Raport.

GETIN HOLDING SA (6/2018) Korekta raportu okresowego za III kwartał 2017 roku

Zarząd Getin Holding S.A. (dalej: Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2018 z dnia 23 lutego 2018 r., informuje, że w wyniku korekty skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku dokonanej w dniu 02 marca 2018 r. przez Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank), spółkę zależną od Emitenta, w której Emitent posiada 54,43% akcji oraz 55,04% głosów na walnym zgromadzeniu Banku, będącej skutkiem przeglądu portfela kredytowego przeprowadzonego według stanu na dzień 30 września 2017 r. i decyzji Banku o dokonaniu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości bilansowych ekspozycji kredytowych, Emitent dokonuje korekty skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku opublikowanego w dniu 10 listopada 2017 r.
W Śródrocznym Skonsolidowanym Rachunku Zysków i Strat za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 r. w pozycji "Przychody z tytułu odsetek" podano wartość 1 209 126 tys. zł, podczas gdy wartość po korekcie to 1 195 479 tys. zł. W pozycji "Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów, pożyczek, należności leasingowych" podano wartość 283 315 tys. zł, podczas gdy wartość po korekcie to 303 983 tys. zł. W pozycji "Podatek dochodowy" podano wartość 113 865 tys. zł, podczas gdy wartość po korekcie to 107 452 tys. zł.
Tym samym w Śródrocznym Skonsolidowanym Rachunku Zysków i Strat za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 r. w pozycji "Wynik z tytułu odsetek" zamiast wartości 758 912 tys. zł powinna zostać wskazana wartość 745 265 tys. zł, w pozycji "Wynik z działalności operacyjnej" zamiast wartości 387 148 tys. zł powinna zostać wskazana wartość 352 833 tys. zł, w pozycji "Zysk (strata) brutto" zamiast wartości 399 662 tys. zł powinna zostać wskazana wartość 365 347 tys. zł, w pozycji "Zysk (strata) netto" zamiast wartości 285 797 tys. zł powinna zostać wskazana wartość 257 895 tys. zł, a w Śródrocznym Skonsolidowanym Bilansie na dzień 30 września 2017 r. w pozycji "Suma aktywów" zamiast wartości 27 590 532 tys. zł powinna zostać wskazana wartość 27 562 314 tys. zł.
Innych zmian, poza wynikającą z korekty skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku dokonanej przez Bank, Emitent nie dokonywał.
Skorygowany raport okresowy za III kwartał 2017 roku Emitent przekaże niezwłocznie systemem ESPI.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639) w związku z § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Getin Holding SA
ISIN:PLGSPR000014
NIP:895-16-94-236
EKD: 65.23 pośrednictwo finansowe
Adres: ul. Gwiaździsta 66 53-414 Wrocław
Telefon:+48 71 7977700
www:www.getinholding.pl
Kalendarium raportów
2020-03-31Raport roczny
2020-05-26Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce GETIN HOLDING
2020-02-28 18-02-16
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649