Raport.

GETIN NOBLE BANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  Skonsolidowan y raport kwartalny
  GRUP Y KAPITAŁOW EJ GETIN NOBLE BANK S.A.
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 201 8 roku

  Warszawa, 26 listopada 201 8 roku


  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony dnia
  30 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  1


  W YBRANE DANE FINANSOWE
  Dane skonsolidowane

  01.01. 2018 - 30.09.2018 01.01.2017 - 30.09.2017 01.01.2018 - 30.09.2018 01.01.2017 - 30.09.2017
  (niebadane) (przekształcone niebadane) (niebadane) (przekształcone niebadane)
  tys. zł tys. zł tys. EUR tys. EUR
  Wynik z tytułu odsetek 900 337 976 575 211 670 229 426
  Wynik z tytułu prowizji i opłat 102 520 125 585 24 103 29 504
  Zysk/ (strata) brutto (173 110) (216 397) (40 698) (50 838)
  Zysk/ (strata) netto (177 787) (184 645) (41 798) (43 379)
  Zysk/ (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (177 787) (186 264) (41 798) (43 759)
  Całkowite dochody/ (straty) za okres (328 148) (93 151) (77 148) (21 884)
  Przepływy pieniężne netto (1 375 054) 212 488 (323 276) 49 920


  30.09.2018 31.12.201 7 30.09.2018 31.12.201 7
  (niebadane) (przekształcone ) (niebadane) (przekształcone ) (one)
  tys. zł tys. zł tys. EUR tys. EUR
  Kredyty i pożyczki udzielone klientom 41 277 805 42 711 803 9 663 765 10 240 428
  Suma aktywów 54 994 872 59 818 839 12 875 140 14 341 950
  Zobowiązania wobec klientów 46 131 385 48 613 567 10 800 062 11 655 414
  Kapitał własny ogółem 3 372 460 4 298 806 789 544 1 030 666
  Kapitał Tier 1 4 162 3 50 4 183 368 974 4 70 1 002 989
  Kapitał Tier 2 1 089 792 1 329 687 255 137 318 801
  Łączny współczynnik kapitałowy 12,1% 12,6% 12,1% 12,6%
  Liczba akcji 1 007 923 230 901 696 125 1 007 923 230 901 696 125


  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony dnia
  30 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  2


  WYBRANE DANE FINANSOWE
  Dane jednostkowe

  01.01.2018 - 30.09.2018 01.01.2017 - 30.09.2017 01.01.2018 - 30.09.2018 01.01.2017 - 30.09.2017
  (niebadane) (przekształcone niebadane ) (niebadane) (przekształcone niebadane)
  tys. zł tys. zł tys. EUR tys. EUR
  Wynik z tytułu odsetek 872 131 963 393 205 038 226 329
  Wynik z tytułu prowizji i opłat 77 588 80 608 18 241 18 937
  Zysk / (strata) brutto (195 292) (258 728) (45 913) (60 783)
  Zysk / (strata) netto (172 022) (198 695) (40 442) (46 679)
  Całkowite dochody /(straty) za okres (322 354) (97 716) (75 786) (22 956)
  Przepływy pieniężne netto (1 395 111) (21 549) (327 991) (5 062)


  30.09.2018 nie 31.12.201 7 30.09.2018 31.12.201 7
  (niebadane) (przekształcone) (niebadane) (przekształcone)
  tys. zł tys. zł tys. EUR tys. EUR
  Kredyty i pożyczki udzielone klientom 42 296 200 43 741 420 9 902 187 10 487 286
  Suma aktywów 55 765 261 60 573 267 13 055 500 14 522 829
  Zobowiązania wobec kli entów 46 258 937 48 710 831 10 829 924 11 678 734
  Kapitał własny ogółem 3 450 441 4 369 035 807 801 1 047 504
  Kapitał Tier 1 4 112 846 4 171 31 9 962 880 1 000 100
  Kapitał Tier 2 1 089 792 1 329 687 255 137 318 801
  Łączny współczynnik kapitałow y 12,0% 12,6% 12,0% 12,6%
  Liczba akcji 1 007 923 230 901 696 125 1 007 923 230 901 696 125


  Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego i jednostkowego
  sprawozdania f inansowego przeliczono na eur o według następujących zasad:
   poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według śr ednich kursów ogłoszonych
  przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 30 września 2018 roku w wysokości 1 EUR = 4, 2714 zł oraz
  na 31 gru dnia 201 7 roku w wysokości 1 EUR = 4,1709 zł,
   poszczególne pozycje rachunku zysków i strat , innych całkowitych dochodów oraz pozycje dotyczące sprawozdania
  z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursó w ustalonych
  przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca za okres 9 miesięcy zakończony dnia
  30 września 201 8 roku oraz 30 września 2017 roku (odpowiednio: 1 EUR = 4,2 535 zł i 1 EUR = 4,2 566 zł).  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony dnia
  30 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  3
  SP=S TREŚC=:

  I. ŚRODROCZNE SKRÓCONE SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E F=NANSOWE ................................ ................................ ... 5
  1. Śródroczny skonsolidowany rachunek zysków i strat ................................ ................................ ................................ ..... 5
  2. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów ................................ ................................ ............ 6
  3. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej ................................ ................................ .................. 7
  4. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym ................................ ................................ ..... 8
  5. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych ................................ ................................ .......... 9
  ==. NOTY DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOL=DOWANEGO SPRAWOZDAN=A F=NANSOWEGO ................................ 10
  1. Podstawowe informacje o Banku ................................ ................................ ................................ ................................ .. 10
  2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Banku ................................ ................................ ................................ ........................ 11
  3. =nformacje o Grupie Kapitałowej ................................ ................................ ................................ ................................ .. 12
  4. Zatwierdzenie śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ................................ .......... 15
  5. =stotne zasady (polityki) rachunkowości ................................ ................................ ................................ ....................... 15
  6. =stotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach ................................ ................................ ................ 32
  7. Korekty błędów poprzednich okresów ................................ ................................ ................................ .......................... 36
  8. Wynik z tytułu odsetek ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 37
  9. Wynik z tytułu prowizji i opłat ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 38
  10. Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych ................................ ................................ ................. 39
  11. Koszty działania ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 40
  12. Wynik z odpisów aktualizujących wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe ........... 40
  13. Podatek dochodowy ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 42
  14. Zysk/ (strata) przypadający na jedną akcję ................................ ................................ ................................ ................... 44
  15. Należności od banków i instytucji finansowych ................................ ................................ ................................ ............ 44
  16. Kredyty i pożyczki udzielone klientom ................................ ................................ ................................ .......................... 44
  17. Instrumenty finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 46
  18. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych ................................ ................................ ................................ ................. 47
  19. Rzeczowe aktywa trwałe ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 48
  20. Zobowiązania wobec klientów ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 48
  21. Rezerwy ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 49
  22. Rachunkowość zabezpieczeń ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 50
  23. Sezonowość działalności ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 52
  24. Emisje, wykupy i spłaty papierów wartościowych ................................ ................................ ................................ ........ 53
  25. Dyw idendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty ................................ ................................ ................................ ... 54
  26. Zobowiązania warunkowe ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 54
  27. Wartość godziwa aktywów i zobowiązań ................................ ................................ ................................ ...................... 55
  28. =nformacje dotyczące segmentów działalności ................................ ................................ ................................ ............. 60
  29. Współczynnik kapitałowy ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 62
  30. Transakcje z podmiotami powiązanymi ................................ ................................ ................................ ........................ 65
  31. Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego ................................ ................................ ............... 66  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
  Skonsolidowan y raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony dnia
  30 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  4
  III. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE HEDNOSTKOWE SPRAWOZDAN=E F=NANSOWE ................................ ................................ ........... 69
  1. Śródroczny jednostkowy rachunek zysków i strat ................................ ................................ ................................ ......... 69
  2. Śródroczne jed nostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów ................................ ................................ ............... 70
  3. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej ................................ ................................ ...................... 71
  4. Śródroczne je dnostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym ................................ ................................ ........ 72
  5. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych ................................ ................................ ............. 73
  IV. NOT Y DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO HEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDAN=A F=NANSOWEGO ................................ ...... 74
  1. =stotne zasady (polityki) rachunkowości ................................ ................................ ................................ ....................... 74
  2. Korekty błędów poprzednich okresów ................................ ................................ ................................ .......................... 94
  3. Wynik z odpisów aktualizujących wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe ........... 95
  4. =nwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych ................................ ................................ ............................... 95
  5. Instrumenty finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 97
  6. Sezonowość działalności ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 98
  7. Emisje, wykupy i spłaty papierów wartościowych ................................ ................................ ................................ ........ 98
  8. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty ................................ ................................ ................................ ... 99
  9. Transakcje z podmiotami powiązanymi ................................ ................................ ................................ ........................ 99
  10. Współczynnik kapitałowy ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 101
  11. Pozostałe informacje dodatkowe ................................ ................................ ................................ ................................ 104
  12. Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego ................................ ................................ ............. 105
  V. SPRAWOZDAN=E Z DZ=AŁALNOŚC= GRU PY KAP=TAŁOWEH = EMITENTA ................................ ................................ ............ 107
  1. Wyniki finansowe i sytuacja majątkowa Grupy Kapitałowej i Emitenta po 9 miesiącach 2018 roku .......................... 107
  2. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte
  wyniki finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 109
  3. Otrzymane nagrody i wyróżnienia ................................ ................................ ................................ .............................. 110
  4. Ocena wiarygodności finansowej – ratingi ................................ ................................ ................................ .................. 111
  5. Czynniki, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie , co
  najmniej kolejnego kwartału, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka ................................ ............................. 112
  6. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące
  Emi tenta oraz zmiany, które miały miejsce w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego ............... 114
  7. Pozostałe informacje ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 114


  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroczne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  5 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  I. ŚRODROCZNE SKRÓCONE SKONSOL IDOWANE
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  1. Śródroczny s konsolidowany rachunek zysków i strat
  Nota
  01. 07.201 8- 30.09 .201 8 01.01.2018 - 30.09.2018 01. 07.2017 - 30.09 .2017 01.01.2017 - 30.09.201 7 (niebadane) (niebadane) (przekształcone niebadane) (przekształcone nieb adane) tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
  DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
  Przychody z tytułu odsetek , w tym: II.8 569 584 1 722 318 632 395 1 939 366
  od aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu 474 349 1 420 570 521 476 1 58 9 190
  od aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody 27 767 90 120 37 249 127 057
  od aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy 67 468 211 628 73 670 223 119
  Koszty z tytułu odsete k II.8 (264 900) (821 981) (308 352) (962 791)
  Wynik z tytułu odsetek 304 684 900 337 324 043 976 575

  Przychody z tytułu prowizji i opłat II.9 63 945 196 0 52 79 031 244 456
  Koszty z tytułu prowizji i opłat II.9 (29 872) (93 5 32) (36 962) (118 8 71)
  Wynik z tytułu prowizji i opłat 34 073 102 520 42 069 125 585

  Przychody z tytułu dywidend 39 3 959 1 281 4 346
  Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy oraz wynik z pozycji wymiany 9 200 22 234 12 908 39 353
  Wynik na pozostałych instrumentach finansowych 7 478 37 631 8 029 7 127
  Wynik na inwestycjach w jednostkach zależnych, stowarzyszonych - - - 152 964

  Pozostałe przychody operacyjne II.10 17 167 58 193 13 145 47 735
  Pozostałe koszty operacyjne II.10 (31 462) (104 367) (40 044) (169 195)
  Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (14 295) (46 174) (26 899) (121 460)

  Koszty działania II.11 (220 563) (705 591) (207 046) (672 680)
  Wynik z odpisów aktua lizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe II.12 (138 654) (496 646) (240 006) (735 139)
  Wynik z działalności operacyjnej (18 038) (181 730) (85 621) (223 329)

  Udział w zyskach/ (stra tach) jed nostek stowarzyszonych II.18 3 486 8 620 5 160 6 932
  Zysk/ (strata) brutto (14 552) (173 110) (80 461) (216 397)

  Podatek dochodowy II.13 553 (4 677) 8 319 31 752
  Zysk/ (strata) netto (13 999) (177 787) (72 142) (184 645)
  Przypadający:
  akcjonariuszom jednostki dominującej (13 999) (177 787) (72 142 ) (186 264)
  akcjonariuszom niekontrolującym - - - 1 619

  Średnia ważona liczba akcji 992 457 214 957 519 759 891 834 192 887 631 000
  Zysk/ (strata) na jedną akcję w złotych:
  podstawowy z zysku / (straty) za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej II.14 (0,01) (0,19) (0,08) (0,21)
  rozwodniony z zysku / (straty) za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej II.14 (0,01) (0,19) (0,08) (0,21)


  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroczne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  6 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  2. Śródr oczne s konsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
  Nota
  01. 07.201 8- 30.09 .201 8 01.01.2018 - 30.09.2018 01. 07.2017 - 30.09 .2017 01.01.2017 - 30.09.201 7 (niebadane) (niebadane) (przekształcone niebadane) (przekształcone niebadane) tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
  Zysk/ (strata) netto za okres (13 999) (177 787) (72 142 ) (184 645)
  Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat, w tym: (34 267) (153 805) - -
  Wycena kapitałowych instrumentów finansowych wycenianych do war tości godziwej przez inne całkowite dochody (42 304) (189 882) * - -
  Podatek dochodowy dotyczący pozycji, które nie zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat II.1 3 8 037 36 077 - -

  Pozycje, które zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat , w tym: (302) 3 444 55 672 91 494
  Udział w innych całkowitych dochodach /(stratach ) jednostek stowarzyszonych (977) (977) 76 76
  Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - - 18 820 58 287
  Wycena dłużnych instrumentów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody (7 770) (9 724) - -
  Efekt rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych II.2 2 8 602 15 182 50 700 56 918
  Podatek dochodowy dotyczący pozycji, które zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat II.1 3 (157) (1 037) (13 924) (23 787)

  Inne całkowite dochody / (straty) netto (34 569) (150 361) 55 672 91 494
  Całkowite dochody / (straty) za okres (48 568) (328 148) (16 470 ) (93 151)
  Przypadające:
  akcjonariuszom jednostk i dominującej (48 568) (328 148) (16 470 ) (94 770)
  akcjonariuszom niekontrolującym - - - 1 619

  * Niezrealizowane straty z tytułu wyceny instrumentów kapitałowych do wartości godziwej dotyczą głównie dwóch portfeli
  akcji spółek powiązanych posiadanych przez Grupę.


  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroczne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  7 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  3. Śródroczne s konsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
  Nota
  30.09.2018 31.12.2017
  (niebadane) (przekształcone)
  tys. zł tys. zł
  AKTYWA
  Kasa, środki w Banku Centralnym 1 469 282 3 341 593
  Należności od banków i instytucji finansowych II.15 1 860 78 7 656 216
  Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 9 180 8 000
  Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy 154 323 158 491
  Pochodne instrumenty finansowe 321 019 584 178
  Kredyty i pożyczki udzielone klientom , w tym: II.16 41 277 805 42 711 803
  wyceniane według zamortyzowanego kosztu 41 207 575 42 711 803
  obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy 70 2 30 -
  Instrumenty finansowe, w tym: II.17 7 332 174 9 855 529
  dostępne do sprzedaży - 8 181 036
  wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody 5 296 423 -
  utrzymywane do terminu wymagalności - 1 674 493
  wyceniane według zamortyzowanego kosztu 2 035 751 -
  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych II.18 222 454 224 046
  Wartości niematerialne 258 479 236 900
  Rzeczowe aktywa trwałe 263 441 276 807
  Nieruchomości inwestycyjne 171 405 185 091
  Aktywa przejęte za długi 417 788 422 413
  Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 154 771 247 713
  Aktywa z tytułu po datku dochodowego, w tym: 645 576 430 638
  należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 6 494 4 625
  aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 639 082 426 013
  Inne aktywa 436 388 479 421
  SUMA AKTYWÓW 54 994 8 72 59 818 839

  ZOBOWIĄZA NIA I KAPITAŁ WŁASNY
  Zobowiązania
  Zobowiązania wobec banków i instytucji finansowych 828 983 1 848 166
  Pochodne instrumenty finansowe 461 687 248 080
  Zobowiązania wobec klientów II.20 46 131 385 48 613 567
  Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych , w tym: 3 654 548 4 443 17 4
  zobowiązania podporządkowane 1 889 589 2 664 538
  Pozostałe zobowiązania 498 03 2 345 455
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 1 307
  Rezerwy II.21 47 77 5 20 284
  Suma zobowiązań 51 62 2 412 55 520 033

  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 372 4 55 4 298 801
  Kapitał podstawowy 2 751 630 2 461 630
  Niepodzielony wynik (1 214 766 ) (356 517)
  Zysk/ (strata) netto (177 787) (572 902)
  Pozostałe kapitał y 2 01 3 378 2 766 590
  Kapitał akcjonariuszy niekontrolujących 5 5
  Kapitał własny ogółem 3 372 460 4 298 806
  SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 54 994 872 59 818 839  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2018 roku
  (dane w tys. zł)

  8 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  4. Śródroczne s konsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
  01.01. 201 8 – 30.0 9.2018 (niebadane)
  Przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał akcjonariuszy niekontrolu - jących
  Kapitał własny ogółem Kapitał podstawowy
  Niepodzielony wynik
  Zysk / (strata) nett o
  Pozostałe kapitały Razem Kapitał zapasowy
  Kapitał z aktualizacji wyceny
  Pozostałe kapitały rezerwowe
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
  Na dzień 01.01.2018 2 461 630 (912 721) - 2 581 962 (94 766) 279 394 4 315 499 5 4 315 504
  Wpływ wdrożenia MSSF 9 - (925 077) - - 40 256 - (884 821) - (884 821)
  Zmiana zasad rachunkowości - (16 698) - - - - (16 698) - (16 698)
  Na dzień 01.01.2018 po korektach 2 461 630 (1 854 496) - 2 581 962 (54 510) 279 394 3 413 980 5 3 413 985
  Całkowite dochody/ (straty) za ok res - - (177 787 ) (150 361) - (328 148 ) (328 148 )
  Sprzedaż instrumentów kapitałowych wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody - (1 427) - - - - (1 427) - (1 427)
  Podział wyniku finansowego za poprzedni rok - 688 073 - (688 073 ) - - - - -
  Rozliczenie połączenia jednostek (46 916 ) - 46 916 - - - - -
  Podwyższenie kapitału zakładowego jednostki dominującej 290 000 - - (1 950) - - 288 050 - 288 050
  Na dzień 30.09.2018 2 751 630 (1 214 766 ) (177 787 ) 1 938 855 (204 871) 279 394 3 372 45 5 5 3 372 46 0

  01.01. 201 7 – 30.0 9.2017 (przekształcone niebadane )
  Przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał akcjonariuszy niekontrolu - jących
  Kapitał własny ogółem Kapitał podstawowy
  Niepodzielony wynik
  Zysk / (strata) nett o
  Pozostałe kapitały Razem Kapitał zapasowy
  Kapitał z aktualizacji wyceny
  Pozostałe kapitały rezerwowe
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
  Na dzień 01.01.2017 2 411 630 128 580 - 2 472 942 (184 919 ) 279 39 4 5 107 627 6 809 5 114 436
  Korekty błędów poprzednich okresów - (357 338) - - - - (357 338) - (357 338)
  Zmiana zasad rachunkowości - (18 7 40) - - - - (18 740) - (18 740)
  Na dzień 01.01.2017 po korektach 2 411 630 (247 49 8) - 2 472 942 (184 919 ) 279 394 4 731 5 49 6 809 4 738 35 8
  Całkowite dochody/ (straty) za okres - - (186 264) - 91 494 - (94 770) 1 619 (93 151)
  Podwyższenie kapitału zakładowego jednostki dominującej 50 000 - - - - - 50 000 - 50 000
  Podział wyniku finansowego za poprzedni rok - (109 020) - 109 020 - - - - -
  Wypłata dywidendy dla akcjonariuszy niekontrolujących - - - - - - - (2 309) (2 309)
  Nabycie kontroli w jednostce zależnej - - - - - - - 5 5
  Utrata kontroli w Noble Funds TFI S.A. - - - - - - - (6 119) (6 119)
  Na dzień 30.09.2017 2 461 630 (356 51 8) (186 264) 2 581 962 (93 425) 279 394 4 686 7 79 5 4 686 78 4


  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A .
  Śródroczne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 wrz eśnia 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  9 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  5. Śródroczne s konsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  Nota
  01.01.2018 - 30.09.2018 01.01.2017 - 30.09.2017
  (niebadane) (przekształcone niebadane )
  tys. zł tys. zł
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  Zysk / (strata) netto (177 787 ) (184 645)
  Korekty razem: 353 443 487 432
  Amortyzacja II.11 65 440 60 600
  Udział w (zyskach)/ stratach jednostek stowarzyszonych II.18 (8 620 ) (6 932)
  (Zysk)/ strata z działalności inwestycyjnej 10 329 (45 427)
  Odsetki i dywidendy 114 737 165 286
  Zmiana stanu należności od banków i instytucji finansowych (708 534 ) 472 480
  Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu (1 180 ) 5 081
  Zmiana stanu aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy 4 168 11 730
  Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (aktywo) 270 392 (278 118)
  Zmiana stanu pożyczek i kredytów udzielonych klientom 418 419 2 862 444
  Zmiana stanu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży - 2 608 736
  Zmiana stanu instrumentów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody 2 340 055 -
  Zmiana stanu instrumentów finansowych utrzymy wanych do terminu wymagalności - (1 463 566)
  Zmiana stanu instrumentów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu 42 343 -
  Zmiana stanu innych aktywów 12 084 (36 380)
  Zmiana stanu aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży 92 942 77 0 42
  Zmiana stanu zobowiązań wobec banków i instytucji finansowych (128 351 ) 70 868
  Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (zobowiązanie) 214 407 (1 035 615)
  Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów (2 482 182 ) (2 952 089)
  Zmiana stanu zobo wiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (15 969 ) (20 699)
  Zmiana stanu pozostałych zobowiązań 152 577 33 090
  Zmiana stanu rezerw 911 294
  Zapłacony podatek dochodowy (9 808 ) (12 597)
  Podatek dochodowy (30 704 ) (5 550)
  Pozostałe korekty 5 138 (23 246)
  Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności operacyjnej 180 807 302 787
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 32 5 27 51 982
  Zbycie inwestycyjnych papierów wartościowych 4 038 8 450
  Dywidendy otrzymane 3 959 4 346
  Nabycie udziałów w jednostce zależnej - (103 936)
  Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (90 497 ) (55 269)
  Nabycie inwestycyjnych papierów wartościowych (7 698 ) (11 597)
  Otrzymane odsetki 4 608 4 946
  =nne wpływy/ (wydatki) inwestycyjne - (6 119)
  Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (53 063 ) (107 197)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  Wpływy z tytułu emisji akcji 290 000 50 000
  Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - 809 000
  Wykup wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych (77 2 657) (167 274)
  Spłata zacią gniętych kredytów (890 832 ) (492 580)
  Dywidendy wypłacone akcjonariuszom niekontrolującym - (2 309)
  Zapłacone odsetki (123 304 ) (174 594)
  =nne wpływy/ (wydatki) finansowe (6 005 ) (5 345)
  Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej (1 502 798 ) 16 898
  Zwiększenie/ (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 375 054 ) 212 488
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 3 708 814 3 367 640
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 2 333 760 3 580 128


  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A .
  Śródroczne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 wrz eśnia 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  10 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  II. NOTY DO ŚRÓD ROCZNEGO SKRÓCONEGO
  SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  1. Podstawowe informacje o Banku
  Hednostką dominującą Grupy jest Getin Noble Bank S.A. („Bank”, „jednostka dominująca”, „Emitent” , „GNB” ) z siedzibą
  w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, zarejestro wany na podstawie postanowienia Sądu R ejonowego dla m.st. Warszawy
  w Warszawie, X== Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 kwi etnia 2008 roku pod numerem
  KRS 0000304735. Hednostce dominującej nadano numer statystyczny REGON 141334039. Podstawą prawną działalności
  Banku jest Statut sporządzony w formie aktu notarialnego z dnia 5 marca 2008 roku (z późniejszymi zmianami).
  Kapitał podstawowy Banku wynosi 2 751 630 417,90 zł i dzieli się na 883 381 106 akcji serii A , 18 315 019 akcji serii B ,
  69 597 068 akcji serii C oraz 36 630 037 akcji serii D o wartości nominalnej 2,73 zł każda. Akcje Banku są akcjami zwykłymi
  na okaziciela, każdej akcji przysługuje prawo 1 głosu podczas Walnego Zgromadzenia Banku. A kcje serii A , B, C i D są
  dopuszczone d o obrotu giełdowego na Gi ełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i są notowane pod nazwą skróconą
  GETINOBLE, oznaczone kodem PLGETBK00012.
  W dniu 15 października 2018 zakończona została subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii E, emitowanych na pod stawie
  uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 25 lipca 2018 r oku w sprawie podwyższenia kapitału
  zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia
  dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie
  akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta
  prywatna Akcji serii E obejmowała 36 630 037 akcji o w artości nominalnej 2,73 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej
  wynoszącej 100 000 001,01 zł. Akcje zostały opłacone środkami pieniężnymi .
  Struktura własności znacznych pakietów akcji jednostki dominującej n a dzień 30 września 2018 roku zgodnie z inform acjami
  posiadanymi przez Bank przedstawiała się następująco:

  Liczba posiadanych akcji
  Liczba posiadanych głosów na WZA
  % udział w kapitale podstawowym
  % głosów na WZA
  LC Corp B.V. 463 101 659 463 101 659 45,95% 45,95%
  Leszek Czarnecki (bezpośrednio) 88 208 870 88 208 870 8,75% 8,75%
  Getin Holding S.A. 66 771 592 66 771 592 6,62 % 6,62 %
  Pozostali akcjonariusze 389 841 109 389 841 109 38,6 8% 38,6 8%
  Razem 1 007 923 230 1 007 923 230 100,00% 100,00%
  Podmiotem dominującym Banku i Grupy Kapitałowej jest dr Leszek Czarnecki, który bezpośrednio oraz za pośrednictwem
  podmiotów zależnych posiada łącznie 61,42% akcji Getin Noble Banku S.A. Dane dotyczące akcji posiadanych przez
  dr. Leszka Czarneckiego i jego podmioty zależne przedstawiono w poniższej tabeli:

  Liczba posiadanych akcji
  Liczba posiadanych głosów na WZA
  % udział w kapitale podstawowym
  % głosów na WZA
  LC Corp B.V. 463 101 659 463 101 659 45,95% 45,95%
  Leszek Czarnecki (bezpośrednio) 88 208 870 88 208 870 8,75% 8,75%
  Getin Holding S.A. 66 771 592 66 771 592 6,62 % 6,62 %
  Pozostałe 1 016 091 1 016 091 0,1 0% 0,1 0%
  Razem 619 098 212 619 098 212 61,42 % 61,42 %


  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A .
  Śródroczne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 wrz eśnia 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  11 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Banku
  Na dzień zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolido wanego sprawozdania finansowego skład
  organów zarządczych i nadzorujących Getin Noble Bank S.A. był następujący:
  Zarząd Getin Noble Banku S.A.
  Prezes Zarządu Artur Klimczak
  Członkowie Zarządu Karol Karolkiewicz
  Maciej Kleczkiewicz
  Marcin Kuksinowicz
  Tomasz Misiak
  Marcin Romanowski

  Rada Nadzorcza Getin Noble Banku S.A.
  Przewodniczący Rady Nadzorczej dr Leszek Czarnecki
  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Bielecki
  Członkowie Rady Nadzorczej Barbara Bakalarska
  Remigiusz Baliński
  Mariusz Grendowicz
  Tadeusz :ołyński
  Jacek Lisik

  W dniu 1 8 czerwca 2018 roku Pan Maciej Szczechura złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie Banku ze
  skutkiem na dzień 30 czerwca 2018 roku.
  W dniu 7 listopada 2018 roku Pan Herzy Pruski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wicepre zesa Zarządu Banku z dniem
  7 listopada 2018 r oku .
  W dniu 18 czerwca 2018 r oku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Pana Tomasza Misiaka do składu Zarządu
  Banku ze skutkiem na dzień 1 lipca 2018 roku.
  W dniu 25 lipca 2018 roku Nadzwyczajne Wa lne Zgromadzenie Banku podjęło uchwałę o powołaniu do składu Rady
  Nadzorczej Pana Tadeusza :ołyńskiego jako Członka Rady Nadzorczej . Pan Tadeusz :ołyński został powołany do pełnienia
  wskazanej funkcji na trzyletnią wspólną kadencję rozpoczynającą się z dni em podjęcia uchwał przez Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie Emitenta , tj. od 25 lipca 2018 r oku .
  W okresie 9 miesięcy zakończonym dnia 30 września 201 8 roku oraz do dnia zatwierdzenia niniejszego śródrocznego
  skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowe go nie wystąpiły inne zmiany w składzie Zarządu i Rady
  Nadzorczej Banku.  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A .
  Śródroczne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 wrz eśnia 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  12 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  3. Informacje o Grupie Kapitałowej
  Grupa Kapitałowa Getin Noble Bank S.A. („Grupa Kapitałowa”, „Grupa”) składa się z Getin Noble Banku S.A. jako podmiotu
  dominującego oraz jego spółek zależnych. Bank p osiada także udziały w jednostkach stowarzyszonych .
  Czas trwania poszczególnych jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.
  Getin Noble Bank S.A. jest bankiem uniwersalnym, który dysponuje ofertą produktową w zakr esie finansowania oraz
  oszczędzania i inwestowania, a także zapewnia szeroki wachlarz usług dodatkowych, dostępnych przy wykorzystaniu
  różnych kan ałów kontaktu z klientem – poczynając od tradycyjnych placówek bankowych , aż po rozwiązania technologiczne
  wyk orzystane w ramach bankowości internetowej i placówkach bankowych nowej generacji.
  Bankowość detaliczną Bank prowadzi pod marką Getin Bank, który specjalizuje się w obsłudze depozytowej klientów oraz
  sprzedaży kredytów detalicznych. Getin Bank oferuje równ ież produkty inwestycyjne oraz jest aktywnym podmiotem
  w segmencie usług finansowych skierowanych do klienta firmowego oraz jednostek samorządowych. Pion bankowości
  prywatnej (private banking) dedykowany dla zamożnych klientów prowadzony jest pod marką Nob le Bank.
  Ofertę własną Banku uzupełniają produkty spółek zależnych, m. in. usługi concierge, usługi maklerskie związane z rynkiem
  papierów warto ściowych i towarów giełdowych. W ramach współpracy ze spółkami powiązanymi Grupa oferuje także
  usługi z zakresu lokowania środków pieniężnych poprzez oferowanie jednostek uczestnictwa, doradztwo w zakresie
  inwestycji, zarządzanie portfel ami inwestycyjnymi, tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi oraz usługi
  w zakresie pośrednictwa finansowo -kredytowego, os zczędnościowego, inwestycyjnego, a także finansów osobistych.
  =nformacje dotyczące jednostek zależnych objętych niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem
  finansowym Grupy Kapitałow ej Getin Noble Bank S.A. przedstawiają się następująco :

  Procentowa wielkość udziałów/ praw do głosów posiadanych przez Grupę
  30.0 9.2018 31.12.201 7
  Noble Securities S.A. 100% 100%
  Noble Concierge sp. z o.o. 100% 100%
  BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. 1) - 100%
  Sax Development sp. z o.o. 100% 100%
  Prope rty Fundusz =nwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 2) 100% 100%
  ProEkspert sp. z o.o. 100% 100%
  Debtor Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz =nwestycyjny Zamknięty 100% 100%
  Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekuryt yzacyjny Fundusz =nwestycyjny Zamknięty 85,72% 81,26 %
  GNB Leasing Plan DAC 3) 0% 0%
  GNB Auto Plan 2017 s p. z o.o. 3) 0% 0%
  1) Z dniem 1 sierpnia 2018 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X== Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpi su
  połączenia Banku z BP= Bankiem Polskich =nwestycji S.A. poprzez przeniesienie całego majątku BP= Banku Polskich Inwestycji S.A. na Getin
  Noble Bank S.A. 2) Property Fundusz =nwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada 100% udziałów w 9 spółkach celowych. 3) Spółka specjalnego przeznaczenia , z którą Bank przeprowadził transakcję sekurytyzacji wierzytelności; Grupa nie posiada zaangażowania
  kapitałowego w tej jednostce.
  Wszystkie jednostki zależne są objęte konsolidacją metodą pełną.
  Na dzień 3 0 września 201 8 i 31 grudnia 2017 roku Grupa posiada ła 42,91 % udziału w kapitale własnym jednostki
  stowarzyszonej Open Finance S.A. , wycenianej metodą praw własności.
  Na dzień 3 0 września 2018 roku Grupa posiadała 36,39% udziału w kapitale własnym jednostki s towarzyszonej Noble Funds
  Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (37,62% na 31 grudnia 2017 roku) , wycenianej metodą praw własności .


  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A .
  Śródroczne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 wrz eśnia 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  13 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  Bank dokonał ostatecznego rozliczenia księgowego transakcji nabycia inwestycji w jednostce stowarzyszonej Noble Funds
  TF= S.A. w wyniku utraty kontroli w jednostce zależnej z dniem 1 czerwca 2017 roku. Na moment początkowego ujęcia
  inwestycję utrzymaną w byłej jednostce zależnej ujęto w wartości godziwej ustalonej na podstawie niezależnej wyceny spółki
  dokonanej przez zewnę trzny podmiot oraz dokonano wyceny możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań w ich
  wartościach godziwych na dzień nabycia. Zgodnie z MSR 28 wartość firmy , powstała jako nadwyżka wartości godziwej
  posiadanych udziałów nad udziałem Banku w wartości godziwej netto możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań
  jednostki stowarzyszonej została włączona do wartości bilansowej inwestycji. Bank dokonuje odpowiednich korekt do udziału
  Banku w wynikach jednostki stowarzyszonej celem uwzględnienia amorty zacji zidentyfikowanych wartości niematerialnych.
  Ze względu na istotę powiązań między G etin Noble Bankiem S.A. a spółkami specjalnego przeznaczenia – GNB Leasing
  Plan DAC oraz GNB Auto Plan 2017 sp. z o.o., z którymi Bank przeprowadził transakcje sekuryty zacji wierzytelności, spółki
  zostały objęte konsolidacją metodą pełną, pomimo iż Grupa nie posiada zaangażowania kapitałowego w tych jednostkach .
  Na dzień 30 września 2018 roku i 31 grudnia 201 7 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez Bank w podmiotach
  podporządkowanych jest równy udziałowi w kapitałach tych jednostek .
  3.1. Zmiany w Grup ie Kapitałowej w 201 8 roku
  Połączenie Getin Noble Banku S.A. z BPI Bankiem Polskich Inwestycji S.A .
  W dniu 22 marca 2018 roku Zarząd Getin Noble Banku S.A. podjął u chwałę o rozpoczęciu działań zmierzających
  do przygotowania i przeprowadzenia procesu połączenia BP= Banku Polskich =nwestycji S.A. („BP=”) z GNB w drodze
  przeniesienia całego majątku spółki przejmowanej (BP=) na spółkę przejmującą (GNB). W dniu 12 czerwca 2018 roku Komisja
  Nadzoru Finansowego wydała zezwolenie na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe
  na połączenie Banku jako banku przejmującego z BP= Bankiem Polskich =nwestycji S.A. jako bankiem przejmowanym. Sąd
  Rejon owy dla m.st. Warszawy, X== Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 1 sierpnia 2018 roku
  dokonał wpisu połączenia Banku ze spółką zależną BP= Bankiem Polskich =nwestycji S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1
  w zw. z art. 516 § 6 KS: poprzez prz eniesienie całego majątku Banku BP= na Getin Noble Bank S.A. (połączenie przez
  przejęcie) bez podwyższania kapitału zakładowego. Z dniem wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego
  Rejestru Sądowego GNB wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki BP= , który został wykreślony z rejestru przedsiębiorców.
  Połączenie Getin Noble Banku S.A. z jednostką zależną BP= Bankiem Polskich =nwestycji S.A. jest transakcją połączenia
  jednostek gospodarczych znajdujących się pod wspólną kontrolą, dla której Bank przyj ął metodę łączenia udziałów jako
  politykę rachunkowości (opisaną w nocie IV.1.6 ). Połączenie banków nie ma wpływu na skonsolidowany rachunek zysków
  i strat ani skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A.
  Warunk ow a umowa sprzedaży akcji domu maklerskiego Noble Securities S.A .
  W dniu 21 czerwca 2018 r oku Bank zawarł warunkową umowę sprzedaży akcji imiennych domu maklerskiego Noble
  Securities S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz Pana dr. Leszka Czarneckiego. Warun kiem zawieszającym zawartym
  w Umowie jest uzyskanie przez Pana dr. Leszka Czarneckiego decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o braku sprzeciwu na
  nabycie akcji Spółki stanowiących 25,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Ponadto w ramach planowanej tran sakcji
  dokonano zmiany stat utu Noble Securities S.A. polegające j na zniesieniu uprzywilejowania akcji Noble Securities S.A. oraz
  przyznania Panu dr. Leszkowi Czarneckiemu uprawnienia do powoływania i odwoływania większości członków Rady
  Nadzorczej oraz wię kszości członków Zarządu Spółki .
  Po spełnieniu się warunku zawieszającego, Bank sprzeda na rzecz Pana dr. Leszka Czarneckiego 874 036 akcji imiennych
  zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł, stanowiących 25,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki za łączną cenę


  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A .
  Śródroczne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 wrz eśnia 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  14 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  36 039 400,73 zł. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Banku dodatkowej kwoty premii z tytułu nabycia pakietu
  kontrolnego nad Spółką. Premia wynosić będzie 5% wartości pr zejmowanego pakietu akcji tj. 1 801 970,04 zł. Premia
  zapłacona zostani e jednocześnie z ceną za akcje Spółki .
  W ocenie Banku wskazana powyżej transakcja sprzedaży akcji Noble Securities S.A. doprowadzi do utraty kontroli nad
  spółką i rozpoznania z tego tytułu dodatniego wyniku finansowego .
  Połączenie Getin Noble Bank S.A. z Idea Bank S.A.
  W dniu 17 lipca br. Bank powziął informację od Pana dr. Leszka Czarneckiego, podmiotu sprawującego kontrolę nad
  Bankiem, że postępująca konsolidacja polskiego sektora bankowego oraz rosnące wymagania regulacyjne skłoniły
  Głównego Akcjonarius za Banku do rozważenia opcji konsolidacyjnych obejmujących Bank oraz =dea Bank S.A. jak i inne
  podmioty znajdujące się w ich grupach kapitałowych.
  Pan dr Leszek Czarnecki oczekuje istotnych synergii kosztowych i sprzedażowych oraz wzmocnienia potencjału
  sprzedażowego połączonych instytucji. W związku z tym w najbliższym czasie zamierza doprowadzić do podjęcia przez oba
  banki działań mających na celu analizę korzyści i kosztów takiego połączenia i ewentualnego uzgodnienia harmonogramu
  oraz szczegółowej struk tury połączenia.
  Pan dr Leszek Czarnecki deklaruje, że ewentualne połączenie banków nie wpłynie na zatwierdzony przez Komisję Nadzoru
  Finansowego program ochrony kapitału Emitenta, a zaplanowane dokapitalizowania będą się odbywać zgodnie
  z ogłoszonym harmo nogramem. W ramach dokapitalizowania gwarantowanego przez Głównego Akcjonariusza Banku
  możliwe jest również wprowadzenie do połączonych banków innych inwestorów zainteresowanych takim połączonym
  podmiotem .
  W dniu 1 sierpnia br. Getin Noble Bank S.A. zawarł z =dea Bank S.A. Umowę w sprawie współpracy przy analizie
  i przygotowaniu połączenia banków („Umowa”), będącą wyrazem wspólnej woli pracy banków nad analizą zasadności
  potencjalnego połączenia („Połączenie”). Heżeli wyniki analiz wykażą, że Połączenie je st zasadne, Banki określą wstępne
  bazowe warunki Połączenia oraz zasady współpracy przy przygotowywaniu i implementacji Połączenia. Na podstawie
  Umowy Banki zobowiązały się dokonać analiz korzyści i kosztów Połączenia, w tym synergii kosztowych i sprzedażo wych
  oraz potencjału sprzedażowego połączonych instytucji oraz podjąć takie czynności jak w szczególności uzgodnienie
  harmonogramu działań czy struktury potencjalnego Połączenia.
  Nabycie certyfikatów inwestycyjnych Open Finance Wierzytelności Detalicznych NSFIZ
  W trakcie pierwszych 9 miesięcy 2018 roku Bank nabył 86 350 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu i zwiększył swój udział
  do 85,72 % na dzień 30 września 2018 roku.
  3.2. Zmiany dotyczące udziałów w jednostkach stowarzyszonych
  Podwyższenie kapitału Noble Fun ds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  W dniu 24 stycznia 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  z siedzibą w Warszawie podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowe go Spółki z kwoty 931 085 zł do kwoty
  962 735 zł, tj. o kwotę 31 650 zł poprzez utworzenie nowych 6 330 akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej
  5 zł każda i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej tj. 5 zł. Nowe akcje zostały objęte w rama ch subskrypcji prywatnej
  skierowanej do wybranych Pracowników i Zarządu Spółki . Getin Noble Bank S.A. nie objął nowych akcji , tym samym udział
  Banku w kapitale własnym Noble Funds TF= S.A. na dzień 30 września 2018 roku obniżył się do 36,39%.


  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A .
  Śródroczne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 wrz eśnia 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  15 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  4. Zatwierdzenie śródrocznego skróconego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego
  Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd jednostki
  dominującej w dniu 26 listopada 2018 roku .
  5. Istotne zasady (polityki) rachunkowości
  5.1. Oświadczenie o zgo dności
  Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansow e zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
  Standardam i Sprawozdawczości Finansowej (MSSF ) zatwierdzonymi przez UE , w szczególności zgodnie z MSR 34 Śródroczna
  sprawozdawczość fi nansowa , a w zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami zgodnie z wymogami Ustawy z dnia
  29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami i wydanymi na jej pod stawie przepisami wykonawczymi,
  jak również wymogami odnoszącymi się do emitent ów papierów wartościowych dopuszczonych lub będąc ych
  przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych. MSSF obejmują st andardy
  i interpretacje wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
  5.2. Podstawa s porządzenia sprawozdania finansowego
  Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowe go Grupy
  za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, z wyjątkiem zastosowania nowych standardów, zmian do istniejących
  standardów oraz nowych interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia
  201 8 roku, które zostały opisane w nocie II.5.4, a w szczególności zmian związanych z wdrożeniem z d niem 1 stycznia 2018
  roku MSSF 9 Instrumenty finansowe . Zmiany te zostały szczegółowo opisane w nocie II.5.5.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień
  wymaganych w rocznym sprawozdaniu finans owym i należy je czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem
  finansowym Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku.
  Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
  kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez okres co najmniej
  12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego. Dokonując tej oceny uwzględnione zostały poniższe okoliczności mogące
  mieć wpływ na dalsze funkcjonowanie Grupy .
  Getin Noble Bank S.A. jest w trakcie realizacji Planu trwałej poprawy rentowności („Plan”, „PPN”), będącego programem
  postępowania naprawczego w rozumieniu art. 142 Prawa bankowego i zaakceptowanego przez Komisję Nadzoru
  Finansowego w dniu 23 września 2016 roku.
  W dniu 30 sierpnia 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego zaakceptowała dokument pt. Plan trwałej poprawy
  rentowności Getin Noble Bank S.A. na lata 2017 -2021. Aktualizacja Programu Postępowania Naprawczego na lata 2016 -
  2019 („Zaktualizowany PPN”), będący aktualizacją realizowanego przez Bank programu postępowania naprawczego.
  =stotą Zaktualizowanego PPN jest poprawa rentowności działania Banku oraz sukcesywny wzrost adekwatności kapitałowej,
  pozwalający na osiągnięcie w ostatnim okresie objętym PPN wskaźników kapitałowych spełniających wymogi połączonego
  bufora (Zaktualizowany PPN zakłada przejściowe niespełnianie minimalnych wymogów kapit ałowych).


  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A .
  Śródroczne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 wrz eśnia 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  16 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  Wprowadzone w =V kwartale 2017 roku zmiany regulacyjne związane z:
   wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 roku dot. wyższych 150% wag
  ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach,
   rekomendacją KNF z dnia 24 października 2017 roku w zakresie emitowanych obligacji podporządkowanych,
  aby minimalna wartości nominalna jednej obligacji podporządkowanej wynosiła co najmniej 400 tys. zł ,
  wpłynęły negatywnie na poziom adekwatności kapitałowej Banku, w efekcie, czego zmianie uległa część założeń
  uwzględnionych przez Bank w PPN. Poczynając od 1 stycznia 2018 roku Bank nie spełniał minimalnego wymaganego
  poziomu połączonego bufora kapitałowego, w związku z czym zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z d nia 5 sierpnia 2015 roku
  o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym
  przygotował i wystąpił do KNF z wnioskiem o zatwierdzenie Planu Ochrony Kapitału (POK).
  Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 24 kw ietnia 2018 roku zaakceptowała Plan Ochrony Kapitału („POK”), który określa
  dodatkowe działania w stosunku do wskazanych w PPN, jakie Bank zamierza podjąć w celu zwiększenia funduszy własnych
  do poziomu zapewniającego pokrycie wymogów połączonego bufora ka pitałowego. Opierają się one na dwóch kluczowych
  założeniach zgodnych z koncepcją przyjętą w PPN, tj.: optymalizacji bieżących wyników, przy jednoczesnej minimalizacji
  okresu niespełniania wymogów kapitałowych oraz koncentracji na budowie bazy kapitałowej w oparciu o fundusze
  najwyższej jakości (Tier 1). Tym samym Bank planuje istotne podniesienie kapitału w postaci m. in. emisji akcji oraz
  instrumentów AT1 gwarantowanych przez Głównego Akcjonariusza dr. Leszka Czarneckiego w łącznej kwocie ok. 1 mld zł.
  Bank otrzymał od Głównego Akcjonariusza list wsparcia potwierdzający powyższe plany wyrażone w Planie Ochrony
  Kapitału zatwierdzonym przez Zarząd i Radę Nadzorczą w dniu 23 kwietnia 2018 roku. POK zakłada osiągnięcie minimalnych
  poziomów połączonego bufora k apitałowego do końca 2019 roku.
  Dotychczas zrealizowane zostały następujące działania wpływające na poprawę pozycji kapitałowej Banku przewidziane na
  2018 r ok:
   podwyższenia kapitału akcyjnego o łączną kwotę 290 mln zł , tj. 190 mln zł w trybie podwyższenia kapitału akcyjnego
  w ramach kapitału docelowego (podwyższenie kapitału zakładowego Banku zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla
  m. st. Warszawy w Warszawie, X== Wydział Gospodarczy KRS w dniu 8 maja br.) oraz o kwotę 100 mln złotych w trybie
  nowej emisji akcji serii D (podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Warszawie w dniu
  4 wrze śnia br.). Ponadto zgodnie z uchwałą NWZA z dnia 25 lipca br., zakończona została w dniu 15 października
  2018 roku subskrypcja akcji zwykłych na okaz iciela serii E podwyższająca kapitał akcyjny o kwotę kolejnych 100 mln zł .
   połączenie z BP= Bankiem Polskich =nwestycji S.A., które nastąpiło z dniem 1 sierpnia 2018 roku.
  W związku z publikacjami w mediach, które pojawiły się 13 listopada br., wokół sytu acji Banku powstał szum medialny,
  który wywołał niepewność wśród klientów i inwestorów Banku. W wyniku tego notowania akcji Banku uległy znacznej
  przecenie i fluktuacji oraz odnotowano wzmożone wypływy środków ulokowanych w Banku.
  Źródła zaistniałej sytuac ji nie były związane z działalnością operacyjną Banku, lecz były uwarunkowane przez czynniki
  zewnętrzne niezależne od Banku. Bank na bieżąco realizuje zlecenia klientów, a wykonywane przez Bank operacje
  przebiegają sprawnie.
  Ze względu na to, że zaistniałe okoliczności nie wynikały z pojedynczego zdarzenia, a pełna ocena skutków powstałego
  szumu medialnego spowodowanego czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od Banku jest na ten moment jeszcze
  niemożliwa, Bank na dzień z atwierdzenia niniejszego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do
  publikacji nie mógł dokonać oszacowania wpływu całej sytuacji na przyszłe wyniki i sytuację finansową Banku i Grupy, jak
  również na realizację Zaktualizowanego PPN i Planu O chrony Kapitału.


  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A .
  Śródroczne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 wrz eśnia 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  17 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  Bank , posiadając nadal istotny portfel kredytów w walutach obcych , jest nara żony na potencjalne wprowadzenie
  ustawowych regulacji związanych z restrukturyzacją walutowych kredytów hipotecznych, co może negatywnie wpłynąć
  na sytuację finans ową Banku .
  W dniu 13 października 2017 roku Sejm rozpoczął pracę nad skierowanym przez Prezydenta RP projektem ustawy
  zmieniającej ustawę o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt
  mieszkaniowy . Proje kt ten zakłada uatrakcyjnienie obecnie obowiązujących warunków wsparcia kredytobiorców poprzez
  podniesienie minimum dochodowego umożliwiającego wnioskowanie o wsparcie, zwiększenie limitu wsparcia oraz
  wydłużenie maksymalnego okresu wykorzystywania wsparci a oraz okresu na spłatę zobowiązań z tego tytułu, a także
  wprowadzenie dla kredytów walutowych Funduszu Restrukturyzacyjnego. Wprowadzony Fundusz miałby pozwalać na
  dobrowolne przewalutowanie kredytów walutowych na złotowe na warunkach uzgodnionych z klien tem – z umorzeniem
  uzgodnionej z kredytobiorcą części zadłużenia wynikającego ze zmiany kursu walut. Fundusz ten miałby być finansowany
  przez banki posiadające portfele kredytów hipotecznych walutowych. Składka miałaby wynieść maksymalnie 0,5% wartości
  bilansowej kredytów podlegających restrukturyzacji i być płacona kwartalnie. Projekt nie wskazuje, jak długo Fundusz
  miałby być zasilany składkami przez banki.
  W dniu 9 lutego 2018 roku do Sejmu trafiło stanowisko Rady Ministrów wobec ustawy. Rząd pozytywnie oceniał
  projektowaną ustawę, zmierzającą do wypracowania mechanizmu udzielania pomocy kredytobiorcom znajdującym się
  w trudnej sytuacji finansowej, bez względu na walutę udzielonego kredytu. Pozytywnie zostało również ocenione
  (i) rozszerzenie zakresu po mocy dla kredytobiorców poprzez wprowadzenie nowego instrumentu, jakim jest pożyczka na
  pokrycie pozostałej części zadłużenia, jeżeli kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości nie pokryła całego zobowiązania,
  (ii) rozwiązanie dotyczące dodatkowej weryfikac ji odrzuconego wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia,
  która będzie dokonywana przez Radę Funduszu, a bank będzie zobowiązany poinformować kredytobiorcę o trybie
  odwoławczym, (iii) mechanizm dobrowolnej restrukturyzacji. Rząd wskazał, że proj ektowana ustawa wymaga korekt
  dotyczących kwestii podatkowych.
  Wprowadzenie nowelizacji ustaw y zgodnie z przedłożonym projekt em może spowodować wzrost obciążeń Banku z tytułu
  uczestnictwa w systemie wsparcia kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Ponieważ na dzień
  sporządzenia niniejszego sprawozdania finanso wego nie wiadomo, czy i w jakim kształcie przedstawiony przez Prezydenta
  RP projekt ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy
  zaciągnęli kredyt mieszkaniowy wejdzie w życie, dlatego Bank nie je st w stanie w wiarygodny sposób oszacować jego
  potencjalnego wpływu na współczynniki kapitałowe, sytuację finansową i wyniki Banku.
  W dniu 23 listopada 2018 roku Senat przyjął ustawę z dnia 9 listop ada 2018 r oku o zmianie niektórych ustaw w związku ze
  wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku , min. w zakresie zmiany
  w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytua cji finansowej, którzy
  zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Zmiany polegają na rezygnacji z terminu granicznego w zakresie możliwości składania
  wniosków o skorzystanie ze środków z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców oraz usunięciu zapisu dotyczącego zwrotu
  kredy todawcom (Bankom) niewykorzystanych środków z Funduszu.  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A .
  Śródroczne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 wrz eśnia 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  18 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  5.3. Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza
  Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało s porz ądzone w polskich złotych ( zł),
  a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach złotych (tys. zł). Polski złoty jest w alutą funkc jonalną
  jednostki dominującej i innych spółek uwzględnionych w niniejszym śródrocznym skróconym skonsol idowanym
  sprawozdaniu finansowym oraz walutą sprawozdawczą śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego.
  5.4. Zmiany w stosowanych standardach i interpretacjach
  Standardy i interpretacje, k tóre weszły w życie i obowiązują od 1 stycznia 201 8 roku
  Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego Grupy Kapitałowej za rok za koń czony dnia 31 grudnia 201 7 roku , za wyjątkiem zastosowania
  następujących nowych standardów, zmian do istniejących standardów oraz nowej interpretacji obowiązujących dla
  okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku:
   MSSF 9 Instrumenty finansowe – zatwierdzony w UE w dniu 22 listopada 2016 roku (obowiązujący w odniesieniu
  do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
   MSSF 15 Przychody z umów z klientami oraz zmiany do MSSF 15 Data wejścia w ży cie MSSF 15 – zatwierdzony w UE
  w dniu 22 września 2016 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018
  roku lub po tej dacie),
   Zmiany do MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe – Zastosowanie MSSF 9 Instrumenty Finansowe wra z z MSSF 4 Umowy
  ubezpieczeniowe – zatwierdzone w UE w dniu 3 listopada 2017 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
   Wyjaśnienia do MSSF 15 Przychody z umów z klientami – zatwie rdzone w UE w dniu 31 października 2017 roku
  (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
   Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2014 -2016 – zatwierdzone w UE w dniu 7 lutego 2018 roku ( zmiany do MSSF 1
  i MSR 28 obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycz nia 2018 roku lub po tej dacie),
   Zmiany do MSSF 2 Płatności na bazie akcji – Klasyfikacja i wycena transakcji płatności na bazie akcji – zatwierdzony
  w UE w dniu 26 lu tego 2018 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
  2018 roku lub po tej dacie ),
   Zmiany do MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne – Przeniesienia nieruchomości inwestycyjnych – zatwierdzon e
  w UE w dniu 14 marca 2018 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
  2018 roku lub po tej dacie ),
   KIMSF 22 Transakcje w walucie obcej i płatności zaliczkowe – zatwierdzon a w UE w dniu 28 marca 2018 roku
  (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie ).  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A .
  Śródroczne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 wrz eśnia 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  19 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  Standardy i interpretacje, które zostały już opublikowane i zatwierdzone prz ez UE, ale jeszcze
  nie weszły w życie
  Następujące nowe standardy , interpretacje oraz zmiany do standardów zo stały wydane przez Radę
  Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR ) i zatwierdzone do stosowania w UE , ale nie weszły jeszcze
  w życie:
   MSSF 16 Leasing – zatwierdzony w UE w dniu 31 października 2017 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów
  rocznyc h rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie),
   Zmiany do MSSF 9 Instrumenty finansowe – Kontrakty z cechami przedpłat z ujemną rekompensatą – zatwierdzon e
  w UE w dniu 22 marca 2018 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów roczn ych rozpoc zynających się dnia
  1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie ),
   KIMSF 23 Niepewność związana z ujmowaniem podatku dochodowego , zatwierdzon a w UE w dniu 23 października
  201 8 roku (obowiązuj a w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynając ych się dni a 1 stycznia 2019 roku lub po tej
  dacie ).
  W okresie objętym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupa nie zdecydował a się na
  wcześniejsze zastosowanie powyższych nowych standardów .
  MSSF 16 Leasing
  MSSF 16 wprowadza nowe zasady ujmowania le asingu. Główną zmianą jest wyeliminowanie klasyfikacji leasingu na leasing
  operacyjny i leasing finansowy, a zamiast tego wprowadzenie jednego modelu księgowego leasingu, co będzie miało wpływ
  głównie na ujmowanie umów leasingowych zarówno w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, jak i w rachunku zysków i strat
  leasingobiorcy . Grupa nie zakończyła jeszcze analizy wpływu nowego standardu. Grupa ocenia, że zastosowanie nowego
  standardu będzie miało wpływ na ujmowanie, prezentację, wycenę oraz ujawnienia aktywów będących przedmiotem
  leasingu operacyjnego oraz odpowiadających im zobowiązań w sprawozdaniu finansowym Grupy jako leasingobiorcy.
  Nowe standardy oraz zmiany do istniejących standardów wydane przez Radę Międzynarodowych
  Standardów Rachunkowości (RMSR), al e jeszcze niezatwierdzone do stosowania w UE
  MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji wydanych przez
  RMSR, z wyjątkiem poniższych nowych standardów oraz zmian do standardów, które według stanu na dzień
  26 listopada 2018 roku nie zostały jeszcze zatwierdzone do stosowania w UE (poniższe daty wejścia w życie odnoszą
  się do standardów w wersji pełnej):
   MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe – obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczyn ających
  się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie; Komisja Europejska postanowiła nie rozpoczynać procesu zatwierdzania tego
  tymczasowego standardu do stosowania na terenie UE do czasu wydania jego ostatecznej wersji,
   MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe – obowią zujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
  2021 roku lub po tej dacie,
   Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
  i wspólnych przedsięwzięciach – Sprzedaż lub w niesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką
  stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem oraz późniejsze zmiany; prace prowadzące do zatwierdzenia niniejszych
  zmian zostały przez UE odłożone bezterminowo,


  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A .
  Śródroczne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 wrz eśnia 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  20 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

   Zmiany do MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach – Udziały długoterminowe
  w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach; obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie,
   Zmiany wyni kające z przeglądu MSSF 2015 -2017 ; obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających
  się dnia 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie,
   Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze – Zmiany Programu, Ograniczenia lub Rozliczenia; obow iązujące
  w odni esieniu do okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie,
   Zmiany do Odniesień do Założeń Koncepcyjnych zawartych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości
  Finansowej ; obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych r ozpoczynających się dnia 1 stycznia 2020 roku lub po tej
  dacie.
  Daty wejścia w życie są datami wynikającymi z treści standardów ogłoszonych przez Radę ds. Międzynarodow ych
  Standardów Rachunkowości . Daty stosowania standardów w UE mogą różnić się od dat sto sowania wynikających z treści
  standardów i są ogłaszane w momencie zatwierdzenia do s tosowania przez UE.
  Według szacunków Grupy , wyżej wymienione nowe standardy oraz zmiany do istniejących standardów nie miałyby
  istotnego wpływu na śródroczne skrócone skon solidowane sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez
  Grupę na dzień bilansowy .
  5.5. Zmiany w polityce (zasadach) rachunkowości
  MSSF 15 Przychody z umów z klientami
  Nowy standard został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunk owości w dniu 28 maja 2014 roku,
  zatwierdzony w Unii Europejskiej w dniu 22 września 2016 roku i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających
  się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie.
  MSSF 15 zastąpił wszystkie dotychczas funkcjonujące regulacje i interpretacje w zakresie rozpoznawania przychodów.
  Zasady przewidziane w MSSF 15 dotyczą wszystkich umów skutkujących przychodami z wyłączeniem: umów leasingowych
  objętych MSR 17 Leasing , umów ubezpieczeniowych objętych MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe, instrumen tów finansowych
  i innych praw lub zobowiązań umownych objętych MSSF 9 Instrumenty finansowe , MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania
  finansowe , MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne , MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe , MSR 28 Inwestycje
  w jednostkach stowarz yszonych i wspólnych przedsięwzięciach .
  Podstawową zasadą nowego standardu jest ujmowanie przychodów w taki sposób, aby wskazać transfer towarów lub usług
  na rzecz klientów w takiej kwocie, która odzwierciedla wysokość wynagrodzenia (tj. płatność), którego Grupa spodziewa
  się w zamian za te towary lub usługi.
  Głównym kryterium ujęcia przychodów nie jest już moment przeniesienia „ryzyka i korzyści” zgodnie z MSR 18,
  lecz moment wypełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia, co następuj e z chwilą przenies ienia kontroli. Decyduje
  on o ujęciu przychodu zgodnie z MSSF 15. Oczekuje się jednak, że moment ten, w większości przypadków pokrywa się
  z momentem przeniesienia ryzyka i korzyści w rozumieniu MSR 18.
  Wszelkie towary lub usługi sprzedawane w pakietach, kt óre da się wyodrębnić w świetle zawartej z klientem umowy, należy
  ujmować oddzielnie. Ponadto wszelkie upusty i rabaty dotyczące ceny transakcyjnej należy co do zasady alokować
  do poszczególnych elementów pakietu. W przypadku, gdy wysokość przychodu jest z mienna, kwoty zmienne są zaliczane
  do przychodów, o ile istnieje duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości nie nastąpi odwrócenie ujęcia przychodu


  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A .
  Śródroczne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 wrz eśnia 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  21 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  w wyniku przeszacowania wartości. Ponadto, zgodnie z MSSF 15 koszty poniesione w celu pozyskania i zabezpiecz enia
  kontraktu z klientem należy aktywować i rozliczać w czasie przez okres konsumowania korzyści z tego kontraktu.
  Nowe zasady są stosowane przy wykorzystaniu modelu pięciu kroków :
  1. Identyfikacja umowy z klientem ,
  2. =dentyfikacja zobowiązań do wykonania świ adczenia wynikającego z umowy ,
  3. Ustalenie ceny transakcyjnej ,
  4. Przypisanie ceny transakcyjnej do zobowiązań do wykonania świadczenia ,
  5. Ujęcie przychodu w momencie realizacji zobowiązania do wykonania świadczenia .
  Grupa przeprowadziła analizę wpływu wdrożenia MSSF 15 na sposób ujmowania przychodów z umów z klientami. Pierwsza
  faza prac dotyczyła analizy różnic pomiędzy MSSF 15 a dotychczas obowiązującymi zasadami w obszarze ujmowania
  przychodów. Rozważono następujące obszary pod kątem wystąpienia potencjalnych różnic w związku z wdrożeniem
  przepisów nowego standardu:
   identyfikacja odrębnych dóbr oraz usług w ramach umowy z klientem, tj. poziom agreg acji elementów przyrzeczonych
  w umowie,
   sposób alokacji wynagrodzenia z tytułu umowy do różnych dóbr oraz usług zid entyfikowanych w ramach umowy,
   decyzja: ujmowanie przychodu w czasie albo ujmowanie przychodu w określonym momencie (punkcie czasu),
   sposób pomiaru stopnia wykonania prac w przypadku przychodu ujmowanego w czasie,
   ocena wpływu wartości pieniądza w czasie n a podstawie zapisów umownych,
   wpływ na sposób ujmowania przychodu w przypadku modyfikacji umowy,
   sposób uwzględnienia tzw. wynagrodzenia zmiennego, np. kar umownych w ujęciu przychodu z tytułu umowy,
   kapitalizacja kosztów związanych z umową.
  W następnym kr oku Grupa zidentyfikowała rodzaje uzyskiwanych przychodów, które co do zasady powinny być
  rozpoznawane zgodnie z MSSF 15:
   wynagrodzenie z tytułu umów, w których Grupa jest pośrednikiem (sprzedaż produktów inwestycyjnych
  i ubezpieczeniowych) ,
   dodatkowe wyna grodzenie wypłacane przez organizacje rozliczeniowe/ kartowe dotyczące działań marketingowych
  i promocyjnych,
   przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych, w tym nieruchomości przejętych za długi,
   prowizje z tyt. kredytów i pożyczek, za karty kredyto we i prowadzenie rachunków ban kowych w odniesieniu do opłat
  i prowizji, które nie są częścią efektywnej stopy procentowej ,
   przychody z działalności maklerskiej.
  Grupa nie zidentyfikował a żadnych istotnych kategorii przychodów i kosztów, których sposób rozp oznawania lub ujęcia
  musiałby ulec zmianie w wyniku implementacji MSSF 15.
  Z uwagi na fakt, iż Grupa oferuje przede wszystkim instrumenty finansowe w postaci kredytów i pożyczek, od których
  przychód jest rozpoznawany na podstawie efektywnej stopy procentow ej – wpływ wdrożen ia MSSF 15 nie jest istotny
  z punktu widzenia zapewnienia jasnego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowo -finansowej oraz wyniku finansowego Grupy .
  MSSF 9 Instrumenty finansowe
  Komisja Europejska Rozporządzeniem nr 2016/2067 z dnia 22 lis topada 2016 roku zatwierdziła Międzynarodowy Standard
  Sprawozdawczości Finansowej nr 9 Instrumenty Finansowe (MSSF 9) w wersji opublikowanej przez Radę Międzynarodowych
  Standardów Rachunkowości w dniu 24 lipca 2014 roku, który zastąpi ł istniejący standard MSR 39 Instrumenty finansowe:
  ujmowanie i wycena . MSSF 9 obowiąz uje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku.


  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A .
  Śródroczne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 wrz eśnia 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  22 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  Nowy standard wprowadz ił zmiany zasad klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych, model utraty wartości instrumentów
  finanso wych oparty na koncepcji "straty oczekiwanej" oraz nowe podejście do rachunkowości zabezpieczeń.
  Klasyfikacja i wycena instrumentów finansowych
  Według wymogów MSSF 9, klasyfikacja aktywów finansowych odbywa się w momencie początkowego ujęcia składnika
  akt ywów w bilansie i zależy od:
   modelu biznesowego w zakresie zarządzania aktywami finansowymi, który określany jest na poziomie
  odzwierciedlającym sposób, w jaki zarządza się łącznie grupami aktywów finansowych, aby zrealizować określony cel
  biznesowy, oraz
   charakterystyki umownych przepływów pieniężnych, tj. od tego, czy umowne przepływy pieniężne stanowią wyłącznie
  spłatę kwoty głównej i odsetek od kwoty głównej pozostałej do spłaty (tzw. kryterium SPP= – ang. solely payments
  of principal and interest ).
  W zależności od modelu biznesowego Grupy, aktywa finansowe mogą zostać zaklasyfikowane jako:
   utrzymywane w celu uzyskiwania przepływów pieniężnych wynikających z umowy (wyceniane w zamortyzowanym
  koszcie, jeśli spełniają warunki SPP=),
   utrzymywane w celu uzyskiwania umownych przepływów pieniężnych lub w celu sprzedaży (wyceniane do wartości
  godziwej przez inne całkowite dochody, jeśli spełniają warunki SPP=),
   zarządzane w celu realizowania przepływów pieniężnych poprzez sprzedaż aktywów oraz inne (wyceni ane do wartości
  godziwej przez wynik finansowy).
  Do a ktyw ów finansow ych utrzymywanych w celu uzyskiwania kontraktowych przepływów pieniężnych wycenian ych
  w zamortyzowanym koszcie Grupa klasyfikuje :
   portfel kredytów , za wyjątkiem kredytów , które nie spełni ły testu SPP= ,
   dłużn e papier y wartościow e – obligacj e skarbow e i obligacje komunalne , według MSR 39 klasyfikowane jako
  utrzymywane do terminu zapadalności ,
   listy zastawne i obligacje korporacyjne , dla których wprowadzono zmiany w klasyfikacji i wycenie op isane poniżej .
  Do a ktyw ów finansow ych utrzymywanych w celu uzyskiwania umownych przepływów pieniężnych lub w celu sprzedaży,
  wycenian ych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody Grupa klasyfikuje:
   portfel dłużnych papierów wartościowych – obligacj i skarbowych oraz obligacji wyemitowanych przez rządy innych
  krajów, bonów NBP ,
   portfel instrumentów kapitałowych , wyznaczonych przy początkowym ujęciu jako wyceniane do wartości godziwej przez
  inne całkowite dochody ,
   portfel wierzytelności.
  Według MSR 39 instrumenty te były klasyfikowane jako dostępne do sprzedaży.
  Model biznesowy inny niż utrzymywanie w celu uzyskiwania przepływów pieniężnych lub utrzymywanie i sprzedaż
  obejmuje następujące grupy aktywów wycenianych do wartości godziwej przez wynik finan sowy:
   portfel aktywów przeznaczonych do obrotu nabytych w celu odsprzedaży w krótkim terminie,
   portfel kredytów , dla których niespełniony został test SPP=,
   instrumenty pochodne,
   instrumenty kapitałowe .
  Niezależnie od powyższego Grupa może w momencie począt kowego ujęcia nieodwoła lnie wyznaczyć składnik
  aktywów finansowych jako wyceniany w wartości godziwej przez wynik finansowy, jeśli w ten sposób eliminuje lub znacząco


  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A .
  Śródroczne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 wrz eśnia 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  23 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  zmniejsza niespójność wyceny lub ujęcia (określaną czasami jako „niedopasowanie księ gowe” ), jaka w przeciwnym
  razie powstałaby na skutek wyceny aktywów lub zobowiązań bądź ujęcia związanych z nimi zysków lub strat według
  różnych zasad.
  Aktywa finansowe podlegają przeklasyfikowaniu wtedy i tylko wtedy, gdy Grupa zmienia model biznesowy w zakres ie
  zarządzania aktywami finansowymi. W takim przypadku Grupa dokonuje przeklasyfikowania wszystkich aktywów
  finansowych, na które zmiana ta miała wpływ.
  Grupa może w momencie początkowego ujęcia dokonać nieodwołalnego wyboru odnośnie do określonych inwest ycji
  w instrumenty kapitałowe, które w prz eciwnym razie byłyby wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy,
  aby ujmować późniejsze zmiany wartości godziwej przez inne całkowite dochody. Dywidendy wynikające z takiej inwestycji
  ujmuje się w wyniku finansowym.
  Klasyfikacja instrumentów pochodnych nie uległa zmianie p o wejściu w życie MSSF 9, wycen iane są nadal do wartości
  godziwej przez wynik finansowy .
  Grupa przeprowadziła analizę aktywów finansowych pod kątem spełnienia warunków testu charakterysty k przepływów
  pieniężnych oraz przypisania ich do odpowiedniego modelu biznesowego w celu właściwej klasyfikacji instrumentów
  finansowych zgodnie z MSSF 9. Wprowadzone zmiany w klasyfikacji i wycenie instrumentów finansowych dotyczą
  następujących składników aktywów:
   Kredyty i pożyczki udzielone klientom – portfel kredytów stokowych , których kont raktowe przepływy pieniężne
  nie stanowią jedynie spłat kapitału i odsetek od niespłaconego kapitału został z aklasyfikowany jako wyceniane
  do wartości godziwej przez w ynik finansowy. Pozostałe kredyty i pożyczki udzielone klientom są utrzymywane w celu
  uzyskiwania przepływów pieniężnych wynikających z umowy i spełniają kryteria SPP=, dlatego są wycenian e według
  zamortyzowanego kosztu,
   Grupa dokonał a oceny modelu bizneso wego dla obligacji korporacyjnych, które zgodnie z MSR 39 były klasyfikowane
  jako dostępne do sprzedaży i wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody i stwierdził a, że portfel
  ten spełnia kryteria modelu biznesowego, którego celem jest otrzymywanie przepł ywów pieniężnych wynikających
  z umowy. W związku z tym oraz spełnieniem kryteriów SPP= zgodnie z MSSF 9 te obligacje korporacyjne zostały
  sklasyfikowane jako wycenian e według zamortyzowanego kosztu,
   =nstrumenty kapitałowe, które zgodnie z MSR 39 były klasyfikowane ja ko dostępne do sprzedaży i wyceniane według
  wartości godziwej przez inne całkowite dochody, zostały nieodwołalnie wyznaczone zgodnie z MSSF 9 do wyceny
  według wartości godziwej przez inne całkowite dochody. Zmiany wartości god ziwej tych papierów wartościowych nie
  będą przeklasyfikowane do rachunku zyskó w i strat w momencie ich zbycia.
  Zastosowanie nowego standardu nie miało wpływu na zasady klasyfikacji i wyceny zobowi ązań finansowych.
  Rachunkowość zabezpieczeń
  Grupa skorzysta ła z wyboru, jaki daje MSSF 9 i kontynuuje stosowanie zasad rachunkowo ści zabezpieczeń zgodnych
  z MSR 39. W związku z tym, w zakresie rachunkowości zabezpieczeń, wejście w życie MSSF 9 nie mia ło wpływu na sytuację
  finansową Grupy.
  Utrata wartości
  W MSSF 9 wprowadzony został nowy model utraty wartości oparty o koncepcję „oczekiwanych strat kredytowych”
  (ang. expected credit loss , dalej: ECL), który zastąpi ł model „strat poniesionych” ( ang. incurred loss ) obowiązujący w MSR 39.
  W związku z tą zmianą, Grupa od 2018 roku kalkul uje odpis y z tytułu utraty wartości w oparciu o ECL , kładąc nacisk


  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A .
  Śródroczne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 wrz eśnia 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  24 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  na podejście tzw. forward -looking, a więc zorientowane na szacowanie przyszłych strat w oparciu o prognoz y i spodziewan e
  przyszł e warunk i ekonomiczn e w kontekście oceny ryz yka kredytowego ek spozycji .
  Model utraty wartości oparty o koncepcję ECL ma zastosowanie do składników aktywów f inansowych zakwalifikowanych
  do kategorii aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie lub w wartości godziwej przez inne całkowite
  dochody, z wyjątkiem instrumentów kapitałowych.
  Zmiana obowiązującej koncepcji straty poniesionej na rzecz straty oczekiwanej była zwią zana z przebudową stosowanych
  przez Grupę modeli szacowania parametrów ryzyka kredytowego wykorzystywanych w procesie sz acowania poziomu
  odpisów aktualizujących, co miało wpływ na poziom obserwowanych poziomów odpisów. W nowej koncepcji nie ma
  zastosowania parametr okresu identyfikacji straty LIP (ang. Loss Identification Period ), jak również nie występuje kategoria
  odpisów IBNR (ang. Incurred But Not Reported ). Zgodnie z MSSF 9, w miejsce odpisów =BNR oraz odpisów dla ekspozycji
  niepracujących, odpis z tytułu utraty wartości jest wyznaczany w następujących grupach:
  1. Koszyk 1: 12 -miesięczna oczekiwana strata kredytowa – oczek iwana strata związana z prognozowanymi oczekiwanymi
  przypadkami wystąpienia utraty wartości w ciągu 12 miesięcy od daty bilansowej, dla takich ekspozycji, dla których od
  momentu początkowego ujęcia do daty bilansowej nie zidentyfikowano znacznego wzrostu r yzyka kredytowego i nie
  stwierdzono utraty wartości,
  2. Koszyk 2: oczekiwana strata kredytowa w całym okresie życia – oczekiwana strata związana z przypadkami wystąpienia
  utraty wartości w całym okresie oczekiwanego życia składnika aktywów finansowych, dla ta kich ekspozycji, dla których
  od momentu początkowego ujęcia do daty bilansowej zidentyfikowano znaczny wzrost ryzyka kredytowego, ale nie
  roz poznano utraty wartości ,
  3. Koszyk 3: oczekiwana strata kredytowa w całym okresie życia – oczekiwana strata w całym ok resie oczekiwanego życia
  składnika aktywów finansowych, dla takich ekspozycji, dla których do daty bilansowej stwierdzono utratę wartości.
  Na każdą datę raportową Grupa określa dla każdej wycenianej ekspozycji, czy ryzyko kredytowe związane z daną ekspozy cją
  znacząco wzrosło od momentu początkowego ujęcia jak również czy zostały zaraportowane przesłanki utraty wartości.
  Grupa dokonał a również przebudowy definicji „default ” zgodnie z rekomendacjami EBA i zapisami standardu MSSF 9.
  Zmiany dotyczyły m.in. me tody wyznaczania przesłanki związanej z brakiem lub opóźnieniami w spłacie – zastosowano
  definicję zgodną z rekomendacjami EBA. W zakresie pozostałych przesłanek świadczących o klasyfikacji ekspozycji do
  koszyka 3 Grupa utrzymał a przesłanki stosowane w zak resie MSR 39 , m.in. takie jak:
   ekspozycja znajduje się w okresie kwarantanny po ustaniu przesłanki związanej z brakiem lub opóźnieniami w spłacie ,
   znaczące trudności finansowe dłużnika objawiające się zaklasyfikowaniem do najgorszej klasy (dla klientów
  kor poracyjnych) ,
   pożyczka/ kredyt stała się wymagalna w całości w wyniku wypowiedzenia umowy (ekspozycja została przekazana
  do windykacji),
   został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego,
   pożyczka/ kred yt jest kwestionowana przez dłużnika na drodze postępowania sądowego,
   rest rukturyzacja pożyczki/ kredytu – wielokrotna lub powodująca utratę przepływów na umowie lub dla ekspozycji
  ze znaczącymi przeterminowaniami w spłacie,
   wyłudzenie pożyczki/ kredytu,
   zgon klienta.
  Na potrzeby oszacowania czy istotnie wzrosło ryzyko kredytowe ekspozycji w stosunku do momentu początkowego ujęcia
  Grupa zdefiniował a katalog przesłanek klasyfikujących do koszyka 2, m . in.:


  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A .
  Śródroczne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 wrz eśnia 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  25 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

   brak lub opóźnienie w płatnościach powyżej 30 DPD (z godnie z obowiązującym w Grupie algorytmem szacowania
  przeterminowania),
   ujęcie klienta korporacyjnego na tzw. Watch -liście w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania,
   problemy kontrahenta detalicznego wynikające z utraty pracy lub obniżenia dochodów, niespła canie zadłużenia
  w innych instytucjach lub znaczące pogorszenie DT=,
   skorzystanie przez klienta ze wsparcia BG K (dla kredytów mieszkaniowych),
   restrukturyzacja ekspozycji nieskutkująca klasyfikacją do koszyka 3,
   istotny wzrost prawdopodobieństwa niewykona nia zobowiązania w całym okresie życia ekspozycji – szacowane
  w zależności od rodzaju ekspozycji poprzez porównanie krzywych prawdopodobieństwa defaultu w okresie życia
  ekspozycji według obecnej sytuacji ekspozycji oraz na moment początkowego ujęcia ekspoz ycji lub poprzez porównanie
  ocen jakościowych ekspozycji (dla klientów korporacyjnych, dla których nie są stosowane krzywe prawdopodobieństwa
  defaultu). Z tego kryterium zostały wyłączone ekspozycje zaklasyfikowane do tzw. low credit r isk, m . in. ekspozycj e
  wobec klientów HST/ SP, wobec wspólnot mieszkaniowych czy też wobec banków.
  Dla ekspozycji indywidualnie znaczących Grupa dokonuje co najmniej raz na kwartał prze glądu przesłanek świadczących
  o utracie wartości i dokonuje oszacowania poziomu odpisów dla ekspozycji zaklasyfikowanych do koszyka 3 jako różnicy
  pomiędzy wartością bilansową tego kredytu a wartością bieżącą szacowanych przyszłych przepływów pieniężnych
  zdyskontowanych w oparciu o efektywną stopę procentową kredytu. Grupa na potrzeby szacowania poziomu przepływu
  stosuje podejście oparte o scenariusze, w tym w przypadku kredytów , dla których zostało ustanowione zabezpieczenie,
  bieżąca wartość szacowanych przyszłych przepływów pieniężnych uwzględnia przepływy pieniężne, które mogą zostać
  uzyskane z egzekucji przedmiotu zabezpieczenia, pomniejszone o koszty egzekucji oraz sprzedaży przedmiotu
  zabezpieczenia , jeżeli egzekucja jest prawdopodobna. Grupa dopuszcza również możliwość szacowania poziomu
  oczekiwanych strat kredytowych dla wybranych grup eks pozycji w ramach wyceny indywidua lnej niezależnie od koszyka,
  do którego jest zaklasyfikowana ekspozycja – takie podejście jest stosowane m . in. dla lokat zawartych na rynku
  międzybankowym , czy dla nostro – tutaj również stosowane jest podejście scenariusz owe w ramach wyceny
  przeprowadzanej przez analityka.
  Pozostałe ekspozycje niewyceniane indywidualnie są włączane do portfeli o podobnej charakterystyce poziomu ryzyka
  kredytowego i wyceniane w cyklach miesięcznych w sposób grupowy – w pierwszej kolejności ekspozycje są klasyfikowane
  do odpowiedniego koszyka, a następnie szacowany jest poziom strat kredytowych w okresie 12 M ( koszyk 1) lub lifetime
  (dla pozostałych koszyków).
  Grupa dokonał a przebudowy modeli parametrów portfelowych wykorzystywanych na potrz eby szacowania oczekiwanych
  strat kredytowych w sposób grupowy, m . in. poprzez uwzględnienie nowej definicji defa ult, podejścia forward -looking oraz
  prognoz makroekonomicznych. Przebudowie uległ w szczególności model PD, który pozwala na oszacowanie krzywy ch
  prawdopodobieństwa defaultu w zależności od horyzontu szacowanej straty (12 M vs lifetime) z uwzględnieniem oczekiwań
  Grupy w zakresie kształtowania się przyszłej sytuacji makroekonomicznej oraz z uwzględnieniem danych behawioralnych
  ekspozycji. W zakre sie szacowania parametrów LGD Grupa utrzymał a podejście do szacowania wskaźnika uzdrowień (CR)
  oraz poziomu stóp odzysków (RR), przy czym dokonał a aktualizacji metodyk do koncepcji straty oczekiwanej, np. poprzez
  wprowadzenie elementu forward -looking na ba zie szacunków charakterystyk ekspozycji mających wpływ na obserwowany
  poziom odzysków i uzdrowień z ekspozycji w okresie jej życia.


  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A .
  Śródroczne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 wrz eśnia 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  26 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  Na potrzeby modelowania oczekiwanej wartości ekspozycji na moment wejścia w default dla ekspozycji rewolwingowych
  bez zdefin iowanych harmonogramów, wdrożono modele wartości bilansowej i pozabilansowej w oparciu o historyczne
  wzorce behawioralne spłat i pociągnięć do momentu wejścia ekspozycji w default.
  Nowy sposób kalkulacji utraty wartości aktywów finansowych ma również wpły w na sposób rozpoznania przychodu
  odsetkowego. W szczególności, przychód odsetkowy od składników aktywów znajdujących się w koszykach 1 i 2 jest
  wyznaczany poprzez przyłożenie efektywnej stopy procentowej do ekspozycji brutto, natomiast w koszyku 3 poprzez
  przyłożenie efektywnej stopy procentowej do zamortyzowanego kosztu składnika aktywów, uwzględniającego odpisy
  z tytułu utraty wartości.
  Model utraty wartości oparty na koncepcji ECL miał największy wpływ na wysokość odpisów w zakresie ekspozycji
  zaklasyfi kowanych do koszyka 2. Koszyk ten jest nową konstrukcją w MSSF 9, zakładającą oszacowanie strat w horyzoncie
  dożywotnim bez konieczności zidentyfikowania przesłanek utraty wartości, a jedynie przy znacznym zwiększeniu ryzyka
  kredytowego w porównaniu do mom entu rozpoznania składnika aktywów w bilansie. Takie podejście powoduje
  wcześniejsze rozpoznanie całości straty w okresie życia składnika aktywów, a co za tym idzie, zwiększenie wysokości
  odpisów.
  W ramach przebudowy metodyk wyceny aktywów wdrożono do stos owania m.in. nową definicję default zgodną
  z rekomendacjami EBA i zapisami MSSF 9, opracowano kryteria transferu ekspozycji pomiędzy koszykami, skonstruowano
  nowe modele pozwalające na szacowanie wieloletnich parametrów ryzyka dostosowanych do oczekiwań Grupy w zakresie
  kształtowania się przyszłej sytuacji makroekonomicznej. W procesie modelowania oczekiwanej ekspozycji na moment
  wejścia w default dla ekspozycji rewolwingowych bez zdefiniowanych harmonogramów, wdrożono model e wartości
  bilansowej i pozabilan sowej w oparciu o historyczne wzorce behawioralne spłat i pociągnięć do momentu wejścia
  ekspozycji w default. W zakresie modelowania transferu pomiędzy koszykiem 1 i koszykiem 2, opracowan o model istotnego
  wzrostu ryzyka kredytowego w oparciu o porównanie prawdopodobieństwa defaultu lifetime z momentu pierwotnego
  ujęcia ekspozycji z prawdopodobieństwem defaultu lifetime z momentu oceny. Model uwzględnia podstawowe dostępne
  charakterystyki ekspozycji z momentu pierwotnego ujęcia oraz mome ntu obecnej oceny, t j. scoring/ rating, dane
  behawioralne itp. Dodatkowo w zakresie kryteriów klasyfikacji ekspozycji do Stage2 zastosowano takie kryteria jak
  np. opóźnienie w spłacie 30 DPD, przesłanki związane z pogorszeniem sytuacji ekonomiczno -finansowej kredytobiorców.
  W zakresie modeli LGD wprowadzono zmiany do metodyk uwzględniające m.in . zmiany w klasyfikacji default, czy też
  uwzględnienie horyzontu lif etime. Wzrost poziomu odpisów w związku z wprowadzeniem modeli oraz metodyki z godnie
  z MSSF 9 jest związany z wielom a czynnikami, w tym z:
   wprowadzeniem nowej definicji default,
   w Koszyku 1 – wydłużeniem obecnie stosowanych L=P do 12 miesięcy,
   w Koszyku 2 – rozpoznawaniem ekspozycji ze znaczącym wzrostem ryzyka i przejściem z okresu identyfikacji stra ty LIP
  na okres lif etime,
   w Koszyku 3 – modyfikacją obecnie stosowanych metodyk szacowania LGD.
  Dane porównawcze
  Zgodnie z zapisami MSSF 9 Grupa postanowił a nie przekształcać danych porównywalnych dla okresów wcześniejszych
  w odniesieniu do zmian dotyczących klasyfikacji i wyceny oraz utraty wartości, a różnice w wartości bilansowej składników
  aktywów wynikające z zastosowania MSSF 9 zostały ujęte jako element niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych w kapitale
  własnym na dzień 1 stycznia 2018 r oku .
  W tabeli poniżej przedstaw iono wpływ wdrożenia MSSF 9 na klasyfikację i wartość aktywów finansowych i zobowiązań
  na dzień 1 stycznia 2018 r oku .


  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A .
  Śródroczne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 wrz eśnia 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  27 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  Kategoria wyceny wg MSR 39
  Kategoria wyceny wg MSSF 9
  Wartość bilansowa wg MSR 39 na 31.12.2017
  Zmiana z tytułu Wartość bilansowa wg MSSF 9 na 01.01.2018 reklasyfikacji aktualizacji wyceny/ odpis ECL
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
  AKTYWA
  Należności od banków i instytucji finansowych Zamortyzowany koszt Zamortyzowany koszt 656 216 - (1 2 20) 654 9 96
  Kredyty i pożyczki u dzielone klientom Zamortyzowany koszt Zamortyzowany koszt 42 656 089 166 549 (1 181 343) 41 641 295
  Kredyty i pożyczki udzielone klientom Zamortyzowany koszt Wartość godziwa przez wynik 55 714 (2 519) 1 734 54 929
  Instrumenty finansowe dostępne do sprzed aży
  Wartość godziwa przez inne całkowite dochody
  Wartość godziwa przez inne całkowite dochody 7 799 167 (31) - 7 799 136
  Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży
  Wartość godziwa przez inne całkowite dochody
  Zamortyzowany koszt 381 869 53 397 (7 973 ) 427 293
  Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
  Zamortyzowany koszt Zamortyzowany koszt 1 674 493 - (27 352) 1 647 141
  Inne aktywa Zamortyzowany koszt Zamortyzowany koszt 479 421 - (30 949) 448 472
  Razem aktywa 53 702 969 217 396 (1 24 7 103) 52 67 3 262

  ZOBOWIĄZANIA
  Rezerwy Zgodnie z MSR 37 Zgodnie z MSSF 9 20 284 - 26 580 46 864
  Pochodne instrumenty finansowe Wartość godziwa przez wynik Wartość godziwa przez wynik 248 080 4 264 - 252 344
  Razem zobowiązania 268 364 4 264 26 580 299 208

  Wartość pozostałych pozycji aktywów finansowych zaprezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji
  finansowej nie uległa istotnej zmianie w wyniku pierwszego zastosowania MSSF 9.
  Ze względu na toczące się dyskusje związane z w drożeniem zapisów MSSF 9, zwłaszcza w zakresie klasyfikacji i wyceny
  instrumentów finansowych zawierających mnożnik większy od 1 oraz brak praktyki rynkowej w innych kwestiach,
  ostatecznie efekt zmian może się różnić od zaprezentowanego .
  Łączny wpływ wdroż enia MSSF 9 na kapitał własny Grupy na dzień 1 stycznia 2018 roku wyniósł -884,8 mln zł, z czego
  najistotn iejszą pozycję stanowił wzrost wartości odpisów na aktywa finansowe -1 057,1 mln zł netto.
  Pozostałe zmiany są związane z przeklasyfikowaniem portfel i aktywów finansowych, ujęciem odsetek nieregularnych
  w wartości bilansowej oraz ujęciem korekty z tytułu ryzyka kredytowego kontrahe nta (CVA, DVA). Grupa ujęła także aktyw a
  z tytułu podatku dochodowego w kwocie 175,7 mln zł.
  Wpływ MSSF 9 na adekwatność k apitałową
  W dniu 27 grudnia 2017 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2395
  zmieniające rozporządzenie (UE) 575/2013 w odniesieniu do możliwych zastosowań rozwiązań przejściowych dotyczących
  złagodzenia wpływu wprowadzenia MSSF 9 na fundusze własne oraz dotyczących traktowania jako duże ekspozycje
  niektórych ekspozycji wobec podmiotów sektora publicznego denominowanych w walucie krajowej dowolnego państwa
  członkowskiego. Rozporządzenie daje możliwość uwzględnien ia przez Grupę w swoim kapitale podstawowym Tier 1 pewnej
  części zwiększonych rezerw na oczekiwane straty kredytowe w okresie przejściowym tj. od 1 stycznia 2018 roku
  do 31 grudnia 2022 r oku z tytułu pierwszego zastosowania MSSF 9, jeżeli bilans otwarcia n a dzień zastosowania


  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A .
  Śródroczne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 wrz eśnia 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  28 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  odzwierciedla spadek kapitału podstawowego Tier 1 w wyniku zwiększonych rezerw na oczekiwane straty łącznie z odpisem
  na oczekiwane straty w całym okresie z tytułu aktywów finansowych dotkniętych utratą wartości ze względu na ryzyko
  kredytowe w poró wnaniu z bilansem zamknięcia na dzień poprzedni.
  Zarząd Banku podjął decyzję o zastosowaniu ulg w okresie przejściowym i zgodnie z zapisami Rozporządzenia poinformował
  o tym Komisję Nadzoru Finansowego . W przypadku niezastosowania rozwiązań p rzejściowych i uwzględnienia pełnego
  wpływu w drożenia MSSF 9 łączny współczynnik na dzień 30 września 2018 roku obniżyłby się o 254 punk ty bazow e.
  Zmiana metody wyceny aktywów przejętych za długi
  W 2018 roku Grupa dokonała zmiany metody wyceny aktywów prze jętych za długi. W latach poprzednich dla tych aktywów
  Grupa stosowała model wartości godziwej dla nieruchomości inwestycyjnych, od tego roku obrotowego aktywa te wycenia
  się w koszcie lub wartości netto możliwej do uzyskania, zależnie od tego, która z kwo t jest niższa. Wartość netto możliwa do
  uzyskania jest to szacunkowa cena sprzedaży pomniejszona o koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku.
  Zmieniona została także prezentacja w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, w którym te aktywa zostały w yodrębnione jako
  osobna pozycja. Zasadniczo aktywa przejęte za długi są przeznaczone do sprzedaży, dlatego zdaniem Grupy, zmiana modelu
  wyceny uczyniła prezentację tych aktywów w sprawozdaniach finansowych Grupy bardziej wiarygodną i przydatną.
  W związku z dokonaną zmianą przekształcono dane porównawcze za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września
  2017 roku oraz na dzień 31 grudnia 2017 roku prezentowane w niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansowym. Zmiana dotyczy wydzielen ia wartości bilansowej netto tych aktywów do osobnej linii
  w sprawozdaniu z sytuacji finansowej i odwrócenia zysku z wyceny do wartości godziwej nieruchomości w latach ubiegłych.
  Pozycja w s konsolidowan ym sprawozdaniu z sytuacji finansowe j na dzień 31.12 .2017
  Grupa Kapitałowa Getin Noble Bank S.A. Korekty Przekształcone dane skonsolidowane
  tys. zł tys. zł tys. zł
  AKTYWA
  Nieruchomości inwestycyjne 628 118 (443 027) 185 091
  Aktywa przejęte za długi - 422 413 422 413
  Aktywa z tytułu odroczonego poda tku dochodowego 422 096 3 917 426 013
  SUMA AKTYWÓW 59 835 536 (16 697) 59 818 83 9

  Niepodzielony wynik z lat ubiegłych (337 778) (18 739) (356 517)
  Zysk/ (strata) netto (574 944) 2 042 (572 902)
  SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 59 835 536 (16 697) 59 818 83 9  Pozycja w s konsolidowany m rachun ku zysków i strat za okres 01.01.2017 - 30.0 9.2017
  Grupa Kapitałowa Getin Noble Bank S.A. Korekty Przekształcone dane skonsolidowane

  tys. zł tys. zł tys. zł
  Pozostałe koszty operacyjne (169 111 ) (84) (169 195 )
  Zysk/ (strata) brutto (266 863 ) (84) (266 947 )
  Podatek dochodowy 29 095 16 29 111
  Zysk/ (strata) netto (237 768 ) (68) (237 836 )
  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A .
  Śródroczne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 wrz eśnia 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  29 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  5.6. Zmiany prezentacji danych
  Dane porównawcze za okres 9 miesięcy zakończony dnia 3 0 września 201 7 roku prezentowane w niniejszym śródrocznym
  skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały przekształcone tak, by uwzględnić zmiany prezentacyjne
  wprowadzone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.
  Zmiana prezentacji odsetek, prowizji i opłat
  Zmiana prezentacyjna dotyczy przeniesienia kosztów z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów strukturyzowanych
  rozliczanych efektywną stopą procentową pomiędzy pozycjami „Koszty z tytułu prowizji i opłat ” i „Ko szty z tytułu odsetek” .
  Pozycja w skonsolidowanym rachunku zysków i strat za okres 01.01.2017 - 30.09.2017
  Dane opublikowane Korekta prezentacyjn a Dane przekształcone
  tys. zł tys. zł tys. zł
  Przychody z tytułu odsetek 1 872 440 - 1 872 440
  Koszty z ty tułu odsetek (890 460) (5 405) (895 865 )
  Wynik z tytułu odsetek 981 980 (5 405) 976 575

  Przychody z tytułu prowizji i opłat 244 456 - 244 456
  Koszty z tytułu prowizji i opłat (124 276) 5 405 (118 871 )
  Wynik z tytułu prowizji i opłat 120 180 5 405 125 585
  Przekształcenie danych porównawczych w rachunku zysków i strat w związku ze zmianą prezentacji nie miało wpływu
  na wysokość wyniku Grupy za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 rok u.
  Zmiana prezentacji odsetek
  Zmiana prezentacyjna do tyczy przeniesienia przychodów/ kosztów odsetkowych od aktywów/ zobowiązań podlegających
  ujemnej stopie procentowej pomiędzy „Przychodami z tytułu odsetek ” i „Kosztami z tytułu odsetek” .
  Pozycja w skonsolidowanym rachunku zysków i strat za okres 01.01.201 7 - 30.09.201 7
  Dane opublikowane Korekta prezentacyjn a Dane przekształcone
  tys. zł tys. zł tys. zł
  Przychody z tytułu: 1 872 440 66 926 1 939 366
  Aktywów finansowych wycenianych w edług zamortyzowanego kosztu 1 581 989 7 201 1 589 190
  kredytów i pożycz ek 1 524 565 1 053 1 525 618
  należności od banków i instytucji finansowych (206) 6 148 5 942
  instrumentów finansowych 37 858 - 37 858
  rezerwy obowiązkowej 19 772 - 19 772
  Aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite do chody 121 111 5 946 127 057
  Aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy 169 340 53 779 223 119
  kredytów i pożyczek - - -
  instrumentów finansowych - - -
  pochodnych instrumentów finansowych 169 340 53 779 223 119
  Koszty z tytułu odsetek, w tym: 890 460 66 926 957 386
  od zobowiązań wobec banków i instytucji finansowych 28 789 6 148 34 937
  od zobowiązań wobec klientów 766 598 1 053 767 651
  od instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do termi nu wymagalności - 5 946 5 946
  od pochodnych instrumentów finansowych (48 271) 53 779 5 508
  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 143 344 - 143 344
  Wynik z tytułu odsetek 981 980 - 981 980


  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A .
  Śródroczne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 wrz eśnia 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  30 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  Przekształcenie danych porównawczych w rachunku zyskó w i strat w związku ze zmianą prezentacji nie miało wpływu
  na wysokość wyniku Grupy za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 rok u.
  5.7. Zasady konsolidacji
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe Getin Noble Banku S.A., jako jednostki
  dominującej, oraz sprawozdania jego jednostek zależnych. Sprawozdania finansowe Banku i jego jednostek zależnych
  wykorzystane do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego dotyczą stanu na ten sam dzień bilansowy.
  W przypadku, g dy koniec okresu sprawozdawczego jednostki dominującej różni się od końca okresu sprawozdawczego
  jednostki zależnej, jednostka zależna przygotowuje, do celów konsolidacji, dodatkowe informacje finansowe według stanu
  na ten sam dzień, na jaki sporządzane je st sprawozdanie Banku, w celu umożliwienia jednostce dominującej dokonania
  konsolidacji informacji finansowych jednostki zależnej.
  Hednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, stosując jednolite zasady (politykę)
  rachunkowości w od niesieniu do podobnych transakcji oraz innych zdarzeń następujących w zbliżonych okolicznościach.
  Heżeli członek Grupy kapitałowej stosuje zasady rachunkowości odmienne od zasad (polityki) rachunkowości przyjętych
  w skonsolidowanych sprawozdaniach finansow ych, sprawozdanie tego członka Grupy jest odpowiedni o korygowane
  w trakcie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w celu uzyskania zgodności z zasadami (polityką)
  rachunkowości Grupy kapitałowej.
  Jednostki zależne
  Bank, niezależnie od char akteru zaangażowania w danej jednostce, określa swój status jednos tki dominującej, oceniając,
  czy sprawuje kontrolę nad jednostką, w której dokonano inwestycji. =nwestor sprawuje kontrolę nad jednostką, w której
  dokonano inwestycji, w przypadku, gdy z tytu łu swojego zaangażowania w tę jednostkę podlega ekspozycji na zmienne
  wyniki finansowe, lub gdy ma prawa do zmiennych wyników finansowych, oraz ma możliwość wywierania wpływu
  na wysokość tych wyników finansowych poprzez sprawowanie władzy nad tą jednostką.
  Tak więc Bank sprawuje kontrolę nad jednostką, w której dokonano inwestycji, wtedy i tylko wtedy, gdy jednocześnie:
  a) sprawuje władzę nad jednostką, w której dokonano inwestycji,
  b) z tytułu swojego zaangażowania w jednostce, w której dokonano inwestycji, p odlega ekspozycji na zmienne wyniki
  finansowe lub posiada prawa do zmiennych wyników finansowych, oraz
  c) posiada możliwość wykorzystania sprawowanej władzy nad jednostką, w której dokonano inwestycji, do wywierania
  wpływu na wysokość swoich wyników finansowy ch.
  Konsolidacja jednostki, w której dokonano inwestycji, rozpoczyna się od dnia, w który m Bank uzyskuje kontrolę nad
  tą jednost ką, a ustaje wtedy, gdy Bank traci nad nią kontrolę.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe:
  a) łączy podobne pozycje aktywów, zobo wiązań, kapitału własnego, przychodów, kosztów i przepływów pieniężnych
  Banku oraz jego jednostek zależnych,
  b) kompensuje (wyłącza) wartość bilansową inwestycji jednostki dominującej w każdej z jednostek zależnych oraz tej
  części kapitału własnego każdej z j ednostek zależnych, która odpowiada udziałowi jednostki dominującej,
  c) wyłącza w całości aktywa i zobowiązania, kapitał własny, przychody, koszty i przepływy pieniężne Grupy kapitałowej
  odnoszące się do transakcji między jednostkami tej Grupy kapitałowej (zy ski i straty na transakcjach wewnątrz tej
  Grupy, które są ujęte jako aktywa, wyłącza się w całości). Różnice przejściowe, wynikające z wyłączenia zysków i strat
  na transakcjach wewnątrz Grupy kapitałowej, ujmuje się zgodnie z MSR 12.


  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A .
  Śródroczne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 wrz eśnia 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  31 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  Bank przypisuje zysk lub stratę i każdy składnik innych całkowitych dochodów do właściciel i jednostki dominującej oraz
  do udziałów niekontrolujących. Bank przedstawia udziały niekontrolujące w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji
  finansowej w kapitale własnym, oddzielnie od kapitału własnego właścicieli jednostki dominującej. Zmiany w udziale
  własnościowym jednostki dominującej w jednostce zależnej, które nie skutkują utratą przez jednostkę dominującą kontroli
  nad jednostką zależną, stanowią transakcje kapitałowe. W przypadk u, gdy zmienia się część kapitału własnego posiadanego
  przez udziały niekontrolujące, Bank dokonuje korekty wartości bilansowej udziałów kontro lujących i niekontrolujących,
  w celu odzwierciedlenia zmian we względnych udziałach w jednostce zależnej. Wszelki e różnice pomiędzy kwotą korekty
  udziałów niekontrolujących a wartością godziwą kwoty zapłaconej lub otrzymanej Bank odnosi bezpośrednio na kapitał
  własny i przypisuje to do właścicieli jednostki dominującej.
  Heżeli Bank utraci kontrolę nad jednostką zależ ną, to:
  a) wyłącza aktywa (w tym wartość firmy) i zobowiązania byłej jednostki zależnej w ich wartości bilansowej na dzień
  utraty kontroli,
  b) wyłącza wartość bilansową udziałów niekontrolujących byłej jednostki zależnej na dzień utraty kontroli (w tym
  przypisan e do nich wszelkie składniki innych całkowitych dochodów),
  c) ujmuje wartość godziwą otrzymanej zapłaty wynikającej z transakcji, zdarzenia lub okol iczności, które doprowadziły
  do utraty kontroli,
  d) ujmuje wydanie akcji, w przypadku, gdy transakcja, zdarzenie l ub okoliczności, które doprowadziły do utraty kontroli
  wiąże się z wydaniem akcji byłej jednostki zależnej,
  e) kwotę ujętą w innych całkowitych dochodach związaną z byłą jednostką zależn ą poddaje przekwalifikowaniu
  do rachunku zysków i strat lub przenosi bezp ośrednio do zysków zatrzymanych,
  f) ujmuje wszelkie inwestycje utrzymane w byłej jednostce zależnej w ich wartości godzi wej na dzień utraty kontroli,
  a następnie ujmuje je i wszelkie kwoty wzajemnych zobowiązań byłej jednostki zależnej i jednostki dominującej
  zgodnie z odpowiednimi MSSF,
  g) ujmuje wszelkie powstałe różnice związane z utratą kontroli jako zysk lub stratę w rachunku zysków i strat możliwych
  do przypisania jednostce dominującej.
  Jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia
  Jednostkami stowarzys zonymi są te jednostki, na które inwestor wywiera znaczący wpływ . Znaczący wpływ jest to władza
  pozwalająca na uczestniczenie w podejmowaniu decyzji na temat polityki finansowej i operacyjnej jednostki, w której
  dokonano inwestycji, niepolegająca jednak na sprawowaniu kontroli lub współkontroli nad polityką tej jednostki.
  Heżeli Bank posiada bezpośrednio lub pośrednio (np. poprzez jednostki zależne) 20% lub więcej praw głosu w jednostce,
  w której dokonano inwestycji, to zakłada się, że Bank wywiera znacząc y wpływ na tę jednostkę, chyba że można w sposób
  oczywisty wykazać, że jest inaczej. Natomiast jeśli Bank posiada bezpośrednio lub pośrednio (np. poprzez jednostki zależne)
  mniej niż 20% praw głosu w jednostce, w której dokonano inwestycji, to można założy ć, że nie wywiera on na tę jednostkę
  znaczącego wpływu, chyba że można w sposób oczywisty taki wpływ wykazać. Bank traci znaczący wpływ na jednostkę,
  w której dokonano inwestycji, w momencie, gdy traci władzę pozwalającą na uczestniczenie w podejmowaniu d ecyzji
  w sprawie polityki finansowej i operacyjnej jednostki, w której dokonano inwestycji.
  Wspólne przedsięwzięcie to wspó lne ustalenie umowne , w ramach, którego strony sprawujące współkontrolę nad
  ustaleniem umownym mają prawa do aktywów netto tego ust alenia . Współ kontrola jest to określony w umowie podział
  kontroli nad ustaleniem umownym, który wystę puje tylko wówczas , gdy decyzje dotyczące istotnej działalności wymagają
  jednomyślnej zgody stron sprawujących współ kontrolę.


  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A .
  Śródroczne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 wrz eśnia 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  32 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  W odniesieniu do ujmowania i nwestycji w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach Grupa stosuje
  metodę praw własności, według której inwestycja jest początkowo ujmowana według kosztu, a następnie po dniu nabycia
  jej wartość jest korygowana odpowiednio o zmianę udziału inwestora w aktywach netto jednostki, w k tórej dokonano
  inwestycji. Zysk lub strata inwestora obejmuje jego udział w zysku lub stracie jednostki, w której dokonano inwestycji,
  a inne całkowite dochody inwestora obejmują jego udział w innych całkowitych do chodach jednostki, w któ rej dokonano
  inwestycji. Heżeli udział jednostki w stratach jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia jest równy lub wyższy
  od jego udziału w jednostce stowarzyszonej lub wspólnym przedsięwzięciu , jednostka zaprzest aje ujmowania swojego
  udziału w dalszych stratach.
  Zyski i straty wynikające z „oddolnych” i „odgórnych” transakcji pomiędzy Bankiem i jego jednostkami zależnymi a jednostką
  stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem ujmuje się w sprawozdaniu finansowym Grup y jedynie w stopniu
  odzwierciedlającym udziały niepowiązanych inwestorów w jednostce stowarzyszonej lub wspólnym przedsięwzięciu .
  Udział inwestora w zyskach lub stratach jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia z tytułu tych transakcji
  podleg a wyłączeniu.
  Każdorazowo na koniec okresu sprawozdawczego Grupa ocenia istnienie przesłanek, któ re wskazują, czy konieczne
  jest dokonanie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości w odniesieniu do jej inwestycji netto w jednostce
  stowarzyszonej lub wspólnym przedsięwzięciu . W przypadku istnienia takiej przesłanki, Grupa dokonuje oszacowania
  wartości odzyskiwalnej, tj. wartości użytkowej lub wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży , w zależności od
  tego, która z nich jest wyższa. W przypadku gdy wartość bilansowa składnika aktywów przewyższa jego wartość
  odzyskiwalną, Grupa ujmuje w rachunku zysków i strat odpis z tytułu utraty wartości.
  5.8. Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej
  Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane przy zast osowaniu kursu obowiązującego
  w dniu zawarcia transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż
  polski złoty są przeliczane przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu spra wozdawczego
  średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przelicze nia różnice kursowe
  ujmowane są w odpowiednich pozycjach rachunku zysków i strat . Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane
  według kosztu historyczneg o wyrażonego w walucie obcej są wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji.
  Akt ywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według wartości godziwej wyrażonej w walucie obcej są przelic zane
  po kursie z dnia dokonania wyceny do wartości godziwej.

  6. Isto tne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach
  6.1. Profesjonalny osąd
  W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości wobec zagadnień podanych poniżej, największe znaczenie, oprócz
  szacunków księgowych, miał profesjonalny osąd kierownictwa.
  Wy nagrodzenia z tytułu ubezpieczeń
  Grupa stosuje poniższe zasady ujmowania w przychodach prowizyjnych prowizji uzyskanych z tytułu oferowania klientom
  przez B ank produktów ubezpieczeniowych.
  Bank oferując klientom produkty ubezpieczeniowe ujmuje wynagrodzeni e otrzymywa ne za usługi ubezpieczeniowe
  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A .
  Śródroczne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 wrz eśnia 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  33 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  na podstawie profesjonalnego osądu czy sprzedaż ubezpieczenia jest ograniczona wyłącznie do świadczenia usługi
  oferowania produktów ubezpieczeniowych , czy też usługa sprzedaży ubezpieczenia jest powiązana ze spr zedażą
  instrumentu finansowego. Ocena bazuje na treści ekonomicznej oferowanych instrume ntów finansowych oraz produktów
  ubezpieczeniowych, w których sprzedaży Bank uczestniczy. Celem osądu jest rozróżnienie na bazie treści ekonomicznej
  przychodów stanowiąc ych:
   integralną część wynagrodzenia z tytułu oferowanego dodatkowo instrumentu finansowego ,
   wynagrodzenie za usługę agencyjną lub pośrednictwa,
   wynagrodzenie za świadczenie dodatkowych czynności po dokonaniu sprzedaży .
  Bezpośrednie powiązanie produktu u bezpieczeniowego z instrumentem finansowym wystę puje w szczególności, gdy jest
  spełniony co najmniej jeden z dwóch warunków:
   instrument finansowy jest oferowany przez Bank zawsze z produktem ubezpieczeniowym , tj. obydwie transakcje zostały
  zawarte w tym sa mym czasie lub zostały zawarte w sekwencji, w której ka żda kolejna transakcja wynika z poprzedniej,
   produkt ubezpieczeniowy jest oferowany przez Bank wyłącznie z instrumentem finansowym , tj. nie ma możliwości
  zakupu w Banku produktu ubezpieczeniowego ident ycznego co do formy prawnej, warunków i treści ekonomicznej bez
  połączonego zakupu instrumentu finansowego.
  Bank dodatkowo przeprowadza analizę treści ekonomicznej produktu ubezpieczeniowego, w tym spełnienia kryteriów
  niezależności umów ubezpieczenia od o ferowanych instrumentów finansowych poprzez ustalenie:
   stopnia sprzedaży produktów łączonych tj. procentowego udziału instrumentów finansowych z ochroną
  ubezpieczeniową do liczby umów dotyczących instrumentów finansowych w portfelu Banku, w podziale na ins trumenty
  finansowe oraz produkty ubezpieczeniowe lub grupy ubezpieczeń zgodnie z ofertą produktową Banku,
   średniego rzeczywistego rocznego oprocentowania poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu Banku
  w podziale na zawierające ochronę ubezpieczen iową i bez ochrony ubezpieczeniowej, w podziale na instrumenty
  finansowe oraz produkty ubezpieczeniowe i grupy ubezpieczeń zgodnie z ofertą produktową Banku,
   możliwości przystąpienia do ochrony ubezpieczeniowej bez posiadania instrumentu finansowego,
   przy braku wymogu Banku zawarcia przez klienta umowy ubezpieczenia do nabywanego przez niego instrumentu
  finansowego, liczby zbliżonych w zakresie warunków i zasad umów ubezpieczenia zawartych w innych zakładach
  ubezpieczeń niż zakład ubezpieczeń, którego produ kty są oferowane przez Bank łącznie z instrumentem finansowym
  (procentowy udział w całym portfelu kredytowym – w podziale na instrumenty finansowe zgodnie z ofertą produktową
  Banku),
   poziomu rezygnacji i wysokości zwracanego wynagrodzenia, w podziale na in strumenty finansowe oraz produkty
  ubezpieczeniowe lub grupy ubezpieczeń, zgodnie z ofertą produktową Banku,
   liczby umów ubezpieczenia kontynuowanych po wcześniejszej spłacie kredytu lu b pożyczki, wraz z informacją
  o produktach kredytowych, z którymi były p owiązane,
   zakresu czynności wykonywanych przez Bank na rzecz zakładu ubezpieczeń w trakcie trwania umowy ubezpieczenia,
   efektów analizy raportów zarządczych dotyczących wyników poszczególnych linii biznesowych, instrumentów
  finansowych zgodnie z ofertą pro duktową Banku, usług bankowych.
  W wyniku oceny bezpośredniego powiązania Grupa może stwierdzić:
   występowanie bezpośredniego powiązania skutkującego ujęciem wynagrodzenia z tytułu oferowania produktów
  ubezpieczeniowych zgodnie z metodą zamortyzowanego koszt u oraz rozliczania metodą efektywnej stopy procentowej
  i ujmowania w przychodzie odsetkowym,
   brak bezpośredniego powiązania skutkujący ujęciem wynagrodzenia z tytułu oferowania produktów ubezpieczeniowych


  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A .
  Śródroczne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 wrz eśnia 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  34 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  w przychodach z tyt ułu prowizji ,
   występowanie prod uktu złożonego z instrumentu finansowego oraz produktu ubezpieczeniowego skutkującego
  podziałem wynagrodzenia z tytułu oferowania produktu ubezpieczeniowego na podstawie wydzielenia wartości
  godziwej oferowanego instrumentu finansowego oraz wartości godziw ej produktu ubezpiecze niowego sprzedawanego
  łącznie z tym instrumentem finansowym .
  W przypadku zide ntyfikowania produktu złożonego wynagrodzenie z tytułu sprzedaży produktu ubezpieczeniowego
  dzielone jest pomiędzy część stanowiącą element zamortyzowanego k osztu instrumentu finansowego oraz część
  stanowiącą wynagrodzenie za wykonywanie czynności pośrednictwa. Podział wynagrodzenia dokonywany jest w proporcji
  wartości godziwej instrumentu finansowego oraz wartości godziwej usługi pośrednictwa w stosunku do su my obu tych
  wartości. Bank uwzględnia obecnie jako przychód rozpoznawany jednorazowo do 30% przychodów z działalności
  banca ssurance związanych z kredytami. Wycena wartości godziwej usługi pośrednictwa oraz instrumentu finansowego
  przeprowadzana jest w opar ciu o dane rynkowe. W przypadku świadczenia czynności lub usług posprzedażowych
  wynikających z oferowanego produktu ubezpieczeniowego, odpowiednia część wynagrodzenia alokowanego do usługi
  pośrednictwa rozliczana jest w okresie obowiązywania umowy ubezpiec zenia zgodnie z me todą zaawansowania usługi,
  przy uwzględnieniu zasady współmierności przychodów i kosztów.
  Bank dokonuje szacunku części wynagrodzenia, które będzie zwracane (np. z tytułu wypowiedzenia przez klienta umowy
  ubezpieczenia, przedpłat lub inny ch tytułów) w okresach po sprzedaży produktu ubezpieczeniowego. Oszacowana część
  wynagrodzenia odraczana jest w czasie do wysokości przewidywanych zwrotów.
  Bank dokonuje szacunku ponoszonych kosztów związanych ze sprzedażą produktów ubezpieczeniowych zgod nie
  ze stosowaną metodą rozliczania przychodów i kosztów w zależności od formy sprzedaży produktów ubezpieczeniowych.
  Bank dokonuje podziału kosztów związanych ze sprzedażą produktu ubezpieczeniowego na bezpośrednio związane oraz
  pozostałe niepowiązane bez pośrednio koszty, w tym koszty stałe (ujmowane w momencie poniesienia). Koszty
  bezpośrednio związane ze sprzedażą produktu ubezpieczeniowego rozliczane są zgodnie z zasadą wspó łmierności
  przychodów i kosztów .
  Klasyfikacja umów leasingowych
  Grupa dokonuje klasyfikacji leasingu jako operacyjnego lub finansowego w oparciu o ocenę, w jakim zakresie ryzyko
  i pożytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu przypadają w udziale leasingodawcy, a w jakim leasingobiorcy. Ocena
  ta opiera się na treści ekonomicznej ka żdej transakcji.
  Konsolidacja jednostki specjalnego przeznaczenia
  W związku z przeprowadzoną w listopadzie 2015 roku transakcją sekurytyzacji wierzytelności wynikaj ących z nabytych przez
  Getin Noble Bank S.A. portfeli umów leasingu dokonano analizy ryzyk, korzyści oraz istoty działalności spółki specjalnego
  przeznaczenia GNB Leasing Plan DAC (SPV) w świetle zapisów MSSF 10. Na bazie wyciągniętych wniosków uznano, iż z istoty
  powiązań między SPV a Bankiem wynika, że SPV jest kontrolowana przez Bank. W związ ku z tym SPV została objęta
  konsolidacją metodą pełną, pomimo iż Grupa nie posiada zaangażowania kapitałowego w tej jednostce.
  W związku z przeprowadzoną w lipcu 201 7 roku transakcją sekurytyzacji wierzytelności z portfela kredytów
  samochodowych Getin Nobl e Banku S.A. dokonano analizy ryzyk, korzyści oraz istoty działalności spółki specjalne go
  przeznaczenia GNB Auto Plan 2017 sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (SPV ) w świetle zapisów MSSF 10. Na bazie
  wyci ągniętych wniosków uznano, iż z istoty powiązań międz y SPV a Bankiem wynika, że SPV jest kontrolowana przez Bank.
  W związku z tym SPV została objęta konsolidacją metodą pełną, pomimo iż Grupa nie posiada zaangażowania kapitałowego
  w tej jednostce.


  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A .
  Śródroczne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 wrz eśnia 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  35 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  6.2. Niepewność szacunków
  Sporządzenie sprawozdania finansowego zg odnie z MSSF wymaga dokonania przez Grupę s z a c u nk ó w oraz przyjęcia
  założeń, które mają wpływ na kwoty prezentowane w sprawozdaniu finansowym. Szacunki i założenia, które podlegają
  ciągłej ocenie przez kierownictwo Grupy, oparte są o doświadczenia historycz ne i inne czynniki, w tym oczekiwania co do
  przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacj i wydają się uzasadnione. Mimo , że szacunki te opierają się na najlepszej wiedzy
  dotyczącej warunków bieżących i działań, które Grupa podejmuje, rzeczywiste rezultaty mogą się od tych szacunków różnić.
  Szacunki dokonywane na koniec każdego okresu sprawozdawczego odzwierciedlają warunki, które istniały na te daty
  (np. kurs walutowy, stopy procentowe, ceny rynkowe). Obszary, dla których Grupa dokonała szacunków obejmują:
  Utra ta wartości instrumentów finansowych
  Model utraty wartości oparty o koncepcję „oczekiwanych strat kredytowych” zgodny z MSSF 9 został opisany w nocie II.5.5
  niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  Instrumenty pochodn e oraz aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane d o wartości godziwej
  przez wynik finansowy
  Wartość godziwą instrumentów pochodnych, aktywów finansowych i zobowiąza ń finansowych nienotowanych
  na aktywnych rynkach ustala się stosując powszechnie uznane tech niki wyceny. Wszystkie modele są zatwierdzane
  przed ich zastosowaniem, a także kalibrowane w celu zapewnienia , że otrzymane wyniki odzwierciedlają faktyczne
  dane i porównywalne ceny rynkowe. W miarę możliwości w modelach wykorzystywa ne są wyłącznie dane mo żliwe
  do zaobserwowania, pochodzące z aktywnego rynku, jednakże w pewnych okolicznościach stosowane jest
  oszacowanie niepewności przez Bank (takich jak ryzyko kontrahenta, zmienności i korelacje rynkowe). Zmiana założeń
  dotyczących tych czynników może wpły nąć na wyceny niektórych instrumentów finansowych.
  Wartość godziwa aktywów przejętych za długi
  Grupa dokonuje szacunków wartości godziwej aktywów przejętych za długi . Szacune k odzwierciedla warunki
  rynkowe na dzień wyceny i jest dokonywany na podstawie akt ualnych wycen nieruchomości .
  Utraty wartości innych aktywów trwałych
  Na koniec każdego okresu sprawozdawczego Grupa ocenia istnienie przesłanek, które wskazują czy nastąpiła utrata
  wartości składników aktywów trwałych. W przypadku zidentyfikowania takiej p rzesłanki, Grupa dokonuje oszacowania
  wartości odzyskiwalnej. Oszacowanie wartości użytkowej składnika aktywów trwał ych wiąże się, między innymi,
  z przyjęciem założeń w zakresie szacunków co do kwot, terminów przyszłych przepływów pieniężnych, które Grupa
  może uzyskać z tytułu danego składnika aktywów trwałych, innych czynników. Szacując wartość godziwą pomniejszoną
  o koszty sprzedaży Grupa opiera się na dostępnych danych rynkowych na ten temat lub wycenach sporządzonych przez
  niezależnych rzeczoznawców, kt óre co do zasady również opierają się na szacunkach.
  Wycena rezerw z tytułu odpraw emerytalnych
  Rezerwa z tytułu odpraw emerytalnych została oszacowana za pomocą metod aktuarialnych przez niezależnego aktuariusza,
  przyjęte w tym celu założenia są aktualiz owane na koniec każdego roku obrotowego.
  Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Grupa rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie
  osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych w yników podatkowych
  w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione.


  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A .
  Śródroczne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 wrz eśnia 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  36 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  6.3. Zmiana szacunków
  W bieżącym okresie sprawozdawczym Grupa nie zmieniła obszarów , dla k tór ych dokonała szacunków .
  7. Kore kty błędów poprzednich okresów
  W okresie 9 miesięcy zakończonym dnia 3 0 września 2018 roku Grupa nie dokonała korekt błędów poprzednich
  okresów.
  Hak zostało opisane w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A.
  za 2017 rok, na dzień 31 grudnia 2017 roku Grupa dokonała korekty błędu oraz retrospektywnego przekształcenia sald
  otwarcia aktywów i kapitału własnego najwcześniejszego prezentowanego w sprawozdaniu finansowym okresu ,
  tj. na dzień 31 grudnia 2016 roku i 1 styczn ia 2016 roku.

  W związku z dokonaną na koniec 2017 roku korektą błędu dotyczącą utraty wartości inwestycji w jednostkę
  stowarzyszoną Open Finance S.A., w niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
  Grupa dokonała przekształceni a danych porównywalnych za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 roku
  odpisu na inwestycję Open Finance S.A. uwzględniając wpływ korekty błędu poprzedniego okresu. W śródrocznym
  skonsolidowanym rachunku zysków i strat za okres 9 miesięcy zakońc zony dnia 30 września 2017 roku dokonano
  następujących zmian prezentacyjnych:
  Pozycja w skonsolidowanym rachunku zysków i strat za okres 01.01.2017 - 30.09.2017
  Dane opublikowane Korekta Dane przekształcone
  tys. zł tys. zł tys. zł
  Wynik z odpisów aktual izujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe (785 689) 50 550 (735 139 )
  Zysk/ (strata) brutto (266 863) 50 550 (216 313 )
  Podatek dochodowy 29 095 2 641 31 736
  Zysk / (strata) netto (237 768) 53 191 (184 577)  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A .
  Śródroczne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 wrz eśnia 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  37 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  8. W ynik z tytułu odsetek

  01.01.201 8- 30.09.2018 (niebadane)
  01.01.201 7- 30.0 9.201 7 (przekształcone niebadane )
  tys. zł tys. zł
  Przychody z tytułu:
  Aktywów finansowych wycenianych w edług zamortyzowan ego kosz tu 1 420 570 1 589 190
  kredytów i poż yczek 1 370 267 1 525 618
  należności od banków i instytucji finansowych 4 175 5 942
  instrumentów finansowych 42 968 37 858
  rezerwy obowiązkowej 3 160 19 772
  Aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody 90 120 127 057
  Aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy 211 628 223 119
  kredytów i pożyczek 10 299 n/d
  instrumentów finansowych 15 n/d
  pochodnych instrumentów finansowych 201 314 223 119
  Razem przychody z tytułu odsetek 1 722 318 1 939 366
  Koszty z tytułu:
  zobowiązań wobec klientów 660 415 773 056
  zobowiązań wobec banków i instytucji finansowych 14 484 34 937
  instrumentów finansowych 2 769 5 946
  pochodnych instrumentów finansowych 12 506 5 508
  wyemitowanych dłużnyc h papierów wartościowych 131 807 143 3 44
  Razem koszty z tytułu odsetek 821 981 962 791
  Wynik z tytułu odsetek 900 337 976 575
  Szczegóły dotyczące przek ształcenia danych porównawczych w związku ze zmianą prezentacji przychodów/ kosztów odsetkowych
  od aktywów/ zobowiązań podlegających ujemnej stopie procentowej zostały zaprezentowane w nocie II .5.6.  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A .
  Śródroczne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 wrz eśnia 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  38 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  9. W ynik z tytułu prowizji i opłat

  01.01.201 8- 30.09.2018 (niebadane)
  01.01.201 7- 30.0 9.201 7 (przekształcone niebadane ) tys. zł tys. zł
  Przychody z tytu łu:
  kredytów i pożyczek 12 042 14 390
  obsługi rachunków bankowych 21 680 26 303
  kart płatniczych i kredytowych 24 650 30 961
  produktów inwestycyjnych i zarządzania aktywami 49 874 86 410
  ubezpieczeń 70 0 69 62 047
  działalności maklerskiej 16 700 23 354
  pozostałe przychody z tytułu prowizji i opłat 1 037 991
  Razem przychody z tytułu prowizji i opłat 196 0 52 244 456
  Koszty z tytułu:
  kredytów i pożyczek 5 676 9 556
  kart płatniczych i kredytowych 34 935 33 621
  produktów inwestycyjnych i bank owych oraz zarządzania aktywami 31 494 59 698
  ubezpieczeń 5 759 2 833
  działalności maklerskiej 7 359 6 562
  pozostałe koszty z tytułu prowizji i opłat 8 309 6 601
  Razem koszty z tytułu prowizji i opłat 93 532 118 871
  Wynik z tytułu prowizji i opłat 102 520 125 585
  W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2017 roku w prowizjach z tytułu produktów inwestycyjnych i zarządzania aktywami Grupa
  ujmowała przychody i koszty jednostki zależnej Noble Funds TFI S.A., konsolidowanej metodą pełną do dnia 1 czerwca
  2017 rok u. Łączny wpływ tych prowizji na przychody Grupy , po uwzględnieniu korekt konsolidacyjnych dotyczących
  eliminacji transakcji wzajemnych, wyniósł 1 5,5 mln zł, natomiast na koszty Grupy -3,9 mln zł.  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A .
  Śródroczne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 wrz eśnia 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  39 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  10. W ynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjn ych

  01.01.201 8- 30.09.2018 (niebadane)
  01.01.201 7- 30.0 9.201 7 (przekształcone niebadane)
  tys. zł tys. zł
  Pozostałe przychody operacyjne :
  przychody z czynszów 4 901 6 094
  przychody ze sprzedaży produktów i usług, towarów i materiałów 9 408 9 888
  odzyskane koszty sądowe i windykacji 8 493 6 457
  rozwiązanie rezerw i odpisów z tytułu utraty wartości pozostałych aktywów 2 034 2 027
  przychody z tyt ułu odzyskanych należności nieściągalnych 590 5 083
  zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 1 525 331
  zysk netto z korekt wyceny wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych 15 298 -
  przychody z działalności maklerskiej 4 133 3 355
  przychody ze sprzedaży wierzytelności - 1 705
  pozostałe przychody 11 811 12 795
  Razem pozostałe przychody opera cyjne 58 193 47 735

  Pozostałe koszty operacyjne :
  koszty czynszów 1 493 2 749
  koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 9 135 9 766
  windykacja i monitoring należności, w tym koszty sądowe 48 952 43 989
  utworzenie rezerw i odpisów z tyt ułu utraty wartości pozostałych aktywów 14 634 7 555
  koszty związane z produktami inwestycyjnymi 473 394
  koszty promocji i nagród dla klientów 8 309 9 759
  straty netto z korekt wyceny wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych - 72 739
  utworzenie o dpisów z tytułu utraty wartości aktywów przejętych za długi 11 507 13 602
  zapłacone odszkodowania, kary i grzywny 266 1 616
  pozostałe koszty 9 598 7 026
  Razem pozostałe koszty operacyjne 104 367 169 195
  Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (46 174) (121 460) W ciągu 9 miesięcy 2017 roku strata netto z korekt wyceny wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych jest wynikiem
  przeszacowania wartości gruntów niezabudowanych, w tym działek rolnych. Po wejściu w życie w kwietniu 2 016 roku
  nowych zapisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego zaobserwowano na rynku obrotu nieruchomościami rolnymi
  wyraźny spadek cen, a także znacząco mniejszą ilość zawieranych umów kupna -sprzedaży.  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A .
  Śródroczne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 wrz eśnia 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  40 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  11. Koszty działania

  01.01.2018 - 30.09.2018 (niebadan e)
  01.01.2017 - 30.0 9.201 7 (niebadane) tys. zł tys. zł
  Świadczenia pracownicze 317 346 296 789
  Zużycie materiałów i energii 15 656 15 217
  Usługi obce, w tym: 180 601 174 790
  marketing i reklama 25 792 20 818
  usługi =T 29 980 31 512
  wynajem i dzierża wa 69 446 70 260
  usługi ochrony i cash processingu 5 152 5 031
  usługi telekomunikacyjne i pocztowe 22 022 19 568
  usługi prawne i doradcze 8 015 7 360
  inne usługi obce 20 194 20 241
  Podatki i opłaty 12 164 12 760
  Amortyzacja 65 440 60 600
  Pozostałe koszty 11 907 12 117
  Razem koszty działania bez opłat na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 603 1 14 572 273
  Opłaty na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego , w tym: 102 477 100 407
  składka na fundusz gwarancyjny banków 62 524 53 628
  składka na fund usz przymusowej restrukturyzacji 39 953 46 779
  Razem koszty działania 705 591 672 680

  12. Wynik z odpisów aktualizujących wartości aktywów finansowych
  i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe

  01.01.2018 - 30.09.2018 (niebadane)
  01.01.2017 - 30.09.2017 (przek ształcone niebadane) tys. zł tys. zł
  Kredyty i pożyczki udzielone klientom, w tym: 420 492 675 462
  korporacyjne 28 963 34 484
  samochodowe 15 760 33 023
  hipoteczne 164 061 335 766
  detaliczne 211 708 272 189
  Należności od banków 165 (356)
  Instrument y finansowe 7 718 758
  Portfel wierzytelności przeznaczony do sprzedaży 73 979 60 000
  Zobowiązania pozabilansowe (4 943) (725)
  Inne aktywa finansowe (765) -
  Razem wynik z odpisów aktualizujących wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania po zabilansowe 496 646 735 139

  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A .
  Śródroczne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe okres 9 miesięcy zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  41 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.


  01.01.2018 -30.0 9.2018 (niebadane)
  Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane w edłu g zamortyzowanego kosztu
  Należności od banków Instrumenty finansowe Portfel wierzytelności przeznaczony do sprzedaży
  Zobowiązania poza bilansowe Inne aktywa finansowe Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
  Razem
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
  Wartość odpisów aktualizujących / rezerw na początek okresu 3 196 094 162 41 229 159 787 2 795 73 745 291 342 3 765 154
  Wpływ wdrożenia MSSF 9 1 179 60G 1 22 > 35 325 ; 26 580 30 949 ; 1 273 683
  Wartość odpisów aktualizujących / rezerw na początek okresu po korektach 4 375 703 1 382 76 554 159 787 29 375 104 694 291 342 5 038 837
  Zmiana stanu rezerw netto ujęta w rachunku zysków i strat 420 [email protected] 16C 7 71F 73 979 (4 943) (765) ; 496 646
  Wykorzystanie – spisane (12 456) ; ; ; ; ; ; (12 456)
  Wykorzystanie – sprzedaż (90 270) ; ; ; ; ; ; (90 270)
  Inne zmniejszenia netto * (13 345) - - - - - - (13 345)
  Wartość odpis ów aktualizujących/ rezerw na koniec okresu 4 680 124 1 547 84 272 233 766 24 432 103 929 291 342 5 419 412
  * Pozycja „inne zmniejszenia netto ” wynika z przyjętej przez Grupę metodologii kalkulacji , zgodnie z któr ą korekta przychodu odsetkowego naliczon ego od kredytów z u tratą wartości jest ujmowana
  jako korekta reklasyfikacyjna pomiędzy przychodami odsetkowymi a wynikiem z tytułu odpisów aktualizujących. Pozycja ta odzwierciedla również zmiany z tytułu wyceny odpisów aktualizujących
  naliczonych w walucie.

  01.01.2017 -30.0 9.2017 (przekształcone niebadane )
  Kredyty i pożyczki udzielone klientom
  Należności od banków Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży
  Portfel wierzytelności przeznaczony do sprzedaży
  Zobowiązania pozabilansowe Inne aktywa finansowe Inwe stycje w jednostkach stowarzyszonych
  Razem
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
  Wartość odpisów aktualizujących / rezerw na początek okresu 2 695 237 625 10 204 20 909 3 474 - 291 342 3 021 791
  Zmiana stanu rezerw netto ujęta w rachunku zysków i strat 675 462 (356) 758 60 000 (725) - - 735 139
  Wykorzystanie – spisane (112 287) - - - - - - (112 287)
  Wykorzystanie – sprzedaż portfela (177 224) - - - - - - (177 224)
  Inne zmniejszenia netto* (152 070) - - - - - - (152 070)
  War tość odpisów aktualizujących / rezerw na koniec okresu 2 929 118 269 10 962 80 909 2 749 - 291 342 3 315 349
  * Pozycja „inne zmniejszenia netto” wynika z przyjętej przez Grupę metodologii kalkulacji odpisów, zgodnie z którą korekta pr zychodu odsetkowego w edłu g MSR 39 jest ujmowana jako korekta
  reklasyfikacyjna pomiędzy przychodami odsetkowymi a wynikiem z tytułu odpisów aktualizujących należności kredytowe. Pozycja ta odzwierciedla również zmiany z tytułu wyceny odpis ów aktualizujących
  naliczonych w waluci e.


  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroc zne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  42 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  13. Podatek dochodowy
  Bieżący podatek dochodowy od osób prawnych obliczany jest zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi. Podstawę
  obliczeń stanowi wynik bilansowy brutto skorygowany o koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, dochody
  niepodlega jące opodatkowaniu oraz inne przychody i koszty zmieniające podstawę opod atkowania określone w ustawie
  z dnia 15 lutego 1992 r oku o podatku doc hodowym od osób prawnych wraz z późniejszymi zmianami.
  Na potrzeby sprawozdawczości finansowej, podatek odroczony jest obliczany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku
  do różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy międz y wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich
  wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.

  01.01.2018 - 30.09.2018 (niebad ane)
  01.01.2017 - 30.09.2017 (przekształcone niebadane)
  tys. zł tys. zł
  Skonsolidowany rachunek zysków i strat
  Bieżący podatek dochodowy 7 953 8 808
  Bieżące obciążenie podatkowe 7 611 8 808
  Korekty dotyczące bieżącego podatku z lat ubiegłych 342 -
  Odroczony podatek dochodowy (3 276) (40 560)
  Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych (3 777) (54 075)
  Rozliczenie straty podatkowej z lat ubiegłych 926 13 753
  Strata podatkowa roku bieżącego (425) (238)
  Podatek ujęty w skonsoli dowanym rachunku zysków i strat 4 677 (31 752)

  Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
  Odroczony podatek dochodowy (35 040) 23 787
  Związany z instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży - 12 973
  Związany z instrumentami finansowy mi wycenianymi do wartości godziwej przez inne całkowite dochody (37 925) -
  Związany z rachunkowości ą zabezpieczeń przepływów pieniężnych 2 885 10 814
  Podatek ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów (35 040) 23 787
  Razem podstawowe s kładniki podatku dochodowego (30 363) (7 965)

  Nierozliczona strata Grupy na dzień 3 0 września 2018 roku wyniosła 544 886 tys. zł.
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego ujęte są w wysokości przewidywanej do realizacji przez wykorzystanie przyszłych
  dochodó w do opodatkowania oszacowanych na podstawie dokumentów: Strategia na lata 2016 -2018 , Plan trwałej
  poprawy rentowności Getin Noble Bank S.A. na lata 2017 -2021 Aktualizacja Programu Postępowania Naprawczego na lata
  2016 -2019 oraz Plan Ochrony Kapitału , zatw ierdzonych przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku. Realizacja aktywa z tytułu
  podatku odroczonego jest uzależniona od spełniania się założeń przyjętych w tych dokumentach oraz założeń w zakresie
  momentu i skali uprawdopodobnienia się (zgodnie z ustawą o podat ku dochodowym od osób prawnych) odpisów
  aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek udzielonych klientom. W przypadku szybszego i wyższ ego niż
  założono w projekcjach uprawdopodobnienia się odpisów istnieje ryzyko nie zrealizowania pełnego rozpoznanego aktywa
  związanego z nieroz liczoną stratą podatkową Grupy.
  Regulacje dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób praw nych oraz obciążeń związanych
  z ubezpieczeniami społecznymi podlegają częstym zmianom. Te częste zmiany p owodują brak wypracowanej praktyki
  rynkowej, niespójne interpretacje oraz ustanowione precedensy, które mogą mieć zastosowanie. Obowiązujące przepisy
  zawierają również niejasności, które powodują różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów po datkowych,


  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroc zne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  43 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  zarówno pomiędzy organami państwowymi jak i organami państwowymi i przedsiębiorstwami.
  Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności (na przykład kwestie celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem
  kontroli organów, które uprawnione są do na kładania wysokich kar i grzywien, a wszelkie dodatkowe zobowiązania
  podatkowe, wynikające z kontroli, muszą zostać zapłacone wraz z odsetkami. Te warunki powodują, że ryzyko podatkowe
  w Polsce jest większe niż w krajach o bardziej dojrzałym systemie podatk owym.
  W konsekwencji, kwoty prezentowane i ujawniane w sprawozdaniach finansowych m ogą się zmienić w przyszłości
  w wyniku pokontrolnych decyzji organów kontroli podatkowej.
  Z dniem 15 lipca 2016 r oku do Ordynacji Podatkowej zostały wprowadzone zmiany w ce lu uwzględnienia postanowień
  Ogólnej Klauzuli Zapobiegającej Nadużyciom (GAAR). GAAR ma zapobiegać powstawaniu i wykorzystywaniu sztucznych
  struktur prawnych tworzonych w celu uniknięcia zapłaty podatku w Polsce. GAAR definiuje unikanie opodatkowania jako
  czynność dokonaną przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej . Zgodnie z GAAR taka czynność nie skutkuje
  osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny i nie mi ał uzasadnienia ekonomicznego
  i gospodarczego. Wszelkie wyst ępowanie (i) nieuzasadnionego dzielenia operacji, (ii) angażowania podmiotów
  pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego, (iii) elementów wzajemnie się znoszących
  lub kompensujących oraz (iv) inne działania o podobnym działaniu do wcześniej wspomnianych, mogą być potraktowane
  jako przesłanka istnienia sztucznych czynności podlegających przepisom GAAR. Nowe regulacje będą wymagać znacznie
  większego osądu przy ocenie skutków podatkowych poszczególnych transakcji.
  Klauzulę GAAR nale ży stosować w odniesieniu do transakcji dokonanych po jej wejściu w życie oraz do transakcji, które
  zostały przeprowadzone przed wejściem w życie klauzuli GAAR , ale dla których po dacie wejścia klauzuli w życie korzyści
  były lub są nadal osiągane. Wdrożeni e powyższych przepisów umożliwi polskim organom kontroli podatkowej
  kwestionowanie realizowanych przez podatników prawnych ustaleń i porozumień , takich jak restrukturyzacja
  i reorganizacja grupy.
  Getin Noble Bank S.A. na bieżąco identyfikuje ryzyka wynika jące z obowiązywania klauzuli GAAR i podejmuje działania
  mające na celu ich minimalizowanie.
  W grudniu 2016 roku Mazowiecki Urząd Celno -Skarbowy (MUCS) rozpoczął w Getin Noble Bank S.A. postępowanie
  podatkowe . W czerwcu 2018 roku zakończone zostało postępo wanie podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób
  prawnych za 2011 rok. Zgodnie z końcowymi ustaleniami kontroli zmniejszeniu uległa wykazana przez Bank strata
  podatkowa za 2011 rok o kwotę 3,6 mln zł. Bank dokonał w czerwcu 2018 roku korektę deklarac ji podatkowych, regulując
  równocześnie podatek w kwocie 342 tys. zł oraz odsetki od zaległości podatkowych .
  W lipcu 2018 roku Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno -Skarbowego w Warszawie rozpoczął w Getin Noble Banku
  kontrolę rzetelności deklarowanych podst aw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od
  towarów i usług za miesiące od czerwca do grudnia 2017 roku . W związku z otrzymanym w październiku br. wezwaniem do
  udostępnienia dokumentów Bank przekazał wymagane dokumenty źródłowe w postaci faktur zakupu oraz stosowne
  wyjaśnienia odnośnie pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony. Termin zakończenia kontroli został ustalony
  na dzień 18 stycznia 2019 roku.  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroc zne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  44 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  14. Zysk/ (strata) przypadający na jedną akcję
  Podstawowy zysk/ (strata) przypadający na jedną akcję
  Podstawowy zysk / (strata) przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku / (straty) netto za okres
  przypadającego na zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji
  zwykłych występujących w ciągu danego okresu.
  01.01.201 8- 30.0 9.201 8 01.01.2017 - 30.0 9.2017
  Zysk/ (strata) za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w tys. zł) (177 787 ) (186 264)
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych 957 519 759 892 37 0 896
  Podstawowy zysk/ (strata) przypadający na jedną akcję (w zł) (0,19) (0,21)

  Rozwodniony zysk / (strata) przypadający na jedną akcję
  Rozwodniony zysk/ (strata) przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku / (straty) netto za okres
  przypadającego na zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji
  zwykłych występujących w ciągu okresu skorygowaną o średnią ważoną akcji zwykłych, które zostałyby wyemitowane na
  konwersji wszystkich rozwadnia jących potencjalnych instrumentów kapitałowych w akcje zwykłe.
  W 2018 i 2017 roku Getin Noble Bank S.A. nie emitował obligacji zamiennych na akcje ani opcji na akcje.
  Wartość rozwodnionego zysku/ (straty) przypadającego na jedną akcję jest równa wartości podstawowego zysku/ (straty)
  przypadającego na jedną akcję.
  15. Należności od banków i instytucji finansowych

  30.09.2018 (niebadane) 31.12.2017 tys. zł tys. zł
  Należności bieżące 1 859 608 653 170
  Lokaty i inne należności 2 726 3 208
  Razem należności o d banków i instytucji finansowych 1 862 334 656 378
  Odpisy aktualizujące (1 547) (162)
  Razem należności od banków i instytucji finansowych netto 1 860 787 656 216

  16. Kredyty i pożyczki udzielone klientom
  16.1. Kredyty i pożyczki wyceniane według zamortyzowa nego kosztu

  30.09.2018 (niebadane) 31.12.2017 tys. zł tys. zł
  Kredyty i pożyczki 39 145 512 39 647 939
  Skupione wierzytelności 6 655 172 6 172 465
  Należności z tytułu kart płatniczych i kredytowych 87 015 87 493
  Razem kredyty i pożyczki wyceniane według zamortyzowanego kosztu 45 887 699 45 907 897
  Odpisy aktualizujące (4 680 124) (3 196 094)
  Razem kredyty i pożyczki wyceniane według zamortyzowanego kosztu netto 41 207 575 42 711 803
  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroc zne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  45 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  30.0 9.2018 (niebadane)
  Wartość brutto Odpisy aktualizuj ące Razem wartość netto koszyk 1 koszyk 2 koszyk 3 koszyk 1 koszyk 2 koszyk 3
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
  kredyty korporacyjne 9 294 466 1 003 587 935 072 (56 672) (54 694) (446 381) 10 675 378
  kredyty samochodowe 1 28 6 373 148 556 266 277 (10 604) (12 802) (177 614) 1 500 186
  kredyty hipoteczne 21 571 102 1 717 866 4 263 863 (44 945) (537 922) (2 209 238) 24 760 726
  kredyty detaliczne 3 510 861 338 866 1 550 810 (106 556) (86 480) (936 216) 4 271 285
  Razem 35 662 802 3 208 875 7 016 022 (218 777) (691 898) (3 769 449) 41 207 575

  31.12.2017
  Wartość brutto bez utraty wartości
  Wartość brutto z utratą wartości
  Odpisy na kredyty i pożyczki bez utraty wartości
  Odpisy na kredyty i pożyczki z utratą wartości
  Razem wartość netto
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
  kredyty korporacyjne 9 896 706 816 738 (7 094) (371 157 ) 10 335 193
  kredyty samochodowe 1 529 389 340 671 (6 209 ) (200 809) 1 663 04 2
  kredyty hipoteczne 23 687 761 4 679 794 (42 550) (1 819 079) 26 505 926
  kredyty detaliczne 3 557 014 1 399 824 (40 092 ) (709 104) 4 207 64 2
  Razem 38 670 87 0 7 237 027 (95 945) (3 100 149 ) 42 711 803

  W okresie 9 miesięcy zakończonym dnia 30 września 2018 roku Grupa Kapitałowa Getin Noble Bank S.A. dokonała
  sprzedaży wierzytelności, na które składały się kredyty z utratą wartości i należności spisane z ksiąg. Nominalna wartość
  kapitału portfela objętego u mowami cesji wyniosła łącznie 91,6 mln zł.
  Kredyty we frankach szwajcarskich
  Poniżej przedstawiono strukturę oraz jakość kredytów hipotecznych denominowanych i indeksowanych we frankach
  szwajcarskich :
  30.09 .2018 (niebadane)
  Wartość brutto Odpisy aktu alizujące Razem wartość netto koszyk 1 koszyk 2 koszyk 3 koszyk 1 koszyk 2 koszyk 3
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
  kredyty hipoteczne 8 567 956 826 563 700 997 (26 437) (275 358) (286 071) 9 507 650

  31.12.201 7
  Wartość br utto bez utraty wartości Wartość brutto z utratą wartości
  Odpisy na kredyty i pożyczki bez utraty wartości
  Odpisy na kredyty i pożyczki z utratą wartości
  Razem wartość netto
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
  kredyty hipoteczne 9 039 963 1 247 923 (27 184) (316 174) 9 944 528

  16.2. Kredyty i pożyczki obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez
  wynik finansowy

  30.09.2018 (niebadane) 31.12.2017
  tys. zł tys. zł
  Kredyty korporacyjne 70 2 30 -
  Razem kredyty i pożyczki obowiązkowo wyceniane do wart ości godziwej przez wynik finansowy 70 230 -
  Grupa przeprowadził a analizę portfeli kredytów i pożyczek udzielonych klientom pod kątem spełnienia warunków testu
  charakterystyk przepływów pieniężnych oraz przypisania ich do odpowiedniego modelu biznesowego w celu właściwej ich
  klasyfikacji zgodnie z MSSF 9. Portfel kredytów korporacyjnych tzw. stokowych , których kontraktowe przepływy pieniężne


  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroc zne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  46 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  nie stanowią jedynie spłat kapitału i odsetek od niespłaconego kapitału został zaklasyfikowany jako wyceniane do war tości
  godziwej przez wynik finansowy.
  Grupa posiada portfel kredytów, których konstrukcja oprocentowania zawiera mnożnik większy od 1 i są to głównie
  ekspozycje z tytułu kart kredytowych. Z uwagi na rozbieżności interpretacyjne , a także kierując się chęci ą zapewnienia
  porównywalności wyceny produktów kredytowych o podobnej charakterystyce, Grupa nie zdecydowała się na
  zastosowanie modelu wyceny tych należności do wartości godziwej przez wynik finansowy. Ponadto, n ależności z tytułu kart
  kredytowych stanowi ą zaledwie 0,2% ogółu kredytów i pożyczek udzielonych klientom , a efekt zastosowania wyceny tego
  portfela do wartości godziwej nie miałby istotnego wpływu na sytuację finansową Grupy.
  17. Instrumenty finansowe
  30.09.2018 (niebadane)
  tys. zł
  Instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody
  bony NBP 799 722
  obligacje skarbowe 4 219 250
  instrumenty kapitałowe 73 964
  portfel wierzytelności 256 720
  Razem i nstrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez i nne całkowite dochody brutto 5 349 656 Odpisy aktualizujące (53 233 )
  Razem instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody netto 5 296 423

  Instrumenty finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu obligacje skarbowe 1 514 815
  obligacje jednostek samorządowych 181 322
  listy zastawne i obligacje emitowane przez banki 206 710
  obligacje korporacyjne 163 943
  Razem instrumenty finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu brutto 2 066 790
  Odpisy aktu alizujące (31 039 )
  Razem instrumenty finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu netto 2 035 751

  Instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik instrumenty kapitałowe 154 323
  Razem i nstrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik netto 154 323
  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroc zne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  47 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  31.12.2017
  tys. zł
  Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaż y
  bony NBP 799 785
  obligacje korporacyjne 186 753
  listy zastawne i obligacje emitowane przez banki 198 842
  obligacje skarbowe i rząd ów zagranicznych 6 612 960
  instrumenty kapitałowe 144 319
  portfel wierzytelności 279 606
  Razem instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży brutto 8 222 265
  Odpisy aktualizujące (41 229 )
  Razem instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży netto 8 181 036
  Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności obligacje skarbowe 1 461 145
  obligacje jednostek samorządowych 173 233
  obligacje korporacyjne 40 115
  Razem instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności brutto 1 674 493
  Odpisy aktua lizujące -
  Razem instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności netto 1 674 493

  18. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
  Grupa Getin Noble Banku S.A. posiada udziały w następujących jednostkach stowarzyszonych: Open Fin ance S.A. i Noble
  Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  30.09.2018 (niebadane)
  Procentowa wielkość udziałów/ praw do głosów posiadanych przez Bank
  Wartość brutto
  Odpis aktualizujący z tyt. utraty wartości
  Wartość bilansowa
  tys. zł tys. zł tys. zł
  Open Finance S.A. 42,91% 350 527 (291 342) 59 185
  Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 36,39% 163 269 - 163 269
  Razem inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 513 79 6 (291 342) 222 45 4

  31.12.2017
  Procentowa wielkość udzi ałów/ praw do głosów posiadanych przez Bank
  Wartość brutto
  Odpis aktualizujący z tyt. utraty wartości
  Wartość bilansowa
  tys. zł tys. zł tys. zł
  Open Finance S.A. 42,91% 348 120 (291 342) 56 77 8
  Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 37,62% 167 26 8 - 167 26 8
  Razem inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 515 388 (291 342) 224 046


  01.01.2018 - 30.09.2018 01.01.2017 - 30.09.2017 (niebadane) (przekształcone niebadane) tys. zł tys. zł
  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych na pocz ątek okresu 224 046 45 670
  Nabycie udziałów - 175 596
  Udział w całkowitych dochodach/(stratach) 1 828 1 550
  Otrzymane wypłaty z zysku (3 420) -
  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych na koniec okresu 222 454 222 816


  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroc zne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  48 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  Udział w zysku Open Finance S.A ujęty w skonsolidowanym rachunku zysków i strat został skorygowany
  o eliminację udziału Banku w niezrealizowanych zyskach z tytułu transakcji pomiędzy Bankiem a spółkami Grupy Open
  Finance S.A.
  Wartość inwestycji w jednostce stowarzyszonej – Open Finance S.A. jest równa procentowemu udziałowi Banku
  w skonsolidowanych aktywach netto Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. skorygowanych o rozpoznane w tych aktywach
  wartość firmy oraz znak towarowy Home Broker S.A. w związku z ujednoliceniem zasad rachunkowości jednostki
  stowarzyszonej i Getin Noble Banku S.A.
  Udział w zysku Noble Funds TFI S.A. ujęty w skonsolidowanym rachunku zysków i strat został skorygowany
  o amortyzację aktywów podlegających umorzeniu zidentyfikowanych na datę rozliczenia nabycia inwestycj i.
  Do końca maja 2017 roku inwestycja w Noble Funds TF= S.A. jako jednostce zależnej była ujmowana w cenie nabycia,
  od dnia 1 czerwca 2017 roku ujmowana jest według metody praw własności .
  19. Rzeczowe aktywa trwałe
  W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2018 roku w Gr upie nie wystąpiły istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych
  aktywów trwałych. Na dzień 30 września 2018 roku nie występowały istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu
  rzeczowych aktywów trwałych.
  20. Zobowiązania wobec klientów

  30.09.2018 (nieba dane) 31.12.2017
  tys. zł tys. zł
  Zobowiązania wobec klientów firmowych 5 591 830 6 690 1 70
  środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N 1 832 317 2 327 73 5
  depozyty terminowe 3 759 513 4 362 43 5
  Zobowiązania wobec jednostek budżetowych 3 102 878 2 304 468
  środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N 1 504 977 1 347 073
  depozyty terminowe 1 597 901 957 395
  Zobowiązania wobec osób fizycznych 37 436 677 39 618 929
  środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N 12 231 296 9 661 322
  depozyty termino we 25 205 381 29 957 60 7
  Razem zobowiązania wobec klientów 46 131 385 48 613 567

  30.09.2018 (niebadane) 31.12.2017
  tys. zł tys. zł
  Rachunki bieżące i depozyty O/N 15 568 590 13 336 130
  Zobowiązania terminowe o okresie spłaty: 30 562 795 35 277 437
  do 1 miesiąca 6 942 511 8 086 361
  od 1 miesiąca do 3 miesięcy 8 438 165 11 816 259
  od 3 miesięcy do 6 miesięcy 9 333 334 7 533 723
  powyżej 6 miesięcy do 1 roku 3 857 738 4 803 320
  od 1 roku do 5 lat 1 790 231 2 845 720
  powyżej 5 lat 200 816 192 054
  Razem zobowiązania wobec klientów 46 131 385 48 613 567


  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroc zne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  49 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  21. Rezerwy
  01.01.2018 - 30.0 9.2018 (niebadane)
  Rezerwa na Restrukturyzację
  Rezerwa na sprawy sporne
  Rezerwa na świadczenia pracownicze
  Rezerwa na udzielone zobowiązania i gwarancje
  Razem
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
  Rezerwy na 01.01.2018 - 15 844 1 645 2 795 20 284
  Wpływ wdrożenia MSSF 9 - - - 26 580 26 580
  Utworzenie/ aktualizacja 1 571 10 852 61 20 523 33 007
  Wykorzystanie (1 552) (5 000) (61) - (6 613)
  Rozwiązanie (17) - - (25 466) (25 483)
  Rezerwy na 30.09.2018 2 21 696 1 645 24 432 47 775

  01.01.2017 - 30.09.2017 (niebadane)
  Rezerwa na Restrukturyzację
  Rezerwa na sprawy sporne
  Rezerwa na świadczenia pracownicze
  Rezerwa na udzielone zobowiązania i gwarancje
  Razem
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
  Rezerwy na 01.01.201 7 103 4 170 13 487 3 474 21 234
  Utworzenie/ aktualizacja - 4 203 285 937 5 425
  Wykorzystanie (87) (1 718) (35) - (1 840)
  Rozwiązanie (16) (1 613) - (1 662) (3 291)
  =nne zwiększenia/ (zmniej szenia) - - (247) - (247)
  Rezerwy na 30.0 9.2017 - 5 042 13 490 * 2 749 21 281
  * Bank zmienił prezentację rezerw na urlopy. Na dzień 30 września 2018 roku rezerwa urlopowa została zaprezentowana jako
  krótkoterminowe świadczenia pracownicze w pozycji „Pozos tałe zobowiązania”.
  Sprawy sądowe
  W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2018 roku ani w 2017 roku Getin Noble Bank S.A. ani żadna jego jednostka zależna nie
  był stroną w żadnym postępowaniu dotyczącym zobowiązań lub wierzytelności, którego wartość stanowiłaby co
  najmniej 10% kapitałów własnych Grupy.
  Łączna wartość przedmiotu sporu w postępowaniach sądowych dotyczących umów kredytowych indeksowanych w C:F
  na dzień 30 września 2018 roku wyniosła 338 mln zł.
  Łączna wartość przedmiotu sporu we wszystkich postępowan iach sądowych wyniosła 433 mln zł .
  W 2018 roku w dalszym ciągu toczyły się przeciwko Getin Noble Bankowi S.A. trzy postępowania grupowe: pozew
  o odszkodowanie z tytułu zwrotu utraconych przez klientów środków złożony w 2011 roku i dwa pozwy z 2014 roku
  w sprawie kredytów indeksowanych do waluty C:F .
  Na dzień 30 września 2018 roku Grupa utworzyła rezerwę w związku z otrzymanym wyrokiem == instancji
  w postępowaniu grupowym przeciwko Getin Noble Bank S.A. o odszkodowanie z tytułu utraconych przez klientów
  środków . Wypłata zasądzonych kwot powiększona o odsetki za zwłokę w łącznej wysokości 8,6 mln zł nastąpiła w dniu
  18 października 2018 roku.
  W zakresie pozwów dotyczących kredytów indeksowanych do waluty C:F na dzień 30 września 2018 roku nie zapadło
  jeszcz e prawomocne postanowienie o dopuszczeniu sprawy do rozpoznania w postępowaniu grupowym . Na podstawie
  przeprowadzonej oceny ryzyka związanego z poszczególnymi sprawami Grupa nie tworzyła rezerw na te sprawy .
  W 2017 roku Bank utworzył 5 mln zł rezerwy w zw iązku z toczącym się postępowaniem o uchylenie decyzji Prezesa


  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroc zne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  50 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  UOKiK pod sygn. RKT -61-35/12/SB w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów w zakresie
  oferowania ochrony ubezpieczeniowej w ramach grupowych ubezpieczeń na życie. Postanowien iem Sądu == instancji
  z dnia 23 stycznia 2018 roku Bank został zobowiązany do zapłaty kwoty 5 mln zł.
  We wrześniu 2018 roku Spółka Noble Securities S.A. otrzymała od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  (Delegatura we Wrocławiu) zawiadomienie o wszczęciu, na podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
  16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, postępowania wyjaśniającego, mającego na celu wstępne
  ustalenie, czy w związku z działalnością Spółki nastąpiło naruszenie uzasa dniające wszczęcie postępowania w sprawie
  praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Postępowanie zostało wszczęte w związku z czynnościami
  podjętymi wobec jednego z emitentów i oferowaniem lub sprzedażą obligacji korporacyjnych tego emitenta.
  Postępowanie ma charakter wyjaśniający i nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania w sprawach praktyk
  naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Postępowanie, którego stroną jest Noble Securities S.A., ma służyć
  wstępnemu ustaleniu, czy nastąpiło na ruszenie uzasadniające wszczęcie postępowa nia właściwego w danej sprawie
  i czy zachodzą przesłanki do wszczęcia postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy
  konsumentów.
  W postępowaniu UOKiK zwrócił się o przedłożenie określonego katalo gu informacji oraz danych, dotyczących obsługi
  klientów końcowych w związku z oferowaniem lub sprzedażą obligacji korporacyjnych, emitowanych przez tego
  emitenta.
  22. Rachunkowość zabezpieczeń
  W Grupie rachunkowość zabezpieczeń stosuje tylko Getin Noble Bank S .A., który dokonuje zabezpieczenia zmienności
  przepływów pieniężnych dla portfela kredytów hipotecznych indeksowanych do waluty C:F wydzielonym portfelem
  jednoznacznie określonych transakcji zabezpieczających C=RS float -to-fixed CHF/PL N oraz zabezpieczenia zmienności
  przepływów pieniężnych dla portfela depozytów w PLN wydzielonym z rzeczywistych transakcji C=RS portfelem
  jednoznacznie określonych transakcji zabezpieczających =RS fixed -to-float. W trakcie okresu zabezpieczenia Bank dokonuje
  pomiarów efektywn ości powiązania zabezpieczającego. Zmiana wartości godziwej instrumentów zabezpieczających
  wykazywana jest w kapitale z aktualizacji wyceny w wielkości, w jakiej zabezpieczenie jest efektywne. Nieefektywna część
  zabezpieczenia ujmowana jest w rachunku zysk ów i strat.
  Część efektywna zgromadzona w kapitale z aktualizacji wyceny po dacie redesygnacji powiązania zabezpieczającego
  podlega stopniowej reklasyfikacji według opracowanego przez Bank harmonogramu do rachunku zysków i strat w okresie
  do wygaśnięcia p ierwotnego portfela. Wartość efektywnej zmiany wartości godziwej instrumentów zabezpieczających
  zaprezentowana w kapitale z aktualizacji wyceny na dzień 30 września 2018 roku wynosi -52 524 tys. zł. Przepływy
  pieniężne z tytułu pozycji zabezpieczanej będą realizowane w okresie od 1 paź dziernika 2018 roku do 22 listopada 2021
  roku tj. do daty zapadalności najdłuższej transakcji C=RS.
  Poniżej przedstawiono zapadalność transakcji zabezpieczających C=RS (w wartości nominalnej):  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroc zne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  51 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.


  30.09 .2018 (niebadane)
  Należ ności Zobowiązania
  tys. zł tys. Zł
  Zapadalność transakcji zabezpieczających C=RS:
  do 3 miesięcy - -
  od 3 miesięcy do 1 roku 2 720 065 2 822 850
  od 1 roku do 5 lat 6 622 166 6 737 202
  Razem transakcje zabezpieczające CIRS 9 342 231 9 560 052


  31. 12.2017
  Należności Zobowiązania
  tys. zł tys. zł
  Zapadalność transakcji zabezpieczających C=RS:
  do 1 miesiąca 352 635 356 720
  od 1 miesiąca do 3 miesięcy 856 170 891 800
  od 3 miesięcy do 1 roku 954 750 886 313
  od 1 roku do 5 lat 9 739 681 9 417 4 08
  Razem transakcje zabezpieczające CIRS 11 903 236 11 552 241

  Poniższa tabela prezentuje wartość godziwą instrumentów zabezpieczających w rachunkowości zabezpieczeń przepływów
  pie niężnych . Hako wartość godziwą instrumentu zabezpieczającego podano warto ść wyceny bilansowej.

  30.09 .2018 (niebadane) 31.12.2017
  tys. zł tys. zł
  CIRS – wycena dodatnia 233 435 473 381
  CIRS – wycena ujemna (438 823) (223 636)

  Poniżej przedstawiono zmianę wartości godziwej zabezpieczeń przepływów pieniężnych odnoszoną na kapitał własny :

  01.01.2018 - 30.09.2018 (niebadane)
  01.01.2017 - 30.09.2017 (niebadane)
  tys. zł tys. zł
  Skumulowane całkowite dochody na początek okresu (brutto) (80 02 5) (116 805)
  Zyski/ (straty) na instrumencie zabezpieczającym (277 298) 1 384 469
  Kwo ta przeniesiona w okresie z całkowitych dochodów do rachunku zysków i strat, w tym: 292 480 (1 327 551)
  przychody odsetkowe (175 600) (187 101)
  zyski z tytułu różnic kursowych 468 080 (1 140 450)
  Skumulowane całkowite dochody na koniec okresu (brutto) (64 843 ) (59 887)
  Efekt podatkowy 12 320 11 379
  Skumulowane całkowite dochody na koniec okresu (netto) (52 523 ) (48 508)
  Nieefektywna część zabezpieczenia przepływów pieniężnych rozpoznana w rachunku zysków i strat (1 059) (5 160)

  Wpływ w okres ie na całkowite dochody (brutto) 15 182 56 918
  Podatek odroczony z tytułu zabezpieczenia przepływów pieniężnych (2 885) (10 814)
  Wpływ w okresie na całkowite dochody (netto) 12 297 46 104
  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroc zne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  52 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  Getin Noble Bank S.A. stosuje rachunkowość zabezpieczeń wartoś ci godziwej. Bank stosuje zabezpieczenia portfelowe
  wartości godziwej depozytów złotowych opartych na stałej stopie procentowej przed ryzykiem zmiany wartości godziwej
  z tytułu ryzyka zmiany referencyjnej stopy procentowej W=BOR. =nstrumentem zabezpieczaj ącym jest część lub całość
  przepływów pieniężnych z tytułu zawartych przez Bank transakcji =RS. Bank wyznacza powiązania zabezpieczające na
  podstawie analizy wrażliwości wartości godziwej zabezpieczanego portfela depozytów oraz portfela instrumentów
  zabez pieczających na ryzyko zmiany referencyjnej stopy procentowej W=BOR. Analiza ta oparta jest o miary „BPV” oraz
  „duration”. Efektywność powiązania zabezpieczającego jest mierzona z częstotliwością miesięczną.
  Wartość godziwa transakcji =RS wyznaczonych na instrumenty zabezpieczające w ramach zabezpieczeń wartości godziwej
  depozytów złotowych o stałym oprocentowaniu przed ryzykiem stopy procentowej została zaprezentowana w poniżej:

  30.09 .2018 (niebadane) 31.12.2017
  tys. zł tys. zł
  Wartość godziwa transa kcji =RS stanowiących instrumenty zabezpieczające w ramach zabezpieczeń wartości godziwej depozytów od klientów indywidualnych przed ryzykiem stopy procentowej 7 521 8 929

  W trakcie okresu sprawozdawczego Bank rozpoznał następujące kwoty z tytułu zmiany wartości godziwej instrumentu
  zabezpieczającego oraz pozycji zabezpieczanej:
  01.01.2018 - 30.0 9.2018 (niebadane) 01.01.201 7 - 30.09.201 7 (niebadane)

  Na instrumencie zabezpieczającym Na pozycji zabezpieczanej - związane z zabezpieczanym ryzykiem
  Na in strumencie zabezpieczającym Na pozycji zabezpieczanej - związane z zabezpieczanym ryzykiem
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
  Zyski - - - -
  Straty 1 408 688 1 760 464
  Razem 1 408 688 1 760 464
  Od 1 stycznia do 30 września 2018 roku Grupa rozpoznała amortyzację zmiany wartości godziwej pozycji zabezpieczanej
  w kwocie 854 tys. zł ( 665 tys. zł od 1 stycznia do 30 września 2017 roku).
  23. Sezonowość działalności
  W działalności Grupy nie występują istotne zjawiska podlegające wahaniom sezonowym lub mające ch arakter cykliczny,
  zatem przedstawione wyniki Grupy nie odnotowują istotnych wahań w trakcie roku.  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroc zne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  53 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  24. Emisje, wykupy i spłaty papierów wartościowych
  W okresie 9 miesięcy zakończonym dnia 30 wrześni a 2018 roku miały miejsce następujące wykupy obligacji przez Getin
  Noble Bank S.A.:
  Rodzaje wykupionych papierów
  Data emisji Data wykupu Liczba papierów Wartość nominalna
  tys. zł
  Obligacje Getin Noble Bank serii PP-I 2012 -02-23 201 8-02-23 200 000 200 000
  Obligacje Getin Noble Bank serii PP-II 2012 -02-23 201 8-02-23 41 641 41 641
  Obligacje Getin Noble Bank serii PP-III 201 2-03-23 2018 -03-23 160 000 160 000
  Obligacje Getin Noble Bank serii SP -I 2015 -03-23 2018 -01-04 40 40
  Obligacje Getin Noble Bank serii SP -I 2015 -03-23 2018 -01-15 117 117
  Obligacje Getin Noble Bank serii SP -I 2015 -03-23 2018 -01-26 214 214
  Obligacje Getin Noble Bank serii SP -I 2015 -03-23 2018 -02-22 50 50
  Obligacje Getin Noble Bank serii SP -I 2015 -03-23 2018 -03-05 181 181
  Obligacje Getin Noble Bank serii SP -I 2015 -03-23 2018 -03-12 95 95
  Obligacje Getin Noble Bank PP -V 2012 -04-27 2018 -04-27 40 000 40 000
  Obligacje Getin Noble Bank PP -IV 2012 -05-23 2018 -05-23 37 283 37 283
  Obligacje Getin Noble Bank serii SP -I 2015 -03-23 2018 -05-30 192 192
  Obligacje Getin Noble Bank serii F 2012 -06-14 2018 -06-14 40 000 40 000
  Obligacje Getin Noble Bank serii SP -I 2015 -03-23 2018 -06-21 711 711
  Obligacje Getin Noble Bank serii SP -I 2015 -03-23 2018 -06-26 86 86
  Obligacje Getin Noble Bank serii A 2011 -06-29 2018 -06-29 2 500 250 000
  Obligacje Getin Noble B ank serii SP -I 2015 -03-23 2018 -07-12 71 71
  Obligacje Getin Noble Bank serii SP -I 2015 -03-23 2018 -07-16 50 50
  Obligacje Getin Noble Bank serii SP -I 2015 -03-23 2018 -08-03 1 372 1 372
  Obligacje Getin Noble Bank serii SP -I 2015 -03-23 2018 -08-27 23 23
  Oblig acje Getin Noble Bank serii SP -I 2015 -03-23 2018 -09-12 32 32
  Obligacje Getin Noble Bank serii SP -I 2015 -03-23 2018 -09-21 285 285
  Obligacje Getin Noble Bank serii SP -I 2015 -03-23 2018 -09-26 214 214
  Razem 525 157 772 657
  W okresie 9 miesięcy zakończonym dnia 30 września 2018 roku Grupa nie emitowała obligacji.
  W raportowanym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki nieterminowego wywiązywania się przez Grupę z tytułu
  spłaty kapitału, wypłaty odsetek i wykupu własnych dłużnych p apierów wartościowych.
  W okresie 9 miesięcy zakończonym dnia 30 września 201 7 roku miały miejsce następujące emisje i wykupy obligacji przez
  Getin Noble Bank S.A.:
  Rodzaje wyemitowanych papierów
  Data emisji Data zapadalności Liczba papierów Wartość nomin alna
  tys. zł
  Obligacje Getin Noble Bank serii PP6 -IV 2017 -01-31 2024 -01-31 42 000 42 000
  Obligacje Getin Noble Bank serii PP6 -V 2017 -04-04 2024 -04-04 55 000 55 000
  Obligacje Getin Noble Bank serii PP6 -VI 2017 -04-27 2024 -04-29 62 000 62 000
  Obli gacje Getin Noble Bank serii PP6 -VII 2017 -05-31 2024 -05-31 40 000 40 000
  Obligacje Getin Noble Bank serii PP6 -VIII 2017 -06-28 2024 -06-28 40 000 40 000
  Obligacje Getin Noble Bank serii PP6 -IX 2017 -07-26 2024 -07-26 30 000 30 000
  Obligacje Getin Noble Bank serii PP6 -X 2017 -08-30 2024 -08-30 40 000 40 000
  Razem 309 000 309 000
  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroc zne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  54 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  W dniu 14 lipca 2017 roku Bank zawarł znaczące umowy dotyczące transakcji sekurytyzacji portfela wierzytelności
  z kredytów samochodowych. Główną umową jest Umowa sekurytyzacji dotycząca sprzedaży przez Getin Noble Bank S.A.
  wierzytelności z tytułu kredytów samochodowych o wartości 700 mln zł do spółki GNB Auto Plan 2017 sp. z o.o. z siedzibą
  w Warszawie („SPV”) za cenę pozostającego do spłaty salda kapitałowego. W wyniku podjętych działań spółka specjalnego
  przeznaczenia SPV wyemitowała obligacje o wartoś ci 500 mln zł.
  Rodzaje wykupionych papierów
  Data emisji Data wykupu Liczba papierów Wartość nominalna
  tys. zł
  Obligacje Getin Noble Bank serii SP -I 2015 -03-23 2017 -03-03 28 28
  Obligacje Getin Noble Bank serii SP -I 2015 -03-23 2017 -04-20 356 356
  Obligacje Getin Noble Bank serii SP -I 2015 -03-23 2017 -05-02 42 42
  Obligacje Getin Noble Bank serii SP -I 2015 -03-23 2017 -06-12 257 257
  Obligacje Getin Noble Bank serii SP -I 2015 -03-23 2017 -06-23 229 229
  Obligacje Getin Noble Bank GNB14001 2014 -06-30 2017 -06-30 6 089 60 890
  Obligacje Getin Noble Bank serii SP -I 2015 -03-23 2017 -07-05 95 95
  Obligacje Getin Noble Bank serii SP -I 2015 -03-23 2017 -07-19 92 92
  Obligacje Getin Noble Bank serii B 2011 -08-10 2017 -08-10 350 35 000
  Obligacje Getin Noble Bank serii SP-I 2015 -03-23 2017 -08-18 285 285
  Obligacje Getin Noble Bank serii C 2011 -09-01 2017 -09-01 50 000 50 000
  Obligacje Getin Noble Bank serii D 2011 -09-20 2017 -09-20 20 000 20 000
  Razem 77 823 167 274

  25. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty
  W okr esie sprawozdawczym jednostka dominująca nie wypłaciła ani nie zaproponowała do wypłaty dywidendy.
  26. Zobowiązania warunkowe
  Grupa posiada zobowiązania do udzielenia kredytów. Na zobowiązania te składają się zatwierdzone a nie uruchomione
  w pełni kredyty, nie wykorzystane limity na kartach kredytowych oraz limity zadłużenia w rachunku bieżącym. Grupa
  wystawia gwarancje i akredytywy, które stanowią zabezpieczenie wywiązania się klientów Grupy ze swoich zobowiązań
  wobec podmiotów trzecich. Z tytułu udzielonych zo bowiązań warunkowych Grupa pobiera prowizje, które są rozliczane
  zgodnie z charakterystyką danego instrumentu.
  Na zobowiązania warunkowe dotyczące finansowania obarczone ryzykiem wystąpienia straty z tytułu utraty wartości
  aktywów tworzone są rezerwy. Heśl i na dzień bilansowy w odniesieniu do zobowiązań warunkowych istnieją obiektywne
  dowody utraty wartości aktywów, Grupa tworzy rezerwę równą różnicy pomiędzy statystycznie oszacowaną częścią
  zaangażowania pozabilansowego (ekwiwalent bilansowy bieżących pozy cji pozabilansowych) i wartością bieżącą
  oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych. Wobec pozabilansowej formy zobowiązania warunkowego wartość
  wyliczonej rezerwy nie obniża wartości bilansowej aktywów i jest ujmowana w bilansie w pozycji „Rezerwy” oraz
  w rachunku zysków i strat.  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroc zne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  55 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.


  30.09.2018 (niebadane) 31.12.2017
  tys. zł tys. zł
  Udzielone zobowiązania finansowe 2 875 949 1 944 322
  na rzecz podmiotów finansowych 263 633 147 977
  na rzecz podmiotów niefinansowych 2 158 399 1 720 460
  na rzecz bu dżetu 453 917 75 885
  Udzielone zobowiązania gwarancyjne 139 933 169 036
  na rzecz podmiotów finansowych 5 114 4 095
  na rzecz podmiotów niefinansowych 129 387 160 477
  na rzecz budżetu 5 432 4 464
  Razem zobowiązania warunkowe udzielone 3 015 882 2 113 35 8


  30.09.2018 (niebadane) 31.12.2017
  tys. zł tys. zł
  Finansowe - -
  Gwarancyjne 213 873 277 004
  Razem zobowiązania warunkowe otrzymane 213 873 277 004

  27. W artość godziwa aktywów i zobowiązań
  Wartość godziwa to cena, którą otrzymano by za sprzedaż sk ładnika aktywów lub zapłacono by za przeniesienie
  zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach między uczestnikami rynku na dzień wyceny. Dla wielu
  instrumentów finansowych wartości rynkowe są niedostępne, stąd wartości godziwe zostały o szacowane przy zastosowaniu
  szeregu technik wyceny. Do wyceny wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansow ych zastosowano model oparty
  na szacowaniach wartości bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych poprzez zdyskontowanie przepływów pieniężnych
  przy zastosowaniu rynkowych stóp procentowych.
  W przypadku pewnych grup aktywów i zobowiązań finansowych, ze względu na brak oczekiwanych istotnych różnic
  pomiędzy wartością bilansową a godziwą, wynikający z charakterystyki tych grup , przyj ęto, że wartość bila nsowa jest
  zbliżona do ich wartości godziwej .
  27.1 Aktywa i zobowiązania finansowe, które w sprawozdaniu z sytuacji
  finansowej nie są prezentowane w wartości godziwej
  Główne metody i założenia wykorzystywane podczas szacowania wartości godziwej aktywów i zobow iązań finansowych,
  które w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej nie są prezentowane w wartości godziwej są następujące:
  Kasa, środki w Banku Centralnym
  Z uwagi n a krótkoterminowy charakter tych aktywów przyjęto, ż e wartość bilansowa jest zbli żona do wartości godziw ej.
  Należności od banków i instytucji finansowych
  Na należności od banków składają się przede wszystkim lokaty zawarte na rynku międzybankowym oraz zabezpieczenia
  transakcji na instrumentach pochodnych (C=RS). Lokaty złożone na rynku międzybankowym o stałym oprocentowaniu
  stanowią lokaty krótkoterminowe. Z tego powodu przyjęto, że wartość godziwa należności od banków jest zbliżona do ich
  wartości księgowej.
  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroc zne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  56 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego koszt u
  Wartość godziwa została wyliczona dla kredytów z ustalonym harmonogramem płatności. Dla umów , gdzie takie płatności
  nie zostały określone ( np. kredyty w rachunku bieżącym) przyjmuje się, że wartość godziwa jest równa wartości bilansowej.
  Analogiczne zało żenie przyjęto dla płatności już zapadłych oraz umów z grupy z utratą wartości.
  W celu wyliczenia wartości godziwej, na podstawie informacji zapisanych w systemach transakcyjnych, dla każdej umowy
  identyfikowany jest harmonogram przepływów kapitałowo -odse tkowych, które są grupowane według rodzaju
  oprocentowania, terminu uruchomienia, rodzaju produktu oraz waluty, w jakiej jest prowadzona umowa. Tak ustalone
  przepływy pieniężne zostały zdyskontowane za pomocą stóp uwzględniających bieżące ma rże dla danego t ypu produktu.
  W przypadku kredytów walutowych, dla których nie ma odpowiedniej próby uruchomień w rozpatrywanym okresie, marże
  ustalono jak dla kredytów w złotych skory gowane o historyczne różnice mię dzy marż ami dla kredytów w złotych
  i w walutach obcych. Porównanie sumy zdyskontowanych w/w stopą przepływów pieniężnych przypisanych do danej
  umowy z jej wartością księgową pozwala określić różnicę pomiędzy wartością godziwą a wartością bilansową. =dentyfikacja
  właściwej do dyskontowania danego przepływu stopy odbywa się na podstawie waluty umowy, produktu oraz daty
  przepływu.
  Zobowiązania wobec banków i instytucji finansowych
  Przyjmuje się, że wa rtość godziwa depozytów innych banków i kredytów zaciągni ętych na rynku międzybankowym
  o zmiennym oprocentowaniu jes t zbliżona do ich wartości bilansow ej.
  Zobowiązania wobec klientów
  Wartość godziwa została wyliczona dla depozytów o stałej stopie z ustalonym terminem płatności. Dla depozytów bieżących
  przyjmuje się, że ich wartość godziwa jest równa wartości księgowej. W celu wyliczenia wartości godziwej na podstawie
  danych pochodzących z systemów transakcyjnych wyznaczane są przyszłe przepływy kapitałowe i odsetkow e, które
  pogrupowane zostają w edłu g waluty, okresu pierwotnego depozytu, rodzaju produktu i daty przepływu . Tak wyliczone
  przepływy są dyskontowane stopą procentową zbudowaną jako suma stopy rynkowej z krzywej rentowności dla danej
  waluty i terminu zakończenia lokaty oraz marży uzyskiwanej na depozytach uruchamianych w ostatnim miesiącu okresu
  rozliczeniowego. Wyliczenie marży odbywa się poprzez porównanie oprocentowania depozytów udzielonych w ostatnim
  miesiącu z oprocentowaniem rynkowym.
  Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  Wartość godziwą dłużnych papierów wartościowych notowanych na rynku obligacji Catalyst oszacowano na podstawie
  kwotowań rynkowych.
  Z uwagi na fakt, iż dla większości aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu (innych
  niż opisane szczegółowo powyżej) z wykorzystaniem efektywnej stopy pr ocentowej okres najbliższego przeszacowania
  nie przekracza 3 miesięcy, wartość bilansowa tych po zycji nie różni się istotnie od ich wartości godziwej.
  Poniżej znajduje się podsumowanie wartości bilansowych i godziwych dla aktywów i zobowiązań finansowych:  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroc zne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  57 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  30.09.2018 (niebadane) 31.12.2017
  Wartość księgowa Wartość godziwa Wartość księgowa Wartość godziwa
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
  AKTYWA
  Kasa, środki w Banku Centralnym 1 469 282 1 469 282 3 341 593 3 341 593
  Należności od banków i in stytucji finansowych 1 860 787 1 860 787 656 216 656 216
  Kredyty i pożyczki udzielone klientom - - 42 711 803 41 690 998
  Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu 41 207 575 40 025 417 - -
  Instrumenty finansowe utr zymywane do terminu wymagalności - - 1 674 493 1 711 629
  Instrumenty finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie 2 035 751 2 039 358 - -
  ZOBOWIĄZANIA
  Zobowiązania wobec banków i instytucji finansowych 828 983 828 983 1 848 166 1 848 166
  Zobowiązania wobec klientów 46 131 385 47 193 421 48 613 567 49 604 096
  Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 3 654 548 3 446 511 4 443 174 4 289 856
  Wartości godziwe aktywów i zobowiązań finansowych spełniają warunki klasyfikac ji do poziomu 3 , za wyjątkiem
  zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych notowanych na aktywnym rynku i zaliczanych do poziomu 1
  oraz tych, dla których wartość godziwa jest zbliżona do ich wartości bilansowej, w związku z czym nie zostały w ycenione.
  27.2 Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej
  w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
  Grupa dokonuje klasyfikacji poszczególnych składników aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych i prezentowanych
  w sprawozdaniu finansowym w wartości godziwej przy zastosowaniu następującej hierarchii:
  Poziom 1
  Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane na podstawie kwotowań rynkowych dost ępnych na aktywnych rynkach
  dla identycznych instrumentów. Do tej kategorii Grupa klasyfikuje instrumenty dłużne i kapitałowe utrzymywane w celu
  uzyskiwania umownych przepływów pieniężnych lub w celu sprzedaży , wyceniane do wartości godziwej przez inne
  całkowite dochody, dla których istnieje aktywny rynek oraz dłużne i kapitałowe papiery wartościowe w portfelu Domu
  Maklerskiego będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym o charakterze płynnym.
  Poziom 2
  Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane przy zastosowaniu technik wyceny opartych o bezpośrednio zaobserwowane
  kwotowania rynkowe lub inne informacje bazuj ące na kwotowaniach rynkowych. Do tej kategorii Grupa klasyfikuje bony
  pieniężne NBP wyceniane na p odstawie krzywej referencyjnej oraz instrumenty pochodne.
  Poziom 3
  Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane przy zastosowaniu technik wyceny na podstawie kw otowań rynkowych, które
  nie mogą być bezpośrednio zaobserwowane. Do tej kategorii Grupa klasyfikuje akcje i udziały, które nie są przedmiotem
  obrotu na rynku regulowanym oraz aktywa finansowe, których wartość godziwa jest wyznaczana za pomocą wewnętrznych
  modeli wyceny.
  Poniżej przedstawiono wartość bilansową instrumentów finansowych wycenianych do wa rtości godziwej w podziale
  na 3 poziomy hierarchii:  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroc zne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  58 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  30.09.2018 (niebadane)
  Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Razem
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
  AKTYWA
  Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 2 670 - 6 510 9 180
  Pochodne instrumenty finansowe - 305 538 15 481 321 019
  Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - - 70 230 70 230
  Instrumenty finansowe wy ceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody 4 268 478 799 722 228 223 5 296 423
  Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy - - 154 323 154 323

  ZOBOWIĄZANIA
  Pochodne instrumenty finansowe - 461 687 - 461 687

  31.12.2017 Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Razem
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
  AKTYWA
  Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 1 973 - 6 027 8 000
  Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy - - 158 491 158 491
  Poc hodne instrumenty finansowe - 570 995 13 183 584 178
  =nstrumenty finansowe dostępne do sprzedaży 6 726 940 799 785 654 311 8 181 036

  ZOBOWIĄZANIA
  Pochodne instrumenty finansowe - 248 080 - 248 080
  W okresie 9 miesięcy 201 8 ani w 2017 roku nie miały miejsca przesunięcia między poziomem 1 a poziomem 2 hierarchii
  wartości godziwej, ani też żaden ze składników aktywów lub zobowiązań nie został przesunięty z poziomu 1 lub poziomu 2
  do poziomu 3 hierarchii wartości godziwej.
  Przeniesienia między poz iomami hierarchii wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych w sposób
  powtarzalny według wartości godziwej mają miejsce w następujących sytuacjach:
   przeniesienie z poziomu 1 do 2 – w przypadku, gdy na dany dzień bilansowy brak kwotowań rynkowyc h dostępnych
  na aktywnych rynkach dla identycznych instrumentów,
   przeniesienie z poziomu 2 do 3 – w przypadku, gdy na dany dzień bilansowy uwzględniany w stosowanych technikach
  wyceny element nierynkowy stał się istotny.
  Wycena instrumentów zaklasyfikowany ch do poziomu 3 hierarchii wartości godziwej rozpoznana przez Grupę
  w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w okresie pierwszych 9 miesięcy 2018 roku wyniosła -48 806 tys. zł.
  Techniki wyceny i dane wejściowe w przypadku pomiarów wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych
  sklasyfikowanych na poziomie 2 i 3 hierarchii wartości godziwej są następujące:
  Instrumenty pochodne
  Transakcje opcyjne, charakteryzujące się nieliniowym profilem wartości, wyceniane są na podstawie uznanych modeli
  wyceny (Black 76, model replikacyjny, model Bachelier, symulacja Monte Carlo) wraz z parametrami odpowiednimi
  dla wycenianych instrumentów. Danymi wejściowymi z rynku są w tym przypadku kursy walutowe, poziomy indeksów,
  powierzchnie zmienności strategii opcyjnych oraz dane umożliwiające konstrukcję krzywych dyskontowych.
  Pozostałe instrumenty pochodne o liniowym charakterze wyceniane są na podstawie modelu zdyskontowanych
  przepływów pieniężnych, przy zastosowaniu krzywych dyskontowych oraz krzywych projekcyjnych, generowany ch
  na podstawie rynkowych kwotowań instrumentów finansowych. Krzywe dyskontowe konstruowane są według koncepcji


  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroc zne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  59 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  dyskontowania na bazie kosztu zabezpieczenia, przy użyciu stawek O=S, kwotowań punktów SWAP, transakcji FRA, =RS,
  tenor basis swap oraz punktów CCBS. Dodatkowo na potrzeby instrumentów, opartych o zmienną stopę procentową,
  konstruowana jest krzywa projekcyjna, oparta o kwotowania transakcji FRA, IRS oraz odpowiednie indeksy referencyjne.
  Wycena opcji sprzedaży posiadanego pakietu akcji TU Europa S .A., sklasyfikowanej na poziomie 3 hierarchii wartości
  godziwej, dokonywana jest przy zastosowaniu modelu Blacka -Scholesa, do którego przyjmowane są aktualne parametry
  rynkowe oraz wartość godziwa akcji pochodząca z wyceny spółki. Tak obliczona wycena pomn iejszana jest o zdyskontowaną
  estymację potencjalnego przyszłego zobowiązania, którego wysokość zależy od wyników współpracy pomiędzy spółkami
  z Grupy Kapitałowej TU Europa S.A . a spółkami powiązanymi z Panem dr. Leszkiem Czarneckim w okresie 2012 -2021.
  Wartość godziwa opcji wynosi 15 481 tys. zł . W przypadku wzrostu wartości akcji o 1 % wartość godziwa opcji spada
  o 710 tys. zł, a w przypadku spadku wartości akcji o 1% – wartość opcji wzrasta o 720 tys. zł.
  Bony pieniężne NBP
  Wycena odbywa się na podstaw ie krzywej referencyjnej, konstruowanej na podstawie krótkoterminowych depozytów
  rynku międzybankowego.
  Akcje i udziały w spółkach nienotowanych
  Wartość akcji zakwalifikowanych do aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy
  szacowana jest na podstawie wyceny sporządzanej przez niezależny podmiot specjali zujący się w tego typu
  usługach . Wycena przeprowadzona jest przy wykorzystaniu metody dochodowej oraz wskaźnikowej bazujące j na
  wskaźnikach rynkowych (P/E oraz BV) z grup poró wnywalnych podmiotów. Każdej z tych metod przyznaje się równą wagę.
  Kredyty i pożyczki
  Grupa kalkuluje wartoś ć godziwą kredytów przy założeniu, że rynkowa wartość ekspozycji pracujących stanowi różnicę
  pomiędzy zdyskontowanymi przychodami, a zdyskontowany mi kosztami do czasu zapadalności ekspozycji. W przypadku
  ekspozycji w stanie default wartość rynkowa odpowiada wartości bilansowej netto ekspozycji (tzn. wartości ekspozycji
  brutto pomniejszonej o wartoś ć odpisu wyznaczone go zgodnie ze standardem MSSF 9) przemnożonej przez współczynnik
  skalujący dostosowujący wartość netto ekspozycji do spodziewanej ceny sprzedaży portfela.
  27.3 Aktywa niefinansowe wyceniane według wartości godziwej
  w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
  30.09.2018 (niebadane) Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Razem
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
  AKTYWA
  Nieruchomości inwestycyjne - - 171 405 171 405

  31.12.2017 (przekształcone) Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Razem
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
  AKTYWA
  Nieruchomości inwestycyjne - - 185 091 185 091
  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroc zne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  60 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  28. Informacje dotyczące segmentów działalności
  W ramach Grupy istnieją następujące sprawozdawcze segmenty operacyjne:
  Bankowość
  Przedmiotem działalności w tym segmencie jest świadczenie usług bankowych oraz prowadzenie działalności gospod arczej
  w zakresie: przyjmowania wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu, prowadzenie
  rachunków tych wkładów, prowadzenie innych rachunków bankowych, udzielanie kredytów, udzielanie i potwierdzanie
  gwarancji bankowych or az otwieranie i potwierdzanie akredytyw, emitowanie bankowych papierów wartościowych,
  przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, udzielanie pożyczek pieniężnych, operacje czekowe i wekslowe oraz
  operacje, których przedmiotem są warranty, wydawanie ka rt płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
  terminowe operacje finansowe, nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych, przechowywanie przedmiotów
  i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, prowadzenie skupu i sprzedaży wa rtości dewizowych,
  udzielanie i potwierdzanie poręczeń, wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych,
  pośrednict wo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym. Grupa prowadzi działalność
  w danym segmencie na terenie całego kraju, świadczy usługi private banking – rachunki bieżące dla klientów
  indywidualnych, rachunki oszczędnościowe, depozyty, kredyty konsumpcyjne i hipoteczne, lokaty terminowe, zarówno
  w złotych, jak i walutach obcych. Przychody segmentu obejmują wszelkie przychody rozpoznane przez Getin Noble
  Bank S.A., GNB Leasing Plan DAC i GNB Auto Plan 2017 sp. z o.o . Aktywa segmentu obejmuj ą aktywa Getin Noble Banku
  S.A., GNB Leasing Plan DAC i GNB Auto Plan 2017 sp. z o.o .
  Działalność pozos tała
  Przedmiotem pozostałej działalności Grupy jest głównie świadczenie usług z zakresu pośrednictwa finansowego
  i zarządzania aktywami. W ramach tego segmentu Grupa prowadzi również działalność maklerską związaną z rynkiem
  papierów wartościowych i towarów giełdowych, świadczy usługi w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz
  finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącym transakcji w zakresie instrumentów
  finansowych.
  Przedmiotem tej działalności jest również lokowanie śro dków pieniężnych zebranych w drodze publicznego proponowania
  jednostek uczestnictwa, doradztwo inwestycyjne, tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, zarządzanie
  portfelami inwestycyjnymi i portfelami wierzytelności, oraz świadczenie usług wynajm u oraz zarządzania
  nieruchomościami.
  Przychody segmentu obejmują wszelkie przychody rozpoznane przez spółkę Noble Securities S.A., ProEkspert sp. z o.o.,
  Noble Funds TFI S.A. (do końca maja 2017 roku ), Sax Develo pment sp. z o.o., Debtor NS FIZ, Open Financ e Wierzytelności
  Detalicznych NS F=Z oraz spółki Grupy Property F=ZAN. W przychodach segmentu prezentowany jest także udział w zysku
  jednost ek stowarzyszon ych Open Finance S.A. oraz Noble Funds TFI S.A .
  Aktywa segmentu obejmują aktywa Noble Securities S.A., ProEkspert sp. z o.o., Sax Development sp. z o.o., Debtor NS FIZ,
  Open Finance Wierzytelności Detalicznych NS F=Z oraz spółki Grupy Property F=ZAN .
  Żaden z segmentów operacyjnych Grupy nie został połączony z innym segmentem w celu stworzenia powyższych
  sprawozdawczych segmentów operacyjnych. Nie było różnic w zakresie podstawy wyodrębniania segmentów lub podstawy
  wyceny zysku lub straty segmentu w porównaniu z ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym.


  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroc zne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  61 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  Zarząd monitoruje oddzielnie wyniki operacyjne segment ów w celu podejmowania decyzji dotyczących alokacji zasobów,
  oceny skutków tej alokacji oraz wyników działalności. Podstawą oceny wyników działalności jest zysk lub strata brutto.
  Podatek dochodowy jest monitorowany na poziomie poszczególnych spółek Grupy.
  Ceny transakcyjne stosowane przy transakcjach pomiędzy segmentami operacyjnymi są ustalane na zasadach rynkowych
  podobnie jak przy transakcjach ze stronami niepowiązanymi. Prezentowane w tabeli przychody, zysk brutto i aktywa
  segmentu nie zawierają korekt i wyłączeń konsolidacyjnych.
  01.01.2018 – 30.09.2018 (niebadane)
  Bankowość
  Pozostała działalność Korekty konsolidacyjne Razem
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
  Przychody segmentu
  zewnętrzne 1 934 172 75 310 17 333 2 026 815
  wewnętrzne 181 831 17 055 (198 886) -
  Razem przychody segmentu 2 116 003 92 365 (181 553) 2 026 815
  Zysk / (strata) brutto segmentu
  zewnętrzny (219 106) (61 251) 107 247 (173 110)
  wewnętrzny 15 291 14 795 (30 086) -
  Razem zysk/ (strata) brutto segmentu (203 815) (46 456) 77 161 (173 110)
  Aktywa segmentu na dzień 30.09.2018 58 537 195 1 599 151 (5 141 474) 54 994 872
  Zobowiązania segmentu na dzień 30.0 9.2018 55 086 743 557 367 (4 021 698) 51 622 412
  Przychody w okresie 9 miesięcy zakończonym dnia 30 września 2018 roku w segmencie bankowości zawierają przychody
  z tytułu odsetek w wysokości 1 705 850 tys. zł, a w zysku / (stracie) brutto ujęte są dodatkowo koszty z tytułu odsetek
  w wysokości 817 314 tys. zł.
  01.01.2017 - 30.09.2017 (przekształcone niebadane )
  Bankowość
  Pozostała działalność Korekty konsolidacyjne Razem
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
  Przychody segmentu
  zewnętrzne 2 203 396 91 713 36 486 2 331 595
  wewnętrzne 170 581 22 209 (192 790) -
  Razem przychody segmentu 2 373 977 113 92 2 (156 304) 2 331 595

  Zysk / (strata) brutto segmentu
  zewnętrzny (292 574) (75 440) 151 617 (216 397)
  wewnętrzny 33 008 3 763 (36 771) -
  Razem zysk/ (strata) brutto segmentu (259 566) (71 677) 114 846 (216 397)

  Aktywa segmentu na dzień 31.12.2017 63 499 430 1 787 783 (5 468 374) 59 818 839
  Zobowiązania segmentu na dzień 31.12.2017 59 069 262 627 941 (4 177 170) 55 520 033
  Przychody w okresie 9 miesięcy zakończonym dnia 30 września 2017 roku w segmencie bankowości zawierają przych ody
  z tytułu odsetek w wysokości 1 981 324 tys. zł, a w zysku / (stracie) brutto ujęte są dodatkowo koszty z tytułu odsetek
  w wysokości 1 010 974 tys. zł.  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroc zne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  62 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  29. Współczynnik kapitałowy
  Na dzień 30 września 2018 roku i na 31 grudnia 201 7 roku współczynnik kapi tałowy został wyliczony zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów
  ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CRR).
  Współczynnik kapitałowy
  30.0 9.2018 (niebadane) 31.12.2017 (przekształcone)
  tys. zł tys. zł
  KAPITAŁ TIER I 4 162 3 50 4 183 368
  =nstrumenty kapitałowe kwalifikujące się do Tier = 2 751 630 2 461 630
  Zyski / (straty) zatrzymane (1 149 023) (287 358 )
  Skumulowane inne całkowite dochody / (str aty) (152 3 49) (31 499)
  Pozostałe kapitały rezerwowe 2 184 257 2 827 369
  Fundusze ogólnego ryzyka bankowego 32 500 32 500
  Wartości niematerialne (253 405) (231 530)
  Bieżąca strata ( -) (185 468) (578 854 )
  Amortyzacja wpływu MSSF 9 w okresie przejściowy m 1 111 213 -
  Dodatkowe korekty wartości z tytułu ostrożnej wyceny (AVA) (7 168) (8 890)
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku powyżej progu 10% (169 837) -
  KAPITAŁ TIER II 1 089 792 1 329 687
  Pożyczki podporządkowane kwalifikujące się do Tier == 1 089 7 92 1 329 687
  RAZEM FUNDUSZE WŁASNE 5 252 14 2 5 513 055
  Wymogi w zakresie funduszy własnych Ryzyko kredytowe 3 274 338 3 265 904
  CCP 2 840 55
  Ryzyko operacyjne 187 192 214 418
  Ryzyko pozycji 2 822 3 651
  CVA 15 190 27 803
  Ryzyko cen towarów 612 733
  CAŁKOWITY WYMÓG KAPITAŁOWY 3 482 994 3 512 564
  WSPÓŁCZYNNIKI KAPITAŁOWE Współczynnik kapitału podstawowego Tier = 9,6% 9,5%
  Współczynnik kapitału Tier = 9,6% 9,5%
  Łączny współczynnik kapitałowy 12,1 % 12,6 %

  Poczynając od 1 stycznia 2018 ro ku Bank nie spełniał minimalnego wymaganego poziomu połączonego bufora
  kapitałowego, w związku z czym zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nadzorze
  makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w sys temie fi nansowym przygotował
  i wystąpił do KNF z wnioskiem o zatwierdzenie Planu Ochrony Kapitału.
  Opracowanie Planu nie było podyktowane jego działalnością operacyjną, lecz zmianami jakie zaszły w otoczeniu prawno -
  regulacyjnym, które w konsekwencji przełożyły si ę na wzrost wymogów kapitałowych. Najistotniejszy wpływ miało
  uwzględnienie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach, wynikającej
  z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r oku w sprawie wyższ ej wagi ryzyka dla ekspozycji
  zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach (obowiązującego od dnia 2 grudnia 2017 r oku ) oraz jego
  zaimplementowania przez Bank zgodnie z interpretacją Komisji z dnia 19 września 2017 r oku przedstawioną
  w „Komunikacie UKNF dotyczącym interpretacji treści rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja
  2017 r oku w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach”. Na powyższe


  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroc zne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  63 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  wpływ miało również zaimplikowanie w IV kwartale 2017 roku wprowadzonych zmian regulacyjnych związanych
  z rekomendacją KNF z dnia 24 października 2017 roku w zakresie emitowanych obligacji podporządkowanych,
  aby minimalna wartość nominalna jednej obligacji podporządkowanej wynosiła co najmniej 400 tys. zł oraz zwiększenie od
  dnia 1 stycznia 2018 r oku poziomu bufora zabezpieczającego o 0,625 p.p., zgodnie z art. 84 Ustawy .
  Plan określa dodatkowe działania w stosunku do wskazanych w PPN, jakie Bank zamierza podjąć w celu zwiększenia
  funduszy własnych do p oziomu zapewniającego pokrycie wymogów połączonego bufora kapitałowego; opierają się one na
  dwóch kluczowych założeniach zgodnych z koncepcją przyjętą w PPN , tj.: optymalizacji bieżących wyników, przy
  jednoczesnej minimalizacji okresu niespełniania wymogów kapitałowych oraz koncentracj i na budowie bazy kapitałowej
  w oparciu o fundusze najwyższej jakości (Tier 1). Tym samym Bank planuje istotne podniesienie kapitału w postaci
  m.in. emisji akcji oraz instrumentów AT1 gwarantowanych przez Głównego Akcjonarius za dr. Leszka Czarneckiego w łącznej
  kwocie ok. 1 mld zł. Bank otrzymał od Głównego Akcjonariusza list wsparcia potwierdz ający powyższe plany . Plan Ochrony
  Kapitału zakłada osiągnięcie minimalnych poziomów połączonego bufora kapitałowego do końca 2019 roku .
  W dniu 24 kwietnia 2018 r oku Komisj a Nadzoru Finansowego zaakceptowała Plan Ochrony Kapitału. Hego główne założenia
  i działania , jakie Bank zobowiązał się podjąć w ramach zatwierdzonego Planu w celu osiągnięcia zgodności z wymogiem
  połączonego bufora to :
  1. Podwyższenie kapitału akcyjnego:
  W dniu 8 maja 2018 r oku oraz w dniu 4 września 2018 roku został y zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym
  emisje akcji C i D odpowiednio na kwot y 190 mln zł i 100 mln zł , któr e podwyższ yły kapitał zakładow y Banku. W dniu
  15 października 2018 zakończona została subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii E. Oferta prywatna Akcji serii E
  obejmowała 36 630 037 akcji o wartości nominalnej 2,73 zł każda tj. o łącznej wartości 100 mln .
  Powyższe oznacza, iż łączny wzros t funduszy własnych Banku realizowany w drodze p odwyższenia kapitału własnego
  w 2018 r oku wyniesie 390 mln zł. Kolejną em isję akcji, gwarantowaną przez Głównego Akcjonariusza, zaplanowano na rok
  2019. W jej ramach kapitał akcyjny zostanie zwiększony o kwot ę 100 mln zł.
  2. Emisja instrumentów zaliczanych do kapitału dodatkowego Tier 1:
  Bank podjął działania w zakresie oceny możliwości emisji instrumentów, które zgodnie z Rozporządzeniem CRR mogłyby
  zostać zakwalifikowane jako składnik kapitału do datkow ego Tier 1.
  Przeprowadzona analiza prawna wykazała, że istnieje możliwość przeprowadzenia takiej transakcji w reżimie prawnym
  jednego z państw Unii Europejskiej. W oparciu o stworzone rozwiązanie Bank planuje przeprowadzić emisję stosownych
  instrumentów, które będzie można po uzyskaniu stosownej decyzji Komisji zaliczyć do kapitału dodatkowego T ier 1.
  W ramach projekcji finansowej stworzonej na potrzeby Planu Bank zakłada emisję na łączną kwotę 450 mln zł realizowaną
  do końca 2019 roku, gwarantowaną przez Główn ego Akcjonariusza.
  3. Emisja długu podporządkowanego:
  Bank w ramach realizacji Planu planuje przeprowadzić emisje euroobligacji na euro rynku. Emisje będą kierowane
  do inwestorów kwalifikowanych. Zakładana wartość nominalna jednej obligacji b ędzie wynosić n ie mniej niż 100 000 EUR.
  Dodatkowo, Bank rozważy również emisję obligacji podporządkowanych na rynku krajowym. Docelowa wartość emisji
  kierowanej do podmiotów profesjonalnych (z uwzględnieniem zaleceń Komisji w tym zakresie) będzie dostosowana
  do luki kap itałowej w zakresie wymogu połączonego bufora na poziomie TCR jako element uzupełniający względem
  działań zmierzających do poprawy pozycji kapitałowej na poziomie Tier 1.  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroc zne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  64 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  4. =nne działania:
  Poza powyższymi głównymi działaniami Bank w ramach zatwierdzonego Planu przyjął również działania mające na celu
  sprzedaż pakietu akcji spółki zależnej Noble Securities S.A., która umożliwi w ocenie Banku rozpoznan ie utraty kontroli
  nad spółką i rozpoznanie z tego tytułu dodatniego wyniku finansowego oraz przeprowadzeni e procesu połączenia ze
  spółką zależną BP= Bank Polskich =nwestycji S.A., które to połączenie zostało zarejestrowane w dniu 1 sierpnia 2018 r oku .
  Na dzień zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wynikając e
  z regulacji nadzorczyc h wskaźniki kapitałowe wynosiły dla Grupy:
   wskaźnik adekwatności k apitałowej dla Tier 1 (CET 1): 11,85 %,
   łączny wskaźnik ade kwatności kapitałowej (TCR): 14,17%.
  Wymagana wysokość współczynników kapitałowych uwzględnia:
   dodatkowe wy mogi kapitałowe w zakresie funduszy własnych Banku na pokrycie ryzyka związanego z portfelem
  walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych; na podstawie indywidualnego zalecenia KNF dla
  Getin Noble Banku S.A. z października 201 8 roku, Bank zob owiązany jest utrzymywać dodatkowy wymóg kapitałowy
  na poziomie 1,29 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego oraz 0,97 p.p. ponad wartość współczynnika
  kapitału Tier 1,
   bufor zabezpieczający na poziomie 1, 875 p.p. w zakresie współczynnika ka pitałowego opartego o kapitał Tier 1 (CET 1)
  oraz łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) – wynikający z przepisów Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku
  o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym –
  od 1 stycznia 2018 roku bufor zabezpieczając y zwiększył się o 0,625 p .p.,
   bufor ryzyka systemowego na poziomie 3% – obowiązuje banki od 1 stycznia 2018 i wynika z Rozporządzenia Ministra
  Rozwoju i Finansów z dnia 1 września 2017 roku .
  Decyzja Komisji Nad zoru Finansowego o nałożeniu na Getin Noble Bank S.A. na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej
  bufor a innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie
  z art. 92 ust. 3 Rozporządzeni a CRR została z dniem 31 lipca 2018 roku w całości uchylona .
  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroc zne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  65 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  30. Transakcje z podmiotami powiązanymi
  Przez podmioty powiązane Grupa Getin Noble Bank S.A. rozumie spółki stowarzyszone oraz jednostki powiązane przez
  podmiot dominujący najwyższego szczebla – dr. Leszka Czarneckiego. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje
  sprawozdanie finansowe Getin Noble Banku S.A. oraz sprawozdania finansowe jednostek zależnych wymienionych
  w nocie II .3.

  30.09.2018 (niebadane)
  Sprawozdanie z sytuacji finansowej Pozabilans
  Aktywa – kredyty i skupione wierzytel.
  Aktywa - instrumenty finansowe
  Aktywa - pozostałe należności
  Pasywa - depozyty Pasywa - pozostałe zobow.
  Utworzone odpisy aktualizujące
  Udzielone zobow. finansowe i gwarancyjne tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
  Jednostki stowarzyszone - 272 038 18 316 40 383 16 20 578 165
  Podmioty powiązane przez podmiot dominujący: 5 953 763 92 252 279 283 2 025 109 16 377 65 102 10 035
  Spółki z Grupy =dea Bank S.A. (w tym Grupa Idea Ge tin Leasing S.A.) 5 931 844 52 315 2 378 93 816 15 643 35 122 8 731
  Spółki z Grupy Getin :olding S.A . 21 877 20 474 122 219 20 858 0 23 850 650
  Spółki z Grupy LC Corp B.V. - 19 463 154 686 1 906 178 688 6 123 486
  Pozostałe spółki 42 - - 4 257 46 7 168
  Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Getin Noble Banku S.A. 793 - 1 25 172 - 4 1 583

  01.01.2018 - 30.09.2018 (niebadane)
  Rachunek zysków i strat
  Przychody z tyt. odsetek i prowizji
  Koszty z tyt. odsetek i prowizji
  Pozostałe zakupy Pozostała sprzedaż Prz ychody z tyt. dywidend tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
  Jednostki stowarzyszone 21 640 11 346 725 902 7 539
  Podmioty pow iązane przez podmiot dominujący 245 097 112 429 6 121 8 668 -
  Spółki z Grupy =dea Bank S.A. (w tym Grupa Idea Getin Leasing S.A.) 185 649 18 874 2 373 3 199 -
  Spółki z Grupy Getin :olding S.A . 5 931 229 105 97 -
  Spółki z Grupy LC Corp B.V. 53 505 93 319 1 701 5 363 -
  Pozostałe spółki 12 7 1 942 9 -
  Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Getin Noble Banku S.A. 39 191 0 609 -
  Prowizje rozliczane wg efektywnej stopy procentowej są zaprezentowane w kwotach wynikających z faktur wystawionych w danym okresie.

  31.12.2017
  Sprawozdanie z sytuacji finansowej Pozabilans
  Aktywa – kredyty i skupione wierzytel.
  Aktywa - instru menty finansowe
  Aktywa - pozostałe należności
  Pasywa - depozyty Pasywa - pozostałe zobow.
  Utworzone odpisy aktualizujące
  Udzielone zobow. finansowe i gwarancyjne tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
  Jednostki stowarzyszone - 499 192 17 895 29 869 - 33 162
  Podmioty powiązane przez podmiot dominujący: 5 789 283 216 872 288 930 2 532 338 17 293 80 18 673
  Spółki z Grupy Getin :olding S.A . 5 782 759 184 929 119 012 125 223 17 235 55 18 175
  Spółki z Grupy LC Corp B.V. 6 524 31 943 169 918 2 405 362 - 25 486
  Pozostałe spółki - - - 1 753 58 - 12
  Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Getin Noble Banku S.A. 1 495 - 25 13 399 - 2 1 601

  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroc zne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  66 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  01.01.2017 - 30.09.2017 (niebadane)
  Rachunek zysków i strat
  Przychody z tyt. odsetek i prowizji
  Koszty z tyt. odsetek i prowizji
  Pozostałe zakupy Pozostała sprzedaż Przychody z tyt. dywidend tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
  Jednostki stowarzyszone 5 427 15 950 532 186 -
  Podmioty powiązane przez podmiot dominujący: 119 092 82 708 18 932 1 976 -
  Spółki z Grupy Getin Leasing S.A. 110 326 15 701 3 586 1 819 -
  Spółki z Grupy Getin :olding S.A . 3 452 235 39 89 -
  Spółki z Grupy LC Corp B.V. oraz LC Corp S.A.* 5 305 66 757 13 947 66 -
  Pozostałe spółki 9 15 1 360 2 -
  Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Getin Noble Banku S.A. 14 114 - - -
  *We wrześniu 2017 roku w związku ze zbyciem wszystkich akcji LC Corp S.A . będących w posiadaniu spółek powiązanych z Bankiem przez Głównego Akcjonariusza, spółki należące do Grupy LC Corp S.A. przest ały być podmiotami powiązanymi z GNB SA; w zestawieniach powyżej zaprezentowano tylko transakcje ujęte w rachunku zysków i strat Banku do dnia transakcji sprzedaży.
  Bank wyceniając należności od podmiotów powiązanych stosuje jednolite zasady wyceny, zgod ne z obowiązującymi
  metodykami kalkulacji odzysków na należności kredytowe dla wszystkich pozostałych ekspozycji wobec podmiotów
  niepowiązanych z Bankiem (brak preferencji/ wyjątków). Kryteria klasyfikacji ekspozycji są spójne i jednolite, weryfikacja
  prze prowadzana jest w oparciu o kryteria o charakterze ilościowym i jakościowym. Występujący w 20 18 roku wzrost
  poziomu odpisów na zaangażowanie wobec podmiotów powiązanych wynika z zastosowania standardu MSSF 9
  i zaktualizowanych metodyk naliczania odpisów a ktualizujących .
  31. Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego
  1. Subskrypcja akcji serii E
  W dniu 15 października 2018 zakończona została subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii E, emitowanych na podstawie
  uchwały Nadzwyczajnego Walne go Zgromadzenia Banku z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału
  zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia
  dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, dematerializa cji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie
  akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta
  prywatna Akcji serii E obejmowała 36 630 037 akcji o wartości nominalnej 2,73 zł każda tj . o łącznej wartości wynoszącej
  100 000 001,01 zł. Akcje zostały opłacone środkami pieniężnymi.
  2. Zmniejszenie dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów
  i pożyczek hipotecznych
  W dniu 17 pa ździernika 2018 r. Bank otrzyma ł od Komisji Nadzoru Finansowego decyzj ę obejmuj ącą zalecenie
  utrzymywania funduszy w łasnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapita łowego w celu zabezpieczenia ryzyka
  wynikaj ącego z zabezpieczonych hipotek ą walutowych kredyt ów i po życzek dla gospodarstw domowyc h na poziomie
  1,29 p.p. ponad warto ść łącznego wsp ółczynnika kapita łowego (TCR), o kt órym mowa w art. 92 ust.1 lit. c rozporz ądzenia
  nr 575/2013. Dodatkowy wym óg kapita łowy powinien sk łada ć się co najmniej w 75% z kapita łu Tier 1 (co odpowiada
  wymogowi k apita łowemu na poziomie 0,97 p.p.) oraz co najmniej w 56% z kapita łu podstawowego Tier 1 (co odpowiada
  wymogowi kapita łowemu na poziomie 0,72 p.p.).
  Do dnia 17 października 2018 roku dodatkowy wym óg kapita łowy z tego tytu łu wynosi ł na poziomie skonsolidow anym 1,71
  p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) oraz 1,28 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału Tier 1.


  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroc zne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  67 Noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 67 stanowią jego integralną część.

  3. Szum medialny wokół sytuacji Banku
  W związku z publikacjami w mediach, które pojawiły się 13 listopada br. , wokół sytuacji Banku powstał szum medialny,
  który wywołał niepewność wśród klientów i inwestorów Banku . W wyniku tego notowania akcji Banku uległy znacznej
  przecenie i fluktuacji oraz odnotowano wzmożone wypływy środków ulokowanych w Banku.
  Źródła zaistniałej sytuacji n ie były związane z działalnością operacyjną Banku, lecz były uwarunkowane przez czynniki
  zewnętrzne niezależne od Banku. Bank na bieżąco realiz uje zlecenia klientowskie , a wykonywane przez Bank operacje
  przebiega ją sprawnie.
  Ze względu na to, że zaistniałe okoliczności nie wynikały z pojedynczego zdarzenia, a pełna ocena skutków powstałego
  szumu medialnego spowodowanego czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od Banku jest na ten moment jeszcze
  niemożliwa, Bank na dzień zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do
  publikacji nie mógł dokonać oszacowania wpływu całej sytuacji na przyszłe wyniki i sytuację finansową Banku i Grupy .


  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroc zne skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  68


  Podpisy Członków Zarządu Getin Noble Banku S.A.:

  __________________ __________________
  Artur Klimcza k Karol Karolkiewicz
  Prezes Zarządu Członek Zarządu
  __________________ __________________
  Maciej Kleczkiewicz Marcin Kuksinowicz
  Członek Zarządu Członek Zarządu
  __________________ __________________
  Toma sz Misiak Marcin Romanowski
  Członek Zarządu Członek Zarządu
  Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:  __________________
  Michał Sasim
  Dyrektor Departamentu Rachunkowości

  Warszawa , 26 listopada 2018 roku

  GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięc y
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  69 Noty do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 74 do 10 5 stanowią jego integralną część.
  III . ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE
  FINANSOWE
  1. Śródroczny jednostkowy rachunek zysków i strat

  01. 07.2018 - 30.09.2018 01.01.2018 - 30.09.2018 01. 07.2017 - 30.09.2017 01.01.2017 - 30.09.2017
  (niebadane) (niebadane) (przekształcone niebadan e) (przekształcone niebadane)
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
  DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
  Przychody z tytułu odsetek, w tym: 580 329 1 754 193 649 016 1 975 558
  od aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowan ego kosz tu 468 595 1 401 810 538 097 1 625 382
  od aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody 27 767 90 120 37 249 127 057
  od aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy 83 967 262 263 73 670 223 119
  Koszty z ty tułu odsetek (283 599) (882 062) (329 332) (1 012 165)
  Wynik z tytułu odsetek 296 730 872 131 319 684 963 393
  Przychody z tytułu prowizji i opłat 53 765 162 808 64 962 187 794
  Koszty z tytułu prowizji i opłat (27 487) (85 220) (34 535) (107 186)
  Wynik z tytułu prowizji i opłat 26 278 77 588 30 427 80 608
  Przychody z tytułu dywidend - 43 013 1 225 42 834
  Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy oraz wynik z pozycji wymiany 3 826 8 581 9 245 21 652
  Wynik na pozostałych instrumentach finansowych 7 478 37 631 7 966 6 778
  Wynik na inwestycjach w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach - - - 120 987
  Pozostałe przychody operacyjne 11 678 27 961 6 985 29 248
  Pozostałe koszty operacyjne (25 119) (88 318) (32 668) (88 123)
  Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (13 441) (60 357) (25 683) (58 875)
  Koszty działania , w tym: (210 687) (672 568) (194 884) (633 864)
  opła ty na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (19 866) (102 466) (17 35 5) (100 375)
  Wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe IV.3 (138 977) (509 931) (247 497) (809 173)
  Wynik z działalności operacyjnej (28 793) (203 912) (99 517) (265 660)
  Udział w zyskach/(stratach) jednostek stowarzyszonych 3 486 8 620 5 160 6 932
  Zysk/ (strata) brutto (25 307) (195 292) (94 357) (258 728)
  Podatek dochodowy 2 060 23 270 15 001 60 033
  Zysk/ (strata) netto (23 247) (172 022) (79 356 ) (198 695)


  GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięc y
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  70 Noty do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 74 do 10 5 stanowią jego integralną część.
  2. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

  01. 07.2018 - 30.09.2018 01.01.2018 - 30.09.2018 01. 07.2017 - 30.09.2017 01.01.2017 - 30.09.2017 (niebadane) (nieba dane) (przekształcone niebadane) (przekształcone niebadane)
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
  Zysk/ (strata) netto za okres (23 247 ) (172 022) (79 356 ) (198 695 )
  Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty, w tym: (34 355) (153 776) * - -
  Wycena kapitałowych instrumentów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody (42 413) (189 846) - -
  Podatek dochodowy dotyczący pozycji, które nie zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat 8 058 36 070 - -
  Pozycje, które zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty, w tym: 445 3 444 59 578 100 979
  Udział w innych całkowitych dochodach / (stratach ) jednostek stowarzyszonyc h (977) (977) 76 76
  Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - - 22 759 67 653
  Wycena dłużnych instrumentów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody (6 845) (9 724) - -
  Efekt rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych 8 602 15 182 50 700 56 918
  Podatek dochodowy dotycz ący pozycji, które zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat (335) (1 037) (13 957) (23 668)
  Inne całkowite dochody/(straty) netto (33 910) (150 332) 59 578 100 979
  Całkowite dochody / (straty) za okres (57 157 ) (322 354) (19 778 ) (97 716)
  * Niezrealizowane straty z tytułu wyceny instrumentów kapitałowych do wartości godziwej dotyczą głównie dwóch portfeli
  posiadanych przez Bank akcji spółek powiązanych.
  GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródr oczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  71 Noty do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 74 do 10 5 stanowią jego integralną część.
  3. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
  Nota
  30.0 9.2018 31.12.201 7
  (niebadane) (przekształcone)
  tys. zł tys. zł
  AKTYWA
  Kasa, środki w Banku Centralnym 1 469 279 3 341 591
  Należności od banków i instytucji finansowych 1 445 833 293 214
  Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik f inansowy 305 975 158 491
  Pochodne instrumenty finansowe 311 212 576 403
  Kredyty i pożyczki udzielone klientom , w tym: 42 296 200 43 741 420
  wyceniane według zamortyzowanego kosztu 41 314 327 43 741 420
  obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej prz ez wynik finansowy 981 873 -
  Instrumenty finansowe, w tym: IV.5 7 123 569 9 757 272
  dostępne do sprzedaży - 7 932 734
  wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody 5 088 190 -
  utrzymywane do terminu wymagalności - 1 824 538
  wyceniane według zamortyzowanego kosztu 2 035 379 -
  Inw estycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych IV.4 929 806 1 029 789
  Wartości niematerialne 256 299 235 243
  Rzeczowe aktywa trwałe 181 914 193 229
  Aktywa przejęte za długi 363 896 369 455
  Aktywa tr wałe przeznaczone do sprzedaży 9 170 15 668
  Aktywa z tytułu podatku dochodowego, w tym: 692 259 456 432
  należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 6 494 4 625
  aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 685 765 451 807
  Inne aktywa 379 8 49 405 060
  SUMA AKTYWÓW 55 765 261 60 573 267

  ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
  Zobowiązania
  Zobowiązania wobec banków i instytucji finansowych 828 983 1 848 166
  Pochodne instrumenty finansowe 456 175 244 892
  Zobowiązania wobec klientów 46 258 937 48 710 831
  Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych , w tym: 1 894 746 2 670 080
  zobowiązania podporządkowane 1 882 889 2 655 804
  Pozostałe zobowiązania 2 827 869 2 709 989
  Rezerwy 48 110 20 274
  Suma zobowiązań 52 314 820 56 204 232

  Kapitał własny
  Kapitał podstawowy 2 751 630 2 461 630
  Niepodzielony wynik (947 017) (141 144 )
  Zysk/ (strata) netto (172 022) (569 699)
  Pozostałe kapitały 1 817 850 2 618 248
  Kapitał własny ogółem 3 450 441 4 369 035
  SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 55 765 261 60 573 267


  GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  72 Noty do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 74 do 10 5 stanowią jego integralną część.
  4. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
  01.01.2018 - 30.0 9.2018 (niebadane)
  Kapitał podstawowy
  Niepodzielony wynik
  Zysk / (strata) netto
  Pozostałe kapitały Kapit ał własny ogółem
  Kapitał zapasowy
  Kapitał z aktualizacji wyceny
  Pozostałe kapitały rezerwowe
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
  Na dzień 01.01.2018 2 461 630 (697 35 2) - 2 434 487 (95 323) 279 084 4 382 52 6
  Wpływ wdroże nia MSSF 9 - (922 825) - 40 282 - (882 543)
  Zmiana polityki rachunkowości - (13 49 1) - - (13 49 1)
  Na dzień 01.01.2018 po korektach 2 461 630 (1 633 668) - 2 434 487 (55 041) 279 084 3 486 492
  Całkowite dochody za okres - - (172 022) - (150 3 32) - (322 354)
  Sprzedaż instrumentów kapitałowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody - (1 427) - - - - (1 427)
  Podział wyniku finansowego za poprzedni rok - 688 078 - (688 078) - - -
  Podwyższenie kapitału zakładowego Bank u 290 000 - - (2 270) - - 287 730
  Na dzień 30.09.2018 2 751 630 (947 017 ) (172 022) 1 744 139 (205 373) 279 084 3 450 441  01.01.2017 - 30.0 9.2017 (przekształcone niebadane )
  Kapitał podstawowy
  Niepodzielony wynik
  Zysk / (strata) netto
  Pozostałe kapitały Kapitał własny ogółem
  Kapitał zapasowy
  Kapitał z aktualizacji wyceny
  Pozostałe kapitały rezerwowe
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
  Na dzień 01.01.2017 2 411 630 344 995 - 2 278 568 (185 832) 279 084 5 128 44 5
  Korekty błędów poprzednich okresów - (357 338 ) - - - - (357 338 )
  Zmiana polityki rachunkowości - (14 528) - - - - (14 528)
  Kapitał z rozliczenia połączenia - (5 270) - 46 916 850 - 42 496
  Na dzień 01.01.2017 po korektach 2 411 630 (32 141) - 2 325 484 (18 4 982 ) 279 084 4 799 075
  Całkowite dochody za okres - - (198 695) - 100 979 - (97 716)
  Podwyższenie kapitału zakładowego 50 000 - - - - - 50 000
  Podział wyniku finansowego za poprzedni rok - (109 003) - 109 003 - - -
  Na dzień 30.09 .201 7 2 461 63 0 (141 144 ) (198 695) 2 434 487 (84 003) 279 084 4 751 359


  GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finanso we za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  73 Noty do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 74 do 105 stanowią jego integralną część.

  5. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

  01.01.2018 - 30.09.2018 01.01.2017 - 30.09.2017 (niebadane) (przekształcone niebadane)
  tys. zł tys. zł
  Przepływy środków pieni ężnych z działalności operacyjnej
  Zysk/ (strata) netto (172 022 ) (198 695 )
  Korekty razem: 295 535 892 207
  Amortyzacja 62 504 57 057
  Udział w (zyskach)/ stratach jednostek stowarzyszonych (8 620 ) (6 932)
  (Zysk)/ strata z działalności inwes tycyjnej 114 721 23 114
  Odsetki z działalności inwestycyjnej i finansowej oraz dywidendy 71 102 99 626
  Zmiana stanu należności od banków i instytucji finansowych (675 941) 476 956
  Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu - 2 411
  Zmiana stanu aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansow y (147 484) 11 730
  Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (aktywo) 272 424 (281 678)
  Zmiana stanu pożyczek i kredytów udzielonych klientom 430 697 2 750 875
  Zmiana stanu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży - 2 573 980
  Zmiana stanu instrumentów wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody 2 302 439 -
  Zmiana stanu instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu wymagaln ości - (1 464 555)
  Zmiana stanu instrumentów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu 193 227 -
  Zmiana stanu aktywów przeznaczonych do sprzedaży 6 498 -
  Zmiana stanu innych aktywów (5 738 ) (43 274 )
  Zmiana stanu zobowiązań wobec bankó w i instytucji finansowych (128 351) 120 941
  Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (zobowiązanie) 212 083 (1 034 214)
  Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów (2 451 894) (2 950 280)
  Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papier ów wartościowych (2 677 ) (4 488 )
  Zmiana stanu pozostałych zobowiązań 117 880 635 354
  Zmiana stanu rezerw 618 348
  Zapłacony podatek dochodowy (6 233) (3 174)
  Podatek dochodowy (54 616) (37 407)
  Pozostałe korekty (7 104 ) (34 183 )
  Środki pien iężne netto z działalności operacyjnej 123 513 (693 512 )
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  Zbycie udziałów w jednostkach podporządkowanych - 2 854
  Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 32 451 51 968
  Zbycie inwestycyjnych papierów wartościowych 4 038 3 000
  Dywidendy otrzymane 36 688 36 382
  Nabycie udziałów w jednostce zależnej (5 997) (158 006)
  Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (89 020 ) (54 205)
  Nabycie inwestycyjnych papierów wartościowych (7 698) (154 847)
  Otrzymane odsetki od inwestycyjnych papierów wartościowych 7 414 10 104
  Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (22 124 ) (262 750 )
  Przepływy środków pieniężnych z dz iałalności finansowej
  Wpływy z tytułu emisji akcji 290 000 50 000
  Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - 309 000
  Wykup wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych (772 657) (167 274)
  Spłata zaciągniętych kredytów (890 832) (492 580)
  Zapłacone odsetki (115 204 ) (146 112)
  Inne wydatki finansowe (7 807) (5 345)
  Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej (1 496 500 ) (452 311 )
  Zwiększenie/ (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalen tów (1 395 111 ) (21 549 )
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 3 391 294 3 181 693
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 1 996 183 3 160 144  GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  74 Noty do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 74 do 10 5 stanowią jego integralną część.
  IV. NOTY DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO
  JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  1. Istotne zasady (polityki) rachunkowości
  1.1. Oświadczenie o zgodności
  Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansow e zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
  Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi przez UE, w szc zególności zgodnie z MSR 34 Śródroczna
  sprawozdawczość finansowa , a w zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami zgodnie z wymogami Ustawy z dnia
  29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami i wydanymi na jej podstawie przepisami wyko nawczymi,
  jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub będąc ych
  przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych. MSSF obejmują standardy
  i interpretacje wydane przez R adę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
  1.2. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
  Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania
  finansowego są spójne z tymi, które zastosowano prz y sporządzaniu sprawozdania finansowego Banku za rok zakończony
  dnia 31 grudnia 2017 roku, z wyjątkiem zastosowania zmian do standardów oraz nowych interpretacji obowiązujących dla
  okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 201 8 roku, które zostały opisane w nocie IV.1.3
  śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Getin Nob le Bank S.A. zaprezentowanego
  w niniejszym raporcie , a w szczególności zmian związanych z wdrożeniem z dniem 1 stycznia 2018 roku MSSF 9 . Zmiany te
  zostały szczegółowo opisane poniżej.
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych
  w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze sprawozdaniem finansowym Getin Noble B anku S.A.
  za rok zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku.
  Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd Banku w dniu
  26 listopada 2018 roku. Bank jako jednostka dominująca sporządził również śródroczne skr ócone skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. zatwierdzone w dniu 26 listopada 2018 roku.
  Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
  działalności gospodarczej przez Bank w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez okres co najmniej 12 miesięcy od końca
  okresu sprawozdawczego . Dokonując tej oceny uwzględnione zostały poniższe okoliczności mogące mieć wpływ na dalsze
  funkcjonowanie Banku.
  Getin N oble Bank S.A. jest w trakcie realizacji Planu trwałej poprawy rentowności („Plan”, „PPN”), będącego programem
  postępowania naprawczego w rozumieniu art. 142 Prawa bankowego i zaakceptowanego przez Komisję Nadzoru
  Finansowego w dniu 23 września 2016 roku.
  W dniu 30 sierpnia 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego zaakceptowała dokument pt. Plan trwałej poprawy
  rentowności Getin Noble Bank S.A. na lata 2017 -2021. Aktualizacja Programu Postępowania Naprawczego na lata 2016 -
  2019 („Zaktualizowany PPN”), będący a ktualizacją realizowanego przez Bank programu postępowania naprawczego.
  =stotą Zaktualizowanego PPN jest poprawa rentowności działania Banku oraz sukcesywny wzrost adekwatności kapitałowej,
  pozwalający na osiągnięcie w ostatnim okresie objętym PPN wskaźnik ów kapitałowych spełniających wymogi połączonego


  GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  75 Noty do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 74 do 10 5 stanowią jego integralną część.
  bufora (Zaktualizowany PPN zakłada przejściowe niespełnianie minimalnych wymogów kapitałowych).
  Wprowadzone w =V kwartale 2017 roku zmiany regulacyjne związane z:
   wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Roz woju i Finansów z dnia 25 maja 2017 roku dot. wyższych 150% wag
  ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach,
   rekomendacją KNF z dnia 24 października 2017 roku w zakresie emitowanych obligacji podporządkowanych,
  aby minimalna wartoś ci nominalna jednej obligacji podporządkowanej wynosiła co najmniej 400 tys. zł ,
  wpłynęły negatywnie na poziom adekwatności kapitałowej Banku, w efekcie, czego zmianie uległa część założeń
  uwzględnionych przez Bank w PPN. Poczynając od 1 stycznia 2018 roku Bank nie spełniał minimalnego wymaganego
  poziomu połączonego bufora kapitałowego, w związku z czym zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku
  o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie fina nsowym
  przygotował i wystąpił do KNF z wnioskiem o zatwierdzenie Planu Ochrony Kapitału (POK).
  Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 24 kwietnia 2018 roku zaakceptowała Plan Ochrony Kapitału („POK”), który określa
  dodatkowe działania w stosunku do wskazanych w PPN, jakie Bank zamierza podjąć w celu zwiększenia funduszy własnych
  do poziomu zapewniającego pokrycie wymogów połączonego bufora kapitałowego . O pierają się one na dwóch kluczowych
  założeniach zgodnych z koncepcją przyjętą w PPN, tj.: optymalizacji bież ących wyników, przy jednoczesnej minimalizacji
  okresu niespełniania wymogów kapitałowych oraz koncentracji na budowie bazy kapitałowej w oparciu o fundusze
  najwyższej jakości (Tier 1). Tym samym Bank planuje istotne podniesienie kapitału w postaci m. in. emisji akcji oraz
  instrumentów AT1 gwarantowanych przez Głównego Akcjonariusza dr. Leszka Czarneckiego w łącznej kwocie ok. 1 mld zł.
  Bank otrzymał od Głównego Akcjonariusza list wsparcia potwierdzający powyższe plany wyrażone w Planie Ochrony
  Kapitału zatw ierdzonym przez Zarząd i Radę Nadzorczą w dniu 23 kwietnia 2018 roku. POK zakłada osiągnięcie minimalnych
  poziomów połączonego bufora kapitałowego do końca 2019 roku.
  Dotychczas zrealizowane zostały następujące działania wpływające na poprawę pozycji kapi tałowej Banku przewidziane na
  2018 r ok:
   podwyższenia kapitału akcyjnego na łączną kwotę 290 mln zł tj. 190 mln zł w trybie podwyższenia kapitału akcyjne go
  w ramach kapitału docelowego (podwyższenie kapitału zakładowego Banku zarejestrowane przez Sąd Rejon owy dla
  m. st. Warszawy w Warszawie, X== Wydział Gospodarczy KRS w dniu 8 maja br.) oraz o kwotę 100 mln złotych w trybie
  nowej emisji akcji serii D (podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Warszawie w dniu
  4 września br.). Pona dto zgodnie z uchwałą NWZA z dnia 25 lipca br., zakończona została w dniu 15 października
  2018 roku subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii E podwyższająca kapitał akcyjny o kwotę kolejnych 100 mln zł .
   połączenie z BP= S.A. – w dniu 12 kwietnia br. Komisja wyraziła zgodę na połączenie obydwu banków, a w dniu
  15 czerwca br. odbyły się WZA banków: GNB S.A. i BP= S.A., na których akcjonariusze podjęli stosowne uchwały
  w sprawie połączenia banków. Połączenie nastąpiło z dniem 1 sierpnia 2018 roku.
  W związku z publikacjami w mediach, które pojawiły się 13 listopada br., wokół sytuacji Banku powstał szum medialny,
  który wywołał niepewność wśród klientów i inwestorów Banku. W wyniku tego notowania akcji Banku uległy znacznej
  przecenie i fluktuacji oraz o dnotowano wzmożone wypływy środków ulokowanych w Banku.
  Źródła zaistniałej sytuacji nie były związane z działalnością operacyjną Banku, lecz były uwarunkowane przez czynniki
  zewnętrzne niezależne od Banku. Bank na bieżąco realizuje zlecenia klientów, a wyk onywane przez Bank operacje
  przebiegają sprawnie.
  Ze względu na to, że zaistniałe okoliczności nie wynikały z pojedynczego zdarzenia, a pełna ocena skutków powstałego
  szumu medialnego spowodowanego czynnikami zewnętrz nymi niezależnymi od Banku jest na ten moment jeszcze


  GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  76 Noty do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 74 do 10 5 stanowią jego integralną część.
  niemożliwa, Bank na dzień zatwierdzenia niniejszego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego do publikacji
  nie mógł dokonać oszacowania wpływu całej sytuacji na przyszłe wy niki i sytuację fin ansową Banku , jak również na
  realizację Zaktualizowanego PPN i Planu Ochrony Kapitału.
  Bank, posiadając nadal istotny portfel kredytów w walutach obcych , jest nara żony na potencjalne wprowadzenie
  ustawowych regulacji związanych z restrukturyzacją walutowyc h kredytów hipotecznych, co może negatywnie wpłynąć
  na sytuację finansową Banku .
  W dniu 13 października 2017 roku Sejm rozpoczął pracę nad skierowanym przez Prezydenta RP projektem ustawy
  zmieniającej ustawę o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w tru dnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt
  mieszkaniowy . Projekt ten zakłada uatrakcyjnienie obecnie obowiązujących warunków wsparcia kredytobiorców poprzez
  podniesienie minimum dochodowego umożliwiającego wnioskowanie o wsparcie, zwiększenie limit u wsparcia oraz
  wydłużenie maksymalnego okresu wykorzystywania wsparcia oraz okresu na spłatę zobowiązań z tego tytułu, a także
  wprowadzenie dla kredytów walutowych Funduszu Restrukturyzacyjnego. Wprowadzony Fundusz miałby pozwalać na
  dobrowolne przewaluto wanie kredytów walutowych na złotowe na warunkach uzgodnionych z klientem – z umorzeniem
  uzgodnionej z kredytobiorcą części zadłużenia wynikającego ze zmiany kursu walut. Fundusz ten miałby być finansowany
  przez banki posiadające portfele kredytów hipotecz nych walutowych. Składka miałaby wynieść maksymalnie 0,5% wartości
  bilansowej kredytów podlegających restrukturyzacji i być płacona kwartalnie. Projekt nie wskazuje, jak długo Fundusz
  miałby być zasilany składkami przez banki.
  W dniu 9 lutego 2018 roku do Sejmu trafiło stanowisko Rady Ministrów wobec ustawy. Rząd pozytywnie oceniał
  projektowaną ustawę, zmierzającą do wypracowania mechanizmu udzielania pomocy kredytobiorcom znajdującym się
  w trudnej sytuacji finansowej, bez względu na walutę udzielonego kre dytu. Pozytywnie zostało również ocenione
  (i) rozszerzenie zakresu pomocy dla kredytobiorców poprzez wprowadzenie nowego instrumentu, jakim jest pożyczka na
  pokrycie pozostałej części zadłużenia, jeżeli kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości nie pokrył a całego zobowiązania,
  (ii) rozwiązanie dotyczące dodatkowej weryfikacji odrzuconego wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia,
  która będzie dokonywana przez Radę Funduszu, a bank będzie zobowiązany poinformować kredytobiorcę o trybie
  odwoławczy m, (iii) mechanizm dobrowolnej restrukturyzacji. Rząd wskazał, że projektowana ustawa wymaga korekt
  dotyczących kwestii podatkowych.
  Wprowadzenie nowelizacji ustaw y zgodnie z przedłożonym projekt em może spowodować wzrost obciążeń Banku z tytułu
  uczestnictwa w systemie wsparcia kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finan sowej. Ponieważ na dzień
  sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie wiadomo, czy i w jakim kształcie przedstawiony przez Prezydenta
  RP projekt ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, któr zy
  zaciągnęli kredyt mieszkaniowy wejdzie w życie, dlatego Bank nie jest w stanie w wiarygodny sposób oszacować jego
  potencjalnego wpływu na współczynniki kapitałowe, sytuację finansową i wyniki Banku.
  W dniu 23 listopada 2018 roku Senat przyjął ustawę z dnia 9 listop ada 2018 r oku o zmianie niektórych ustaw w związku ze
  wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku , min. w zakresie zmiany
  w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytua cji finansowej, którzy
  zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Zmiany polegają na rezygnacji z terminu granicznego w zakresie możliwości składania
  wniosków o skorzystanie ze środków z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców oraz usunięciu zapisu dotyczącego zwrotu
  kredy todawcom (Bankom) niewykorzystanych środków z Funduszu.  GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  77 Noty do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 74 do 10 5 stanowią jego integralną część.
  1.3. Zmiany w stosowanych standardach i interpretacjach
  Standardy i interpretacje, k tóre weszły w życie i obowiązują od 1 stycznia 2018 roku
  Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego jednostkowego
  sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzan iu sprawozdania finansowego Banku
  za rok zakoń czony dnia 31 grudnia 201 7 roku , za wyjątkiem zastosowania następujących nowych standardów, zmian
  do istniejących standardów oraz nowej interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się
  w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku:
   MSSF 9 Instrumenty finansowe – zatwierdzony w UE w dniu 22 listopada 2016 roku (obowiązujący w odniesieniu
  do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
   MSSF 15 Przychody z umów z klient ami oraz zmiany do MSSF 15 Data wejścia w życie MSSF 15 – zatwierdzony w UE
  w dniu 22 września 2016 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018
  roku lub po tej dacie),
   Zmiany do MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe – Zastosowanie MSSF 9 Instrumenty Finansowe wraz z MSSF 4 Umowy
  ubezpieczeniowe – zatwierdzone w UE w dniu 3 listopada 2017 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
   Wyjaśnienia do M SSF 15 Przychody z umów z klientami – zatwierdzone w UE w dniu 31 października 2017 roku
  (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
   Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2014 -2016 – zatwierdzon e w UE w dniu 7 lutego 2018 roku ( zmiany do MSSF 1
  i MSR 28 obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycz nia 2018 roku lub po tej dacie),
   Zmiany do MSSF 2 Płatności na bazie akcji – Klasyfikacja i wycena transakcji płatności na bazie akcji – zatwierdzony
  w UE w dniu 26 lutego 2018 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
  2018 roku lub po tej dacie ),
   Zmiany do MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne – Przeniesienia nieruchomości inwestycyjnych – zatwierdzon e
  w UE w dniu 14 marca 2018 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
  2018 roku lub po tej dacie ),
   KIMSF 22 Transakcje w walucie obcej i płatności zaliczkowe – zatwierdzon a w UE w dniu 28 marca 2018 roku
  (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie ).
  Standardy i interpretacje, które zostały już opublikowane i zatwierdzone prz ez UE, ale jeszcze
  nie weszły w życie
  Następujące nowe standardy , interpretacje oraz zmiany do standardów zostały wydane przez Radę
  Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR ) i zatwierdzone do stosowania w UE , ale nie weszły jeszcze
  w życie:
   MSSF 16 Leasing – zatwierdzony w UE w dniu 31 października 2017 roku (obo wiązujący w odniesieniu do okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie),
   Zmiany do MSSF 9 Instrumenty finansowe – Kontrakty z cechami przedpłat z ujemną rekompensatą – zatwierdzon e
  w UE w dniu 22 marca 2018 roku (obowiązując e w odniesieniu do okresów roczn ych rozpoczynających się dnia
  1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie ).


  GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  78 Noty do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 74 do 10 5 stanowią jego integralną część.
   KIMSF 23 Niepewność związana z ujmowaniem podatku dochodowego – zatwierdzon a w UE w dniu 23 października
  201 8 roku (obowiązu jąca w odniesieniu do okres ów roczn ych rozpoczynając ych się 1 stycznia 2019 roku lub po tej
  dacie ).
  W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Bank nie zdecydował się na wcześniejsze zastosowanie powyższych nowych
  standardów.
  MSSF 16 Leasing
  MSSF 16 wprowadza nowe zasady ujmowania lea singu. Główną zmianą jest wyeliminowanie klasyfikacji leasingu na leasing
  operacyjny i leasing finansowy, a zamiast tego wprowadzenie jednego modelu księgowego leasingu, co będzie miało wpływ
  głównie na ujmowanie umów leasingowych zarówno w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, jak i w rachunku zysków i strat
  leasingobiorcy . Bank nie zakończył jeszcze analizy wpływu nowego standardu. Bank ocenia, że zastosowanie nowego
  standardu będzie miało wpływ na ujmowanie, prezentację, wycenę oraz ujawnienia aktywów będą cych przedmiotem
  leasingu operacyjnego oraz odpowiadających im zobowiązań w sprawozdaniu finansowym Banku jako leasingobiorcy.
  Nowe standardy oraz zmiany do istniejących standardów wydane przez Radę Międzynarodowych
  Standardów Rachunkowości (RMSR), ale je szcze niezatwierdzone do stosowania w UE
  MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji wydanych przez
  RMSR, z wyjątkiem poniższych nowych standardów oraz zmian do standardów, które według stanu na dzień
  26 listopada 2018 roku nie zostały jeszcze zatwierdzone do stosowania w UE (poniższe daty wejścia w życie odnoszą
  się do standardów w wersji pełnej):
   MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe – obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających
  się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie; Komisja Europejska postanowiła nie rozpoczynać procesu zatwierdzania tego
  tymczasowego standardu do stosowania na terenie UE do czasu wydania jego ostatecznej wersji,
   MSSF 17 Umowy ubezpi eczeniowe – obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
  2021 roku lub po tej dacie,
   Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
  i wspólnych przedsięwzięciac h – Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką
  stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem oraz późniejsze zmiany; prace prowadzące do zatwierdzenia niniejszych
  zmian zostały przez UE odłożone bezterminowo,
   Zmiany do MSR 28 Inwest ycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach – Udziały długoterminowe
  w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach; obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie,
   Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2015 -2017 ; obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających
  się dnia 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie,
   Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze – Zmiany Programu, Ograniczenia lub Rozliczenia; obow iązujące
  w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie,
   Zmiany do Odniesień do Założeń Koncepcyjnych zawartych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości
  Finansowej ; obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2020 roku lub po tej
  dacie.


  GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  79 Noty do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 74 do 10 5 stanowią jego integralną część.
  Daty wejścia w życie są datami wynikającymi z treści standardów ogłoszonych przez Radę ds. Międzynarodowej
  Sprawozdawczości Finansowej. Daty stosowania standardów w UE mogą r óżnić się od dat stosowania wynikających z treści
  standardów i są ogłaszane w momencie zatwierdzenia do s tosowania przez UE.
  Według szacunków Banku , wyżej wymienione nowe standardy oraz zmiany do istniejących standardów nie miałyby
  istotnego wpływu na spra wozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez Bank na dzień bilansowy .
  1.4. Zmiany w polityce (zasadach) rachunkowości
  MSSF 15 Przychody z umów z klientami
  Nowy standard został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w dniu 28 maja 2014 roku,
  zatwierdzony w Unii Europejskiej w dniu 22 września 2016 roku i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających
  się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie.
  MSSF 15 zastąpił wszystkie dotychczas funkcjonujące regulacje i interpretacje w zak resie rozpoznawania przychodów.
  Zasady przewidziane w MSSF 15 dotyczą wszystkich umów skutkujących przychodami z wyłączeniem: umów leasingowych
  objętych MSR 17 Leasing , umów ubezpieczeniowych objętych MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe, instrumentów finansowych
  i innych praw lub zobowiązań umownych objętych MSSF 9 Instrumenty finansowe , MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania
  finansowe , MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne , MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe , MSR 28 Inwestycje
  w jednostkach stowarzyszonych i wspól nych przedsięwzięciach .
  Podstawową zasadą nowego standardu jest ujmowanie przychodów w taki sposób, aby wskazać transfer towarów lub usług
  na rzecz klientów w takiej kwocie, która odzwierciedla wysokość wynagrodzenia (tj. płatność), którego Bank spodziewa
  się w zamian za te towary lub usługi.
  Głównym kryterium ujęcia przychodów nie jest już moment przeniesienia „ryzyka i korzyści” zgodnie z MSR 18,
  lecz moment wypełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia, co następuj e z chwilą przeniesienia kontroli. D ecyduje
  on o ujęciu przychodu zgodnie z MSSF 15. Oczekuje się jednak, że moment ten, w większości przypadków pokrywa się
  z momentem przeniesienia ryzyka i korzyści w rozumieniu MSR 18.
  Wszelkie towary lub usługi sprzedawane w pakietach, które da się wyodrę bnić w świetle zawartej z klientem umowy, należy
  ujmować oddzielnie. Ponadto wszelkie upusty i rabaty dotyczące ceny transakcyjnej należy co do zasady alokować
  do poszczególnych elementów pakietu. W przypadku, gdy wysokość przychodu jest zmienna, kwoty zmi enne są zaliczane
  do przychodów, o ile istnieje duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości nie nastąpi odwrócenie ujęcia przychodu
  w wyniku przeszacowania wartości. Ponadto, zgodnie z MSSF 15 koszty poniesione w celu pozyskania i zabezpieczenia
  kontraktu z klientem należy aktywować i rozliczać w czasie przez okres konsumowania korzyści z tego kontraktu.
  Nowe zasady są stosowane przy wykorzystaniu modelu pięciu kroków:
  1. Identyfikacja umowy z klientem ,
  2. =dentyfikacja zobowiązań do wykonania świadczenia wynikają cego z umowy ,
  3. Ustalenie ceny transakcyjnej ,
  4. Przypisanie ceny transakcyjnej do zobowiązań do wykonania świadczenia ,
  5. Ujęcie przychodu w momencie realizacji zobowiązania do wykonania świadczenia .
  Bank przeprowadził analizę wpływu wdrożenia MSSF 15 na sposób u jmowania przychodów z umów z klientami. Pierwsza
  faza prac dotyczyła analizy różnic pomiędzy MSSF 15 a dotychczas obowiązującymi zasadami w obszarze ujmowania
  przychodów. Rozważono następujące obszary pod kątem wystąpienia potencjalnych różnic w związku z wdrożeniem
  przepisów nowego standardu:


  GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  80 Noty do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 74 do 10 5 stanowią jego integralną część.
   identyfikacja odrębnych dóbr oraz usług w ramach umowy z klientem, tj. poziom agregacji elementów przyrzeczonych
  w umowie,
   sposób alokacji wynagrodzenia z tytułu umowy do różnych dóbr oraz usług zidentyfikowanych w ra mach umowy,
   decyzja: ujmowanie przychodu w czasie albo ujmowanie przychodu w określonym momencie (punkcie czasu),
   sposób pomiaru stopnia wykonania prac w przypadku przychodu ujmowanego w czasie,
   ocena wpływu wartości pieniądza w czasie na podstawie zapisów umownych,
   wpływ na sposób ujmowania przychodu w przypadku modyfikacji umowy,
   sposób uwzględnienia tzw. wynagrodzenia zmiennego, np. kar umownych w ujęciu przychodu z tytułu umowy,
   kapitalizacja kosztów związanych z umową.
  W następnym kroku Bank zidenty fikował rodzaje uzyskiwanych przychodów, które co do zasady powinny być rozpoznawane
  zgodnie z MSSF 15:
   wynagrodzenie z tytułu umów, w których Bank jest pośrednikiem (sprzedaż produktów inwestycyjnych
  i ubezpieczeniowych),
   dodatkowe wynagrodzenie wypłacane pr zez organizacje rozliczeniowe/ kartowe dotyczące działań marketingowych
  i promocyjnych,
   przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych, w tym nieruchomości przejętych za długi,
   prowizje z tyt. kredytów i pożyczek, za karty kredytowe i prowadzenie rachu nków bankowych w odniesieniu do opłat
  i prowizji, które nie są częścią efektywnej stopy procentowej,
  Bank nie zidentyfikował żadnych istotnych kategorii przychodów i kosztów, których sposób rozpoznawania lub ujęcia
  musiałby ulec zmianie w wyniku implementa cji MSSF 15.
  Z uwagi na fakt, iż Bank oferuje przede wszystkim instrumenty finansowe w postaci kredytów i pożyczek, od których
  przychód jest rozpoznawany na podstawie efektywnej stopy procentowej – wpływ wdrożenia MSSF 15 nie jest istotny
  z punktu widzenia zapewnienia jasnego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowo -finansowej oraz wyniku finansowego
  Banku .
  MSSF 9 Instrumenty finansowe
  Komisja Europejska Rozporządzeniem nr 2016/2067 z dnia 22 listopada 2016 roku zatwierdziła Międzynarodowy Standard
  Sprawozda wczości Finansowej nr 9 Instrumenty Finansowe (MSSF 9) w wersji opublikowanej przez Radę Międzynarodowych
  Standardów Rachunkowości w dniu 24 lipca 2014 roku, który zastąpi istniejący standard MSR 39 Instrumenty finansowe:
  ujmowanie i wycena . MSSF 9 będzie obowiązywał dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku.
  Nowy standard wprowadza zmiany zasad klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych, model utraty wartości instrumentów
  finansowych oparty na koncepcji "straty oczekiwanej" oraz nowe p odejście do rachunkowości zabezpieczeń.
  Klasyfikacja i wycena instrumentów finansowych
  Według wymogów MSSF 9, klasyfikacja aktywów finansowych odbywa się w momencie początkowego ujęcia składnika
  aktywów w bilansie i zależy od:
   modelu biznesowego w zakres ie zarządzania aktywami finansowymi, który określany jest na poziomie
  odzwierciedlającym sposób, w jaki zarządza się łącznie grupami aktywów finansowych, aby zrealizować określony cel
  biznesowy, oraz
   charakterystyki umownych przepływów pieniężnych, tj. od tego, czy umowne przepływy pieniężne stanowią wyłącznie
  spłatę kwoty głównej i odsetek od kwoty głównej pozostałej do spłaty (tzw. kryterium SPP= – ang. solely payments
  of principal and interest ).  GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  81 Noty do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 74 do 10 5 stanowią jego integralną część.
  W zależności od modelu biznesowego Banku , aktywa finanso we mogą zostać zaklasyfikowane jako:
   utrzymywane w celu uzyskiwania przepływów pieniężnych wynikających z umowy (wyceniane w zamortyzowanym
  koszcie, jeśli spełniają warunki SPP=),
   utrzymywane w celu uzyskiwania umownych przepływów pieniężnych lub w celu sprzedaży (wyceniane do wartości
  godziwej przez inne całkowite dochody, jeśli spełniają warunki SPP=),
   zarządzane w celu realizowania przepływów pieniężnych poprzez sprzedaż aktywów oraz inne (wyceniane do wartości
  godziwej przez wynik finansowy).
  Do a ktyw ów finansow ych utrzymywanych w celu uzyskiwania kontraktowych przepływów pieniężnych wycenian ych
  w zamortyzowanym koszcie Bank klasyfikuje:
   portfel kredytów , za wyjątkiem kredytó w, które nie spełniły testu SPP=,
   dłużne papiery wartościowe – obligacje ska rbowe i obligacje komunalne, według MSR 39 klasyfikowane jako
  utrzymywane do terminu zapadalności,
   listy zastawne i obligacje korporacyjne , dla których wprowadzono zmiany w klasyfikacji i wycenie opisane poniżej.
  Do a ktyw ów finansow ych utrzymywan ych w cel u uzyskiwania umownych przepływów pieniężnych lub w celu sprzedaży ,
  wycenian ych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody Bank klasyfikuje:
   portfel dłużnych papierów wartościowych – obligacji skarbowych oraz obligacji wyemitowanych przez rządy innyc h
  krajów, bonów NBP,
   portfel instrumentów kapitałowych wyznaczon ych przy początkowym ujęciu jako wyceniane do wartości godziwej
  przez inne całkowite dochody .
  Według MSR 39 instrumenty te były klasyfikowane jako dostępne do sprzedaży.
  Model biznesowy inny niż utrzymywanie w celu uzyskiwania przepływów pieniężnych lub utrzymywanie i sprzedaż
  obejmuje następujące grupy aktywów wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy:
   portfel kredytów , dla których niespełniony został test SPP=,
   instrumenty pocho dne,
   instrumenty kapitałowe .
  Niezależnie od powyższego Bank może w momencie początkowego ujęcia nieodwołalnie wyznaczyć składnik aktywów
  finansowych jako wyceniany w wartości godziwej przez wynik finansowy, jeśli w ten sposób eliminuje lub znacząco
  zmniejs za niespójność wyceny lub ujęcia (określaną czasami jako „niedopasowanie księgowe”), jaka w przeciwnym razie
  powstałaby na skutek wyceny aktywów lub zobowiązań bądź ujęcia związanych z nimi zysków lub strat według różnych
  zasad.
  Aktywa finansowe podlegają przeklasyfikowaniu wtedy i tylko wtedy, gdy Bank zmienia model biznesowy w zakresie
  zarządzania aktywami finansowymi. W takim przypadku Bank dokonuje przeklasyfikowania wszystkich aktywów
  finansowych, na które zmiana ta miała wpływ.
  Bank może w momencie p oczątkowego ujęcia dokonać nieodwołalnego wyboru odnośnie do określonych inwestycji
  w instrumenty kapitałowe, które w przeciwnym razie byłyby wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy,
  aby ujmować późniejsze zmiany wartości godziwej przez inne c ałkowite dochody. Dywidendy wynikające z takiej inwestycji
  ujmuje się w wyniku finansowym.
  Klasyfikacja instrumentów pochodnych nie uległa zmianie p o wejściu w życie MSSF 9, wycen iane są nadal do wartości
  godziwej przez wynik finansowy.
  Bank przeprowadził analizę aktywów finansowych pod kątem spełnienia warunków testu charakterystyk przepływów
  pieniężnych oraz przypisania ich do odpowiedniego modelu biznesowego w celu właściwej klasyfikacji instrumentów


  GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  82 Noty do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 74 do 10 5 stanowią jego integralną część.
  finansowych zgodnie z MSSF 9. Wprowadzone zmiany w kla syfikacji i wycenie instrumentów finansowych dotyczą
  następujących składników aktywów:
   Kredyty i pożyczki udzielone klientom – portfel kredytów stokowych oraz kredyty udzielone w związku
  z przeprowadzonymi transakcjami sekurytyzacji , których kontraktowe p rzepływy pieniężne nie stanowią jedynie spłat
  kapitału i odsetek od niespłaconego kapitału został zaklasyfikowany jako wyceniane do wartości godziwej przez wynik
  finansowy. Pozostałe kredyty i pożyczki udzielone klientom są utrzymywane w celu uzyskiwania p rzepływów
  pieniężnych wynikających z umowy i spełniają kryteria SPP=, dlatego nadal są wycenian e według zamortyzowanego
  kosztu,
   Bank dokonał oceny modelu biznesowego dla obligacji korporacyjnych, które zgodnie z MSR 39 były klasyfikowane jako
  dostępne do s przedaży i wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody i stwierdził,
  że portfel ten spełnia kryteria modelu biznesowego, którego celem jest otrzymywanie przepływów pieniężnych
  wynikających z umowy. W związku z tym oraz spełnieniem kryt eriów SPP= zgodnie z MSSF 9 te obligacje korporacyjne
  zostały sklasyfikowane jako wycenian e według zamortyzowanego kosztu,
   =nstrumenty kapitałowe, które zgodnie z MSR 39 były klasyfikowane jako dostępne do sprzedaży i wyceniane według
  wartości godziwej prz ez inne całkowite dochody, zostały nieodwołalnie wyznaczone zgodnie z MSSF 9 do wyceny
  według wartości godziwej przez inne całkowite dochody. Zmiany wartości godziwej tych papierów wartościowych nie
  będą przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat w momen cie ich zbycia.
  Zastosowanie nowego standardu nie będzie miało wpływu na zasady klasyfikacji zobowiązań finansowych.
  Rachunkowość zabezpieczeń
  Bank skorzystał z wyboru, jaki daje MSSF 9 i kontynu uje stosowanie zasad rachunkowości zabezpieczeń zgodnych z M SR 39.
  W związku z tym, w zakresie rachunkowości zabezpieczeń, wejście w życie MSSF 9 nie miało wpływu na sytuację finansową
  Banku .
  Utrata wartości
  W MSSF 9 wprowadzony został nowy model utraty wartości oparty o koncepcję „oczekiwanych strat kredytowych”
  (ang. expected credit loss , dalej: ECL), który zastąpi ł model „strat poniesionych” ( ang. incurred loss ) obowiązujący w MSR 39.
  W związku z tą zmianą, Bank od 2018 roku kalkul uje odpis y z tytułu utraty wartości w oparciu o ECL , kładąc nacisk
  na podejście tzw . forward -looking, a więc zorientowane na szacowanie przyszłych strat w oparciu o prognoz y i spodziewan e
  przyszł e warunk i ekonomiczn e w kontekście oceny ryzyka kredytowego ek spozycji .
  Model utraty wartości oparty o koncepcję ECL ma zastosowanie do składnik ów aktywów f inansowych zakwalifikowanych
  do kategorii aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie lub w wartości godziwej przez inne całkowite
  dochody, z wyjątkiem instrumentów kapitałowych.
  Zmiana obowiązującej koncepcji straty poniesionej n a rzecz straty oczekiwanej była zwią zana z przebudową stosowanych
  w Banku modeli szacowania parametrów ryzyka kredytowego wykorzystywanych w procesie szacowania poziomu odpisów
  aktualizujących, co miało wpływ na poziom obserwowanych poziomów odpisów. W now ej koncepcji, nie ma zastosowania
  parametr okresu identyfikacji straty LIP (ang. Loss Identification Period ), jak również nie występuje kategoria odpisów =BNR
  (ang. Incurred But Not Reported ). Zgodnie z MSSF 9, w miejsce odpisów =BNR oraz odpisów dla ekspo zycji niepracujących,
  odpis z tytułu utraty wartości jest wyznaczany w następujących grupach:
  1. Koszyk 1: 12 -miesięczna oczekiwana strata kredytowa – oczekiwana strata związana z oczekiwanymi przypadkami
  wystąpienia utraty wartości w ciągu 12 miesięcy od dat y bilansowej, dla takich ekspozycji, dla których od momentu
  początkowego ujęcia do daty bilansowej nie zidentyfikowano znacznego wzrostu ryzyka kredytowego i nie stwierdzono
  utraty wartości,


  GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  83 Noty do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 74 do 10 5 stanowią jego integralną część.
  2. Koszyk 2: oczekiwana strata kredytowa w całym okresie życia – ocz ekiwana strata związana z przypadkami wystąpienia
  utraty wartości w całym okresie oczekiwanego życia składnika aktywów finansowych, dla ta kich ekspozycji, dla których
  od momentu początkowego ujęcia do daty bilansowej zidentyfikowano znaczny wzrost ryzyka k redytowego, ale nie
  rozpoznano utraty wartości ,
  3. Koszyk 3: oczekiwana strata kredytowa w całym okresie życia – oczekiwana strata w całym okresie oczekiwanego życia
  składnika aktywów finansowych, dla takich ekspozycji, dla których do daty bilansowej stwierdz ono utratę wartości.
  Na każdą datę raportową Bank określa dla każdej wycenianej ekspozycji, czy ryzyko kredytowe związane z daną ekspozycją
  znacząco wzrosło od momentu początkowego ujęcia jak również czy zostały zaraportowane przesłanki utraty wartości.
  Bank dokonał również przebudowy definicji default zgodnie z rekomendacjami EBA i zapisami standardu MSSF 9. Zmiany
  dotyczyły min. metody wyznaczania przesłanki związanej z brakiem lub opóźnieniami w spłacie – zastosowano definicję
  zgodną z rekomendacjami E BA. W zakresie pozostałych przesłanek świadczących o klasyfikacji ekspozycji do koszyka 3 -go
  Bank utrzymał przesłanki stosowane w zakresie MSR 39 min. takie jak:
   ekspozycja znajduje się w okresie kwarantanny po ustaniu przesłanki związanej z brakiem lub opóźnieniami w spłacie ,
   znaczące trudności finansowe dłużnika objawiające się zaklasyfikowaniem do najgorszej klas y (dla klientów
  korporacyjnych),
   pożyczka/ kredyt stała się wymagalna w całości w wyniku wypowiedzenia umowy (ekspozycja została przekazana
  do windykacji),
   został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego,
   pożyczka/ kredyt jest kwestionowana przez dłużnika na drodze postępowania sądowego,
   restrukturyzacja pożyczki/ kredytu – wielokrotna lub powodująca utratę przepływów na umowie lub dla ekspozycji ze
  znaczącymi przeterminowaniami w spłacie,
   wyłudzenie pożyczki/ kredytu,
   zgon klienta.
  Na potrzeby oszacowania czy istotnie wzrosło ryzyko kredytowe ekspozycji w stosunku do momentu początkowego u jęcia
  Bank zdefiniował katalog przesłanek klasyfikujących do koszyka 2, m .in.:
   brak lub opóźnienie w płatnościach powyżej 30 DPD (zgodnie z obowiązującym w Banku algorytmem szacowania
  przeterminowania),
   ujęcie klienta korporacyjnego na tzw. Watch -liście w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania,
   problemy kontrahenta detalicznego wynikające z utraty pracy lub obniżenia dochodów, niespłacanie zadłużenia
  w innych instytucjach lub znaczące pogorszenie DT=,
   skorzystanie przez klienta ze wsparcia BGK (dla kredytów mieszkaniowych),
   restrukturyzacja ekspozycji nieskutkująca klasyfikacją do k oszyka 3 -go,
   istotny wzrost prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania w całym okresie życia ekspozycji – szacowane
  w zależności od rodzaju ekspozycji poprzez porównanie krzywy ch prawdopodobieństwa defaultu w okresie życia
  ekspozycji według obecnej sytuacji ekspozycji oraz na moment początkowego ujęcia ekspozycji lub poprzez
  porównanie ocen jakościowych ekspozycji (dla klientów korporacyjnych, dla których nie są stosowane krzywe
  prawdopodobieństwa defaultu). Z tego kryterium zostały wyłączone ekspozycje zaklasyfikowane do tzw. Low Credit
  Risk, min. ekspozycje wobec klientów HST/SP, wobec wspólnot mieszkaniowych czy też wobec banków.
  Dla ekspozycji indywidualnie znaczących Bank d okonuje co najmniej raz na kwartał przeglądu przesłanek świadczących
  o utracie wartości i dokonuje oszacowania poziomu odpisów dla ekspozycji zaklasyfikowanych do koszyka 3 -go jako różnicy
  pomiędzy wartością bilansową tego kredytu a wartością bieżącą szac owanych przyszłych przepływów pieniężnych
  zdyskontowanych w oparciu o efektywną stopę procentową kredytu. Bank na potrzeby szacowania poziomu przepływu


  GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  84 Noty do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 74 do 10 5 stanowią jego integralną część.
  stosuje podejście oparte o scenariusze, w tym w przypadku kredytów , dla których zostało ustanowione zabe zpieczenie,
  bieżąca wartość szacowanych przyszłych przepływów pieniężnych uwzględnia przepływy pieniężne, które mogą zostać
  uzyskane z egzekucji przedmiotu zabezpieczenia, pomniejszone o koszty egzekucji oraz sprzedaży przedmiotu
  zabezpieczenia jeżeli egze kucja jest prawdopodobna. Bank dopuszcza również możliwość szacowania poziomu
  oczekiwanych strat kredytowych dla wybranych grup ekspozycji w ramach wyceny indywidualnej niezależnie od koszyka,
  do którego jest zaklasyfikowana ekspozycja – takie podejście j est stosowane min. dla lokat zawartych na rynku
  międzybankowym czy dla nostro – tutaj również stosowane jest podejście scenariuszowe w ramach wyceny
  przeprowadzanej przez analityka.
  Pozostałe ekspozycje niewyceniane indywidualnie są włączane do portfeli o podobnej charakterystyce poziomu ryzyka
  kredytowego i wyceniane w cyklach miesięcznych w sposób grupowy – w pierwszej kolejności ekspozycje są klasyfikowane
  do odpowiedniego koszyka, a następnie szacowany jest poziom strat kredytowych w okresie 12 M ( koszy k 1) lub lifetime
  (dla pozostałych koszyków).
  Bank dokonał przebudowy modeli parametrów portfelowych wykorzystywanych na potrzeby szacowania oczekiwanych
  strat kredytowych w sposób grupowy, min. poprzez uwzględnienie nowej definicji defualt, podejścia for ward -looking oraz
  prognoz makroekonomicznych. Przebudowie uległ w szczególności model PD, który pozwala na oszacowanie krzywych
  prawdopodobieństwa defaultu w zależności od horyzontu szacowanej straty (12 M vs lifetime) z uwzględnieniem oczekiwań
  Banku w za kresie kształtowania się przyszłej sytuacji makroekonomicznej oraz z uwzględnieniem danych behawioralnych
  ekspozycji. W zakresie szacowania parametrów LGD Bank utrzymał podejście do szacowania wskaźnika uzdrowień (CR) oraz
  poziomu stóp odzysków (RR), przy czym dokonał aktualizacji metodyk do koncepcji straty oczekiwanej, np. poprzez
  wprowadzenie elementu forward -looking na bazie szacunków charakterystyk ekspozycji mających wpływ na obserwowany
  poziom odzysków i uzdrowień z ekspozycji w okresie jej życia.
  Na potrzeby modelowania oczekiwanej wartości ekspozycji na moment wejścia w default dla ekspozycji rewolwingowych
  bez zdefiniowanych harmonogramów, wdrożono modele wartości bilansowej i pozabilansowej w oparciu o historyczne
  wzorce behawioralne spłat i pocią gnięć do momentu wejścia ekspozycji w default.
  Nowy sposób kalkulacji utraty wartości aktywów finansowych ma również wpływ na sposób rozpoznania przychodu
  odsetkowego. W szczególności, przychód odsetkowy od składników aktywów znajdujących się w koszykach 1 i 2 jest
  wyznaczany poprzez przyłożenie efektywnej stopy procentowej do ekspozycji brutto, natomiast w koszyku 3 poprzez
  przyłożenie efektywnej stopy procentowej do zamortyzowanego kosztu składnika aktywów, uwzględniającego odpisy
  z tytułu utraty wartośc i.
  Model utraty wartości oparty na koncepcji ECL miał największy wpływ na wysokość odpisów w zakresie ekspozycji
  zaklasyfikowanych do koszyka 2. Koszyk ten jest nową konstrukcją w MSSF 9, zakładającą oszacowanie strat w horyzoncie
  dożywotnim bez koniecznoś ci zidentyfikowania przesłanek utraty wartości, a jedynie przy znacznym zwiększeniu ryzyka
  kredytowego w porównaniu do momentu rozpoznania składnika aktywów w bilansie. Takie podejście powoduje
  wcześniejsze rozpoznanie całości straty w okresie życia składn ika aktywów, a co za tym idzie, zwiększenie wysokości
  odpisów.
  W ramach przebudowy metodyk wyceny aktywów wdrożono do stosowania m.in. nową definicję default zgodną
  z rekomendacjami EBA i zapisami MSSF 9, opracowano kryteria transferu ekspozycji pomiędzy k oszykami, skonstruowano
  nowe modele pozwalające na szacowanie wieloletnich parametrów ryzyka dostosowanych do oczekiwań Grupy w zakresie
  kształtowania się przyszłej sytuacji makroekonomicznej. W procesie modelowania oczekiwanej ekspozycji na moment
  wejścia w default dla ekspozycji rewolwingowych bez zdefiniowanych harmonogramów, wdrożono model e wartości
  bilansowej i pozabilansowej w oparciu o historyczne wzorce behawioralne spłat i pociągnięć do momentu wejścia


  GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  85 Noty do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 74 do 10 5 stanowią jego integralną część.
  ekspozycji w default. W zakresie modelowania t ransferu pomiędzy koszykiem 1 i koszykiem 2, opracowan o model istotnego
  wzrostu ryzyka kredytowego w oparciu o porównanie prawdopodobieństwa defaultu lifetime z momentu pierwotnego
  ujęcia ekspozycji z prawdopodobieństwem defaultu lifetime z momentu oceny. Model uwzględnia podstawowe dostępne
  charakterystyki ekspozycji z momentu pierwotnego ujęcia oraz mome ntu obecnej oceny, tj. scoring/ rating, dane
  behawioralne itp. Dodatkowo w zakresie kryteriów klasyfikacji ekspozycji do Stage 2 zastosowano takie kryteri a jak
  np. opóźnienie w spłacie 30 DPD, przesłanki związane z pogorszeniem sytuacji ekonomiczno -finansowej kredytobiorców.
  W zakresie modeli LGD wprowadzono zmiany do metodyk uwzględniające m.in . zmiany w klasyfikacji default, czy też
  uwzględnienie horyzon tu lif etime. Wzrost poziomu odpisów w związku z wprowadzeniem modeli oraz metodyki z godnie
  z MSSF 9 jest związany z wieloma czynnikami, w tym z:
   wprowadzeniem nowej definicji default,
   w Koszyku 1 – wydłużeniem obecnie stosowanych L=P do 12 miesięcy,
   w Kos zyku 2 – rozpoznawaniem ekspozycji ze znaczącym wzrostem ryzyka i przejściem z okresu identyfikacji stra ty LIP
  na okres lifetime,
   w Koszyku 3 – modyfikacją obecnie stosowanych metodyk szacowania LGD.
  Dane porównawcze
  Zgodnie z zapisami MSSF 9 Bank postano wił nie przekształcać danych porównywalnych dla okresów wcześniejszych
  w odniesieniu do zmian dotyczących klasyfikacji i wyceny oraz utraty wartości, a różnice w wartości bilansowej składników
  aktywów wynikające z zastosowania MSSF 9 zostały ujęte jako ele ment niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych w kapitale
  własnym na dzień 1 stycznia 2018 r oku .
  W tabeli poniżej przedstawiono wpływ wdrożenia MSSF 9 na klasyfikację i wartość aktywów finansowych i zobowiązań
  na dzień 1 stycznia 2018 r oku.

  Kategoria wycen y wg MSR 39
  Kategoria wyceny wg MSSF 9
  Wartość bilansowa wg MSR 39 na 31.12.2017
  Zmiana z tytułu Wartość bilansowa wg MSSF 9 na 01.01.2018 reklasyfikacji aktualizacji wyceny/ odpis
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
  AKTYWA
  Należności od banków i instytucji finansowych Zamortyzowany koszt Zamortyzowany koszt 293 214 - (523) 292 691
  Kredyty i pożyczki udzielone klientom Zamortyzowany koszt Zamortyzowany koszt 42 774 576 166 549 (1 183 182) 41 757 943
  Kredyty i pożyczki udzielone klientom Zamortyzowany koszt Wartość godziwa przez wynik 966 844 337 1 773 968 954
  =nstrumenty finansowe dostępne do sprzedaży
  Wartość godziwa przez inne całkowite dochody
  Wartość godziwa przez inne całkowite dochody
  7 552 280 - - 7 552 280
  Instrumenty finansow e dostępne do sprzedaży Wartość godziwa przez kapitał Zamortyzowany koszt 380 454 53 397 (7 973) 425 878
  Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności Zamortyzowany koszt Wartość godziwa przez wynik 150 949 1 883 - 152 832
  Instrumenty finanso we utrzymywane do terminu wymagalności Zamortyzowany koszt Zamortyzowany koszt 1 673 589 - (27 352) 1 646 237
  Inne aktywa Zamortyzowany koszt Zamortyzowany koszt 405 060 - (30 949) 374 111
  Razem aktywa 54 196 966 222 166 (1 248 206) 53 170 926
  ZOBOWIĄZANIA
  Rezerwy Zgodnie z MSR 37 Zgodnie z MSSF 9 20 274 - 27 218 47 492
  Pochodne instrumenty finansowe Wartość godziwa przez wynik Wartość godziwa przez wynik 244 892 4 264 - 249 156
  Razem zobowiązania 265 166 4 264 27 218 296 648


  GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  86 Noty do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 74 do 10 5 stanowią jego integralną część.
  Warto ść pozostałych pozycji aktywów finansowych zaprezentowanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej nie uległa
  istotnej zmianie w wyniku pierwszego zastosowania MSSF 9.
  Ze względu na toczące się dyskusje związane z wdrożeniem zapis ów MSSF 9, zwłaszcza w zakre sie klasyfikacji i wyceny
  instrumentów finansowych zawierających mnożnik większy od 1 oraz brak praktyki rynkowej w innych kwestiach,
  ostatecznie efekt zmian może się różnić od zaprezentowanego.
  Łączny wpływ wdrożenia MSSF 9 na ka pitały własne Banku wyniós ł -882,5 mln zł, z czego najistotniejszą pozycję stanowił
  wzrost wartoś ci odpisów na aktywa finansowe -1 058,7 mln zł netto.
  Pozostałe zmiany są związane z przeklasyfikowaniem portfeli aktywów finansowych, ujęciem odsetek nieregularnych
  w wartości bilanso wej oraz ujęciem korekty z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta (CVA, DVA). Bank ujął też aktywa
  z tytułu podatku dochodowego w kwocie 175,0 mln zł.
  Wpływ MSSF 9 na adekwatność kapitałową Banku
  W dniu 27 grudnia 2017 roku zostało opublikowane Rozporządz enie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2395
  zmieniające rozporządzenie (UE) 575/2013 w odniesieniu do możliwych zastosowań rozwiązań przejściowych dotyczących
  złagodzenia wpływu wprowadzenia MSSF 9 na fundusze własne oraz dotyczących traktowania ja ko duże ekspozycje
  niektórych ekspozycji wobec podmiotów sektora publicznego denominowanych w walucie krajowej dowolnego państwa
  członkowskiego.
  Rozporządzenie daje możliwość uwzględnienia przez Bank w swoim kapitale podstawowym Tier 1 pewnej części
  zwięks zonych rezerw na oczekiwane straty kredytowe w okresie przejściowym tj. od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia
  2022 r oku z tytułu pierwszego zastosowania MSSF 9, jeżeli bilans otwarcia na dzień zastosowania odzwierciedla spadek
  kapitału podstawowego Tier 1 w wy niku zwiększonych rezerw na oczekiwane straty łącznie z odpisem na oczekiwane straty
  w całym okresie z tytułu aktywów finansowych dotkniętych utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe w poró wnaniu
  z bilansem zamknięcia na dzień poprzedni.
  Zarząd Banku podjął decyzję o zastosowaniu ulg w okresie przejściowym i zgodnie z zapisami Rozporządzenia poinformował
  o tym Komisję Nadzoru Finansowego. W przypadku nie zastosowania rozwiązań przejściowych i uwzględnienia pełnego
  wpływu wdrożenia MSSF 9 łączny współc zynnik na dzień 30 września 2018 roku obniżyłby się o 256 punkt ów bazow ych .
  Zmiana metody wyceny aktywów przejętych za długi
  W 2018 roku Bank dokonał zmiany metody wyceny aktywów przejętych za długi. W latach poprzednich dla tych aktywów
  Bank stosował mode l wartości godziwej dla nieruchomości inwestycyjnych, od tego roku obrotowego aktywa te wycenia się
  w koszcie lub wartości netto możliwej do uzyskania, zależnie od tego, która z kwot jest niższa. Wartość netto możliwa do
  uzyskania jest to szacunkowa cena s przedaży pomniejszona o koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku.
  Zmieniona została także prezentacja w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, w którym te aktywa zostały wyodrębnione jako
  osobna pozycja. Zasadniczo aktywa przejęte za długi są prz eznaczone do sprzedaży, dlatego zdaniem Banku, zmiana modelu
  wyceny uczyniła prezentację tych aktywów w sprawozdaniach finansowych Banku bardziej wiarygodną i przydatną.
  W związku z dokonaną zmianą przekształcono dane porównawcze za okres 9 miesięcy zakońc zony dnia 30 września
  2017 roku oraz na dzień 31 grudnia 2017 roku i wpływ zaprezentowano w nocie =V.1. 8. Zmiana dotyczy wydzielenia
  wartości bilansowej netto tych aktywów do osobnej linii w sprawozdaniu z sytuacji finansowej i odwrócenia zysku z wyceny
  do wartości godziwej nieruchomości w latach ubiegłych. W wyniku retrospektywnego zastosowania zmiany zasad (polityki)
  rachunkowości wynik Banku za okres 9 miesięcy zakończon y dnia 30 września 2018 roku jest wyższy o kwotę 1 mln zł.


  GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  87 Noty do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 74 do 10 5 stanowią jego integralną część.
  1.5. Zmiany prezentacji d anych
  Dane porównawcze za okres 9 miesięcy zakończony dnia 3 0 września 2017 roku prezentowane w niniejszym jednostkowym
  sprawozdaniu finansowym zostały przekształcone tak, by uwzględnić zmiany prezentacyjne wprowadzone w sprawozdaniu
  finansowym za rok zak ończony dnia 31 grudnia 2017 roku .
  Zmiana prezentacji odsetek
  Zmiana prezentacyjna dotyczy przeniesienia przychodów/ kosztów odsetkowych od aktywów/ zobowiązań podlegających
  ujemnej stopie procentowej pomiędzy „Przychodami z tytułu odsetek ” i „Kosztami z t ytułu odsetek” .
  Przekształcenie danych porównawczych w rachunku zysków i strat w związku ze zmianą prezentacji nie miało wpływu
  na wysokość wyniku Banku za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 rok u i zo stało zaprezentowane w nocie
  IV.1.8.
  Zmi ana prezentacji odsetek, prowizji i opłat
  Zmiana prezentacyjna dotyczy przeniesienia kosztów z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów strukturyzowanych
  rozliczanych efektywną stopą procentową pomiędzy pozycjami „Koszty z tytułu prowizji i opłat ” i „Kosz ty z tytułu odsetek” .
  Przekształcenie danych porównawczych w rachunku zysków i strat w związku ze zmianą prezentacji nie miało wpływu
  na wysokość wyniku Banku za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 rok u i zosta ło zaprezentowane w nocie
  IV.1.8.
  1.6. Połączenie jednostek pod wspólną kontrolą
  Połączenie jednostek gospodarczych bądź przedsięwzięć znajdujących się pod wspólną kontrolą to połączenie jednostek,
  w ramach którego wszystkie łączące się jednostki gospodarcze lub przedsięwzięcia przed i po połączeniu są kontrolowane,
  pośrednio lub bezpośrednio, przez ten sam podmiot lub grupę podmiotów oraz wspólna kontrola nie ma charakteru
  przejściowego.
  MSSF 3 Połączenia przedsięwzięć nie ma zastosowania do połączeń jednostek gospodarczych lub przedsięwz ięć
  znajdujących się pod wspólną kontrolą. W takiej sytuacji zgodnie z MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości
  szacunkowych i korygowanie błędów, w przypadku braku standardu bądź interpretacji mających bezpośrednie
  zastosowanie do danej tran sakcji, kierownictwo jednostki może, kierując się profesjonalnym osądem, opracować zasady
  (polityki) rachunkowości, uwzględniając m.in. najbardziej aktualne regulacje i wytyczne stosowania opracowane przez inne
  podmioty tworzące standardy oparte na podobny ch do MSSF założeniach koncepcyjnych. Opracowana przez kierownictwo
  jednostki polityka rachunkowości nie może być sprzeczna z żadnym ze standardów i interpretacji w ramach MSSF ani też
  z założeniami koncepcyjnymi do tych standardów.
  Na powyższej podstawie Getin Noble Bank S.A. przyjął metodę łączenia udziałów, jako politykę rachunkowości
  do rozliczania połączeń jednostek gospodarczych znajdujących się pod wspólną kontrolą. Metoda łączenia udziałów polega
  na sumowaniu poszczególnych pozycji odpowiednich akt ywów, zobowiązań i kapitałów własnych oraz przychodów
  i kosztów łączących się jednostek na dzień połączenia, po uprzednim doprowadzeniu ich wartości do jednolitych metod
  wyceny i dokonaniu następujących wyłączeń:
   wzajemnych należności i zobowiązań oraz i nnych rozrachunków o podobnym charakterze łączących się jednostek,
   przychodów i kosztów operacji gospodarczych dokonywanych w danym roku obrotowym przed połączeniem między
  łączącymi się jednostkami,


  GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  88 Noty do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 74 do 10 5 stanowią jego integralną część.
   zysków lub strat z operacji gospodarczych dokonanych prze d połączeniem między łączącymi się jednostkami, zawartych
  w wartościach podlegających łączeniu aktywów i oraz zobowiązań i kapitałów własnych,
   kapitału podstawowego jednostki, której majątek został przejęty oraz kapitałów przypadających na akcjonariuszy
  niekontrolujących; po dokonaniu tego wyłączenia, różnicę pomiędzy pozostałymi kapitałami, a ceną nabycia jednostki
  ujmuje się w pozostałych kapitałach jednostki powstałej w wyniku połączenia.
  Połączenie jednostek gospodarczych metodą łączenia udziałów nie p rowadzi do rozpoznania i ujęcia jakiejkolwiek wartości
  firmy lub ujemnej wartości firmy, ani też do rozpoznania i ujęcia jakichkolwiek dodatkowych aktywów i zobowiązań, poza
  tymi, które wynikają z opisanych powyżej wartości księgowych.
  1.7. Połączenie z BPI Ban kiem Polskich Inwestycji S.A.
  W dniu 22 marca 2018 roku Zarząd Getin Noble Banku S.A. podjął uchwałę o rozpoczęciu działań zmierzających
  do przygotowania i przeprowadzenia procesu połączenia BP= Banku Polskich =nwestycji S.A. („BP=”) z GNB w drodze
  przeni esienia całego majątku spółki przejmowanej (BP=) na spółkę przejmującą (GNB). W dniu 12 czerwca 2018 roku Komisja
  Nadzoru Finansowego wydała zezwolenie na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe
  na połączenie Banku jako banku przejmującego z BP= Bankiem Polskich =nwestycji S.A. jako bankiem przejmowanym.
  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X== Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 1 sierpnia 2018 roku
  dokonał wpisu połączenia Banku ze spółką zależną BP= Ban kiem Polskich =nwestycji S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1
  w zw. z art. 516 § 6 KS: poprzez przeniesienie całego majątku Banku BP= na Getin Noble Bank S.A. (połączenie przez
  przejęcie) bez podwyższania kapitału zakładowego. Z dniem wpisu połączenia do reje stru przedsiębiorców Krajowego
  Rejestru Sądowego GNB wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki BP=, który został wykreślony z rejestru przedsiębiorców.
  Połączenie Getin Noble Banku S.A. z jednostką zależną BP= Bankiem Polskich =nwestycji S.A. jest transakcją połączenia
  jednostek gospodarczych znajdujących się pod wspólną kontrolą, dla której Bank przyjął metodę łączenia udziałów jako
  politykę rachunkowości (opisaną w nocie =V.1.6).
  W związku z tym, że połączenie nastąpiło w drodze przejęcia spółki zależnej prz ez spółkę dominującą (Getin Noble Bank S.A.
  był jedynym akcjonariuszem BP= Banku Polskich =nwestycji S.A., posiadającym 100% udziału w kapitale zakładowym
  i w głosach na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki Przejmowanej), Bank w jednostkowym sprawozda niu
  finansowym dokonał wyboru polityki rachunkowości dotyczącej sposobu prezentacji danych porównywalnych w taki
  sposób, jakby te spółki były połączone od zawsze.
  Dokonano przekształcenia danych porównywalnych za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 wrześni a 2017 roku oraz na
  dzień 31 grudnia 2017 roku prezentowanych w niniejszym śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym (opisanych
  w nocie IV.1.8) . Do danych z rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z sytuacji finansowej Getin Noble Banku S.A.
  włączon o dane BP= Banku Polskich =nwestycji S.A. tak, jak były one wykazywane w skonsolidowanych sprawozdaniach
  finansowych Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. (po odpowiednich wyłączeniach), przy czym:
  1. zysk z okazyjnego nabycia BPI Banku Polskich Inwestycji S.A. przez Getin Noble Bank S.A. został wykazany w wartości
  ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za okres 12 miesięcy
  zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku i ujęty w kapitale zapasowym,
  2. kapitał zakładowy BP= z ostał wyeliminowany w korespondencji z inwestycją w jednostkę zależną BP=,
  3. różnica powstała z rozliczenia połączenia została ujęta w kapitale zapasowym.
  GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  89 Noty do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 74 do 10 5 stanowią jego integralną część.
  1.8. Przekształcenie danych porównawczych
  Łączny wpływ zmian z tytułu zmiany metody wyceny (opisanych w p kt IV.1.4), zmian prezentacyjnych (opisanych
  w pkt IV.1.5) , połączenia Getin Noble Bank S.A oraz BP= Bank Polskich =nwestycji S.A. (opisanych w pkt =V.1. 7) oraz korekty
  błędów poprzednich okresów (opisanych w pkt IV.2) na dane porównywalne na dzień 31 gru dnia 2017 roku oraz za okres
  9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku został przedstawiony poniżej:
  GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  90 Noty do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 74 do 105 stanowią jego integralną część.

  Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017 -30.09.2017
  Getin Noble Bank S.A.
  BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.
  Korekty dotyczące połączenia banków
  Zmiana prezentacji odsetek
  Zmiana prezentacji odsetek, prowizji i opłat
  Zmiana metody wyceny aktywów przejętych za długi
  Korekty błędów poprzednich okresów
  Przekształcone dane porównawcze
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
  DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
  Przychody z tytułu odsetek 1 899 299 8 985 348 66 926 - - - 1 975 558
  Koszty z tytułu odsetek (934 678) (5 300) 144 (66 926) (5 405) - - (1 012 165)
  Wynik z tytułu odsetek 964 621 3 685 492 - (5 405) - - 963 39 3

  Przychody z tytułu prowizji i opłat 187 794 1 933 (1 933) - - - - 187 794
  Koszty z tytułu prowizji i opłat (113 999) (33) 1 441 - 5 405 - - (107 186)
  Wynik z tytułu prowizji i opłat 73 795 1 900 (492) - 5 405 - - 80 608

  Przychody z tytułu dywidend 42 834 - - - - - - 42 834
  Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy oraz wynik z pozycji wymiany 21 653 (1) - - - - - 21 652
  Wynik na pozostałych instrumentach finansowych 6 778 - - - - - - 6 778
  Wynik na inwestycjach w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach 120 98 7 - - - - - - 120 987

  Pozostałe przychody operacyjne 29 438 - (190) - - - - 29 248
  Pozostałe koszty operacyjne (88 88 7) - - - - 764 - (88 123)
  Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (59 449) - (190) - - 764 - (58 875)

  Koszty działania (628 515) (5 539) 190 - - - - (633 864)
  Wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe (859 711) (12) - - - - 50 550 (809 173)
  Wynik z działalności operacyjnej (317 007) 33 - - - 764 50 550 (265 660)

  Udział w zyskach/ (stratach) jednostek stowarzyszonych 6 932 - - - - - - 6 932
  Zysk/ (strata) brutto (310 075) 33 - - - 764 - (258 728)

  Podatek dochodowy 57 545 (8) - - - (145) 2 641 60 033
  Zysk/ (strata) netto (252 5 30) 25 - - - 619 53 191 (198 695)  GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  91 Noty do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 74 do 105 stanowią jego integralną część.

  Korekty bezpośrednio związane z transak cją połączenia banków obejmują:
  1. Korekta przychodów z tytułu odsetek w wysokości 348 tys. zł, na którą składają się:
  a. Korekta w wysokości -103 tys. zł z tytułu eliminacji transakcji wewnątrzgrupowych dotyczących przychodów
  z tytułu odsetek z założonych lok at międzybankowych,
  b. Korekta w wysokości -41 tys. zł z tytułu eliminacji transakcji wewnątrzgrupowych dotyczących przychodów
  odsetkowych z tytułu instrumentów finansowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu.
  c. Korekta w wysokości 492 tys. zł z tytułu elimin acji transakcji wewnątrzgrupowych dotyczących przychodów
  odsetkowych z tytułu rozliczenia prowizji od udzielonych gwarancji.
  2. Korekta kosztów z tytułu odsetek w wysokości 144 tys. zł, na którą składają się:
  a. Korekta w wysokości 103 tys. zł z tytułu eliminac ji transakcji wewnątrzgrupowych dotyczących kosztów z tytułu
  odsetek z założonych lokat międzybankowych,
  b. Korekta w wysokości 41 tys. zł z tytułu eliminacji transakcji wewnątrzgrupowych dotyczących przychodów
  odsetkowych z tytułu instrumentów finansowych wy cenianych wg zamortyzowanego kosztu.
  3. Korekta przychodów z tytułu prowizji i opłat w wysokości -1 933 tys. zł z tytułu eliminacji transakcji wewnątrzgrupowych
  dotyczących prowizji od udzielonych gwarancji.
  4. Korekta kosztów z tytułu prowizji i opłat w wysokoś ci 1 441 tys. zł z tytułu eliminacji transakcji wewnątrzgrupowych
  dotyczących prowizji od udzielonych gwarancji.
  5. Korekta pozostałych przychodów operacyjnych w wysokości -190 tys. zł z tytułu eliminacji transakcji
  wewnątrzgrupowych dotyczących ogólnych kosz tów administracyjnych (najem, sprzedaż usług różnych).
  6. Korekta kosztów działania w wysokości 190 tys. zł z tytułu eliminacji transakcji wewnątrzgrupowych dotyczących
  ogólnych kosztów administracyjnych (najem, sprzedaż usług różnych).  GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroczne skrócone jednostkow e sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  92 Noty do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 74 do 105 stanowią jego integralną część.

  Sprawozdanie z syt uacji finansowej na dzień 31.12.2017 Getin Noble Bank S.A. BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. Transakcje wzajemne banków
  Zmiana metody wyceny aktywów przejętych za długi
  Przekształcone dane porównawcze
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
  AKTYWA
  Kasa, środki w Banku Centralnym 3 341 591 - - - 3 341 591
  Należności od banków i instytucji finansowych 288 019 97 319 (92 124) - 293 214
  Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy 158 491 - - - 158 491
  Pochodne instrume nty finansowe 576 403 - - - 576 403
  Kredyty i pożyczki udzielone klientom 43 643 399 98 021 - - 43 741 420
  Instrumenty finansowe , w tym: 9 479 077 279 610 (1 415) - 9 757 272
  dostępne do sprzedaży 7 654 539 279 610 (1 415) - 7 932 734
  utrzymywane do te rminu wymagalności 1 824 538 - - - 1 824 538
  Inw estycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych 1 086 873 - (57 084) - 1 029 789
  Wartości niematerialne 235 174 69 - - 235 243
  Rzeczowe aktywa trwałe 191 468 1 761 - - 193 229
  Nieruchomości inwestycyjne 386 110 - - (386 110) -
  Aktywa przejęte za długi - - - 369 455 369 455
  Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 15 668 - - - 15 668
  Aktywa z tytułu podatku dochodowego 452 270 998 - 3 164 456 432
  aktywa dotyczące bieżącego podatku dochodowego 4 625 - - - 4 625
  aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 447 645 998 - 3 164 451 807
  Inne aktywa 404 903 157 - - 405 060
  SUMA AKTYWÓW 60 259 446 477 935 (150 623) (13 491) 60 573 267  GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  93 Noty do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 74 do 10 5 stanowią jego integralną część.
  Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 Getin Nobl e Bank S.A. BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. Transakcje wzajemne banków
  Zmiana metody wyceny aktywów przejętych za długi
  Przekształcone dane porównawcze
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
  ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
  Zobowiązania
  Zobowiązania wobec banków i instytucji finansowych 1 559 772 380 518 (92 124) - 1 848 166
  Pochodne instrumenty finansowe 244 892 - - - 244 892
  Zobowiązania wobec klientów 48 710 831 - - - 48 710 831
  Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wart ościowych , w tym: 2 671 495 - (1 415) - 2 670 080
  zobowiązania podporządkowane 2 655 804 - - - 2 655 804
  Pozostałe zobowiązania 2 708 277 1 712 - - 2 709 989
  Rezerwy 20 221 53 - - 20 274
  SUMA ZOBOWIĄZAŃ 55 915 488 382 283 (93 539) - 56 204 232

  Kapitał własny
  Kapitał podstawowy 2 461 630 104 000 (104 000) - 2 461 630
  Niepodzielony wynik (121 346) (5 270) - (14 528) (141 144 )
  Zysk / (strata) netto (566 732) (4 004) - 1 037 (569 699)
  Pozostałe kapitały 2 570 406 926 46 916 - 2 618 248
  Kapi tał własny ogółem 4 343 958 95 652 (57 084) (13 491) 4 369 035
  SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 60 259 446 477 935 (150 623) (13 491) 60 573 267  GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okre s 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  94 Noty do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 74 do 105 stanowią jego integralną część.

  Korekty bezpośrednio związane z transakcją połączenia banków obejmują:
  1. Korekta należności od banków i in stytucji finansowych w wysokości -92 124 tys. zł z tytułu eliminacji transakcji
  wewnątrzgrupowych z tytułu lokat międzybankowych.
  2. Korekta instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży w wysokości -1 415 tys. zł z tytułu obligacji Getin Noble
  Bank S.A. w portfelu BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.
  3. Korekta inwestycji w jedn ostkach zależnych w wysokości -57 084 tys. zł z tytułu eliminacji inwestycji w BP= Bank Polskich
  Inwestycji S.A.
  4. Korekta zobowiązań wobec banków i inst ytucji finansowych w wysokości -92 1 24 tys. zł z tytułu eliminacji transakcji
  wewnątrzgrupowych z tytułu lokat międzybankowych.
  5. Korekta zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w wysokości -1 415 tys. zł z tytułu eliminacji
  transakcji wewnątrzgrupowych z tytułu obligacji Ge tin Noble Bank S.A. w portfelu BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.
  6. Korekta kapitału podstawowego w wysokości -104 000 tys. zł z tytułu eliminacji kapitału podstawowego BP= Banku
  Polskich =nwestycji S.A. w wyniku zastosowania metody łączenia udziałów.
  7. Korekta pozostałych kapitałów w wysokości 46 916 tys. zł z tytułu eliminacji inwestycji w BP= oraz eliminacji kapitału
  podstawowego BP= w wyniku zastosowania metody łączenia udziałów, w tym ujęcia zysku z okazyjnego nabycia BP=
  Banku Polskich Inwestycji S.A. prze z Getin Noble Bank S.A.

  2. Korekty błędów poprzednich okresów

  W okresie 9 miesięcy zakończonym dnia 3 0 września 2018 roku Bank nie dokonał korekt błędów poprzednich okresów.
  Hak zostało opisane w Sprawozdaniu finansowym Getin Noble Bank S.A. za 2017 rok, n a dzień 31 grudnia 2017 roku
  Bank dokonał korekty błędu oraz retrospektywnego przekształcenia sald otwarcia aktywów i kapitału własnego
  najwcześniejszego prezentowanego w sprawozdaniu finansowym okresu , tj. na dzień 31 grudnia 2016 roku i 1 stycznia
  2016 r oku.
  W związku z dokonaną na koniec 2017 roku korektą błędu dotyczącą utraty wartości inwestycji w jednostkę
  stowarzyszoną Open Finance S.A., w ni niejszym śródrocznym skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym
  Bank dokonał przekształcenia danych porówn ywalnych za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 roku
  odpisu na inwestycję Open Finance S.A. uwzględniając wpływ korekty błędu poprzedniego okresu. W śródrocznym
  jednostkowym rachunku zysków i strat za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 wrześ nia 2017 roku dokonano zmian
  prezentacyjnych przedstawionych w nocie IV.1. 8.  GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  95 Noty do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 74 do 10 5 stanowią jego integralną część.
  3. Wynik z odpisów aktualizujących wartości aktywów finansowych
  i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe


  01.01.2018 - 30.09.2018 01.01.2017 - 30.09.2017 (niebadane) (przekształcone niebadane)
  tys. zł tys. zł
  Kredyty i pożyczki udzielone klientom, w tym: 420 170 678 120
  korporacyjne 28 640 37 142
  samochodowe 15 760 33 023
  hipoteczne 164 061 335 766
  detaliczne 211 709 272 189
  Należności od banków 767 (356)
  Instrumenty finanso we (9 395) (973)
  Zobowiązania pozabilansowe (5 238) (763)
  =nwestycje w jednostki zależne i stowarzyszone 104 392 133 145
  Inne aktywa finansowe (765) -
  Razem wynik z odpisów aktualizujących wartości aktywów finansowych i z rezerwy na zobowiązania pozab ilansowe 509 931 809 173
  4. Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych
  Getin Noble Bank S.A. posiada udziały w następujących podmiotach podporządkowanych:
  30.0 9.2018 (niebadane)
  Procentowa wielkość udziałów/ praw do głosów posiadanych przez Bank
  Wartość brutto Odpis aktualizujący z tyt. utraty wartości
  Wartość bilansowa
  tys. zł tys. zł tys. zł
  Noble Conci erge s p. z o.o. 100% 469 - 469
  Noble Securities S.A. 100% 41 742 - 41 742
  Sax Development s p. z o.o. 100% 105 005 - 105 005
  Property Fundus z =nwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 100% 374 997 (106 794 ) 268 203
  Debtor Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz =nwestycyjny Zamknięty 100% 425 652 (234 568 ) 191 084
  ProEkspert sp. z o.o. 100% 13 - 13
  Open Finance Wierzytelności Detalicz nych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz =nwestycyjny Zamknięty 85,72 % 165 566 (64 730 ) 100 836
  Razem inwestycje w jednostkach zależnych 1 113 44 4 (40 6 092 ) 707 35 2
  Open Finance S.A. 42,91% 350 527 (291 342) 59 185
  Noble Funds Towarzystwo Fundusz y Inwestycyjnych S.A. 36,39% 163 269 - 163 269
  Razem inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 513 796 (291 342) 222 454
  Razem inwestycje w jednostkach podporządkowanych 1 627 240 (697 434 ) 929 806
  GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  96 Noty do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 74 do 10 5 stanowią jego integralną część.
  31.12.2017
  Procentowa wielkość udziałów/ praw do głosów posiadanych przez Bank
  Wartość brutto Odpis aktualizujący z tyt. utraty wartości
  Wartość bilansowa
  tys. zł tys. zł tys. zł
  Noble Conci erge s p. z o.o. 100% 469 - 469
  Noble Securities S.A. 100% 41 742 - 41 742
  Sax Development s p. z o.o. 100% 105 005 - 105 005
  BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. 1) 100% 57 084 - 57 084
  Property Fundusz =nwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 100% 374 99 6 (92 67 8) 282 318
  Debtor Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz =nwestycyjny Zamknięty 100% 425 652 (163 111) 262 541
  ProEkspert sp. z o. o. 100% 13 - 13
  Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz =nwestycyjny Zamknięty 81,26% 159 56 6 (45 911) 113 655
  Razem inwestycje w jednostkach zależnych 1 164 5 27 (301 70 0) 862 827
  Open Finance S.A. 42,91% 348 120 (291 342 ) 56 778
  Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 37,62% 167 268 - 167 26 8
  Razem inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 515 38 8 (291 342 ) 224 046
  Razem inwestycje w jednostkach podporządkowa nych 1 679 91 5 (593 042 ) 1 086 873
  1) Z dniem 1 sierpnia 2018 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X== Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu połączenia Banku z BP= Bankiem Polskich =nwestycji S.A. poprzez przeniesienie całego ma jątku Banku BP= na Getin Noble Bank S.A.

  Na dzień 30 września 2018 roku i na dzień 31 grudnia 2017 roku udział w ogólnej liczbi e głosów posiadany przez Bank
  w podmiotach podporządkowanych jest równy udziałowi w kapitałach tych jednostek.
  Wszystkie jednost ki zależne są objęte konsolidacją metodą pełną, a jednostki stowarzyszone są wyceniane metodą praw
  własności w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A.
  Badanie utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych
  W celu weryfikacji, czy wystąpiła utrata wartości inwestycji w jednostkę zależną zgodnie z MSR 36 porównywana jest
  wartość bilansowa inwestycji z jej wartością odzyskiwalną, czyli wyższą spośród wartości godziwej pomniejszonej o koszty
  sprzedaży i wartości użytk owej.
  Utrata wartości inwestycji w Debtor NSFIZ
  Wartość odzyskiwalna portfela wierzytelności przeznaczonego do sprzedaży została ustalona na poziomie jego wartości
  godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży. Do ustalenia wartości godziwej portfela wierzytel ności zastosowano model
  odpisów aktualizujących oparty o indywidualną ocenę szacowanych przepływów z każdej wierzytelności wykorzystując
  aktualne na dzień wyceny dane o wierzytelnościach i ich zabezpieczeniach . W wyniku dokonania analizy dokumentacji
  każde j z wierzytelności znajdujących się w portfelu n a dzień 30 września 2018 roku stwierdzono nadwyżkę wartości
  bilansowej nad wartością godziwą i dotworzono odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości w wysokości 71,5 mln zł.
  Utrata wartości inwestycji w Ope n Finance Wierzytelności Detalicznych NSFIZ
  Wartość odzyskiwalna inwestycji w OFWD NSF=Z została ustalona jako wartość godziwa certyfikatów inwestycyjnych
  funduszu odpowiadająca wartości aktywów netto funduszu na certyfikat inwestycyjny (WANC=) z ostatnieg o dnia wyceny
  przed dniem bilansowym. Na dzień 30 września 201 8 roku stwierdzono nadwyżkę wartości bilansowej nad wartością
  godziwą i dotworzono odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości w wysokości 18,8 mln zł.


  GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  97 Noty do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 74 do 10 5 stanowią jego integralną część.
  Utrata wartości inwestycji w Property FI ZAN
  Wartość odzyskiwalna inwestycji w Property F=ZAN została ustalona jako wartość godziwa certyfikatów inwestycyjnych
  funduszu odpowiadająca wartości aktywów netto funduszu na certyfikat inwestycyjny (WANC=) z ostatniego dnia wyceny
  przed dniem bilansowym . Na dzień 30 września 2018 roku stwierdzono nadwyżkę wartości bilansowej nad wartością
  godziwą i dotworzono odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości w wysokości 14,1 mln zł.
  5. Instrumenty finansowe
  30.09.2018 (niebadane) (niebadane) tys. zł
  Inst rumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody
  bony NBP 799 722
  obligacje skarbowe 4 219 250
  instrumenty kapitałowe 73 342
  Razem brutto 5 092 314 Odpisy aktualizujące (4 124)
  Razem netto 5 088 190

  Instrume nty finansowe wyceniane wedł ug zamortyzowanego kosztu
  obligacje skarbowe 1 514 815
  obligacje jednostek samorządowych 181 322
  listy zastawne i obligacje emitowane przez banki 206 710
  obligacje korporacyjne 163 571
  Razem brutto 2 066 418
  Odpisy aktualizujące (31 039)
  Razem netto 2 035 379

  Instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik instrumenty kapitałowe 154 323
  instrumenty dłużne 151 652
  Razem i nstrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik ne tto 305 975

  31.12.2017 (przekształcone)
  tys. zł
  Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży
  bony NBP 799 785
  obligacje korporacyjne 178 764
  listy zastawne i obligacje emitowane przez banki 206 801
  obligacje skarbowe i rządów zagranicznyc h 6 612 959
  instrumenty kapitałowe 143 660
  Razem brutto 7 941 969
  Odpisy aktualizujące (9 235)
  Razem netto 7 932 734

  Instrumenty finansowe utrzymywan e do terminu wymagalności obligacje skarbowe 1 461 14 8
  obligacje jednostek samorządowy ch 173 233
  obligacje korporacyjne 190 157
  Razem brutto 1 824 538
  Odpisy aktua lizujące -
  Razem netto 1 824 538


  GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  98 Noty do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 74 do 10 5 stanowią jego integralną część.
  6. Sezonowość działalności
  W działalności Banku nie występują istotne zjawiska podlegające wahaniom sezonowym lub mające charakter cykliczn y,
  zatem przedstawione wyniki Banku nie odnotowują istotnych wahań w trakcie roku.
  7. Emisje, wykupy i spłaty papierów wartościowych

  W okresie 9 miesięcy zakończonym dnia 30 września 2018 roku miały miejsce następujące wykupy obligacji przez Getin
  Noble Bank S.A.:
  Rodzaje wykupionych papierów
  Data emisji Data wykupu Liczba papierów Wartość nominalna
  tys. zł
  Obligacje Getin Noble Bank serii PP-I 2012 -02-23 201 8-02-23 200 000 200 000
  Obligacje Getin Noble Bank serii PP-II 2012 -02-23 201 8-02-23 41 641 41 641
  Obligacje Getin Noble Bank serii PP-III 201 2-03-23 2018 -03-23 160 000 160 000
  Obligacje Getin Noble Bank serii SP -I 2015 -03-23 2018 -01-04 40 40
  Obligacje Getin Noble Bank serii SP -I 2015 -03-23 2018 -01-15 117 117
  Obligacje Getin Noble Bank serii SP-I 2015 -03-23 2018 -01-26 214 214
  Obligacje Getin Noble Bank serii SP -I 2015 -03-23 2018 -02-22 50 50
  Obligacje Getin Noble Bank serii SP -I 2015 -03-23 2018 -03-05 181 181
  Obligacje Getin Noble Bank serii SP -I 2015 -03-23 2018 -03-12 95 95
  Obligacje Getin Noble Bank PP -V 2012 -04-27 2018 -04-27 40 000 40 000
  Obligacje Getin Noble Bank PP -IV 2012 -05-23 2018 -05-23 37 283 37 283
  Obligacje Getin Noble Bank serii SP -I 2015 -03-23 2018 -05-30 192 192
  Obligacje Getin Noble Bank serii F 2012 -06-14 2018 -06-14 40 000 40 000
  Obligacje Getin Noble Bank serii SP -I 2015 -03-23 2018 -06-21 711 711
  Obligacje Getin Noble Bank serii SP -I 2015 -03-23 2018 -06-26 86 86
  Obligacje Getin Noble Bank serii A 2011 -06-29 2018 -06-29 2 500 250 000
  Obligacje Getin Noble Bank serii SP -I 2015-03-23 2018 -07-12 71 71
  Obligacje Getin Noble Bank serii SP -I 2015 -03-23 2018 -07-16 50 50
  Obligacje Getin Noble Bank serii SP -I 2015 -03-23 2018 -08-03 1 372 1 372
  Obligacje Getin Noble Bank serii SP -I 2015 -03-23 2018 -08-27 23 23
  Obligacje Getin Noble Bank serii SP -I 2015 -03-23 2018 -09-12 32 32
  Obligacje Getin Noble Bank serii SP -I 2015 -03-23 2018 -09-21 285 285
  Obligacje Getin Noble Bank serii SP -I 2015 -03-23 2018 -09-26 214 214
  Razem 525 157 772 657

  W okresie 9 miesięcy zakończonym dnia 30 września 2018 roku Bank nie emitował obligacji.
  W raportowanym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki nieterminowego wywiązywania się przez Bank z tytułu
  spłaty kapitału, wypłaty odsetek i wykupu własnych dłużnych papierów wartościowych.
  W okresie 9 miesię cy zakończonym dnia 30 września 201 7 roku miały miejsce następujące emisje i wykupy obligacji przez
  Getin Noble Bank S.A.:  GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  99 Noty do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 74 do 10 5 stanowią jego integralną część.
  Rodzaje wyemitowanych papierów
  Data emisji Data zapadalności Liczba papierów Wartość nominalna
  tys. zł
  Obligacje Getin N oble Bank serii PP6 -IV 2017 -01-31 2024 -01-31 42 000 42 000
  Obliga cje Getin Noble Bank serii PP6 -V 2017 -04-04 2024 -04-04 55 000 55 000
  Obliga cje Getin Noble Bank serii PP6 -VI 2017 -04-27 2024 -04-29 62 000 62 000
  Obliga cje Getin Noble Bank serii PP6 -VII 2017-05-31 2024 -05-31 40 000 40 000
  Obliga cje Getin Noble Bank serii PP6 -VIII 2017 -06-28 2024 -06-28 40 000 40 000
  Obligacje Getin Noble Bank serii PP6 -IX 2017 -07-26 2024 -07-26 30 000 30 000
  Obligacje Getin Noble Bank serii PP6 -X 2017 -08-30 2024 -08-30 40 0 00 40 000
  Razem 309 000 309 000

  Rodzaje wykupionych papierów
  Data emisji Data wykupu Liczba papierów Wartość nominalna
  tys. zł
  Obligacje Getin Noble Bank serii SP -I 2015 -03-23 2017 -03-03 28 28
  Obligacje Getin Noble Bank serii SP -I 2015 -03-23 2017 -04-20 356 356
  Obligacje Getin Noble Bank serii SP -I 2015 -03-23 2017 -05-02 42 42
  Obligacje Getin Noble Bank serii SP -I 2015 -03-23 2017 -06-12 257 257
  Obligacje Getin Noble Bank serii SP -I 2015 -03-23 2017 -06-23 229 229
  Obligacje Getin Noble Bank GNB 14001 2014 -06-30 2017 -06-30 6 089 60 890
  Obligacje Getin Noble Bank serii SP -I 2015 -03-23 2017 -07-05 95 95
  Obligacje Getin Noble Bank serii SP -I 2015 -03-23 2017 -07-19 92 92
  Obligacje Getin Noble Bank serii B 2011 -08-10 2017 -08-10 350 35 000
  Obligacje G etin Noble Bank serii SP -I 2015 -03-23 2017 -08-18 285 285
  Obligacje Getin Noble Bank serii C 2011 -09-01 2017 -09-01 50 000 50 000
  Obligacje Getin Noble Bank serii D 2011 -09-20 2017 -09-20 20 000 20 000
  Razem 77 823 167 274
  8. Dywidendy wypłacone i zaproponow ane do wypłaty
  W okresie sprawozdawczym Bank nie wypłacił ani nie zaproponował do wypłaty dywidendy.
  9. Transakcje z podmiotami powiązanymi
  Przez podmioty powiązane Getin Noble Bank S.A. rozumie jednostki zależne i stowarzyszone Banku oraz ich jednostki
  podpo rządkowane, a także jednostki powiązane przez podmiot dominujący najwyższego szczebla – dr. Leszka Czarneckiego.
  Hednostki powiązane w ramach wykonywanej działalności posiadają rachunki bieżące w Getin Noble Banku, na których
  dokonują standardowych operacj i rozliczeniowych oraz deponują swoje środki pieniężne na lokatach terminowych.
  W ramach działalności kredytowej dla podmiotów powiązanych Bank stosuje standardowe warunki kredytowania:
   transakcje zawierane są w edług zaakceptowanych przez Bank zasad i war unków,
   ocena wiarygodności spółek powiązanych, oparta jest na zasadach obowiązujących przy ocenie zdolności kredytowej
  pozostałych klientów Banku,
   zasady zabezpieczenia finansowania transakcji są zgodne z instrukcją prawnych zabezpieczeń obowiązujących w Banku ,
   stosowane przez Bank ogólne zasady monitorowania płatności oraz zasady wypowiadania umów i windykacji
  należności.
  Ponadto Bank skupuje wierzytelności od spółek powiązanych oraz oferuje ubezpieczenia i produkty inwestycyjne
  we współpracy z podmiota mi powiązanymi, a także korzysta z usług pośrednictwa przy sprzedaży własnych produktów.
  GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  100 Noty do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 74 do 10 5 stanowią jego integralną część.
  30.09.2018 (niebadane)
  Sprawozdanie z sytuacji finansowej Pozabilans
  Aktywa – kredyty i skupione wierzytel.
  Aktywa - instrumenty finansowe
  Aktywa - pozostałe nale żności
  Pasywa - depozyty Pasywa - pozostałe zobow.
  Utworzone odpisy Udzielone zobow. finansowe i gwarancyjne tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
  Jednostki zależne 955 472 859 003 7 079 545 486 2 386 802 2 053 10 307
  Jednostk i stowarzyszone - 272 038 18 218 40 383 - 20 544 165
  Podmioty pow iązane przez podmiot dominujący: 5 953 763 92 252 276 571 2 025 109 16 070 65 102 10 035
  Spółki z Grupy =dea Bank S.A. (w tym Grupa Idea Getin Leasing S.A.) 5 931 844 52 315 21 93 816 15 33 7 35 122 8 731
  Spółki z Grupy Getin :olding S.A . 21 877 20 474 122 218 20 858 - 23 850 650
  Spółki z Grupy LC Corp B.V. - 19 463 154 332 1 906 178 687 6 123 486
  Pozostałe spółki 42 - - 4 257 46 7 168
  Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Getin Noble Ban ku S.A. 793 - - 25 172 - 4 1 583


  01.01.2018 - 30.0 9.2018 (niebadane)
  Rachunek zysków i strat
  Przychody z tyt. odsetek i prowizji
  Koszty z tyt. odsetek i prowizji
  Pozostałe zakupy Pozostała sprzedaż Przychody z tyt. dywidend tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
  Jednostki zależne 55 668 98 045 9 533 1 330 39 110
  Jednostki stowarzyszone 21 512 10 090 712 241 7 539
  Podmioty pow iązane przez podmiot dominujący 241 284 110 289 5 933 1 300 -
  Spółki z Grupy =dea Bank S.A. (w tym Grupa Idea Geti n Leasing S.A.) 183 304 16 734 2 211 1 146 -
  Spółki z Grupy Getin :olding S.A . 4 527 229 105 10 -
  Spółki z Grupy LC Corp B.V. 53 441 93 319 1 675 135 -
  Pozostałe spółki 12 7 1 942 9 -
  Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Getin Noble Banku S.A. 1 191 - - -
  Prowizje rozliczane wg efektywnej stopy procentowej są zaprezentowane w kwotach wynikających z faktur wystawionych w danym ok resie.


  31.12.2017 (przekształcone)
  Sprawozdanie z sytuacji finansowej Pozabilans
  Aktywa – kredyty i skupione wierzytel.
  Aktywa - instrumenty finansowe
  Aktywa - pozostałe należności
  Pasywa - depozyty Pasywa - pozostałe zobow.
  Utworzone odpisy Udzielone zobow. finansowe i gwarancyjne tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
  Jednostki zależne 1) 956 73 7 956 694 720 581 409 2 427 219 226 12 758
  Jednostki stowarzyszone - 499 192 17 799 29 457 - - 162
  Podmioty pow iązane przez podmiot dominujący: 5 789 283 197 903 288 261 2 532 126 11 118 80 18 673
  Spółki z Grupy Getin Leasing S.A. 5 658 179 63 156 252 89 333 11 060 8 14 538
  Spółki z Grupy Getin :olding S.A . 25 024 - 118 530 15 757 - 9 637
  Spółki z Grupy =dea Bank S.A. 99 556 121 773 19 19 922 - 38 3 000
  Spółki z Grupy LC Corp B.V. 6 524 12 974 169 460 2 405 361 - 25 486
  Pozostałe spółki - - - 1 753 58 - 12
  Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Getin Noble Banku S.A. 1 495 - - 13 399 - 2 1 601
  GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  101 Noty do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 74 do 10 5 stanowią jego integralną część.
  01.01.2017 - 30.0 9.2017 (przekształcone niebadane)
  Rachunek zysków i strat
  Przychody z tyt. odsetek i prowizji
  Koszty z tyt. odsetek i prowizji
  Pozosta łe zakupy Pozostała sprzedaż Przychody z tyt. dywidend tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
  Jednostki zależne 1) 57 9 52 84 448 7 071 512 38 576
  Jednostki stowarzyszone 12 554 21 054 931 242 -
  Podmioty pow iązane przez podmiot dominujący: 231 816 125 053 29 791 6 930 1 225
  Spółki z Grupy Getin Leasing S.A. 166 711 25 233 6 058 2 578 -
  Spółki z Grupy Getin :olding S.A . 4 763 373 70 4 245 -
  Spółki z Grupy LC Corp B.V. oraz LC Corp S.A. 2) 60 330 99 430 21 617 104 1 225
  Pozostałe spółki 12 17 2 046 3 -
  Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Getin Noble Banku S.A. 20 158 - - -
  1) W zaprezentowanych d anych za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku oraz na dzień 31 grudnia 2017 roku wyłączono transakcje pomiędzy Bankiem i BP= Bankiem Po lskich Inwestycji S.A. 2) We wrześniu 2017 roku w związku ze zbyciem wszystkich akcji LC Corp S.A . będących w posiadaniu spółek powiązanych z Bankiem przez Głównego Akcjonariusza, spółki należące do Grupy LC Corp S.A. przestały być podmiotami powiązanymi z GNB SA; w zestawieniach powyżej zaprezentowano tylko transakcje ujęte w rachunku zysków i strat Banku do dnia transakcji sprzedaży.
  Bank wyceniając należności od podmiotów powiązanych stosuje jednolite zasady wyceny, zgodne z obowiązującymi
  metodykami ka lkulacji odzysków na należności kredytowe dla wszystkich pozostałych ekspozycji wob ec podmiotów
  niepowiązanych z B ankiem (brak preferencji/ wyjątków). Kryteria klasyfikacji ekspozycji są spójne i jednolite, weryfikacja
  przeprowadzana jest w oparciu o kryte ria o charakterze ilościowym i jakościowym. Występujący w 20 18 roku wzrost
  poziomu odpisów na zaangażowanie wobec podmiotów powiązanych wynika z zastosowania standardu MSSF 9
  i zaktualizowanych metodyk naliczania odpisów aktualizujących .
  10. Współczynnik kapi tałowy
  Na dzień 30 września 201 8 roku współczynnik kapitałowy został wyliczony zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji
  kredytowych i firm inwes tycyjnych (CRR).
  Współczynnik kapitałowy
  30.0 9.2018 (niebadane) 31.12.2017 (przekształcone)
  tys. zł tys. zł
  KAPITAŁ TIER I 4 112 846 4 171 31 9
  =nstrumenty kapitałowe kwalifikujące się do Tier = 2 751 630 2 461 630
  Zyski/ (straty) zatrzymane (947 017) (141 14 4)
  Skumulowane inne całkowite dochody / (straty) (152 851) (31 925 )
  Pozostałe kapitały rezerwowe 1 990 724 2 681 07 2
  Fundusze ogólnego ryzyka bankowego 32 500 32 500
  Wartości niematerialne (251 469) (230 169 )
  Bieżąca strata ( -) (172 022) (56 9 699)
  Amortyzacja wpływu MSSF 9 w okresie przejściowym 1 111 213 -
  Dodatkowe korekty wartości z tytułu ostrożnej wyceny (AVA) (7 143) (8 632)
  Progowe wyłączenia dotyczące odliczeń od kapitału Tier 1 (242 719) (22 314 )
  KAPITAŁ TIER II 1 089 792 1 329 68 7
  Pożyczki podporządkowane kwalifikujące się do Tier == 1 089 792 1 329 687
  RAZEM FUNDUSZE WŁASNE 5 202 638 5 501 006  GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  102 Noty do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 74 do 10 5 stanowią jego integralną część.
  Wymogi w zakresie funduszy własnych Ryzyko kredytowe 3 269 629 3 257 152
  Ryzyko operacyjne 176 721 199 096
  Ryzyko pozycji 353 394
  CVA 15 025 27 552
  CAŁKOWITY WYMÓG KAPITAŁOWY 3 461 728 3 484 194

  WSPÓŁCZYNNIKI KAPITAŁOWE Współczynnik kapitału podstawowego Tier = 9,5% 9,6%
  Współczynnik kapitału Tier = 9,5% 9,6 %
  Łączny współczynnik kapitałowy 12,0% 12,6 %
  Poczynając od 1 stycznia 2018 roku Bank nie spełniał minimalnego wymaganego poziomu połączonego bufora
  kapitałowego, w związku z czym zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nadzorze
  makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzys owym w sys temie finansowym przygotował
  i wystąpił do KNF z wnioskiem o zatwierdzenie Planu Ochrony Kapitału.
  Opracowanie Planu nie było podyktowane jego działalnością operacyjną, lecz zmianami jakie zaszły w otoczeniu prawno -
  regulacyjnym, które w konsekwe ncji przełożyły się na wzrost wymogów kapitałowych. Najistotniejszy wpływ miało
  uwzględnienie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach, wynikającej
  z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r oku w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji
  zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach (obowiązującego od dnia 2 grudnia 2017 r oku ) oraz jego
  zaimplementowania przez Bank zgodnie z interpretacją Komisji z dnia 19 września 2017 r oku przedstawioną
  w „Komunikacie UKNF dotyczącym interpretacji treści rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja
  2017 r oku w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach”. Na powyższe
  wpływ miało również zaimplikowa nie w =V kwartale 2017 roku wprowadzonych zmian regulacyjnych związanych
  z rekomendacją KNF z dnia 24 października 2017 roku w zakresie emitowanych obligacji podporządkowanych,
  aby minimalna wartość nominalna jednej obligacji podporządkowanej wynosiła co najmniej 400 tys. zł oraz zwiększenie od
  dnia 1 stycznia 2018 r oku poziomu bufora zabezpieczającego o 0,625 p.p., zgodnie z art. 84 Ustawy .
  Plan określa dodatkowe działania w stosunku do wskazanych w PPN, jakie Bank zamierza podjąć w celu zwiększenia
  fundu szy własnych do poziomu zapewniającego pokrycie wymogów połączonego bufora kapitałowego; opierają się one na
  dwóch kluczowych założeniach zgodnych z koncepcją przyjętą w PPN tj.: optymalizacji bieżących wyników,
  przy jednoczesnej minimalizacji okresu nies pełniania wymogów kapitałowych oraz koncentracj i na budowie bazy
  kapitałowej w oparciu o fundusze najwyższej jakości (Tier 1). Tym samym Bank planuje istotne podniesienie kapitału
  w postaci m.in. emisji akcji oraz instrumentów AT1 gwarantowanych przez Głó wnego Akcjonariusza dr. Leszka Czarneckiego
  w łącznej kwocie ok. 1 mld zł. Bank otrzymał od Głównego Akcjonariusza list wsparcia potwierdz ający powyższe plany .
  Plan Ochrony Kapitału zakłada osiągnięcie minimalnych poziomów połączonego bufora kapitałowego do końca 2019 roku.
  W dniu 24 kwietnia 2018 r oku Komisj a Nadzoru Finansowego zatwierdziła Plan Ochrony Kapitału . Jego główne założenia
  i działania jakie Bank zobowiązał się podjąć w ramach zatwierdzonego Planu w celu osiągnięcia zgodności z wymogiem
  połąc zonego bufora to:
  1. Podwyższenie kapitału a kcyjnego:
  W dniu 8 maja 2018 r oku oraz w dniu 4 września 2018 roku zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym
  emisje akcji C i D odpowiednio na kwoty 190 mln zł i 100 mln zł, które podwyższ yły kapitał za kładow y Banku. W dniu
  15 października 2018 roku zakończona została subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii E. Oferta prywatna akcji serii E


  GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  103 Noty do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 74 do 10 5 stanowią jego integralną część.
  obejmowała 36 630 037 akcji o wartości nominalnej 2,73 zł każda tj. o łącznej wartości 100 mln zł.
  Powyższe oznacza, iż łączny wzrost funduszy własnych Banku realizowany w drodze p odwyższenia kapitału własnego
  w 2018 r oku wyniesie 390 mln zł.
  Kolejną em isję akcji, gwarantowaną przez Głównego Akcjonariusza, zaplanowano na rok 2019. W jej ramach kapitał
  akcyjny zo stanie zwiększony o kwotę 100 mln zł .
  2. Emisja instrumentów zaliczanych do kapitału dodatkowego Tier 1:
  Bank podjął działania w zakresie oceny możliwości emisji instrumentów, które zgodnie z Rozporządzeniem CRR mogłyby
  zostać zakwalifikowane jako składni k kapitału do datkow ego Tier 1.
  Przeprowadzona analiza prawna wykazała, że istnieje możliwość przeprowadzenia takiej transakcji w reżimie prawnym
  jednego z państw Unii Europejskiej. W oparciu o stworzone rozwiązanie Bank planuje przeprowadzić emisję stosown ych
  instrumentów, które będzie można po uzyskaniu stosownej decyzji Komisji zaliczyć do kapitału dodatkowego T ier 1.
  W ramach projekcji finansowej stworzonej na potrzeby Planu Bank zakłada emisję na łączną kwotę 450 mln zł realizowaną
  do końca 2019 roku, g warantowaną przez Głównego Akcjonariusza.
  3. Emisja długu podporządkowanego:
  Bank w ramach realizacji Planu planuje przeprowadzić emisje euroobligacji na euro rynku. Emisje będą kierowane
  do inwestorów kwalifikowanych. Zakładana wartość nominalna jednej obl igacji b ędzie wynosić nie mniej niż 100 000 EUR.
  Dodatkowo, Bank rozważy również emisję obligacji podporządkowanych na rynku krajowym. Docelowa wartość emisji
  kierowanej do podmiotów profesjonalnych (z uwzględnieniem zaleceń Komisji w tym zakresie) będzie dostosowana
  do luki kapitałowej w zakresie wymogu połączonego bufora na poziomie TCR jako element uzupełniający względem
  działań zmierzających do poprawy pozycji kapitałowej na poziomie Tier 1.
  4. =nne działania:
  Poza powyższymi głównymi działaniami Bank w ramach zatwierdzonego Planu przyjął również działania mające na celu
  sprzedaż pakietu akcji spółki zależnej Noble Securities S.A., która umożliwi rozpoznan ie utraty kontroli nad spółką
  i rozpoznanie z tego tytułu dodatniego wyniku finansowego oraz przepro wadzenie procesu połączenia ze spółką zależną
  BPI Bank Polskich Inwestycji S.A., które to połączenie zostało zarejestrowane w dniu 1 sierpnia 2018 roku.
  Na dzień zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego wynikające z regul acji nadzorczyc h
  wskaźniki kapitałowe wynosiły dla Banku :
   wskaźnik adekwatności k apitałowej dla Tier 1 (CET 1): 11,85 %,
   łączny wskaźnik ade kwatności kapitałowej (TCR): 14,17%.
  Wymagana wysokość współczynników kapitałowych uwzględnia:
   dodatkowe wymogi kapit ałowe w zakresie funduszy własnych Banku na pokrycie ryzyka związanego z portfelem
  walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych; na podstawie indywidualnego zalecenia KNF dla Getin
  Noble Banku S.A. z października 201 8 roku, Bank zobowiązany je st utrzymywać dodatkowy wymóg kapitałowy na
  poziomie 1, 29 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego oraz 0,97 p.p. ponad wartość współczynnika
  kapitału Tier 1,
   bufor zabezpieczający na poziomie 1, 875 p.p. w zakresie współczynnika kapitałowego opartego o kapitał Tier 1 (CET 1)
  oraz łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) – wynikający z przepisów Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku
  o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym –
  od 1 stycz nia 2018 roku bufor zabezpieczając y zwiększył się o 0,625 pp. ,


  GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  104 Noty do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 74 do 10 5 stanowią jego integralną część.
   bufor ryzyka systemowego na poziomie 3% – obowiązuje banki od 1 stycznia 2018 i wynika z Rozporządzenia Ministra
  Rozwoju i Finansów z dnia 1 września 2017 roku .
  Decyzja Komisji Nadzoru Finansow ego nałożeniu na Getin Noble Bank S.A. na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej
  bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie
  z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia CRR została z dniem 31 lipca 2018 roku w całości uchylona .
  11. Pozostałe informacje dodatkowe
  Połączenie Getin Noble Bank S.A. z Idea Bank S.A.
  W dniu 17 lipca br. Bank powziął informację od Pana dr. Leszka Czarneckiego, podmiotu sprawującego kontrolę nad
  Bankiem, że pos tępująca konsolidacja polskiego sektora bankowego oraz rosnące wymagania regulacyjne skłoniły
  Głównego Akcjonariusza Banku do rozważenia opcji konsolidacyjnych obejmujących Bank oraz =dea Bank S.A. jak i inne
  podmioty znajdujące się w ich grupach kapitałow ych.
  Pan dr Leszek Czarnecki oczekuje istotnych synergii kosztowych i sprzedażowych oraz wzmocnienia potencjału
  sprzedażowego połączonych instytucji. W związku z tym w najbliższym czasie zamierza doprowadzić do podjęcia przez oba
  banki działań mających na celu analizę korzyści i kosztów takiego połączenia i ewentualnego uzgodnienia harmonogramu
  oraz szczegółowej struktury połączenia.
  Pan dr Leszek Czarnecki deklaruje, że ewentualne połączenie banków nie wpłynie na zatwierdzony przez Komisję Nadzoru
  Finansow ego program ochrony kapitału Emitenta, a zaplanowane dokapitalizowania będą się odbywać zgodnie
  z ogłoszonym harmonogramem. W ramach dokapitalizowania gwarantowanego przez Głównego Akcjonariusza Banku
  możliwe jest również wprowadzenie do połączonych banków innych inwestorów zainteresowanych takim połączonym
  podmiotem .
  W dniu 1 sierpnia br. Getin Noble Bank S.A. zawarł z =dea Bank S.A. Umowę w sprawie współpracy przy analizie
  i przygotowaniu połączenia banków („Umowa”), będącą wyrazem wspólnej woli pracy ba nków nad analizą zasadności
  potencjalnego połączenia („Połączenie”). Heżeli wyniki analiz wykażą, że Połączenie jest zasadne, Banki określą wstępne
  bazowe warunki Połączenia oraz zasady współpracy przy przygotowywaniu i implementacji Połączenia. Na podstaw ie
  Umowy Banki zobowiązały się dokonać analiz korzyści i kosztów Połączenia, w tym synergii kosztowych i sprzedażowych
  oraz potencjału sprzedażowego połączonych instytucji oraz podjąć takie czynności jak w szczególności uzgodnienie
  harmonogramu działań czy struktury potencjalnego Połączenia.
  Pozostałe informacje dodatkowe, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej i wyniku finansowego Banku
  zostały zamieszczone w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Getin
  Noble Bank S.A., które stanowi część niniejszego raportu.  GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  105 Noty do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 74 do 10 5 stanowią jego integralną część.
  12. Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego
  1. Subskrypcja akcji serii E
  W dniu 15 października 2018 zakończona została subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii E, emitowany ch na podstawie
  uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału
  zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia
  dotychczasowych akcjona riuszy w całości prawa poboru, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie
  akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta
  prywatna Akcji serii E obejmowała 36 630 037 akcji o wartości nominalnej 2,73 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej
  wynoszącej 100 000 001,01 zł. Akcje zostały opłacone środkami pieniężnymi .
  2. Zmniejszenie dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów i pożyczek
  hipote cznych
  W dniu 17 października 2018 r. Bank otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego decyzję obejmującą zalecenie
  utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka
  wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie
  1,29 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego (TCR), o którym mowa w art. 92 ust.1 lit. c rozporządzenia
  nr 575/2013. Dodatkowy wymóg kapitałowy powinien składać się co naj mniej w 75% z kapitału Tier 1 (co odpowiada
  wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,97 p.p.) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier 1 (co odpowiada
  wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,72 p.p.).
  Do dnia 17 października 2018 roku dodatkowy wym óg ka pita łowy z tego tytu łu wynosi ł na poziomie skonsolidowanym
  1,71 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) oraz 1,28 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału
  Tier 1.
  3. Szum media lny wokół sytuacji Banku
  W związku z publikacjami w media ch, które pojawiły się 13 listopada br., wokół sytuacji Banku powstał szum medialny,
  który wywołał niepewność wśród klientów i inwestorów Banku. W wyniku tego notowania akcji Banku uległy znacznej
  przecenie i fluktuacji oraz odnotowano wzmożone wypływy śro dków ulokowanych w Banku.
  Źródła zaistniałej sytuacji nie były związane z działalnością operacyjną Banku, lecz były uwarunkowane przez czynniki
  zewnętrzne niezależne od Banku. Bank na bieżąco realizuje zlecenia klientowskie, a wykonywane przez Bank operac je
  przebiegają sprawnie.
  Ze względu na to, że zaistniałe okoliczności nie wynikały z pojedynczego zdarzenia, a pełna ocena skutków powstałego
  szumu medialnego spowodowanego czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od Banku jest na ten moment jeszcze
  niemożliwa, Bank na dzień zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego do publikacji nie
  mógł dokonać oszacowania wpływu całej sytuacji na przyszłe wyniki i sytuację finansową Banku.  GETIN NOBLE BANK S.A.
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okre s 9 miesięcy
  zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  106  Podpisy Członków Zarządu Getin Noble Banku S.A.:

  __________________ ___ _______________
  Artur Klimczak Karol Karolkiewicz
  Prezes Zarządu Członek Zarządu
  __________________ __________________
  Maciej Kleczkiewicz Marcin Kuksinowicz
  Członek Zarządu Członek Zarządu
  __________________ __________________
  Tomasz Misiak Marcin Romanowski
  Członek Zarządu Członek Zarządu
  Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:  __________________
  Michał Sasim
  Dyrektor Departamentu Rachunkowości

  Warsza wa , 26 listopada 2018 roku


  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  107
  V. SPRAWOZDANIE Z D ZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ
  I EMITENTA
  1. Wyniki finansowe i sytuacja majątkowa Grupy Kapitałowej i Emitenta
  po 9 miesiącach 201 8 roku

  W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2018 roku Grupa Getin Noble Bank S.A. odnotowała stratę netto w kwocie
  177, 8 mln zł, w tym samym okresie 2017 roku strata netto Grupy wyniosła 184,6 mln zł.
  Główne czynniki determinujące wynik finansowy Grupy:
   wynik z tytułu odsetek wyniósł 900,3 mln zł i był niższy w stosunku do po równywalnego okresu 2017 roku
  o 76,2 mln zł (tj. o 7,8 %), przy spadku w tym samym okresie poziomu aktywów o 12,5%. Spadek wyniku odsetkowego
  to efekt obniżenia się kosztów z tytułu odsetek o 14, 6% (tj. o 140,8 mln zł), przy jednoczesnym spadku przychodów
  odsetkowych o 217,0 mln zł (tj. o 11,2%) ,
   wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł 102,5 mln zł i był niższy od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie
  2017 roku o 23,1 mln zł (tj. o 1 8,4 %),
   wynik na instrumentach finansowych (w tym wycenianych do wartoś ci godziwej) wraz z wynik iem z pozycji wymiany
  wyniósł 60,0 mln zł i był w porównaniu do osiągniętego w tym samym okresie 2017 roku wyższy o 13,4 mln zł
  (tj. o 29,0%) głównym elementem uzyskanego przyrostu wyniku był osiągnięty wyższy dochód z transakcji sprzedaży
  dłużnych papierów wartościowych,
   koszty odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych obciążyły w okresie pierwszych 9 miesięcy 2018 roku
  wynik finansowy w łącznej wysokości 496, 6 mln zł i były niższe od uzyskanych w roku poprzednim o 238 ,5 mln zł
  (32 ,4%),
   koszty działania Grupy (bez uwzględnienia opłat na rzecz BFG) wyniosły 603, 1 mln zł i wzrosły w stosunku
  do analogicznego okresu 2017 roku o 30, 8 mln zł, tj. o 5,4%; Grupa z uwagi na realizację zatwierdzonego przez
  Komisję Nadzoru Finanso wego Planu trwałej poprawy rentowności aktualnie jest zwolniona z płacenia podatku od
  niektórych instytucji finansowych,
   koszty związane z opłatami na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wyniosły 102,5 mln zł i obejmowały one
  zarówno jednorazowe rozpozn ania kosztu rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji w kwocie 40,0 mln
  zł, jak i koszty składek na fundusz gwarantowania depozytów za trzy kwartał y 2018 roku w kwocie 62,5 mln zł.
  Suma bilansowa Grupy na koniec września 2018 roku wyniosła 5 5,0 mld zł i była niższa o 4,8 mld zł (tj. o 8,1%) w stosunku
  do końca grudnia 2017 roku. W okresie pierwszych 9 miesięcy 2018 roku Grupa zmniejszyła poziom zobowiązań wobec
  klientów o 2,5 mld zł (tj. o 5,1%) oraz saldo kredytów i pożyczek udzielonych klie ntom o 1,4 mld zł (tj. o 3,4%). W związku
  z wdrożeniem z dniem 1 stycznia 2018 roku Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9 Instrumenty
  Finansowe (MSSF 9) zmniejszeniu uległ również kapitał własny Banku. Łączny wpływ wdrożenia MSSF 9 n a kapitały własne
  Grupy na dzień 1 stycznia 2018 roku wyniósł -884,8 mln zł.
  Hednocześnie zgodnie ze strategią Grupy w zakresie optymalizacji struktury bilansu poprzez zmniejszenie skali działalności
  kredytowej w zakresie salda kredytów hipotecznych nastą pił spadek salda brutto kredytów hipotecznych w okresie
  pierwszych 9 miesięcy 2018 roku o 0, 8 mld zł (tj. o 2,9 %). Na poziom salda kredytów hipotecznych miał a wpływ zmiana
  kursów walutowych, które zwiększyły wartość kredytów walutowych i indeksowanych do w alut obcych w przeliczeniu na
  PLN. Przyjmując założenie, iż kurs C:F byłby na koniec września 2018 roku na poziomie kursu C:F z dnia 31 grudnia


  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  108
  2017 roku, saldo kredytów obniżyłoby się w okresie pierwszych 9 miesięcy 2018 roku dodatkowo o ok 0,5 mld zł.
  Wartość sprzedaży kredytowej w pierwszych 9 miesiącach 2018 roku wyniosła 6,5 mld zł i była wyższa od wolumenu
  sprzedaży w analogicznym okresie roku ubiegłego (wzrost sprzedaży o 21, 5%). Największy udział w sprzedaży miał wykup
  wierzytelności leasingowych o raz kredyty detaliczne (łącznie 5 6,0 % udziału w całkowitej sprzedaży kredytowej). Sprzedaż
  kredytów firmowych stanowiła 26,3% łącznej sprzedaży kredytowej Banku.
  W okresie pierwszych 9 miesięcy 2018 roku działalność Getin Noble Banku S.A. była ukierunkowan a na realizację założeń
  Planu trwałej poprawy rentowności, będącego programem postępowania naprawczego w rozumieniu art. 142 Prawa
  bankowego . W szczególności, Grupa koncentrowała się na działaniach, których celem jest poprawa efektywności
  biznesowej i rent owności Banku w horyzoncie długoterminowym – w tym kontynuacji procesu przebudowy obszaru
  bankowości detalicznej, optymalizacji struktury bilansu, zmniejszenia kosztu finansowania.
  Wśród głównych działań realizowanych w okresie pierwszych 9 miesięcy 2018 r oku należy wymienić:
   obniżanie kosztu depozytów względem rynku – Bank sukcesywnie dąży do obniżenia marży płaconej za pozyskanie
  nowych środków depozytowych; łączny koszt pozyskania depozytów klientowskich w okresie pierwszych 9 miesięcy
  2018 roku był niż szy od poniesionego w analogicznym okresie 2017 roku o 10 punktów bazowych oraz niższy od
  poniesionego w całym 2017 roku o 8 punktów bazowych,
   transformację sieci obsługi klientów – kontynuowane są działania związane m.in. z optymalizacją działalności Bank u
  (procesu kredytowego, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej), dalszą poprawą jakości obsługi, rozwojem
  bankowości mobilnej i bankowości internetowej, transformacją sieci oddziałów Banku (otwierane są nowoczesne
  placówki, w tym w galeriach handlowych oraz zamykane nierentowne). W okresie pierwszych 9 miesięcy 2018 roku
  otwarto 11 nowoczesnych placówek, w tym 4 w galeriach handlowych w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i Kielcach.
  Systematycznie kontynuowana jest strategia poprawy wizerunku oddziałów sieci własn ej oraz poprawa procesów
  zarządzania infrastrukturą placówek. Bank poszerza także sieć wpłatomatów/ bankomatów w swoich oddziałach
  udostępniając możliwość skorzystania z nich coraz szerszej grupie Klientów. W drażany jest format oddziału
  z automatyczną obs ługą gotówkową, obecnie Bank posiada 11 lokalizacji tego typu w Polsce,
   intensyfikacj ę działań ukierunkowanych na zwiększenie podstawowych przychodów w kolejnych okresach. W ciągu
  roku Bank otwar ł ponad 170 tys. flagowych Kont Proste Zasady, które zgodnie z realizowaną strategią są
  podstawowym narzędziem budowania długotrwałej relacji z Klientami. Wzrósł również udział środków na rachunkach
  bieżących i kontach oszczędnościowych w depozytach ogółem ,
   kontynuację współpracy z Grupą =dea Getin Leasing w zakres ie sprzedaży kredytów samochodowych i wykupu
  wierzytelności leasingowych,
   rozwój działalności kredytowej w obszarze leasingu, kredytów detalicznych, a także kredytów dla firm i jednostek
  samorządu terytorialnego ; w segmencie oferty bankowości dla przedsię biorstw, deweloperów oraz jednostek
  samorządu terytorialnego w === kwartale br. wartość sprzedaży kredytów wyniosła ponad 0,5 mld zł osiągając wysoki,
  blisko 40% wzrost w ujęciu kwartalnym.


  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  109
  2. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakt erze,
  mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
  Czynniki wewnętrzne
   W dniu 23 lutego 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku podjęło uchwałę w sprawie
  wyłączenia prawa poboru akcji serii C emitowanych na podstawie uchwały Z arządu Banku dotyczącej podwyższenia
  kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej. W marcu dokonana została
  wpłata do Banku 190 mln zł na poczet podwyższeni a kapitału zakładowego – podwyższenie kapitału zakładowego Banku
  nastąpi ło w dniu 8 maja 2018 roku z chwilą wpisania do rejestru .
   W dniu 22 marca 2018 roku Zarząd Getin Noble Banku S.A. podjął uchwałę o rozpoczęciu działań zmierzających
  do przygotowania i przeprowadzenia procesu połączenia BP= Banku Polskich =nwestycj i S.A. z GNB S.A. w drodze
  przeniesienia całego majątku spółki przejmowanej (BP=) na spółkę przejmującą (GNB) zgodnie z art. 492 §1 pkt 1
  Kodeksu spółek handlowych. W dniu 9 maja 2018 roku zarządy b anków Getin Noble Bank S.A. oraz BP= Bank Polskiej
  Przedsi ębiorczości S.A . podpisały uzgodniony plan połączenia obu banków. W dniu 23 maja 2018 roku GNB S.A. złożył do
  Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zgodę na połączenia banków. W dniu 12 czerwca 2018 roku Bank powziął
  informację, że Komisja Nadzoru Finansow ego wydała zezwolenie na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
  1997 r oku Prawo bankowe na połączenie Banku jako banku przejmującego z BP= Bankiem Polskich =nwestycji S.A. jako
  bankiem przejmowanym. W dniu 15 czerwca 2018 roku odbyły się WZA b anków GNB S.A. i BP= S.A., na których
  akcjonariusze podjęli stosowne uchwały w sprawie połączenia obu banków. Połączenie obu banków nastąpiło z dniem
  1 sierpnia 2018 roku. Z dniem wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego GN B S.A.
  wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Banku BP= .
   W dniu 15 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GNB S.A. podjęło uchwałę w sprawie
  pokrycia straty GNB S.A. za rok 2017 oraz straty z lat ubiegłych – zgodnie z Uchwałą nr V==/1 5/06/2018 postanowiono
  o przeznaczeniu z kapitału zapasowego GNB S.A. kwoty 688,08 mln zł na pokrycie straty za 2017 rok w kwocie
  566,73 mln zł oraz straty z lat ubiegłych w kwocie 121,35 mln zł. Brak wpływu na łączny poziom funduszy własnych
  Banku .
   GNB S.A. jako właściciel 100% certyfikatów w Debtor NSF=Z nadzorował postępowanie przetargowe dot. zbycia portfela
  wierzytelności umiejscowionych w funduszu. Po przeprowadzonym due dilligance oraz dokonanej wycenie doszło
  do bardzo istotnego przeszacowania wa rtości certyfikatów zabezpieczonych na wierzytelnościach funduszu. W związku
  ze stwierdzoną utratą wartości inwestycji w Debtor F=ZAN, w wyniku pierwszych 9 miesięcy 2018 roku Bank ujął odpis
  akt ualizujący w kwocie 71,5 mln zł .
   W dniu 21 czerwca 2018 roku Bank zawarł za pośrednictwem domu maklerskiego Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o.
  z siedzibą w Warszawie warunkową umowę sprzedaży akcji imiennych domu maklerskiego Noble Securities S.A.
  z siedzibą w Warszawie na rzecz Pana dr. Leszka Czarneckiego. Warun kiem zawieszającym zawartym w Umowie jest
  uzyskanie przez Pana dr. Leszka Czarneckiego decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o braku sprzeciwu na nabycie akcji
  Noble Securities S.A. stanowiących 25,01% udziału w kapitale zakładowym Noble Securities S.A.
   W d niu 25 lipca 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku podjęło uchwały w sprawie
  podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D i E w trybie subskrypcji
  prywatnej na łączną kwotę 200 mln zł. Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia. W lipcu dokonano wpłaty do Banku
  kwoty 100 mln zł na poczet podwyższenia funduszy własnych Banku, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego


  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  110
  Banku na stąpiło w dniu 4 września br. – z chwilą wpisania do rejestru. W dniu 1 5 października br. dokonana została
  wpłata do Banku 100 mln zł na poczet podwyższenia kapitału akcyjnego – podwyższenie kapitału nastąpi po
  zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym.
   W związku z nie spełnianiem minimalnego wymaganego poziomu połączonego bufora kapitałowego, Bank jest w trakcie
  realizacji działań określonych w opracowanym i zatwierdzonym przez KNF Planie Ochrony Kapitału.
  Otoczenie regulacyjne
  MSSF 9 Instrumenty finansowe
  Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje Międzynarodowy Standard Sprawozda wczości Finansowej 9 Instrumenty Finansowe
  (MSSF 9), który zastępuje MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena .
  Nowy standard wprowadza przede wszystkim zmiany zasad klasyfikacj i i wyceny aktywów finansowych oraz model utraty
  wartości instrumentów finansowych oparty na koncepcji "straty oczekiwanej".
  Łączny wpływ wdrożenia MSSF 9 na kapitały własne Banku wyniósł -882,5 mln zł, z czego najistotniejszą pozycję stanowił
  wzrost wartości odpisów na aktywa finansowe 1 058,7 mln zł netto.
  Łączny wpływ wdr ożenia MSSF 9 na kapitał własny Grupy na dzień 1 stycznia 2018 roku wyniósł -884,8 mln zł, z czego
  najistotniejszą pozycję stanowił wzrost wartości odpisów na aktywa finansowe -1 057,1 mln zł netto.
  Inne zdarzenia
  Hednym z kluczowych celów strategicznych Banku jest obniżanie kosztu finansowania. W okresie pierwszych 9 miesięcy
  201 8 roku utrzymane zostało oprocentowani e nowo pozyskanych środków , natomiast koszt pozyskania całej bazy
  depozytowej uległ obniżeniu . W okresie pierwszych 9 miesięcy 201 8 roku sald o zobowiązań wobec klientów zmniejszyło się
  o 2,5 mld zł (tj. o 5,1 %), a koszt pozyskania nowych środków terminowych złotowych klientów det alicznych wyniósł
  w okresie pierwszych 9 miesięcy 2018 roku 1,8 9%.
  W dniu 31 lipca 2018 roku Komisja Nadzoru Finanso wego podjęła decyzję w sprawie zmiany identyfikacji Banku jako innej
  instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożeniu na niego bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym. KNF uchyliła
  w całości decyzję z dnia 4 października 2016 roku identyfikującą GN B S.A. jako instytucję o znaczeniu systemowym, co wiąże
  się ze zniesieniem od 31 lipca 2018 roku dodatkowego wymogu kapitałowego, jaki obowiązywał Bank z tego tytułu
  w wysokości 0,25 pp.
  3. Otrzymane nagrody i wyróżnienia
  W III kwartale 2018 roku Getin Bank po raz trzeci z rzędu został wyróżniony za jakość obsługi i znalazł się na podium
  w trzech kategoriach rankingu Przyjazny Bank Newsweeka. Bank zajął drugie miejsce w kategoriach „Banki w =nternecie”
  i „Bankowość mobilna” oraz trzecie miejsce w kategorii „Bank dla Kowalskiego”. W obszarze bankowości tradycyjnej, czyli
  w kategorii „Bank dla Kowalskiego” punktowane były przede wszystkim jakość usług oraz kompetencje i aktywność
  Pracowników. Podstawowymi kryteriami oceny usług internetowych i mobilnych były przyjazność procedur, funkcjonalność
  serwisów transakcyjnych oraz sprawność kanałów komunikacji z bankiem. W ramach badania do rankingu audytorzy przez
  kilka tygodni wizytowali oddziały kilkudziesięciu banków oraz testowali ich usługi on -line.
  W III kwart ale br. Getin Bank był wielokrotnie wyróżniany w rankingach produktowych. Konto Oszczędnościowe w promocji
  „Bonus za aktywność“ wielokrotnie zajmowało = miejsce w rankingach sporządzanych przez niezależną porównywarkę
  finansową Comperia.pl, a także serwis Bankier.pl. Ponadto, oferta zwyciężała w rankingach m.in portali Money.pl,


  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  111
  Totalmoney.pl, a także zestawieniach dzienników „Rzeczpospolita” i „Puls Biznesu”.
  Ponadto, oferta specjalna „Na nowe środki” Getin Banku zwyciężyła w sierpniowym zestawieniu najlep szych kont
  oszczędnościowych do 50 tys. zł, sporządzonym przez eksperta „Pulsu Biznesu”. Getin Bank został również wyróżniony
  w rankingu portalu Money.pl - oferta Konta Proste Zasady zajęła === miejsce w zestawieniu najlepszych kont dla młodych.
  Pożyczka gotówkowa oferowana przez Getin Bank została wyróżniona w dwóch kategoriach lipcowego zestawienia
  kredytów gotówkowych opracowanego przez dziennik „Rzeczpospolita”. Oferta zwyciężyła w zestawieniu kredytów dla
  obecnych klientów Banku, a także zajęła == mie jsce w rankingu ofert dla nowych klientów.
  W lipcu i sierpniu Bank utrzymywał się na podium w zestawieniach najlepszych kredytów samochodowych. Oferta na zakup
  nowego auta zwyciężyła dwa razy z rzędu w zestawieniach Totalmoney.pl, a także w sierpniowym ra nkingu Money.pl.
  W czołówce zestawień znajdowała się także oferta na zakup auta używanego.
  4. Ocena wiarygodności finansowej – ratingi

  W dniu 10 października 2018 r oku agencja ratingowa Moody's =nvestors Service opublikowała informację w sprawie ratingu
  Ban ku. Agencja w komunikacie poinformowała o obniżeniu dotychczasowych poziomów ratingów Banku:
   Skorygowana ocena indywidualna (Adjusted Baseline Credit Assessment): z b2 do b3
   Ocena indywidualna (Baseline Credit Assessment - BCA): z b2 do b3
   Długookresowej o ceny ryzyka kontrahenta (LT Counterparty Risk Assessment): z Ba2(cr) do Ba3(cr)
   Długookresowego ratingu depozytów (LT Bank Deposits (Local & Foreign)): z Ba3 do B1
  Agencja poinformowała również o zmianie perspektywy długookresowego ratingu depozytów (LT Ba nk Deposits (Local &
  Foreign)) z negatywnej na pod obserwacją.
  Hednocześnie Agencja potwierdziła utrzymanie na dotychczasowym poziomie:
   Krótkoterminowej oceny ryzyka kontrahenta (ST Counterparty Risk Assessment): Not Prime (cr)
   Krótkoterminowego ratingu de pozytów (ST Bank Deposits (Local & Foreign)): Not Prime
  W dniu 14 listopada 2018 r oku agencja Fitch Ratings opublikowała informację w sprawie ratingu Banku. Agencja
  w komunikacie poinformowała o obniżeniu poziomu ratingów Banku:
   oceny długookresowej (Long -term Issuer Default Rating (IDR)) z B+ na B -
   oceny długookresowej w skali krajowej (National Long -Term Rating) z BB+(pol) na BB -(pol)
   oceny indywidualnej VR (Viability Rating) z b+ na b -.
  Hednocześnie Agencja potwierdziła utrzymanie na dotychczasowym pozio mie:
   Short -Term IDR: B
   Support Rating: 5
   Support Rating Floor: No Floor
  Agencja poinformowała również o utrzymaniu stabilnej perspektywy dla oceny długookresowej (Long -term Issuer Default
  Rating (=DR)) i oceny długookresowej w skali krajowej (National Long -Term Rating). W ocenie Agencji utrzymanie
  perspektywy oceny długookresowej odzwierciedla zrównoważony poziom ryzyk związanych z profilem kredytowym Banku.
  W dniu 22 listopada 2018 r. agencja Fitch Ratings opublikowała informację w sprawie ratingu Banku.
  Agencja w komunikacie poinformowała o umieszczeniu Banku na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym
  (tzw. Rating Watch Negative) dla:
   oceny długookresowej (Long -Term Issuer Default Rating (IDR)) na poziomie B -
   oceny długookresowej w skali krajowej (N ational Long -Term Rating) na poziomie BB -(pol)


  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  112
   oceny indywidualnej VR (Viability Rating) na poziomie b -
   oceny krótkookresowej (Short -Term Issuer Default Rating (IDR) na poziomie B
  Hednocześnie Agencja bez zmian pozostawiła Support Rating na poziomie „5” or az Support Rating Floor na poziomie
  „No Floor”.
  Umieszczenie ratingu Banku na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym stanowi odzwierciedlenie obaw Agencji
  w zakresie ryzyka dalszej obniżki dotychczasowych poziomów ocen.
  5. Czynniki, które w ocenie Em itenta będą miały wpływ na osiągnięte przez
  niego wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału ,
  w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka
  Działalność Banku koncentrować się będzie na realizacji celów i zadań określonych w Planie trwałej poprawy r entowności
  na lata 2017 -2021 oraz w Planie Ochrony Kapitału, którego główne założenia i działania opisano w nocie o współczynniku
  wypłacalności.
  Otoczenie regulacyjne
  Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu BFG
  Dodatkowe ryzyko związane jest z p otencjalnymi obciążeniami wynikającymi z ewentualnych dalszych problemów
  w sektorze bankowości spółdzielczej.
  Regulacje dotyczące banków posiadających portfele kredytów hipotecznych w walutach obcych
  Bank, posiadając nadal istotny portfel kredytów w waluta ch obcych , jest nara żony na potencjalne wprowadzenie
  ustawowych regulacji związanych z restrukturyzacją walutowych kredytów hipotecznych, co może negatywnie wpłynąć
  na sytuację finansową Banku .
  Wdrożenie europejskich regulacji dotyczących MREL ( minimum req uirement for own funds and eligible liabilities)
  Banki będą zobowiązane do utrzymywania od 2023 roku odpowiedniego poziomu instrumentów umożliwiających likwidację
  banków w taki sposób, by ich upadłość nie zagrażała systemowi finansowemu. MREL obejmuje fund usze własne oraz
  zobowiązania kwalifikowane, które będzie można zamienić na kapitał w przypadku uporządkowanej likwidacji banku,
  czyli resolution. Obecnie trwają prace nad prawnym uregulowaniem kwestii MREL. Konieczność wyemitowania przez banki
  istotnych wolumenów zobowiązań kwalifikowanych może wpłynąć niekorzystnie zarówno na pojedyncze instytucje
  finansowe, jak również na całość sektora.
  Rynek walutowy i finansowy
  Bank posiada istotny portfel kredytów walutowych i indeksowanych do waluty C:F i w związk u z tym jest wrażliwy
  na wahania kursu tej waluty. Potencjalne zmiany kursów walut w przyszłości mogą mieć niekorzystny wpływ
  na generowane przez Bank i Grupę wyniki finansowe oraz poziom adekwatności kapitałowej.
  Ewentualny spadek stóp procentowych może negatywnie wpływać na wyniki finansowe oraz poziom skłonności klientów
  do oszczędzania w bankach, na rzecz między innymi lokowania swoich oszczędności w funduszach inwestycyjnych
  zarządzanych przez TF=.
  W przypadku ewentualnych działań konkurencji w ram ach podwyższania oferowanego oprocentowania depozytów
  klientowskich, konieczność dostosowania polityki cenowej do działań konkurencyjnych banków wpłynie niekorzystnie
  na wyniki finansowe Banku i Grupy.


  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  113
  Korzystna sytuacja w gospodarce, w tym dobra sytuacja finansowa firm i dalsze zmniejszenie stopy bezrobocia, będą
  pozytywnie wpływać na jakość portfeli kredytowych.
  W okresie pierwszych 9 miesięcy 201 8 roku zaobserwowano wzrosty kursów podstawowych walut. Kurs EUR osiągnął
  na koniec września 201 8 roku poziom 4,2714 zł (wzrost w stosunku do końca 201 7 roku o 0, 1005 zł ), kurs CHF poziom
  3,7638 zł (wzrost w stosunku do końca 2017 roku o 0, 1966 zł), a kurs USD po ziom 3,6754 zł (wzrost w stosunku do końca
  2017 roku o 0, 1941 zł). Taka zmiana kursów walutowych miał a relatywnie istotny wpływ na poziom salda kredytów
  walutowych i indeksowanych do walu t obcych w przeliczeniu na PLN (wzrost w okresie pierwszych 9 miesięcy 2018 roku
  salda kredytów walutowych i indeksowanych do walut obcych w przeliczeniu na PLN o ok 0,5 ml d zł).
  Inne zdarzenia
  Bank rozpoczął działania w zakresie sprzedaż y pakietu akcji spółki zależnej Noble Securities S.A., która umożliwi ć powinna
  rozpoznanie utraty kontroli nad spółką i rozpoznanie z tego tytułu dodatniego wyniku finansowego.
  W dniu 25 li pca 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku podjęło uchwały w sprawie
  podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D i E w trybie subskrypcji prywatnej
  na łączną kwotę 200 mln zł. W dniu 4 wrześni a 2018 roku dokonano rejestracji pierwszych 100 mln zł z zaplanowanej kwoty
  200 mln zł podwyższenia kapitału akcyjnego. W dniu 15 października br. dokonana została wpłata do Banku kolejnych
  100 mln zł na poczet podwyższenia kapitału akcyjnego – podwyższen ie kapitału nastąpi po zarejestrowaniu w Krajowym
  Rejestrze Sądowym.
  Getin Noble Bank S.A. w dniu 1 sierpnia 2018 roku zawarł z =dea Bank S.A. umowę w sprawie współpracy przy analizie
  i pr zygotowaniu połączenia banków , będącą wyrazem wspólnej woli pracy b anków nad analizą zasadności potencjalnego
  połączenia. Heżeli wyni ki analiz wykażą, że p ołączenie jest zasadne, banki określą wstępne bazowe warunki połączenia oraz
  zasady współpracy przy p rzygotowywaniu i implementacji połączenia. Na podstawie u mowy banki zobowiązały się dok onać
  analiz korzyści i kosztów p ołączenia, w tym synergii kosztowych i sprzedażowych oraz potencjału sprzedażowego
  połączonych instytucji oraz podjąć takie czynności jak w szczególności uzgodnienie harmonogramu działań czy struktury
  pot encjalnego połączenia.
  W dniu 15 października 2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego w wyniku przeglądu adekwatności wielkości dodatkowego
  wymogu kapitałowego na pokrycie ryzyka związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw
  domowyc h podjęła decyzję o obniżeniu domiaru dla Getin Noble Bank S.A. z tego tytułu z dotychczas obowiązującego
  1,72 pp. na 1,29 pp. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego czyli obniżenie o 0,43 pp. (dla Tier 1 domiar
  wynosi 0,97 pp. a dla CET1 domiar wynosi 0,72 pp.).
  W dniu 27 września 2018 r oku Zarząd Narodowego Banku Polskiego podjął uchwałę w sprawie zwolnienia Getin Noble
  Banku S.A. z obowiązku utrzymywania 55% wymaganej rezerwy obowiązkowej. Powyższe zwolnienie obowiązywać będzie
  od dnia 1 stycz nia do 31 grudnia 2019 r oku . Podstawą prawną dla powyższej decyzji jest art. 39 ust. 3 ustawy z dnia
  29 sierpnia 1997 r oku o Narodowym Banku Polskim. Obecnie Bank również posiada decyzję o zwolnieniu z obowiązku
  utrzymywania 55% wymaganej rezerwy obowiązk owej za okres od dnia 31 stycznia do 31 grudnia 2018 r oku .
  W związku z publikacjami w mediach, które pojawiły się 13 listopada br., wokół sytuacji Banku powstał szum medialny,
  który wywołał niepewność wśród klientów i inwestorów Banku. W wyniku tego notowa nia akcji Banku uległy znacznej
  przecenie i fluktuacji oraz odnotowano wzmożone wypływy środków ulokowanych w Banku.  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  114
  Źródła zaistniałej sytuacji nie były związane z działalnością operacyjną Banku, lecz były uwarunkowane przez czynniki
  zewnętrzne niezależne od Banku. Bank na bieżąco realizuje zlecenia klientowskie, a wykonywane przez Bank operacje
  przebiegają sprawnie.

  6. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez
  osoby zarządzające i nadzoru jące Emitenta oraz zmiany, które miały
  miejsce w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego

  Zestawienie stanu posiadania akcji Getin Noble Banku S.A. przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej na dzień zatwierdzenia
  niniejszego skonsolidowanego raportu kwartalnego oraz zmiany, które miały miejsce w okresie od przekazania
  poprzedniego raportu śródrocznego przedstawiają się następująco:
  Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Banku
  Liczba akcji Banku na własnym rachunku na dzień przekazania raportu z a I półrocze 201 8
  Nabycie/ (zbycie) akcji w okresie sprawozdawczym
  Liczba akcji Banku na własnym rachunku na dzień przekazania raportu za III kwartał 201 8
  Leszek Czarnecki 1) 88 208 870 - 88 208 870
  Remigiusz Baliński 173 844 - 173 844
  Karol Karolkie wicz 25 579 - 25 579
  1) Zgodnie z najlepszą wiedzą Pana dr Leszka Czarneckiego, podmioty zależne od niego posiadają następujące akcje Banku: LC Corp B.V. –
  499 731 696 akcj i, Getin Holding S.A. – 66 771 592 akcje, pozostali – 1 052 641 akcji.

  W 2018 r oku sp ółka LC Corp B.V. zawarł a z Bankiem umow y na mocy, których objęła 69 597 068 akcji serii C oraz 36 630 037
  akcji serii D i 36 630 037 akcji niezarejestrowanej serii E .

  7. Pozostałe informacje

  7.1. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej
  publikowanych prognoz wyników na dany rok
  Getin Noble Bank S.A. nie publikował prognoz wyników na 201 8 rok.
  7.2. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną
  transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli są one istotne i zostały zawarte
  na i nnych warunkach niż rynkowe
  W ciągu pierwszych 9 miesięcy 201 8 roku nie wystąpiły transakcje z podmiotami powiązanymi zawarte przez Emitenta lub
  jednostkę od niego zależną, które są istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.
  7.3. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów
  trwałych
  W ciągu pierwszych 9 miesięcy 201 8 roku w Grupie nie wystąpiły istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych
  aktywów trwałych. Na dzień 30 września 201 8 roku nie występowały istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu
  rzeczowych aktywów trwałych.


  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  115
  7.4. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów
  finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych
  i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu tak ich odpisów
  Wysokość odpisów aktualizujących wartość aktywów według stanu na dzień 3 0 września 201 8 roku została zaprezentowana
  w poniższej tabeli:

  30.0 9.2018 (niebadane) 31.12. 2017 tys. zł tys. zł
  Należności od banków i instytucji finansowych 1 547 162
  Kredyty i pożyczki udzielone klientom 4 680 124 3 196 094
  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 291 342 291 342
  Instrumenty finansowe 84 272 41 229
  Wartości niematerialne 63 507 69 750
  Rzeczowe aktywa trwałe 10 249 11 201
  Aktywa trwałe prz eznaczone do sprzedaży 233 766 159 787
  Inne aktywa finansowe 103 929 73 745
  Inne aktywa 37 629 31 460
  Razem odpisy aktualizujące wartość aktywów 5 506 365 3 874 770

  W ciągu pierwszych 9 miesięcy 201 8 roku Grupa dokonała odwró cenia odpisów aktualizując ych z tytułu u traty wartości
  innych aktywów w wysokości 759 tys. zł.
  7.5. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia
  działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów
  i zobowiązań finansowych
  W ciągu pierwszych 9 mie sięcy 2018 roku nie wystąpiły istotne zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia
  działalności, które miałyby istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki,
  niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania zostały ujęte w wartości godziwej czy skorygowanej cenie nabycia (koszcie
  zamortyzowanym).
  7.6. Informacje o toczących się postępowaniach sądowych dotyczących
  zobowiązań lub wierzytelności Emitenta oraz istotnych rozliczeniach z tytułu
  spraw sądowych
  W Grupie Getin Noble Bank S.A. nie występuje żadne pojedyncze postępowanie dotyczące zobowiązań lub wierzytelności
  Emitenta lub jednostki od niego zależnej, którego wartość stanowi , co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.
  7.7. Informacje o udzieleniu poręczeń kr edytu lub pożyczki lub udzieleniu
  gwarancji o wartości, co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta
  W ciągu pierwszych 9 miesięcy 201 8 roku Emitent lub jednostki od niego zależne nie udzielały poręczeń kredytu lub
  pożyczki ani nie udzielały gwarancji – łąc znie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, których łączna
  wartość stanowi równowartość , co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  116
  7.8. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych
  postanowień umowy kredytu lub pożyczki w odniesieniu, do których nie
  podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego
  W ciągu pierwszych 9 miesięcy 201 8 roku w Grupie Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. nie wystąpiła sytuacja niespłacenia
  kredytu lub pożyczki lub naru szenia istotnych postanow ień umowy kredytu lub pożyczki w odniesieniu , do których nie
  podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.
  7.9. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej –
  informacje o zmianie sposobu ( metody) jej ustalania
  W ciągu pierwszych 9 miesięcy 201 8 roku w Grupie Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. nie wystąpiły zmiany w zakresie
  zasad wyceny instrumentów finansowych.
  7.10. Informacje dotyczące zmian w klasyfikacji aktywów finansowych
  w wyniku zmiany c elu lub wykorzystania tych aktywów
  W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2018 roku w Grupie Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. nie wystąpiło przekwalifikowanie
  aktywów pomiędzy poszczególnymi kategoriami.
  7.11. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego
  sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian
  oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań
  przez Emitenta
  Spółki Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. regulują zaciągnięte zobowiązania w t erminie. Nie zidentyfikowano
  istotnych zmian oceny możliwości realizacji zobowiązań przez spółki.
  GRUPA KAPITAŁOWA GETIN NOBLE BANK S.A.
  Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta
  za okres 9 miesięcy zakończony dnia 3 0 września 201 8 roku
  (dane w tys. zł)

  117

  Podpisy Członków Zarządu Getin Noble Banku S.A.:

  __________________ __________________
  Artur Klimczak Karol Karolkiewicz
  Prezes Zarząd u Członek Zarządu
  __________________ __________________
  Maciej Kleczkiewicz Marcin Kuksinowicz
  Członek Zarządu Członek Zarządu
  __________________ __________________
  Tomasz Misiak Marcin Romanowski
  Człone k Zarządu Członek Zarządu

  Warszawa , 26 listopada 2018 roku  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Getin Noble Bank SA
ISIN:PLGETBK00012
NIP:1080004850
EKD: 65.12 działalność bankowa
Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa
Telefon:+48 22 5415158
www:www.getinbank.pl
Kalendarium raportów
2019-04-26Raport roczny
2019-05-31Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-04-26Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
Komentarze o spółce GETIN NOBLE BANK
2019-03-24 04-03-44
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649