dzia ła lności ope ra cy j ne j : 40 306 39 248
  Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej przed
  opodatkowaniem 57 034 66 794
  Zysk netto okresu 122 220 36 389
  Korekty: (65 186) 30 405
  Podatek dochodowy 13 299 8 966
  Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 2 5 125 4 673
  Amortyzacja wartości niematerialnych 3 5 038 5 039
  (Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych 264 212
  (Zysk)/strata na sprzedaży rzeczowych aktywów
  trwałych i wartości niematerialnych (108) (13)
  (Zysk)/strata netto na działalności inwestycyjnej 4 (32 239) -
  Wynik na odpisach aktualizujących wartość inwestycji
  w inne jednostki 1 994 11
  (Przychody)/koszty finansowe z tytułu innych aktywów
  finansowych wycenianych wg zamortyzowanego
  kosztu
  (603) -
  Przychody finansowe z tytułu dywidend 8.2. (69 697) (1 266)
  Przychody z odsetek od lokat (1 430) (2 031)
  Przychody z odsetek od udzielonych pożyczek - (46)
  Odsetki z tytułu emisji obligacji 3 811 3 486
  Pozostałe (8) (140)
  Zmiana stanu aktywów i zobowiązań: 9 368 11 514
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
  (aktywa) 389 (2 083)
  (Zwiększenie)/zmniejszenie stanu zapasów (4) 8
  (Zwiększenie)/zmniejszenie stanu należności
  handlowych i pozostałych należności
  (z wyłączeniem należności z tyt. dywidend)
  (2 027) (6 574)
  (Zwiększenie)/zmniejszenie stanu
  aktywów z tytułu świadczonych usług (1 818) -
  Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu zobowiązań
  handlowych (2 188) (1 573)
  Zwiększenie/(zmniejszenie) zobowiązań
  z tytułu świadczeń pracowniczych 5 (1 973) (1 596)
  Zwiększenie/(zmniejszenie) zobowiązań
  z tytułu świadczonych usług 17 188 22 193
  Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu pozostałych
  zobowiązań (z wyłączeniem zobowiązań
  inwestycyjnych i z tyt. dywidendy) (57) 1 139
  Zmiana netto rezerw na zobowiązania
  i inne obciążenia (143) -
  Zaliczki otrzymane od jednostek powiązanych
  w ramach PGK 3 151 -
  Podatek dochodowy (zapłacony)/zwrócony (19 879) (27 546)
  Ok re s 6 mie się cy
  za k ończony 30 cze rwca Nota  6

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW
  PIENIĘŻNYCH (CIĄG DALSZY)

  Załączone noty stanowi ą integralną czę ść niniejszego skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania
  fina nsowego.
  2018 r.(ni ebadane) 2017 r.(ni ebadane)
  Prze pły wy pie nię żne z dzia ła lności inwe sty cy jne j: (54 100) (13 265)
  Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz zaliczki na
  poczet rzeczowych aktywów trwałych (2 814) (4 037)
  Nabycie wartości niematerialnych oraz zaliczki na poczet
  wartości niematerialnych (517) (1 835)
  Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
  i wartości niematerialnych 120 474
  Zbycie aktywów finansowych przeznaczonych do
  sprzedaży 57 546 -
  Nabycie innych aktywów finansowych wycenianych
  wg zamortyzowanego kosztu (110 237) -
  Udzielone pożyczki - (10 000)
  Odsetki otrzymane 1 430 2 031
  Dywidendy otrzymane 8.2. 372 102
  Prze pły wy pie nię żne z dzia ła lności fina nsowe j: (3 655) (4 553)
  Wypłata odsetek (3 655) (3 998)
  Wpływy z tytułu emisji obligacji - 119 929
  Wykup wyemitowanych obligacji - (120 484)
  (Zmnie jsze nie )/zwię k sze nie ne tto sta nu środk ów
  pie nię żny ch i ich e k wiwa le ntów (17 449) 21 430
  Wpływ zmian kursów walut na saldo środków
  pieniężnych w walutach (264) (212)
  Środk i pie nię żne i ich e k wiwa le nty
  na począ te k ok re su 249 207 267 789
  Środk i pie nię żne i ich e k wiwa le nty
  na k onie c ok re su 231 493 289 007
  Nota
  Ok re s 6 mie się cy
  za k ończony 30 cze rwca  7

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  IV. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE
  WŁASNYM


  Załączone noty stanowi ą integralną czę ść niniejszego skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdani a
  finansowego.
  Kapitał podstawowy P ozostałe kapitały Zyski zatrzymane
  Sta n na dzie ń 31 grudnia 2017 r. 63 865 (125) 387 147 450 887
  Korekta początkowego
  zastosowania MSSF 9 - - (210) (210)
  Sta n na dzie ń 1 sty cznia 2018 r.
  (dane przekształcone) 63 865 (125) 386 937 450 677
  Dywidendy - - (92 338) (92 338)
  Tra nsa k cje z wła ścicie la mi uję te
  be zpośre dnio w k a pita le wła sny m - - (92 338) (92 338)
  Zysk netto za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 r.
  - - 122 220 122 220
  Ca łk owite dochody za ok re s
  6 mie się cy za k ończony
  30 cze rwca 2018 r. (niebadane)
  - - 122 220 122 220
  Sta n na dzie ń 30 cze rwca 2018 r.
  (niebadane) 63 865 (125) 416 819 480 559
  Razemkapitał własny Kapitał podstawowy P ozostałe kapitały Zyski zatrzymane
  Sta n na dzie ń 31 grudnia 2016 r. 63 865 (114) 408 351 472 102
  Dywidendy - - (90 239) (90 239)
  Tra nsa k cje z wła ścicie la mi uję te
  be zpośre dnio w k a pita le wła sny m - - (90 239) (90 239)
  - Zysk netto za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r. - - 69 033 69 033
  Inne całkowite dochody - (11) - (11)
  Ca łk owite dochody za rok
  za k ończony 31 grudnia 2017 r. - (11) 69 033 69 022
  Inne zmia ny w k a pita le - - 2 2
  Sta n na dzie ń 31 grudnia 2017 r. 63 865 (125) 387 147 450 887
  Razemkapitał własny  8

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE
  WŁASNYM (CIĄG DALSZY)

  Załączone noty stanowi ą integralną c zęść niniejszego skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania
  finansowego.
  Kapitał podstawowy P ozostałe kapitały Zyski zatrzymane
  Sta n na dzie ń 31 grudnia 2016 r. 63 865 (114) 408 351 472 102
  Dywidendy - - (90 239) (90 239)
  Tra nsa k cje z wła ścicie la mi uję te
  be zpośre dnio w k a pita le wła sny m - - (90 239) (90 239)
  Zysk netto za okres sześciu
  miesięcy zakończony
  30 czerwca 2017 r.
  - - 36 389 36 389
  Ca łk owite dochody za ok re s
  6 mie się cy za k ończony
  30 cze rwca 2017 r. (niebadane)
  - - 36 389 36 389
  Sta n na dzie ń 30 cze rwca 2017 r.
  (niebadane) 63 865 (114) 354 501 418 252
  Razemkapitał własny  9

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  V. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego oraz opis
  ważniejszych stosowanych zasad rachunkowośc i
  Niniejsze skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Wartościowych
  w Warszawie S.A. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34
  „Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa” zatwierdzonym przez Unię E uropejską. Niniejsze sprawozdanie
  finansowe nie zawiera wszystkich informacji wymaganych dla kompletnych sprawozdań finansowych
  sporządzonych zgodnie z MSSF EU.
  GPW w notach do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Giełdy Papierów Wartościowych
  w Warszawie S.A. zawarła, zdaniem Zarządu Giełdy , wszystkie istotne informacje potrzebne dla właściwej
  oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 3 0 czerwca 201 8 r. oraz w yniku finansowego za okres
  od 1 stycznia 201 8 r. do 30 czerwca 201 8 r.
  Niniejsze skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
  kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień
  sporządzenia niniejszego skróconego śródrocznego skonsoli dowanego sprawozdania finansowego Zarząd
  Giełdy nie stwierdza istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez
  Spółkę .
  Przygotowując skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe, Spółka stosowała te same zasady
  rachunkowości, co opisane w sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2017 r., za wyjątkiem
  zmian wynikających z zastosowania nowych standardów jak opisano poniżej. Skrócone śródroczne
  jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesię cy zakończony 30 czerwca 201 8 r. powinno być
  czytane łącznie z jednostkowym sprawozdaniem finansow ym za rok zakończony 31 grudnia 201 7 r.
  Dla sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się z dniem 1 stycznia 201 8 r. efektywne
  są następujące zmiany do istniejących standardów, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską:
  1) MSSF 9 „Instrumenty finansowe”,
  2) MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” ,
  3) Zmiany do MSSF 2014 – 2016 ,
  4) Zmiany do MSSF 2 „Płatności na bazie akc ji”,
  5) KIMSF 22 „Transakcje w Obcej Walucie oraz Zaliczki” ,
  6) Zmiany do MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne”.
  W związku z implementacją powyższych Standardów, polityka rachunkowości Spółki opisana w nocie 2.8
  i 2. 19 w sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. została zaktualizowana
  w następujących elementach:
  2.8 Aktywa finansowe
  2.8.1. Klasyfikacja i wycena aktywów finansowych
  Spółka zalicza swoje aktywa finansowe do następujących k ategorii:
   aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu,
   aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy ,
   aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody.
  10

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Powyższej klasyfikacji dokonuje się na moment początkowego ujęcia. O przynależności do danej kategorii
  decyduje:
   model biznesowy zarządzania danym portfelem aktywów ,
   ocena warunków kontraktowych danego aktywa finansowego.
  2.8.1.1 Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
  Składnik aktywów finansowych zal icza się do kategorii „Aktywów finansowych wycenianych wg
  zamortyzowanego kosztu" , jeśli spełnione są oba następujące warunki:
   jest on utrzymywany zgodnie z modelem biznesowym, którego celem jest utrzymywanie aktywów
  finansowych dla uzyskiwania przepływów pieniężnych wynikających z umowy,
   warunki umowy dotyczącej go powodują powstawanie w określonych terminach przepływów
  pieniężnych, które są jedynie spłatą kwoty głównej i odsetek od kwoty głównej pozostałej do spłaty.
  „Aktywa finansowe wycen iane wg zamortyzowanego kosztu" , z wyłączeniem należności handlowych, są
  początkowo ujmowane według wartości godziwej powiększonej o bezpośrednio dające się przyporządkować
  koszty transakcyjne. Należności handlowe , które nie mają istotnego komponentu finansowania ,
  w początkowym ujęciu wycenia się w ich cenie transakcyjnej . Zgodnie z nazwą kategorii, w ycena w terminie
  późniejszym odbywa się według zamortyzowanego kosztu, z zastosowaniem metody efektywn ej stopy
  procentowej, po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.
  Odsetki od aktywów finans owych zaliczonych do kategorii „ Aktywów finansowych wycenianych wg
  zamortyzowanego kosztu", naliczane metodą efektywnej stopy proce ntowej, ujmowane są w zysku lub stracie
  bieżącego okresu w przychodach finansowych.
  Do kategorii „ Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu ” zalicza się :
   środki pieniężne i ich ekwiwalenty,
   należności handlowe,
   inne należności oraz
   inne aktywa f inansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu (w tym m.in.: obligacje korporacyjne
  i certyfikaty depozytowe nabyte z zamiarem utrzymywania ich do terminu wymagalności).
  2.8.1.2 Aktywa finansowe wycenian e w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochod y
  Składnik aktywów finansowych zalicza się do „Aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez
  pozostałe całkowite dochody", jeżeli spełni one są oba poniższe warunki:
   jest on utrzymywany zgodnie z modelem biznesowym, którego celem jest zarówno otrzymywanie
  przepływów pieniężnych wynikających z umowy, jak i sprzedaż składników aktywów finansowych,
   warunki umowy dotyczącej go powodują powstawanie w określonych terminach przepływów
  pieniężnych, które są jedynie spłatą kwoty głównej i odsetek od kwoty głównej pozostałej do spłaty.
  „Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody" stanowią
  w szczególności akcje i udziały w podmiotach, gdzie Spółka nie sprawuje kontroli ani nie wywiera znaczącego
  wpływu. Z alicza się je do aktywów trwałych, o ile Spółka nie zamierza zbyć ich w ciągu 12 miesięcy od dnia
  bilansowego.
  „Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody " są początkowo
  ujmowane według wartoś ci godziwej powiększonej o bez pośrednio dające się przyporządkować koszty
  transakcyjne.
  Po początkowym ujęciu są również wyceniane w wartości godziwej, a skutki zmiany wartości godziwej (inne
  niż odpisy z tytułu utrat y wartości oraz zysków lub strat z tytułu różnic kursowych) są ujmowane w innych
  całkowitych dochodach i prezentowane w kapitale własnym jako pozostałe kapitały. Na dzień wyłączenia
  inwestycji z ksiąg rachunkowych skumulowaną wartość zysków lub strat ujęty ch w kapitale własnym przenosi
  się do zysku lub straty bieżącego okresu.
  Dywidendy z tytułu instrumentów kapitałowych zaklasyfikowanych do kategorii „Aktywów finansowych
  wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody" ujmuje się w zysku lub stracie bieżącego  11

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  okresu w przychodach finansowych w momencie nabycia przez Spółkę prawa do otrzymania płatności. Zmiany
  wartości instrumentów kapitałowych zaklasyfikowanych do kategorii „Ak tywów finansowych wycenianych
  w wartości godziwej przez pozos tałe całkowite dochody" ujmuje się natomiast w innych całkowitych
  dochodach.
  Wartość godziwa instrumentów kapitałowych notowanych na aktywnym rynku wynika z ich bieżącej ceny
  zakupu. Wartość godziwą akcji ustala się na podstawie notowań giełdowych. Jeżeli rynek na dany składnik
  aktywów finansowych oraz nienotowanych papierów wartościowych nie jest aktywny, Spółka ustala wartość
  godziwą stosując techniki wyceny. Obejmują one wykorzystanie niedawno przeprowadzonych na normalnych
  zasadach rynkowych transakcji, odwołanie się do innych instrumentów, które są w zasadzie identyczne,
  analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych, w jak największym stopniu wykorzystując informacje
  rynkowe, a w jak najmniejszym polegając na informacjach pochodzących od Spółki .
  Hierar chia wartości godziwej
  Spółka dokonuje klasyfikacji wyceny wartości godziwej przy zastosowaniu hierarchii wartości godziwej
  odzwierciedlającej istotność poszczególnych danych wejściowych wpływających na wycenę. Obowiązują
  następujące poziomy hierarchii wartości godziwej:
   ceny notowane (niekorygowane) na aktywnych rynkach dla identycznych aktywów bądź
  zobowiązań ( poziom 1 ),
   dane wejściowe inne niż notowania objęte zakresem poziomu 1 możliwe do stwierdzenia
  lub zaobserwowania dla składnika aktywów bądź zobowiązań, bezpośrednio (tzn. w po staci cen)
  lub pośrednio (tzn. na podstawie wyliczeń opartych na cenach) ( poziom 2 ),
   dane wejściowe dla składnika aktywów bądź zobowiązań nieoparte na możliwych do
  zaobserwowania danych rynkowych (tzn. dane niemożliwe do zaobserwowania) ( poziom 3 ).
  2.8.2. Utrata wartości aktywów finansowych
  Na każdy dzień bilansowy Spółka ujmuje odpis z tytułu utraty wartości (odpis na oczekiwane straty kredytowe)
  aktywów finansowych. Jeżeli ryzyko kredytowe związane z danym instrumentem finansowym znacznie wzrosło
  od momentu początkowego ujęcia , Spółka wycenia odpis na oczekiwane straty kredytowe
  z tytułu instrumentu finansowego w kwocie równej oczekiwanym stratom k redytowym w całym okresie życia .
  Jeżeli na dzień sprawozdawczy ryzyko kredytowe związane z instrumentem finansowym nie wzrosło znacząco
  od momentu początkowego ujęcia, Spółka wycenia odpis na oczekiwane straty kredytowe z tytułu tego
  instrumentu finansowego w kwocie równej 12 -miesięcznym oczekiwanym stratom kredytowym.
  W przypadku aktywów finansowych wyceni anych wg zamortyzowanego kosztu za wyjątkiem należności
  handlowych, Spółka wycenia odpis z tytułu straty na tych instrumentach finansowych w kwocie równej
  12 -miesięcznym oczekiwanym stratom kredytowym ze względu na niskie ryzyko kredytowe związane z tymi
  instrumentami finansowymi. Spółka uznaje, że środki pieniężne i ich ekwiwalenty, inne należności i inne
  aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu posiadają niskie ryzyko kredytowe, gdyż
  akceptowane są jedynie podmioty, w tym banki i instytucje f inansowe posiadające rating na wysokim poziomie
  i stabilną sytuację rynkową, tj. o ratingu według Moody’s powyżej Baa2.
  Ze względu na fakt, że należności handlowe Spółki nie posiadają istotnego komponentu finansowania, odpis
  z tytułu utraty wartości należn ości handlowych obliczany jest na podstawie oczekiwanych strat kredytowych
  w całym okresie życia instrumentu finansowego .
  Spółka wycenia oczekiwane straty kredytowe z tytułu instrumentów finansowych w sposób uwzględniający:
   nieobciążoną i ważoną prawdopodobieństwem kwotę, którą ustala się, oceniając szereg możliwych
  wyników,
   wartość pieniądza w czasie,
   racjonalne i możliwe do udokumentowania informacje, które są dostępne bez nadmiernych kosztów
  lub starań na dzień sprawozdawczy, dotyczące przeszł ych zdarzeń, obecnych warunków
  i prognoz dotyczących przyszłych warunków gospodarczych.
  Na koniec każdego roku sprawozdawczego, bazując na danych historycznych dotyczących ściągalności
  należności od kontrahentów, Spółka dokonuje analizy statystycznej obej mującej należności handlowe
  w podziale na następujące kategorie odbiorców:  12

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

   Członków Giełdy,
   Emitentów ,
   pozostałych odbiorców .
  W kolejnym etapie analizy, Spółka przeprowadza analizę portfelową, kalkulując dla każdej grupy odbiorców
  matrycę odpisów w poszczególnych przedziałach wiekowych na podstawie oczekiwanych strat kredytowych
  w całym okresie życia należności. Wartość odpisów aktualizujących na należności, które na dzień bilansowy
  nie są zaległe, dla danej grupy odbiorców, w danym przedziale czaso wym (zaległości) równa jest iloczynowi:
   wartości należności handlowych na dzień bilansowy ,
   współczynnika prawdopodobieństwa niewypełnienia zobowiązania przez odbiorcę.
  Kwotę oczekiwanych strat kredytowych (lub kwotę odwrócenia odpisu ), jaka jest wym agana, aby dostosować
  odpis na oczekiwane straty kredytowe na dzień sprawozdawczy do kwoty, którą należy ująć, Spółka ujmuje
  w sprawozdaniu z całkowitych dochodów jako zysk lub stratę z tytułu utraty wartości należności .
  Kwotę odpisu na oczekiwane straty kredytowe z tytułu aktywów finansowych ujętych w kategorii „Aktywa
  finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu" ujmuje się jako pomniejszenie wartości księgowej brutto
  składnika aktywów finansowych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.
  Kwotę o dpis u na o czekiwane straty kredytowe z tytułu aktywów f inansowych ujętych w kategorii „ Aktywa
  finansowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody " ujmuje się w innych całkowitych
  dochodach i nie obniża on wartości księgowej składnika aktywów fi nansowych .
  Spółka podjęła decyzję o wdrożeniu standardu bez korygowania danych porównawczych (zastosowała
  zwolnienie przewidziane w pkt. 7.2.15 MSSF 9). Korekty związane z dostosowaniem do MSSF 9 zostały
  wprowadzone z dniem 1 stycznia 2018 r. przez kapitały własne (zyski zatrzymane).
  2. 19 Przychody
  2.19 .1 Przychody ze sprzedaży
  Przychody ze sprzedaży są ujmowane w wysokości ceny transakcyjnej w momencie przekazania
  przyrzeczonych w umowie usług na rzecz klienta, które ma miejsce wtedy, gdy klient uzyskuje kontrolę nad
  tymi składnikami. Wszelkie usługi sprzedawane w pakietach, które da się wyodrębnić w świetle zawartej
  z klientem umowy, Spółka ujmuje oddzielnie. Ponadto wszelkie upusty i rabaty dotyczące ceny transakcyjnej
  co do zasady są alokowane do poszczególnych elementów pakietu. Zależnie od spełnienia określonych
  kryteriów, przychody związane z wy odrębnionymi świadczeniami są:
   rozkładane w czasie, w sposób obrazujący wykonanie umowy przez jednostkę lub
   ujmowane jednorazowo, w momenci e spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia .
  Na etapie zawarcia umowy Spółka dokonuje analizy potencjalnej śc iągalności należności. Jeżeli w momencie
  zawarcia umowy nie jest "prawdopodobne", że jednostka uzyska wynagrodzenie z tytułu przyszłej realizacji
  zobowiązania do wykonania świadczenia, przychody nie są ujmowane aż do momentu wyjaśnienia wątpliwości
  dotyczą cych ściągalności należności .
  Ponadto, zgodnie z MSSF 15 koszty poniesione w celu pozyskania i zabezpieczenia kontraktu z klientem Spółka
  aktywuje i rozlicza w czasie przez okres konsumowania korzyści z tego kontraktu.
  Na podstawie MSSF 15 C3 b) Zarząd G iełdy zadecydował, że Standard zostanie wdrożony retrospektywnie
  z łącznym efektem pierwszego zastosowania ujętym w dniu pierwszego zastosowania (tj. w dniu 1 stycznia
  2018 r.) w kapitale własnym, zgodnie z paragrafami C7 -C8 Standardu. W wyniku przeprowad zonych analiz,
  nie zidentyfikowano, aby zastosowanie tego podejścia skutkowało korektą kapitałów własnych na dzień
  pierwszego zastosowania.
  W zakresie dopuszczalnych przez Standard uproszczeń, przewidzianych dla wdrożenia retrospektywnego
  z łącznym efekte m pierwszego zastosowania ujętym w kapitale własnym, Zarząd Giełdy zadecydował
  o skorzystaniu z uproszczenia zawartego w pkt C7 lit b, tj. że nie będzie retrospektywnie przekształcać umów,
  które zmieniły się przed datą pierwszego zastosowania (przed dniem 1 stycznia 2018 r.).
  13

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Przychody ze sprzedaży dzielą się na dwie główne kategorie:
   Przychody z rynku finansowego,
   Pozostałe przychody ze sprzedaży.

  W ramach przychodów z rynku finansowego Spółka wyróżnia:
   Przychody z obsługi obrotu
  Transakcje obejmują przychody od członków giełdy pobierane na podstawie Regulaminu Giełdy oraz
  Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu . Główną pozycją przychodów w tej grupie są opłaty
  transakcyjne . Opłaty te uzależnione są od wartości transakcji i liczby zrealizowanych zleceń oraz wolumenu
  obrotu, jak również od rodzaju instrumentu bę dącego przedmiotem tego obrotu.
  Oprócz prowizji od obrotu pobierane są opłaty ryczałtowe za dostęp i wykorzystanie systemu informatycznego
  Giełdy .
  Przychody z obsługi obrotu ujmowane są w miesiącu wykonania usług.
   Przychody od emitentów
  Obsługa emitentów obejmuje przychody od emitentów pobierane na podstawie Regulaminu Giełdy oraz
  Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Główną pozycją przychodów w tej grupie są roczne/kwart alne
  opłaty za notowanie papierów wartościowych , które rozkładane są w czasie i ujmowane liniowo przez okres
  świadczenia usług przez Spółkę . Pobrane od klientów opłaty roczne i kwartalne do rozliczenia w kolejnych
  okresach są prezentowane w śródroczny ch sprawozdaniach finansowych w pozycji „Zobowiązania z tytułu
  świadczonych usług” .
  Ponadto od emitentów pobierane są m.in. opłaty za dopuszczenie do obrotu oraz inne opłaty, które ujmowane
  są jednorazowo w momencie wykonania usługi .
   Przychody ze sprzedaży informacji
  Przychody ze sprzedaży informacji obejmują sprzedaż informacji giełdowych: danych giełdowych czasu
  rzeczywistego oraz danych statystyczno -historycznych w postaci codziennej prenumeraty za pośrednictwem
  poczty elektroniczne j, wydawnictw w wersji elektronicznej, kalkulacji indeksów oraz pozostałych kalkulacji
  i licencji na indeksy giełdowe. Sprzedaż informacji odbywa się na podstawie odrębnych umów zawieranych
  z dystrybutorami serwisów giełdowych, z członkami giełdy oraz z innymi organizacjami, g łównie instytucjami
  finansowymi. Powyższe przychody ujmowane są w miesiącu sprzedaży.
  Pozostałe przychody ze sprzedaży obejmują wszelkie inne usługi świadczone przez Spółkę takie, jak m.in. :
  najem pomieszczeń biurowych , usługi na rzecz spółek z GK GPW: księgowe, biurowe w zakresie IT,
  kancelaryjne, marketingowe . Powyższe przychody ujmowane są w miesiącu wykonania usługi.
  Dla sprawozdań finansowych Spółki rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2019 r. lub później , efektywne
  będą następujące nowe standardy:
  1) MSSF 16 „Leasing" - szacow any wpływ zmian nowego standardu na sprawozdanie finansowe Spółki
  został przedstawiony w nocie 2.1.2 w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.;
  2) KIMSF 23 „Niepewność związana z ujęciem podatku dochodowego”;
  3) Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe”;
  4) Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólnych przedsięwzięciach” ;
  5) Zmiany do MSSF 2015 – 2017.
  Ważne oszacowania i osądy księgowe dok onywane przez Zarząd Giełdy przy stosowaniu zasad rachunkowości
  Spółki oraz kluczowe źródła niepewności były takie same, jak te stosowane w jednostkowym sprawozdaniu
  finansowym na dzień 31 grudnia 201 7 r.
  14

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  2. Rzeczowe aktywa trwałe
  Tabela 1: Zmiany wartości księgowej netto poszczególnych kategorii rzeczowych aktywów trwałych

  Na dzień 3 0 czerwca 201 8 r. wartość zakontraktowany ch zobowiązań inwestycyjnych dotyczących rzeczowych
  aktywów trwałych wynosi ła 581 tys. zł i dotyczyła głównie przebudowy p omieszczeń w budynku GPW.
  Na dzień 31 grudnia 201 7 r. wartość zakontraktowanych nakładów inwestycyjnych dotyczących rzeczowych
  aktywów trwałych wynosiła 77 tys. zł i dotyczyła głównie przebudowy pomieszczeń w budynku GPW.
  3. Wartości niematerialne
  Tabela 2: Zmiany wartości księgowej netto poszczególnych kategorii wartości niematerialnych

  Na dzień 30 czerwca 201 8 r. wartość zakontraktowanych zobowiązań inwestycyjnych dotyczących wartości
  niematerialnych wynosi ła 896 tys. zł i dotyczy ła głównie wdrożenia nowego systemu do nadzoru obrotu oraz
  nowych funkc jonalności systemu notującego.
  Na dzień 31 grudnia 201 7 r. wartość ta wyniosła 1 203 tys. zł i dotyczyła głównie licencji Microsoft i systemu
  nadzoru obrotu. 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 r. (niebadane)
  12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r.
  Wa rtość k się gowa ne tto na począ te k ok re su 96 269 101 034
  Zwiększenia 4 378 4 630
  Zmniejszenia (12) -
  Amortyzacja (5 125) (9 395)
  Wa rtość k się gowa ne tto na k onie c ok re su 95 510 96 269
  Ok re s 6 miesięcy zakończony30 czerwca 2018 r.(niebadane)
  12 miesięcy zakończony31 grudnia 2017 r.
  Wa rtość k się gowa ne tto na począ te k ok re su 68 963 75 918
  Zwiększenia 92 3 583
  Zmniejszenia - (461)
  Amortyzacja (5 038) (10 077)
  Wa rtość k się gowa ne tto na k onie c ok re su 64 017 68 963
  Ok re s  15

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  4. Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych oraz
  innych jednostkach
  Na dzi eń 3 0 czerwca 201 8 r., Spółka posiadała udziały w następujących spółkach zależnych:
   Towarowa Giełda Energii S.A. („TGE”) (jednostka dominująca Grupy TGE) ,
   BondSpot S.A. („BondSpot”),
   GPW Benchmark S.A. („GPW B”, dawniej GPW Centrum Usług S.A. ),
   Instytut Analiz i Ratingu S.A. („IAiR”).
  Na dzień 30 czerwca 2018 r. Spółka dokonała odpisu aktualizującego wartość inwestycji w IAiR w kwocie
  1 927 tys. zł obniżając tym samym wartość inwestycji do kwoty 2 173 tys. zł. Odpis został zaprezentowany
  w kosztach finansowych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz na dzień 30 czerwca 201 8 r., Spółka posiadała udziały w następujących
  spółkach stowarzyszonych:
   Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (jednostka dominująca Grupy KDPW) ,
   Centrum Giełdowe S.A.
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. Spółka posiadała udziały w spółce stowarzyszonej Aquis Exchange Limited, które
  zostały sprzedane w czerwcu 2018 roku. Ich wartość księgowa na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz na dzień
  zbycia wynosiła 25 307 tys . zł. Sprzedaż akcji nastąpiła w dniu 14 czerwca 2018 r. po cenie 2,69 GBP za
  akcję. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 57 546 tys. zł (po pomniejszeniu o koszty transakcyjne w kwocie
  2 677 tys. zł). Zysk z tytułu sprzedaży akcji wyniósł 32 239 tys. zł i został zaprezentowany jako przychód
  finansowy w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.
  5. Zmiany wartości szacunkowych
  W okresie od 1 stycznia 201 8 r. do 30 czerwca 201 8 r. skorygowano salda odpisów aktualizujących składniki
  majątkowe o następujące kwoty:
  Tabela 3: Zmiany wartości szacunkowych

  Kwoty
  w ty s. zł
  Odpis a k tua lizują cy na le żności na dzie ń 31 grudnia 2017 r. 2 224
  Korekta początkowego zastosowania MSSF 9* 259
  Odpis a k tua lizują cy na le żności na dzie ń 1 sty cznia 2018 r. 2 483
  Utworzenie odpisu 1 561
  Należności spisane w trakcie okresu jako nieściągalne (108)
  Rozwiązanie niewykorzystanych odpisów (26)
  Odpis a k tua lizują cy na le żności na dzie ń 30 cze rwca 2018 r. 3 910
  * Grupa w droży ł a MSSF 9 z dni em 1 s ty czni a 2018 r. Skorzy s tał a z upros zczeni a odnoś ni e braku koni ecznoś ci
  przeks ztał cani a dany ch porów naw czy ch (pkt. 7.2.15 MSSF 9). Wi ęcej i nf ormacj i o przej ś ci u na MSSF 9 znaj duj e
  s i ę w noci e 10.  16

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Ponadto w okresie od 1 stycznia 201 8 r. do 30 czerwca 201 8 r. nastąpiły następujące zmiany szacunków
  w odniesieniu do rezerw:
   zmniejszenie rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych (głównie nagród rocznych)
  o kwotę 1 97 3 tys. zł (w ykorzystanie rezerwy w kwocie 5 044 tys. zł, rozwiązanie rezerw w kwocie
  194 tys. zł, zawiązanie rezerw w kwocie 3 265 tys. zł);
   zmniejszono rezerwę na sprawy sporne i pozostałe o kwotę 14 3 tys. zł (wykorzystanie 75 tys. zł,
  rozwiązanie 115 tys. zł, zawiązanie rezerw w kwocie 4 7 tys. zł).

  6. Aktywa i z obowiązania z tytułu świadczonych usług
  Tabela 4: Aktywa i zobowiązania z tytułu świadczonych usług

  Aktywa z tytułu świadczonych usług z rynku finansowego dotyczą sprzedaży informacji oraz przychodów
  z tytułu kalkulacji stawek referencyjnych. Na 31 grudnia 2017 r. były one prezentowane jako „Należności
  handlowe oraz pozostałe należności”. Więcej informa cji o przejściu na MSSF 15 znajduje się w nocie 1 0.
  Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu świadczonych usług z rynku finansowego dotyczą opłat rocznych
  i kwartalnych od uczestników rynków. Na 31 grudnia 2017 r. były one prezentowane jako „Rozliczenia
  międ zyokresowe przychodów”. Więcej informacji o przejściu na MSSF 15 znajduje się w nocie 10 .
  Z kwoty 21 tys. zł rozpoznanych jako Zobowiązania z tytułu świadczonych usług na 1 stycznia 2018 r.,
  21 tys. zł zostało rozpoznane jako przychód w okresie 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2018 r.
  30 cze rwca
  2018 r.(ni ebadane)
  1 sty cznia
  2018 r.* (dane
  przeks ztał cone)
  Sprzedaż informacji oraz przychody z tytułu
  kalkulacji stawek referencyjnych 1 680 769
  Rynek finansowy 1 680 769
  Pozostałe przychody 138 127
  Ra ze m a k ty wa z ty tułu świa dczony ch usług 1 818 896
  Obsługa obrotu 320 -
  Obsługa emitentów 9 276 -
  Sprzedaż informacji oraz przychody z tytułu
  kalkulacji stawek referencyjnych 7 469 -
  Rynek finansowy 17 065 -
  Pozostałe przychody 144 21
  Ra ze m zobowią za nia z ty tułu świa dczony ch usług 17 209 21
  Sta n na dzie ń
  * Grupa w droży ł a MSSF 15 z dni em 1 s ty czni a 2018 r. Zos tał on w drożony retros pekty w ni e z ł ączny m ef ektem
  pi erw s zego zas tos ow ani a uj ęty m w dni u 1 s ty czni a 2018 r.  17

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  7. Podatek dochodowy
  Tabela 5: Podział podatku dochodowego na część bieżącą i odroczoną

  Tabela 6: Uzgodnienie teoretycznego podatku wynikającego z zysku brutto i ustawowej stawki podatkowej
  do obciążenia z tytułu podatku dochodowego wykazanego w sprawozdaniu z całkowitych
  dochodów.

  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jako Spółka Reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową,
  jest podmiotem odpowiedzialnym za kalkulację i wpłacanie kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy od
  osób prawnych Poda tkowej Grupy Kapitałowej zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób
  prawnych. Na dzień 30 czerwca 2018 r. kwota należności GPW od spółek powiązanych wchodzących w skład
  PGK z tytułu podatku dochodowego rozliczanego w imieniu tych spółek wynio sła 3 277 tys. zł i została
  zaprezentowana w Sprawozdaniu z Sytuacji Finansowej w pozycji „Należności handlowe oraz pozostałe
  należności”.
  2018 r. 2017 r.
  Podatek dochodowy bieżący 16 439 13 368
  Podatek odroczony (3 140) (4 402)
  Raze m podate k dochodowy 13 299 8 966
  Okre s 6 mie się cy
  zakończony 30 cze rwca 2018 r. 2017 r.
  Zysk przed opodatkowaniem 135 519 45 355
  Stawka podatku dochodowego 19% 19%
  Poda te k dochodowy we dług usta wowe j sta wk i poda tkowe j 25 749 8 617
  Efe k t poda tkowy : (12 450) 349
  Kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów 792 589
  Niepodlegających opodatkowaniu dochodów
  z tytułu dywidendy (13 242) (240)
  Obcią że nie wy nik u fina nsowe go z ty tułu poda tku
  dochodowe go 13 299 8 966
  Ok re s 6 mie się cy
  za k ończony 30 cze rwca  18

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  8. Transakcje z jednostkami powiązanymi
  8.1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi ze Skarbem
  Państwa
  Komisja Nadzoru Finansowego
  1 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów określające m. in. sposób wyliczania oraz
  sposób i terminy uiszczania opłat na rzecz KNF przez podmioty zobowiązane. Zgodnie z rozporządzeniem, d o
  dnia 31 sierpnia danego roku kalendarzowego, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego podaje do
  publicznej wiadomości, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru
  Finansowego wysokości stawek i wskaźników konie cznych do wyliczenia opłaty. Na tej podstawie podmioty
  zobowiązane do wniesienia opłaty wyliczą ostateczną wysokość opłaty rocznej należnej za dany rok i uiszczają
  ją w terminie do dnia 30 września danego roku kalendarzowego.
  W okresie 6 miesięcy zakończon ym 3 0 czerwca 201 8 r. koszty operacyjne GPW zawierają szacowany koszt
  rocznej opłaty w wysokości 4 805 tys. zł. Wysokość ww. opłaty, która obciążyła koszty GPW w okresie
  6 pierwszych miesięcy 201 7 r. wyniosła 6 260 tys. zł.
  8.2. Transakcje ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi
  10 maja 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Giełdowe S.A. podjęło decyzję
  o przeznaczeniu części zysku w kwocie 1 501 tys. zł na wypłatę dywidendy. Dywidenda przypadająca GPW
  wynosi 37 2 tys. zł. Dywidenda została wypłacona 3 0 maja 201 8 r.
  6 lipca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
  podjęło decyzję o nie wypłacaniu dywidendy z zysku za rok 2017 r.
  29 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Towarowa Giełda Energii S.A. podjęło decyzję
  o przeznaczeniu części zysku w kwocie 69 325 tys. zł na wypłatę dywidendy. Dywidenda w całości przypadła
  GPW i została wypłacona 19 lipca 2018 r. Na dzień 30 czerwca 2018 r. GPW posiadało należności z tego tytułu
  w kwocie 69 325 tys. zł , które zostały wykazane w pozycji „Należności handlowe oraz pozostałe należności ”.

  9. Dywidenda
  19 czerwca 201 8 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki
  za 201 7 r., w tym postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 92 338 tys. zł. Wysokość dywidendy
  przypadającej na jedną akcję wyniesie 2,20 zł. Dzień dywidendy usta lono na 19 lipca 201 8 r., a dzień wypłaty
  dywidendy na 2 sierpnia 201 8 r.
  Zobowiązanie z tytułu wypłaty dywidendy zostało zaprezentowane w pozostałych zobowiązaniach
  krótkoterminowych Spółki na dzień 30 czerwca 2018 r. w kwocie 92 498 tys. zł. Dywidenda na leżna Skarbowi
  Państwa wynosi 32 315 tys. zł.
  19

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  10 . Wpływ początkowego zastosowania nowych standardów
  Tabela 7: Wpływ korekt na wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji fina nsowej na dzień 1 stycznia 2018 r.
  Ak ty wa trwa łe 462 760 49 462 809
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 2) - 49 49
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 1) 271 (271) -
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości
  godziwej przez pozostałe całkowite dochody 1) - 271 271
  Ak ty wa obrotowe 275 535 (259) 275 276
  Należności handlowe oraz pozostałe
  należności 2), 4) 26 272 (1 155) 25 117
  Aktywa z tytułu świadczonych usług 4) - 896 896
  AKTYWA RAZEM 738 295 (210) 738 085
  Ka pita ł wła sny 450 887 (210) 450 677
  Zyski zatrzymane 2) 387 147 (210) 386 937
  Zobowią za nia długote rminowe 253 744 - 253 744
  Zobowią za nia k rótkote rminowe : 33 664 - 33 664
  Zobowiązania z tytułu świadczonych usług 3) - 21 21
  Rozliczenia międzyokresowe 3) 21 (21) -
  KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 738 295 (210) 738 085
  Sta n na dzie ń
  31 grudnia
  2017 r. a)
  Korekt a
  począt kowego
  zast osowania
  MSSF 9 i MSSF 15
  Sta n na dzie ń
  1 sty cznia
  2018 r.(dane
  przeks ztał cone)
  a) Grupa w droży ł a MSSF 9 i MSSF 15 poczy naj ąc od 1 s ty czni a 2018 r. Zarząd zdecy dow ał o s korzy s tani u z upros zczeni a zaw artego
  w pkt. 7.2.15 MSSF 9 i ni e dokonał przeks ztał ceni a okres ów prów naw czy ch. MSSF 15 zos tał w drożony retros pekty w ni e z ł ączny m
  ef ektem pi erw s zego zas tos ow ani a uj ęty m w dni u 1 s ty czni a 2018 r.
  1) MSSF 9 - rekl as y f i kacj a do now y ch kategori i akty w ów f i nans ow y ch
  2) MSSF 9 - w zros t odpi s ów aktual i zuj ący ch z ty tuł u utraty w artoś ci w oparci u o „koncepcj ę s trat oczeki w any ch"
  3) MSSF 15 - zmi ana prezentacj i zobow i ązań z ty tuł u pobi erany ch opł at roczny ch i kw artal ny ch do pozy cj i
  „Zobow i ązani a z ty tuł u ś w i adczony ch us ł ug"
  4) MSSF 15 - zmi ana prezentacj i przy chodów os zacow any ch j es zcze ni e zaf akturow any ch do pozy cj i "Akty w a z ty tuł u ś w i adczony ch
  us ł ug"  20

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Tabela 8: Wpływ zastosowania MSSF 15 ma wybrane pozycje sprawozdani a z sytuacji finansowej na dzień
  30 czerwca 2018 r.

  Od 1 stycznia 2018 r. odpis na oczekiwane straty kredytowe ujmowany jest w sprawozdaniu z całkowitych
  dochodów w pozycji „Strata z tytułu utraty wartości należności handlowych (w poprzednich latach w pozycji
  „Pozostałe koszty”).
  MSSF 9 Instrumenty finansowe
  Posiadane przez Spółkę aktywa finansowe w postaci udziałów mniejszościowych w spółkach Sibex, Innex i IRK
  (ujmowane dotychczas w aktywach finansowych dostępnych do sprzedaży) od 1 stycznia 2018 r.
  prezentowane są jako aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez pozostałe całkowite doch ody,
  ponieważ nie są one przeznaczone do obrotu, ani nie są warunkową zapłatą ujętą przez jednostkę przejmującą
  w ramach połączenia jednostek.
  MSSF 9 wprowadza fundamentalną zmianę w zakresie pomiaru utraty wartości aktywów finansowych. Zgodnie
  z nowym Standardem jednostki są zobowiązane do rozpoznawania i pomiaru u traty wartości w oparciu
  o „koncepcję strat oczekiwanych”, w miejsce dotychczasow ej „koncepcji strat poniesionych”. Zmiana ta ma
  wpływ głównie na oszacowanie odpisów aktualizujących na należności handlowe .
  Spółka przeprowadziła analizę portfelową, kalkulując dla każdej grupy odbiorców matrycę odpisów
  w poszczególnych przedziałach wi ekowych na podstawie oczekiwanych strat kredytowych w całym okresie
  życia należności. Spółka uznała, że wskaźniki niewypełnienia zobowiązania oszacowane na podstawie danych
  historycznych właściwie oddają prawdopodobieństwo braku spłaty należności handlowyc h w przyszłości,
  w związku z czym nie dokonywano ich korekt. Wstępnie oszacowane wskaźniki kształtują się na następujących
  poziomach:
   Członkowie Giełdy - od 0,02% dla należności niewymagalnych do 12,32% dla przeterminowanych
  od 181 do 365 dni,
   emitentci - od 2,19% dla należności niewymagalnych do 88,52% dla przeterminowanych od 181 do
  365 dni,
   u pozostałych odbiorców - od 1,28% dla należności niewymagalnych do 54,28% dla
  przeterminowanych od 181 dni do 365 dni.
  Na podstawie przygotowanej analizy , zmiana podejścia do rozpoznawania i pom iaru utraty wartości,
  spowodowała wzrost odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartość o kwotę 259 tys. zł oraz spade k kapitałów
  własnych o kwotę 210 tys. zł z uwzględnieniem aktywa z tytułu podatku odroczonego na dzień p rzejścia na
  MSSF 9 (1 stycznia 2018 r.).
  Ak ty wa obrotowe 443 934 - 443 934
  Należności handlowe oraz pozostałe
  należności 99 723 1 818 101 541
  Aktywa z tytułu świadczonych usług 1 818 (1 818) -
  Zobowią za nia k rótkote rminowe 142 265 - 142 265
  Zobowiązania z tytułu świadczonych usług 17 209 (17 209) -
  Rozliczenia międzyokresowe - 17 209 17 209
  * Brak w pł y w u zas tos ow ani a MSSF 15 na Spraw ozdani e z cał kow i ty ch dochodów . Brak i s totnego w pł y w u na Spraw ozdani e
  z przepł y w ów pi eni ężny ch (j edy ni e zmi ana prezentacy j na w ramach przepł y w ów z dzi ał al noś ci operacy j nej ).
  Sta n na dzie ń
  30 cze rwca
  2018 r. (po zas tos ow ani u
  MSSF 15)*
  Korekt a
  zast osowania
  MSSF 15
  Sta n na dzie ń
  30 cze rwca
  2018 r.(przed
  zas tos ow ani em
  MSSF 15)  21

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  MSSF 15 Przychody z umów z klientami
  Wdrożenie Standardu ma wpływ na prezentację danych z tytułu opłat rocznych i kwartalnych pobieranych od
  klientów na mocy umów lub regulaminów w śródroczny ch sprawozdaniach finansowych. Opłaty te dotychczas
  były prezentowane jako „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”, natomiast zgodnie z MSSF 15 kwoty te
  są prezentowane w pozycji „Zobowiązania z tytułu świadczonych usług”. Spółka zdecydowała również
  o zmi anie prezentacji niezafakturowanych przychodów dotyczących sprzedaży informacji oraz kalkulacji
  stawek referencyjnych, które dotychczas były prezentowane jako „ Należności handlowe oraz pozostałe
  należności ”, lecz z uwagi na spełnienie zobowiązania przez Sp ółkę wobec klienta przed otrzymaniem
  wynagrodzenia oraz faktu, iż umowne prawo do wynagrodzenia powstaje w kolejnych okresach , Spółka
  przedstawia je w pozycji „Aktywa z tytułu świadczonych usług”.

  11 . Zdarzenia po dacie bilansowej
  19 lipca 2018 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Polski Fundusz Rozwoju, Biuro Informacji
  Kredytowej i Instytut Analiz i Ratingu podpisały umowę inwestycyjną z zamiarem utworzenia wspólnej agencji
  ratingowej , której misją będz ie wypełnienie luki w ofercie ratingowej skierowanej przede wsz ystkim do
  segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. Zamiarem GPW, PFR i BIK jest, aby st ruktura akcjonariatu IAiR
  odzwierciedlała równy udział kapitałowy wszystkich tych podmiotów w IAiR po 1/3.

  22

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej)

  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe przedstawił Zarząd Giełdy Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A.:


  Marek Dietl – Prezes Zarządu ………………………………………


  Jacek Fotek – Wiceprezes Zarządu ………………………………………


  Dariusz Kułakowski – Członek Zarządu ………………………………………


  Podpis o soby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych :


  Sylwia Sawicka – Główn a Księgowa ………………………… ……………
  Warszawa, 27 lipca 201 8 r.
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  Six-month period ended 30 June
  2018 2017 2018 2017
  Sales revenue 172 583 178 669 40 884 41 839 Financial market 96 635 108 123 22 892 25 319 Trading 63 000 74 812 14 924 17 519 Listing 11 759 12 412 2 786 2 907 Information services and revenue from calculation of reference rates 21 876 20 899 5 182 4 894
  Commodity market 75 446 69 885 17 873 16 365 Trading 37 384 33 223 8 856 7 780 Register of certificates of origin 16 049 16 897 3 802 3 957 Clearing 21 783 19 594 5 160 4 588 Information services 230 171 54 40 Other revenue 502 661 119 155 Operating expenses 88 353 84 280 20 930 19 736 Other income 1 137 361 269 85 Impairment losses 1 851 - 438 - Other expenses 2 495 5 282 591 1 237 Operating profit 81 021 89 468 19 193 20 951 Financial income 50 058 2 932 11 858 686 Financial expenses 4 332 10 048 1 026 2 353 Share of profit of associates 5 218 4 540 1 236 1 063 Profit before income tax 131 965 86 892 31 262 20 347 Income tax expense 24 362 17 200 5 771 4 028 Profit for the period 107 603 69 692 25 490 16 320
  Basic / Diluted earnings per share [2] (PLN, EUR) 2,56 1,66 0,61 0,39
  EBITDA [3] 96 938 102 885 22 964 24 093
  30 June 2018 31 December 2017 30 June 2018 31 December 2017
  Non-current assets 578 568 596 354 132 650 142 980 Property, plant and equipment 108 245 110 784 24 818 26 561 Intangible assets 262 542 267 991 60 194 64 253 Investment in associates 199 929 207 389 45 838 49 723 Deferred tax assets 1 800 3 803 413 912 Available-for-sale financial assets - 271 - 65 Financial assets measured at fair value through other comprehensive income 204 - 47 -
  Prepayments 5 848 6 116 1 341 1 466 Current assets 693 410 550 699 158 981 132 034 Corporate income tax receivable 71 71 16 17 Trade and other receivables 68 509 64 096 15 707 15 367 Contract assets 1 946 - 446 - Financial assets measured at amortised cost 110 840 - 25 413 - Cash and cash equivalents 511 984 486 476 117 384 116 636 Other current assets 60 56 14 13 TOTAL ASSETS 1 271 978 1 147 053 291 631 275 013 Equity attributable to the shareholders of the parent entity 825 916 810 908 189 361 194 420
  Non-controlling interests 583 573 134 137 Non-current liabilities 256 484 259 951 58 805 62 325 Current liabilities 188 995 75 621 43 331 18 131 TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 1 271 978 1 147 053 291 631 275 013
  30 June 2018 30 June 2017
  56,2% 57,6%
  46,9% 50,1%
  25,0% 20,4%
  29,7% 42,1% Debt to equity (Interest-bearing liabilities [1]/Equity) [1] interest and principal payable
  Return on quity (ROE) (Net profit for the last 12 months / Average equity at the beginning and at the end of the last 12 month period
  [2] Based on total net profit
  [3] EBITDA = operating profit + depreciation and amortisation
  Selected data in the statement of financial position, consolidated, under IFRS, audited
  As at
  PLN'000 EUR'000 [1]
  [1] Based on the average EUR/PLN exchange rate of the National Bank of Poland as at 30.06.2018 (1 EUR = 4.3616 PLN) and 31.12.2017 (1 EUR = 4.1709 PLN).
  Selected financial ratios of the Group
  Year ended / As at
  EBITDA margin (EBITDA/Sales revenue)
  Operating profit margin (Operating profit/Sales revenue)
  [1] Based on the half-year average EUR/PLN exchange rate published by the National Bank of Poland (1 EUR = 4.2213 PLN in H1 2018 and 1 EUR = 4.2704 PLN in H1 2017)
  SELECTED CONSOLIDATED FINANCIAL DATA OF THE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. GROUP
  Selected data in the statement of comprehensive income, consolidated, under IFRS, audited
  PLN'000 EUR'000 [1]


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  2018 2017 2018 2017
  Przychody ze sprzedaży 172 583 178 669 40 884 41 839 Rynek finansowy 96 635 108 123 22 892 25 319 Przychody z obsługi obrotu 63 000 74 812 14 924 17 519 Przychody z obsługi emitentów 11 759 12 412 2 786 2 907 Sprzedaż informacji oraz przychody z tytułu kalkulacji stawek referencyjnych 21 876 20 899 5 182 4 894
  Rynek towarowy 75 446 69 885 17 873 16 365 Przychody z obsługi obrotu 37 384 33 223 8 856 7 780 Prowadzenie RŚP 16 049 16 897 3 802 3 957 Rozliczenia transakcji 21 783 19 594 5 160 4 588 Przychody ze sprzedaży informacji 230 171 54 40 Przychody pozostałe 502 661 119 155 Koszty działalności operacyjnej 88 353 84 280 20 930 19 736 Pozostałe przychody 1 137 361 269 85 Strata z tytułu utraty wartości należności 1 851 - 438 - Pozostałe koszty 2 495 5 282 591 1 237 Zysk z działalności operacyjnej 81 021 89 468 19 193 20 951 Przychody finansowe 50 058 2 932 11 858 686 Koszty finansowe 4 332 10 048 1 026 2 353 Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych 5 218 4 540 1 236 1 063 Zysk przed opodatkowaniem 131 965 86 892 31 262 20 347 Podatek dochodowy 24 362 17 200 5 771 4 028 Zysk netto za okres 107 603 69 692 25 490 16 320 Podstawowy / rozwodniony zysk na akcję [2] (w PLN, EUR) 2,56 1,66 0,61 0,39 - - EBITDA [3] 96 938 102 885 22 964 24 093
  30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017
  Aktywa trwałe 578 568 596 354 132 650 142 980 Rzeczowe aktywa trwałe 108 245 110 784 24 818 26 561 Wartości niematerialne 262 542 267 991 60 194 64 253 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 199 929 207 389 45 838 49 723 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 800 3 803 413 912 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - 271 - 65 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 204 - 47 -
  Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe 5 848 6 116 1 341 1 466 Aktywa obrotowe 693 410 550 699 158 981 132 034 Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 71 71 16 17 Należności handlowe oraz pozostałe należności 68 509 64 096 15 707 15 367 Aktywa z tytułu świadczonych usług 1 946 - 446 - Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 110 840 - 25 413 - Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - - - - Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 511 984 486 476 117 384 116 636 Pozostałe aktywa obrotowe 60 56 14 13 AKTYWA RAZEM 1 271 978 1 147 053 291 631 275 013 Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 825 916 810 908 189 361 194 420 Udziały niekontrolujące 583 573 134 137 Zobowiązania długoterminowe 256 484 259 951 58 805 62 325 Zobowiązania krótkoterminowe 188 995 75 621 43 331 18 131 KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 1 271 978 1 147 053 291 631 275 013
  30 czerwca 2018 30 czerwca 2017
  56,2% 57,6%
  46,9% 50,1%
  25,0% 20,4%
  29,7% 42,1%
  [1] Wykorzystano średnią kursu EUR/PLN za okres 6 miesięcy publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,2213 PLN w 2018 r. oraz 1 EUR = 4,2704 PLN w 2017 r.).
  WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.
  Wybrane dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowane, zgodne z MSSF, zaudytowane
  Okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca
  w tys. zł w tys. euro [1]
  Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) (Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy)
  [2] Obliczony w oparciu o całkowity zysk netto.
  [3] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja.
  Wybrane dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowane, zgodne z MSSF, zaudytowane
  Stan na dzień
  w tys. zł w tys. euro [1]
  [1] Wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 30.06.2018 r. (1 EUR = 4,3616 PLN) oraz 31.12.2017 r. (1 EUR = 4,1709 PLN).
  Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej
  Okres 6 miesięcy zakończony/ Stan na dzień
  Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży)
  Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży)
  Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Zobowiązania oprocentowane [12]/ Kapitał własny) [1] zobowiązania z tytułu odsetek oraz z tytułu zwrotu kapitału pożyczkowego


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
ISIN:PLGPW0000017
NIP:526-02-50-972
EKD: 66.11 zarządzanie rynkami finansowymi
Adres: ul. Książęca 4 00-498 Warszawa
Telefon:+48 22 6283232
www:www.gpw.pl
Kalendarium raportów
2021-08-12Raport półroczny
2021-11-09Raport za III kwartał
2021-09-16Raport półroczny
2021-09-16Raport półroczny
2021-11-09Raport za III kwartał
Komentarze o spółce GIEŁDA PAPIERÓW ...
2021-08-04 21-08-46
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor