Raport.

GEOTRANS SA (14/2018) Zawarcie istotnej umowy w zakresie zagospodarowania odpadów paleniskowych

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 1 sierpnia 2018 r. do siedziby Spółki wpłynęła podpisana umowa istotnej wartości z dnia 24 lipca 2018 r., zawarta pomiędzy Emitentem a podmiotem z branży energetycznej, dotycząca realizacji usługi zagospodarowania odpadów paleniskowych. Umowa realizowana będzie przez Emitenta w terminie od dnia jej zawarcia do 30 września 2019 r.
Wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy oszacowana została na kwotę 646.100,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści sześć tysięcy sto złotych 00/100) netto, przy czym ostateczna jego wysokość może ulec zmianie w zależności od kształtowania się przyszłych warunków rynkowych. Płatność wynagrodzenia następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktur wystawianych przez Emitenta. Pozostałe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od standardów stosowanych powszechnie dla tego typu umów.
Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy oraz potencjalnie istotny wpływ powyższej informacji na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Geotrans SA
ISIN:PLGEOTR00010
NIP:8992640728
EKD:
Adres: ul. Kobierzycka 20 BA 52-315 Wrocław
Telefon:+48 71 3399953
www:www.geotrans.com.pl
Komentarze o spółce GEOTRANS
2021-08-04 21-08-22
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor