Raport.

GETIN NOBLE BANK SA (73/2018) REJESTRACJA POŁĄCZENIA GETIN NOBLE BANK S.A. Z BPI BANKIEM POLSKICH INWESTYCJI S.A.

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna (dalej: "Bank", "Emitent") informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 1 sierpnia 2018 r. wpisu połączenia Banku ze spółką zależną BPI Bankiem Polskich Inwestycji S.A. ("Bank BPI") w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Banku BPI na Emitenta (połączenie przez przejęcie) bez podwyższania kapitału zakładowego.
Połączenie zostało dokonane na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym i przyjętym w dniu 9 maja 2018 roku przez Zarządy obu łączących się spółek.
Przeprowadzenie połączenia w trybie uproszczonym (tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej) było możliwe z uwagi na to, że Emitent posiadał 100% udziałów w Banku BPI.
Z dniem wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Emitent wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Banku BPI. W wyniku połączenia Bank BPI został wykreślony z rejestru przedsiębiorców.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. Bank wskazuje, że przeprowadzenie procesu połączenia Emitenta z Bankiem BPI było jednym z zobowiązań zawartych w Planie ochrony kapitału.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Getin Noble Bank SA
ISIN:PLGETBK00012
NIP:1080004850
EKD: 65.12 działalność bankowa
Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa
Telefon:+48 22 5415158
www:www.getinbank.pl
Kalendarium raportów
2021-09-10Raport półroczny
2021-11-10Raport za III kwartał
2021-09-10Raport półroczny
2021-11-10Raport za III kwartał
Komentarze o spółce GETIN NOBLE BANK
2021-08-04 21-08-08
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor