Raport.

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (46/2017) Aktualizacja informacji poufnej z dnia 1 sierpnia 2017 r. dotyczącej spłaty umowy kredytowej przez spółkę zależną

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 39/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r. oraz Raportu Bieżącego nr 20/2017 z dnia 10 marca 2017 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW", "Spółka") informuje, że Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. ("TGE"), spółki zależnej, w której GPW posiada 100% udziałów poinformował, że dokonał wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu zaciągniętego w wysokości
60 mln zł ("Kredyt"), udzielonego TGE w dniu 10 marca 2017 r. na podstawie umowy kredytowej przez DNB Bank Polska S.A., o czym informował w Raporcie Bieżącym nr 20/2017 z dnia 10 marca 2017 r.
Spłata Kredytu nastąpiła w całości ze środków własnych TGE.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) ("Rozporządzenie MAR").

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2019-05-22 19-05-34
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649