Raport.

GETBACK SA (76/2018) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GetBack S.A. w dniu 22 maja 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
GetBack S.A. w restrukturyzacji przekazuje w załączeniu pełną treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GetBack S.A w dniu 22 maja 2018 roku, wraz z informacją, przy każdej uchwale, dotyczącą liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się"
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  UCHWAŁA NR 1
  NADZWYCZAJNEGO W ALNEGO ZGROMADZENIA
  G ET BACK S.A. W RESTRUK TURYZACJI
  Z DNIA 22 MAJA 2018 R.
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu
  dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Jarosława
  Kołkowskiego .

  § 2
  Uchwała w chodzi w życie z momentem podjęcia.

  Pan Wojciech Łukawski oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem
  uchwały :
  − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 67.910.649 akcji, co
  stanowi 67. 9106490000 % kapitału zakładowego Spółki,
  − łączna lic zba ważnych głosów wyniosła 67.910.649 ,
  − oddano 67.758.547 „za”, 28.656 głosów „przeciw”, 123.446 głosów
  wstrzymujących się,
  − brak było sprzeciwów.

  Wobec czego Pan Wojciech Łukawski stwierdził, że uchwała została podjęta.


  UCHWAŁA NR 2
  NADZWYCZAJNEGO W ALNEGO ZGROMADZENIA
  G ET BACK S.A. W R ESTRUK TURYZACJI
  Z DNIA 22 MAJA 2018 R.
  w sprawie przyjęcia porządku obrad

  § 1.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) przyjmuje następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  oraz zdolności do podejmowan ia uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia czło nków Rady
  Nadzorczej Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


  St r o n a | 2


  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

  Przewodn iczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:
  − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 67.910.650 akcji, co
  stanowi 67. 9106500000 % kapitału zakładowego Spółki,
  − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67.910.650 ,
  − oddano 60.10 5.768 „za”, 1 głos „przeciw”, 7.804.881 głosów wstrzymujących
  się,
  − brak było sprzeciwów.

  Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.


  UCHWAŁA NR 3
  NADZWYCZAJNEGO W ALNEGO ZGROMADZENIA
  G ET BACK S.A. W R ESTRUK TURYZACJI
  Z DNIA 22 MAJA 2018 R.
  w sprawie zmiany Statutu Spółki

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A. („Spółka") na podstawie art. 430 §
  1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 us t. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala, co
  następuje :

  § 1.
  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki
  w ten sposób, że w § 20 Statutu Spółki na końcu punktu x) kropkę zastępuje się
  przez przecinek, a po punkcie x) dodaje się nast ępujące punkty w brzmieniu:

  ,,y) udzielanie zgody na zaproponowany przez Zarząd limit zadłużenia dla
  grupy kapitałowej Spółki (maksymalną łączną kwotę zadłużenia, które może
  zaciągnąć Spó łka lub podmioty z grupy kapitałowej Spółki, niezależnie od
  rodzaju instrumentu dłużnego lu b rodzaju samego zaciąganego zadłużenia) ,
  z) udzielanie zgody na zwiększenie kwoty zadłużenia na poziomie grupy
  kapitałowej Spółki o co najmniej 30.000.000,0 0 PLN w jednej transakcji lub
  w ramach dwóch lub więcej transakcji przepro wadzanych w ciągu 30
  następujących po sobie dni,
  aa) udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę lub podmiot z grupy kapitałowej
  Spółki portfela wierzytelności, którego cena nabycia przekracza 10.000.000,00
  PLN,
  ab) udzielanie zgody na nabycie portfela w ierzytelności niezależnie od ceny
  nabycia, jeżeli łączna wartość cen nabycia w okresie 3 poprzedzających
  miesięcy przekroczy 100.000.000,00 PLN."


  St r o n a | 3

  2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spó łki
  do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany treści
  Statutu Spółki, o której mowa w ust. 1 powyżej .

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem postanowień art. 430
  § 1 Kodeksu spółek handlowych .

  Prz ewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:
  − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 67.910.650 akcji, co
  stanowi 67. 9106500000 % kapitału zakładowego Spółki,
  − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67.910.650 ,
  − oddano 60.194.079 „za”, 5.399.925 głosów „przeciw”, 2.316.646 głosów
  wstrzymujących się,
  − brak było sprzeciwów.

  Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.


  UCHWAŁA NR 4
  NADZWYCZAJNEGO W ALNEGO ZGROMADZENIA
  G ET BACK S.A. W R ESTRUK TURYZACJI
  Z DNIA 22 MAJA 2018 R.
  w sprawie powołania Pana Jarosława Dubińskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Getback S.A. („Spółka”) na pods tawie art. 385
  § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

  § 1.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Jarosława
  Dubińskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chw ilą jej podjęcia .

  Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:
  − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 67.910.649 akcji, co
  stanowi 67 .9106490000 % kapitału zakładowego Spółki,
  − łączna liczba ważnych głosów wynios ła 67.910.649 ,
  − oddano 60.343.889 „za”, 7.421.138 głosów „przeciw”, 145.622 głosów
  wstrzymujących się,
  − brak było sprzeciwów.

  Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.
  St r o n a | 4

  UCHWAŁA NR 5
  NADZWYCZAJNEGO W ALNEGO ZGROMADZENIA
  G ET BACK S. A. W R ESTRUK TURYZACJI
  Z DNIA 22 MAJA 2018 R.
  w sprawie powołania Pana Jerzego Zygmunta Świrskiego do składu Rady Nadzorczej
  Spółki

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Getback S.A. („Spółka”) na podsta wie art. 385 §
  1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
  § 1.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Jerzego Zygmunta
  Świrskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

  Przewodniczący oświadczył, że w głos owaniu tajnym nad podjęciem uchwały:
  − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 67.910.649 akcji, co
  stanowi 67. 9106490000 % kapitału zakładowego Spółki,
  − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67.910.649 ,
  − oddano 60.343.816 „za”, 7.421.211 głosów „przeciw”, 145.622 głosów
  wstrzymujących się,
  − brak było sprzeciwów.

  Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

  UCHWAŁA NR 6
  NADZWYCZAJNEGO W ALNEGO ZGROMADZENIA
  G ET BACK S.A. W R ESTRUK TURYZACJI
  Z DNIA 22 MAJA 2018 R.
  w sprawie p owołania Panią Paulinę Pietkiewicz do składu Rady Nadzorczej Spółki

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Getback S.A. („Spółka”) na podsta wie art. 385 §
  1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje :

  § 1.
  Nadzwyczajne Waln e Zgromadzenie niniejszym powołuje Panią Paulinę Pietkiewicz
  do składu Rady Nadzorczej Spółki.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

  Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:
  − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 67.910.649 akcji, co
  stanowi 67 .9106490000 % kapitału zakładowego Spółki,
  − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67.910.649 ,


  St r o n a | 5

  − oddano 60.341.336 „za”, 7.423.691 głosów „przeciw”, 145.622 głosów
  wstrzymujących się,
  − brak było sprzeciwów.

  Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

  UCHWAŁA NR 7
  NADZWYCZAJNEGO W ALNEGO ZGROMADZENIA
  G ET BACK S.A. W R ESTRUK TURYZACJI
  Z DNIA 22 MAJA 2018 R.
  w sprawie powołania Pana Krzysztofa Burnosa do składu Rady Nadzorczej Spółki

  Na dzwyczajne Walne Zgromadzenie Getback S.A. („Spółka”) na podsta wie art. 385 §
  1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

  § 1.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Krzysztofa Burnosa
  do składu Ra dy Nadzorczej Spółki.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

  Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:
  − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 67.910.649 akcji, co
  stanowi 67. 9106490000 % kapitał u zakładowego Spółki,
  − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67.910.649 ,
  − oddano 60.350.369 „za”, 7.414.658 głosów „przeciw”, 145.622 głosów
  wstrzymujących się,
  − brak było sprzeciwów.

  Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.


  UCHWAŁA NR 8
  NADZWYCZAJNEGO W ALNEGO ZGROMADZENIA
  G ET BACK S.A. W RE STRUK TURYZACJI
  Z DNIA 22 MAJA 2018 R.
  w sprawie ogłoszenia przerwy

  Nadzwyczajne Wa lne Zgromadzenie Getback S.A. na podstawie art . 408 § 2 Kodeksu
  uchwala, co następuje:

  § 1.
  Nadzwyczajne Walne Z gromadzenie niniejszym zarządza przerwę w obradach
  Walnego Zgromadzenia do dnia 30 maja 2018 roku, do godziny 10:30 w Centrum
  Zielna w Warszawie, przy ulicy Zielnej numer 37.


  St r o n a | 6


  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:
  − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 67.910.649 akcji , co
  stanowi 67 .9106490000 % kapitału zakładowego Spółki,
  − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 67.910.649 ,
  − oddano 60.077.037 „za”, 35.210 głosów „przeciw”, 7.798.402 głosów
  wstrzymujących się,
  − brak było sprzeciwów.

  Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:GetBack SA
ISIN:PLGTBCK00297
NIP:8992733884
EKD:
Adres: ul. Powstańców Śląskich 2-4 53-333 Wrocław
Telefon:+48 71 7710100
www:www.getbacksa.pl
Kalendarium raportów
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-08-31Raport roczny
Komentarze o spółce GETBACK
2018-02-19 13:02:17
Merkel
Każdy czuje tutaj pieniądz!!! Do wakacji 40zł pęknie.
2018-03-02 14:46:09
Kozel
Złodziej i tyle w temeacie.
Tak wygląda drukania GBK!!!
2018-03-06 22:07:41
Ja
Prawda :( dno.
2018-03-08 16:22:07
figa
dno dna ta spółka
2018-03-17 12:25:48
Inwestor
Odbicie już niebawem, zobaczycie :)
2018-03-21 19:37:42
Mentor
Śmieć i tyle w temacie... 1zł to realny zasięg.
2018-03-22 09:02:43
juszko
dopóki nie zostanie ujawniona cena nowej emisji nie ma co się tego tykać...
2018-03-28 10:23:27
kreska
chcieli przeprowadzic emisje szybko nic z tego
2018-03-28 17:47:47
dno
już niedaleko ceny za, którą warto to kupić przy 50gr biorę za całe 1000zł :) myślę, że w sprawie takiej oferty odezwie się do mnie prezio tej spółki.
2018-04-25 12:33:38
dno
Sprostowanie, nie biorę tego nawet po 10gr.
2018-04-25 18:19:06
Długi
Za 5 lat i sprzedam Ci po200cie ;-)
2018-05-07 14:48:44
Dno
Ciekawe, czy bedzie z tego komisja sledcza. Obstawiam, że tak.
2018-06-30 09:17:06
Shlomo
wał stulecia, polski enron :/
2018-08-02 00:36:54
Jacek
akcje ile warte teraz
2018-08-02 07:32:27
MAxx
-10zł
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649