Raport.

GEOTRANS SA (10/2018) Korekta raportu EBI nr 08/2018 - Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 29 czerwca 2018 r.

Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego EBI nr 8/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. niniejszym informuje, iż w dniu 2 lipca 2018 r. powziął informację o błędzie w treści załącznika do ww. raportu, w którym zamieszczona została treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2018 r. („ZWZ”).
Powodem publikacji korekty jest fakt, iż w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej wskazane zostało, że w głosowaniu nad każdą uchwał podjętych na ZWZ uczestniczyła inna niż w rzeczywistości liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. błędnie wskazane zostało, iż w każdym z głosowań brało udział 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji, tymczasem poprawnym wskazaniem byłoby, iż w każdym z głosowań brało udział 2.520.000 (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji.
W efekcie zidentyfikowania powyższego błędu, Zarząd Emitenta zdecydował o sporządzeniu oraz publikacji korekty raportu bieżącego. Jednocześnie Zarząd Emitenta zaznacza, iż powyższa korekta ma wyłącznie porządkowy charakter, a oczywista omyłka pisarska nie będzie mieć wpływu na ważność podjętych uchwał.
W załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje się ujednoliconą treść uchwał podjętych na ZWZ wraz z wynikami głosowania pod każdą z uchwał. Zarząd informuje jednocześnie, iż ZWZ nie odstąpiło od żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a także że do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7-9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Repertorium A nr 14490 /2018

  A K T N O T A R I A L N Y

  Dnia 29 czerwca 2018 r. w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Ta r-
  kowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu , przy ul.
  Zaolziańskiej nr 4, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  GEOTRANS S.A. z siedzibą we Wrocławiu (regon 020742097 , NIP 899264
  0728 ), posiadającej adres: 52 -315 Wrocław, ul. Kobierzycka nr 20BA ,
  wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do re jestru przedsi ę-
  biorców pod numerem KRS 0000453257 (Spółka ), z którego notariusz
  Jan Andrzej Tarkowski sporządził ninie jszy -------------------------------------

  PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zar ządu Przem y-
  sław Bogdan Weremczuk, ………………… (pesel ………………… ), za-
  mieszkały ………………… , osobiście notariusz owi znany, który zapropo-
  nował wybór przewodniczącego Walnego Zgrom adzenia. ----------- ------- ----
  ---------------- -------------------------------------------
  Zaproponowana została kandydatura Przemysława Bogdana W e-
  remczuka .-----------------------------------------------------------------------------
  Przemysław Bogdan Weremczuk zarządził podjęcie uchwały
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwy czajnego Walnego Zgromadzenia
  GEOTRANS S.A. z siedzibą we Wr ocławiu .---------------------------------------
  Uchwała nr 1
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Geotrans Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 29 czerwca 2018 r.
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
  § 1.
  Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co
  następuje: ------------------------------------- ----------------------------------------
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Geotrans S.A. z siedz i-
  bą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Przemysława Bogdana W eremczuka .---------------------------
  § 2.
  Uchwa ła wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------
  W głosowaniu tajnym oddano 2.520.000 głosów z 2.520 .000 akcji,
  w tym ważnych głosów 2.520.000 , co stanowi 50,4 % udziału w kapitale
  ___________________________ _____________________________________________ ______________

  2
  zakładowym .-------------------------------- ----------------- ------------------------ -
  Za podjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, ------------------
  przeciw 0 głosów, -----------------
  wstrzymujących się 0 głosów. -----------------
  Przemysław Bogdan Weremczuk stwierdził, że został wybrany
  Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia. ---------------- ---------------------- -
  Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie z o-
  stało zwołane prawidłowo przez ogłoszenie na stronie internetowej Spół ki.
  Przewodniczący zarządził wyłożenie i podpisanie listy obecności. ----
  Przewodniczący poinformował, że do udziału w Zgromadzeniu
  uprawniony jest jeden akcjonariusz, który posiada 2.520.000 akcji, daj ą-
  cych prawo do 2.520.000 głosów, co stanowi 50,4% ud ziału w kapitale
  zakładowym , to jest Eco Ventures sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, kt ó-
  ry uczestniczy w Zgromadzeniu. ---------------------------------------------------
  Przewodniczący poinformował, że zgodnie ze statutem Spółki, Wa l-
  ne Zgromadzenia mogą o dbywać się także we Wrocławiu. --------------------
  Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do pode j-
  mowania uchwał. -------------------------------------------------------------------
  Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w n astępują cym
  brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------------
  Uchwała nr 2
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Geotrans Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 29 czerwca 2018 r.
  w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrut acyjnej
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wr o-
  cławiu uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Geotrans S.A. z siedz i-
  bą we Wrocławiu odstępuj e od wyboru komisji skrutacyjnej, a licz enie
  głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadz e-
  nia. -------------------------------------------------------------------------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ------ ----------------------------
  W głosowaniu jawnym oddano 2.520.000 głosów z 2.520 .000 akcji,
  w tym ważnych głosów 2.520.000 , co stanowi 50,4% udziału w kapitale
  zakładowym. --------------------------------------------------------------------------
  Za podjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, ------------------
  przeciw 0 głosów, -----------------
  wstrzymujących się 0 głosów. -----------------
  Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --- -------------
  ___________________________ _____________________________________________ ______________

  3
  Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w n astępującym
  brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------------
  Uchwała nr 3
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Geotrans Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławi u
  z dnia 29 czerwca 2018 r.
  w sprawie przyjęcia porządku obrad
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Geotrans S.A. z siedz i-
  bą we Wrocławiu zatwierdza następujący porządek obrad: -------------------
  1) otwarcie Zgromadzenia, -------------------- ---------------------------------
  2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, ----------------------------------
  3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, ----------------------------
  4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz
  jego zdo lności do podejmowania uchwał, ----------------------------------------
  5) przyjęcie porządku obrad, ---------------------------------------------------
  6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, spr a-
  wozdania finansowego Spółki za rok obro towy 2017 oraz wniosku Zarz ą-
  du dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017, ----------
  7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzo r-
  czej za rok 2017, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzo r-
  czej w 2017 roku, a ta kże sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania
  Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania fina n-
  sowego za 2017 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia
  zysku netto za rok obrotowy 2017, ----------------------------------------- -------
  8) podjęcie uchwał w przedmiocie: --------------------------------------------
  a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
  Spółki za rok obrotowy 2017, ------------------------------------------------------
  b. rozpatrzenia i z atwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
  rok obrotowy 2017, ------------------------------------------------------------------
  c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok
  2017, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nad zorczej w 2017
  roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z
  działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za
  rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia z y-
  sku netto za rok obrotowy 2017, ------- -------------------------------------------
  d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017, ----------------------
  e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
  obowiązków za rok obrotowy 2017, -------------------------------------------- ---
  f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wyk o-
  nania obowiązków za rok obrotowy 2017, ---------------------------------------
  ___________________________ _____________________________________________ ______________

  4
  g. powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, -----------------
  9) wolne wnioski, --------------------- -------------------------------------------
  10) zamknięcie Zgromadzenia. --------------------------------------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------
  W głosowaniu jawnym oddano 2.520.000 głosów z 2.520 .000 akcji,
  w tym ważnych głosów 2.520.000, co stanowi 50,4% udziału w kapitale
  zakładowym. --------------------------------------------------------------------------
  Za podjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, ------------------
  przeciw 0 głosów, -----------------
  wstrzymujących się 0 głosów. -----------------
  Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------
  Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwał ą w następującym
  brzmi eniu: -----------------------------------------------------------------------------
  Uchwała nr 4
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Geotrans Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 29 czerwca 2018 r.
  w sprawie rozpatrzenia i zat wierdzenia sprawozd ania Zarządu
  z działa lności
  Spółki za rok obrotowy 2017
  Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handl o-
  wych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady
  Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działal ności
  Spółki za rok obrotowy 2017, postanawia: ---------------------------------------
  § 1 .
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z dzi a-
  łalności Spółki za rok obrotowy 2017, trwający od 1 stycznia 2017 r. do
  31 grudnia 2017 r. -------- -----------------------------------------------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------
  W głosowaniu jawnym oddano 2.520.000 głosów z 2.520 .000 akcji,
  w tym ważnych głosów 2.520.000, co stanow i 50,4% udziału w kapitale
  zakładowym. --------------------------------------------------------------------------
  Za podjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, ------------------
  przeciw 0 głosów, -----------------
  wstrzymując ych się 0 głosów. -----------------
  Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------
  Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwał ą w następującym
  brzmieniu: ---------------------------------------------------- -------------------------

  ___________________________ _____________________________________________ ______________

  5
  Uchwała nr 5
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Geotrans Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 29 czerwca 2018 r.
  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
  Spółki za rok obrotowy 2017
  Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handl o-
  wych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady
  Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obr o-
  towy 2017, postanawia: --------------------------------------------- ----------------
  § 1 .
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe
  Spółki za rok obrotowy 2017, które obejmuje: ----------------------------------
  1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; ---------------------------
  2) bilans sporządzon y na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po str o-
  nie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7.129.187,00 zł (siedem mili o-
  nów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych
  00/100); ----------------------------------------------------------------- --------------
  3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 gru d-
  nia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 507.426,42 zł (pięćset
  siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych 42/100); -----------------
  4) zestawienie zmian w kap itale własnym za rok obrotowy od 1 styc z-
  nia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego
  o kwotę 7.426,42 zł (siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych
  42/100); ------------------------------------------------------------------- ------------
  5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do
  31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pienię ż-
  nych o kwotę 538.658,21 zł (pięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset
  pięćdziesiąt osiem złotych 21/100); --- --------------------------------------------
  6) dodatkowe informacje i objaśnienia. ---------------------------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------
  W głosowaniu jawnym oddano 2.520.000 głosów z 2.520 .000 akcji,
  w tym ważnych głosów 2.520.000, co stanowi 50,4% udziału w kapitale
  zakładowym. --------------------------------------------------------------------------
  Za podjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, ------------------
  przeciw 0 głosów, -----------------
  wstrzymujących się 0 głosów. -----------------
  Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------
  Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwał ą w następującym
  brzmieniu: -----------------------------------------------------------------------------
  ___________________________ _____________________________________________ ______________

  6
  Uchwała nr 6
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Geotrans Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 29 czerwca 2018 r.
  w sprawie rozpatrzen ia i zatwierdzenia sprawozd ania
  Rady Nadzorczej za rok 2017, obejmującego sprawozdanie
  z działa lności Rady Nadzorczej w 2017 roku, a także sprawozdanie
  z wyn ików oceny sprawozdani a Zarządu z działalności Spółki
  za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy
  2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto
  za rok o brotowy 2017
  Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok
  2017, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017
  roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu
  z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za
  rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia z y-
  sku netto za rok obrotowy 20 17, postanawia: -----------------------------------
  § 1 .
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzo r-
  czej za rok 2017 obejmujące: -------------------------------------------------------
  a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 201 7 roku; -----------
  b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działaln o-
  ści Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obr o-
  towy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto
  za rok obrotowy 2017 --------------- ------------------------------------------------
  które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozd a-
  nie z działalności Rady Nadzorczej Geotrans S.A. w 2017 r.”. ----------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ------------ ----------------------
  W głosowaniu jawnym oddano 2.520.000 głosów z 2.520 .000 akcji,
  w tym ważnych głosów 2.520.000, co stanowi 50,4% udziału w kapitale
  zakładowym. --------------------------------------------------------------------------
  Za podjęc iem uchwały oddano 2.520.000 głosów, ------------------
  przeciw 0 głosów, -----------------
  wstrzymujących się 0 głosów. -----------------
  Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------- -------
  Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwał ą w następuj ącym
  brzmieniu: -----------------------------------------------------------------------------
  Uchwała nr 7
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ___________________________ _____________________________________________ ______________

  7
  Geotrans Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z d nia 29 czerwca 2018 r.
  w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017
  Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13
  ust. 1 pkt e) Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu
  wniosku Zarządu Spółki w sprawie przezna czenia zysku netto za rok o b-
  rotowy 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny t e-
  go wniosku, postanawia: ------------------------------------------------------------
  § 1 .
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe,
  postanawia zysk netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 507.426,42 zł
  (pięćset siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych 42/100) prz e-
  znaczyć w całości na kapitał zapasowy. ------------------------------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dnie m jej podjęcia. ----------------------------------
  W głosowaniu jawnym oddano 2.520.000 głosów z 2.520 .000 akcji,
  w tym ważnych głosów 2.520.000, co stanowi 50,4% udziału w kapitale
  zakładowym. --------------------------------------------------------- -----------------
  Za podjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, ------------------
  przeciw 0 głosów, -----------------
  wstrzymujących się 0 głosów. -----------------
  Przewodniczący stwierdził, że uchwał a została podjęta. ----------------
  Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następ ującym
  brzmieniu: ------------------------------------------------------ -------- ---------------
  Uchwała nr 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Geotrans Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 29 czerwca 2018 r.
  w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
  z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017
  Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek ha n-
  dlowych Zwyczajne Walne Zgromadzen ie postanawia: -------------------------
  § 1 .
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania ob o-
  wiązków w roku obrotowym 2017 Panu Przemysławowi Weremczukowi
  – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 20 17 r. do dnia 31 grudnia 2017
  roku. -------- ---------------------------------------------------------------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------
  W głosowaniu tajnym oddano 2.520.000 głosów z 2.520 .000 akcji,
  ___________________________ _____________________________________________ ______________

  8
  w tym ważnych głosów 2.52 0.000 , co stanowi 50,4% udziału w kapitale
  zakładowym. --------------------------------------------------------------------------
  Za podjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, ------------------
  przeciw 0 głosów, ------------- ----
  wstrzymujących się 0 głosów. -----------------
  Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------
  Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następ ującym
  brzmieniu: ------------------------------------- ----------------------------- -------- ---
  Uchwała nr 9
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Geotrans Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 29 czerwca 2018 r.
  w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017
  Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek ha n-
  dlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -------------------------
  § 1 .
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania ob o-
  wiązków w roku obrotowym 2017 Pani Jolancie Maślance – Członkowi
  Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. ---
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------
  W głosowaniu tajny m oddano 2.520.000 głosów z 2.520 .000 akcji,
  w tym ważnych głosów 2.520.000 , co stanowi 50,4% udziału w kapitale
  zakładowym. --------------------------------------------------------------------------
  Za podjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosó w, ------------------
  przeciw 0 głosów, -----------------
  wstrzymujących się 0 głosów. -----------------
  Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------
  Przewodniczący zarządził głosowan ie nad uchwałą w następ ującym
  brzmieniu: --------------------------------------------------------------------- --------
  Uchwała nr 10
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Geotrans Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 29 czerwca 2018 r.
  w sprawie udziele nia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017
  Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek ha n-
  dlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -------------------------

  ___________________________ _____________________________________________ ______________

  9
  § 1 .
  Zwyczajne Wal ne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania ob o-
  wiązków w roku obrotowym 2017 Pani Monice Mankiewicz – Członkowi
  Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 14 marca 2017 r. -----
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------- ------------------
  W głosowaniu tajnym oddano 2.520.000 głosów z 2.520 .000 akcji,
  w tym ważnych głosów 2.520.000 , co stanowi 50,4% udziału w kapitale
  zakładowym. --------------------------------------------------------------------------
  Za podjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, ------------------
  przeciw 0 głosów, -----------------
  wstrzymujących się 0 głosów. -----------------
  Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------- ---
  Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następ ującym
  brzmieniu: --------------------------------------------------------------------- --------
  Uchwała nr 11
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Geotrans Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dni a 29 czerwca 2018 r.
  w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017
  Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek ha n-
  dlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: ------- ------------------
  § 1 .
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania ob o-
  wiązków w roku obrotowym 2017 Panu Tomaszowi Maślance – Czło n-
  kowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia
  2017 r. -------------------------------- -------------------------------------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------
  W głosowaniu tajnym oddano 2.520.000 głosów z 2.520 .000 akcji,
  w tym ważnych głosów 2.520.000 , co stanowi 50,4% ud ziału w kapitale
  zakładowym. --------------------------------------------------------------------------
  Za podjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, ------------------
  przeciw 0 głosów, -----------------
  wstrzymujących się 0 głosów. -----------------
  Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------
  Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następ ującym
  brzmieniu: --------------------------------------------------------------- ------ --------
  Uchwała nr 12
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ___________________________ _____________________________________________ ______________

  10
  Geotrans Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 29 czerwca 2018 r.
  w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017
  Na podsta wie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek ha n-
  dlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -------------------------
  § 1 .
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania ob o-
  wiązków w roku obrotowym 2017 Panu Marcinowi Nowicki emu – Czło n-
  kowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia
  2017 r. ---------------------------------------------------------------------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------
  W g łosowaniu tajnym oddano 2.520.000 głosów z 2.520 .000 akcji,
  w tym ważnych głosów 2.520.000 , co stanowi 50,4% udziału w kapitale
  zakładowym. --------------------------------------------------------------------------
  Za podjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, ------------------
  przeciw 0 głosów, -----------------
  wstrzymujących się 0 głosów. -----------------
  Przewodniczący stwierdził, że uchwała z ostała podjęta. ----------------
  Przewodniczący zarz ądził głosowanie nad uchwał ą w następ ującym
  brzmieniu: -----------------------------------------------------------------------------
  Uchwała nr 13
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Geotrans Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 29 czerwca 2018 r.
  w s prawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017
  Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek ha n-
  dlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -------------------------
  § 1 .
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania ob o-
  wiązków w roku obrotowym 2017 Panu Adrianowi Grzesiakowi – Czło n-
  kowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2 017 r. do dnia 16 lutego 2017
  roku. --------------------------------------------------- --------------------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------
  W głosowaniu tajnym oddano 2.520.000 głosów z 2.520 .000 akcji,
  w tym ważnych głosów 2.520.000 , co stanowi 50,4% udziału w kapitale
  zakładowym. --------------------------------------------------------------------------
  ___________________________ _____________________________________________ ______________

  11
  Za podjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, ------------------
  przeciw 0 głosów, -----------------
  wstrzymujących się 0 głosów. -----------------
  Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------
  Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następ ującym
  brzmieniu: -----------------------------------------------------------------------------
  Uchwała nr 14
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Geotrans Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 29 czerwca 2018 r.
  w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017
  Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek ha n-
  dlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -------------------------
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania ob o-
  wiązków w roku obrotowym 2017 Pani Małgorzacie Weremczuk –
  Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 14 marca 20 17 r. do dnia 31 grudnia
  2017 roku. ----------------------------------------------------------------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------
  W głosowaniu tajnym od dano 2.520.000 głosów z 2.520 .000 akcji,
  w tym ważnych głosów 2.520.000 , co stanowi 50,4% udziału w kapitale
  zakładowym. --------------------------------------------------------------------------
  Za podjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, ------------------
  przeciw 0 głosów, -----------------
  wstrzymujących się 0 głosów. -----------------
  Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------
  Przewodniczący zarządził głosowanie na d uchwałą w następ ującym
  brzmieniu: -----------------------------------------------------------------------------
  Uchwała nr 15
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Geotrans Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 29 czerwca 2018 r.
  w sprawie udzielenia C złonkowi Rady Nadzorczej Spółki
  absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017
  Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek ha n-
  dlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -------------------------
  § 1 .
  Zwyczajne Walne Zgr omadzenie udziela absolutorium z wykonania ob o-
  ___________________________ _____________________________________________ ______________

  12
  wiązków w roku obrotowym 2017 Panu Bogdanowi Weremczuk – Czło n-
  kowi Rady Nadzorczej od dnia 14 marca 2017 r. do dnia 31 grudn ia 2017
  roku. ------------------------------------------------------------------------- ----------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------
  W głosowaniu tajnym oddano 2.520.000 głosów z 2.520 .000 akcji,
  w tym ważnych głosów 2.520.000 , co stanowi 50,4% udziału w kapitale
  zakładowym. ----------- ---------------------------------------------------------------
  Za podjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, ------------------
  przeciw 0 głosów, -----------------
  wstrzymujących się 0 głosów. --------- --------
  Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------
  Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następ ującym
  brzmieniu: --------------------------------------------------------------------- --------
  Uchwała nr 16
  Zwyczajne go Walnego Zgromadzenia
  Geotrans Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 29 czerwca 2018 r.
  pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wr o-
  cławiu, wobec wygaśnięcia mandatów do tychczasowych Członków Rady
  Nadzorczej, działając na podstawie § 16 Statutu Spółki postanawia pow o-
  łać Jolantę Maślanka (PESEL ………………… ) na Członka pięci oosobowej
  Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. ------------------------------------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------
  W głosowaniu tajnym oddano 2.520.000 głosów z 2.520 .000 akcji,
  w tym ważnych głosów 2.520.000 , co stanowi 50,4% udziału w kapitale
  zakładowym. ----------------------- ---------------------------------------------------
  Za podjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, ------------------
  przeciw 0 głosów, -----------------
  wstrzymujących się 0 głosów. -----------------
  Pr zewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------
  Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym
  brzmieniu: --------------------------------------------------------------------- --------
  Uchwała nr 17
  Zwyczajnego Walnego Z gromadzenia
  Geotrans Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 29 czerwca 2018 r.
  ___________________________ _____________________________________________ ______________

  13
  pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wr o-
  cławiu, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowyc h Członków Rady
  Nadzorczej, działając na podstawie § 16 Statutu Spółki postanawia pow o-
  łać Marcina Nowickiego (PESEL ………………… ) na Członka pięcioos o-
  bowej R ady Nadzorczej kolejnej kadencji. ----------------------------------------
  § 2.
  W głosowaniu tajnym oddano 2.520.000 głosów z 2.520 .000 akcji,
  w tym ważnych głosów 2.520.000 , co stanowi 50,4% udziału w kapitale
  zakładowym. --------------------------------------------------------------------------
  Za podjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, ------------------
  przeciw 0 głosów, -----------------
  wstrzymujących się 0 głosów. -----------------
  Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------
  Przewodniczący zarządził gło sowanie nad uchwałą w następującym
  brzmieniu: -----------------------------------------------------------------------------
  Uchwała nr 18
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Geotrans Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 29 czerwca 2018 r.
  pięcioosobow ej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wr o-
  cławiu, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady
  Nadzorczej, działając na podstawie § 16 Statutu Spółki postanawia pow o-
  łać Tomasza Michała Maślankę (PESEL ………………… ) na Członka pi ę-
  cioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. --------------------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------
  W głosowaniu tajnym oddano 2.520. 000 głosów z 2.520 .000 akcji,
  w tym ważnych głosów 2.520.000 , co stanowi 50,4% udziału w kapitale
  zakładowym. --------------------------------------------------------------------------
  Za podjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, ------------- -----
  przeciw 0 głosów, -----------------
  wstrzymujących się 0 głosów. -----------------
  Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------
  Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym
  brzmieniu: -----------------------------------------------------------------------------
  Uchwała nr 19
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ___________________________ _____________________________________________ ______________

  14
  Geotrans Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 29 czerwca 2018 r.
  pięcioosobowej Rady Nadzorczej k olejnej kadencji
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wr o-
  cławiu, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady
  Nadzorczej, działając na podstawie § 16 Statutu Spółki postanawia pow o-
  łać Bogdana Stanisława Weremczuk a (PESEL ………………… ) na Czło n-
  ka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej k adencji. -------------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------
  W głosowaniu tajnym oddano 2.520.000 głosów z 2.52 0.000 akcji,
  w tym ważnych głosów 2.520.000 , co stanowi 50,4% udziału w kapitale
  zakładowym. --------------------------------------------------------------------------
  Za podjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, ------------------
  przeciw 0 głosów, -----------------
  wstrzymujących się 0 głosów. -----------------
  Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------
  Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w następującym
  brzmien iu: -----------------------------------------------------------------------------
  Uchwała nr 20
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Geotrans Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 29 czerwca 2018 r.
  pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wr o-
  cławiu, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady
  Nadzorczej, działając na podstawie § 16 Statutu Spółki postanawia pow o-
  łać Małgorzatę Marzenę Weremczuk (PESEL ………………… ) na Członka
  pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. -----------------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------------------------------
  W głosowaniu tajnym oddano 2.520.000 głosów z 2.520 .000 akcji,
  w tym ważnych głosów 2.520.000 , co stanowi 50,4% udziału w kapitale
  zakładowym. --------------------------------------------------------------------------
  Za podjęciem uchwały oddano 2.520.000 głosów, ------------------
  przeciw 0 głosów, -----------------
  wstrzymujących się 0 głosów. -----------------
  Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------
  ___________________________ _____________________________________________ ______________

  15
  Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął obrady
  Zwyczajnego Waln ego Zgromadzeni a. --------------------------------------- ----- -
  *****
  Do protokołu przedłożono lub okazano :----------------- -------------------------
  1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru
  przedsiębiorców (KRS 0000453257 ) z dnia 29 czerwca 2018 r., z zape w-
  nieniem, że ujawnione wpisy są aktualne ,----------------------- ----------------
  2) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru
  przedsiębiorców (KRS 0000503399 ) z dnia 29 czerwca 2018 r., z zape w-
  nieniem, że ujawnione wpisy są aktualne , z której wynika, że Przemysł aw
  Bogdan Weremczuk jest Członkiem Zarządu Eco Ventures sp . z o .o.
  z siedzibą we Wrocławiu, a oświadczenia w imieniu Spółki składa każdy
  Czł onek Zarządu samodzielnie, ------------------ ----------------------------------
  3) list ę obecności. -------------------------------------------------------------
  *****
  Stawający oświadczają, że zapoznali się z informacjami na temat przetw a-
  rzania danych osobowych przez tutejszą Kancelarię Notarialną, wymag a-
  nymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób f i-
  zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), w szczególności
  z informacjami na temat administratora danych osobowych, celów prz e-
  twarzania danych osobowych oraz podstaw prawnych przetwarzania. P o-
  wyższe informacje są ogólnie dostępne w siedzibie Kancelarii oraz na
  stronie internetow ej www.tarkowski.pl. ------------------------------------------
  *****


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Geotrans SA
ISIN:PLGEOTR00010
NIP:8992640728
EKD:
Adres: ul. Kobierzycka 20 BA 52-315 Wrocław
Telefon:+48 71 3399953
www:www.geotrans.com.pl
Komentarze o spółce GEOTRANS
2019-03-24 04-03-20
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649