Raport.

GETBACK SA W RESTRUKTURYZACJI (104/2018) Zwołanie ZWZ GetBack S.A. w restrukturyzacji na dzień 27 sierpnia 2018 r

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd GetBack Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Powstańców Śląskich, nr 2-4, 53-333 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000413997, REGON: 021829989, NIP: 8992733884 ("Spółka").

Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz porządek obrad
Spółka działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy - Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 sierpnia 2018 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w Warszawie pod adresem: Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ") przyjmuje następujący porządek obrad:
1) Otwarcie Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego.
3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Rozpatrzenie:
a. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017,
b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
c. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017,
d. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
e. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017.
6) Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017,
b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017,
e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017,
7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.
9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017.
10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kadencji Rady Nadzorczej.
11) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
12) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
13) Zamknięcie Zgromadzenia.


W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.
Szczegółowe informacje dotyczące ZWZ dostępne są w zakładce "Relacje Inwestorskie - Walne Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie 27.08.2018 r.".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  FORMULARZ
  INSTRUKCJI ODDANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA UPRAWNIONEGO DO
  WYKONYWANIA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU GETBACK
  SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
  W DNIU 27 SIERPNIA 201 8 ROKU

  OD: Dane Akcjonariusza (dalej: „ Akcjonariusz ”):
  Imię i nazwisko/ Nazwa: ________________________________________________________________
  Adres: _______________________________________________________________________________
  Seria i numer dowodu osobistego/ Numer właściwego rejestru: __________________________________
  Reprezentowany przez: ___________________________________________________________ ______
  (imiona i nazwiska osób reprezentujących Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – w przypadku,
  gdy Akcjonariusz jest osobą fizyczną, przekreślić)
  Telefon: _____________________________
  Adres email: _____________________________
  Łączna liczba, seri a i numery akcji, z których Akcjonariusz udziela pełnomocnictwa: ______________
  ___________________________________________________________________________________
  Łączna liczba głosów, z których Akcjonariusz udziela pełnomocnictwa: _______________________ ___
  DO: Dane pełnomocnika:
  Imię i nazwisko: _______________________________________________________________________
  Adres: _______________________________________________________________________________
  Seria i numer dowodu osobistego: _____________________________
  Telefon: _____________________________
  Adres email: _____________________________
  Pełnomocnik posiada prawo udzielenia dalszego pełnomocnictwa (substytucji): □ NIE □ TAK
  (zaznaczyć znakiem „X”)

  Podpis(y) Akcjonariusza:

  _____________________________ _____________________________


  2
  Uchwała nr 1
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie wyboru Przewodniczącego
  z dnia […]

  § 1
  Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
  wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana […].

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
  się
   Wg uznania
  pełnomocnika

  SPRZECIW 
  Liczba
  akcji
  Liczba akcji Liczba akcji
  Instrukcja:


  Uchwała nr 2
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie przyjęcia porządku obrad
  z dnia […]
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
  1) Otwarcie zgromadzenia.
  2) Wybór przewodniczącego.
  3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
  podejmowania uchwał.
  4) Przyjęcie porządku obrad.
  5) Rozpatrzenie:
  a. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017,
  b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
  c. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017,
  d. sprawozdania finansowego Spółki z a rok obrotowy 2017,
  e. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy
  2017.
  6) Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017,
  b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
  c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
  d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok
  obrotowy 2017,
  e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania fina nsowego Grupy Kapitałowej Getback za
  rok obrotowy 2017,


  3
  7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok
  obrotowy 2017.
  8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.
  9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia c złonkom organów Spółki absolutorium z wykonywania
  obowiązków w roku obrotowym 2017.
  10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kadencji Rady Nadzorczej.
  11) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
  12) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
  13) Zamknięcie Zgromadzenia.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
  się
   Wg uznania
  pełnomocnika

  SPRZECIW 
  Liczba
  akcji
  Liczba akcji Liczba akcji
  Instrukcja:


  Uchwała nr 3
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017
  z dnia […]

  § 1
  Działając na podstawie art. 395 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki ze sprawowania
  nadzoru nad działalnością Spółki za rok 2017 wraz z oceną spra wozdania Zarządu z działalności Spółki w
  roku 2017, skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback w roku
  2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego Grupy Kapitałow ej Getback za rok obrotowy 2017.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
  się
   Wg uznania
  pełnomocnika

  SPRZECIW 
  Liczba
  akcji
  Liczba akcji Liczba akcji


  4
  Instrukcja:  Uchwała nr 4
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
  z działalności Spółki za rok obrotowy 2017
  z dnia […]


  § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
  podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu
  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2 017, postanawia zatwierdzić sprawozdanie
  Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
  się
   Wg uznania
  pełnomocnika

  SPRZECIW 
  Liczba
  akcji
  Liczba akcji Liczba akcji
  Instrukcja:


  Uchwała nr 5
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
  za rok obrotowy 2017
  z dnia […]

  § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
  podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu
  sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, postan awia zatwierdzić sprawozdanie finansowe
  Spółki za rok obrotowy 2017, w skład którego wchodzą:
  1) Roczny jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujący po stronie
  aktywów i pasywów sumę 1.698.899 tys. zł (jeden miliard sześćset dziew ięćdziesiąt osiem
  milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),


  5
  2) Roczny jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia
  2017 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.308.203 tys. zł (jeden miliard trzysta osiem milionów
  dwieście trzy tysiące złotych),
  3) Roczne jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017
  r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 964.058 tys. zł
  (dziewięćset sześćd ziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
  4) Roczny jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do
  31 grudnia 2017 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 67.866 tys.
  zł (sześć dziesiąt siedem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
  5) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
  się
   Wg uznania
  pełnomocnika

  SPRZECIW 
  Liczba
  akcji
  Liczba akcji Liczba akcji
  Instrukcja:


  Uchwała nr 6
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu
  z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017
  z dnia […]

  § 1
  Działając na podstawie art. 55 ust. 2a w związku z art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności
  Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie
  Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
  się
   Wg uznania
  pełnomocnika

  SPRZECIW 
  Liczba
  akcji
  Liczba akcji Liczba akcji


  6
  Instrukcja:

  Uchwała nr 7
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017

  §1
  Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 63c ust. 4 Ustawy o
  rachunkowości, Zwyczajne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017, posta nawia zatwierdzić skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017, w skład którego wchodzą:
  1) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia
  2017 r. wykazujące stratę net to w kwocie 1.352.734 tys. zł (jeden miliard trzysta pięćdziesiąt dwa
  miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące złotych),
  2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do
  31 grudnia 2017 r. wykazujące całkowit e dochody w wartości -1.351.813 tys. zł (minus jeden
  miliard trzysta pięćdziesiąt jeden milionów osiemset trzynaście tysięcy złotych),
  3) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujące
  po stronie aktywów i pasywów sumę 2.312.717 tys. zł (dwa miliardy trzysta dwanaście milionów
  siedemset siedemnaście tysięcy złotych),
  4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017
  r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapi tału własnego o kwotę 1.007.844 tys.
  zł (jeden miliard siedem milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych),
  5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r.
  do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie n etto stanu środków pieniężnych i ich
  ekwiwalentów o kwotę 75.675 tys. zł (siedemdziesiąt pięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć
  tysięcy złotych),
  6) Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
  się
   Wg uznania
  pełnomocnika

  SPRZECIW 
  Liczba
  akcji
  Liczba akcji Liczba akcji
  Instrukcja:


  Uchwała nr 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego pokrycia straty za rok 2017
  z dnia […]


  7

  § 1
  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt
  2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uwzględn iając sprawozdanie finansowe
  postanawia pokryć stratę netto w kwocie 1.308.203 tys. zł (jeden miliard trzysta osiem milionów dwieście
  trzy tysiące złotych) z zysków wypracowanych w przyszłych latach obrotowych .

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


  ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
  się
   Wg uznania
  pełnomocnika

  SPRZECIW 
  Liczba
  akcji
  Liczba akcji Liczba akcji
  Instrukcja:


  Uchwała nr 9
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie dalszego istnienia Spółki
  z dnia […]

  § 1
  Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z tym, że bilans Spółki wykazuje
  stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego,
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
  się
   Wg uznania
  pełnomocnika

  SPRZECIW 
  Liczba
  akcji
  Liczba akcji Liczba akcji
  Instrukcja:
  8
  Uchwała nr 10
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie udzielenia Panu Konradowi Kąkolewskiemu
  absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017
  z dnia […]

  § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
  podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Konradowi Kąkolew skiemu –
  pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
  się
   Wg uznania
  pełnomocnika

  SPRZECIW 
  Liczba
  akcji
  Liczba akcji Liczba akcji
  Instrukcja:


  Uchwała nr 11
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Trybuchowskiemu
  absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017
  z dnia […]

  § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
  podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Pawłowi Trybuchowskiemu –
  pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 1.12.2017 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
  się
   Wg uznania
  pełnomocnika  9
  SPRZECIW 
  Liczba
  akcji
  Liczba akcji Liczba akcji
  Instrukcja:


  Uchwała nr 12
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie udzielenia Pani Annie Paczuskiej
  absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017
  z dnia […]

  § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
  podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Pani Annie Paczuskiej – pełniącej funkcję
  Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
  się
   Wg uznania
  pełnomocnika

  SPRZECIW 
  Liczba
  akcji
  Liczba akcji Liczba akcji
  Instrukcja:


  Uchwała nr 13
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie udzielenia Panu Markowi Patule
  absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017
  z dnia […]

  § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
  podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Markowi Patule – pełniącemu
  funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.


  10

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
  się
   Wg uznania
  pełnomocnika

  SPRZECIW 
  Liczba
  akcji
  Liczba akcji Liczba akcji
  Instrukcja:


  Uchwała nr 14
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie udzielenia Pani Bożenie Solskiej
  absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017
  z dnia […]

  § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
  podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Pani Bożenie Solskiej – pełniącej funkcję
  Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
  się
   Wg uznania
  pełnomocnika

  SPRZECIW 
  Liczba
  akcji
  Liczba akcji Liczba akcji
  Instrukcja:


  Uchwała nr 15
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Brysikowi


  11
  absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017
  z dnia […]

  § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
  podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Mariuszowi Brysikowi –
  pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
  się
   Wg uznania
  pełnomocnika

  SPRZECIW 
  Liczba
  akcji
  Liczba akcji Liczba akcji
  Instrukcja:  Uchwała nr 16
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie udzielenia Panu Kenneth Maynard
  absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017
  z dnia […]

  § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
  podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Kenneth Maynard -
  Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  12
  ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
  się
   Wg uznania
  pełnomocnika

  SPRZECIW 
  Liczba
  akcji
  Liczba akcji Liczba akcji
  Instrukcja:  Uchwała nr 17
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Łukawskiemu
  absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017
  z dnia […]

  § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
  podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Wojciechowi Łukawskiemu -
  Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
  się
   Wg uznania
  pełnomocnika

  SPRZECIW 
  Liczba
  akcji
  Liczba akcji Liczba akcji
  Instrukcja:


  Uchwała nr 18
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie udzielenia Pani Alicji Kornasiewicz
  absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017
  z dnia […]  13
  § 1

  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
  podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowy m 2017 Pani Alicji Kornasiewicz - Członkowi
  Rady Nadzorczej w okresie od dnia 24.05.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

  § 2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
  się
   Wg uznania
  pełnomocnika

  SPRZECIW 
  Liczba
  akcji
  Liczba akcji Liczba akcji
  Instrukcja:


  Uchwała nr 19
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Śliwie
  absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017
  z dnia […]

  § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
  podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Jarosławowi Śliwie - Członkowi
  Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
  się
   Wg uznania
  pełnomocnika

  SPRZECIW 
  Liczba
  akcji
  Liczba akcji Liczba akcji
  Instrukcja:


  14
  Uchwała nr 20
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Morlakowi
  absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017
  z dnia […]

  § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
  podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Rafałowi Morlakowi - Członkowi
  Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
  się
   Wg uznania
  pełnomocnika

  SPRZECIW 
  Liczba
  akcji
  Liczba akcji Liczba akcji
  Instrukcja:


  Uchwała nr 21
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie udzielenia Panu Rune Jepsen
  absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017
  z dnia […]

  § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
  podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Rune Jepsen - Czł onkowi Rady
  Nadzorczej w okresie od dnia 17.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  15
  ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
  się
   Wg uznania
  pełnomocnika

  SPRZECIW 
  Liczba
  akcji
  Liczba akcji Liczba akcji
  Instrukcja:


  Uchwała nr 22
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie udzielenia Panu Jackowi Osowskiemu
  absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017
  z dnia […]

  § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
  podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Jackowi Osowskiemu - Członkowi
  Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27.11.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
  się
   Wg uznania
  pełnomocnika

  SPRZECIW 
  Liczba
  akcji
  Liczba akcji Liczba akcji
  Instrukcja:


  Uchwała nr 23
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie ustalenia kadencji Rady Nadzorczej
  z dnia […]

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w celu uniknięcia wątpliwości co do kadencji Rady Nadzorczej
  potwierdza, że wspólna trzyletnia kadencja obecnej Rady Nadzorczej rozpoczęła się z dniem 22 maja 2018


  16
  roku, tj. z dniem wyboru przez Nadzwyczajnej Walne Zgromadzeni e pierwszego Członka Rady Nadzorczej
  po upływie kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej, co nastąpiło z dniem 28 kwietnia 2018 roku.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
  się
   Wg uznania
  pełnomocnika

  SPRZECIW 
  Liczba
  akcji
  Liczba akcji Liczba akcji
  Instrukcja:


  Uchwała nr 24
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji
  z dnia […]

  §1

  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że Rada Nadzorcza obecnej kadencji składać się będzie z [ ] ([ ])
  członków.

  §2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
  się
   Wg uznania
  pełnomocnika

  SPRZECIW 
  Liczba
  akcji
  Liczba akcji Liczba akcji
  Instrukcja:  Uchwała nr 25
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki


  17
  § 1

  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, niniejsze
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [].

  § 2

  Działając na podstawie art. 392 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przyznaniu
  członkowi Rady Nadzorczej […] wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w wysokości
  […] brutto miesięcznie, przy czym za miesiąc […] 2018 r. będzie przysługiwało wynagrodzenie wyliczone
  proporcj onalnie według zasad przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. Wynagrodzenie będzie wypłacane
  do 10 -tego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, za który będzie
  przysługiwać wynagrodzenie.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podję cia.
  ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
  się
   Wg uznania
  pełnomocnika

  SPRZECIW 
  Liczba
  akcji
  Liczba akcji Liczba akcji
  Instrukcja:  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  OGŁOSZENIE ZARZĄDU Z DNIA 31 LIPCA 201 8 R.
  O ZWOŁANIU ZWYCZAJNE GO WALNEGO ZGROMADZE NIA
  GETBACK S.A. W RESTRUK TURYZACJI

  Zarząd GetBack Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Powstańców
  Śląskich, nr 2-4, 53 -333 Wrocław), wpisan ej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego p od numerem KRS: 0000413997, REGON: 021829989, NIP: 8992733884
  („Spółka ”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 1 i art. 402 2 ustawy – Kodeks spółek
  handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 sierpnia 201 8 r., na godzinę 11 .00 ,
  które odbędzie się w Warszawie pod adresem: Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, 00 -108
  Warszawa .
  1. PORZĄDEK OBRAD
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ ZWZ ”) przyjmuje następujący porządek obrad:
  1) Otwarcie Zgromadzenia.
  2) Wybór Przewodniczącego.
  3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
  podejmowania uchwał.
  4) Przyjęcie porządku obrad.
  5) Rozpatrzenie:
  a. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017,
  b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
  c. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017,
  d. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
  e. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapi tałowej Getback za rok obrotowy
  2017.
  6) Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017,
  b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
  c. zatwierdzenia sprawozdania fina nsowego Spółki za rok obrotowy 2017,
  d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok
  obrotowy 2017,
  e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getback za
  rok obrotowy 2017,
  7) Rozpatrzenie i po djęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok
  obrotowy 2017.
  8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.
  9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania
  obowiązków w roku obrot owym 2017.
  10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kadencji Rady Nadzorczej.
  11) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
  12) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
  13) Zamknięcie Zgromadzenia.


  2
  2. PRAWO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI DO ŻĄDANIA UMIESZCZ ENIA
  OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZ AJNEGO WALNEGO
  ZGROMADZENIA
  Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeks u spółek handlowych a kcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący
  co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowe go mogą żądać u mieszczenia określonych spraw
  w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni
  przed terminem ZWZ , tj. nie później niż w dniu 6 sierpnia 201 8 r.
  Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ po winno zawierać uzasadnienie
  lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone:
  a) na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem zł ożenia lub wysłane do Spółki
  za potwierdzeniem odbioru) na adres: ul. Powstańców Śląskich, nr 2 -4, 53 -333 Wrocław ; lub
  b) w postaci elektronicznej na adres : wza@getbacksa.pl
  Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ powinni wykazać
  po siadanie odpowiedniej liczby akcji Spółki na dzień złożenia żądania, załączając do żądania kopię (skan)
  świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o prawie uczestni ctwa oraz dokumenty określone w punkcie
  12 niniejszego ogłoszenia.
  Zarząd, nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym termin em Walnego Zgromadzenia,
  tj. do dnia 9 sierpnia 201 8 r., ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzo ne na żądanie akcjonariusza
  lub akcjonariuszy, poprzez ich opublikowanie w formie raportu bieżąceg o oraz poprzez zamie szczenie
  na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.getbacksa.pl/relacje -inwestorskie/raporty -
  biezace , w zakładce „ Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie 27.08 .2018 r. ”.
  3. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEK TÓW UCHWAŁ
  DOTYCZĄCYCH SPRAW WP ROWADZONYCH DO PORZĄ DKU OBRAD ZWZ LUB
  SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZO STAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED
  TERMINEM ZWZ
  Zgodnie z art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący
  co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać projekty uchwał
  dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
  porządku obrad . Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego
  punktu porządku obrad. Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:
  a) na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysła ne do Spółki
  za potwierdzeniem odbioru) na adres: ul. Powstańców Śląskich, nr 2 -4, 53 -333 Wrocław; lub
  b) w postaci elektronicznej na adres: wza@getbacksa.pl .
  Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji Spó łki
  na dzień złożenia zgłoszenia, załączając do zgłoszenia kopię (skan) świadectwa depozytowego
  lub zaświadczenia o prawie uczestnictwa oraz dokumenty określone w punkcie 12 niniejszego ogłoszenia.
  Zarząd niezwłocznie ogłosi projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy poprzez ich opublikowanie
  w formie raportu bieżącego oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Spółki pod adresem:
  https://www.getbacksa.pl/relacje -inwest orskie/raporty -biezace , w zakładce „ Relacje Inwestorskie – Walne
  Zgromadzenie -– Walne Zgromadzenie 27.08 .2018 r.”.


  3
  4. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEK TÓW UCHWAŁ
  DOTYCZĄCYCH SPRAW WP ROWADZONYCH DO PORZĄ DKU OBRAD
  Zgodnie z art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z akcjonariuszy Spółki uprawnionych
  do uczestnictwa w ZWZ może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych
  do porządku obrad .
  5. INFORMACJA O SPOSOBI E WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
  PRZEZ PEŁNOMOCN IKA, W TYM W SZCZEGÓ LNOŚCI O FORMULARZAC H
  STOSOWANYCH PODCZA S GŁOSOWANIA PRZEZ P EŁNOMOCNIKA
  ORAZ O SPOSOBIE ZAWIADAMIAN IA SPÓŁKI O USTANOWIENIU
  PEŁNOMOCNIKA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI
  ELEKTRONICZNEJ
  Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ oraz wy konywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika
  (pełnomocników) .
  Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ , chyba że co innego wynika z treści
  pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści
  pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować
  odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na rachunku
  zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonyw ania praw z akcji zapisanych na tym
  rachunku. Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów
  wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych
  na każdym z rachunków.
  Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub
  w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia
  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomoc y ważnego kwalifikowanego
  certyfikatu.
  Pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem pisemnym powinien złożyć przy sporządzaniu listy
  obecności ZWZ oryginał pełnomocnictwa, poświadczoną notaria lnie lub urzędowo za zgodność
  z oryginałem kopię pełnomocnictwa albo jego odpis sporządzony zgodnie z odpowiednimi przepisami
  wraz z kopiami dokumentów umożliwiających potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza
  (aktualny odpis z KRS w przypadku osób prawnych i spółek osobowych). W celu dokonania identyfi kacji
  akcjonariusza oraz reprezentującego go pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie
  pełnomocnictwa powinny być dołączone i okazane lub złożone na ręce osoby lub osób wyznaczonych
  do rejestracji akcjonariuszy dokumenty określone w punkcie 12 niniejszego ogłoszenia.
  Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zgłosić Zarządowi Spółki przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej. O udzieleniu lub odwołaniu pe łnomocnictwa w postaci elektronicznej
  ak cjonariusz zawiadamia Sp ółkę za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: wza@getbacksa.pl
  najpóźniej do godziny 23:59 dnia poprzedzającego dzień ZWZ (uchybienie terminowi zawiadomienia
  Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie stoi na przeszkodzie uczestnictwu
  pełnomocnika w ZWZ na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej) . Zawiadomienie o
  udzieleniu pełnomocnictwa p owinno zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze
  wskazanie m imienia, nazwiska, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o
  udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres , tj. wskazywać liczbę akcji, z których
  wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia, na którym prawa te będą
  wykonywane. Wraz z zawiadomieniem akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w ZWZ przesyła
  za pośrednictwem wskazanego powyżej adresu poczty elektron icznej:


  4
  a) dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa;
  b) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
  oraz
  c) dokumenty określone w punkcie 12 niniejszego ogłoszenia .
  W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym
  niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone
  przez tłumacza przysięgłego.
  W przypadku , gdy akcjonariusz udzieli pełnomocnikowi instrukcji co do wykonywania prawa głosu
  (również przy użyciu formularza instrukcji oddania głosu przez pełnomocnika uprawnionego do
  wykonywania głosu znajdującego się pod powyższym adresem strony internetowej) Spółka nie będzie
  wer yfikowała, czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją mocodawcy.
  Zarząd ma prawo do weryfikacji przesłanych zawiadomień oraz do podejmowania działań służących
  identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzeniu właściwego umocowani a. Weryfikacja
  może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu zadanym w formie telefonicznej lub elektronicznej
  akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego
  zakresu.
  W razie wątpliwości, Spółka może podją ć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa
  udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w szczególności
  może żądać od pełnomocnika okazania dodatkowych dokumentów. Spółka zastrzega, że brak udziel enia
  odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji
  udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do
  udziału w ZWZ .
  Zawiadomienia powyższe niespełniające w yżej wymienionych wymogów nie wywołują skutków
  prawnych wobec Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu dokumentu
  pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.
  Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany lub odwołania udzielonego pełnomocnictwa.

  6. MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB U CZESTNICZENIA W ZWZ PRZY WYKORZYSTANIU
  ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ , INFORMACJA O SPOSOB IE
  WYPOWIADANIA SIĘ W T RAKCIE ZWZ PRZY WYKORZYSTANIU Ś RODKÓW
  KOMUNIKACJI ELEKTRON ICZNEJ ORAZ INFORMACJA O SPOSOBI E
  WYKONYWANIA PRAWA GŁ OSU DROGĄ KORESPONDE NCYJNĄ LUB PRZY
  WYKORZYSTANIU ŚRODKÓ W KOMUNIKACJI ELEKTR ONICZNEJ
  Akcjonariusze nie mają możliwości uczestnic twa w ZWZ przy wykorzystaniu śro dków komunikacji
  elektronicznej ani możliwości wykonyw ania prawa głosu drogą korespondencyjną.
  7. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZWZ
  Zgodnie z art. 406 1 § 1 Kodeks u spółek handlowych, dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ przypada
  na szesnaście dni przed datą ZWZ , tj. w dniu 11 sierpnia 201 8 r. ( „Dzień Rejestracji ”).


  5
  8. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W ZWZ
  Prawo uczestniczenia w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji
  wskazanym w punkcie 7 niniejszego ogłoszenia .
  W przypadku osób uprawnionych z akcji na okaziciela, uprawnione do uczestnictwa w ZWZ będą osoby,
  które:
  a) na szesnaście dni przed datą ZWZ , tj. w dniu 11 sierpnia 201 8 r. będą miały zapisane akcje Spółki
  na rachunku papierów wartościowych;
  b) w terminie od dnia 1 sierpnia 201 8 r. do dnia 13 sierpnia 201 8 r. złożą żądanie wystawienia
  imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie
  prowadzącym rachunek papierów wartościowych;
  Zaświadczenie powinno zawierać:
  a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawia jącego oraz numer zaświadczenia;
  b) liczbę akcji;
  c) rodzaj i kod akcji;
  d) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publ icznej, która wyemitowała akcje;
  e) wartość nominalną akcji;
  f) imię i nazwisko albo fir mę (nazwę) uprawnionego z akcji;
  g) siedzibę (miejsce zamieszkani a) i adr es uprawnionego z akcji;
  h) cel wystawienia zaświadczenia;
  i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia; oraz
  j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
  Akcjonariusz Spółki, który zamierza uczestniczyć w obradach ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście ,
  powinien w celu dokonania jego identyfikacji, okazać lub złożyć na ręce osoby lub osób wyznaczonych do
  rejestracji akcjonariuszy dokumenty określone w punkcie 12 niniejszego ogłoszenia.
  W przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa do uczestniczenia w obradach
  i wykonywania prawa głosu na ZWZ , w celu dokonania identyfikacji akcjonariusza oraz reprezentującego
  go pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocni ctwa powinny być dołączone
  i okazane lub złożone na ręce osoby lub osób wyznaczonych do rejestracji akcjonariuszy oryginały
  lub kopie dokumentów, o których mowa w punkcie 12 niniejszego ogłoszenia.
  Po dokonaniu przez osobę (osoby) wyznaczoną do rejestracji akcjonariuszy weryfikacji danego
  akcjonariusza lub jego przedstawiciela, akcjonariusz lub przedstawiciel akcjonariusza potwierdza swoją
  obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej w sali obrad złożonym w obecności
  osoby (osób) wyznaczone j do rejestracji akcjonariuszy i odbiera kartę do głosowania lub urządzenie
  elektroniczne służące do oddawania głosów, które przygotowuje uprzednio Spółka bądź podmiot, któremu
  Zarząd powierzył obsługę techniczną ZWZ .
  Na liście obecności zaznacza się każdo razowe zmiany składu osobowego ZWZ w ten sposób,
  że akcjonariusz wchodzący na salę obrad w toku obrad lub opuszczając y obrady, składa swój podpis
  na liście obecności, a osoba wyznaczona do rejestracji akcjonariuszy zaznacza obok po dpisu godzinę


  6
  i minutę we jścia lub wyjścia z sali obrad. W przypadku korzystania z elektronicznego systemu liczenia
  głosów akcjonariusz wchodzący lub opuszczający obrady ZWZ powinien także zarejestrować
  lub wyrejestrować reprezentowane przez niego głosy w elektronicznym systemie l iczenia głosów.
  9. LISTA AKCJONARIUSZY
  Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ Spółka ustala na podstawie wykazu
  sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami
  o obrocie instrumentami finansowymi (Krajowy Depozyt Papie rów Wartościowych S.A.) .
  Lista akcjonariuszy, podpisana przez Zarząd Spółki, zawierać będzie nazwiska i imiona albo firmy (nazwy)
  uprawnionych akcjonariuszy, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz licz bę
  przysługujących im głosów. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może podać adres do doręczeń zamiast
  miejsca zamieszkania.
  Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, l ista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa
  w ZWZ będzie wyłożona w lokalu Zarządu – siedzibie Spółki , we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich nr
  2-4, 53 -333 Wrocław oraz w Warszawie, w lokalu zarządu Spółki , ul. Pileckiego 63 , 0 2-781 Warszawa, w
  godzinach od 9:00 do 16:00, przez trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ , tj. w dniach 2 2-24 sierpnia
  201 8 r. Akcjonariusze mogą przeglądać listę w wyżej wskazanych lokalach Zarządu .
  Akcjonariusze m ogą również żądać odpisu listy akcjonariuszy za zwrotem kosztów jego sporządzenia
  lub żądać przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres email , na k tóry lista powinna
  być wysłana. Żądanie takie może nastąpić w następujący sposób:
  a) na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki
  za potwierdzeniem odbioru) na adres: ul. Powstańców Śląskich, nr 2 -4, 53 -333 Wrocław ; lub
  b) w postaci elektronicznej na adres wza@getbacksa.pl
  Do żądania akcjonariusz powinien załączyć kopię (skan) zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ
  oraz dokumenty określone w punkcie 12 niniejsze go ogłoszenia.
  W taki sam sposób a kcjonariusz może żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem
  obrad w terminie tygodnia przed terminem ZWZ .
  10. DOSTĘP DO DOKUMENTAC JI ORAZ KOMUNIKACJA ZE SPÓŁKĄ WS. ZWZ
  Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ mogą uzyskać w formie elektronicznej pełny tekst
  dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie
  Spółki w e Wrocławiu pod adresem: ul. Powstańców Śląskich, nr 2 -4, 53 -333 Wrocław , oraz na stronie
  internetowej Spółki pod adresem https://www.getbacksa.pl/relacje -inwestorskie/raporty -biezace ,
  w zakładce „Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie 27.08 .2018 r. ”.
  Do żądania udostępnienia dokumentacji należy załączyć kopię (sk an) świadectwa depozytowego
  lub zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ oraz dokumenty określone w punkcie 12 niniejszego
  ogłoszenia.
  Zarząd Spółki informuje, że papierowa wersja dokumentacji dl a akcjonariuszy nie będzie zapewniona.
  Akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  Komunikacja odbywa się na adres email Spółki: wza@getbacksa.pl . Dokumenty uznaje się za doręczone
  do Spółki za pomocą środka komunikacji elektronicznej z chwilą ich wpłynięcia na serwer Spółki. Ryzyko
  związane z korzystaniem ze środków komunikacji elektronicznej ponosi każdorazowo akcjonariusz.


  7
  11. ADRES STRONY INTERNE TOWEJ, NA KTÓREJ BĘD Ą UDOSTĘPNIONE
  INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWZ
  Wszelkie informacje dotyczące ZWZ udostępni ane są na stronie internetowej Spółki pod adresem
  https://www.getbacksa.pl/relacje -inwestorskie/raporty -biezace , w zakładce „Relacje In westorskie – Walne
  Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie 27.08 .2018 r. ”.
  12. DOKUMENTY SKŁADANE P RZEZ A KCJONARIUSZY SPÓŁKI W ZWIĄZKU
  Z CZYNNOŚCIAMI DOKONYW ANYMI NA PODSTAWIE N INIEJSZEGO
  OGŁOSZENIA
  W przypadkach określonych w niniejszym ogłoszeniu akcjonariusz e głosujący osobiście
  lub przez pełnomocnika składają:
  a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – załączyć kopię (skan) dowodu osobistego,
  stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu
  potwierdzającego tożsamość tego akcjonariusza;
  b) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – załączyć kopię (skan) aktualnego
  odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego
  akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub prz edstawicieli do reprezentowania tego
  akcjonariusza;
  c) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – załączyć kopię (skan) dowodu osobistego,
  stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu
  potwierdzającego tożsamość pełnomocnika;
  d) w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – załączyć kopię (skan) aktualnego
  odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego
  pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do j ego reprezentowania.
  W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie
  rejestry, zamiast kopii lub odpowiednio skanu odpisu z rejestru, o którym mowa powyżej, należy załączyć
  kopie lub odpowiednio skany dokument ów potwierdzających istnienie danego podmiotu oraz ważnych
  dokumentów potwierdzających prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania.
  W przypadku wątpliwości co do treści lub prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa powyżej,
  Spółka lub osoba (osoby) wyznaczona przez Spółkę do rejestracji akcjonariuszy, może zażądać przed
  rozpoczę ciem obrad ZWZ okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów
  poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczan ia za zgodność
  z oryginałem, a także umożliwienia Spółce sporządzenia i zachowania ich kopii.
  W przypadku: (i) nieprzedstawienia (lub przedstawienia nieaktualnyc h) dokumentów, o których mowa
  powyżej lub (ii) odmowy przedstawienia lub nieumożliwienia sporzą dzenia i zachowania kopii oryginałów
  tych dokumentów lub ich poświadczonych odpisów w sytuacji, o której mowa w akapicie powyżej,
  akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza może zostać niedo puszczony do uczestnictwa w ZWZ .
  Do wszelkich dokumentów, o któryc h mowa w niniejszym punkcie 12 (lub w innych miejscach niniejszego
  ogłoszenia) sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język
  polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
  Dokumenty powinny zostać dołączone, w postac i właściwej dla formy żądania (dokument papierowy
  lub jego kopia albo w przypadku dokumentów przesyłanych drogą elektroniczną, skan w formacie PDF).


  8
  Zarząd Spółki może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji a kcjonariusza lub pełnomocnika
  i weryfi kacji ważności przesłanych dokumentów. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym
  pytaniu zadanym w formie telefonicznej lub ele ktronicznej akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi.
  13. PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ
  Projekty uchwał ZWZ wraz z załącznikami dostępne są w odrębnym załączniku.
  14. POZOSTAŁE INFORMACJE
  Obrady ZWZ prowadzone będą w języku polskim. Zarząd nie przewiduje zapewnienia udziału tłumacza
  języków obcych.
  Osoby upoważnione do uczestnictwa w ZWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę
  do głoso wania lub urządzenie elektroniczne służące do oddawania głosów w dniu i miejscu odbycia się
  ZWZ od godz. 10. 00 .
  W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych
  oraz innych ustaw, a także Statutu Spółki.
  Zarząd zastrzega, że może powierzyć obsługę techniczną ZWZ zewnętrznemu podmiotowi zajmującemu
  się świadczeniem usług tego rodzaju.
  Szczegółowe informacje dotyczące ZWZ dostępne są w zakładce „Relacje Inwestorskie – Walne
  Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie 27.08.2018 r. ”.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik

  PEŁNOMOCNICTWO
  Niniejsze pełnomocnictwo zostało udzielone dnia _________ 201 8 r. przez:
  Dane Akcjonariusza:
  Imię i nazwisko/ Nazwa:
  __________________________________________________________________________________
  Adres:
  __________________________________________________________________________________
  Seria i numer dowodu osobistego/ Numer właściwego rejestru: _______________________________
  Telefon: ___________________________
  Adres email: ________________________
  Łączna liczba, seria i numery akcji, z których Akcjonariusz udziela pełnomocnictwa:
  __________________________________________________________________________________
  Łączna liczba głosów, z których Akcjonariusz udziela pełnomocnictwa:
  __________________________ ________________________________________________________
  na rzecz:
  (dalej: „ Mocodawca ”)
  Dane pełnomocnika:
  Imię i nazwisko:
  __________________________________________________________________________________
  Adres:
  _________________________________________ _________________________________________
  Seria i numer dowodu osobistego: _____________________________
  Telefon: _____________________________
  Adres email: _____________________________
  (dalej: „ Pełnomocnik ”).
  1. Mocodawca niniejszym udziela Pełnomocnikowi n iniejszego Pełnomocnictwa, z pełnym prawem
  substytucji, do wykonywania prawa głosu z wszystkich lub jakichkolwiek
  _____________________________ akcji na okaziciela („ Akcje ”) spółki GetBack S.A. w
  restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Powstań ców Śląskich, nr 2 -4, 53 -333 Wrocław),
  wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
  Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego pod numerem KRS: 0000413997 („ Spółka ”) w sposób, jaki Pełnomocnik uzna za
  stosowny na walnym zgromadz eniu Spółki, które odbywa się 27 sierpnia 201 8 r. W szczególności
  Pełnomocnik ma prawo do wykonywania wszelkich uprawnień przysługujących Mocodawcy jako
  akcjonariuszowi Spółki w odniesieniu do Akcji na walnym zgromadzeniu Spółki, a także prawo
  zaskarżenia uchwały do której pełnomocnik zgłosił sprzeciw w toku walnego zgromadzenia.
  2. Niniejsze Pełnomocnictwo wygaśnie z dniem następującym po dniu zamknięcia walnego
  zgromadz enia Spółki, które odbywa się 27 sierpnia 201 8 r.
  3. Niniejsze Pełnomocnictwo podlega prawu polskiemu.

  Podpis: __________________________ ____


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik

  WNIOSEK O UMIESZCZEN IE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
  WALNEGO ZGROMADZENIA
  WNIOSKODAWCA / AKCJONARIUSZ*
  [ ] Akcjonariusz reprezentujący samodzielnie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego zgodnie z art.
  401 §1 Kodeksu spółek handlowych.**
  [ ] Kilku akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego zgodnie
  z art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych.**
  ________________________________________________________
  (imię i nazwisko/nazwa)
  ________________________________________ ________________
  (dane adresowe/dane adresowe, dane rejestrowe)
  ________________________________________________________
  (dane kontaktowe, e -mail, telefon)

  ____________________________
  (podpis akcjonariusza/y)

  ____________________________________________ _________________________________________
  * niepotrzebne skreślić
  ** zaznaczyć właściwe pole  TREŚĆ WNIOSKU
  ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ _____
  ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ _____
  ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ _____
  _____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____
  ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ _____
  ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ _____
  W załączeniu niniejszym załączam/y treść proponowanych projektów uchwał.

  ________________________
  (podpis wnioskodawcy/ów)  WAŻNE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY SPÓŁK I
  W przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy, których sposób repre zentacji wymaga przedłożenia
  właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego
  żądania oryginałów lub kopii dokumentów, w postaci właściwej dla sposobu, w jaki zostało złożone
  żądanie (oryginał w wersji papi erowej lub kopia w postaci skanu dokumentu w formacie PDF).
  Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem
  złożenia w siedzibie Spółki lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbior u,
  na adres ul. Powstańców Śląskich, nr 2 -4, 53 -333 Wrocław ; lub w postaci elektronicznej na adres:
  wza@getbacksa.pl.
  Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy
  i weryfikacji ważności przesłany ch dokumentów.
  Akcjonariusz lub akcjonariusze mogą składać wniosek przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być
  sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. W przypadku udzielenia
  pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonar iusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem
  poczty elektronicznej Spółki za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza
  pobranego ze strony internetowej Spółki www.getbacksa.pl, znajdującego się w zakładce „Relacje
  Inwestorsk ie – Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie 27 .08.2018 r. ”. Pełnomocnictwo i załączniki
  do pełnomocnictwa powinny być dostarczone do spółki (dokument w wersji papierowej lub jego kopia), a
  w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej dok ument i załączniki, w szczególności
  zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powinny zostać zeskanowane do
  formatu PDF i wpłynąć do Spółki na adres poczty elektronicznej e -mail: wza@getbacksa.pl.
  Spółka zastrzega, iż w celu iden tyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, Spółka może
  wymagać potwierdzenia tożsamości akcjonariusza, w szczególności Spółka może zwrócić się o
  przedstawienie:
  (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszport u lub innego
  urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
  (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - odpisu z właściwego rejestru lub innego
  dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznyc h) do reprezentowania
  akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

  W przypadku braku aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru, Spółka:
  (i) wezwie takiego akcjonariusza do przesłania stosownego dokumentu w wyznaczonym przez Spó łkę
  terminie;
  (ii) w przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego przez Spółkę terminu, o którym mowa powyżej,
  pełnomocnik takiego akcjonariusza nie zostanie dopuszczony do udziału w Zgromadzeniu.

  W przypadku przedstawienia przez akcjonariusza kopii wskazanych powyżej dokumentów oraz powstania
  wątpliwości co do prawdziwości tych kopii, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od
  pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
  (i) w p rzypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
  przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu
  osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierd zającego tożsamość akcjonariusza; albo


  4
  (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność
  z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem
  odpisu z wł aściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub
  osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg
  pełnomocnictw).

  W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika
  okazania przy sporządzaniu listy obecności:
  (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego
  urzędowego dokumen tu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika akcjonariusza; albo
  (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność
  z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem
  odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób
  fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

  W celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielo nego w postaci elektronicznej, Zarząd Spółki zastrzega sobie
  prawo do:
  (i) wystąpienia do akcjonariusza lub pełnomocnika telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej
  z wnioskiem o potwierdzenie udzielonego pełnomocnictwa,
  (ii) podjęcia innych działań w celu potwierdzenia udzielonego pełnomocnictwa.

  Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do
  porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed
  termin em Zgromadzenia muszą do niniejszego wniosku załączyć zaświadczenie (lub inny dokument
  równoważny zaświadczeniu), wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez
  akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymagany do złożenia powyższego żądan ia części kapitału zakładowego
  Spółki (wersja papierowa lub skan dokumentu w formacie PDF).


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik

  ZAWIADOMIENIE O UDZI ELENIU PEŁNOMOCNICTW A W POSTACI
  ELEKTRONICZNEJ (DOTY CZY OSOBY FIZYCZNEJ)
  Akcjonariusz dokonujący zawiadomienia:
  (należy wpisać dane jednoznacznie identyfikujące Akcjonariusza oraz dane kontaktowe w postaci
  adresu e -mail i numeru telefonu do kontaktów)
  Imię i nazwisko:__________________________________
  Dane adresowe:___________________________________
  Dane kontaktowe: e -mail, telefon: ___________________________________
  Posiadający ___________________________________* akcji GetBack S.A. w restrukturyzacji z siedzibą
  we Wrocławiu, zapisanych na rachunku papierów wartościowych w
  ___________________________________** uprawniających do wykonywania
  ___________________________________głosów na Walnym Zgromadzeniu GetBack S.A. w
  restruktu ryzacji z siedzibą we Wrocławiu.
  Informuję, że w dniu ___________________________________ r. zostało udzielone pełnomocnictwo w
  postaci elektronicznej ___________________________________ legitymującemu/ej się
  ___________________________________ nr ________ ___________________________ do
  reprezentowania mnie jako Akcjonariusza i właściciela wymienionych powyżej akcji GetBack S.A. w
  restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu na Walnym Zgromadzeniu wymienionej Spółki zwołanym na
  dzień 27 sierpnia 201 8 roku poprze z uczestniczenie w moim imieniu w tymże Walnym Zgromadzeniu i
  wykonywaniu w imieniu Akcjonariusza prawa głosu z wszystkich wymienionych powyżej akcji.
  [ ] *** zawiadomienie jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa osobie wymienionej wyżej

  _________ __________________________
  (podpis osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza)

  [ ] *** do zawiadomienia dołączam udzielone pełnomocnictwo w postaci pliku informatycznego


  * Jeżeli Akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku p apierów wartościowych i
  ustanawia oddzielnych Pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków,
  należy wpisać ilość akcji z danego rachunku papierów wartościowych
  ** Wypełnić jeżeli Akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej ni ż jednym rachunku papierów
  wartościowych i ustanawia oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na
  każdym z rachunków.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 6

  Pobierz plik
  WNIOSEK ZE ZGŁOSZENI EM PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW
  WPROWADZONYCH DO POR ZĄDKU OBRAD LUB SPRA W, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ
  WPROWADZONE DO PORZĄ DKU OBRAD WALNEGO ZG ROMADZENIA
  WNIOSKODAWCA / AKCJONARIUSZ*
  [ ] Akcjonariusz reprezentujący samodzielnie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego zgodnie z art.
  401 §1 Kodeksu spółek handlowych.**
  [ ] Kilku akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego zgodnie
  z art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych.**
  ________________________________________________________
  (imię i nazwisko/nazwa)
  ________________________________________________________
  (dane adresowe/dane adresowe, dane rejestrowe)
  ________________________________________________________
  (dane kontaktowe, e -mail, telefon)

  ____________________________
  (podpis akcjonariusza/y)

  _____________________________________________________________________________________
  * niepotrzebne skreślić
  ** zaznaczyć właściwe pole


  TREŚĆ WNIOSKU
  ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ _____
  ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ _____
  ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ _____
  _____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____
  ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ _____
  ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ _____
  W załączeniu niniejszym załączam/y treść proponowanych projektów uchwał.

  ________________________
  (podpis wnioskodawcy/ów)


  WAŻNE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY SPÓŁK I
  W przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy, których sposób reprezentacji wymaga przedłożenia
  właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego
  żądania oryginałów lub kopii dokumentów, w postaci właściwej dl a sposobu, w jaki zostało złożone
  żądanie (oryginał w wersji papierowej lub kopia w postaci skanu dokumentu w formacie PDF).
  Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem
  złożenia w siedzibie Spółki lub wysł ane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru,
  na adres ul. Powstańców Śląskich, nr 2 -4, 53 -333 Wrocław ; lub w postaci elektronicznej na adres:
  wza@getbacksa.pl.
  Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy
  i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
  Akcjonariusz lub akcjonariusze mogą składać wniosek przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być
  sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. W przy padku udzielenia
  pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem
  poczty elektronicznej Spółki za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza
  pobranego ze strony internetowej Spółki www.getbacksa.pl, znajdującego się w zakładce „Relacje
  Inwestorskie – Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie 27.08.2018 r. ”. Pełnomocnictwo i załączniki
  do pełnomocnictwa powinny być dostarczone do spółki (dokument w wersji papierowej lub jego kopia), a
  w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej dokument i załączniki, w szczególności
  zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powinny zostać zeskanowane do
  formatu PDF i wpłynąć do Spółki na adres poczty elektroni cznej e -mail: wza@getbacksa.pl.
  Spółka zastrzega, iż w celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, Spółka może
  wymagać potwierdzenia tożsamości akcjonariusza, w szczególności Spółka może zwrócić się o
  przedstawienie:
  (i) w przypadku ak cjonariusza będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego
  urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
  (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - odpisu z właściwego rejestru lub innego
  dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania
  akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

  W przypadku braku aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru, Spółka:
  (i) wezwie takiego akcjona riusza do przesłania stosownego dokumentu w wyznaczonym przez Spółkę
  terminie;
  (ii) w przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego przez Spółkę terminu, o którym mowa powyżej,
  pełnomocnik takiego akcjonariusza nie zostanie dopuszczony do udziału w Zgromad zeniu.

  W przypadku przedstawienia przez akcjonariusza kopii wskazanych powyżej dokumentów oraz powstania
  wątpliwości co do prawdziwości tych kopii, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od
  pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
  (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
  przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu
  osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo


  4
  (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność
  z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem
  od pisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub
  osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg
  pełnomocnictw).

  W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika
  okazania przy sporządzaniu listy obecności:
  (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego
  urzędowego dokumen tu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika akcjonariusza; albo
  (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność
  z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem
  odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób
  fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

  W celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielo nego w postaci elektronicznej, Zarząd Spółki zastrzega sobie
  prawo do:
  (i) wystąpienia do akcjonariusza lub pełnomocnika telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej
  z wnioskiem o potwierdzenie udzielonego pełnomocnictwa,
  (ii) podjęcia innych działań w celu potwierdzenia udzielonego pełnomocnictwa.

  Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do
  porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porząd ku obrad przed
  terminem Zgromadzenia muszą do niniejszego wniosku załączyć zaświadczenie (lub inny dokument
  równoważny zaświadczeniu), wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez
  akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymagany do złoż enia powyższego żądania części kapitału zakładowego
  Spółki (wersja papierowa lub skan dokumentu w formacie PDF).  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 7

  Pobierz plik
  Uchwała nr 1
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie wyboru Przewodniczącego
  z dnia […]

  § 1
  Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
  wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana […].

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Uchwała nr 2
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie przyjęcia porządku obrad
  z dnia […]
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
  1) Otwarcie zgromadzenia .
  2) Wybór przewodniczącego .
  3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgroma dzenia oraz jego zdolności do
  podejmowania uchwał .
  4) Przyjęcie porządku obrad .
  5) Rozpatrzenie :
  a. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 201 7,
  b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
  c. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 201 7,
  d. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7,
  e. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy K apitałowej Getback za rok
  obrotowy 201 7.
  6) Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017,
  b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 201 7,
  c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
  d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok
  obrotowy 2017,
  e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getback
  za rok obrotowy 201 7,
  7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego pokry cia straty netto za rok
  obrotowy 2017 .
  8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki .
  9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania
  obowiązków w roku obrotowym 201 7.
  10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kadencji Rady Nadzorczej.
  11) Podjęcie uchwały w sprawie ustaleni a liczby członków Rady Nadzorczej Spółki .
  12) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki .
  13) Zamknięcie Zgromadzenia.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Uchwała nr 3
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 201 7
  z dnia […]

  § 1
  Działając na podstawie art. 395 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki ze sprawowania
  nadzoru nad działalnością Spółki za rok 201 7 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
  w roku 201 7, skons olidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback w
  roku 201 7, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7 i skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 201 7.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uchwała nr 4
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
  z działalności Spółki za rok obrotowy 201 7
  z dnia […]


  § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
  podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 ) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu
  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 201 7, postanawia zatwierdzić
  sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 201 7.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uchwała nr 5
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
  za rok obrotowy 201 7
  z dnia […]

  § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) oraz art. 395 § 2 pkt 1 ) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
  podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 ) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu
  sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7, postanawia zatwierdzić sprawozdanie
  finansowe Spółki za rok obrotowy 201 7, w skład którego wchodzą:
  1) Roczny jednostkowy b ilans sporządzony na dzień 31 grudnia 201 7 roku, wykazujący po stronie
  aktywów i pasywów sumę 1.698.899 tys. zł ( jeden miliard sześćset dziewięćdziesiąt osiem
  milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych ),
  2) Roczny jednostkowy r achunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 201 7 r. do 31
  grudnia 201 7 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.308.203 tys. zł ( jeden miliard trzysta osiem
  milionów dwieście trzy tysiące złotych ),


  3) Roczne jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia
  201 7 r. do 31 grudnia 201 7 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę
  964.058 tys. zł ( dziewięćset sześćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
  4) Roczny jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 201 7 r.
  do 31 grudnia 201 7 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę
  67.866 tys. zł ( sześćdziesiąt siedem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych ),
  5) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uchwała nr 6
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu
  z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 201 7
  z dnia […]

  § 1
  Działając na podstawie art. 55 ust. 2 a w związku z art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności
  Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 201 7, postanawia zatwierdzić skonsolidowane
  sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 201 7.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uchwała nr 7
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Grupy K apitałowej Getback za rok obrotowy 201 7

  §1
  Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 63c ust. 4 Ustawy o
  rachunkowości, Zwyczajne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 201 7, postanawia zatwierdzić
  skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 201 7, w skład
  którego wchodzą:
  1) Skonsolidowan e sprawozdanie z zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 201 7 r. do 31
  grudnia 201 7 r. wykazując e stratę netto w kwocie 1.352.734 tys. zł ( jeden miliard trzysta
  pięćdziesiąt dwa miliony sie demset trzydzieści cztery tysiące złotych),
  2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 201 7 r.
  do 31 grudnia 201 7 r. wykazujące całkowit e dochod y w w artoś ci -1.351 .813 tys. zł (minus jeden
  miliard trzysta pięćdziesiąt jeden m ilion ów osiemset trzynaście tysi ęcy złotych),
  3) Skonsolidowan e sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 201 7 roku,
  wykazując e po stronie aktywów i pasywów sumę 2.312.717 tys. zł (dwa miliardy trzysta
  dwanaście milionów siedemset siedemnaście tysięcy złotych ),
  4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia
  201 7 r. do 31 grudnia 201 7 r. wykazując e zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę
  1.007.844 tys. zł ( jeden miliard siedem milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych),


  5) Skonsolidowan e sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 201 7
  r. do 31 grudnia 201 7 r. wykazując e zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich
  ekwi walentów o kwotę 75.675 tys. zł ( siedemdziesiąt pięć milionów sześćset siedemdziesiąt
  pięć tysięcy złotych) ,
  6) Dod atkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uchwała nr 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego pokrycia straty za rok 2017
  z dnia […]

  § 1
  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1
  pkt 2 ) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uwzględniając sprawozdanie finansowe
  postanawia pokryć stratę netto w kwocie 1.308.203 tys. zł (jeden miliard trzysta osiem milionów
  dwieśc ie trzy tysiące złotych) z zysków wypracowanych w przyszłych latach obrotowych .

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Uchwała nr 9
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie dalszego istnienia Spółki
  z dnia […]

  § 1
  Działając na podstawie art. 39 7 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z tym, że bilans Spółki
  wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału
  zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawi a o dalszym istnieniu Spółki.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uchwała nr 10
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie udzielenia Panu Konradowi Kąkolewskiemu
  absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 201 7
  z dnia […]

  § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) oraz art. 395 § 2 pkt 3 ) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
  podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 ) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7 Panu Konradowi Kąkolewskiemu –
  pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu od dnia 01.01.201 7 r. do dnia 31.12.201 7 r.

  § 2
  Uchwała wc hodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała nr 11
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Trybuchowskiemu
  absolutorium z wykonywania ob owiązków za rok obrotowy 201 7
  z dnia […]

  § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) oraz art. 395 § 2 pkt 3 ) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
  podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 ) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7 Panu Pawłowi Trybuchowskiemu –
  pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.201 7 r. do dnia 1.12.201 7 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Uchwała nr 12
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie udzielenia Pan i Annie Paczuskiej
  absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 201 7
  z dnia […]

  § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) oraz art. 395 § 2 pkt 3 ) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
  podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 ) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7 Pan i Annie Paczuskiej – pełniące j
  funkcję Wiceprezes a Zarządu w okresie od dnia 01.01.201 7 r. do dnia 31 .12 .201 7 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uchwała nr 1 3
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie udzielenia Panu Markowi Patule
  absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 201 7
  z dnia […]

  § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) oraz art. 395 § 2 pkt 3 ) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
  podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 ) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7 Panu Markowi Patule – pełniącemu
  funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01 .01.201 7 r. do dnia 31.12.201 7 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uchwała nr 1 4
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie udzielenia Pani Bożenie Solskiej
  absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 201 7


  z dnia […]

  § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) oraz art. 395 § 2 pkt 3 ) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
  podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 ) Statutu Spółki, Zwyc zajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7 Pani Bożenie Solskiej – pełniącej
  funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01 .01 .201 7 r. do dnia 31.12.201 7 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Uchwała nr 1 5
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Brysikowi
  absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 201 7
  z dnia […]

  § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) oraz art. 395 § 2 pkt 3 ) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
  podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 ) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7 Panu Mari uszowi Brysikowi –
  pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01 .01.201 7 r. do dnia 31 .12 .201 7 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uchwała nr 1 6
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie udzielenia Panu Kenneth Maynard
  absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 201 7
  z dnia […]

  § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) oraz art. 395 § 2 pkt 3 ) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
  podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 ) Statutu Spółki, Zwycza jne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7 Panu Kenneth Maynard -
  Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17 .01.201 7 r. do dnia 31.12.201 7 r.

  § 2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uchwała nr 1 7
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Łukawskiemu
  absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 201 7
  z dnia […]

  § 1


  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) oraz art. 395 § 2 pkt 3 ) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
  podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 ) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7 Panu Wojciechowi Łukawskiemu -
  Wicep rzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 .01.201 7 r. do dnia 31.12.201 7 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uchwała nr 1 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie udzielenia Pani Alicji Kornasiewicz
  absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017
  z dnia […]

  § 1

  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) oraz art. 395 § 2 pkt 3 ) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
  podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 ) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Pani Alicji Kornasiewicz - Członkowi
  Rady Nadzorczej w okresie od dnia 24.05.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

  § 2

  Uchwała wcho dzi w życie z dniem podjęcia.

  Uchwała nr 1 9
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Śliwie
  absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 201 7
  z dnia […]

  § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) oraz art. 395 § 2 pkt 3 ) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
  podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 ) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7 Panu Jarosławowi Śliwi e - Członkowi
  Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 .01.201 7 r. do dnia 31.12.201 7 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uchwała nr 20
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Morlakowi
  absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 201 7
  z dnia […]

  § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) oraz art. 395 § 2 pkt 3 ) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
  podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 ) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić


  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7 Panu Rafałowi Morlakowi - Członkowi
  Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 .01.201 7 r. do dnia 31.12.201 7 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uchwała nr 2 1
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie udzielenia Panu Rune Jepsen
  absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 201 7
  z dnia […]

  § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) oraz art. 395 § 2 pkt 3 ) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
  podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 ) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7 Panu Rune Jepsen - Członkowi Rady
  Nadzorczej w okresie od dnia 1 7.01.201 7 r. do dnia 31 .12 .201 7 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uchwała nr 22
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie udzielenia Panu Jackowi Osowskiemu
  absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 201 7
  z dnia […]

  § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) oraz art. 395 § 2 pkt 3 ) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
  podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 ) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7 Panu Jackowi Osowskiemu -
  Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27 .11.201 7 r. do dnia 31 .12 .201 7 r.

  § 2
  Uchwała wchodz i w życie z dniem podjęcia.

  Uchwała nr 2 3
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie ustalenia kadencji Rady Nadzorczej
  z dnia […]

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w celu uniknięcia wątpliwości co do kadencji Rady Nadzorczej
  potwierdza, że wspólna trzyletnia kadencja obecnej Rady Nadzorczej rozpoczęła się z dniem 22 maja
  2018 roku, tj. z dniem wyboru przez Nadzwyczajnej Walne Zgromadzenie pierwszego Członka Rady
  Nadzorczej po upływie kadencji dotychczasowej Rady Nad zorczej, co nastąpiło z dniem 28 kwietnia
  2018 roku.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała nr 2 4
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji
  z dnia […]

  §1

  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki,
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala , że Rada Nadzorcza obecnej kade ncji składać się będzie
  z [ ] ([ ]) członków.

  §2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uchwała nr 2 5
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
  w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki
  § 1

  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki,
  niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [].

  § 2

  Działając na podstawie art. 392 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przyznaniu
  członkowi Rady Nadzorczej […] wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w
  wysokości […] brutto miesięcznie, przy czym za miesiąc […] 2018 r. będzie przysługiwało wynagrodzenie
  wyliczone proporcjonalnie według zasad przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. Wynagrodzenie będzie
  wypłacane do 10 -tego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, za
  który będzie przysługiwać wynagrodzenie.

  § 3


  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:GetBack SA
ISIN:PLGTBCK00297
NIP:8992733884
EKD:
Adres: ul. Powstańców Śląskich 2-4 53-333 Wrocław
Telefon:+48 71 7710100
www:www.getbacksa.pl
Kalendarium raportów
2021-08-30Raport za I kwartał
2021-08-31Raport za III kwartał
2021-10-29Raport półroczny
2021-08-30Raport za I kwartał
2021-08-31Raport za III kwartał
2021-10-29Raport półroczny
Komentarze o spółce GETBACK
2018-02-19 13:02:17
Merkel
Każdy czuje tutaj pieniądz!!! Do wakacji 40zł pęknie.
2018-03-02 14:46:09
Kozel
Złodziej i tyle w temeacie.
Tak wygląda drukania GBK!!!
2018-03-06 22:07:41
Ja
Prawda :( dno.
2018-03-08 16:22:07
figa
dno dna ta spółka
2018-03-17 12:25:48
Inwestor
Odbicie już niebawem, zobaczycie :)
2018-03-21 19:37:42
Mentor
Śmieć i tyle w temacie... 1zł to realny zasięg.
2018-03-22 09:02:43
juszko
dopóki nie zostanie ujawniona cena nowej emisji nie ma co się tego tykać...
2018-03-28 10:23:27
kreska
chcieli przeprowadzic emisje szybko nic z tego
2018-03-28 17:47:47
dno
już niedaleko ceny za, którą warto to kupić przy 50gr biorę za całe 1000zł :) myślę, że w sprawie takiej oferty odezwie się do mnie prezio tej spółki.
2018-04-25 12:33:38
dno
Sprostowanie, nie biorę tego nawet po 10gr.
2018-04-25 18:19:06
Długi
Za 5 lat i sprzedam Ci po200cie ;-)
2018-05-07 14:48:44
Dno
Ciekawe, czy bedzie z tego komisja sledcza. Obstawiam, że tak.
2018-06-30 09:17:06
Shlomo
wał stulecia, polski enron :/
2018-08-02 00:36:54
Jacek
akcje ile warte teraz
2018-08-02 07:32:27
MAxx
-10zł
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor