Raport.

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (4/2018) Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych o podjęciu decyzji o przygotowaniu wstępnej, niewiążącej propozycji zakupu części udziałów w Tel Aviv Stock Exchange oraz o złożeniu wstępnej, niewiążącej ofe

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW", "Spółka"), działając na podstawie art. 17 ust. 1, 4 i 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 203/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("MAR"), w związku z ustaniem przesłanek opóźnienia informacji poufnych przekazuje poniższe informacje poufne dotyczące podjęcia decyzji przez Spółkę w dniu 9 lutego 2018 r. o przygotowaniu wstępnej, niewiążącej propozycji zakupu części udziałów w Tel Aviv Stock Exchange ("Informacja Poufna z 9 lutego") oraz informację poufną dotyczącą złożenia wstępnej, niewiążącej oferty zakupu części udziałów w Tel Aviv Stock Exchange w dniu 28 lutego ("Informacja Poufna z 28 lutego") do publicznej wiadomości.
Treść informacji poufnej, która została opóźniona 9 lutego 2018 roku na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR:
"Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW", "Spółka") informuje, iż w dniu 9 lutego
2018 r. Zarząd Giełdy podjął decyzję o przygotowaniu wstępnej, niewiążącej propozycji zakupu 71,7% udziałów w Tel Aviv Stock Exchange ("TASE") wraz z Polskim Funduszem Rozwoju ("PFR"). Na ten moment nie zapadła decyzja o ewentualnym podziale udziałów pomiędzy GPW, a PFR.
GPW zwraca jednocześnie uwagę, że rozpoczęcie powyższego procesu nie oznacza, że zostaną podjęte dalsze czynności związane ze złożeniem oferty zakupu części udziałów. Ponadto, na tym etapie GPW nie uzyskała zgód korporacyjnych i innych ewentualnych zgód wymaganych prawem w zakresie potencjalnego nabycia aktywów.
O ewentualnej decyzji dotyczącej złożenia dalszych dokumentów Spółka będzie informować odrębnym raportem ESPI."
Treść informacji poufnej, która została opóźniona 28 lutego 2018 roku na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR:
"Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW", "Spółka") informuje, że Zarząd GPW w dniu 28 lutego 2018 r. podjął decyzję o złożeniu wstępnej, niewiążącej, wspólnej wraz z Polskim Funduszem Rozwoju ("PFR") oferty zakupu 71,7% udziałów w Tel Aviv Stock Exchange ("TASE").
Oferta na tym etapie ma charakter wstępny i niewiążący i nie zobowiązuje żadnej ze stron do rozpoczęcia negocjacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia oferty przez TASE w następnym etapie GPW, PFR i TASE mogą podjąć dalsze rozmowy i negocjacje.
Na tym etapie ujawnienie szczegółów złożonej oferty mogłoby negatywnie wpłynąć na pozycję negocjacyjną w ewentualnym dalszym procesie. Spółka poinformuje o ewentualnych dalszych etapach procesu inwestycyjnego oddzielnym raportem bieżącym."
6 marca 2018 r. Spółka podjęła decyzję o publikacji informacji poufnych opóźnionych w związku ze spekulacjami, które pojawiły się w serwisach medialnych.
W ocenie Spółki ujawnienie informacji o przygotowaniu oferty w terminie wcześniejszym mogłoby wpłynąć negatywnie na ewentualny dalszy proces związany ze złożeniem oferty i prowadzeniem negocjacji. Drugim powodem opóźnienia Informacji Poufnej z dnia 9 lutego był fakt, że przygotowanie oferty nie oznaczało, że Spółka podjęła decyzję o złożeniu oferty zakupu części udziałów w TASE. W ocenie Spółki przekazanie Informacji Poufnej z dnia 9 lutego do publicznej wiadomości w dniu podjęcia decyzji o przygotowaniu oferty mogłoby więc wprowadzić akcjonariuszy Spółki w błąd co do rzeczywistego stanu projektu.
W ocenie Spółki, opóźnienie przekazania Informacji Poufnej z dnia 28 lutego było uzasadnione z uwagi na fakt, iż przekazanie jej w tamtym czasie do publicznej wiadomości mogłoby negatywnie wpłynąć na ewentualny dalszy proces związany ze złożeniem oferty i prowadzeniem negocjacji. Drugim powodem opóźnienia Informacji Poufnej z dnia 28 lutego był fakt, że złożenie oferty nie oznacza, że Spółka zostanie wybrana przez TASE do dalszego etapu negocjacji. W ocenie Spółki przekazanie Informacji Poufnej z dnia 28 lutego do publicznej wiadomości w dniu podjęcia decyzji o przygotowaniu oferty mogło więc wprowadzić akcjonariuszy Spółki w błąd co do rzeczywistego stanu projektu.
Aktualnie podejmowane działania mają charakter wstępny. Na obecnym etapie, rozważane scenariusze pozostają zróżnicowane, a decyzja dotyczy wyłącznie etapu projektu mającego na celu przedstawienia potencjalnych warunków nabycia udziałów w TASE. W ocenie Zarządu Spółki podjęte działania stanowią czynności poprzedzające ewentualne negocjacje w odniesieniu do której, w uzasadnionym interesie Spółki jest opóźnienie publikacji. Na obecnym etapie decyzje mają charakter wyłącznie kierunkowy. Dopiero po zakończeniu prac wstępnych Spółka będzie mogła podjąć decyzję o dalszym postępowaniu.
Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, Spółka natychmiast po publikacji niniejszego raportu poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia powyższych informacji poufnych składając pisemne wyjaśnienia na temat spełnienia warunków określonych w art. 17 ust. 4 pkt a) - c) Rozporządzenia MAR.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
ISIN:PLGPW0000017
NIP:526-02-50-972
EKD: 66.11 zarządzanie rynkami finansowymi
Adres: ul. Książęca 4 00-498 Warszawa
Telefon:+48 22 6283232
www:www.gpw.pl
Kalendarium raportów
2020-03-12Raport roczny
2020-05-14Raport za I kwartał
2020-08-13Raport półroczny
2020-11-05Raport za III kwartał
Komentarze o spółce GIEŁDA PAPIERÓW ...
2020-02-25 01-02-15
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649