Raport.

GETIN HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 dane dotycz?ce skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wynik z tytu?u odsetek - dzia?alno?? kontynuowana 745 265 601 772 175 085 137 743 Wynik z tytu?u prowizji i op?at - dzia?alno?? kontynuowana 349 079 317 971 82 009 72 782 Wynik z dzia?alno?ci operacyjnej - dzia?alno?? kontynuowana 352 833 408 526 82 891 93 510 Zysk brutto - dzia?alno?? kontynuowana 365 347 395 054 85 831 90 426 Zysk netto - dzia?alno?? kontynuowana 257 895 373 597 60 587 85 515 Zysk netto - dzia?alno?? zaniechana - 39 090 - 8 948 Zysk netto og??em 257 895 412 687 60 587 94 462 Zysk netto przypadaj?cy na akcjonariuszy jednostki dominuj?cej 157 630 237 959 37 032 54 468 - z dzia?alno?ci kontynuowanej 157 630 216 207 37 032 49 489 - z dzia?alno?ci zaniechanej - 21 752 - 4 979 Zysk netto przypadaj?cy na udzia?y niekontroluj?ce 100 265 174 728 23 555 39 995 - z dzia?alno?ci kontynuowanej 100 265 157 390 23 555 36 026 - z dzia?alno?ci zaniechanej - 17 338 - 3 969 Zysk na akcj? przypadaj?cy na akcjonariuszy jednostki dominuj?cej -podstawowy (w z?/ EURO na jedn? akcj?) 0,21 0,33 0,05 0,08 Zysk na akcj? przypadaj?cy na akcjonariuszy jednostki dominuj?cej -rozwodniony (w z?/ EURO na jedn? akcj?) 0,21 0,33 0,05 0,08 ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 101 605 (303 366) 23 870 (69 439) ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej (28 340) 447 901 (6 658) 102 523 ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej (23 406) (254 172) (5 499) (58 179) Zwi?kszenie (zmniejszenie) netto stanu ?rodk?w pieni??nych i ich ekwiwalent?w 49 859 (109 637) 11 713 (25 095) 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2017 31.12.2016 Aktywa og??em 27 562 314 25 845 343 6 396 304 5 842 076 Zobowi?zania og??em 24 054 075 22 609 704 5 582 158 5 110 693 Zobowi?zania wobec klient?w 19 409 155 17 709 859 4 504 225 4 003 133 Kapita? w?asny og??em 3 508 239 3 235 639 814 147 731 383 Kapita? w?asny przypadaj?cy akcjonariuszom jednostki dominuj?cej 2 233 874 2 073 458 518 408 468 684 Udzia?y niekontroluj?ce 1 274 365 1 162 181 295 738 262 699 Kapita? zak?adowy 759 069 731 289 176 155 165 300 Liczba akcji 759 069 368 731 289 368 759 069 368 731 289 368 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- ------------------------------ --------------------------- --------------------------- dane dotycz?ce jednostkowego sprawozdania finansowego 3 kwarta?y 2017 3 kwarta?y 2016 3 kwarta?y 2017 3 kwarta?y 2016 Przychody og??em 31 692 73 088 7 445 16 730 Zysk (strata) brutto (5 024) 21 938 (1 180) 5 022 Zysk (strata) netto (3 418) 35 800 (803) 8 194 ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej (39 362) (51 155) (9 247) (11 709) ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej (20 615) 100 334 (4 843) 22 966 ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej 47 540 (60 547) 11 169 (13 859) Zwi?kszenie (zmniejszenie) netto stanu ?rodk?w pieni??nych i ich ekwiwalent?w (12 437) (11 368) (2 922) (2 602) Zysk (strata) na jedn? akcj? (w z? / EUR) - 0,05 - 0,01 Rozwodniony zysk (strata) na jedn? akcj? (w z? / EUR) - 0,05 - 0,01 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2017 31.12.2016 Aktywa og??em 2 137 952 2 138 781 496 148 483 450 Zobowi?zania d?ugoterminowe 215 667 212 677 50 049 48 073

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  GRUPA KAPITAŁOWA
  GETIN HOLDING S.A.
  SKORYGOWANY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 201 7 ROKU
  Wrocław , 5 marca 201 8 roku  Grupa Kapitałowa Getin Holding
  Skorygowany skonsolidowan y raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 3 0.09.20 17
  dane w tys. zł
  2/70
  1. Wybrane dane finansowe ................................ ................................ ................................ ..................... 3
  2. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Getin Holding .................... 5
  2.1. Inf ormacje ogólne ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 10
  2.2. Opis organizacji Grupy Getin Holding, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji ................................ .......... 11
  2.3. Graficzna struktura Grupy Getin Holding i za trudnienie na dzień 30.09.2017 ................................ ................................ .... 15
  2.4. Inf ormacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 16
  2.5 W yniki finansowe Grupy Getin Holding za 3 kwartały 2017 roku ................................ ................................ ........................ 23
  2.6 Przychody i koszty z tytułu odsetek ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 23
  2.7 Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat ................................ ................................ ................................ ............................ 24
  2.8 Inne przychody i koszty operacyjne ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 24
  2.9 Odpisy z tytułu utraty wartości i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe ................................ ................................ ......... 25
  2.10 Ogólne koszty administracyjne ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 26
  2.11 Podatek dochodowy ................................ ................................ ................................ ................................ .............................. 26
  2.12 Należności od klientów ................................ ................................ ................................ ................................ .......................... 27
  2.13 Należności z tytułu leasingu finansowego ................................ ................................ ................................ ............................ 28
  2.14 Zobowiązania wobec klientów ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 28
  2.15 Inf ormacje o rezerwach oraz o rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku ................................ ........................... 29
  2.16 Odpisy aktualizujące wartość aktywów ................................ ................................ ................................ ................................ . 29
  2.17 Zobowiązania warunkowe ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 29
  2.18 Składniki innych całkowitych dochodów ................................ ................................ ................................ ............................... 29
  2.19 W ynik na utracie kontroli w jednostkach zależnych ................................ ................................ ................................ ............. 30
  2.20 W spółczynnik kapitałowy ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 31
  2.21 W artość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych ................................ ................................ ................................ ........ 31
  2.22 Przychody i wyniki przypadające na poszczególne segmenty działalności ................................ ................................ ........ 37
  2.23 Inf ormacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych ............................ 42
  2.24 Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty ................................ ................................ ................................ ........... 42
  2.25 Zdarzenia następujące po dniu bilansowym ................................ ................................ ................................ ......................... 42
  3 Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A. ............................ 44
  3.1 Inf ormacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu sprawozdania ................................ ................................ .................. 48
  3.2 Przychody z dywidend ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 48
  3.3 Podatek dochodowy ................................ ................................ ................................ ................................ .............................. 49
  3.4 Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych ................................ ................................ ................................ ..... 49
  3.5 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży ................................ ................................ ................................ ........................... 50
  3.6 Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania ................................ ....................... 50
  3.7 Długoterminowe zobowiązania finansowe i pozostałe zobowiązania ................................ ................................ .................. 50
  3.8 Transakcje Getin Holding S.A. z podmiotami powiązanymi ................................ ................................ ................................ . 51
  3.9 Inf ormacje dodatkowe do rachunku przepływów pieniężnych ................................ ................................ ............................. 52
  3.10 Zdarzenia następujące po dniu bilansowym ................................ ................................ ................................ ......................... 52
  4 Sprawozdan ie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta ................................ ............................... 53
  4.1 Główne osiągnięcia oraz niepowodzenia Grupy Kapitałowej Getin Holding w III kwartale 2017 roku ............................... 53
  4.2 Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Getin Holding ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 62
  4.3 Opis istotnych c zynników ryzyka i zagrożeń dla rozwoju spółek Grupy ................................ ................................ .............. 62
  4.4 Sezonowość lub cykliczność w działalności Grupy w III kwartale 2017 ................................ ................................ .............. 63
  4.5 W skazanie skutków zmian w strukturze Grupy Kapitałowej ................................ ................................ ................................ 63
  4.6 Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych ........................... 65
  4.7 Inf ormacja na temat struktury własności znacznych pakietów akcji i jej zmian ................................ ................................ .. 65
  4.8 Zestawienie zmian w akcjach posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące ................................ ....................... 67
  4.9 W skazanie postępowań toczących się przed sądem ................................ ................................ ................................ ........... 67
  4.10 Inf ormacja o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotem powiązanym, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na warunkach innych n iż rynkowe ............. 67
  4.11 Inf ormacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji o wartości co najmniej 10% kapitałów własn ych Emitenta ................................ ................................ 68
  4.12 W skazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na wyniki osiągnięte przez Grupę Kapitałową w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału ................................ ................................ ................................ ....................... 68
  4.13 Inne inf ormacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz inf ormacje, które są istotne dla oceny możliwości realiza cji zobowiązań przez Emitenta 70


  Grupa Kapitałowa Getin Holding
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 3 0.09.20 17
  dane w tys. zł
  Wybrane dane finanso we
  3/70
  1. Wybrane dane finansowe
  dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego 01.01.2017 -
  30.09.2017
  01.01.2016 -
  30.09.2016
  01.01.2017 -
  30.09.2017
  01.01.2016 -
  30.09.2016
  (dane niebadane
  skorygowane)
  (dane niebadane ) (dane niebadane
  skorygowane)
  (dane niebadane )
  Wynik z tytułu odsetek - działalność kontynuowana 745 265 601 772 175 085 137 743
  Wynik z tytułu prowizji i opłat - działalność kontynuowana 349 079 317 971 82 009 72 782
  Wynik z działalności operacyjnej - działalność kontynuowana 352 833 408 526 82 891 93 510
  Zysk brutto - działalność kontynuowana 365 347 395 054 85 831 90 426
  Zysk netto - działalność kontynuowana 257 895 373 597 60 587 85 515
  Zysk netto - działalność zaniechana - 39 090 - 8 948
  Zysk netto ogółem 257 895 412 687 60 587 94 462
  Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 157 630 237 959 37 032 54 468
  - z działalności kontynuowanej 157 630 216 207 37 032 49 489 - z działalności zaniechanej - 21 752 - 4 979
  Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 100 265 174 728 23 555 39 995
  - z działalności kontynuowanej 100 265 157 390 23 555 36 026
  - z działalności zaniechanej - 17 338 - 3 969
  Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -
  podstawowy (w zł/ EURO na jedną akcję) 0,21 0,33 0,05 0,08
  Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -
  rozwodniony (w zł/ EURO na jedną akcję) 0,21 0,33 0,05 0,08
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 101 605 (303 366) 23 870 (69 439)
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (28 340) 447 901 (6 658) 102 523
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej (23 406) (254 172) (5 499) (58 179)
  Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich
  ekwiwalentów 49 859 (109 637) 11 713 (25 095)
  30.09.2017 31.12.2016 30.09.2017 31.12.2016
  (dane niebadane
  skorygowane)
  (dane niebadane
  skorygowane)
  Aktywa ogółem 27 562 314 25 845 343 6 396 304 5 842 076
  Zobowiązania ogółem 24 054 075 22 609 704 5 582 158 5 110 693
  Zobowiązania wobec klientów 19 409 155 17 709 859 4 504 225 4 003 133
  Kapitał własny ogółem 3 508 239 3 235 639 814 147 731 383
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 2 233 874 2 073 458 518 408 468 684
  Udziały niekontrolujące 1 274 365 1 162 181 295 738 262 699
  Kapitał zakładowy 759 069 731 289 176 155 165 300
  Liczba akcji 759 069 368 731 289 368 759 069 368 731 289 368
  01.01.2017 -
  30.09.2017
  01.01.2016 -
  30.09.2016
  01.01.2017 -
  30.09.2017
  01.01.2016 -
  30.09.2016
  Przychody ogółem 31 692 73 088 7 445 16 730
  Zysk (strata) brutto (5 024) 21 938 (1 180) 5 022
  Zysk (strata) netto (3 418) 35 800 (803) 8 194
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (39 362) (51 155) (9 247) (11 709)
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (20 615) 100 334 (4 843) 22 966
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej 47 540 (60 547) 11 169 (13 859)
  Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich
  ekwiwalentów (12 437) (11 368) (2 922) (2 602)
  Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) - 0,05 - 0,01
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) - 0,05 - 0,01
  30.09.2017 30.09.2017
  (dane niebadane) (dane niebadane)
  Aktywa ogółem 2 137 952 2 138 781 496 148 483 450
  Zobowiązania długoterminowe 215 667 212 677 50 049 48 073
  Zobowiązania krótkoterminowe 314 719 351 219 73 036 79 389
  Kapitał własny 1 607 566 1 574 885 373 063 355 987
  Kapitał podstawowy 759 069 731 289 176 155 165 300
  Liczba akcji 759 069 368 731 289 368 759 069 368 731 289 368
  w tys. zł w tys. EUR
  dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
  31.12.2016 31.12.2016
  (dane niebadane )


  Grupa Kapitałowa Getin Holding
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 3 0.09.20 17
  dane w tys. zł
  Wybrane dane finansowe
  4/70
  Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycj e skróconego skonsolidowanego
  i jednostkowego sprawozdania finansowego przeliczono na EURO wg następujących zasad:
  • Poszczególne pozycje aktywów i zobowiązań przeliczono według średnich kursów ogłoszonych
  przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 30.09. 2017 w wysokości 4,3091 zł oraz na
  dzień 31.12. 201 6 w wysokości 4,424 0 zł.
  • Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
  przeliczono według kursów stanowiących śr ednią arytmetyczną średnich kursów ustalonych
  przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca za okres y
  9 miesięcy zakończone dnia 30.09.2017 oraz 30.09 .2016 (odpowiednio 4,2566 zł oraz 4,3688 zł).


  Grupa Kapitałowa Getin Holding
  Skorygowany s konsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 3 0.09.20 17
  dane w tys. zł
  Śródroczne skrócone skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
  5/70
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na
  stronach od 10 do 43 stanowią jego integralną część
  2. Śródroczne s krócone skonsolido wane sprawozdanie finansowe Grupy Getin
  Holding
  01.07.2017-
  30.09.2017
  01.01.2017 -
  30.09.2017
  01.07.2016-
  30.09.2016
  01.01.2016 -
  30.09.2016
  Nota
  Przychody z tytułu odsetek 2.6 381 107 1 195 479 395 576 1 114 523
  Koszty z tytułu odsetek 2.6 (153 414) (450 214) (169 107) (512 751)
  Wynik z tytułu odsetek 227 693 745 265 226 469 601 772
  Przychody z tytułu prowizji i opłat 2.7 161 975 471 084 155 771 428 015
  Koszty z tytułu prowizji i opłat 2.7 (41 050) (122 005) (34 443) (110 044)
  Wynik z tytułu prowizji i opłat 120 925 349 079 121 328 317 971
  Przychody z tytułu dywidend 1 11 103 2 6 477
  Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej 7 520 (8 153) (13 938) (23 947)
  Wynik na pozostałych instrumentach finansowych (9 311) (6 118) (1 011) (10 335)
  Wynik z tytułu utraty kontroli w jednostkach zależnych 169 921 169 921 - 249 230
  Wynik z pozycji wymiany 22 089 35 495 9 016 27 141
  Inne przychody operacyjne 2.8 33 175 105 664 55 725 157 199
  Inne koszty operacyjne 2.8 (31 010) (97 065) (26 890) (107 186)
  Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 192 385 210 847 22 904 298 579
  Przychody operacyjne netto 541 003 1 305 191 370 701 1 218 322
  Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów , pożyczek ,
  należności leasingowych 2.9 (119 562) (303 983) (71 383) (192 216)
  Ogólne koszty administracyjne 2.10 (213 499) (648 375) (204 197) (617 580)
  Wynik z działalności operacyjnej 207 942 352 833 95 121 408 526
  Udział w zyskach (stratach ) jednostek konsolidowanych metodą praw własności (9 519) 12 514 972 (13 472)
  Zysk (strata) brutto 198 423 365 347 96 093 395 054
  Podatek dochodowy 2.11 (59 785) (107 452) (32 893) (21 457)
  Zysk (strata ) netto z działalności kontynuowanej 138 638 257 895 63 200 373 597
  Zysk (strata ) netto z działalności zaniechanej - - (4 591) 39 090
  Zysk (strata) netto 138 638 257 895 58 609 412 687
  Przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 90 991 157 630 36 624 237 959
  - z działalności kontynuowanej 90 991 157 630 39 191 216 207
  - z działalności zaniechanej - - (2 567) 21 752
  Przypisany udziałowcom niekontrolującym 47 647 100 265 21 985 174 728
  - z działalności kontynuowanej 47 647 100 265 24 009 157 390
  - z działalności zaniechanej - - (2 024) 17 338
  ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  (dane niebadane ) (dane niebadane skorygowane) 01.07.2017-
  30.09.2017
  01.01.2017 -
  30.09.2017
  01.07.2016-
  30.09.2016
  01.01.2016 -
  30.09.2016
  Zysk netto za okres przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej
  (w tys . zł) 90 991 157 630 36 624 237 959 Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia
  podstawowego zysku na jedną akcję 738 536 325 733 731 566 731 289 368 717 850 712
  Zysk podstawowy na akcję ( w zł ) 0,12 0,21 0,05 0,33
  Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia
  rozwodnionego zysku na jedną akcję 738 536 325 733 731 566 731 289 368 717 850 712
  Zysk rozwodniony na akcję (w zł ) 0,12 0,21 0,05 0,33
  (dane niebadane)
  Zysk na akcję
  (dane niebadane skorygowane)


  Grupa Kapitałowa Getin Holding
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 3 0.09.20 17
  dane w tys. zł
  Śródroczne skrócone skorygowane skonsolidowane sprawozdan ie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
  6/70
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na
  stronach od 10 do 43 stanowią je go integralną część
  Składniki innych całkowitych dochodów, tj. różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych,
  wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży , e fekt rachunkowości zabezpieczeń
  przepływów pi eniężnych mogą zostać przeniesione w przyszłości do rachunku zysków i strat . 01.07.2017-
  30.09.2017
  01.01.2017 -
  30.09.2017
  01.07.2016-
  30.09.2016
  01.01.2016 -
  30.09.2016
  Zysk/ (strata) za okres 138 638 257 895 58 609 412 687
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (3 926) (51 114) (12 366) 15 820
  Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 16 245 49 009 6 264 (34 228)
  Efekt rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych 1 138 4 919 (1 155) (3 002)
  Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów 2.11 (3 297) (10 611) (967) 7 079
  Inne całkowite dochody netto 2.18 10 160 (7 797) (8 224) (14 331)
  Całkowite dochody za okres 148 798 250 098 50 385 398 356
  Przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej 95 655 133 256 28 789 226 990
  - z działalności kontynuowanej 95 655 133 256 31 356 205 238
  - z działalności zaniechanej - - (2 567) 21 752
  Przypadające na udziały niekontrolujące 53 143 116 842 21 596 171 366
  - z działalności kontynuowanej 53 143 116 842 23 620 154 028
  - z działalności zaniechanej - - (2 024) 17 338
  (dane niebadane skorygowane) (dane niebadane)
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW


  Grupa Kapitałowa Getin Holding
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 3 0.09.20 17
  dane w tys. zł
  Śródroczne skrócone skorygowane skonsolidowane sprawozdan ie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
  7/70
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na
  stronach od 10 do 43 stanowią je go integralną część
  30.09.2017 31.12.2016
  Nota (dane niebadane
  skorygowane)
  AKTYWA
  Kasa, środki w Banku Centralnym 550 097 568 381
  Należności od banków i instytucji finansowych 421 497 536 205
  Pochodne instrumenty finansowe 102 305 81 152
  Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy 136 390 136 390
  Należności od klientów 2.12 17 056 937 11 579 056
  Należności z tytułu leasingu finansowego 2.13 1 345 545 5 082 055
  Pozostałe pożyczki i należności 611 057 649 094
  Instrumenty finansowe, w tym: 4 247 654 3 966 864
  Dostępne do sprzedaży 4 222 268 3 905 140
  Utrzymywane do terminu wymagalności 25 386 61 724
  Inwestycje w jednostki stowarzyszone 390 282 399 420
  W artości niematerialne 804 441 798 534
  Rzeczowe aktywa trwałe 206 794 241 127
  Nieruchomości inwestycyjne 73 426 91 584
  Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 6 290 9 819
  Aktywa z tytułu podatku dochodowego 425 043 654 674
  1. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 4 148 2 732
  2. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2.15 420 895 651 942
  Inne aktywa 1 184 556 1 050 988
  AKTYWA OGÓŁEM 27 562 314 25 845 343
  Z OBOWIĄZ ANIA I KAPITAŁ WŁASNY
  Z obowiązania
  Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych 1 015 519 994 485
  Pochodne instrumenty finansowe 15 458 77 349
  Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy 1 912 067 2 126 240
  Zobowiązania wobec klientów 2.14 19 409 155 17 709 859
  Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 927 294 956 777
  Pozostałe zobowiązania wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 59 550 60 103
  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 2 898 17 074
  Pozostałe zobowiązania 696 408 653 593
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2.15 1 040 2 004
  Pozostałe rezerwy 2.15 14 686 12 220
  Z OBOWIĄZ ANIA OGÓŁEM 24 054 075 22 609 704
  Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 2 233 874 2 073 458
  Kapitał zakładowy 759 069 731 289
  Zysk (strata) netto 157 630 259 036
  Pozostałe kapitały 1 317 175 1 083 133
  Udziały niekontrolujące 1 274 365 1 162 181
  Kapitał własny ogółem 3 508 239 3 235 639
  SUMA Z OBOWIĄZ AŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 27 562 314 25 845 343
  ŚRÓDROCZ NY SKONSOLIDOWANY BILANS


  Grupa Kapitałowa Getin Holding
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 3 0.09.20 17
  dane w tys. zł
  Śródroczne skrócone skorygowane skonsolidowane sprawozdan ie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
  8/70
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 43 stanowią je go integralną część
  ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZM IAN W KAPITALE WŁASNYM
  za ok r e s 9 m ie s ię cy zak ończony dnia 30.09.2017 (dane nie badane s k or ygow ane )
  Kapitał
  zak ładow y
  Kapitał
  zapas ow y i
  zys k i
  zatr zym ane
  Kapitał z
  ak tualizacji
  w yce ny
  Ak cje
  w łas ne
  Różnice
  k ur s ow e
  Św iadcze nia
  w for m ie
  ak cji –
  s k ładnik
  k apitałow y
  Pozos tałe
  k apitały
  r e ze r w ow e
  Zys k (s tr ata)
  ne tto
  Kapitał w łas ny
  pr zypis any
  ak cjonar ius zom
  je dnos tk i
  dom inujące j
  Udziały
  nie k ontr olujące
  Kapitał
  w łas ny
  ogółe m
  Na 01.01.2017 731 289 1 452 681 (247 900) - (325 488) 25 239 178 601 259 036 2 073 458 1 162 181 3 235 639
  Całk ow ite dochody za ok r e s - - 26 709 - (51 083) - - 157 630 133 256 116 842 250 098
  Przeniesienie zysku poprzedniego okresu na zyski zatrzymane - 259 036 - - - - - (259 036) - - -
  Emisja akcji 27 780 2 222 - - - - - - 30 002 - 30 002
  Koszty emisji akcji - (934) - - - - - - (934) - (934)
  Dyw idendy w ypłacone - - - - - - - - - (3 065) (3 065)
  Pozostałe - (1 908) - - - - - - (1 908) (1 593) (3 501)
  Tr ans ak cje z ak cjonar ius zam i - 258 416 - - - - - (259 036) 27 160 (4 658) 22 502
  Stan na 30.09.2017 759 069 1 711 097 (221 191) - (376 571) 25 239 178 601 157 630 2 233 874 1 274 365 3 508 239
  Pozos tałe k apitały ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZM IAN W KAPITALE WŁASNYM
  za ok r e s 9 m ie s ię cy zak ończony dnia 30.09.2016 (dane nie badane )
  Kapitał
  zak ładow y
  Kapitał
  zapas ow y i
  zys k i
  zatr zym ane
  Kapitał z
  ak tualizacji
  w yce ny
  Ak cje
  w łas ne
  Różnice
  k ur s ow e
  Św iadcze nia
  w for m ie
  ak cji –
  s k ładnik
  k apitałow y
  Pozos tałe
  k apitały
  r e ze r w ow e
  Zys k (s tr ata)
  ne tto
  Kapitał w łas ny
  pr zypis any
  ak cjonar ius zom
  je dnos tk i
  dom inujące j
  Udziały
  nie k ontr olujące
  Kapitał
  w łas ny
  ogółe m
  Na 01.01.2016 731 289 1 381 669 (213 374) (80 290) (381 900) 25 239 188 041 126 834 1 777 508 939 722 2 717 230
  Całk ow ite dochody za ok r e s - - (26 807) - 15 838 - - 237 959 226 990 171 366 398 356
  Przeniesienie zysku poprzedniego okresu na zyski zatrzymane 126 834 (126 834) - -
  Dyw idendy w ypłacone - (4 699) (4 699)
  Sprzedaż skupionych akcji w łasnych (54 890) 80 290 25 400 25 400
  Pozostałe (1 824) 43 (1 781) (1 652) (3 433)
  Tr ans ak cje z ak cjonar ius zam i - 70 120 - 80 290 43 - - (126 834) 23 619 (6 351) 17 268
  Stan na 30.09.2016 731 289 1 451 789 (240 181) - (366 019) 25 239 188 041 237 959 2 028 117 1 104 737 3 132 854
  Pozos tałe k apitały


  Grupa Kapitałowa Getin Holding
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 3 0.09.20 17
  dane w tys. zł
  Śródroczne skrócone skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
  9/70
  Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na
  stronach od 10 do 43 stanowią je go integralną część
  ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  Zysk (strata) netto 257 895 412 687
  Korekty razem: (156 290) (716 053)
  Amortyzacja 46 250 41 025
  Udział w zyskach (stratach ) jednostek wycenianych metodą praw własności (12 514) 13 472
  (Zyski )/straty z tytułu różnic kursowych (11 145) (4 033)
  (Zysk ) strata z działalności inwestycyjnej (157 229) 19 582
  Odsetki i dywidendy (24 491) (8 459)
  Zmiana stanu należności od banków 115 671 53 377
  Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (aktywo ) (17 264) 640
  Zmiana stanu należności od klientów (1 783 576) (1 856 406)
  Zmiana stanu należności z tytułu leasingu finansowego (660 916) (140 609)
  Zmiana stanu pozostałych pożyczek i należności 91 708 90 225
  Zmiana stanu papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży (282 172) (170 043)
  Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 66 544 (72 196)
  Zmiana stanu innych aktywów 363 094 (447 650)
  Zmiana stanu zobowiązań wobec innych banków i instytucji finansowych 423 239 128 949
  Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (zobowiązanie ) oraz
  zobowiązań finansowych wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy
  (281 424) 276 924
  Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 1 858 938 1 591 759
  Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (1 478) (183 245)
  Zmiana stanu rezerw oraz rezerw z tytułu odroczonego podatku odroczonego 3 179 (924)
  Zmiana stanu pozostałych zobowiązań 122 107 (74 742)
  Pozostałe korekty 5 180 14 712
  Zapłacony podatek dochodowy (71 522) (83 362)
  Bieżący podatek dochodowy 51 531 94 951
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 101 605 (303 366)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  Wpływy z działalności inwestycyjnej 115 510 629 087
  Zbycie jednostki zależnej - 463 709
  Zbycie udziału w jednostkach wycenianych metodą praw własności 25 922 101 476
  Zbycie inwestycyjnych papierów wartościowych 4 020 -
  Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 16 889 15 477
  Odsetki otrzymane 53 453 48 425
  Inne wpływy inwestycyjne 15 226 -
  Wydatki z działalności inwestycyjnej (143 850) (181 186)
  Nabycie jednostki zależnej , po potrąceniu nabytych środków pieniężnych (6 327) -
  Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych - (3 277)
  Nabycie inwestycyjnych papierów wartościowych - (88 153)
  Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (136 465) (88 390)
  Odsetki zapłacone - (1 366)
  Inne wydatki inwestycyjne (1 058) -
  Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (28 340) 447 901
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  Wpływy z tytułu emisji akcji 29 068 -
  Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - 50 517
  Wykup wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych (10 000) (279 355)
  Dywidendy wypłacone udziałowcom niekontrolującym (3 064) (4 699)
  Odsetki zapłacone (39 410) (39 806)
  Inne wpływy /wypływy finansowe - 19 171
  Środki pieniężne netto z wykorzystane w działalności finansowej (23 406) (254 172)
  Zwiększenie (zmniejszenie ) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 49 859 (109 637)
  Różnice kursowe netto (54 797) 1 085
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 1 024 424 1 435 891
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 1 019 486 1 327 339
  w tym o ograniczonej możliwości dysponowania - -
  01.01.2017 -
  30.09.2017
  (dane niebadane
  skorygowane)
  01.01.2016 -
  30.09.2016
  (dane niebadane )


  Grupa Kapitałowa Getin Holding
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 3 0.09.20 17
  dane w tys. zł
  Śródroczne skrócone skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
  10 /70
  2.1. Informacje ogólne
  Getin Holding S.A.
  ul. Gwiaździsta 66
  53-413 Wrocław
  NIP 895 -16 -94 -236
  REGON 932117232
  KRS 0000004335
  Grupa Kapit ałowa Getin Holding (zwana dalej „Grupą Kapitałową Getin Holding”, „Grupą Getin
  Holding” lub „Grupą Kapitałową”) składa się ze spółki dominującej Getin Holding S.A. (zwanej dalej
  "Getin Holding" , „Spółką” lub „Emitentem”) i jej spółek zależnych.
  Przeważają cym rodzajem działalności Spółki jest prowadzenie inwestycji kapitałowych na rynkach
  krajowych i zagranicznych. Spółka pełni rolę spółk i holdingowej Grupy Kapitałowej, a spółk i Grupy
  Kapitałowej prowadz ą działalnoś ć w zakresie :
  - usług bankow ych ,
  - usług l easingow ych ,
  - usług finansowych .
  Podmiotem dominującym całej Grupy Getin Ho lding jest dr Leszek Czarnecki.


  Grupa Kapitałowa Getin Holding
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 3 0.09.20 17
  dane w tys. zł
  Śródroczne skrócone skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
  11 /70
  2.2. Opis organizacji Grupy Getin Holding , ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji
  Śródrocznym s konsolidowanym skróconym sprawozdaniem finans owym za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2017 objęty został Getin Holding oraz
  następujące spółki Grupy Getin Holding:
  Je dnostki za le żne konsolidow a ne me todą pe łną :
  30.09.2017 31.12.2016
  Idea Bank S.A . z siedzibą w Warszaw ie usługi bankow e 54,43% 54,43% Getin Holding S.A . posiada 54,43% akcji
  Idea Money S.A . z siedzibą w Warszaw ie pośrednictw o w zakresie usług f inansow ych i ubezpieczeniow ych,
  usługi f aktoringow e 54,43% 54,43% Idea Bank S.A . (Polska) posiada 100% akcji
  Idea Investment S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (daw niej Getin International S.a.r.l.) działalność holdingow a dla jednostek zagranicznych Grupy 54,43% 54,43% Idea Money S.A . posiada 100% udziałów spółki
  Property Solutions Fundusz Inw estycyjny Zamknięty A ktyw ów Niepublicznych z siedzibą
  w Warszaw ie działalność f unduszy 54,43% 54,43% Idea Bank S.A . (Polska) posiada 79,5% jednostek uczestnictw a; LC Corp Sky
  Tow er Sp. z o.o. 20,5%
  Development System sp. z o.o. z siedzibą w e Wrocław iu kupno i sprzedaż nieruchomości 54,43% 54,43% Property Solutions FIZA N posiada 100% udziałów
  Tax Care S.A . z siedzibą w Warszaw ie usługi rachunkow o - księgow e, doradztw o podatkow e 54,43% 54,43% Idea Money S.A . (Polska) posiada 100% akcji
  Fundacja Tax Care, Inicjatyw a Wspierania Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszaw ie działalność f undacji 54,43% 54,43% Tax Care S.A . posiada 100% udziałów
  Banf i Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw ie usługi księgow e i kadrow e 54,43% 54,43% Tax Care S.A . posiada 100% udziałów
  Idea Leasing S.A . z siedzibą w e Wrocław iu leasing nd 54,43%
  w dniu 28.09.2017 Idea Bank S.A . Polska sprzedał 25,01% akcji i w w yniku
  transakcji utracił kontrolę nad spółką Idea Leasing S.A . Na dzień 30.09.2017 jest
  ona spółką stow arzyszoną Grupy Idea Banku
  Idea Fleet S.A . z siedzibą w e Wrocław iu leasing, pozostała f inansow a działalność usługow a 54,43% 54,43% Idea SPV sp. z o.o. posiada 99,99% akcji; Idea Bank (Polska) posiada 0,01%
  akcji
  Idea SPV sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw ie pozostała działalność f inansow a 54,43% 54,43% Idea Bank S.A . (Polska) posiada 100% udziałów
  LC Corp Sky Tow er sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw ie działalność zw iązana z oprogramow aniem, zarządzanie
  nieruchomościami 54,43% 54,43% Idea Bank S.A . (Polska) posiada 100% udziałów
  MW Trade S.A . z siedzibą w e Wrocław iu usługi f inansow e 51,27% 51,27% Getin Holding S.A . posiada 51,27% akcji
  Getin Investment sp. z o.o. z siedzibą w e Wrocław iu usługi f inansow e 100,00% 100,00% Getin Holding S.A . posiada 100% udziałów
  Getin International S.A . z siedzibą w e Wrocław iu działalność holdingow a dla jednostek zagranicznych Grupy 100,00% 100,00% Getin Holding S.A . posiada 100% akcji
  Nazw a i s ie dziba Rodzaj działalnoś ci Efe k tyw ny udział w k apitale Infor m acje uzupe łniające


  Grupa Kapitałowa Getin Holding
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 3 0.09.20 17
  dane w tys. zł
  Śródroczne skrócone skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
  12 /70
  Je dnostki za le żne konsolidow a ne me todą pe łną :
  30.09.2017 31.12.2016
  Carcade sp . z o .o. z siedzibą w Kaliningradzie (Federacja Rosyjska ) leasing 100,00% 100,00% Getin Holding S .A. posiada 100 % udziałów
  Carcade Service sp . z o .o. z siedzibą w Krasnodarze (Federacja Rosyjska ) pozostałe usługi 100,00% 100,00% Centr Karaw to sp . z o .o. posiada 99,999 % udziałów , Carcade sp . z o .o. 0,001 %
  udziałów
  Centr Karaw to sp . z o .o. z siedzibą w Moskw ie (Federacja Rosyjska ) sprzedaż samochodów 100,00% 100,00% Carcade sp . z o .o. posiada 99% udziałów , Carcade Service sp . z o .o. 1%
  udziałów
  A ssets Service Finance sp . z o .o. z siedzibą w Moskw ie (Federacja Rosyjska ) usługi f inansow e 100,00% 100,00% Getin Holding S .A. posiada 100 % udziałów
  Idea Bank S .A. z siedzibą w e Lw ow ie (Ukraina ) usługi bankow e 99,59% 99,59% Getin Holding S.A . posiada 99,59% akcji
  Idea Leasing sp . z o .o. z siedzibą w e Lw ow ie (Ukraina ) leasing 100,00% 100,00% Gw arant Plus sp . z o .o. posiada 100 % udziałów
  Gw arant Plus sp . z o .o. z siedzibą w Kijow ie (Ukraina ) usługi f actoringow e , udzielania gw arancji i poręczeń oraz
  pośrednictw o f inansow e 100,00% 100,00% Getin International S .A. posiada 0,63%, 99,37% udziałów zostało skupionych
  przez Gw arant Plus
  Seret Invest sp . z o .o. z siedzibą w Kijow ie (Ukraina ) usługi f actoringow e , udzielania gw arancji i poręczeń oraz
  pośrednictw o f inansow e 100,00% nd Getin Holding S .A.posiada 0,02% udziałów , New Finance Service sp . z o .o.
  posiada 99,98 % udziałów New Finance Service sp . z o .o. z siedzibą w Kijow ie (Ukraina )
  (daw niej Spółka Finansow a Seret sp . z o .o.) usługi f aktoringow e 100,00% nd Geting Holding S .A. posiada 100 % udziałów
  Idea Bank S .A. z siedzibą w Mińsku (Białoruś ) usługi bankow e 100,00% 100,00% Getin Holding S.A . posiada 67,079% akcji, Carcade sp. z o.o. posiada 32,916%
  akcji,Getin International S.A . posiada 0,002% akcji
  Idea Finance sp . z o .o. z siedzibą w Mińsku (Białoruś ) pośrednictw o w zakresie usług f inansow ych 100,00% 100,00% Getin International S .A. posiada 95,1% udziałów , Idea Bank S .A. (Białoruś )
  posiada 4,9% udziałów
  Idea Broker sp . z o .o. z siedzibą w Mińsku (Białoruś ) pośrednictw o w sprzedaży ubezpieczeń 100,00% 100,00% Getin International S .A. posiada 95,1% udziałów , Idea Bank S .A. (Białoruś )
  posiada 4,9% udziałów
  Idea Bank S .A. z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia ) usługi bankow e 100,00% 100,00% Getin Holding S.A . posiada 99,999% akcji, Getin International S.A . posiada
  0,001% akcji
  Idea Finance IFN z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia ) leasing 100,00% 100,00% Idea Bank (Rumunia ) posiada 99,93% udziałów , Getin International S .A. 0,07%
  udziałów
  Idea Investment S .A. z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia ) pozostała działalność f inansow a 100,00% 100,00% Idea Bank (Rumunia ) posiada 99,996 % udziałów , Getin International S .A. 0,004 %
  udziałów
  Idea Leasing IFN S .A z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia ) leasing 100,00% 100,00% Idea Investment posiada 99,999 % udziałów ,Idea Bank (Rumunia ) posiada
  0,001 % udziałów
  Idea Broker de A sigurare SRL z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia ) pośrednictw o 100,00% 100,00% Idea Leasing IFN (Rumunia ) posiada 100 % udziałów
  Nazw a i s ie dziba Rodzaj działalnoś ci Efe k tyw ny udział w k apitale Infor m acje uzupe łniające 30.09.2017 31.12.2016
  Idea Box S.A . z siedzibą w Warszaw ie pozostałe usługi f inansow e 24,42% 17,94% Idea Bank (Polska) posiada 44,87% akcji spółki
  Open Finance S.A . z siedzibą w Warszaw ie pośrednictw o w zakresie usług f inansow ych 9,64% 8,01% Idea Money S.A . posiada 17,72% akcji spółki
  Idea Leasing S.A . z siedzibą w e Wrocław iu leasing 40,82% nd
  w dniu 28.09.2017 Idea Bank S.A . Polska sprzedał 25,01% akcji i w yniku
  transakcji utracił kontrolę nad spółką Idea Leasing S.A .. Na dzień 30.09.2017 jest
  ona spółką stow arzyszoną Grupy Idea Banku
  Idea 24/7 Inc. z siedzibą w Miami (Stany Zjednoczone) działalność pożyczkow a oraz mikrof aktoring 27,21% nd Idea Investment S.a.r.l. posiada 49,99% udziałów spółki
  Je dnostki stow a rzyszone :
  Nazw a i s ie dziba Rodzaj działalnoś ci Efe k tyw ny udział w k apitale Infor m acje uzupe łniające


  Grupa Kapitałowa Getin Holding
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 3 0.09.20 17
  dane w tys. zł
  Śródroczne skrócone skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
  13 /70
  W okresie od dnia 01.01.2017 do dnia 30.09.2017 miały miejsce następujące istotne wydarzenia w
  ramach Grupy Kapitałowej:
  • W dniu 04.01 .2017 została utworzona nowa spółka IL Intermediary Sp. z o.o. w 100%
  kont rolowana przez Idea Leasing (Polska).
  • W dniu 31.01.2017 Getin Holding zbył na rzecz LC Corp BV 755 akcji Getin Leasing
  stanowiących 10,02% kapitału zakładowego Getin Leasing za cenę sprzedaży wynoszącą
  25 922 tys. zł.
  • W dniu 24.03.2017 Walne Zgromadzenie Idea Bank (Rumunia) podjęło uchwałę o
  podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 14,5 mln RON (13,8 mln zł) . Wyemitowane
  przez bank akcje zostały w całości objęte przez Getin Hol ding.
  • W dniu 31 .03. 2017 Idea Bank (Polska) sprzedał 100% udziałów w spółce Tax Care spółce
  Idea Money .
  • W dniu 03.04.2017 spółka Idea Investment S.a.r.l. objęła 49,99% udziałów w nowoutworzonej
  spółce Idea 24/7 Inc . z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Warto ść objętych udziałów
  wyniosła 1 155 tys. USD.
  • W dniu 10.03.2017 Getin Holding zawarł umowę nabycia 0,02% udziału w kapitale
  zakładowym spółki Seret Invest Sp. z o.o . z siedzibą w Kijowie, Ukraina
  oraz warunkową umowę nabycia od tejże spółki 100% udziału w kapitale zakładowym S półki
  Finansowej Seret sp. z. o.o. (obecnie New Finance Service sp. z o.o.) z siedzibą w Kijowie,
  Ukraina, pod warunkiem uzyskania zgody ukraińskiego urzędu antymonopolowego. Po
  spełnieniu się warunku , w dniu 27 .06.2017 Getin Holding nabył 100% udziału w kapitale
  zakładowym New Finance Service sp. z o.o. Łączna c ena nabycia udziałów w obu spółkach
  wyniosła 101 tys. UAH (14,8 tys. zł).
  • Na mocy decyzji jedynego udziałowca spółki Assets S ervice Finance z dnia 14.06.2017
  dokonano podwyższ enia kapitału zakładowego spółki o kwotę 271 mln RUB (17,8 mln zł).
  Getin Holding objął całość podwyższonego udziału w kapitale zakładowym spółki .
  • W dniu 28.06.2017 Walne Zgromadzenie Idea Bank (Rumunia) podjęło uchwałę o
  podwyższeniu kapitału zakładowego o 10 mln RON (9,2 mln zł) . Wyemitowane przez bank
  akcje zostały w całości objęte przez Getin Holding.
  • W dniu 27.07.2017 zarejestrowano obniżenie wysokości kapitału zakładowego Getin
  International S.A. podmiotu zależnego od Emitenta, z kwoty 142,3 mln zł do kwoty 711,3 tys.
  zł. Rejestracja obniżenia wysokości kapitału zakładowego Getin International nastąpiła w
  rezultacie podjęcia przez Walne Zgromadzenie Getin International uchwały o obniżeni u
  kapitału zakładowego w dniu 10 .11.2016 w celu wypłaty akcjonariu szom Getin International
  wynagrodzenia w kwocie 217,6 mln zł.
  • W dniu 21.09 .2017 Walne Zgromadzenie Idea Bank (Rumunia) podjęło uchwałę o
  podwyższeniu kapitału zakładowego o 6 mln RON (5,3 mln zł) . Wyemitowane przez bank
  akcje zostały w cał ości objęte przez Getin Holding
  • W dniu 28.09. 2017 spółka Idea Leasing (Polska) kupiła za pośrednictwem Domu
  Maklerskiego Noble Securiti es S.A. od spółki LC Corp B.V 1 883 akcji zwykłych imiennych
  spółki Getin Leasing, stanowiących 25% kapitału zakładowego spółki, za cenę w wysokości
  100 mln zł. Z chwilą wpisania spółki Idea Leasing (Polska) do księgi ak cyjnej spółki Getin
  Leasing wygasły uprawnienia wynikające z opcji call dotyczącej odkupu 25% akcji Getin


  Grupa Kapitałowa Getin Holding
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 3 0.09.20 17
  dane w tys. zł
  Śródroczne skrócone skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
  14 /70
  Leasing posiadanej przez LC Corp B.V. W wyniku powyższej transak cji, Spółka Idea Leasing
  (Polska) stała się właścicielem 100% kapitału zakła dowego spółki Getin Leasing .
  • W dniu 28.09. 2017 Idea Bank (Polska ) sprzedał spółce LC Corp B.V. 5 878 akcji zwykłych
  imiennych spółki Idea Leasing (Polska) , stanowiących 25,01% jej kapi tału zakładowego i
  uprawniających do 25,01% głosów na walnym zgromadzeniu za cenę w kwocie 107,5 mln zł.
  Umowa sprzedaży dodatkowo uprawnia LC Corp B.V. do żądania sprzedaży przez Idea Bank
  (Polska ) na rzecz LC Corp B.V. dodatkowego pakietu 5.875 akcji I de a Leasing , stanowiących
  25% kapitału zakładowego. Opcja Call może zostać wykonana w każdym czasie pod
  warunkiem nabycia przez LC Corp B.V. akcji. W wyniku transakcji Idea Bank (Polska ) utracił
  kontrolę nad spółką Idea Leasing (Polska) i na dzień 28.09. 2017 dokonał jej dekonsolidacji.
  Spółka Idea Leasing (Polska) wg stanu na dzień 30.09. 2017 jest spółką stowarzyszoną G rupy
  Getin Holding . Szczegóły dotyczące ujęcia ww. transakcji zostały przedstawione w nocie 2.19
  niniejszego skonsolidowanego sprawozdania fin ansowego.  Grupa Kapitałowa Getin Holding
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 3 0.09.20 17
  dane w tys. zł
  Śródroczne skrócone skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
  15 /70
  2.3. Graficzna struktura Grupy Getin Holding i zatrudnienie na dzień 30.09.2017
  Banfi Polska
  Open Finance
  Idea Fleet
  Idea Box
  0,001%
  4,9%
  Fundacja Tax Care,Inicjatywa W spierania Przedsiębiorczości
  Development System
  MW Trade
  Idea Bank (Białoruś)
  Carcade (Rosja)
  Idea Bank (Ukraina)
  Idea Bank (Rumunia)
  Getin International (Polska)
  Idea Bank (Polska)
  Getin Holding
  54,43%
  Getin Investment (Polska)
  Tax Care
  Idea Money
  Property Solutions FIZAN
  LCCorp Sky Tower
  Grupa Idea Leasing (Polska)
  Idea SPV
  Idea Broker (Białoruś)
  Idea Finance (Białoruś)
  Idea Investment (Luksemburg)
  Idea Leasing (Rumunia)
  Idea Investment (Rumunia)
  Idea Finance (Rumunia)
  Idea Broker deAsigurare (Rumunia)
  Gwarant Plus (Ukraina) [99,37%skupione akcje własne]
  Idea Leasing (Ukraina)
  Carcade Service (Rosja)
  Centr Karawto (Rosja)
  51,27%
  67,079%
  100%
  99,999%
  99,59%
  100%
  100%
  4,9% 0,002% 95,1%
  95,1%
  0,63%
  100%
  99,999%
  0,001%
  0,001%
  99%
  99,93%
  0,07%
  99,996%
  74,99%
  100%
  100%
  100%
  100%
  79,5%
  100%
  100%
  1% 99,999%
  99,99%
  44,87%
  0,01%
  0,004%
  100%
  17,72%
  Assets Service Finance (Rosja) 100%
  100%
  20,5%
  Seret Invest (Ukraina)
  New Finance Service (Ukraina)
  0,02%
  100%
  99,98%
  100%
  Idea 24/7Inc. 49,99%
  32,916%


  Grupa Kapitałowa Getin Holding
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 3 0.09.20 17
  dane w tys. zł
  Śródroczne skrócone skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
  16 /70
  2.4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu śródrocznego skróconego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Getin Holding obejmuje okres 9
  miesięcy zakończony 30.09.2017 oraz zawiera dane porównywalne za okres 9 miesięcy zakończony
  30.09.2016 , które nie były przedmiotem przeglądu ani badania przez biegłego rewidenta oraz dane
  finansowe na dzień 31.12.201 6, które były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta .
  Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
  zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zatwierdzonymi przez
  Unię Europejską („MSSF -UE”), w szczególności zgodnie z Międzynarodowym Standardem
  Rachunk owości („MSR”) 34 „Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa”. Na dzień zatwierdzenia
  niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania
  standardów MSSF oraz prowadzoną przez Grupę działalność, w zakresie stosowanych p rzez Grupę
  zasad rachunkowości nie ma różnicy między standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami
  MSSF zatwierdzonymi przez UE. MSSF -UE obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez
  Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji
  Międzynarodowej Sprawoz dawczości Finansowej („KIMSF”).
  Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione
  w polskich złotych („PLN”), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podan e są w tysiącach
  polskich złotych .
  Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy
  założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć
  przyszłości. Na dzień zatwierdze nia niniejszego skonsolidowanego Getin sprawozdania finansowego
  nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez
  spółki Grupy.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszyst kich informacji
  oraz ujawnień wymaganych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i należy je
  czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy za rok zakończony
  31.12. 2016 . Getin Holding S.A. 29 29 -
  Grupa Idea Bank (Polska) 3 083 3 371 (288)
  MW Trade S.A. 22 27 (5)
  Getin International S.A. 1 1 -
  Segment Rosja (1) 772 717 55
  Segment Ukraina (2) 1 081 909 172
  Segment Białoruś (3) 1 181 1 214 (33)
  Grupa Idea Bank (Rumunia) (4) 513 478 35
  Razem 6 682 6 746 (64)
  w tym:
  Polska 3 135 3 428 (293)
  Działalność międzynarodowa 3 547 3 318 229
  31.12.2016 Zmiana Ilość osób zatrudnionych (w etatach)
  w spółkach Grupy Kapitałowej Getin Holding
  (2) Idea Bank (Ukraina), Gwarant Plus, Idea Leasing (Ukraina), Seret Invest, New Finance Service
  (1) Carcade, Carcade Service, Centr Karawto, Asset Service Finance
  30.09.2017
  (dane niebadane)
  (3) Idea Bank (Białoruś ), Idea Finance (Białoruś ) , Idea Broker (Białoruś )
  (4) Idea Bank (Rumunia), Idea Leasing (Rumunia), Idea Broker (Rumunia) , Idea Investment (Rumunia), Idea Finance (Rumunia)


  Grupa Kapitałowa Getin Holding
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 3 0.09.20 17
  dane w tys. zł
  Śródroczne skrócone skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
  17 /70
  Prezentowany raport za okres 9 miesięcy zakończonych 30.0 9.2017 roku stanowi korektę raportu
  opublikowanego w dniu 10 .11.2017, w którym dokonano zmiany skonsolidowanego skróconego
  sprawozdania finansowego zgodnie z raportem bieżącym nr 03/2018 z dnia 23.02.2018.
  Spółka zależna Grupy Getin Holding Idea Bank (Pols ka) dokonała przeglądu parametrów ryzyka
  wykorzystywanych w procesie szacowania odpisów aktualizujących ekspozycje kredytowe. W związku
  z odchyleniem oszacowań parametrów od ich realizacji podjęto decyzję o ich aktualizacji ze skutkiem
  na dzień 30.09.2017. Tym samym wykorzystane skorygowane parametry prawidłowo uwzględniają
  poziom ponoszonego przez Idea Bank (Polska) ryzyka.
  Poniżej prezentujemy w syntetycznym ujęciu wpływ powyższych zmian na skonsolidowane
  sprawozdania finansowe za okres 9 miesięcy zakończ onych 30.09.2017:
  • zmniejszenie pozycji przychodów z tytułu odsetek z kwoty 1 209 126 tys. zł do kwoty
  1 195 479 tys. zł,
  • zwiększenie kosztów w linii Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów,
  pożyczek i należności leasingowy ch z kwoty 283 315 tys. zł do kwoty 303 983 tys. zł,
  • zmniejszenie obciążenia z tytułu Podatku dochodowego z kwoty 113 865 tys. zł do kwoty
  107 452 tys. zł.
  Powy ższe zmiany nie miały wpływu na dane porównywalne za okres 9 miesięcy zakończony
  30.09. 2016.
  Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do
  publikacji przez Zarząd w dniu 05 .03.2018.
  2.4.1. Zmiany w stosowanych standardach i interpretacjach
  Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzyn arodowych Standardów
  Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie
  weszły jeszcze w życie:
  • MSSF 9 „Instrumenty finansowe ” - zatwierdzony w UE w dniu 22 .11. 2016 roku (obowiązujący w
  odniesieniu do okresów roc znych rozpoczynających się 01.01. 2018 roku lub po tej dacie),
  W lipcu 2014 RMSR opublikowała kompletną wersję MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, która
  zastępuje wytyczne zawarte w MSR 39. Nowy MSSF 9 wchodzi w życie dla okresów rocznych
  rozpoczynających się od dnia 01.01. 2018 roku lub później, przy czym możliwe jest jego wcześniejsze
  zastosowanie. Powyższy Standard ma zastosowanie retrospektywne przy czym nie jest wymagane
  przekształcenie danych porównawczych
  Najważniejsze wymogi MSSF 9 dotyczą przede ws zys tkim następujących obszarów:
  • Jednostka będzie zobowiązania zdefiniować modele biznesowe i przeprowadzać oceny (testy)
  modelu biznesowego i testy charakterystyk przepływów pieniężnych w oparciu o które będzie
  następnie podejmowała decyzje dotyczące klasyf ikacji danego aktywa/zobowiązania finansowego.
  • Wszystkie aktywa finansowe wchodzące obecnie w zakres MSR 39 „Instrumenty finansowe:
  ujmowanie i wycena” muszą być wyceniane w koszcie zamortyzowanym lub w wartości godziwej. W
  szczególności inwestycje w ins trumenty dłużne, utrzymywane w ramach modelu biznesowego
  zakładającego pozyskiwanie umownych przepływów pieniężnych i generujące umowne przepływy
  pieniężne wyłącznie w formie spłat kapitału i odsetek od kapitału pozostającego do spłaty oraz


  Grupa Kapitałowa Getin Holding
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 3 0.09.20 17
  dane w tys. zł
  Śródroczne skrócone skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
  18 /70
  spełniające do datkowe kryteria (opcje przedpłat, stopy procentowe ze zmodyfikowaną wartością
  pieniądza w czasie itd.), generalnie wycenia się w koszcie zamortyzowanym na koniec kolejnych
  okresów rozliczeniowych. Instrumenty dłużne utrzymywane w ramach modelu biznesowego
  zakładającego pozyskiwanie umownych przepływów pieniężnych z możliwością ich zbycia generujące
  umowne przepływy pieniężne wyłącznie w formie spłat kapitału i odsetek od kapitału pozostającego
  do spłaty, wycenia się w wartości godziwej przez inne całkowite dochody. W szystkie pozostałe
  instrumenty dłużne i kapitałowe wycenia się w wartości godziwej na koniec kolejnych okresów
  sprawozdawczych i ujmuje bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Ponadto zgodnie z MSSF 9
  jednostka może podjąć nieodwołalną decyzję d otyczącą klasyfikacji instrumentu kapitałowego do
  grupy aktywów których zmiany wartości godziwej będą odnoszone na kapitał jednakże dla tej grupy
  instrumentów kapitałowych ewentualne zyski i straty z tytułu zmiany wartości godziwej nigdy nie będą
  przenoszo ne do rachunku zysków i strat jednostki (w wyniku finansowym ujmowane będą tylko
  dochody z dywidendy).
  • Jednostka może w momencie początkowego ujęcia nieodwołalnie wyznaczyć składnik aktywów
  finansowych jako wyceniany w wartości godziwej przez wynik finan sowy, jeśli w ten sposób eliminuje
  lub znacząco zmniejsza niespójność wyceny lub ujęcia (określaną czasami jako „niedopasowanie
  księgowe”).
  • W zakresie zobowiązań finansowych, dla których została przyjęta opcja wyceny do wartości godziwej
  przez wynik fina nsowy, MSSF 9 wymaga, by zmianę wartości godziwej zobowiązania finansowego,
  wynikającą ze zmian ryzyka kredytowego tego zobowiązania, prezentować w pozostałych całkowitych
  dochodach, chyba że ujęcie skutków zmian ryzyka kredytowego tego zobowiązania w pozo stałych
  całkowitych dochodach spowodowałoby wystąpienie lub zwiększenie niedopasowania księgowego w
  wyniku finansowym. Zmian wartości godziwej przypisywanych do ryzyka kredytowego zobowiązania
  nie przenosi się następnie na wynik finansowy. Zgodnie z MSR 39 cała kwota zmiany wartości
  godziwej zobowiązania finansowego wyznaczonego do wyceny w wartości godziwej przez wynik
  finansowy jest ujmowana w wyniku finansowym.
  • W odniesieniu do utraty wartości aktywów finansowych, MSSF 9 wymaga stosowania modelu
  oczeki wanej straty kredytowej zamiast wymaganego dotychczas przez MSR 39 modelu poniesionej
  straty kredytowej.
  Standard wprowadza klasyfikację ekspozycji kredytowych do trzech grup:
  o Koszyk 1 – Instrumenty finansowe dla których ryzyko kredytowe nie wzrosło od po czątkowego
  ujęcia lub które posiadają niski poziom ryzyka na dzień bilansowy. Oczekiwana strata
  liczona jest w horyzoncie 12 -miesięcznym w oparciu o wartość bilansową brutto.
  o Koszyk 2 – Instrumenty finansowe dla których ryzyko kredytowe znacząco wzrosło od
  początkowego ujęcia. Oczekiwana strata liczona jest w całym okresie kredytowania w
  oparciu o wartość bilansową brutto.
  o Koszyk 3 – Instrumenty finansowe dla których zidentyfikowano przesłankę utraty wartości.
  Oczekiwana strata liczona jest w całym okresie kredytowania w oparciu o wartość bilansową
  netto.
  Dodatkowo standard wyróżnia odrębną kategorie składników aktywów finansowych nabytych lub
  powstałych, które w momencie początkowego ujęcia są dotknięte utratą wartości ze względu na
  ryzyko kredytowe – POCI (Purchased or Originated Credit Impaired Financial Instrument). MSSF 9
  wymaga dla nich szacowania strat kredytowych w horyzoncie życia ekspozycji. Instrumenty finansowe
  zakwalifikowane jako POCI pozostają w tej kategorii do momentu wyłączenia z ksiąg.


  Grupa Kapitałowa Getin Holding
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 3 0.09.20 17
  dane w tys. zł
  Śródroczne skrócone skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
  19 /70
  Doda tkowo w porównaniu do MSR 39, model utraty wartości dotyczy szerszego zakresu instrumentów
  finansowych.
  • Nowe wymogi dotyczące rachunkowości zabezpieczeń zachowują trzy rodzaje rachunkowości
  zabezpieczeń zdefiniowane w MSR 39. MSSF 9 jest bardziej elastyc zny, jeżeli chodzi o typy transakcji
  podlegających rachunkowości zabezpieczeń; w szczególności rozszerza on zakres instrumentów
  kwalifikujących się jako instrumenty zabezpieczające. Testy efektywności zastąpiono zasadą
  „powiązania ekonomicznego”. Nie wymag a się już retrospektywnej oceny efektywności
  zabezpieczenia. Poszerzono również wymogi dotyczące ujawniania informacji o zarządzaniu ryzykiem
  w jednostce.
  Grupa prowadzi prace mające na celu pełne przygotowanie do wdrożenia w wymaganym terminie
  zmian wynik ających z MSSF 9.
  • MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” oraz zmiany do MSSF 15 „Data wejścia w życie MSSF
  15” - zatwierdzony w UE w dniu 22 .09. 2016 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów
  rocznych rozpoczynających się 01.01. 2018 roku lub po tej dacie )
  MSSF 15 wprowadza nowe zasady ujmowania przychodów zastępując dotychczasowe wytyczne
  wynikające z MSR 18.
  Podstawową zasadą nowego standardu jest ujmowanie przychodu w taki sposób aby odzwierciedlał
  transfer przyrzeczonych towarów lub usług w kwocie odz wierciedlającej wartość wynagrodzenia, do
  którego spółka oczekuje mieć prawo w zamian za te towary lub usługi.
  Zgodnie z ww. standardem przychód powstaje w momencie, gdy kontrola nad towarami lub usługami
  przechodzi w ręce klienta. W zależności od spełnien ia określonych warunków przychody są albo
  rozkładane w czasie w sposób odzwierciedlający wykonanie umowy przez jednostkę albo ujmowane
  jednorazowo w momencie przeniesienia kontroli nad towarami lub usługami na klienta.
  Grupa uważa, że zastosowanie standar du nie będzie miało znaczącego wpływu na skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe.
  W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze
  zastosowanie powyższych interpretacji, które zostały opublikowane, lecz nie weszły dotychcz as w
  życie.
  Standardy i interpretacje przyjęte przez RMSR , ale jeszcze nie zatwierdzone do stosowania
  przez Unię Europejską
  MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji
  przyjętych przez Radę Międzynarodowyc h Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem
  poniższych standardów, zmian do standardów i interpretacji, które według stanu na dzień 09.11 .2017
  roku nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania w UE (poniższe daty wejścia w życie odnoszą się do
  standardów w wersji pełnej)
  • MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności” (obowiązujący w odniesieniu do okresów
  rocznych rozpoczynających się 01.01. 2016 roku lub po tej dacie) – Komisja Europejska
  postanowiła nie rozpoczynać procesu zatwierdzania tego tymczas owego standardu do stosowania
  na terenie UE do czasu wydania ostatecznej wersji MSSF 14,
  • MSSF 16 „Leasing” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się
  01.01.2019 roku lub po tej dacie),


  Grupa Kapitałowa Getin Holding
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 3 0.09.20 17
  dane w tys. zł
  Śródroczne skrócone skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
  20 /70
  • MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” - zastąpi MSS F 4 „Umowy ubezpieczeniowe” oraz
  powiązane interpretacje (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się
  01.01. 2021 roku lub po tej dacie),
  • Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” oraz MSR 28 „Inwestycje w
  jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” – Sprzedaż lub wniesienie aktywów
  pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem oraz
  późniejsze zmiany (data wejścia w życie zmian została odroczona do momentu zakończenia p rac
  badawczych nad metodą praw własności),
  • Zmiany do MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych” – Inicjatywa w odniesieniu do
  ujawnień (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 01.01.2017
  roku lub po tej dacie),
  • Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” – Ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego od niezrealizowanych strat (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 01.01.2017 roku lub po tej dacie),
  • Wyjaśnienia do MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” (obowiązujący w odniesieniu do
  okresów rocznych rozpoczynających się 01.01. 2018 roku lub po tej dacie),
  • Zmiany do MSSF 2 „Płatności na bazie akcji” – Klasyfikacja oraz wycena płatności na bazie akcji
  (obowiązujące w odniesieniu do okresów roc znych rozpoczynających się 01.01.2018 roku lub po
  tej dacie),
  • Zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” - Zastosowanie MSSF 9 „Instrumenty finansowe”
  oraz MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” – (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 01.01.2018 lub po tej dacie lub w momencie zastosowania MSSF 9
  „Instrumenty finansowe” po raz pierwszy)
  • Zmiany do MSSF 40 „Nieruchomości inwestycyjne” – Przeniesienia nieruchomości inwestycyjnych
  (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynają cych się 01.01. 2018 roku lub po
  tej dacie),
  • Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2014 -2016)” – dokonane zmiany w
  ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 12 oraz MSR
  28) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa (zmiany do
  MSSF 12 obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 01.01. 2017 roku
  lub po tej dacie, a zmiany do MSSF 1 i MSR 28 obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 01.01. 2018 lub po tej dacie),
  • Interpretacja KIMSF 22 „Transakcje w walutach obcych i płatności zaliczkowe” (obowiązująca w
  odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 01.01. 2018 roku lub po tej dacie).
  • Interpretacja KIMSF 23 „Niepewność w ujęciu podatk u dochodowego” (obowiązująca w
  odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 01.01. 2019 lub po tej dacie).
  • Zmiany do MSSF 9 „Funkcje przedpłaty z ujemną rekompensatą” (obowiązujące w odniesieniu do
  okresów rocznych rozpoczynających się 01.01.2019 lub po tej dacie).
  • Zmiany do MSR 28 „Długoterminowe udziały w spółkach stowarzyszonych i wspólnych
  przedsięwzięciach” (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się
  01.01.2019 lub po tej dacie).  Grupa Kapitałowa Getin Holding
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 3 0.09.20 17
  dane w tys. zł
  Śródroczne skrócone skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
  21 /70
  W opinii Grupy zastosowanie zmieniony ch standardów , za wyją tkiem standardu MSSF 9, nie będzie
  miało znaczącego wp ływu na sprawozdanie finansowe w okresie ich początkowego zastosowania .
  Grupa jest w trakcie szacowania wpływu wdrożenia standardu MSSF 9 na sprawozdanie finansowe,
  jednak ze wzgl ędu na specyfikę działalności Grupy przewiduje się, że zmiany te będą miały istotny
  wpływ na wycenę i prezentację instrumentów finansowych Grupy.
  Jednocześnie nadal poza regulacjami przyjętymi przez UE pozostaje rachunkowość zabezpieczeń
  portfela aktywów i zobowiązań finansowych, których zasady nie zostały zatwierdzone do stosowania
  w Unii Europejskiej.
  2.4.2. Zmiany zasad rachunkowości i prezentacji danych porównywalnych
  Nie wystąpiły.
  2.4.3 Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach
  Sporządzenie sp rawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania przez Grupę pewnych
  szacunków oraz przyjęcia pewnych założeń, które mają wpływ na kwoty prezentowane w
  sprawozdaniu finansowym. Szacunki i założenia, które podlegają ciągłej ocenie przez kierownictwo
  Grupy, oparte są o doświadczenia historyczne i inne czynniki, w tym oczekiwania co do przyszłych
  zdarzeń, które w danej sytuacji wydają się uzasadnione. Mimo że szacunki te opierają się na
  najlepszej wiedzy dotyczącej warunków bieżących i działań, które Gru pa podejmuje, rzeczywiste
  rezultaty mogą się od tych szacunków różnić. Szacunki dokonywane na koniec każdego okresu
  sprawozdawczego odzwierciedlają warunki, które istniały na te daty (np. kurs walutowy, stopy
  procentowe, ceny rynkowe). W okresie 9 miesięcy zakończonym 30.09.2017 obszary, dla których
  Grupa dokonała szacunków nie uległy zmianie.
  2.4.4 Przeliczanie pozycji wyrażonych w walutach obcych
  Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty są
  przeliczane na zło te polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu
  sprawozdawczego średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
  Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów)
  finansowych lub, w przypadkach określonych polityką rachunkowości, kapitalizowane w wartości
  aktywów. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według kosztu historycznego wyrażonego w
  walucie obcej są wykazywane po kursie historyc znym z dnia transakcji. Aktywa i zobowiązania
  niepieniężne ujmowane według wartości godzi wej wyrażonej w walucie obcej, są przeliczane po
  kursie z dnia dokonania wyceny do wartości godziwej.
  Wartość firmy powstała na nabyciu podmiotu zagranicznego oraz wszelkie korekty z tytuł u wyceny do
  wartości godziwej aktywów i zobowiązań na takim nabyciu są traktowane jako aktywa lub
  zobowiązania takiego podmiotu zagranicznego i przeliczane po średnim kursie ustalonym dla danej
  waluty przez Narodowy Bank Polski obowiązującym na dzień bilan sowy.
  Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej:


  Grupa Kapitałowa Getin Holding
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 3 0.09.20 17
  dane w tys. zł
  Śródroczne skrócone skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
  22 /70
  Sprawozdania finansowe jednostek za granicznych przeliczane są na walutę polską w następujący
  sposób:
  • odpowiednie pozycje bilansowe po średnim kursie, ustalonym przez Narodowy Bank Polski na
  dzień bilansowy;
  • odpowiednie pozycje rachunku zysków i strat po kursie stanowiącym średnią arytmetycz ną
  średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na każdy dzień kończący miesiąc
  obrotowy. Różnice kursowe powstałe w wyniku takiego przeliczenia są ujmowane bezpośrednio w
  kapitale własnym jako odrębny składnik (w pozycji „Różnice kursowe”). 30.09.2017 31.12.2016 01.01.2017 -
  30.09.2017
  01.01.2016 -
  30.09.2016
  USD 3,6519 4,1793 3,8043 3,9240
  EUR 4,3091 4,4240 4,2566 4,3688
  RUB 0,0631 0,0680 0,0655 0,0581
  UAH 0,1373 0,1542 0,1436 0,1531
  RON 0,9368 0,9749 0,9348 0,9742
  BYN 1,8678 2,1589 1,9988 1,9576
  bilans rachunek zysków i strat


  Grupa Kapitałowa Getin Holding
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 3 0.09.20 17
  dane w tys. zł
  Śródroczne skrócone skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
  23 /70
  2.5 Wyni ki finansowe Grupy Getin Holding za 3 kwartały 201 7 roku
  (1) zysk netto za 3 kwartały podzielony przez średnią wartość aktywów na koni ec 3 kwartału i poprzedniego roku, wskaźnik w skali roku (2) zysk netto przypadając y na akcjonariuszy jednostki dominującej za 3 kwartały podzielony przez średnią wartość kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (bez wyniku bieżącego okresu) na koniec 3 kwartału i poprzedniego roku, wskaźnik w s kali roku
  2.6 Przychody i koszty z tytułu odsetek
  Pozostałe odsetki za okres 3 kwartałów 2017 obejmują głównie przychody ods etkowe i rozwiązanie dyskonta od odroczonej należności z tytułu sprzedaży spółki GetBac k . Wybrane pozycje rachunku zysków i strat
  01.01.2017 -
  30.09.2017
  (dane niebadane
  skorygowane)
  01.01.2016 -
  30.09.2016
  (dane niebadane) Zmiana %
  Wynik z tytułu odsetek - działalność kontynuowana 745 265 601 772 23,8%
  Wynik z tytułu prowizji i opłat - działalność kontynuowana 349 079 317 971 9,8%
  Zysk netto z działalności kontynuowanej, w tym: 257 895 373 597 (31,0%)
  Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 157 630 216 207 (27,1%)
  Przypadający na udziały niekontrolujące 100 265 157 390 (36,3%)
  Wybrane pozycje bilansu
  30.09.2017
  (dane niebadane
  skorygowane)
  31.12.2016
  Zmiana %
  Należności od klientów 17 056 937 11 579 056 47,3%
  Należności z tytułu leasingu finansowego 1 345 545 5 082 055 (73,5%)
  Suma aktywów 27 562 314 25 845 343 6,6%
  Zobowiązania wobec klientów 19 409 155 17 709 859 9,6%
  Kapitały własne 3 508 239 3 235 639 8,4% Wybrane wskaźniki finansowe *
  01.01.2017 -
  30.09.2017
  (dane niebadane
  skorygowane)
  01.01.2016 -
  30.09.2016
  (dane niebadane) Zmiana %
  Koszty operacyjne / Przychody operacyjne netto 49,68% 50,69% -1,0 p.p.
  Wynik z tytułu odsetek / Przychody operacyjne netto 57,10% 49,39% 7,7 p.p.
  Wynik z tytułu prowizji i opłat / Przychody operacyjne netto 26,75% 26,10% 0,6 p.p.
  ROAA (1) 1,29% 2,08% -0,8 p.p.
  ROAE (2) 10,13% 16,16% -6,0 p.p.
  * dla działalności kontynuowanej Przychody z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom 745 932 702 024
  Odsetki - leasing finansowy 271 481 242 881
  Przychody z tytułu porozumień ze szpitalami 30 332 37 788
  Przychody z tytułu instrumentów finansowych 83 747 70 920
  Przychody z tytułu lokat w innych bankach 8 232 9 972
  Przychody z tytułu umów z jednostkami samorządu terytorialnego 2 251 7 715
  Odsetki od rezerwy obowiązkowej 6 873 4 736
  Przychody z tytułu innych lokat na rynku pieniężnym 742 3 476
  Odsetki od skupionych wierzytelności - 2 324
  Pozostałe odsetki 45 889 32 687
  Razem 1 195 479 1 114 523
  Przychody z tytułu odsetek
  01.01.2016 -
  30.09.2016
  (dane niebadane )
  01.01.2017 -
  30.09.2017
  (dane niebadane
  skorygowane)


  Grupa Kapitałowa Getin Holding
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 3 0.09.20 17
  dane w tys. zł
  Śródroczne skrócone skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
  24 /70
  2.7 Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat
  2.8 Inne przychody i koszty operacyjne
  Koszty z tytułu zobowiązań wobec klientów 332 995 363 637
  Odsetki od zaciągniętych kredytów 48 101 65 642
  Koszty z tytułu emisji własnych papierów dłużnych 51 558 61 392
  Odsetki od zobowiązań z tytułu zakupu akcji 3 651 6 002
  Koszty z tytułu depozytów innych banków 1 969 579
  Koszty z tytułu innych depozytów na rynku pieniężnym 5 768 8 623
  Pozostałe koszty z tytułu odsetek 6 172 6 876
  Razem 450 214 512 751
  Koszty z tytułu odsetek
  01.01.2016 -
  30.09.2016
  (dane niebadane )
  01.01.2017 -
  30.09.2017
  (dane niebadane) Z tytułu pośrednictwa w sprzedaży kredytów i produktów inwestycyjnych 98 690 82 618
  Z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych 99 729 93 620
  Z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek 78 587 98 123
  Z tytułu operacji rozliczeniowych i gotówkowych 14 309 10 386
  Z tytułu obsługi rachunków bankowych 19 189 18 966
  Z tytułu kart płatniczych i kredytowych 20 092 13 319
  Z tytułu leasingu finansowego 24 719 19 238
  Z tytułu usług księgowych i doradczych 29 856 24 630
  Z tytułu usług faktoringowych 70 652 57 274
  Pozostałe 15 261 9 841
  Razem 471 084 428 015
  01.01.2016 -
  30.09.2016
  (dane niebadane )
  Przychody z tytułu prowizji i opłat
  01.01.2017 -
  30.09.2017
  (dane niebadane) Z tytułu pośrednictwa w sprzedaży kredytów i produktów inwestycyjnych 66 720 65 211
  Z tytułu usług księgowych 6 003 5 469
  Z tytułu kart płatniczych i kredytowych 18 037 11 789
  Z tytułu ubezpieczeń 11 566 12 199
  Z tytułu operacji rozliczeniowych i gotówkowych 3 141 1 529
  Z tytułu kredytów i pożyczek 1 833 1 596
  Z tytułu operacji papierami wartościowymi 152 590
  Pozostałe 14 553 11 661
  Razem 122 005 110 044
  01.01.2017 -
  30.09.2017
  (dane niebadane)
  01.01.2016 -
  30.09.2016
  (dane niebadane )
  Koszty z tytułu prowizji i opłat Przychody ze sprzedaży środków poleasingowych 47 983 69 383
  Otrzymane kary, odszkodowania i grzywny 24 664 30 959
  Przychody z tyt. usług konsultingowych 10 262 5 144
  Przychód ze sprzedaży portfela kredytów i wierzytelności - 20 654
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług 1 319 2 549
  Przychody z czynszów 3 430 3 438
  Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 318 684
  Przychody z tyt. odzyskanych należności nieściągalnych 91 529
  Przychody z działalności leasingowej 8 376 10 870
  Rozwiązanie rezerw 1 413 3 562
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 213 530
  Pozostałe przychody 7 595 8 897
  Razem 105 664 157 199
  01.01.2016 -
  30.09.2016
  (dane niebadane)
  Inne przychody operacyjne
  01.01.2017 -
  30.09.2017
  (dane niebadane)


  Grupa Kapitałowa Getin Holding
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 3 0.09.20 17
  dane w tys. zł
  Śródroczne skrócone skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
  25 /70
  2.9 Odp isy z tytułu utraty wartości i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe
  Koszty sprzedanych środków poleasingowych 41 871 60 500
  Windykacja i monitoring należności kredytowych 6 435 3 555
  Odpisy z tytułu utraty wartości pozostałych aktywów 16 363 11 834
  Rezerwy na przyszłe zobowiązania 3 939 1 433
  Koszty czynszów 204 500
  Strata na sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 676 664
  Odpisy na należności nieściągalne 7 607 6 820
  Pozostałe koszty 19 970 21 880
  Razem 97 065 107 186
  Inne koszty operacyjne
  01.01.2016 -
  30.09.2016
  (dane niebadane)
  01.01.2017 -
  30.09.2017
  (dane niebadane) Wartość odpisów aktualizujących /rezerw na
  początek okresu - 01.01.2017 868 345 733 306 220 75 3 055 1 178 428
  Utworzenie 729 600 847 54 447 - 5 595 790 489
  Rozwiązanie (476 244) (663) (9 453) - (146) (486 506)
  Wycena skupionych wierzytelności - - - - - -
  Zmiana stanu rezerw netto ujęta w RZiS 253 356 184 44 994 - 5 449 303 983
  Wykorzystanie (1 048) - (19 769) - - (20 817)
  Inne zwiększenia 8 773 - 2 - - 8 775
  Inne zmniejszenia (89 498) (4) (201 392) - (5) (290 899)
  Inne zwiększenia /zmniejszenia netto (80 725) (4) (201 390) - (5) (282 124)
  Wartość odpisów aktualizujących /rezerw na
  koniec okresu - 30.09.2017 1 039 928 913 130 055 75 8 499 1 179 470
  Pozostałe
  pożyczki i
  należności
  Zobowiazania
  pozabilansowe Razem Należności od
  klientów
  Należności od
  banków
  Należności z
  tytułu leasingu
  finansowego
  (dane niebadane skorygowane) Wartość odpisów aktualizujących /rezerw na
  początek okresu - 01.01.2016 716 402 506 274 759 75 2 773 994 515
  Utworzenie 519 036 750 57 416 - 622 577 824
  Rozwiązanie (374 906) (493) (9 330) - (877) (385 606)
  Wycena skupionych wierzytelności (2) - - - - (2)
  Zmiana stanu rezerw netto ujęta w RZiS 144 128 257 48 086 - (255) 192 216
  Wykorzystanie (1 925) - (43 558) - - (45 483)
  Inne zwiększenia 9 885 1 372 46 - - 11 303
  Inne zmniejszenia (88 153) - 8 470 - (1) (79 684)
  Inne zwiększenia /zmniejszenia netto (78 268) 1 372 8 516 - (1) (68 381)
  Wartość odpisów aktualizujących /rezerw na
  koniec okresu - 30.09.2016 780 337 2 135 287 803 75 2 517 1 072 867
  Pozostałe
  pożyczki i
  należności
  Zobowiazania
  pozabilansowe Razem (dane niebadane ) Należności od
  klientów
  Należności od
  banków
  Należności z
  tytułu leasingu
  finansowego


  Grupa Kapitałowa Getin Holding
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 3 0.09.20 17
  dane w tys. zł
  Śródroczne skrócone skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
  26 /70
  2.10 Ogólne koszty administracyjne
  2.11 Podatek dochodowy
  Świadczenia pracownicze 314 343 298 535
  Zużycie materiałów i energii 16 435 15 711
  Usługi obce , w tym : 179 292 182 492
  - marketing, reprezentacja i reklama 25 221 30 316
  - usługi IT 22 418 18 724
  - wynajem i dzierżawa 72 250 78 324
  - usługi ochrony i cash processingu 7 225 4 750
  - koszty serwisu , remontów i napraw 4 055 4 315
  - usługi telekomunikacyjne i pocztowe 13 618 12 292
  - usługi prawne 2 648 3 898
  - usługi doradcze 10 426 7 090
  - ubezpieczenia 2 452 2 324
  - inne 18 979 20 459
  Pozostałe koszty rzeczowe 2 856 2 392
  Podatki i opłaty 11 404 16 791
  Podatek od aktywów 47 551 33 004
  Składka i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny i KNF 27 821 25 784
  Amortyzacja 46 250 41 025
  Inne 2 423 1 846
  Razem 648 375 617 580
  Ogólne koszty administracyjne
  01.01.2017 -
  30.09.2017
  (dane niebadane)
  01.01.2016 -
  30.09.2016
  (dane niebadane ) Skonsolidowany rachunek zysków i strat
  Bieżący podatek dochodowy 51 531 94 951
  Bieżące obciążenie podatkowe 55 181 95 875
  Korekty dotyczące bieżącego podatku z lat ubiegłych (5 575) (2 037)
  Pozostałe podatki 1 925 1 113
  Odroczony podatek dochodowy 55 921 (73 494)
  Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych 57 067 (56 429)
  Strata podatkowa bieżąca i z lat ubiegłych (1 146) (17 065)
  Obciążenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat 107 452 21 457
  Skonsolidowany kapitał własny
  Odroczony podatek dochodowy 10 611 (7 079)
  Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych: 10 611 (7 079)
  związany z instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży 9 676 (6 509)
  związany z efektem rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych 935 (570)
  Obciążenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym kapitale własnym 10 611 (7 079)
  Razem podstawowe składniki obciążenia podatkowego 118 063 14 378
  01.01.2016 -
  30.09.2016
  (dane niebadane ) Podstawowe składniki obciążenia podatkowego
  01.01.2017 -
  30.09.2017
  (dane niebadane
  skorygowane)


  Grupa Kapitałowa Getin Holding
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 3 0.09.20 17
  dane w tys. zł
  Śródroczne skrócone skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
  27 /70
  2.12 Na leżności od klientów
  Należności od klientów
  30.09.2017
  (dane niebadane
  skorygowane)
  31.12.2016
  Kredyty i pożyczki udzielone klientom , w tym : 18 096 298 12 434 600
  Kredyty i pożyczki 10 854 948 11 641 823
  Skupione wierzytelności 7 060 043 635 797
  Zrealizowane gwarancje i poręczenia 339 -
  Należności z tytułu kart płatniczych 180 968 156 980
  Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy 567 12 801
  Razem 18 096 865 12 447 401
  Odpisy aktualizujące wartość należności (-) (1 039 928) (868 345)
  Razem netto 17 056 937 11 579 056 30.09.2017
  (dane niebadane skorygowane)
  Wartość brutto bez
  utraty wartości
  Wartość brutto z
  utratą wartości
  Odpisy na kredyty i
  pożyczki bez utraty
  wartości
  Odpisy aktualizujące
  utworzone na kredyty
  i pożyczki z utratą
  wartości
  Razem wartość netto
  - kredyty inwestycyjne 3 795 469 420 571 (41 628) (128 382) 4 046 030
  - kredyty operacyjne 3 654 695 1 061 046 (84 212) (415 714) 4 215 815
  - kredyty samochodowe 212 062 85 144 (5 803) (62 072) 229 331
  - kredyty hipoteczne 2 692 1 517 (195) (199) 3 815
  - kredyty konsumpcyjne 1 074 418 295 288 (24 449) (237 882) 1 107 375
  - należności faktoringowe 404 661 28 692 (23 727) (4 464) 405 162
  - skupione wierzytelności 7 057 320 2 723 (10 315) (886) 7 048 842
  - aktywa finansowe wyceniane do wartości
  godziwej przez wynik finansowy 567 - - - 567
  Razem 16 201 884 1 894 981 (190 329) (849 599) 17 056 937 31.12.2016 Wartość brutto bez
  utraty wartości
  Wartość brutto z
  utratą wartości
  Odpisy na kredyty i
  pożyczki bez utraty
  wartości
  Odpisy aktualizujące
  utworzone na kredyty
  i pożyczki z utratą
  wartości
  Razem wartość netto
  - kredyty inwestycyjne 3 889 169 285 137 (28 933) (79 901) 4 065 472
  - kredyty operacyjne 3 593 497 780 466 (57 669) (333 128) 3 983 166
  - kredyty samochodowe 304 954 85 232 (5 544) (60 804) 323 838
  - kredyty hipoteczne 3 114 1 392 (303) (28) 4 175
  - kredyty konsumpcyjne 875 093 349 795 (22 621) (232 662) 969 605
  - pożyczki leasingowe 1 255 797 40 260 (4 138) (17 497) 1 274 422
  - należności faktoringowe 313 803 21 094 (13 513) (5 641) 315 743
  - skupione wierzytelności 629 856 5 941 (4 132) (1 831) 629 834
  - aktywa finansowe wyceniane do wartości
  godziwej przez wynik finansowy 12 801 - - - 12 801
  Razem 10 878 084 1 569 317 (136 853) (731 492) 11 579 056


  Grupa Kapitałowa Getin Holding
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 3 0.09.20 17
  dane w tys. zł
  Śródroczne skrócone skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
  28 /70
  2.13 Należności z tytułu leasingu finansowego
  2.14 Zobowiązania wobec klientów
  Należności z tytułu leasingu finansowego na dzień 30.09.2017
  (dane niebadane)
  Inwestycja
  leasingowa brutto
  Wartość bieżąca
  minimalnych opłat
  leasingowych
  Do roku 299 003 645 188
  Od roku do 5 lat 643 840 829 892
  Powyżej 5 lat 527 520
  Razem 943 370 1 475 600
  Niezrealizowane przychody finansowe 532 230 -
  Inwestycja leasingowa netto 1 475 600 1 475 600
  Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych 1 475 600 1 475 600
  Odpisy aktualizujące wartość należności (-) (130 055) -
  Wartość bilansowa 1 345 545 -
  w tym niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy - - Należności z tytułu leasingu finansowego na dzień 31.12.2016 Inwestycja
  leasingowa brutto
  Wartość bieżąca
  minimalnych opłat
  leasingowych
  Do roku 2 715 688 2 447 187
  Od roku do 5 lat 3 151 969 2 897 821
  Powyżej 5 lat 45 782 43 267
  Razem 5 913 439 5 388 275
  Niezrealizowane przychody finansowe (525 164) -
  Inwestycja leasingowa netto 5 388 275 5 388 275
  Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych 5 388 275 5 388 275
  Odpisy aktualizujące wartość należności (-) (306 220) -
  Wartość bilansowa 5 082 055 -
  w tym niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy 554 584 - Zobowiązania wobec klientów 30.09.2017
  (dane niebadane) 31.12.2016
  Zobowiązania wobec podmiotów gospodarczych 3 024 238 2 809 594
  Środki na rachunkach bieżących i depozyty O /N 1 487 622 1 323 566
  Pożyczki - 538
  Depozyty terminowe 1 536 589 1 483 016
  Inne 27 2 474
  Zobowiązania wobec jednostek budżetowych 34 907 8 804
  Środki na rachunkach bieżących i depozyty O /N 23 986 2 156
  Depozyty terminowe 10 921 6 648
  Zobowiązania wobec ludności 16 350 010 14 891 461
  Środki na rachunkach bieżących i depozyty O /N 2 115 631 1 870 006
  Depozyty terminowe 14 229 508 13 015 558
  Inne 4 871 5 897
  Razem zobowiązania wobec klientów 19 409 155 17 709 859 Rachunki bieżące i depozyty O /N 3 627 239 3 195 972
  Zobowiązania terminowe o okresie spłaty : 15 777 019 14 505 185
  do 1 miesiąca 3 907 652 3 677 877
  od 1 miesiąca do 3 miesięcy 4 703 747 6 229 063
  od 3 miesięcy do 6 miesięcy 4 041 720 2 378 055
  od 6 miesięcy do 1 roku 1 313 808 906 781
  od 1 roku do 5 lat 1 698 516 1 218 105
  powyżej 5 lat 111 576 95 304
  Inne 4 897 8 702
  Razem 19 409 155 17 709 859
  31.12.2016 30.09.2017
  (dane niebadane)
  Struktura wymagalności zobowiązań wobec klientów wg okresu od dnia
  bilansowego do terminu spłaty


  Grupa Kapitałowa Getin Holding
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 3 0.09.20 17
  dane w tys. zł
  Śródroczne skrócone skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
  29 /70
  2.15 Informacje o rezerwach oraz o rezerwie i aktywach z tytułu od roczonego podatku
  2.16 Odpisy aktualizujące wartość aktywów
  2.17 Zobowiązania warunkowe
  2.18 Składniki innych całkowitych dochodó w
  30.09.2017
  (dane niebadane
  skorygowane)
  31.12.2016 Zmiana
  1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 420 895 651 942 (231 047)
  2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 040 2 004 (964)
  3. Pozostałe rezerwy 14 686 12 220 2 466
  Rezerwa na sprawy sporne 5 108 5 777 (669)
  Rezerwa na zobowiązania pozabilansowe 8 499 3 054 5 445
  Inne rezerwy 1 079 3 389 (2 310) 30.09.2017
  (dane niebadane
  skorygowane)
  31.12.2016 Zmiana
  Rzeczowe aktywa trwałe 174 174 -
  Nieruchomości inwestycyjne 4 290 4 290 -
  Wartości niematerialne 33 906 33 906 -
  Należności od klientów 1 039 928 868 345 171 583
  Należności od banków i instytucji finansowych 913 733 180
  Należności z tytułu leasingu finansowego 130 055 306 220 (176 165)
  Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 4 669 6 501 (1 832)
  Inwestycje w jednostki stowarzyszone 35 468 16 190 19 278
  Pozostałe pożyczki i należności 75 75 -
  Inne aktywa 57 005 74 675 (17 670)
  Razem odpisy aktualizujące wartość aktywów 1 306 483 1 311 109 (4 626) 30.09.2017
  (dane niebadane) 31.12.2016
  Zobowiązania warunkowe udzielone 702 139 586 236
  finansowe 692 649 577 028
  gwarancyjne 9 490 9 208
  Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna /sprzedaży * 136 390 136 390
  Pozostałe pozycje pozabilansowe 1 018 950 863 339
  Pozycje pozabilansowe razem 1 857 479 1 585 965
  *przede wszystkim kupno /sprzedaż instrumentów pochodnych oraz transakcje wymiany walut
  Pozycje pozabilansowe Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (51 114) 15 820
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 39 333 (27 719)
  Zyski (straty) za okres 39 333 (27 719)
  Efekt rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych 3 984 (2 432)
  Inne całkowite dochody ogółem (7 797) (14 331)
  01.01.2017 -
  30.09.2017
  (dane niebadane)
  Inne całkowite dochody
  01.01.2016 -
  30.09.2016
  (dane niebadane)


  Grupa Kapitałowa Getin Holding
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 3 0.09.20 17
  dane w tys. zł
  Śródroczne skrócone skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
  30 /70
  2.19 Wynik na utracie kontroli w jednostkach zależnych
  W dniu 28.09.2 017 roku Grupa za pośrednictwem spółki zależnej Idea Bank (Polska) dokonała
  sprzedaży na rzecz LC Corp B.V. 5878 sztuk akcji stanowiących 25,01% kapitału Idea Leasing
  (Polska) za cenę 107 54 3 tys. zł. Umowa sprzedaży uprawnia jednocześnie spółkę LC Corp B.V do
  kupna dodatkowych 25% akcji spółki.
  W rezultacie powyższej transakcji udział Idea Bank (Polska) w Idea Leasing (Polska) obniżył się do
  74,99%. W wyniku przeprowadzonej analizy Grupa uz nała, że w rezultacie ww. sprzedaży utracił a
  kontrolę nad Idea Leasing (Polska) i w niniejszym sprawozdaniu finansowym ujęła ją jako jednostkę
  stowarzyszoną.
  Poniżej zostało zaprezentowane wyliczenie wyniku transakcji sprzedaży na poziomie Grupy:
  Zapłata ceny nastąpi za pośrednictwem Domu Maklerskiego i została podzielona na dwie transze, z
  których pierwsza wyniesie 100 mln zł i ma zostać zrealizowana w terminie do 5 tygodni od daty
  zawarcia umowy spr zedaży, a druga – w wysokości 7 543 tys. zł – będzie pł atna w terminie 12
  miesięcy od dnia zawarcia umowy.
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - kwota nieopodatkowana (51 114) 15 820
  Kwota przed opodatkowaniem (51 114) 15 820
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 39 333 (27 719)
  Kwota przed opodatkowaniem 49 009 (34 228)
  Podatek dochodowy (9 676) 6 509
  Efekt rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych 3 984 (2 432)
  Kwota przed opodatkowaniem 4 919 (3 002)
  Podatek dochodowy (935) 570
  Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych całkowitych dochodów
  ogółem (10 611) 7 079
  01.01.2017 -
  30.09.2017
  (dane niebadane)
  Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych całkowitych dochodów
  01.01.2016 -
  30.09.2016
  (dane niebadane) Przychód ze sprzedaży 25,01% akcji Idea Leasing (Polska) 107 543
  Wartość godziwa pozostałej części udziałów rezydualnych (74,99%) 322 457
  Aktywa netto na poziomie skonsolidowanym dotyczące Idea Leasing
  (Polska) na dzień utraty kontroli 260 079
  Wynik brutto na utra cie kontroli w je dnostce za le żne j 169 921
  Wartość opcji call sprzedaży 25% akcji Idea Leasing (Polska) * (5 375)
  Wynik brutto na utra cie kontroli ca łkow ity 164 546
  * kw ota ujęta w rachunku zysków i strat w linii „Wynik na instrumentach f inansow ych w ycenianych do w artości godziw ej”


  Grupa Kapitałowa Getin Holding
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 3 0.09.20 17
  dane w tys. zł
  Śródroczne skrócone skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
  31 /70
  2.20 Współczynnik kapitałowy
  Poniższe tabele prezentują wyliczenie jednostkowych współczynników kapitałowych , zgodnie ze
  standardami krajowymi banków Grupy.
  2.21 Wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych
  Wartość godziwa to cena, która byłaby otrzymana z tytułu sprzedaży składnika aktywów lub
  zapłacona za przeniesienie zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach
  międz y uczestnikami rynku na dzień wyceny. Dla wielu instrumentów finansowych wartości rynkowe
  są niedostępne, stąd wartości godziwe zostały oszacowane przy zastosowaniu technik wyceny.
  W przypadku pewnych grup aktywów i zobowiązań finansowych, ze względu na b rak oczekiwanych
  istotnych różnic pomiędzy wartością bilansową a godziwą, wynikających z charakterystyki tych grup
  przyjęto, że wartość bilansowa jest zgodna z ich wartością godziwą.
  Główne metody i założenia wykorzystywane podczas szacowania wartości god ziwej aktywów i
  zobowiązań finansowych, które w skonsolidowanym bilansie nie są prezentowane w wartości godziwej
  są następujące:
  Kasa, środki w Banku Centralnym
  Z uwagi na krótkoterminowy charakter tych aktywów przyjęto, że wartość bilansowa jest równa i ch
  wartości godziwej.
  Należności od banków Idea Bank (Polska)
  30.09.2017
  (dane niebadane
  skorygowane)
  31.12.2016
  Tier 1 (fundusze podstawowe) 1 666 847 1 389 917
  Tier 2 (fundusze uzupełniające ) 235 962 252 560
  Aktywa i zobowiązania pozabilansowe ważone ryzykiem 13 144 862 11 269 132
  Współczynnik kapitałowy (CAR ) 13,39% 13,61% Idea Bank (Ukraina) 30.09.2017
  (dane niebadane) 31.12.2016
  Tier 1 (fundusze podstawowe) 31 162 46 608
  Tier 2 (fundusze uzupełniające) 26 685 15 773
  Aktywa i zobowiązania pozabilansowe ważone ryzykiem 397 899 428 167
  Współczynnik kapitałowy (CAR) 14,53% 13,25% Idea Bank (Białoruś) 30.09.2017
  (dane niebadane) 31.12.2016
  Tier 1 (fundusze podstawowe) 65 732 68 973
  Tier 2 (fundusze uzupełniające) 46 256 47 835
  Aktywa i zobowiązania pozabilansowe ważone ryzykiem 362 664 369 780
  Współczynnik kapitałowy (CAR) 21,58% 21,28% Idea Bank (Rumunia) 30.09.2017
  (dane niebadane) 31.12.2016
  Tier 1 (fundusze podstawowe) 119 055 94 156
  Tier 2 (fundusze uzupełniające) 30 438 12 030
  Aktywa i zobowiązania pozabilansowe ważone ryzykiem 851 964 825 729
  Współczynnik kapitałowy (CAR) 15,99% 11,70%


  Grupa Kapitałowa Getin Holding
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 3 0.09.20 17
  dane w tys. zł
  Śródroczne skrócone skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
  32 /70
  Lokaty złożone na rynku międzybankowym stanowią lokaty krótkoterminowe, o okresie zapadalności
  do 3 miesięcy. Z tego powodu przyjęto, że wartość godziwa należności od banków jest równa ich
  wartości księgowej. Dla należności powyżej trzech miesięcy Grupa dokonała wyceny do wartości
  godziwej na bazie metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych z uwzględnieniem dostępnych
  informacji odnośnie marży kredytowej dla danego kontrahenta.
  Kredyty i inne należności udzielon e klientom
  Wartość godziwa została wyliczona dla kredytów z ustalonym harmonogramem płatności. Dla umów
  gdzie takie płatności nie zostały określone (np. kredyty w rachunku bieżącym) przyjmuje się, że ich
  wartość godziwa jest równa wartości bilansowej. Anal ogiczne założenie przyjęto dla płatności już
  zapadłych oraz umów z grupy z utratą wartości.
  W celu wyliczenia wartości godziwej, na podstawie informacji zapisanych w systemach
  transakcyjnych, dla każdej umowy identyfikowany jest harmonogram przepływów kap itałowo -
  odsetkowych. Tak wyliczone przepływy są grupowane wg rodzaju oprocentowania, terminu
  uruchomienia, rodzaju produktu oraz waluty, w jakiej jest prowadzona umowa. Tak ustalone przepływy
  pieniężne zostały zdyskontowane za pomocą stóp uwzględniających bieżące marże dla danego typu
  produktu. Porównanie sumy zdyskontowanych w/w stopą przepływów pieniężnych przypisanych do
  danej umowy z jej wartością księgową pozwala określić różnicę pomiędzy wartością godziwą a
  wartością bilansową. Identyfikacja właściwe j do dyskontowania danego przepływu stopy odbywa się
  na podstawie waluty umowy, produktu oraz daty przepływu.
  Zobowiązania wobec banków i instytucji finansowych
  Większość zobowiązań wobec banków na rynku międzybankowym stanowią zobowiązania o krótkim
  okr esie zapadalności (do jednego miesiąca), przyjmuje się, że wartość godziwa tych zobowiązań nie
  odbiega istotnie od ich wartości bilansowej. Dla zobowiązań wobec banków i instytucji finansowych
  powyżej jednego miesiąca oraz innych niż bieżące Grupa dokonała wyceny do wartości godziwej na
  bazie metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych z uwzględnieniem dostępnych informacji
  odnośnie marży uzyskiwanej na aktualnej ofercie depozytów uruchamianych
  Zobowiązania wobec klientów
  Wartość godziwa została wyliczon a dla depozytów o stałej stopie z ustalonym terminem płatności. Dla
  depozytów bieżących przyjmuje się, że ich wartość godziwa jest równa wartości księgowej.
  W celu wyliczenia wartości godziwej na podstawie danych pochodzących z systemów transakcyjnych
  wyzn aczane są przyszłe przepływy kapitałowe i odsetkowe. W yliczone przyszłe przepływy
  pogrupowane zostają wg waluty, okresu pierwotnego depozytu, rodzaju produktu i daty przepływu.
  Tak wyliczone przepływy są dyskontowane stopą procentową zbudowaną jako suma st opy rynkowej z
  krzywej rentowności dla danej waluty i terminu zakończenia lokaty oraz marży uzyskiwanej na
  depozytach uruchamianych w ostatnim miesiącu okresu rozliczeniowego. Wyliczenie marży odbywa
  się poprzez porównanie oprocentowania depozytów udzielon ych w ostatnim miesiącu z
  oprocentowaniem rynkowym. Okres dyskontowania jest wyznaczony jako różnica daty zakończenia
  depozytu (z przyjętą dokładnością do miesiąca kalendarzowego) oraz daty na którą prezentowane jest
  sprawozdanie. Wyliczona w ten sposób wa rtość zdyskontowana porównywana jest z wartością
  bilansową, w efekcie czego otrzymujemy różnicę pomiędzy wartością bilansową a godziwą dla
  przyjętego do wyliczeń portfela umów.  Grupa Kapitałowa Getin Holding
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 3 0.09.20 17
  dane w tys. zł
  Śródroczne skrócone skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
  33 /70
  Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych
  Wartość godziwą obligacj i własnych została obliczona według zasad określonych dla wartości
  godziwej zobowiązań wobec klientów.
  Wartość godziwa instrumentów finansowych nie różni się znacząco od ich wartości bilansowej,
  ponieważ zdecydowana większość instrumentów finansowych jest oprocentowana według zmiennych
  stawek procentowych, a terminy przeszacowania instrumentów o stałym oprocentowaniu są w
  większości do 3 miesięcy.
  Grupa dokonuje klasyfikacji poszczególnych składników aktywów i zobowiązań finansowych
  wycenianych do wartości godziwej przy zastosowaniu następującej hierarchii: 30.09.2017 (dane niebadane skorygowane)
  Wartość
  księgowa
  Wartość
  godziwa
  Nadwyżka /niedobór
  wartości godziwej
  ponad wartość
  księgową
  Aktywa:
  Kasa , należności od Banku Centralnego 550 097 550 097 -
  Należności od banków i instytucji finansowych 421 497 413 641 (7 856)
  Pochodne instrumenty finansowe 102 305 102 305 -
  Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy 136 390 136 390 -
  Należności od klientów 17 056 937 16 816 512 (240 425)
  Należności z tytułu leasingu finansowego 1 345 545 1 348 770 3 225
  Pozostałe pożyczki i należności 611 057 612 151 1 094
  Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży 4 222 268 4 222 268 -
  Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 25 386 25 386 -
  Zobowiązania :
  Zobowiązania wobec banków i instytucji finansowych 1 015 519 1 019 839 4 320
  Pochodne instrumenty finansowe 15 458 15 458 -
  Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy 1 912 067 1 912 067 -
  Zobowiązania wobec klientów 19 409 155 19 376 025 (33 130)
  Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 927 294 933 286 5 992
  Pozostałe zobowiązania wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 59 550 59 550 - 31.12.2016
  Wartość
  księgowa
  Wartość
  godziwa
  Nadwyżka /niedobór
  wartości godziwej
  ponad wartość
  księgową
  Aktywa:
  Kasa , należności od Banku Centralnego 568 381 568 381 -
  Należności od banków i instytucji finansowych 536 205 536 200 (5)
  Pochodne instrumenty finansowe 81 152 81 152 -
  Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy 136 390 136 390 -
  Należności od klientów 11 579 056 11 287 509 (291 547)
  Należności z tytułu leasingu finansowego 5 082 055 5 135 850 53 795
  Pozostałe pożyczki i należności 649 094 649 314 220
  Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży 3 905 140 3 905 140 -
  Zobowiązania :
  Zobowiązania wobec banków i instytucji finansowych 994 485 994 485 -
  Pochodne instrumenty finansowe 77 349 77 349 -
  Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy 2 126 240 2 126 240 -
  Zobowiązania wobec klientów 17 709 859 17 698 847 (11 012)
  Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 956 777 964 160 7 383
  Pozostałe zobowiązania wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 60 103 60 103 -


  Grupa Kapitałowa Getin Holding
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 3 0.09.20 17
  dane w tys. zł
  Śródroczne skrócone skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
  34 /70
  Poziom 1
  Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane na podstawie kwotowań rynkowych dostępnych na
  aktywnych rynkach.
  Na dzień 30.09.2017 na poziomie 1 hierarc hii wartości godziwej zostały zaprezentowane instrumenty
  dostępne do sprzedaży – obligacje skarbowe oraz notowane na giełdzie akcje Getin Noble Bank .
  Poziom 2
  Aktywa i zobowiązana finansowe, których wartość godziwa wyceniana jest za pomocą modeli wyceny,
  w przypadkach, których wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne na rynku w sposób
  bezpośredni (jako ceny) lub pośrednio (bazujące na cenach). Do tej kategorii Grupa klasyfikuje
  instrumenty finansowe dla których brak jest aktywnego rynku.
  Ponadto na poziomie 2 hierarchii wartości godziwej ujęte został y rumuńskie obligacje skarbowe
  zaklasyfikowane do kategorii instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży. Wycena tych
  obligacji bazuje na wartościach rynkowych publikowanych dla podobnych instrumentów.
  Poziom 3
  Aktywa i zobowiązania finansowe, których wartość godziwa wyceniana jest za pomocą modeli
  wy ceny, w przypadku których dane wejściowe nie są oparte na możliwych do zaobserwowania danych
  rynkowych (dane wejściowe nieobserwowalne).
  Lokaty Strukturyzowane są złożonymi instrumentami finansowymi zawierającymi instrument dłużny
  oraz wbudowany instrumen t pochodny. Instrumentem dłużnym jest zobowiązanie Grupy do zwrotu
  nominału w dacie zapadalności lokaty – instrument zerokuponowy (depozyt terminowy) o nominale
  równym kwocie gwarantowanej przez Bank wypłaty. Wbudowanym instrumentem pochodnym jest
  nabyta przez klienta Grupy , a wystawiona przez bank Grupy opcja, dająca klientowi prawo dodatkowej
  wypłaty ustalonej na bazie zmiany wartości instrumentu bazowego. W artość godziwa instrumentu
  dłużnego złożonego w banku , obliczana jest na podstawie modelu wyceny, uwzględniającego
  następujące czynniki: L.p. Opis Model wyceny Dane wejściowe
  Stawki WIBOR od 1D do 1Y
  Kwotowania depo, FRA oraz IRS
  Stawki WIBOR od 1D do 1Y
  Stawki EURIBOR od 1D do 1Y
  Stawki MOSPRIME od 1D do 6M
  Kwotowania depo, FRA oraz IRS
  Kursy średni walut obcych NBP
  Stawki WIBOR od 1D do 1Y
  Stawki EURIBOR od 1D do 1Y
  Stawki MOSPRIME od 1D do 6M
  Kwotowania depo, FRA oraz IRS
  Punkty SWAPOWE, kwotowania CCS
  Kursy średni walut obcych NBP
  Stawki WIBOR od 1D do 1Y
  Stawki EURIBOR od 1D do 1Y
  Stawki MOSPRIME od 1D do 6M
  Kwotowania depo, FRA oraz IRS
  Punkty SWAPOWE, kwotowania CCS
  1 Bony pieniężne NBP Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych
  2 IRS Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych
  3 CIRS Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych
  4 FX SWAP Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych


  Grupa Kapitałowa Getin Holding
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 3 0.09.20 17
  dane w tys. zł
  Śródroczne skrócone skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
  35 /70
  • stopę wolną od ryzyka wyznaczaną na podstawie rynkowej krzywej terminowej stóp procentowych
  rynku pieniężnego IRS /FRA o okresie najbliższym dacie zapadalności wycenianego instrumentu
  dłużnego
  • spread kredytowy wyznacza ny jako średnia ważona różnicy między stopą wolną od ryzyka, a
  koszt em pozyskania depozytów od klientów detalicznych Idea Bank (Polska) o okresie
  zapadalności do 9 miesięcy , pozys kanych w ostatnich 6 miesiącach (dla środków objętych
  gwarancją BFG) oraz bie żących wartości kwotowań CDS dla klasy zgodnej z hipotetycznym
  ratingiem Banku (dla środków niepodlegających gwarancji BFG)
  • marżę płynności odzwierciedlającą koszt pozyskania przez Bank płynności na rynku pieniężnym.
  Ponadto Grupa wykorzystuje następujące parametry zmienności na potrzeby wyceny do wartości
  godziwej.
  L.p. Nazw a Lok aty Str uk tur yzow ane j M ode l
  1 Globalna perspektyw a Model opcyjny Noble Funds Global Perspecive Index 9,00%
  A didas A G 20,05%
  Hyundai Motor Co 26,46%
  MCDONA LD'S CORP 16,68%
  Sony Corporation 21,60%
  THE COCA -COLA CO 11,90%
  3 A bsolut Selection Model opcyjny NXSRSA F Index 4,50%
  4 Lokata Indyw idulana 01 Model opcyjny S&P 500 9,58%
  WIBOR 3M 0,00%
  FIXNBP EUR/PLN 4,13%
  6 Lokata Indyw idulana 03 Model opcyjny S&P 500 9,58%
  Samsung Electronics CO LTD 24,62%
  Intel Corp 16,00%
  CISCO SUSTEMS INC 16,18%
  LG ELECTRONICS 33,47%
  FUJIFILM HOLDINGS 19,24%
  HITA CHI LTD 26,61%
  8 Total Perspective Model opcyjny A ltus Total Perspective 10,00%
  e-Rentier2 Model opcyjny Facebook, Inc 30,54%
  A mazon.com, Inc. 25,66%
  Netf lix, Inc. 40,91%
  eBay, Inc. 54,48%
  Y ahoo! Inc. 50,00%
  e-Rentier 18 Model opcyjny Facebook, Inc 30,54%
  A mazon.com, Inc. 25,66%
  Netf lix, Inc. 40,91%
  eBay, Inc. 54,48%
  A pple Inc. 50,00%
  e-Rentier 30 Model opcyjny Facebook, Inc 30,54%
  A mazon.com, Inc. 25,66%
  Netf lix, Inc. 40,91%
  eBay, Inc. 54,48%
  A pple Inc. 50,00%
  Hasbro Inc 30,52%
  Mattel Inc 32,24%
  Danone SA 19,98%
  Nestle SA 17,02%
  21st Century Fox Inc 25,73%
  The Walt Disney Co 23,96%
  Model opcyjny
  12
  11
  10
  5 Lokata Indyw idulana 02
  7 Liderzy technologii
  2
  Model opcyjny
  Niemieccy Giganci Model opcyjny
  9
  Zm ie nnoś ć
  KIDS1 Model opcyjny


  Grupa Kapitałowa Getin Holding
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 3 0.09.20 17
  dane w tys. zł
  Śródroczne skrócone skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
  36 /70
  Ponadto na poziomie 3 hierarchii wartości godziwej zostały zaprezentowane następujące aktywa
  finansowe:
  • pakiet 7,46% akcji TU Europa (aktywa zaklasyfikowane jako aktywa finansowe wycenian e do
  wartości godziwej przez wynik finansowy),
  • opcja sprzedaży posiadanego pakietu akcji TU Europa (wykazywana w instrumentach
  pochodnych),
  • nienotowane na aktywnym rynku akcje spółek ukraińskich (wykazywane w instrumentach
  finansowych dostępnych do sprzeda ży), L.p. Nazw a Lok aty Str uk tur yzow ane j M ode l
  Hasbro Inc 30,52%
  Mattel Inc 32,24%
  Danone SA 19,98%
  Nestle SA 17,02%
  21st Century Fox Inc 25,73%
  The Walt Disney Co 23,96%
  Electronic A rts Inc 38,96%
  Microsof t Corp 24,75%
  Danone SA 20,52%
  Nestle SA 18,19%
  21st Century Fox Inc 25,39%
  The Walt Disney Co 19,16%
  15 Momentum V Model opcyjny NXS Momentum Fund Stars ER 3,50%
  16 Momentum V I Model opcyjny NXS Momentum Fund Stars ER 3,50%
  Cisco Systems, Inc. 16,57%
  Symantec Corp 22,31%
  IBM Corp 15,69%
  Intel Corp 17,06%
  HP, Inc. 24,33%
  18 Optimum Funds Model opcyjny NXS Momentum Fund Stars ER 3,50%
  19 Optimum Funds 140% Model opcyjny NXS Momentum Fund Stars ER 3,50%
  A lphabet Inc 24,22%
  A mazon.com, Inc. 25,66%
  A pple Inc. 50,00%
  21 Best Funds Model opcyjny Best Select Fund Index 2,98%
  Model opcyjny KIDS3 14
  13
  17
  Zm ie nnoś ć
  Cyf row y Zysk Model opcyjny
  KIDS2 Model opcyjny
  Model opcyjny AAA 20


  Grupa Kapitałowa Getin Holding
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 3 0.09.20 17
  dane w tys. zł
  Śródroczne skrócone skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
  37 /70
  Poniżej przedstawiono wartość bilansową instrumentów finansowych wycenianych do wartości
  godziwej w podziale na wyżej opisane poziomy wyceny wg stanu na 30.09.2017 oraz 31.12.201 6:
  2.22 Przychody i wyniki p rzypadające na poszczególne segmenty działalności
  Sprawozdawczość wg segmentów działalności Grupy Kapitałowej została przygotowana zgodnie z
  MSSF 8.11 i MSSF 8.12 w oparciu o jednostki połączone z powodu zbliżonych cech ekonomicznych
  oraz podobieństw oferow anych produktów i usług, procesu świadczenia usług, rodzaju lub kategorii
  klienta, stosowanych metod dystrybucji oraz charakteru otoczenia regulacyjnego.
  Zarząd monitoruje oddzielnie wyniki operacyjne segmentów w celu podejmowania decyzji
  dotyczących aloka cji zasobów, oceny skutków tej alokacji oraz wyników działalności. Podstawą oceny
  wyników działalności jest zysk lub strata na działalności operacyjnej.
  Dane prezentowane w nocie dotyczą wyłącznie działalności kontynuowanej.
  Działalność operacyjną kontynu owaną Grupy Kapitałowej podzielono na sześć segmentów:
  Segment u sług b ankowych w Polsce obejmuje usługi z zakresu udzielania kredytów i pożyczek,
  gwarancji i poręczeń, przyjmowania depozytów, leasingu a także z zakresu planowania i doradztwa
  finansowego o raz produktów inwestycyjnych świadczonych przez Grupę Idea Bank w Polsce.
  Segment usług bankow o-windykacyjnych na Ukrainie obejmuje usługi z zakresu udzielania kredytów i
  pożyczek, gwarancji i poręczeń, przyjmowania depozytów przez Idea Bank na Ukrainie oraz usługi
  finansowe świadczone przez grupę New Finance Service . 30.09.2017 (dane niebadane)
  Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Razem
  Pozycje aktywów
  Pochodne instrumenty finansowe - 70 953 31 351 102 304
  Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy - - 136 390 136 390
  Należności od klientów * 567 567
  Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży 3 274 619 873 151 10 4 147 780
  Pozycje zobowiązań
  Pochodne instrumenty finansowe - 15 458 - 15 458
  Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy - - 1 912 067 1 912 067
  * bez kredytów i pożyczek udzielonych klientom 31.12.2016
  Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Razem
  Pozycje aktywów
  Pochodne instrumenty finansowe - 50 118 31 034 81 152
  Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy - - 136 390 136 390
  Należności od klientów * - - 173 433 173 433
  Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży 3 140 995 695 717 68 428 3 905 140
  Pozycje zobowiązań
  Pochodne instrumenty finansowe - 77 349 - 77 349
  Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy - - 2 126 240 2 126 240
  * bez kredytów i pożyczek udzielonych klientom


  Grupa Kapitałowa Getin Holding
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 3 0.09.20 17
  dane w tys. zł
  Śródroczne skrócone skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
  38 /70
  Segment usług b ankowych na Białorusi obejmuje usługi z zakresu udzielania kredytów i pożyczek,
  gwarancji i poręczeń, przyjmowania depozytów pr zez Idea Bank na Białorusi oraz usługi świadczone
  przez spółki białoruskie Idea Finance i Idea Broker.
  Segment u sług bankowo -leasingowych w Rumunii obejmuje usługi z zakresu udzielania kredytów i
  pożyczek, gwarancji i poręczeń, przyjmowania depozytów oraz przekaz ywa nia przedmiotu leasingu
  przez jeden pod miot drugiemu, w zamian za okresowe płatności . Usługi w Rumunii świadczone są
  przez Idea Bank (Rumunia) , Idea Leasing (Ru mu nia ) oraz Idea Broker de Asigurare .
  Segment u sług leasingowo -finansowych w Rosji obejmuje usługi świadczone przez Grupę Carcade w
  Ro sji z zakresu czasowego przekazania przedmiotu leasingu przez jeden podmiot drugiemu, w
  zamian za okresowe płatno ści , a także usługi finansowe świadczone przez Assets Service Finance .
  Segment usług f inansowych w Polsce obejmuje świadczenie usług finansowy ch w sektorze
  medycznym oraz windykację wierzyte lności przez spółkę MW Trade .
  Przychody i koszty segmentu to przychody i koszty osiągane ze sprzedaży zewnętrznym klientom lub
  z transakcji z innymi segmentami Grupy. Dają się one przyporządkować bezpośrednio lub w oparciu o
  racjonalne przesłanki do danego segmentu. Segmentowe wyniki zaprezentowano po dokonaniu
  dających się przyporządkować wyłączeń międzysegmentowych i konsolidacyjnych. Przy
  wyodrębnianiu transakcji między segmentami zastosowano zasady rachunk owości obowiązujące dla
  sporządzania sprawozdań finansowych spółek Grupy, kwoty wyłączeń wewnętrznych pochodzą ze
  sprawozdań spółek, a ceny wewnętrzne w transakcjach pomiędzy segmentami nie różnią się istotnie
  od cen rynkowych.
  Sprawozdawczość i segmenty d ziałalności Grupy zaprezentowano z uwzględnieniem podziału
  geograficznego, czyli określoną działalność przyporządkowano do krajów.
  Działalność spółek Grupy na terenie Polski nie wykazuje regionalnego zróżnicowania
  w zakresie ryzyka i poziomu zwrotu z po niesionych nakładów inwestycyjnych .


  Grupa Kapitałowa Getin Holding
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 3 0.09.20 17
  dane w tys. zł
  Śródroczne skrócone skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
  39 /70
  Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 9 miesięcy 2017 roku w podziale na segmenty (dane niebadane skorygowane)
  Segment usług
  bankowych w
  Polsce
  Segment usług
  bankowo-
  windykacyjnych
  na Ukrainie
  Segment usług
  bankowych na
  Białorusi
  Segment usług
  bankowo-
  leasingowych w
  Rumunii
  Segment usług
  leasingowo-
  finansowych w
  Rosji
  Segment usług
  finansowych w
  Polsce
  Pozostałe
  segmenty i
  wyłączenia
  konsolidacyjne
  Grupa
  Kapitałowa Getin
  Holding
  Przychody z tytułu odsetek 827 684 116 072 72 210 61 426 104 853 31 187 (17 953) 1 195 479
  zewnętrzne 808 600 116 072 72 204 58 699 102 636 31 124 6 144 1 195 479
  wewnętrzne 19 084 - 6 2 727 2 217 63 (24 097) -
  Koszty z tytułu odsetek (288 876) (46 417) (25 094) (22 575) (60 615) (18 899) 12 262 (450 214)
  zewnętrzne (288 839) (45 458) (24 019) (14 504) (60 615) (9 608) (7 171) (450 214)
  wewnętrzne (37) (959) (1 075) (8 071) - (9 291) 19 433 -
  Wynik z tytułu odsetek 538 808 69 655 47 116 38 851 44 238 12 288 (5 691) 745 265
  zewnętrzny 519 761 70 614 48 185 44 195 42 021 21 516 (1 027) 745 265
  wewnętrzny 19 047 (959) (1 069) (5 344) 2 217 (9 228) (4 664) -
  Przychody z tytułu prowizji i opłat 395 573 16 912 14 927 26 151 18 345 1 766 (2 590) 471 084
  zewnętrzne 394 552 16 912 14 919 26 060 18 345 4 292 471 084
  wewnętrzne 1 021 - 8 91 - 1 762 (2 882) -
  Koszty z tytułu prowizji i opłat (107 542) (3 273) (6 022) (5 086) - (889) 807 (122 005)
  zewnętrzne (105 621) (3 265) (6 022) (3 692) - (889) (2 516) (122 005)
  wewnętrzne (1 921) (8) - (1 394) - - 3 323 -
  Wynik z tytułu prowizji i opłat 288 031 13 639 8 905 21 065 18 345 877 (1 783) 349 079
  zewnętrzny 288 931 13 647 8 897 22 368 18 345 (885) (2 224) 349 079
  wewnętrzny (900) (8) 8 (1 303) - 1 762 441 -
  Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 139 585 (3 164) 21 255 15 439 28 559 279 8 894 210 847
  zewnętrzne 139 584 (3 208) 21 167 10 925 28 559 279 13 541 210 847
  wewnętrzne 1 44 88 4 514 - - (4 647) -
  Przychody operacyjne netto 966 424 80 130 77 276 75 355 91 142 13 444 1 420 1 305 191
  zewnętrzne 948 276 81 053 78 249 77 488 88 925 20 910 10 290 1 305 191
  wewnętrzne 18 148 (923) (973) (2 133) 2 217 (7 466) (8 870) -
  Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów,
  pożyczek, należności leasingowych (239 699) (39 094) 4 267 (7 010) (22 447) - - (303 983)
  Ogólne koszty administracyjne (432 101) (35 123) (54 283) (60 219) (60 928) (4 766) (955) (648 375)
  w tym wewnętrzne (4 302) (2 139) (1 719) (2 343) (1 975) (392) 12 870 -
  Wynik z działalności operacyjnej 294 624 5 913 27 260 8 126 7 767 8 678 465 352 833
  Udział w zyskach (stratach) jednostek wycenianych metodą praw wlasności 12 367 - - - 2 400 - (2 253) 12 514
  Zysk (strata) brutto 306 991 5 913 27 260 8 126 10 167 8 678 (1 788) 365 347
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 212 345 4 584 20 760 5 852 7 530 7 035 (211) 257 895


  Grupa Kapitałowa Getin Holding
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 3 0.09.20 17
  dane w tys. zł
  Śródroczne skrócone skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
  40 /70
  Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 9 miesięcy 2016 roku w podziale na segmenty (dane niebadane)
  Segment usług
  bankowych w
  Polsce
  Segment usług
  bankowych na
  Ukrainie
  Segment usług
  bankowych na
  Białorusi
  Segment usług
  bankowo-
  leasingowych w
  Rumunii
  Segment usług
  leasingowo-
  finansowych w
  Rosji
  Segment usług
  finansowych w
  Polsce
  Pozostałe
  segmenty i
  wyłączenia
  konsolidacyjne
  Grupa
  Kapitałowa Getin
  Holding
  Przychody z tytułu odsetek 733 191 82 785 102 653 50 484 124 607 44 476 (23 673) 1 114 523
  zewnętrzne 708 829 82 785 102 651 50 024 124 607 44 419 1 208 1 114 523
  wewnętrzne 24 362 - 2 460 - 57 (24 881) -
  Koszty z tytułu odsetek (291 887) (51 995) (56 337) (20 198) (82 464) (26 447) 16 577 (512 751)
  zewnętrzne (291 858) (51 235) (52 494) (12 163) (82 464) (11 258) (11 279) (512 751)
  wewnętrzne (29) (760) (3 843) (8 035) - (15 189) 27 856 -
  Wynik z tytułu odsetek 441 304 30 790 46 316 30 286 42 143 18 029 (7 096) 601 772
  zewnętrzny 416 971 31 550 50 157 37 861 42 143 33 161 (10 071) 601 772
  wewnętrzny 24 333 (760) (3 841) (7 575) - (15 132) 2 975 -
  Przychody z tytułu prowizji i opłat 351 776 28 261 8 710 24 471 15 607 760 (1 570) 428 015
  zewnętrzne 350 918 28 261 8 710 24 468 15 607 13 38 428 015
  wewnętrzne 858 - - 3 - 747 (1 608) -
  Koszty z tytułu prowizji i opłat (98 941) (1 610) (5 509) (2 520) - (1 308) (156) (110 044)
  zewnętrzne (98 941) (1 610) (5 509) (1 343) - (1 308) (1 333) (110 044)
  wewnętrzne - - - (1 177) - - 1 177 -
  Wynik z tytułu prowizji i opłat 252 835 26 651 3 201 21 951 15 607 (548) (1 726) 317 971
  zewnętrzny 251 977 26 651 3 201 23 125 15 607 (1 295) (1 295) 317 971
  wewnętrzny 858 - - (1 174) - 747 (431) -
  Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 223 882 1 864 21 681 17 134 45 477 164 (11 623) 298 579
  zewnętrzne 223 882 1 786 21 681 17 134 45 477 164 (11 545) 298 579
  wewnętrzne - 78 - - - - (78) -
  Przychody operacyjne netto 918 021 59 305 71 198 69 371 103 227 17 645 (20 445) 1 218 322
  zewnętrzne 892 830 59 987 75 039 78 120 103 227 32 030 (22 911) 1 218 322
  wewnętrzne 25 191 (682) (3 841) (8 749) - (14 385) 2 466 -
  Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów,
  pożyczek, należności leasingowych (124 919) (23 361) 1 600 (345) (45 191) - - (192 216)
  Ogólne koszty administracyjne (409 336) (29 097) (50 850) (58 678) (63 124) (5 294) (1 201) (617 580)
  w tym wewnętrzne (4 221) (1 675) (1 598) (1 639) - (396) 9 529 -
  Wynik z działalności operacyjnej 383 766 6 847 21 948 10 348 (5 088) 12 351 (21 646) 408 526
  Udział w zyskach (stratach) jednostek wycenianych metodą praw wlasności (16 454) - - - - - 2 982 (13 472)
  Zysk (strata) brutto 367 312 6 847 21 948 10 348 (5 088) 12 351 (18 664) 395 054
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 345 788 5 598 16 598 9 989 (8 440) 9 995 (5 931) 373 597


  Grupa Kapitałowa Getin Holding
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 3 0.09.20 17
  dane w tys. zł
  Śródroczne skrócone skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
  41 /70
  Ak tyw a s e gm e ntu na 30.09.2017
  (dane nie badane s k or ygow ane )
  Se gm e nt us ług
  bank ow ych w
  Pols ce
  Se gm e nt us ług
  bank ow o-
  w indyk acyjnych
  na Uk r ainie
  Se gm e nt us ług
  bank ow ych na
  Białor us i
  Se gm e nt us ług
  bank ow o-
  le as ingow ych
  w Rum unii
  Se gm e nt us ług
  le as ingow o-
  finans ow ych w
  Ros ji
  Se gm e nt us ług
  finans ow ych w
  Pols ce
  Pozos tałe
  s e gm e nty i
  w yłącze nia
  k ons olidacyjne
  Gr upa
  Kapitałow a
  Ge tin Holding
  A ktyw a segmentu 23 344 301 511 408 615 521 1 960 152 836 489 494 128 (199 685) 27 562 314 Aktywa segmentu na 31.12.2016 Segment usług
  bankowych w
  Polsce
  Segment usług
  bankowych na
  Ukrainie
  Segment usług
  bankowych na
  Białorusi
  Segment usług
  bankowo-
  leasingowych w
  Rumunii
  Segment usług
  leasingowo-
  finansowych w
  Rosji
  Segment usług
  finansowych w
  Polsce
  Pozostałe
  segmenty i
  wyłączenia
  konsolidacyjne
  Grupa
  Kapitałowa Getin
  Holding
  Aktywa segmentu 21 516 726 526 295 690 178 1 794 387 905 459 577 248 (164 950) 25 845 343


  Grupa Kapitałowa Getin Holding
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 3 0.09.20 17
  dane w tys. zł
  Śródroczne skrócone skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
  42 /70
  2.23 Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów
  wartościowych
  W dniu 15.03. 2017 Idea Money , spółka należąca do grupy Idea Bank (Polska), dokonała wykupu
  obligacji serii B wyemitowanych w 2013 roku o łącznej wartości nomi nalnej 2,6 mln zł.
  W pierwszym półroczu 2017 M.W. Trade dokonał wykupu obligacji o łącznej wartości nominalnej 19,1
  mln zł. Ponadto, w drugim kwartale 2017 M.W.Trade wyemitowało obligacje o łącznej wartości
  nominalnej wynoszącej 9,9 mln zł.
  W pierwszym pół roczu 2017 Idea Investment (Rumunia) , spółka zależna od Idea Bank (Rumunia),
  dokonała wykupu obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 27 mln z ł. Ponadto, Idea
  Investment (Rumunia) wyemitował obligacje serii D o łącznej wartości nominalnej 27 mln zł z okresem
  zapadalności wynoszącym 24 miesiące.
  W pierwszym półroczu Carcade dokonało wykupu 823,8 tys. szt. obligacji giełdowych serii BO -02 o
  łącznej wartości nominalnej 550,3 mln RUB ( 37,1 mln zł). Ponadto w tym okresie Carcade
  wyemitowało 2,5 mln szt. obligacji giełdowych serii BO -03 denominowanych w RUB o łącznej wartości
  nominalnej 2,5 mld RUB (168,5 mln zł).
  W dniu 18.05.2017 Getin Holding wyemitował 50 tys. sztuk obligacji na okaziciela serii A4 o łącznej
  wartości nominalnej 50 mln zł z te rminem wykupu wynoszącym 12 miesięcy.
  W dniu 20.06.2017 Getin Holding wyemitował 5 sztuk obligacji na okaziciela serii A5 o łącznej
  wartości nominalnej 25 mln zł z terminem wykupu wynoszącym 3 lata.
  W dniu 31.05.2017 Getin Holding dokonał całkowitego wykup u obligacji serii A2 i A3 o łącznej
  wartości nominalnej 50 mln zł.
  W dniu 21.07.2017 Idea Bank (Rumunia) wyemitował 5 tys. obligacji o wartości nominalnej 1.000 EUR
  każda z terminem zapadalności wynoszącym 5 lat. Łączna wartość emisji wyniosła 5 mln EUR (21,2
  mln zł ), Obligacje zostały wyemitowane w celu zakwalifikowania ich do funduszy własnych banku
  zgodnie z przepisami Rozporządzenia CRR.
  W dniu 07.09.2017 zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 27,8 mln zł.
  Kapitał zakładowy zo stał podwyższony na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Emitenta z dnia 27.06.2017 w drodze emisji akcji C.
  W trzecim kwartale 2017 M.W. Trade dokonała wykupu obligacji wyemitowanych o łącznej wartości
  nominalnej 28,2 mln zł. Ponadto, w trzecim kwartale 2017 M.W.Trade wyemitowało obligacje o łącznej
  wartości nominalnej wynoszącej 9,5 mln zł, z terminem wykupu wynoszącym 1 rok.
  2.24 Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty
  W bieżącym i porównawczym okresie sprawozdawczym Getin Holding nie wypłacił ani nie
  zaproponował do wypłaty dywidendy.
  2.25 Zdarzenia następujące po dniu bilansowy m
  W dniu 10.10.2017 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę w
  przedmiocie dopuszczenia do obrotu 27,8 mln szt. akcji serii C Emitenta oraz wprowadzenia ich do
  obrotu z dniem 12.10.2017. W tym samym dniu Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych dokonał
  rejestracji akcji C w liczbie 27,8 mln szt. pod kodem PLGSPR000014.


  Grupa Kapitałowa Getin Holding
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 3 0.09.20 17
  dane w tys. zł
  Śródroczne skrócone skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
  43 /70
  W dniu 19.10.2017 Nadzwyczajne W alne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę o powołaniu pana
  Stanisława Wlazło do Rady Nadzorczej Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Stanisław
  Wlazło spełnia kryteria niezależności przewidziane w ustawie z dnia 11.05.2017 o biegłych
  rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym.
  W dniu 31.10.2017 Idea Leasing (Polska) , spółka stowarzyszona z Idea Bank (Polska) podpisała plan
  połączenia ze spółką Getin Leasing S.A. poprzez jej przejęcie.
  Piotr Kaczmarek Krzysztof Jarosław Bielecki
  Prezes Zarządu I Wiceprezes Zarządu
  Izabela Lubczyńska Krzysztof Florczak
  Członek Zarządu Członek Zarządu
  Wrocław, 5 marca 2018


  Grupa Kapitałowa Getin Holding
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2017
  dane w tys. zł
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A.
  44 /70
  3 Śródroczne s krócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A.
  Składniki innych całkowitych dochodów, tj. wycena aktywów finansowych dostępn ych do sprzedaży
  mogą zostać przeniesione w przyszłości do rachunku zysków i strat .
  01.07.2017 -
  30.09.2017
  01.01.2017 -
  30.09.2017
  01.07.2016 -
  30.09.2016
  01.01.2016 -
  30.09.2016
  Nota
  Przychody z dywidend 3.2 5 628 16 388 11 129 59 068
  Przychody odsetkowe z tytułu udzielonych pożyczek 438 438 291 1 143
  Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości
  godziwej - 317 - 481
  Pozostałe przychody finansowe (24) 1 983 251 951
  Pozostałe przychody 4 188 12 566 3 726 11 445
  Przychody razem 10 230 31 692 15 397 73 088
  Strata z tytułu sprzedaży inwestycji - (8 352) - (13 770)
  Koszty operacyjne (3 804) (13 294) (3 605) (12 301)
  Koszty finansowe (4 613) (13 545) (4 889) (21 137)
  Pozostałe koszty operacyjne 16 (1 525) (18) (3 942)
  Koszty razem (8 401) (36 716) (8 512) (51 150)
  Zysk (strata) brutto 1 829 (5 024) 6 885 21 938
  Podatek dochodowy 3.3 (252) 1 606 (1 517) 13 862
  Zysk (strata) netto 1 577 (3 418) 5 368 35 800
  Zysk (strata ) na jedną akcję zwykłą (w zł )
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt .) 738 536 325 733 731 566 731 289 368 717 850 712
  - podstawowy z zysku (straty) za rok obrotowy - - 0,01 0,05
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt .) 738 536 325 733 731 566 731 289 368 717 850 712
  - rozwodniony z zysku (straty) za rok obrotowy - - 0,01 0,05
  (dane niebadane)
  ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.07.2017 -
  30.09.2017
  01.01.2017 -
  30.09.2017
  01.07.2016 -
  30.09.2016
  01.01.2016 -
  30.09.2016
  Zysk/ (strata) za okres 1 577 (3 418) 5 368 35 800
  Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 2 671 8 680 6 010 (28 044)
  Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów (507) (1 649) (1 142) 5 328
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży , w tym : 2 164 7 031 4 868 (22 716)
  Zyski (straty) za okres 2 164 7 031 4 868 (22 716)
  Inne całkowite dochody netto 2 164 7 031 4 868 (22 716)
  Całkowite dochody za okres 3 741 3 613 10 236 13 084
  (dane niebadane)
  ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW


  Grupa Kapitałowa Getin Holding
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2017
  dane w tys. zł
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A.
  45 /70
  30.09.2017
  Nota (dane niebadane)
  AKTYWA
  Aktywa trwałe 1 915 641 2 118 229
  Rzeczowe aktywa trwałe 2 303 2 643
  Wartości niematerialne 44 59
  Inwestycje w jednostki stowarzyszone 3.4 - 29 425
  Inwestycje w jednostkach zależnych 3.4 1 533 661 1 757 038
  Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy 136 390 136 390
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 3.5 96 819 88 139
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 75 073 73 501
  Pożyczki udzielone długoterminowe 40 000 -
  Pochodne instrumenty finansowe 31 351 31 034
  Aktywa obrotowe 222 311 20 552
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 218 470 4 793
  Rozliczenia międzyokresowe 661 347
  Pożyczki udzielone krótkoterminowe 205 -
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 975 15 412
  A k t y w a o g ó ł e m 2 137 952 2 138 781
  PASYWA
  Kapitał własny 1 607 566 1 574 885
  Kapitał zakładowy 759 069 731 289
  Kapitał zapasowy 1 056 478 1 055 190
  Kapitał rezerwowy 24 831 24 831
  Kapitał z aktualizacji wyceny (222 006) (229 037)
  Niepodzielony wynik finansowy (7 388) (44 114)
  Zysk (strata) netto (3 418) 36 726
  Zobowiązania długoterminowe i rezerwy na zobowiązania 215 667 212 677
  Zobowiązania wyceniane według zamortyzowanego kosztu 98 050 98 603
  Zobowiązania finansowe i pozostałe zobowiązania 3.7 117 617 114 074
  Zobowiązania krótkoterminowe 314 719 351 219
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 3.6 60 615 126 862
  Zobowiązania z tytułu otrzymanych pożyczek i kredytów 174 764 171 766
  Zobowiązania finansowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 76 315 50 220 Rozliczenia międzyokresowe 3 025 2 371
  P a s y w a o g ó ł e m 2 137 952 2 138 781
  ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY BILANS
  31.12.2016


  Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A.
  Skorygowa ny skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2017
  dane w tys. zł
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A.
  46 /70
  ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZM IAN W KAPITALE WŁASNYM (dane nie badane )
  za ok r e s 9 m ie s ię cy zak ończony dnia 30.09.2017
  Nadw yżk a ze
  s pr ze daży ak cji
  pow yże j
  w ar toś ci
  nom inalne j
  Kapitał
  zapas ow y
  tw or zony
  zgodnie ze
  s tatute m
  Kapitał z
  ak tualizacji
  w yce ny
  Na dzie ń 01.01.2017 731 289 126 140 929 050 24 831 (229 037) - (44 114) 36 726 1 574 885
  Całk ow ite dochody za ok r e s 7 031 (3 418) 3 613 Przeniesienie w yniku z roku poprzedniego na
  niepodzielony w ynik f inansow y 36 726 (36 726) -
  Emisja akcji 27 780 2 222 30 002
  Koszty emisji akcji (934) (934)
  Tr ans ak cje z ak cjonar ius zam i 27 780 1 288 - - - - 36 726 (36 726) 29 068
  Na dzie ń 30.09.2017 759 069 127 428 929 050 24 831 (222 006) - (7 388) (3 418) 1 607 566
  Kapitał
  zak ładow y
  Kapitał
  r e ze r w ow y Ak cje w łas ne Nie podzie lony
  w ynik finans ow y
  Zys k (s tr ata)
  ne tto
  Kapitał w łas ny
  ogółe m
  Kapitał zapas ow y ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZM IAN W KAPITALE WŁASNYM (dane nie badane )
  za ok r e s 9 m ie s ię cy zak ończony dnia 30.09.2016
  Nadw yżk a ze
  s pr ze daży ak cji
  pow yże j
  w ar toś ci
  nom inalne j
  Kapitał
  zapas ow y
  tw or zony
  zgodnie ze
  s tatute m
  Kapitał z
  ak tualizacji
  w yce ny
  Na dzie ń 01.01.2016 731 289 126 140 983 940 24 831 (203 076) (80 290) - (44 114) 1 538 720
  Całk ow ite dochody za ok r e s (22 716) 35 800 13 084
  Przeniesienie w yniku z roku poprzedniego na
  kapitał zapasow y (44 114) 44 114 -
  Sprzedaż skupionych akcji w łasnych (54 890) 80 290 25 400
  Tr ans ak cje z ak cjonar ius zam i - - (54 890) - - 80 290 (44 114) 44 114 25 400
  Na dzie ń 30.09.2016 731 289 126 140 929 050 24 831 (225 792) - (44 114) 35 800 1 577 204
  Kapitał zapas ow y
  Nie podzie lony
  w ynik finans ow y
  Kapitał
  zak ładow y Ak cje w łas ne Zys k (s tr ata)
  ne tto
  Kapitał w łas ny
  ogółe m
  Kapitał
  r e ze r w ow y


  Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A.
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2017
  dane w tys. zł
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A.
  47 /70
  ŚRÓDROCZNYJEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  01.01.2017 -
  30.09.2017
  01.01.2016 -
  30.09.2016
  (dane niebadane) (dane niebadane)
  (5 024) 21 938
  (34 338) (73 093)
  Amortyzacja 410 455
  Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 227 (2 322)
  Odsetki netto 11 227 19 857
  Zysk (strata) na działalności inwestycyjnej 8 339 13 698
  Zwiększenie/zmniejszenie stanu należności 3 967 1 327
  Zwiększenie/zmniejszenie stanu zobowiązań, z wyjątkiem kredytów i pożyczek 3.9 (56 916) (102 457)
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 340 (664)
  Podatek dochodowy zapłacony (1 615) (2 506)
  Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej (317) (481)
  (39 362) (51 155)
  Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 1 72
  Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (55) (21)
  Nabycie aktywów finansowych (52 795) (25 229)
  Odsetki otrzymane 233 1 093
  Zbycie udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych 73 059 -
  Zbycie udziałów we wspólnych przedsięwzięciach - 101 476
  Spłata udzielonych pożyczek - 22 943
  Udzielenie pożyczek (40 000) -
  Pozostałe (1 058) -
  (20 615) 100 334
  Wpływy z tytułu emisji akcji 29 068 -
  Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (14) (60)
  Spłata otrzymanych pożyczek/kredytów - (19 500)
  Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów 3 000 4 000
  Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 75 000 50 000
  Wykup dłużnych papierów wartościowych (50 000) (100 000)
  Odsetki zapłacone (9 514) (20 387)
  Sprzedaż skupionych akcji własnych - 25 400
  47 540 (60 547)
  (12 437) (11 368)
  Różnice kursowe netto - -
  Środki pieniężne na początek okresu 15 412 27 162
  2 975 15 794
  o ograniczonej możliwości dysponowania - -
  Nota
  Zysk (strata) brutto
  Korekty razem
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej
  Zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
  Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:


  Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A.
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2017
  dane w ty s. zł
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A.
  48 /70
  3.1 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu sprawozdania
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A. obejmuje okres
  9 miesięcy zakończony 30.09.2017 oraz zawiera dane porównywalne za okres 9 miesięcy zakończony
  30.09 .2016 , które nie były przedmiotem przeglądu ani badania przez biegłego rewidenta oraz dane
  finansowe na dzień 31.12.201 6, które były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta .
  Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przez
  Getin Holding łącznie ze śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i zatwierdzone
  do publikacji przez Zarząd w dniu 09.11 .201 7.
  Niniejsze śródroczne skr ócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie
  z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię
  Europejską („MSSF -UE ”), w szczególności zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości
  „Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa” nr 34.
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz
  ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze
  sprawozdaniem finansowym Getin Holding za rok zakończony 31 .12. 201 6.
  Polityka rachunkowości zastosowan a do sporządzenia śródrocznego skróconego jednostkowego
  sprawozdania finansowego jest spójn a z polityką , któr ą zastosowano przy sporządzaniu rocznego
  sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończ ony 31.12.201 6, z wyjątkiem dokonania zmian do
  standardów i nowych interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu
  lub po 01.01.201 7. Powyższe zmiany zostały szczegółowo opisane w nocie 2.4 .1 śródrocznego
  skróconego skonsolido wanego sprawozdania finansowego Grupy Getin Holding zaprezentowanego w
  niniejszym raporcie.
  Zastosowanie powyższych zmian do standardów nie miało istotnego wpływu na dotychczas
  stosowaną politykę rachunkowości Spółki ani na jej sytuację finansową i wyniki działalności.
  Polityka rachunkowości zastosowana do sporządzenia śródrocznego skróconego jednostkowego
  sprawozdania finansowego jest spójna z polityką zastosowaną do sporządzenia śródrocznego
  skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  3.2 Przychody z dywidend
  W okresie trzech kwartałów 2017 Getin Holding uzyskał 16 388 tys. zł przychodu z tytułu dywidend , w
  tym: od TU Europa S.A . 3 074 tys. zł, od MW Trade S.A. 3 224 tys. zł, od Idea Bank S.A. (Białoruś)
  7 646 tys. zł oraz od Carcade Sp. z o.o (Rosj a) 2 444 tys. zł .
  W okresie trzech kwartałów 2016 Getin Holding uzyskał 59 068 tys. zł przychodu z tytułu dywidend, w
  tym: od Getin Leasing S.A. 36 960 ty s. zł, od TU Europa S.A. 6 036 tys. zł, od MW Trade S.A
  4 943 tys. zł oraz od Idea Bank S.A. (Białoru ś) 11 129 tys. zł .


  Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A.
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2017
  dane w ty s. zł
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A.
  49 /70
  3.3 Podatek dochodowy
  3.4 Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych
  1) spadek wartości wynika z dokonanego obniżenia kapitału w Getin International S.A. w kwocie 217 644 tys. zł
  2) spadek wartości inwestycji w kwocie 51 974 tys. zł wynika z dokonanej w dni u 13.06.2017 sprzedaży 26 690 akcji stanowiących 32,92 % kapitału zakładowego Idea Bank (Białoruś). Cena sprzedaży wyniosła 47 137 tys. zł.
  3) wzrost wartości inwestycji wynika z dokonanej wpłaty na podwyższenie kapitału w Assets Service Finance sp. z o.o. w kwocie 17 829 tys. zł
  4) wzrost wartości inwestycji wynika z wpłat na podwyżs zenie kapitału Idea Bank S.A. (Rumunia) w łącznej kwocie 28 317 tys. zł .
  5) wzrost wartości inwestycji wynika z wpłat na podwyżs zenia kapitału w Getin Investment sp. z o.o . w łącznej kwocie 80 tys. zł .
  6) w dniu 13 .03.2017 Getin Holding nabył udział w kapitale zakładowym Seret Invest sp. z o.o. za cenę 1 tys. UAH ( 0,2 tys. zł).
  7) w dniu 27.06.2017 Getin Holding nabył 100% udziałów w kapitale zakładowym New Finance Service sp. z o.o . za cenę 100 tys. UAH (14,6 tys. zł).
  Jednostki stowarzyszone
  Getin Holding S.A. w dniu 31.01.2017 przy udziale i za pośrednictwem domu maklerskiego Noble
  Securities S.A. sfinalizował umowę sprzedaży akcji Getin Leasing S.A do LC Corp B.V. Cen a
  sprzedaży 755 akcji stanowiących 10,02 % kapitału zakładowego Getin Leasing S.A. wyniosła
  25 922 tys. zł. Na dzień 30.09.2017 Spółka nie posiada ła akcji Getin Leasing S.A. (na dzień
  31.12.2016 wartość inwestycji w jednostki stowarzyszone wynosiła 29 42 5 tys. zł). 01.01.2017 -
  30.09.2017
  (dane niebadane) (dane niebadane)
  Rachunek zysków i strat
  Bieżący podatek dochodowy 1 615 2 386
  Korekty dotyczące bieżącego podatku z lat ubiegłych 126
  Pozostałe podatki (np. podatek u źródła) 1 615 2 260
  Odroczony podatek dochodowy (3 221) (16 248)
  Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych (803) 702
  Związany z aktywami finansowymi wycenianymi do wartości godziwej 162
  Strata podatkowa bieżąca i z lat ubiegłych (2 418) (17 112)
  Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat (1 606) (13 862)
  Kapitał własny
  Odroczony podatek dochodowy 1 649 (5 328)
  Związany z aktywami dostępnymi do sprzedaży 1 649 (5 328)
  Obciążenie podatkowe wykazane w kapitale własnym 1 649 (5 328)
  Razem podstawowe składniki obciążenia podatkowego w rachunku zysków i strat i
  kapitale własnym
  43 (19 190)
  Podatek dochodowy
  01.01.2016 -
  30.09.2016 31.12.2016
  Carcade Sp. z o.o. 110 812 110 812
  Idea Bank S.A. (Ukraina) 199 199 199 199
  Getin Internatinal S.A. 1) 51 024 268 668
  MW Trade S.A. 27 097 27 097
  Idea Bank S.A. (Polska) 814 840 814 840
  Idea Bank S.A. (Białoruś) 2) 105 912 157 886
  Assets Service Finance sp. z o.o. 3) 19 765 1 936
  Idea Bank S.A (Rumunia) 4) 204 862 176 545
  Getin Investment sp. z o.o. 5) 135 55
  Seret Invest sp. z o.o. 6) - nd
  New Finance Service sp. z o.o. 7) 15 nd
  Razem 1 533 661 1 757 038
  Jednostki zależne
  Wartość w bilansie na dzień
  30.09.2017
  (dane niebadane)


  Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A.
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2017
  dane w ty s. zł
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A.
  50 /70
  3.5 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  Aktyw a finansow e dostępn e do sprzedaży obejmują posiadany pakiet 7,56 % akcji
  Get in Noble Bank S.A. Wynik z wyceny posiadanego pakietu akcji w trzech kwartałach 201 7
  wyliczono na podstawie notowania akcji spółki na Giełdzie Pap ierów Wartościowych w W arszawie z
  dnia 29 .09.2017 (1,45 zł za 1 akcję) i został on ujęty w innych całkowitych dochod ach Spółki .
  3.6 Krótkoterminowe z obowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
  3.7 Długoterminowe zobowiązania finansowe i pozostałe zobowiązania
  01.01.2017 -
  30.09.2017
  01.01.2016 -
  30.09.2016
  (dane niebadane) (dane niebadane)
  Stan netto na początek okresu 88 139 120 189
  Zmiany wartości godziwej, w tym: 8 680 (28 044)
  - ujęte w kapitale z aktualizacji wyceny 8 680 (28 044)
  Stan netto na koniec okresu 96 819 92 145
  Zmiana stanu aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 31.12.2016
  Otrzymana zaliczka do rozliczenia 60 260 60 260
  Zobowiązania z tytułu zakupu akcji - 66 078
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 85 294
  Zobowiązania wobec budżetu 204 172
  Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 20 19
  Pozostałe zobowiązania 46 39
  Razem 60 615 126 862
  30.09.2017
  (dane niebadane) Długoterminowe zobowiązania finansowe i pozostałe zobowiązania 30.09.2017
  (dane niebadane) 31.12.2016
  Długoterminowe zobowiązanie z tytułu zakupu akcji Idea Bank S.A. (Polska) 117 544 113 987
  Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu 73 87
  Razem 117 617 114 074


  Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A.
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2017
  dane w ty s. zł
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A.
  51 /70
  3.8 Transakcje Getin Holding S.A. z p odmiotami powiązanymi
  Przychody
  odsetkowe od
  podmiotów
  powiązanych
  Koszty
  odsetkowe od
  podmiotów
  powiązanych
  Sprzedaż na
  rzecz podmiotów
  powiazanych
  Zakup od
  podmiotów
  powiązanych
  Dywidenda
  otrzymana od
  podmiotów
  powiązanych
  Należności od
  podmiotów
  powiązanych
  Zobowiązania
  wobec podmiotów
  powiazanych
  Jednostki zależne: 434 6 076 60 322 2 13 314 258 565 273 918
  Getin International S.A. 4 579 62 2 217 644 219 436
  Idea Bank S.A. (Polska) 1 100 2 150 294 29 000
  Idea Leasing S.A. ** 853
  Idea Bank S.A. (Ukraina) 2 142 238
  Idea Bank S.A. (Białoruś) 1 986 7 646
  Idea Money S.A. 427 58
  MW Trade S.A. 390 3 224
  Idea Fleet S.A. 7 38 5 92
  Getin Investment Sp. z o.o. 5
  Idea Bank S.A. (Rumunia) 1 043 75
  Carcade sp. z o.o. 49 308 2 444
  Tax Care S.A. 336 46
  Idea Leasing IFN S.A. 1 520
  Idea Investment S.A. 62
  Idea Investment S.a.r.l. 390 25 390
  New Service Finance 434 40 205
  Jednostki stowarzyszone: - - - - - 117 -
  Idea Leasing S.A. ** 117
  Akcjonariusz dominujący
  Jednostka dominująca (LC Corp B.V.) 5 2 25 922
  Pozostałe jednostki powiązane: 182 4 443 137 1 948 - 2 876 142 637
  Getin Noble Bank S.A. 182 4 443 70 74 2 876 142 631
  Noble Securities S.A. 546
  Noble Concierge sp. z o.o. 21
  RB Investcom sp. z o.o. 67
  RB Computer Sp. z o.o. 13 6
  Sky Tower S.A. 838
  Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o. 456
  30.09.2017
  (dane niebadane)
  01.01.2017 - 30.09.2017
  (dane niebadane)
  ** w dniu 28.09.2017 Idea Bank S.A. dokonał sprzedaży 25,01% akcji Idea Leasing S.A., w wyniku czego Idea Leasing S.A. stała się jednostką stowarzyszoną
  *sprzedaż 10,02% akcji spółki Getin Leasing S.A.
  * Przychody
  odsetkowe od
  podmiotów
  powiązanych
  Koszty
  odsetkowe od
  podmiotów
  powiązanych
  Sprzedaż na
  rzecz podmiotów
  powiazanych
  Zakup od
  podmiotów
  powiązanych
  Dywidenda
  otrzymana od
  podmiotów
  powiązanych
  Należności od
  podmiotów
  powiązanych
  Zobowiązania
  wobec podmiotów
  powiazanych
  Działalność kontynuowana i zaniechanaJednostki zależne: 1 143 5 741 11 854 3 343 16 072 2 273 275 830
  Getin International S.A. 4 859 63 4 8 216 436
  Idea Bank S.A. (Polska) 756 2 096 100 286 29 000
  Idea Leasing S.A. 794 1
  IL 2 Leasing sp. z o.o. 4 4
  Idea Bank S.A. (Ukraina) 245 1 703
  Idea Bank S.A. (Białoruś) 487 1 986 11 129
  GetBack S.A. * 156
  Idea Money S.A. 178 24
  Idea Expert S.A. 238 33
  MW Trade S.A. 390 4 943 53
  Idea Fleet S.A. 1 38 5 5 106
  Getin Investment Sp z o.o. 5
  Idea Bank S.A. (Rumunia) 401 779 77
  Carcade Sp z o.o. 10 121 1 855 3 229 1 780 30 288
  Tax Care S.A. 328
  Idea Leasing IFN S.A. (Rumunia) 1 186 7
  Idea Investment 59 -
  Jednostki stowarzyszone: - - 1 - 36 960 - -
  Getin Leasing S.A. 1 36 960
  Akcjonariusz dominujący
  Jednostka dominująca (LC Corp B.V.) 126 951 2 505
  Pozostałe jednostki powiązane: 338 6 770 142 2 234 - 15 286 167 762
  Getin Noble Bank S.A. 338 6 770 74 111 15 273 167 762
  Noble Securities S.A. 733 13
  Noble Concierge sp. z o.o. 68
  RB Investcom Sp. z o.o. 68
  RB Computer Sp. z o.o. 20
  Sky Tower S.A. 853
  Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o. 449
  *w dniu 15.06.2016 akcje Get Back S.A. zostały sprzedane poza Grupę
  **sprzedaż 39,26% akcji spółki Getin Leasing S.A. za kwotę 101 526 tys. zł oraz sprzedaż skupionych akcji własnych za kwotę 25 425 tys. zł.
  31.12.2016 01.01.2016 - 30.09.2016
  (dane niebadane)
  **


  Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A.
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2017
  dane w ty s. zł
  Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A.
  52 /70
  3.9 Informacje dodatkowe do rachunku przepływów pieniężnych
  Różnica między bilansową zmianą stanu należności, a zmia ną wykazaną w rachunku przepływów
  pieniężnych w kwocie 217 644 tys. zł wynika z e zmiany stanu należności z tytułu obniżenia kapitału
  Getin International S.A.
  Różnica między bilansową zmianą stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek, a zmianą
  wykaza ną w rachunku przepływów pieniężnych wynika:
  • ze zmiany stanu zobowiązań z tytułu leasingu finansowego w kwocie -14 tys. zł prezentowanej w
  działalności finansowej
  • ze zmiany stanu zobowiązań z tytułu zobowiązania clawback w kwocie 553 tys. zł .
  • ze zmiany sta nu zobowiązań inwestycyjnych w kwocie -6 327 tys. zł
  3.10 Zdarzenia następujące po dniu bilansowym
  Istotne zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym opisane zostały w nocie 2.25 niniejszego
  skon solidowanego raportu kwartalnego .
  Piotr Kaczmarek Krz ysztof Jarosław Bielecki
  Prezes Zarządu I Wiceprezes Zarządu
  Izabela Lubczyńska Krzysztof Florczak
  Członek Zarządu Członek Zarządu
  bilansie rachunku
  przepływów Różnica
  Zmiana stanu należności (213 677) 3 967 (217 644)
  Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek (62 704) (56 916) (5 788)
  Zmiana w


  Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A.
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2017
  dane w tys. zł
  Sprawozdanie z działalności Grupy Kap itałowej i Emitenta
  53 /70
  4 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta
  4.1 Główne osiągnięcia oraz niepowodzenia Grupy Kapitał owej Getin Holding w III kwartale
  2017 roku
  Getin Holding
  Cena akcji Getin Holding:
  W III kwartale 2017 Emitent kontynuował strategię mającą na celu rozwój biznesowy Grupy oraz
  osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu z inwestycji podmiotów zależnych , działających w sektorze usług
  finansowych, w szczególności dla osób fizycznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw . Emitent
  aktywnie wpływał na strategię i zarządzanie kontrolowanych podmiotów w celu zapewnienia wzrostu
  wartości posiadanych aktywów, ich bezpieczeństwa oraz wykorzysta nia potencjalnych synergii w
  ramach Grupy.
  W dniu 07.09.2017 zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 27,8 mln zł.
  Kapitał zakładowy został podwyższony na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Emitenta z dnia 27.06 .2017 w drodze emisji akcji C, przeprowadzonej w trybie
  subskrypcji prywatnej, przy pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Akcje w
  łącznej liczbie 24,5 mln szt. zostały objęte przez głównego akcjonariusza Emitenta – LC Corp B.V. z
  siedzibą w Amsterdamie, podmiot bezpośrednio zależny od dr Leszka Czarneckiego – szczegóły
  transakcji opisane są w pkt . 4.5 s prawozdania. 0,86
  1,06
  1,26
  1,46
  1,66
  1,86
  -15%
  -5%
  5%
  15%
  25%
  35%
  45%
  55%
  65%
  75%
  85%
  2016.10.03 2016.10.22 2016.11.10 2016.11.29 2016.12.18 2017.01.06 2017.01.25 2017.02.13 2017.03.04 2017.03.23 2017.04.11 2017.04.30 2017.05.19 2017.06.07 2017.06.26 2017.07.15 2017.08.03 2017.08.22 2017.09.10 2017.09.29
  PLN
  Kurs W IG BANKI Kurs M WI G 40 Cena ak cj i G H


  Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A.
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2017
  dane w tys. zł
  Sprawozdanie z działalności Grupy Kap itałowej i Emitenta
  54 /70
  W dniu 26.09.2017 Zarząd Krajowego Depozytu Papierów W artościowych podjął uchwałę o przyjęciu
  do depozytu 27,8 mln akcji serii C Emitenta pod warunkiem wprowadzenia tychże akcji do obrotu
  przez Giełdę Papierów Wartościowych.
  Rejestracja akcji serii C w Krajowym Depozycie Papierów W artościowych oraz dopuszczenie i
  wprowadzenie ich do obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych nast ąpiły po dacie bilansowej.
  Łączny koszt emisji akcji serii C, według stanu na dzień 27.10.2017 wyniósł 1,1 mln zł brutto , przy
  czym średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję wyniósł 0,04 zł.
  I. Segment usług bankowych w Polsce
  W skł ad segmentu usług bankowych w Polsce Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzi Grupa Idea Bank
  (Polska), obejmująca m.in. Idea Bank S.A. (skupiający swoją działalność na oferowaniu małym i
  średnim firmom różnorodnych produktów bankowych – kredytowych, oszczędnośc iowych i
  depozytowych), Idea Leasing S.A. (leasing pojazdów i maszyn), Idea Money S.A. (faktoring i
  windykacji należności), a także Tax Care S.A. (usługi w zakresie księgowości oraz doradztwa
  finansowego dla małych firm).
  Wynik netto z działalności kontynu owanej podmiotów wchodzących w skład segmentu po III kwartale
  2017 wyniósł 2 12,3 mln zł i był niższy o 44,8% w stosunku do a nalogicznego okresu w 2016 ( 384,9
  mln zł ). Na łączny wynik składają się następujące pozycje:
  Łączna wartość aktywów podmiotów wchodzących w skład segmentu na koniec III kwartału 2017
  wynosiła 23,3 mld zł, co stanowi wzrost o 13,0 % w stosunku do końca III kwartału 2016 (20,7 mld zł).
  Saldo depozytów na koniec okresu bilansowego wynosiło 17,3 mld zł, podczas gdy na koniec
  analogicznego okresu w 2016 wynosiło ono 14,4 mld zł, co stanowi wzrost o 20,3%.
  Saldo należności kredytowo -leasingowych na koniec III kwartału 2017 wynosiło 16,2 mld zł, co
  stanowi wzrost o 14,8 % w stosunku do stanu na koniec III kwartału 2016 – 14,1 mld zł.
  Grupa Idea Bank (Polska) kieruje swoją ofertę produktową do grupy klientów z segmentu małych i
  średnich firm, jak również osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą. Grupa ma
  rosnąć wraz ze wzrostem biznesu jego klientów, umacniając tym samym swoją pozycję na rynku
  finansowym.
  W dniu 28.09.2017 Idea Bank (Polska) zbył na rzecz LC Corp B.V. z si edzibą w Amsterdamie 5.878
  akcji Idea Leasing (Polska) stanowiących 25,01% udziału w kapitale zakładowym, przy czym LC Corp Grupa IB PL
  kPLN
  W ynik z tytułu odsetek 538 808
  Przychody z tytułu odsetek 827 684
  Koszty z tytułu odsetek -288 876
  W ynik z tytułu prowizji i opłat 288 031
  Przychody z tytułu prowizji i opłat 395 573
  Koszty z tytułu prowizji i opłat -107 542
  Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 139 585
  W ynik z tytułu odpisów aktualizacyjnych -239 699
  Koszty działania -432 101
  Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych 12 367
  Podatek dochodowy -94 646
  Zysk netto
  Zysk netto z działalności kontynuowanej 212 345


  Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A.
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2017
  dane w tys. zł
  Sprawozdanie z działalności Grupy Kap itałowej i Emitenta
  55 /70
  B.V. uprawniony jest do kupna dodatkowych 25% akcji Idea Leasing (Polska) . W tym samym dniu
  Idea Leasing S.A. nabyła od LC Corp B.V. 1.883 akcji Getin Leasing S.A., stanowiących 25%
  udziałów w kapitale zakładowy. Szczegóły transakcji opisane zostały w pkt. 4.5 niniejszego
  sprawozdania.
  Transakcja sprzedaży akcji Idea Leasing S.A. została uznana przez Idea Bank (Polska) za utratę
  kontro li, w związku z czym Grupa Idea Bank (Polska) osiągnęła wynik netto na sprzedaży na poziomie
  109,4 mln zł.
  Na wynik grupy Idea Bank (Polska) wpłynęło również ujęcie odpisu aktualizującego z tytułu utraty
  wartości inwestycji w jednostce Open Finance w wysok ości 20 mln zł .
  II. Segment usług bankowo -windykacyjnych na Ukrainie
  W skład segmentu usług bankowo -windykacyjnych Grupy Kapitałowej Emitenta na Ukrainie wchodzi
  Idea Bank (Ukraina) oferujący produkty i usługi skierowane do osób fizycznych, a także spółki
  Gw arant Plus i Idea Leasing (Ukraina) oraz grupa New Finance Service ( zakup, obrót i windykacja
  portfeli wierzytelności, w tym wierzytelności m. in. Idea Banku (Ukraina ) oraz działalność pośrednictwa
  kredytowego i ubezpieczeniowego) .
  Wynik netto segmentu po III kwartale 2017 wyniósł 4,6 mln zł (31,9 mln UAH) i złożyły się na niego
  następujące elementy: wynik grupy Idea Bank (Ukraina) w kwocie 19,8 mln zł (138,2 mln UAH) oraz
  wynik grupy New Finance Service wraz z korektami konsolidacyjnymi, w kwocie -15,2 ml n zł ( -108,1
  mln UAH).
  Na łączny wynik segmentu składają się następujące pozycje:
  Łączna wartość aktywów podmiotów wchod zących w skład segmentu na koniec III kwartału 2017
  wynosiła 511,4 mln zł (3,7 mld UAH) , co stanowi wzrost o 9,8% w stosunku do wyniku osiągniętego na
  koniec III kwartału 2016, tj. 466 mln zł (3,1 mld UAH, co stanowi wzrost o 18,9% w UAH) .
  Saldo depozytów na koniec okresu bilansowego wynosiło 389,8 mln zł (2,8 mld UAH), co stanowi
  wzrost o 6,1% w stosunku do wyniku osiągniętego na koniec III kwartału 2016 wyrażonego w zł, tj.
  367,3 mln zł (2,5 mld UAH, co stanowi wzrost o 15% w UAH ).
  Saldo kredytów na koni ec III kwartału 2017 wynosiło 387,4 mln zł (2,8 mld UAH), co stanowi wzrost o
  8,3% w stosunku do wyniku osiągniętego na koniec III kwartału 2016 wyrażonego w zł, tj. 357,7 mln zł
  (2,4 mld UAH, co stanowi wzrost o 17,4% w UAH ).
  Grupa New Finance Service st anowi platformę Emitenta dla prowadzenia na terytorium Ukrainy
  działalności windykacyjnej i pośrednictwa kredytowego i ubezpieczeniowego . Na ujemny wynik grupy kPLN kUAH
  W ynik z tytułu odsetek 69 655 485 138
  Przychody z tytułu odsetek 116 072 808 426
  Koszty z tytułu odsetek -46 417 -323 288
  W ynik z tytułu prowizji i opłat 13 639 94 994
  Przychody z tytułu prowizji i opłat 16 912 117 790
  Koszty z tytułu prowizji i opłat -3 273 -22 796
  Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto -3 164 -22 037
  W ynik z tytułu odpisów aktualizacyjnych -39 094 -272 284
  Koszty działania -35 123 -244 627
  Podatek dochodowy -1 329 -9 256
  Zysk ne tto 4 584 31 927


  Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A.
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2017
  dane w tys. zł
  Sprawozdanie z działalności Grupy Kap itałowej i Emitenta
  56 /70
  New Finance Service wpłynęło utworzenie w I półroczu 2017 rezerw na portfel należności
  przetermi nowanych. W III kwartale 2017 grupa NFS wypracowała dodatni wynik finansowy.
  W samym III kwartale 2017 wynik netto segmentu wyniósł 10,9 mln zł (75,1mln UAH) w porównaniu
  do 4,6 mln zł ( 29 ,9 mln UAH) na koniec III kwartału roku ubiegłego, na który to złoż ył się wynik Idea
  Bank Ukraina w kwocie 10,7 mln zł (75,8 mln UAH) oraz wynik grupy New Finance Service (wraz z
  korektami konsolidacyjnymi) wynoszący 0,5 mln zł (1,8 mln UAH).
  W dniu 05.07.2017 Emitent zawarł z New Finance Service sp. z o.o. umowę w przedm iocie udzielenia
  pożyczki w kwocie 20 mln zł na okres do 30.09.2020 Pożyczka została udzielona w celu rozwinięcia
  działalności windykacyjnej grupy New Finance Service , a zabezpieczeniem pożyczki było
  ustanowienie zastawu na prawach majątkowych pożyczkobior cy. W dniu 04.08.2017 Emitent udzielił
  New Finance Service kolejnej pożyczki w kwocie 20 mln zł na okres do 30.09.2020 .
  Idea Bank (Ukraina)
  Wynik netto Idea Bank u (Ukraina) na koniec III kwartału 2017 wyniósł 19,8 mln zł (138,2 mln UAH), co
  stanowi wzrost o 267 ,3% w stosunku do wyniku na koniec III kwartału 2016 , tj. 5, 4 mln zł (3 5,3 mln
  UAH, co stanowi wzrost o 2 91 ,7% w UAH).
  Na wynik banku składają się następujące pozycje:
  W III kwartale 2017 Idea Bank (Ukraina) kontynuował sprzedaż kredytów gotówkowych poprzez sieć
  oddziałów własnych, firmy pośredniczące (banki i firmy finansowe) , jak również za pośrednictwem
  kanałów sprzedaży internetowej.
  Na wysokość osiągniętego wyniku finansowego netto, znacząco wyższego niż w analogicznym
  okresie w 2016 roku największy wpływ miały:
  • Odnotowanie sprzedaży kredytów w UAH na poziomie o 45% wyższym niż w analogicznym
  okresie w 2016;
  • Zwiększenie marży odsetkowej o 10,2 p.p. (z poziomu 9,9% na koniec III kwartału 2016 do
  20,1% na koniec III kwartału 2017);
  • Obniżenie poziomu ryzyka sprzedaży nowych produktów i utrzymywanie współczynnika COR
  portfela kredytowego na poziomie nie wyższym n iż 9%; kPLN kUAH
  W ynik z tytułu odsetek 70 127 488 426
  Przychody z tytułu odsetek 116 008 807 980
  Koszty z tytułu odsetek -45 881 -319 554
  W ynik z tytułu prowizji i opłat 13 539 94 294
  Przychody z tytułu prowizji i opłat 16 812 117 089
  Koszty z tytułu prowizji i opłat -3 273 -22 795
  Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto -523 -3 637
  W ynik z tytułu odpisów aktualizacyjnych -23 640 -164 648
  Koszty działania -35 288 -245 776
  Podatek dochodowy -4 380 -30 508
  Zysk ne tto 19 835 138 151


  Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A.
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2017
  dane w tys. zł
  Sprawozdanie z działalności Grupy Kap itałowej i Emitenta
  57 /70
  • Obniżenie kosztów działalności (dzięki restrykcyjnej polityce kontroli wydatków
  administracyjnych) skutkujące poprawą współczynnika C/I na koniec III kwartału 2017 do
  poziomu 42,5% (spadek o 6,6 p.p. w porównaniu z III kwartałem 2016 – 49,1%),
  W sam ym III kwartale 2017 Idea Bank (Ukraina) osiągnął wynik na poziomie 10,7 mln zł (75,8 mln
  UAH) w porównaniu do 4,5 mln zł (29,6 mln UAH) w analogicznym okresie 2016 roku.
  III. Segment usług bankowych na Białorusi
  W skład segmentu usług bankowych Grupy Kapitało wej Emitenta na Białorusi wchodzi Idea Bank
  (Białoruś), oferujący usługi finansowe klientom detalicznym i kompleksową obsługę dla firm,
  specjalizujący się w sprzedaży kredytów gotówkowych, kredytów dla MŚP oraz kart kredytowych , a
  także spółki Idea Broker i Idea Finance.
  Idea Bank (Białoruś) rozwija się jako uniwersalna instytucja finansowa skupiając się głównie na
  sektorze osób fizycznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez ich kredytowanie i zbieranie
  depozytów za pomocą własnej sieci oddział ów. Prowadzi także obsługę rozliczeniowo -kasową w
  oddziałach oraz wymianę walut w kantorach.
  Wynik netto segmentu Idea Bank (Białoruś) po III kwartale 2017 wyniósł 20, 8 mln zł (10,4 mln BYN),
  co stanowi wzrost o 25,1% w stosunku do wyniku osiągniętego na k oniec III kwartału 2016, tj. 16,6
  mln zł (8,5 mln BYN, co stanowi wzrost w BYN o 22,5%).
  Na łączny wynik segmentu składają się następujące pozycje:
  Łączna wartość aktywów podmiotów wchodzących w skład segmentu na koniec III kwartału 2017
  wynosiły 615 mln zł (329,5 mln BYN) , co stanowi spadek o 4,2% w stosunku do wyniku osiągniętego
  na koniec III kwartał u 2016, tj. 642,8 mln zł (324 mln BYN, co stanowi wzrost o 1,7% w BYN) .
  Saldo depozytów na koniec okresu bilansowego wynosiło 379,9 mln zł (203,4 mln BYN), co stanowi
  spadek o 14% w stosunku do wyniku osiągniętego na koniec III kwartału 2016 wyrażonego w z ł, tj.
  441,9 mln zł (222,8 mln BYN, co stanowi spadek o 8,7% w BYN ).
  Saldo kredytów na koniec III kwartału 2017 wynosiło 367,7 mln zł (196 mln BYN), co stanowi wzrost o
  17,7% w stosunku do wyniku osiągniętego na koniec III kwartału 2016 wyrażonego w zł, tj . 312,5 mln
  zł (157,5 mln BYN, co stanowi wzrost o 25% w BYN ).
  IV. Segment usług leasingow o - finansowych w Rosji
  W skład segmentu działalności leasingowo -finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta na terenie
  Federacji Rosyjskiej wchodzi Grupa Carcade oraz Assets Service Finance. Grupa Carcade obejmuje kPLN kBYN
  W ynik z tytułu odsetek 47 116 23 572
  Przychody z tytułu odsetek 72 210 36 127
  Koszty z tytułu odsetek -25 094 -12 555
  W ynik z tytułu prowizji i opłat 8 905 4 455
  Przychody z tytułu prowizji i opłat 14 927 7 468
  Koszty z tytułu prowizji i opłat -6 022 -3 013
  Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 21 255 10 634
  W ynik z tytułu odpisów aktualizacyjnych 4 267 2 135
  Koszty działania -54 283 -27 158
  Podatek dochodowy -6 500 -3 252
  Zysk ne tto 20 760 10 386


  Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A.
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2017
  dane w tys. zł
  Sprawozdanie z działalności Grupy Kap itałowej i Emitenta
  58 /70
  Carcade - jedną z większych rosyjskich spółek leasingowych specjalizujących się w leasingu
  samochodów oraz lekkich pojazdów dla małych i średnich przedsiębiorstw, spółkę Centr Karawto,
  której celem jest podniesienie efektywności sprzedaży samochodów poleasingowych oraz Carcade
  Service, świadcząc ą usługi doradztwa prawno -podatkowego oraz księgowego związanego z
  leasingiem. Spółka Assets Service Finance zajmuje się obsługą nabytego portfela przeterminowanych
  wierzyteln ości .
  Wynik netto segmentu po III kwartale 2017 wyniósł 7,5 mln zł (115 mln RUB) , podczas gdy na koniec
  III kwartału 2016 wynik segmentu wynosił -8,4 mln zł ( -145,2 mln RUB).
  Na łączny wynik segmentu składają się następujące pozycje:
  Łączna wartość aktywów podmiotów wchodzących w skład segmentu na koniec III kwartału 2017
  wynosiły 836,5 mln zł (13,3 mld RUB ), co stanowi spadek o 5,6 % w stosunku do wielkości na koniec
  III kwartału 2016, tj. 8 93 ,3 mln zł (14, 7 mld RUB, co stanowi spadek o 8,8% w RUB).
  Suma należności leasingowych netto na koniec III kwartału 2017 wynosiła 630,4 mln zł (10 mld RUB),
  co stanowi spadek o 11 % w stosunku do końca III kwartału 2016, tj. 708 mln zł (11,6 mld RUB, co
  stanowi spadek o 14,1% w RUB).
  Carcade
  Wynik Grupy Carcade, obejmującej m.in. spółkę leasingową Carcade, będącą najważniejszym
  podmiotem w grupie, wyniósł w na koniec I II kwartału 2017 5,8 mln zł (88,1 mln RUB), podczas gdy
  na koniec analogicznego okresu w 2016 wynik wynosił 1,5 mln zł ( 26,1 mln RUB). Na wynik Grupy
  Carcade składały się następujące pozycje: kPLN kRUB
  Wynik z tytułu odsetek 44 238 675 848
  Przychody z tytułu odsetek 104 853 1 601 896
  Koszty z tytułu odsetek -60 615 -926 048
  Wynik z tytułu prowizji i opłat 18 345 280 267
  Przychody z tytułu prowizji i opłat 18 345 280 267
  Koszty z tytułu prowizji i opłat 0 0
  Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 28 559 436 311
  Wynik z tytułu odpisów aktualizacyjnych -22 447 -342 935
  Koszty działania -60 928 -930 830
  Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych 2 400 36 666
  Podatek dochodowy -2 637 -40 287
  Zysk ne tto 7 530 115 040


  Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A.
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2017
  dane w tys. zł
  Sprawozdanie z działalności Grupy Kap itałowej i Emitenta
  59 /70
  Carcade dzięki pozyskaniu finansowania od największych banków działających na rynku rosyjskim, w
  tym zwłaszcza od Sberbank Rosji i UnicreditBank, zapewniło wzrost poziomu sprzedaży i
  ustabilizowanie płynności . Narastająco w 2017 roku spółka odnotowała dwukrotny wzrost sprzedaży
  na poziomie 568 ,5 mln zł (8,7 mld RUB) w porównaniu do 261,5 mln zł (4,4 mld RUB) w analogicznym
  okresie w roku ubiegłym.
  Znacząca poprawa wyników Carcade w III kwartale 2017 znalazła potwierdzenie w raporcie rosyjskiej
  agencji ratingowej Ekspert PA, który zaliczył ją do grona 5 najważniejszych spółek leasingowych pod
  względem sprzedaży kontraktów leasingowych na samochody osobowe i ciężarowe. Dodatkowo
  Agencj a Fitch potwierdziła rating B+ i zmieniła perspektywę z negatywnej na stabilną.
  V. Segment usług bankowo -leasingowych w Rumunii
  W skład segmentu wchodzi Idea Bank (Rumunia) będący bankiem uniwersalnym, Idea Leasing IFN
  S.A. (działalność leasingowa), Idea Fin ance IFN S.A., Idea Investment S.A. i spółkę Idea Broker de
  Asigurare S.R.L. (broker ubezpieczeniowy). Produkty i usługi Idea Bank (Rumunia) skierowane są do
  klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.
  Wśród spółek Grupy wyróżnić nale ży Idea Leasing IFN (Rumunia), która jest jedną z wiodących firm
  leasingowych na rynku rumuńskim , oferującą usługi leasingu majątku ruchomego (w tym kredytowanie
  zakupu majątku ruchomego) dla małych i średnich przedsiębiorstw.
  Wynik netto segmentu na koni ec III kwartału 2017 wyniósł 5,9 mln zł (6,3 mln RON), co stanowi
  spadek o 41,4% w stosunku do analogicznego okresu w 2016 t,j. 10 mln zł (10,4 mln RON), co
  stanowi spadek o 38,9% w RON;
  Na łączny wynik segmentu składają się następujące pozycje: kPLN kRUB
  Wynik z tytułu odsetek 42 021 641 974
  Przychody z tytułu odsetek 102 636 1 568 021
  Koszty z tytułu odsetek -60 615 -926 047
  Wynik z tytułu prowizji i opłat 18 345 280 264
  Przychody z tytułu prowizji i opłat 18 345 280 264
  Koszty z tytułu prowizji i opłat 0 0
  Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 28 575 436 556
  Wynik z tytułu odpisów aktualizacyjnych -22 492 -343 622
  Koszty działania -60 887 -930 203
  Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych 2 400 36 668
  Podatek dochodowy -2 198 -33 585
  Zysk ne tto 5 764 88 052


  Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A.
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2017
  dane w tys. zł
  Sprawozdanie z działalności Grupy Kap itałowej i Emitenta
  60 /70
  Łączna wartość aktywów podmiotów wchodzących w skład segmentu na koniec III kwartału 2017
  wynosiły 2 mld zł (2,1 mld RON) , co stanowi wzrost o 22,3% w stosunku do końca III kwartału 2016, tj.
  1,6 mld zł (1,7 mld RON, co stanowi wzrost o 26,3% w RON).
  Saldo depozytów na koniec okresu bilansowego wynosiło 1,4 mld zł (1,5 mld RON), co stanowi wzrost
  o 28,5% w stosunku do III kwartału 2016 , tj. 1,1 mld zł (1,1 mld RON, co stanowi wzrost o 32, 7% w
  RON).
  Saldo należności kredytowo -leasingowych na koniec III kwartału 2017 wynosiło 1,4 mld zł (1,5 mld
  RON) , co stanowi wzrost o 24,7% w stosunku do III kwartału 2016 , tj. 1,1 m ld zł (1,1 mld RON, co
  stanowi wzrost o 28,8% w RON).
  Idea Bank (Rumunia)
  Wynik netto Idea Bank ( Rumunia ) na koniec III kwartału 2017 wyniósł 4,2 mln zł ( 4,5 mln RON ), co
  stanowi wzrost o 124,6% w stosunku do końca III kwartału 2016, t.j. 1,9 mln zł (1,9 mln RON, co
  stanowi wzrost o 133,9% w RON)
  Na wynik banku składają się następujące pozycje:
  W III kwartale 2017 Idea B ank (Rumunia) kontynuował zwiększanie portfela kredytów
  konsumpcyjnych, w tym cieszącego się największym powodzeniem wśród klientów banku kredytu
  „Selfie”. Ponadto Idea Bank (Rumunia) odnotował wzrosty w portfelu kredytów dla przedsiębiorstw
  oraz faktoring u należności leasingowych .
  Do czynników mających wpływ na wynik segmentu na koniec III kwartału 2017 należą: kPLN kRON
  W ynik z tytułu odsetek 38 851 41 561
  Przychody z tytułu odsetek 61 426 65 710
  Koszty z tytułu odsetek -22 575 -24 150
  W ynik z tytułu prowizji i opłat 21 065 22 534
  Przychody z tytułu prowizji i opłat 26 151 27 975
  Koszty z tytułu prowizji i opłat -5 086 -5 441
  Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 15 439 16 516
  W ynik z tytułu odpisów aktualizacyjnych -7 010 -7 499
  Koszty działania -60 219 -64 419
  Podatek dochodowy -2 274 -2 433
  Zysk ne tto 5 852 6 260 kPLN kRON
  W ynik z tytułu odsetek 30 418 32 539
  Przychody z tytułu odsetek 43 973 47 040
  Koszty z tytułu odsetek -13 555 -14 501
  W ynik z tytułu prowizji i opłat 11 703 12 520
  Przychody z tytułu prowizji i opłat 16 158 17 285
  Koszty z tytułu prowizji i opłat -4 455 -4 765
  Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 11 695 12 509
  W ynik z tytułu odpisów aktualizacyjnych -5 585 -5 975
  Koszty działania -42 794 -45 779
  Podatek dochodowy -1 272 -1 361
  Zysk ne tto 4 165 4 453


  Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A.
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2017
  dane w tys. zł
  Sprawozdanie z działalności Grupy Kap itałowej i Emitenta
  61 /70
  • Wysoka sprzedaż produktów kredytowych banku i wzrost salda portfela kredytowego,
  • Pozyskanie 5 mln RON w drodze emisji obligacji podporządkowanyc h ( zob. pkt 2.23
  niniejszego sprawozdania),
  • Wzrost stawki ROBOR 3M z poziomu 0,95% do 1,8% w miesiącu wrześniu. Bank oferuje
  większość produktów na stopach zmiennych związanych z ROBOR 3M.
  W przypadku Idea Leasing (Rumunia), spółki zależnej od banku, do g łównych osiągnięć należy
  zaliczyć wzrost poziomu sprzedaży o 7% w stosunku do analogicznego okresu w 2016. Grupa Idea
  Leasing Rumunia ( Idea Leasing + Idea Broker) wypracowała 1,9 mln PLN zysku w 3 kwartale 2017
  roku w porównaniu do 0,4 mln PLN w analogicz nym okresie roku 2016.
  VI. Segment usług finansowych w Polsce
  Segment usług finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta w Polsce obejmuje spółkę M.W. Trade.
  Wynik netto M.W. Trade po III kwartale 2017 wyniósł 7 mln zł i w stosunku do analogicznego okresu
  w 2016 był niższy o 29,6% (10 mln zł). Na łączny wynik tego składają się z następujące pozycje:
  Wartość sumy bilansowej segmentu usług finansowych w Polsce na koniec III kwartału 2017 wynosiła
  494,1 mln zł, co stanowi spadek o 29% w porównaniu do stanu na koniec III kwartału 2016 tj.
  696 mln zł .
  W III kwartale 2017 M.W . Trade kontynuowała działalność na rynku finansowania publicznej służby
  zdrowia, oferując podmiotom leczniczym rozwiązania pozwalające na restrukturyzację zadłużenia oraz
  poprawę ich płynności finansowej. Spółka, utrzymując przyjętą strategię sprzedażową, oferowała
  także swoje produkty finansowania (pożyczki, restrukturyzacja zadłużenia, leasing zwrotny, kredyt w
  pośrednictwie) jednostkom samorządu terytorialnego. Przychody ze sprzedaży w III kwartale 2017
  wyniosły 10,1 mln zł, czyli o 25 % mniej niż w III kwartale 2016 (13,5 mln zł) . Niższe przychody ze
  sprzedaży wynikały głównie z niższego średniomiesięcznego poziomu portfela wierzytelności ( 490,5
  mln zł w III kwartale 2017 w porównaniu do 689, 3 mln zł w III kwartale 2016).
  Na koniec III kwartału 2017 głów ną pozycją w bilansie nadal pozostają wierzytelności portfela
  składającego się z długo - oraz krótkoterminowych należności od podmiotów leczniczych i jednostek
  samorządu terytorialnego z tytułu udzielonych pożyczek i restrukturyzacji zobowiązań (przy czym
  udział JST w portfelu wierzytelności wynosi 5,5%). Łączna wartość portfela wierzytelności M.W. Trade kPLN
  W ynik z tytułu odsetek 12 288
  Przychody z tytułu odsetek 31 187
  Koszty z tytułu odsetek -18 899
  W ynik z tytułu prowizji i opłat 877
  Przychody z tytułu prowizji i opłat 1 766
  Koszty z tytułu prowizji i opłat -889
  Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 279
  W ynik z tytułu odpisów aktualizacyjnych 0
  Koszty działania -4 766
  Podatek dochodowy -1 643
  Zysk ne tto 7 035


  Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A.
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2017
  dane w tys. zł
  Sprawozdanie z działalności Grupy Kap itałowej i Emitenta
  62 /70
  na koniec I II kwartału 2017 wynosiła 481,4 mln zł, co oznacza spadek o 28,2% w porównaniu ze
  stanem na koniec III kwartału 2016 (670,8 mln zł).
  Wolumen kont raktacji bilansowej i pozabilansowej, wyniósł 28,6 mln zł wobec kwoty 53,9 mln zł w
  roku poprzednim, co oznacza spadek o 47 %. W III kwartale 2017 M.W. Trade pośredniczyło w
  sprzedaży przy zawieraniu umów kredytowych o łącznej wartości 36,2 mln zł, gdzie w analogicznym
  okresie w 2016 wartość ta wynosiła 28 mln zł.
  M.W. Trade optymalizuje na bieżąco pozyskiwane finansowanie do aktualnej sytuacji rynkowej i
  posiadanego portfela aktywów jak również do planowanej sprzedaży produktów na tym rynku. W
  ramach posiad anych umów kredytowych limit ogólnie dostępnych środków na dzień 30.09 .2017
  wynosił 121,6 mln zł, z czego Spółka wykorzystywała kwotę 69,5 mln zł.
  Wskaźnik zadłużenia liczony jako iloraz sumy zobowiązań i rezerw do sumy bilansowej wg stanu na
  dzień 30.0 9.2017 wynosił 82 %, utrzymując się na zbliżonym poziomie do stanu na koniec
  poprzedniego okresu sprawozdawczego.
  4.2 Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczny
  wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Getin Holding
  Nie dotyczy Grupy Kapitałowej Getin Holding.
  4.3 Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń dla rozwoju spółek Grupy
  Idea Bank (Polska) prowadzi działalność operacyjną na terenie Polski, w związku z tym wyniki
  działalności, jak również sytuacja finansowa oraz per spektywy rozwoju banku w znaczącym stopniu
  narażone są na zmiany sytuacji ekonomicznej, politycznej oraz prawnej w kraju. Ewentualna
  dekoniunktura gospodarcza na rynkach europejskich może mieć znaczący negatywny wpływ na
  kondycję przedsiębiorców – klientów banku prowadzących działalność na rynku polskim lub
  europejskim. Dla działalności operacyjnej, a także związanej z nią działalności windykacyjnej, w
  szczególności istotna jest zdolność kredytowa klientów banku oraz ich skłonność do realizowania
  inwestycji związanych z prowadzoną przez nich działalnością.
  W przypadku Idea Banku (Ukraina), ryzyko eskalacji sytuacji we wschodniej części Ukrainy, która
  może wpłynąć negatywnie na system finansowy Ukrainy. Dalsza eskalacja konfliktu, w połączeniu z
  zależnością poziomu kursu walut od finansowania przez MFW, może grozić zwiększeniem ryzyka
  płynności oraz odpływem depozytów z banku.
  Obniżenie tempa rozwoju głównych partnerów ekonomicznych Ukrainy (m.in. Chiny, Rosja), może
  mieć istotny wpływ na bilans płatniczy U krainy i wartości głównych wskaźników makroekonomicznych.
  Wpływ na działalność Idea Banku (Ukraina) może mieć również rozwijająca się konkurencja na
  lokalnym rynku bankowym w obszarze kredytów gotówkowych, zwłaszcza ze strony dużych
  podmiotów bankowych.
  Z kolei czynnikami mogącymi mieć wpływ na działalność Carcade są wprowadzane przez USA i UE
  sankcje, które przekładają się na sektor finansowy, przede wszystkim, w zakresie spadku płynności i
  silnego osłabienia waluty lokalnej. Wpływ na działalność może mieć również potencjalny wzrost
  ryzyka kredytowego.
  Dalszy rozwój Carcade zależy od zapewnienia finansowania operacyjnego. Przy podejmowaniu
  decyzji przez ewentualnych finansujących pod uwagę brane są zmniejszający się portfel Carcade oraz
  jakość aktywów. Pro gnozy wykazują osłabienie dynamiki wzrostu rynku leasingu samochodowego w
  Rosji do 5 -15% w dalszych miesiącach 2017 roku .


  Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A.
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2017
  dane w tys. zł
  Sprawozdanie z działalności Grupy Kap itałowej i Emitenta
  63 /70
  Dla Idea Banku (Białoruś) , słabość gospodarki białoruskiej, charakteryzująca się niskim lub ujemnym
  przyrostem PKB, małymi rezerwami walutowymi i wysokim poziomem zadłużenia zewnętrznego w
  stosunku do PKB może prowadzić do dewaluacji waluty krajowej co mogłoby negatywnie wpłynąć na
  ryzyko płynności i poziomu depozytów, a co za tym idzie na działalność Grupy i jej wyniki w tym
  segmencie .
  Istotnym czynnikiem, który może mieć wpływ na działalność Idea Bank u (Rumunia) w najbliższym
  okresie jest nieprzewidywalność zakresu zmian prawnych dotyczących sektora bankowego i
  finansowego (w tym, jak również długotrwałych skutków zmian przepisów o u padłości konsumenckiej
  oraz kredytów hipotecznych), polityka fiskalna zmierzająca do obniżenia poziomu deficytu
  budżetowego, a także sytuacja ekonomiczna UE, w tym możliwy wpływ sytuacji sektora bankowego
  Grecji na banki rumuńskie.
  Na działalność Idea Bank u (Rumunia) wpływ może mieć okresowa płynność sytuacji na rynku
  depozytowym. Po początkowym wzroście poziomu depozytów na początku roku, w lutym bank
  zanotował spowolnienie poziomu wzrostu depozytów, a w miesiącu marcu nieznaczny spadek ich
  łącznego poziom u. Obecnie odnotowuje się trend wzrostowy w tym zakresie.
  Spółka M.W. Trade prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług finansowych na
  specyficznym rynku niszowym. Konsekwencją tego była koncentracja rynkowa i zależność
  przychodów od sytuacji i zm ian w sektorze służby zdrowia. Istotnymi czynnikami mającymi wpływ na
  działalność w zakresie finansowania jednostek medycznych jest również sytuacja finansowa
  kontrahentów szpitali w związku z możliwym pogorszeniem sytuacji płynnościowej szpitali
  publiczny ch, a także wprowadzenie prawnych ograniczeń obrotu wierzytelnościami SP ZOZ. Dlatego
  zmiany zachodzące w tym sektorze mogą mieć wpływ na działalność M.W. Trade.
  W przypadku finansowania jednostek samorządu terytorialnego, wpływ na działalność MW Trade
  moż e mieć sytuacja ekonomiczna samorządów, a zwłaszcza spadek dochodów związany z
  ograniczeniem wpływów z tytułu podatków połączony ze wzrostem wydatków na zadania własne i
  zlecone, jak również wzrost zadłużenia spowodowany wzrostem wydatków inwestycyjnych w ramach
  podmiotów współfinansowanych przez UE.
  Skala ryzyka prowadzonej przez Grupę Kapitałową Getin Holding działalności w znacznej mierze
  powiązana jest z koniunkturą gospodarczą. Słaba koniunktura gospodarek narodowych, gdzie
  dokonywane są bądź będą inwe stycje kapitałowe wpływać może negatywnie na zwrot z tych
  inwestycji. Wahania koniunktury gospodarczej na rynkach, na których dokonano inwestycji, nie są w
  obecnej sytuacji łatwe do przewidzenia. Spółki Grupy Getin Holding na bieżąco dostosowują
  mechanizmy zarządzania ryzykiem do panującej sytuacji gospodarczej.
  Getin Holding co do zasady jako spółka holdingowa koncentruje swoją działalność na pełnieniu funkcji
  inkubatora dla nowych i innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych. W związku z powyższym do
  czyn ników ryzyka i zagrożeń dla rozwoju Spółki zaliczyć należy ryzyka związane z podejmowaniem
  nowych przedsięwzięć.
  4.4 Sezonowość lub cykliczność w działalności Grupy w III kwartale 2017
  Nie dotyczy Grupy Kapitałowej Getin Holding.
  4.5 Wskazanie skutków zmian w str ukturze Grupy Kapitałowej
  Getin Holding S.A.
  W dniach 10.07.2017 oraz 20.07.2017 Emitent, w ramach procesu podwyższenia kapitału
  zakładowego w drodze emisji nowych akcji, zawarł z LC Corp B.V. umowy objęcia akcji serii C


  Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A.
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2017
  dane w tys. zł
  Sprawozdanie z działalności Grupy Kap itałowej i Emitenta
  64 /70
  Emitenta, emitowanych w ramach podw yższenia kapitału zakładowego Emitenta, w liczbie 11.800.786
  oraz 12.772.084 sztuk. Cena nabycia jednej akcji wynosiła 1,08 zł, przy czym Emitent zwrócił LC Corp
  B.V. kwotę 462,9 tys. zł tytułem zwrotu nadwyżki wraz z odsetkami pomiędzy kwotą przedpłaty z a
  akcje w kwocie 27 mln zł a ceną za objęte akcje.
  W dniu 27.07.2017 zarejestrowano obniżenie wysokości kapitału zakładowego Getin International
  S.A., z kwoty 142,3 mln zł do kwoty 711,3 tys. zł. Rejestracja obniżenia wysokości kapitału
  zakładowego Getin I nternational S.A. nastąpiło w rezultacie podjęcia przez Walne Zgromadzenie
  Getin International S.A. uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego w dniu 10 listopada 2016 w celu
  wypłaty akcjonariuszom Getin International S.A. wynagrodzenia w kwocie 217,6 mln zł .
  Grupa Idea Bank (Polska)
  W dniu 10.07.2017 zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego Idea Box S.A. o kwotę 5,5
  mln zł w ramach emisji 547,3 tys. akcji serii H o wartości nominalnej 10 zł każda, z czego 356,2 tys.
  akcji zostało objęte przez Idea Ba nk (Polska). W rezultacie zarejestrowania podwyższenia kapitału
  zakładowego Idea Box. S.A., udział banku w spółce uległ zwiększeniu do 48,61%. W dniu 19.09.2017
  zarejestrowano podwyższenie Kapitału Zakładowego Idea Box S.A. podwyższenie kapitału
  zakładoweg o o kwotę 1 mln zł w ramach emisji 104,3 tys. akcji serii I o wartości nominalnej 10 zł
  każda. W rezultacie ostatniego podwyższenia całkowity kapitał zakładowy spółki wynosi 13,6 mln zł, a
  udział Idea Bank (Polska) wynosi obecnie 44,87%.
  W dniu 28.09.2017 Idea Bank (Polska) zawarł ze spółką LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie przy
  udziale i za pośrednictw em firmy inwestycyjnej umowę sprzedaży akcji spółki Idea Leasing S.A. z
  siedzibą we Wrocławiu
  Na podstawie Idea Bank (Polska) zbył, a LC Corp B.V. naby ł 5878 akcji zwykłych imiennych Idea
  Leasing S.A. , o wartości nominalnej 1 000 zł każda, stanowiących 25,01% kapitału zakładowego Idea
  Leasing S.A. , za cenę w kwocie 107,5 mln zł, z czego 100 mln zł płatne będzie w terminie 5 tygodni
  od zawarcia Umowy, poz ostała zaś część będzie płatna w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia
  umowy.
  Ponadto, na podstawie Umowy LC Corp B.V. jest uprawniony do żądania sprzedaży przez Idea Bank
  (Polska) na jego rzecz dodatkowego pakietu 5875 akcji Idea Leasing S.A. , stanowiąc ych 25%
  kapitału zakładowego Idea Leasing S.A. („Opcja Call”) , którą LC Corp B.V. może wykonać w każdym
  czasie . Cena za akcje Idea Leasing S.A. objęte Opcją Call zostanie ustalona na podstawie wartości
  godziwej akcji, pomniejszona o dyskonto 5%.
  W wyniku tej transakcji udział Idea Bank (Polska) w Idea Leasing S.A. uległ zmniejszeniu z poziomu
  100% do poziomu 74,99%
  Ponadto, w dniu 28.09.2017 LC Corp B.V. zawarła z Idea Leasing S.A. umow ę sprzedaży, na
  podstawie której Idea Leasing S.A. nabył 1883 akcji zwy kłych imiennych Getin Leasing S.A. z siedzibą
  we W rocławiu stanowiących 25% kapitału zakładowego Getin Leasing S.A. , za cenę w wysokości 100
  mln złotych , płatną w terminie 5 tygodni od daty zawarcia umowy . Transakcja została dokonana za
  pośrednictwem i pr zy udziale firmy inwestycyjnej: Domu Maklerskiego Noble Securities S.A.
  W wyniku tej transakcji udział Idea Leasing S.A. w Getin Leasing S.A. wzrósł z poziomu 75% do
  poziomu 100%
  Zakres i treść ww. umów nie odbiegają od standardu tego typu umów funkcjonuj ących na rynku.


  Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A.
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2017
  dane w tys. zł
  Sprawozdanie z działalności Grupy Kap itałowej i Emitenta
  65 /70
  Idea Bank (Rumunia)
  W dniu 21.09.2017 Walne Zgromadzenie Idea Bank u (Rumunia) podjęło uchwałę o podwyższeniu
  kapitału zakładowego o 6 mln RON (równowartość 5, 3 mln zł), w związku z czym na datę bilansową
  kapitał zakładowy banku wynosił 2 25,7 mln RON (równowartość 210,7 mln zł). Wyemitowane przez
  bank akcje w ramach podwyższenia kapitału zakładowego zostały w całości objęte przez Emitenta.
  4.6 Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz
  wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w
  stosunku do wyników prognozowanych
  Emitent, ani jego spółki zależne nie publikowały prognoz finansowych.
  4.7 Informacja na temat struktury własności znacznych pakietów akcji i jej zmian
  Struktura własności znacznych pakietów akcji na dzień przekazania raportu za I półrocze 2017 roku ,
  zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta, przedstawiała się następująco:
  Struktura własności znacznych pakietów akcji na dzień przekazania sprawozdania za III kwartał 2017
  roku zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta: AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK U
  Lp. Akcjonariusz
  Liczba
  posiadanych akcji
  Liczba głosów
  wynikająca z
  posiadanych
  akcji
  Udział
  procentowy w
  kapitale
  zakładowym
  Udział
  procentowy
  głosów w
  walnym
  zgromadzeniu
  1 Leszek Czarnecki bezpośrednio i pośrednio* 392 702 237 392 702 237 53,70 % 53,70 %
  w tym:
  LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie 310 647 589 310 647 589 42,48 % 42,48 %
  2
  Nationale -Nederlanden Otwarty Fundusz
  Emerytalny oraz Nationale -Nederlanden
  Dobrowolny Fundusz Emerytalny 75 764 574 75 764 574 10,36% 10,36%
  3 Aviva
  Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK 37 840 831 37 840 831 5,17% 5,17%
  * Dr Leszek Czarnecki posiada bezpośrednio 81 872 327 akcji, stanowiących 11,20% kapitału zakładowego i 11,20% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu oraz pośrednio poprzez podmioty od siebie zależne posiada 310 829 910 akcji stanowiących 42,50 % kapitał u zakładowego i 42,50 % udziału w głosach na walnym zgromadzeniu. Podmiotami zależnymi bezpośrednio lub pośrednio od dr Leszka Czarneckiego są spółki : LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie posiadająca 310 647 589 akcji stanowiących 42, 48% kapitału zakładowe go i 42, 48% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu, Spółka RB Investcom sp. z o.o. z siedzibą we W rocławiu posiadająca 32 922 akcji stanowiących 0,0045% kapitału zakładowego i 0,0045% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu, spółka Idea Money S.A. z siedzibą w W arszawie posiadająca 2 521 akcji stanowiących 0,0003% kapitału zakładowego i 0,0003% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu oraz Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich po siadająca 119 878 akcji stanowiących 0,0164% kapitału zakładowego i 0,0164% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu a także Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Zarządzany przez Open Finance TFI S.A. posiadająca 27 000 akcj i stanowiących 0,0037% kapitału zakładowego i 0,00 37% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu.


  Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A.
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2017
  dane w tys. zł
  Sprawozdanie z działalności Grupy Kap itałowej i Emitenta
  66 /70
  AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO C O NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU
  Lp. Akcjonariusz
  Liczba
  posiadanych akcji
  Liczba głosów
  wynikająca z
  posiadanych
  akcji
  Udział
  procentowy w
  kapitale
  zakładowym
  Udział
  procentowy
  głosów w
  walnym
  zgromadzeniu
  1 Leszek Czarnecki bezpośrednio i pośrednio* 417 275 107 417 275 107 54,97 % 54,97 %
  w tym:
  LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie 335 220 459 335 220 459 44,16% 44,16%
  2
  Nationale -Nederlanden Otwarty Fundusz
  Emerytalny oraz Nationale -Nederlanden
  Dobrowolny Fundusz Emerytalny 73 516 574 73 516 574 9,69% 9,69%
  * Dr Leszek Czarnecki posiada bezpośrednio 81 872 327 akcji, stanowiących 10,79 % kapitału zakładowego i 10,79 % udziału w głosach na walnym zgromadzeniu oraz pośrednio poprzez podmioty od siebie zależne posiada 335 402 780 akcji stanowiących 44,19 % kapitału zakładowego i 44,19 % udziału w głosach na walnym zgr omadzeniu. Podmiotami zależnymi bezpośrednio lub pośrednio od dr Leszka Czarneckiego są spółki: LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie posiadająca 335 220 459 akcji stanowiących 44,16 % kapitału zakładowego i 44,16 % udziału w głosach na walnym zgromadzeniu, Spółka RB Investcom sp. z o.o. z siedzibą we W rocławiu posiadająca 3 2 922 akcji stanowiących 0,004% kapitału zakładowego i 0,004 % udziału w głosach na walnym zgromadzeniu, spółka Idea Money S.A. z siedzibą w W arszawie posiadająca 2 521 akcji stanowiących 0,0003% kapitału zakładowego i 0,0003% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu oraz Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich po siadająca 119 878 akcji stanowiących 0,016 % kapitału zakładowego i 0,016 % udziału w głosach na walnym zgromadzeniu a także Open Fin ance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Zarządzany przez Open Finance TFI S.A. posiadająca 27 000 akcj i stanowiących 0,003 6% kapitału zakładowego i 0,0036 % udziału w głosach na walnym zgromadzeniu.


  Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A.
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2017
  dane w tys. zł
  Sprawozdanie z działalności Grupy Kap itałowej i Emitenta
  67 /70
  4.8 Zestawienie zmian w akcjach posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące
  Osoba Funkcja
  Liczba posiadanych akcji
  Stan na dzień przekazania raportu za I półrocze 2017
  Zwięks zenia Zmniejszenia
  Stan na dzień przekazania raportu za III kwartał 2017
  Osoby zarządzające
  Piotr Kaczmarek Prezes Zarządu 24 000 - - 24 000
  Krzysztof Jarosław
  Bielecki I W iceprezes Zarządu 0 - - 0
  Izabela Lubczyńska Członek Zarządu 4 518 - - 4 51 8
  Krzysztof Florczak Członek Zarządu 0 - - 0
  Osoby nadzorujące
  Leszek Czarnecki Przewodniczący Rady
  Nadzorczej
  81 872 327 1) - - 81 872 327 1)
  310 829 910 2) 24 572 870 - 335 402 780 2)
  Remigiusz Baliński W iceprzewodniczący Rady Nadzorczej 197 637 - - 197 637
  Marek Grzegorzewicz
  Członek Rady
  Nadzorczej 101 963 - - 101 963
  Adam Maciejewski
  Członek Rady
  Nadzorczej 0 - - 0
  W ojciech Kostrzewa
  Członek Rady
  Nadzorczej 0 - - 0
  Stanisław W lazło
  Członek Rady
  Nadzorczej nd. - - 0
  1) Akcje pos iadane przez pana Leszka Czarneckiego w sposób bezpośredni. 2) Akcje posiadane przez pana Leszka Czarneckiego w sposób pośredni.
  4.9 Wskazanie postępowań toczących się przed sądem
  W III kwartale 201 7 nie toczyły się pojedyncze postępowania dotyczące zobowiązań o raz
  wierzytelności Getin Holding lub jednostek od niego zależnych, których wartość stanowiłaby co
  najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. Nie wystąpiły również postępowania w zakresie
  zobowiązań i wierzytelności Emitenta i jednostek od niego zależnych, k tórych łączna wartość
  stanowiłaby odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.
  4.10 Informacja o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu
  transakcji z podmiotem powiązanym, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały
  zawarte na warunkach innych niż rynkowe
  W III kwartale 2017 Emitent ani jego jednostki zależnie nie zawierały z podmiotami powiązanymi
  transakcji na warunkach innych niż rynkowe.


  Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A.
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2017
  dane w tys. zł
  Sprawozdanie z działalności Grupy Kap itałowej i Emitenta
  68 /70
  4.11 Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od nieg o zależną poręczeń
  kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji o wartości co najmniej 10% kapitałów
  własnych Emitenta
  W III kwartale 2017 Emitent ani jego jednostki zależnie nie zawierały z umowy poręczeń lub gwarancji
  o wartości co najmniej 10% kapitałó w własnych Emitenta.
  4.12 Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na wyniki osiągnięte
  przez Grupę Kapitałową w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału
  Idea Bank (Ukraina)
  W przypadku rynku ukraińskiego, istotnymi czynnikami mającymi w pływ na wynik w dalszym okresie
  będą sytuacja polityczna na wschodzie Ukrainy oraz ogólna sytuacja makroekonomiczna, na którą
  składają się kurs hrywny, bilans płatniczy oraz udzielenie pożyczki przez Międzynarodowy Fundusz
  Walutowy. Ponadto, istotnymi czyn nikami wpływającymi na wynik grupy Idea Bank (Ukraina) będą
  stawki depozytów i kredytów na rynku międzybankowym oraz ogólny poziom płynności ukraińskiego
  systemu bankowego.
  Na wynik finansowy Idea Banku (Ukraina) w dalszych okresach sprawozdawczych wpłyną ć może
  prognozowane polepszenie wskaźników makroekonomicznych, w tym wzrost PKB Ukrainy i dalsze
  obniżenie inflacji, co może pozytywnie wpłynąć na ogólną sytuację gospodarczą kraju, nawet pomimo
  trwającego konfliktu na wschodzie Ukrainy oraz obecnej niesta bilności politycznej. Wzrost konkurencji
  na rynku kredytowania osób fizycznych w połączeniu z polityką Narodowego Banku Ukrainy w sprawie
  oceny ryzyka kredytowego przez banki wymaga dostosowywania się przez Idea Bank (Ukraina) do
  warunków rynkowych.
  Wprowa dzenie przez Narodowy Bank Ukrainy nowych wymogów dotyczących działalności
  pośredników kredytowych w sferze kredytów konsumenckich może wpłynąć na poziom sprzedaży
  kredytów przez współpracujących pośredników kredytowych i banki partnerskie.
  Wdrożenie stand ardu IFRS 9 w sprawozdawczości Idea Bank (Ukraina) może mieć wpływ na ocenę
  wysokości kapitałów banku oraz oceny ich adekwatności.
  Idea Bank (Białoruś)
  Narodowy Bank Republiki Białorusi konsekwentnie prowadzi politykę skierowaną na obniżenie
  oprocentowania udzielanych kredytów. Polityka ta realizowana jest w drodze określania
  maksymaln ego odchylenia stawek kredytowych i depozytowych od wewnętrznej stawki referencyjnej
  Narodowego Banku Republiki Białorusi , tzn. w drodze ograniczenia swobodnego kształtowania
  stawek rynkowych.
  W okresie 3 kwartałów 2017 Narodowy Bank Białorusi siedmiokrotnie obniżał stawkę referencyjną ,
  łącznie o 8 p.p – z poziomu 23% do poziomu 1 3%. W celu przeciwdziałania rezultatom obniżania
  stawek referencyjnych w postaci zmniejszenia przy chodu odsetkowego netto, Idea Bank (Białoruś)
  zwiększa wolumen sprzedaży kredytów.
  Z kolei zniesienie przez Narodowy Bank Republiki Białorusi wymogu obowiązkowego składania przez
  osoby fizyczne zaświadczeń o dochodach w przypadku ubiegania się o kredyt poz ytywnie wpłynie na
  poziom sprzedaży kredytów przez bank oraz skrócenie czasu podejmowania decyzji kredytowych.
  Grupa Idea Bank (Rumunia)
  Istotnym czynnikiem, który może mieć wpływ na wynik Idea Bank (Rumunia) będzie wpływ wzrostu
  stawki bazowej ROBOR 3M na wynik odsetkowy z tytułu produktów kredytowych, jak również trend na


  Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A.
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2017
  dane w tys. zł
  Sprawozdanie z działalności Grupy Kap itałowej i Emitenta
  69 /70
  rynku depozytowym. Utrzymujący się niski poziom stawki ROBOR 3M może przyczynić się do
  zmniejszenia poziomu przychodów odsetkowych w kolejnych okresach. Z drugiej strony, istotny
  wzrost poziomu sprzedaży kredytów gotówkowych wpłynie na wysokość przychodów w przyszłych
  okresach.
  Carcade (Rosja)
  Trend spadku sprzedaży produktów Carcade (Rosja) związany z obecną sytuacją gospodarczą
  Federacji Rosyjskiej oraz z sankcjami nałożonymi przez USA, UE oraz inne kraje został wyhamowany.
  Ryzyko nałożenia kolejnych sankcji może jednak negatywnie wpłynąć na płynność i możliwości
  pozyskiwania dalszego finansowania.
  Sytuacja ekonomiczna Federacji Rosyjskiej może mieć wpływ na poziom popytu na produkty
  lea singowe.
  M.W. Trade
  Celem strategicznym M.W. Trade jest wzrost wartości Spółki poprzez tworzenie podmiotu w ramach
  bankowej grupy kapitałowej specjalizującego się w finansowaniu podmiotów publicznych, w
  szczególności służby zdrowia i JST, oferującego kompl eksowe usługi finansowe przy zachowaniu
  wysokich poziomów rentowności operacyjnej. Doświadczenie i wiedza o specyfice rynku finansowania
  podmiotów leczniczych, dostęp do finansowania w ramach Grupy, dostarczanie wyspecjalizowanych
  usług w ramach elastyczni e skonstruowanych ofert, jak i dobre relacje z podmiotami medycznymi i
  jednostkami samorządu terytorialnego będą miały decydujący wpływ na osiągnięcie założonych przez
  M.W. Trade celów biznesowych.
  Proponowane utworzenie tzw. sieci szpitali, może mieć z ko lei pozytywny wpływ na stabilność
  wpływów z tytułu rozliczeń jednostek służby zdrowia z NFZ. Nowelizacja ustawy o świadczeniach
  opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która weszła w życie 10.06.2017 Do końca
  czerwca ogłoszono wykaz szpita li zakwalifikowanych do sieci szpitali w każdym województwie
  uzupełnioną o podmioty lecznicze, które powstaną w wyniku połączenia dwóch lub więcej podmiotów.
  Wykazy będą obowiązywały od 01.10.2017 roku. przez kolejne 4 lata.
  Ponadto, wpływ na wynik M.W. Tr ade może mieć wzrost kosztów operacyjnych podmiotów
  leczniczych, w tym głównie kosztów osobowych na skutek podnoszenia wysokości płacy minimalnej.
  Kolejnym czynnikiem, który może mieć wpływ na przyszłe wyniki spółki jest wzrost zadłużenia JST
  spowodowany w zrostem wydatków inwestycyjnych w ramach finansowania projektów
  współfinansowanych przez UE i spadek poziomu dochodów JST .


  Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A.
  Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2017
  dane w tys. zł
  Sprawozdanie z działalności Grupy Kap itałowej i Emitenta
  70 /70
  4.13 Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej,
  majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ic h zmian, oraz informacje, które są istotne
  dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta
  Poza wymienionymi w pozostałych punktach sprawozdania zdarzeniami, w omawianym okresie
  sprawozdawczym w Grupie Kapitałowej nie wystąpiły zdarzenia istotne dla oceny sytuacji kadrowej,
  majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz zdarzenia, które są istotne dla oceny
  możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta .
  _____________________
  Piotr Kaczmarek
  Prezes Zarządu
  __________________ __
  Izabela Lubczyńska
  Członek Zarządu
  _____________________
  Krzysztof Jarosław Bielecki
  I Wiceprezes Zarządu
  ____ ________________
  Krzysztof Florczak
  Członek Zarządu  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Getin Holding SA
ISIN:PLGSPR000014
NIP:895-16-94-236
EKD: 65.23 pośrednictwo finansowe
Adres: ul. Gwiaździsta 66 53-414 Wrocław
Telefon:+48 71 7977700
www:www.getinholding.pl
Kalendarium raportów
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce GETIN HOLDING
2020-06-02 11-06-35
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649