Raport.

GEOTRANS SA (25/2020) Oferta zakupu akcji spółki Geotrans S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") w oparciu o upoważnienie udzielone mocą §5 ust. 2 pkt 1), 2) i 4) uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2020 r. oraz w nawiązaniu do Uchwały Zarządu nr 1/06/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. i Uchwały Zarządu nr 2/06/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. ogłasza ofertę zakupu akcji spółki Geotrans S.A. ("Oferta").
Przedmiotem skupu będzie nie więcej niż 54.800 (pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji, które na dzień ogłaszania Oferty stanowią nie więcej niż 1,1% kapitału zakładowego Spółki. Cena ustalona przez Zarząd Emitenta wynosi 35,00 zł (trzydzieści pięć złotych) za jedną akcję. Pełna treść Oferty stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy, pełnomocników akcjonariuszy lub
  osób uprawnionych do reprezentacji akcjonariuszy składających oferty
  sprzedaży akcji spółki Geotrans S.A. w odpowiedzi na ogłoszoną ofertę nabycia
  akcji własnych
  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „ RODO ”)
  informujemy, że:
  I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Geotrans S.A. z siedzibą we
  Wrocławiu (5 3-033 Wrocław, ul. Zwycięska 20A lok. 303 ), wpisan a do rejestru
  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
  dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod
  numerem KRS: 0000 4532257 , REGON: 02 0742097 , NIP: 89 92640728 , kapitał
  zakładowy: 500.000,00 zł, op łacony w całości („ Spółka ”).
  II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się pod
  adresem email: [email protected] lub pisemnie na adres ul. Zwycięska 20A
  lok.303 , 5 3-033 Wrocław .
  III. Cele i podstawy przetwarzania.
  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:
  1) wykonania umowy, której jesteś Stroną tj. realizacji i rozliczenia transakcji
  nabycia akcji własnych przez Spółkę , w wykonaniu złożonej przez Ciebie
  oferty sprzedaży akcji własnych Spółki („ Akcje ”) („ Oferta sprzedaży ”) w
  odpowiedzi na ofertę zakupu akcji własnych przez Spółkę („ Oferta ”) ;
  2) prawidłowej realizacji obowiązków prawnych ciążących na Spółce w związku
  ze skupem Akcji , w szczególności takich jak obowiązki informacyjne
  określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
  wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
  obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w Regulaminie Alternatywnego
  Systemu Obrotu ;
  3) realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
  realizowanych przez Spółkę, tj . związanych z prowadzeniem postępowań
  spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych
  postępowań, w tym w celu dochodzenia roszczeń Spó łki albo obrony przez
  Spółkę przed roszczeniami .
  IV. Udostępnianie danych
  W związku z przetwarzaniem Twoich danych w celach, o których mowa w pkt III
  powyżej, odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty biorące udział w
  przeprowadzeniu Oferty, realizacji i rozliczenia transakcji nabycia Akcji przez
  Spółkę, w szczególności firmy inwestycyjne . Ponadto, odbiorcami Two ich danych
  mogą być podmioty, którym Spółka zobowiązana jest udostępnić dane osobowe na
  podstawie przepisów prawa oraz podmioty działające na zlecenie Spółki w zwiazku
  z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami.
  V. Informacja o zamiarze przekazywania danych poza EOG lub organizacji
  międzynarodowej
  Spółka nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych poza Europejski
  Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.


  VI. Okres przechowywania danych
  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia obowiązku ich
  przechowywania do realizacji celów określonych w pkt I II powyżej, a p o tym czasie
  przez okres i w zakresie wymaganym przez obowiązuje przepisy prawa , w
  szczególności do upływu właściwych okresów przedawnienia roszczeń .
  VII. Prawa osób, których dane dotyczą
  Zgodnie z RODO, przysługuje Ci :
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otr zymania ich kopii;
  b) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c) prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania;
  d) prawo przenoszenia danych;
  e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  VIII. Podstawa żądania danych
  Podanie Twoich danych osobowych jest konieczne dla realizacji celów określonych
  w pkt I II powyżej. Bez podania danych nie możemy realizować tych celów.
  IX. Informacj a o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o
  profilowaniu
  Spółka nie dokonuje czynności profilowania Twoich danych osobowych i nie będzie
  podejmował a zautomatyzowanych decyzji przetwarzając Twoje dane osobowe.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  Oferta Z akupu Akcji Spółki GEOTRANS S.A.

  I. PODSTAWOWE INFORMACJE O OFERCIE
  Niniejsza Oferta zakupu akcji (zwanej dalej „ Ofertą ”) spółki
  GEOTRANS Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 53 -033) przy ul. Zwycięska 20a/303,
  zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
  dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu, V= Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS: 0000453257 („Spółka ”), jest ogłaszan a na podstawie uchwał y nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzeni a
  Spółki z dnia 12 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego i ustalenia zasad
  jego przeprowadzenia, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu realizacji programu
  motywacyjnego oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie t ych akcji („Uchwała”).
  Przedmiotem Oferty są zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela oznaczone kodem PLGEOTR00010 , które
  są przedmiotem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę
  Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („ Akcje ”), które Spółka zamierza nabyć w celu realizacji zobowiązań
  Spółki wynikających z programu motywacyjnego.
  Oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73
  i kolejny ch ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
  finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o sp ółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.).
  W szczególności do Oferty nie mają zastosowania art. 7 7 oraz 79 tej ustawy. Oferta nie stanowi również oferty
  w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 201 9 r. poz. 1 145 ze zm.). Spółka
  ogłosiła skup akcji własnych w formie Oferty, mając na uwadze publiczny status Spółki o raz w celu zapewnienia
  równego traktowania akcjonariuszy Spółki.
  Oferta będzie realizowana wyłącznie na terytorium Rzecz ypospolitej Polskiej. Poza granicami Polski Oferta nie
  może być traktowana jako propozycja lub oferta nabycia jakichkolwiek papierów war tościowych Spółki. Ani
  Oferta, ani papiery wartościowe nią objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji
  w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami amerykańskiej
  ustawy o papierach wart ościowych z 1933 roku, ze zmianami. (ang. The Securities Act of 1933, as amended).
  Oferty nie należy traktować jako porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej. W sprawach związanych
  z Ofertą, akcjonariusze powinni skorzystać z porady podmiotów świadczących usługi doradcze w zakresie
  inwestycji oraz przepisów prawnych i podatkowych.
  Tekst Oferty został w dniu jej ogłoszenia przekazany przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie raportu
  bieżącego. Tekst Oferty jest dostępny na stronie internetowej Spółki : https://geotranssa.pl/ oraz na stronie
  internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.: https://bossa.pl/oferta/rynek -
  pierwotny/skup -akcji /2020 .
  Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury składania ofert sprzedaży Akcji w odpowiedzi na niniejszą
  Ofertę („Oferty sprzedaży ”) można uzyskać w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego wymienionych w pkt
  X Oferty lub telefonicznie pod numer ami : (22) 50 43 340 , 343 oraz 346.
  Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy, pełnomocników akcjonariuszy lub osób
  uprawnionych do reprezentacji akcjonariuszy przez Spółkę w związku z przeprowadzanym skupem Akcji w
  ramach Oferty udostępnion a jest na stronie https://geotranssa.pl/ .
  II. AKCJE OBJĘTE OFERTĄ
  Prze dmiotem Oferty jest nie więcej niż 54 .800 (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset ) Akcji Spółki
  oznaczonych kodem PLGEOTR00010 , które na dzień ogłaszania Oferty stanowią nie więcej niż 1,1% kapitału
  zakładowego Spółki.


  2 | S t r o n a

  III. PODMIOT PO ŚREDNICZĄCY W PRZEPROWADZENIU I ROZLICZENIU OFERTY
  Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty , przyjmowaniu Ofert sprzedaży i zawarciu transakcji jest:
  Dom Maklerski Banku Ochrony Środo wiska S.A.
  ul. Marszałkowska 78/80, 00 -517 Warszawa
  e-mail: [email protected]
  dalej jako „ Dom Maklerski ”.
  IV. CENA ZAKUPU AKCJI
  Na podstawie upoważnienia zawartego w § 3 Uchwały, Zarząd Spółki ustalił cenę zakupu na 35,00 zł (słownie:
  trzydzieści pięć złoty ch) za jedną Akcję.
  V. HARMONOGRAM OFERTY
  Termin ogłoszenia Oferty: 30.06 .2020 r.
  Termin rozpoczęcia przyjmowania O fert sprzedaży : 01.07 .2020 r.
  Termin zakończenia przyjmowania O fert sprzedaży : 07.07 .2020 r.
  Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji 10.07 .2020 r.

  Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia Oferty zarówno przed , jak i po jej rozpoczęciu,
  jak również do zmiany terminów wskazanych w niniejszej Ofercie. W przypadku odwołania Oferty lub zmiany
  terminów, stosowna informacja zostan ie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego,
  na stronie internetowej Spółki oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego.
  VI. PODMIOT Y UPRAWNIONE DO SPRZEDAŻ Y AKCJI W RAMACH OFERTY
  Podmio tami uprawnionymi do składania Ofert sprzedaży w ramach Oferty są akcjonariusze Spółki, tj. osoby
  fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami
  Akcji („Akcjonariusze ”).
  Akcje wskazane w O ferta ch sprzedaży i będące przedmiotem transakcji sprzedaży muszą być w pełni zbywalne
  i wolne od obciążeń jakimikolwiek prawami osób trzecich, w szczególności tymi , których treść uniemożliwia ich
  zbycie w odpowiedzi na Ofertę, np. nie mogą być obciążone zastawe m.
  VII. PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI
  Akc jonariusze uprawnieni do sprzedaży Akcji w ramach Oferty mogą składać Oferty sprzedaży w Punktach
  Obsługi Klienta Domu Maklerskiego wymienionych w p kt X Oferty , w dni robocze od poniedziałku do piątku,
  w godzinach pracy placówek , korespondencyjnie lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
  podpisem elektronicznym, zgodnie z wymaganiami wskazanymi poniżej.

  W przypadku zawarcia odpowiedniej umowy pomiędzy Domem Maklerskim a podmiotem prowadzącym
  rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, Akcjonariusz uprawniony do sprzedaży Akcji w ramach Oferty
  będzie mógł złożyć Ofertę Sprzedaży w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych tego
  Akcjonariusza.

  SK ŁADANIE OFERT SPRZEDAŻY W PU NKTACH OBSŁUGI KLIENTA DM BOŚ SA
  Akcjonariusz zamierzający sprzedać Akcje w ramach Oferty powinien w okresie od 01.07 .2020 r. do 07.07 .2020
  r. dokonać następujących czynności:
  A. złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza , na którym zapisane
  są należące do niego Akcje, nieodwołaną dyspozycję blokady Akcji wraz z nieodwołalną dyspozycją
  wystawienia instrukcji rozliczeniowej (tzw. płatnej instrukcji rozrachunku ) przenoszącej włas ność Akcji
  na rzecz Spółki, zgodnie z warunkami określonymi w Ofercie , oraz uzyskać świadectwo depozytowe


  3 | S t r o n a

  potwierdzające dokonanie wyżej wymie nionych czynności. Dyspozycje powinny być ważne do
  zakończenia sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcj i w K rajowym Depozycie Papierów
  Wartościowych S.A. („ KDPW ”), oraz
  B. złożyć w jednym z Punktów Obsługi Klienta wskazanych w pkt X niniejszej Oferty:
  i) oryginał świadectwa depozytowego , o którym mowa w pkt A) powyżej,
  ii) formularz Oferty sprzedaży (formularz Oferty sprzedaży Akcji powinien być wypełniony i
  podpisany w dwóch egzemplarzach, po jednym dla A kcjonariusza skła dającego Ofertę sprzedaży
  oraz Domu Maklerskiego) zgodny z ZAŁĄCZNIK IEM NR 1 do Oferty .
  Klienci Domu Maklerskiego przy składaniu Oferty sprzedaży Akcji nie przedstawiają świadectwa depozytowego.
  Akcje tych klientów są blokowane na podstawie złożonej dyspozycji blokady Akcji . Klienci Domu Maklerskiego.
  mogą złożyć nieodwołalną dyspozycję bloka dy Akcji wraz z nieodwołalną dyspozycją wystawienia instrukcji
  rozlic zeniowej oraz formularz Oferty s przedaży za pośrednictwem =nternetu, faksu lub telefonu (na warunkach
  podpisanej umowy brokerskiej z Domem Maklerskim ).
  Osoby fizyczne odpowiadające na Ofertę, powinny okazać w wybranym Punkcie Obsługi Klienta przyjmującym
  Oferty sprzedaży Akcji dokument t ożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące
  osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinny dodatkowo przedstawić
  aktualny wypis (wyciąg) z odpowiedniego rejestru lub inny dokument potwierdza jący umocowanie do działania
  w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (jeżeli takie
  umocowanie nie wynika z przedstawionego wypisu z odpowiedniego rejestru).
  Pracownicy banków prowadzących rachunki papier ów wartościowych (banku powiernika), składający Oferty
  sprzedaży w imieniu Klientów posiadających rachunki powiernicze, powinni posiadać stosowne umocowanie
  władz banku do złożenia Oferty sprzedaży oraz pełnomocnictwo udzielone przez swojego k lienta będące go
  akcjonariuszem na warunkach określonych poniżej.
  W celu ujednolicenia dokumentów potrzebnych do złożenia Oferty sprzedaży Akcji komplet formularzy będzie
  dostępny w każdym z Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego, wskazanych w pkt X Oferty, a także z ostanie
  przekazany do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych – uczestników KDPW .
  Formularze składane przez akcjonariuszy w Punktach Obsługi Klienta powinny być prawidłowo sporządzone
  i podpisane, pod rygorem bezskuteczności zapisu.
  Każda ze składanych przez akcjonariusza Ofert sprzedaży powinna opiewać na liczbę Akcji Spółki wskazaną na
  świadectwie depozytowym załączonym do Oferty sprzedaży . W przypadku, gdy liczba Akcji Spółki, wskazana w
  Ofercie sprzedaży nie znajdzie w pełni pokry cia w załączonym świadectwie depozytowym, taka Oferta sprzedaży
  nie zostanie przyjęta.
  Akcjonariusz może w trakcie okresu przyjmowania Ofert sprzedaży składać dowolną liczbę Ofert sprzedaż y.
  W przypadku, gdy liczba Akcji wskazana w formularzu Oferty sprze daży będzie mniejsza , niż liczba Akcji wskazana
  w świadectwie depozytowym, taki formularz Oferty sprzedaży zostanie przyjęty z zastrzeżeniem, że taka Oferta
  sprzedaży będzie realizowana do wysokości liczby Akcji wskazanej w tym formularzu , p rzy czym jedno
  świadectwo depozytowe może służyć wyłącznie do potwierdzenia jednej Oferty sprzedaży i nie ma możliwości
  złożenia kilku Ofert sprzedaży potwierdzonych jednym świadectwem depozytowym, ani jednej Oferty sprzedaży
  potwierdzonej kilkoma świadect wami depozytowymi.
  Złożenie Oferty sprzedaży Akcji musi być bezwarunkowe i nieodwołalne, nie może zawierać jakichkolwiek
  zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą do momentu zakończenia sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności
  Akcji w KDPW albo do dnia odwołania Oferty przez Spółkę. Wszelkie konsekwencje, z nieważnością Oferty
  sprzedaży włącznie, wynikające ze złożenia Oferty sprzedaży niezgodnie z niniejszą Ofertą ponosi Akcjonariusz.
  Spółka oraz Dom Maklerski nie ponoszą odpowiedzialności za niezreali zowanie Ofert sprzedaży , które Dom
  Maklerski otrzyma przed rozpoczęciem lub po upływie terminu przyjmowania Ofert sprzedaży , jak również Ofert


  4 | S t r o n a

  sprzedaży złożonych w nieprawidłowy sposób lub nieczytelnych albo do których nie załączono odpowiednich
  dokumentów.
  SKŁADANIE OFERT SPRZEDAŻY W PODMIOCIE PROWADZĄCYM RACHUNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
  AKCJONARIUSZA
  W przypadku zawarcia odpowiedniej umowy pomiędzy Domem Maklerskim a podmiotem prowadzącym
  rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, Akcjonariusz uprawniony do sprzedaży Akcji w ramach Oferty
  będzie mógł złożyć Ofertę sprzedaży w podmiocie prowadzącym rachunek papierów war tościowych tego
  Akcjonariusza. Szczegółowa informacja o trybie złożenia ofert sprzedaży dostępnym dla Akcjonariusza dostępna
  jest w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza.
  Podmiot, który prowadzi rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza Spółki, może pobierać opłaty lub
  prowizje za dokonywanie czynności w związku z obsługą Oferty sprzedaży Akcji (zawarciem transakcji), zgodnie
  z wewnętrznymi regulacjami i obowiązującymi tabelami opłat i prowizji.
  KORESPONDENCYJNE SKŁADANIE O FERTY SPRZEDAŻY AKCJI
  Akcjonariusze zamierzający złożyć O fertę sprzedaży drogą korespondencyjną, powinni przesłać listem poleconym
  lub za pośrednictwem kuriera określone poniżej dokumenty w takim terminie, aby dotarły do Domu
  Maklerskiego nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania Ofert sprzedaży do godziny 17.00:
  i) oryginał świadectwa depozytowego obejmującego informacje, o których mowa w sekcji SKŁADAN=E OFERT
  SPRZEDAŻY W PU NKTAC: OBSŁUG= KL=ENTA DM BOŚ SA ,
  ii) prawidłowo wypełniony i podpisany formularz O ferty sprzedaży – przy czym podpis osoby składającej
  Ofertę sprzedaży oraz jej umocowanie powinny być poświadczone przez pracownika podmiotu
  wystawiającego świadectwo depozytowe lub poświadczone przez notariusza.
  Wymienione powyżej dokumenty należy przesł ać na adres:
  Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
  ul. Marszałkowska 78/80
  00 -517 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie „Skup akcji – GEOTRANS S.A.”.
  Osoby składające zapis drogą korespondencyjną powinny uwzględnić w swoich działaniach fakt, że nadanie
  dokumentów związanych ze składaną Ofertą sprzedaży Akcji nawet kilka dni przed zakończeniem okresu
  przyjmowania Ofert sprzedaży może nie doprowadzić do s kutecznego złożenia takiej Oferty sprzedaży . Zwraca
  się uwagę, iż rozpatrywane będą jedynie te odpowiedzi na Ofertę dla których dokumentacja zostanie dostarczona
  do Domu Maklerskiego nie później niż w os tatnim dniu przyjmowania Ofert s przedaży włącznie (do godz. 17.00).
  Należy zaznaczyć, iż właściwa decyzja o akceptacji lub uznaniu za nieważną Oferty sprzedaży złożonej drogą
  korespondencyjną będzie podjęta wyłącznie na podstawie analizy otrzymanej przez Dom Maklerski
  dokumentacji. Spółka oraz Dom Maklerski nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki niedoręczonej
  w terminie korespondencji związanej z Ofertą sprzedaży niezależnie od sposobu i terminu jej nadania.
  SKŁADANIE OFERT SPRZEDAŻY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ OPATRZONEJ KWALIFIKOWAN YM PODPISEM
  ELEKTRONICZNYM
  Osoba fizyczna lub prawna zamierzająca złożyć ofertę sprzedaży Akcji w formie elektronicznej opatrzonej
  kwalifikowanym podpisem elektronicznym powinna dokonać następujących czynności:
  1) w podmiocie prowadzącym dla niej rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje
  mające być przedmiotem oferty sprzedaży :
  a) złożyć nieodwołalną dyspozycję blokady Akcji, z terminem ważności d o zakończenia sesji giełdowej
  w dniu przeniesienia własności Akcji w KDPW, wraz z nieodwołalną dyspozycją wystawienia instrukcji
  rozliczeniowej na rzecz Domu Maklerskiego ,


  5 | S t r o n a

  b) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje z terminem ważności do zakończenia sesji
  giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w KDPW. Świadectwo to musi zostać wystawione
  w for mie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym podmiotu prowadzącego
  rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje mające być przedmiotem oferty
  sprzedaży , w przypadku świadectwa wystawionego w innej formie, nie jest mo żliwe złożenie go wraz
  z formularzem opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  2) przesłać na adres poczty elektronicznej: [email protected]
  a) wyżej wymienione świadectwo depozytowe , opiewające na zablokowane Akcje, wystawione w formie
  elektronicznej opa trzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym podmiotu prowadzącego rachunek
  papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje mające być przedmiotem oferty sprzedaży;
  b) formularz Oferty sprzedaży w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem
  elektronicznym osoby fizycznej lub reprezentanta osoby prawnej zamierzającej złożyć Ofertę sprzedaży.
  Zwraca się uwagę Akcjonariuszy, iż rozpatrywane będą jedynie te Oferty sprzedaży dla których dokumentacja
  zostanie dostarczona do Domu Maklerskiego nie pó źniej niż w ostatnim dniu przyjmowania Ofert sprzedaży do
  godziny 17.00.
  Należy zaznaczyć, iż właściwa decyzja o akceptacji lub uznaniu za nieważną Oferty sprzedaży złożonej w formie
  elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym będzie podjęta wyłącznie na podstawie
  analizy przesłanej dokumentacji. Otrzymanie przez Dom Maklerski wiadomości e -mail z załączoną dokumentacją
  nie skutkuje automatycznym uznanie m Oferty za ważną.
  DZIAŁANIE ZA POŚREDNICTWEM PEŁNOMOCNIKA
  Złożenie Oferty sprzedaży przez pełnomocnika jest możliwe na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w
  następującej formie:
  i) pełnomocnictwa pisemnego, poświadczonego przez pracownika Domu Maklerskiego lub podmiot, który
  wystawił świadectwo depozytowe, lub
  ii) pełnomocni ctwa sporządzonego w formie aktu notarialnego , lub
  iii) pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie.
  Heżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska , nie stanowią
  inaczej pełnomocnictwo udzielane za granicą powinno zostać poświadczone przez notariusza i opatrzone
  apostille lub uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny
  i przetłumaczone na język polski przez tłum acza przysięgłego w Polsce.
  Pełnomocnictwo powinno zawierać d ane osobowe osoby pełnomocnika i mocodawcy oraz po winno upoważniać
  pełnomocnika do:
  1) złożenia nieodwołalnej dyspozycji blokady Akcji z datą ważności do zakończenia sesji giełdowej w dniu
  przeniesienia własności Akcji w KDPW ;
  2) złożenia w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych mocodawcy nieodwołalnej
  dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej , pozwalającej na przeniesienie własności Akcji na rzecz
  Spółki, na warunkach ok reślonych w Ofercie;
  3) odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów
  wartościowych mocodawcy, dla zablokowanych Akcji w związku z Ofertą;
  4) złożenia świadectwa depozytowego oraz Oferty sprzedaży w odpowiedzi na Ofert ę oraz innych
  niezbędnych oświadczeń i informacji związanych z odpowiedzią na Ofertę, w jednym z Punktów Obsługi
  Klienta DM BOŚ SA .
  W przypadku , gdy pełnomocnictwo zostanie udzielone osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej
  nieposiadającej osobowości pr awnej osoba składająca Ofertę sprzedaży poza dokumentem pełnomocnictwa
  zobowiązana jest przedstawić:


  6 | S t r o n a

  i) aktualny wypis z odpowiedniego rejestru oraz umocowanie do złożenia zapisu , jeżeli nie wynika ono
  z przedstawionego wypisu z rejestru lub
  ii) w przypadku podmi otów mających siedzibę za granicą - aktualny wypis z odpowiedniego rejestru lub inny
  dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Pełnomocniku, z którego wynika jego status
  prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do rep rezentacji, opatrzony
  - jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska nie
  stanowią inaczej - apostille lub uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd
  konsularny i przetłumaczony na j ęzyk polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce.
  Banki powiernicze składające zapisy w imieniu swoich klientów mogą zamiast pełnomocnictwa złożyć
  oświadczenie potwierdzające fakt posiadania odpowiedniego umocowania oraz instrukcji do złożenia zapisu na
  sprzedaż Akcji.
  VIII . NABYWANIE AKCJI OD AKCJONARIUSZY
  W ramach Oferty Spółka nabędzie nie więcej niż 54.800 (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset) Akcji
  Spółki od akcjonar iuszy, którzy złożą prawidłowo O fer ty sprzedaży w terminie ich przyjmowania .
  W przypadku, gdy łączna liczba Akcji objętych złożonymi O fertami sprzedaży w terminie ich przyjmowania będzie
  większa niż 54.800 (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset) , Spółka dokona jej proporcjonaln ej redukcji ,
  zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji w dół, do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji była równa
  maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w Ofercie ; stopa alokacji wyrażona będzie z dokładnością do dwóch
  miejsc po przecinku .
  W przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji Akcji pozostaną Akcje nieprzydzielone w wyniku
  zaokrągleń, Spółka nabędzie Akcje od tego akcjonariusza, który złożył największą Ofertę sprzedaży, a w przypadku
  Ofert sprzedaży obejmujących taką samą l iczbę Akcji, od Akcjonariusza, który złożył Ofertę sprzedaży wcześniej,
  aż do dokonania pełnej alokacji, równej maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w Ofercie.
  Zaakceptowane zostaną wyłącznie Oferty sprzedaży złożone zgodnie z warunkami niniejszej Of erty, w tym
  Procedurą składania Ofert sprzedaży . W szczególności , nie zostaną zaakceptowane Oferty sprzedaży wypełnione
  nieprawidłowo lub niepodpisane lub oferty, do których nie dołączono lub dołączono błędnie sporządzone
  świadectwo depozytowe lub takie , dla których świadectwo depozytowe nie zostanie potwierdzone przez
  podmiot wystawiający takie świadectwo depozytowe .
  Akcje zostaną nabyte przez Spółkę poprzez przeniesienie własności Akcji poza Alternatywnym System Obrotu na
  rynku New Connect od akcjonariusz y, którzy złożą prawidłowe Oferty sprzedaży (po uwzględnieniu ewe ntualnej
  redukcji zgodnie z powyższymi postanowieniami Oferty).
  Przeniesienie własności Akcji na Spółk ę zostanie rozliczone w ramach systemu depozytowo -rozliczeniowego
  KDPW na podstawie instrukcji rozliczeniowych. Podmiotem pośredniczącym w rozliczeniu jes t Dom Maklerski.
  IX. ZAPŁATA CENY ZAKUPU
  Wszystkie Akcje nabywane przez Spółkę w ramach Oferty zostaną opłacone w formie pieniężnej.
  Kwota stanowiąca iloczyn liczby Akcji nabywanych od poszczególnych akcjonariuszy, w liczbie ustalonej zgodnie
  z zasadami określonymi w pkt VIII oraz ceny za jedn ą Akcję, zostanie przekazana na rachunki podmiotów
  prowadzących rachunki papierów wartościowych dla akcjonariuszy Akcji (wystawiających instrukcje
  rozliczeniowe) zbiorczo dla wszystkich akcjonariuszy posiadających rachunki papierów wartościowych w danym
  podmiocie .
  Kwota stanowiąca iloczyn ostatecznej liczby Akcji nabywanych od poszczególnych akcjona riuszy oraz ceny za
  jedną Akcję może zostać pomniejszona o należną prowizję oraz inne opłaty, o ile taka prowizja lub opłaty będą
  pobrane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza zgodnie z taryfą opłat
  takiego podmiotu. Akcjon ariusze zamierzający złożyć Oferty sprzedaży powinni skontaktować się z podmiotami


  7 | S t r o n a

  prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych w celu ustalenia wysokości opłat należnych tym podmiotom
  z tytułu przeniesienia własności Akcji w ramach Oferty.
  Przeniesien ie Ak cji będących przedmiotem Ofert s przedaży złożonych przez akcjonariuszy, powinno nastąpić
  niezwłocznie po otrzymaniu wyciągów z KDPW potwierdzających przeniesienie własności Akcji na Spółkę przez
  podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla tych akcjonariuszy.
  X. PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA DM BOŚ S.A.
  Oferty sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Ofertę Spółki będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta Domu
  Maklerskiego:
  Lp. Oddział/Miasto Kod Ulica Telefon
  1 Białystok 15-282 Piękna 1 (85) 744 -10-44
  2 Bielsko -Biała - AFI* 43-300 Cyniarska 36 (33) 812 -33-89
  3 Gdańsk 80-824 Podwale Przedmiejskie 30 (58) 320 -88-48
  4 Katowice 40-048 Kościuszki 43 (32) 606 -76-20
  5 Koszalin - AFI* 75-065 ul. Bp. Cz. Domina 9/3 +48 500 046 849
  6 Kraków 31-068 Stradomska 5a/10 (12) 433 -71-40
  7 Łódź 90-368 Piotrkowska 166/168 (42) 636 -00-05
  8 Olsztyn - AFI* 10-539 Dąbrowszczaków 8/9 +48 500 046 775
  9 Poznań 60-523 Dąbrowskiego 79A (61)841 -14-12 (61) 847 -91-16
  10 Rzeszów 35-017 Moniuszki 8 (17) 850 84 86
  11 Szczecin - AFI* 70-535 Wielka Odrzańska 18/2 +48 500 046 726 +48 500 046 782
  12 Warszawa 00-517 Marszałkowska 78/80 (22) 50 43 104 801 104 104
  13 Wrocław 50-107 Sukiennice 6 (71) 344 -82-02
  AFI* - Agent Firmy Inwestycyjnej
  8 | S t r o n a

  Załącznik nr 1
  FORMULARZ
  OFERTY SPRZEDAŻY AKCJI GEOTRANS S.A.
  Niniejszy dokument („Oferta sprzedaży ”), pod warunkiem prawidłowego wypełnienia, stanowi odpowiedź na Ofertę zakupu Akcji GEOTRANS S.A.
  („Oferta”, „Spółka”), ogłoszoną w dniu 30.06 .2020 r. przez Spółkę. Dane zamieszczone w niniejszym formularzu oraz w przekazanych w załączeniu
  dokumentach zostaną przekazane Spółce w celu dokonania rozliczenia transakcji nabycia akcji na okaziciela GEOTRANS S.A. Przyjmującym Ofertę
  sprzedaży w imieniu Spółki jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
  1.Imię i nazwisko / Firma: ____________________________________________________________________________
  Ulica, nr domu, nr lokalu _____________________________ Kod: __ -___ Miejscowość: _______________Kraj: ______
  Telefon: __________ _________ __________
  Adres korespond encyjny ( jeśli inny niż powyższy )
  Ulica, nr domu, nr lokalu _____________________________ Kod: __ -___ Miejscowość: _______________Kraj: ______

  PESEL, seria i nr. dok. tożsamości/REGON: _______________________________________
  (w przypadku nierezydentów n umer i rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość lub numer właściwego rejestru zagranicznego)
  Kod LEI ………………………..….……………....…
  (w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących
  dział alność gospodarczą)
  Data ważności kodu LEI ………………..
  Forma prawna składającego ofertę:
  □ os. fizyczna □ os. prawna □ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
  Status dewizowy składającego ofertę:
  □ rezydent □ nierezydent

  Osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu osoby prawnej (imię i nazwisko):
  1. ____________________________________________________________________
  2. ____________________________________________________________________
  Numer i seria dokumentu tożsamośc i osób działających w imieniu osoby prawnej:
  1. ____________________________________________________________________
  2. ___________________________________________________________________
  2. Dane podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjon ariusza:
  Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych:
  _________________________________________________________________________________________________________
  Numer konta KDPW, przez które zostanie dokonana transakcja: ____________________________________________________
  Numer rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza: _________________________________________________________
  3. Akcje oferowane przez Akcjonariusza do sprzedaży
  Rodzaj akcji oferowanych do sprzedaży: zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela GEOTRANS S.A.,
  kod ISIN: PLGEOTR00010


  9 | S t r o n a

  Liczba Akcji oferowanych przez Akcjonariusza do sprzedaży, zablokowanych w podmiocie prowadzącym rachunek papierów
  wartościowych: _ __________________
  słownie: _____________________________________________________________________________________________
  Cena jednej akcji: 35,00 zł (słownie: trzydzieści pięć złoty ch)
  Wartość Akcji oferowanych do sprzedaży: (iloczyn liczby Akcji oferow anych do sprzedaży i Ceny Zakupu): __________________
  słownie:
  _________________________________________________________________________________________________________
  4. Oświadczenia składającego Ofertę sprzedaży
  Ja, niżej podpisany(a) w imieniu własnym / jako pełnomocnik osoby /w imieniu firmy, którą reprezentuję, wskazanej w pkt 1 powyżej
  oświadczam, że:
  (a) zapoznałem( -łam) się z treścią Oferty opublikowanej w dniu 30.06 .2020 r. i akceptuję jej warunki, w szczególności zasady nabywania akcji Spółki od Akcjonariuszy oraz zasady redukcji,
  (b) załączam świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdzające dokonanie blokady Akcji, w liczbie wskazanej w pkt 3, i wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej dla podmiotu prowad zącego rachunek papierów wartościowych zgodnie z warunkami Oferty *,
  (c) Akcje są wolne od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich, w tym zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego ,
  (d) niniejsza Oferta sprzedaży jest ważna do dnia wskazanego w treści O ferty i do tego dnia nie może być odwołana ani w żaden inny sposób modyfikowana. Oferta ta może zostać przyjęta przez Spółkę także w części, przez co rozumie się możliwość nabycia przez Spółkę mniejszej liczby akcji niż wskazana w pkt 3, na warunkach okreś lonych w Ofercie, jednak po tej samej cenie jednostkowej,
  (e) zapoznałem (-łam) się z zasadami przetwarzania danych osobowych (Informacja o RODO ) udostępnionych na stronie https://geotranssa.pl/ oraz zostałem -(łam) poinformowany (-a), że administratorem moich danych osobowych jest Spółka, a także otrzymałem (-łam) informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez administratora zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w spr awie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  (f) wyrażam zgodę na przekazywanie przez Dom Maklerski przyjmuj ący Ofertę s przedaży danych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji związanych ze złożoną przeze mnie Ofertą s przedaży .

  Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie sprzedaży .
  ________________________
  data i godzina złożenia oferty  _________________________________ _________________________________ _________________________________
  Podpis osoby składającej Ofertę sprzedaży Akcji Podpis i pieczęć pracownika podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych osoby składającej Ofertę sprzedaży Akcji poświadczającego prawdziwość jej podpisu (w przypadku składania Oferty sprzedaży Akcji drogą korespondencyjną)
  Data oraz podpis i pi eczęć pracownika przyjmującego Ofertę sprzedaży Akcji


  *) Klienci Domu Maklerskiego BOŚ S.A. przy składaniu Oferty Sprzedaży Akcji nie przedstawiają świadectwa
  depozytowego. Akcje tych klientów są blokowane na podstawie złożonej dyspozycji blokady Akcji.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Geotrans SA
ISIN:PLGEOTR00010
NIP:8992640728
EKD:
Adres: ul. Kobierzycka 20 BA 52-315 Wrocław
Telefon:+48 71 3399953
www:www.geotrans.com.pl
Komentarze o spółce GEOTRANS
2020-11-29 17-11-15
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649