Raport.

GEO-TERM POLSKA SA (5/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd Spółki GEO-TERM Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu podaje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 roku.
Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  OŚWIĘCIM, 15 maj 2018 R. Raport okresowy za I kwartał 2018 r.
  Raport okresowy
  GEO-TERM POLSKA S.A.
  za I kwartał 2018 roku


  GEO-TERM POLSKA S.A.
  1. SPIS TREŚCI
  Błąd: Nie znaleziono źródła odwołania
  1. Spis treści …………………………………………………………………………….………………………….…. 2
  2. Informacje ogólne o Spółce …………………………….……………...……………………….……….… 3
  3. Produkty i usługi oferowane przez GEO-TERM POLSKA S.A. ………………….……...…… 4
  4. Struktura Akcjonariatu ………………...……………..…………….………………………...……….…… 5
  5. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za okres I kwartał 2018 roku…...… 6
  6. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu …..…………….…………. 8
  7. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego
  dotyczy raport wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w
  szczególności o nietypowym charakterze mających wpływ na osiągane wyniki .…10
  8. Informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO 10
  9. Informacje odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników
  finansowych na dany rok obrotowy ……………………..……….…..……………………..………… 11
  10. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w
  przedsiębiorstwie w obszarze rozwoju prowadzonej działalności …………………….. 11
  11. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających
  konsolidacji ………………………………………………………………………………………………………11
  12. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na
  pełne etaty ………………………………………………………………………..………………………...…….. 11
  13. Oświadczenie Zarządu ……………….……...…………………………………………………………..….. 11
  Strona | 2


  GEO-TERM POLSKA S.A.
  2. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE
  Firma: GEO-TERM POLSKA
  Forma prawna: Spółka Akcyjna
  Siedziba: Oświęcim
  Adres: ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim
  Telefon: (+48) 33 471 19 14
  Adres poczty elektronicznej [email protected]
  Adres strony internetowej www.geo-term.pl
  NIP: 9540020399
  REGON: 272624250
  KRS: 0000426336
  Organy Spółki:
  Zarząd
  Na dzień sporządzenia niniejszego raportu okresowego skład Zarządu Spółki przedstawia się
  następująco:
  Źródło: GEO-TERM POLSKA S.A.
  Rada nadzorcza
  Na dzień sporządzenia niniejszego raportu okresowego skład Rady Nadzorczej Spółki
  przedstawia się następująco:
  Źródło: GEO-TERM POLSKA S.A.
  Strona | 3Imię i nazwisko Stanowisko
  Bogdan Dubaj Prezes Zarządu
  Tomasz Matula Członek Zarządu
  Imię i nazwisko Stanowisko
  Dariusz Sulima Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Marta Matula Członek Rady Nadzorczej
  Artur Mendyk Członek Rady Nadzorczej
  Marta Nawrot Członek Rady Nadzorczej
  Ewa Dubaj Członek Rady Nadzorczej


  GEO-TERM POLSKA S.A.
  GEO-TERM POLSKA S.A. na dzień sporządzenia niniejszego raportu okresowego nie tworzyła
  grupy kapitałowej.
  3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE PRZEZ GEO-TERM POLSKA S.A.
  Spółka GEO-TERM POLSKA S.A. prowadzi działalność na rynku instalacji pomp ciepła. Wskazana
  część segmentu rynku określana jest jako rynek odnawialnych źródeł energii – OZE. Głównym
  przedmiotem działalności Emitenta jest sprzedaż i montaż gotowych węzłów cieplnych
  pracujących w oparciu o pompy ciepła produkowane przez szwedzką firmę NIBE A.B –
  europejskiego lidera w przemyśle ciepłowniczym. Zakres świadczonych przez Spółkę usług
  obejmuje kompleksowy proces realizacji inwestycji: począwszy od powstania koncepcji, poprzez
  przygotowanie projektów budowlanych i geologicznych, pomoc w uzyskaniu finansowania
  inwestycji, wykonawstwo i uruchomienie instalacji, aż po opiekę serwisową. Instalacje
  wykonywane przez Spółkę stanowią w pełni wystarczalne źródło ciepła, jednakże na życzenie
  klienta mogą współpracować z kolektorami słonecznymi, wszelkiego rodzaju kotłami
  elektrycznymi, gazowymi, olejowymi, węglowymi oraz kotłami na biomasę.
  Przykładowe usługi oferowane przez Spółkę obejmują:
   instalacje z gruntowymi pompami ciepła w budownictwie wielo- i jednorodzinnym,
   instalacje z gruntowymi pompami ciepła w budownictwie przemysłowym, hotelowym,
  sakralnym,
   instalacje z pompami ciepła powietrze/woda,
   wykonywanie własnymi wiertnicami kolektorów gruntowych dla innych instalatorów,
   sporządzanie dokumentacji projektowej instalacji kolektora gruntowego wraz z węzłem
  cieplnym z pompami ciepła,
   sporządzanie dokumentacji projektowej prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła
  z ziemi.
  Na moment sporządzania niniejszego raportu, moc największej zaprojektowanej przez Spółkę
  instalacji wyniosła 2.300 kW, natomiast największego węzła cieplnego wybudowanego
  w ramach generalnego wykonawstwa osiągnęła 800 kW. Firma pracowała również przy
  instalacji nietypowych ze względu na rozmiary kolektorów, z których najdłuższy - kolektor
  poziomy - mierzył 14.330 metrów długości, a największy - kolektor pionowy - uzyskał łączną
  głębokość odwiertów 7.290 metrów i długość ponad 20.000 metrów.
  Strona | 4


  GEO-TERM POLSKA S.A.
  4. STRUKTURA AKCJONARIATU
  Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na
  dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu:
  Akcjonariusz Seria
  akcji Liczba akcji % akcji Liczba
  głosów % głosów
  Bogdan Dubaj A 375 000 31,0% 375 000 31,0%
  Tomasz Matula A 375 000 31,0% 375 000 31,0%
  Janusz Orzeł A 134 200 11,77% 134 200 11,77%
  Szkla.com S.A. A 165 000 13,6% 165 000 13,6%
  Pozostali A i B 162 350 13,4 % 162 350 13,4%
  Razem 1 211 550 100,0% 1 211 550 100,0%
  Źródło: GEO-TERM POLSKA S.A.
  Aktualna struktura kapitału zakładowego Emitenta:Bogdan Dubaj ; 0,31; 31%
  Tomas z Matul a; 0,31; 31%
  Janus z Orzeł; 0,14; 14%
  Szkl a.com S.A.; 0,14; 14%
  Pozos tal i ; 0,11; 11%

  Strona | 5


  GEO-TERM POLSKA S.A.
  5. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES I
  KWARTAŁU 2018 ROKU
  Bilans:
  AKTYWA (dane w tys. zł) Dane na dzień 31
  marca 2018 Dane na dzień 31 marca
  2017
  A. Aktywa trwałe 1,6 5,0
  I. Wartości niematerialne i prawne 0,0 0,0
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 1,6 5,0
  III. Należności długoterminowe 0,0 0,0
  IV. Inwestycje długoterminowe 0,0 0,0
  V. Długoterminowe rozliczenia
  międzyokresowe 0,0 0,0
  B. Aktywa obrotowe 2668,8 1450,3
  I. Zapasy 434,9 727,6
  II. Należności krótkoterminowe 1964,9 620,5
  III. Inwestycje krótkoterminowe 245,9 96,8
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia
  okresowe 19,1 5,5
  C. Należne wpłaty na kapitał
  (fundusz) podstawowy 0,0 0,0
  D. Udziały (akcje) własne 0,0 0,0
  Aktywa razem 2670,4 1455,3
  PASYWA (dane w tys. zł) Dane na dzień 31
  marca 2018 Dane na dzień 31 marca
  2017
  A. Kapitał (fundusz własny) 122,8 59,5
  I. Kapitał podstawowy 121,2 121,2
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy 1217,4 1217,4
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji
  wyceny 0,0 0,0
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze)
  rezerwowe 0,0 0,0
  V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1444,8 -1236,1
  VI. Zysk (strata) netto 229,1 -43,0
  VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku
  obrotowego (wielkość ujemna) 0,0 0,0
  B. Zobowiązania i rezerwy na
  zobowiązania 2547,6 1395,9
  I. Rezerwy na zobowiązania 0,0 0,0
  II. Zobowiązania długoterminowe 0,0 0,0
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 2547,6 1395,9
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,0 0,0
  Pasywa razem 2670,4 1455,3
  Źródło: GEO-TERM POLSKA S.A.
  Strona | 6


  GEO-TERM POLSKA S.A.
  Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy):
  Dane w tys. zł Dane za
  okres Dane za
  okres Dane
  narastająco
  za okres Dane
  narastająco za
  okres
  01.01.2018 -
  31.03.2018 01.01.2017 -
  31.03.2017 01.01.2018-
  31.03.2018 01.01.2017-
  31.03.2017
  A. Przychody netto ze sprzedaży 2141,2 413,3 2141,2 413,3
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2141,2 413,3 2141,2 413,3
  II. Zmiana stanu produktów 0,0 0,0 0,0 0,0
  III. Koszty wytworzenia produktów na wł.
  potrzeby 0,0 0,0 0,0 0,0
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i
  mat. 0,0 0,0 0,0 0,0
  B. Koszty działalności operacyjnej 1835,5 440,1 1835,5 440,1
  I. Amortyzacja 0,7 1,3 0,7 1,3
  II. Zużycia materiałów i energii 1553,1 198,4 1553,1 198,4
  III. Usługi obce 67,3 83,0 67,3 83,0
  IV. Podatki i opłaty 2,7 5,0 2,7 5,0
  V. Wynagrodzenia 172,7 119,0 172,7 119,0
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 32,5 26,8 32,5 26,8
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 6,5 6,6 6,5 6,6
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i mat. 0,0 0,0 0,0 0,0
  C. Zysk (strata) ze sprzedaży 305,7 -26,9 305,7 -26,9
  D. Pozostałe przychody operacyjne 0,0 0,0 0,0 0,0
  I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych
  aktywów trwałych 0,0 0,0 0,0 0,0
  II. Dotacje 0,0 0,0 0,0 0,0
  III. Aktualizacja wartości aktywów
  niefinansowych 0,0
  0,0 0,0 0,0
  IV. Inne przychody operacyjne 0,0 0,0 0,0 0,0
  E. Pozostałe koszty operacyjne 65,4 0,0 65,4 0,0
  I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych
  aktywów trwałych 0,0 0,0 0,0 0,0
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefin. 0,0 0,0 0,0 0,0
  III. Inne koszty operacyjne 0,0 0,0 0,0
  F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 240,3 -26,9 240,3 -26,9
  G. Przychody finansowe 0,0 0,0 0,0 0,0
  I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,0 0,0 0,0 0,0
  II. Odsetki 0,0 0,0 0,0 0,0
  III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów fin. 0,0 0,0 0,0 0,0
  IV. Aktualizacja wartości aktywów fin. 0,0 0,0 0,0 0,0
  V. Inne 0,0 0,0 0,0 0,0
  H. Koszty finansowe 11,2 16,1 11,2 16,1
  I. Odsetki 11,2 16,1 11,2 16,1
  II. Strata z tytułu rozchodu aktywów fin. 0,0 0,0 0,0 0,0
  III. Aktualizacja wartości aktywów fin. 0,0 0,0 0,0 0,0
  IV. Inne 0,0 0,0 0,0 0,0
  I. Zysk (strata) brutto 229,1 -43,0 229,1 -43,0
  J. Podatek dochodowy 0,0 0,0 0,0 0,0
  K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
  (zwiększenia straty) 0,0 0,0 0,0 0,0
  L. Zysk (strata) netto 229,1 -43,0 229,1 -43,0
  Źródło: GEO-TERM POLSKA S.A.
  Strona | 7


  GEO-TERM POLSKA S.A.
  Zestawienie zmian w kapitale własnym:
  Dane w tys. zł Dane za
  okres Dane za
  okres Dane narastająco
  za okres Dane narastająco
  za okres
  01.01.2018 -
  31.03.2018 01.01.2017 -
  31.03..2017 01.01.2018-
  31.01.2018 01.01.2017-
  31.03.2017

  I .a. Kapitał (fundusz) własny na
  początek okresu (BO), po korektach -106,2 102,5 -106,2 102,5
  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec
  okresu (BZ) -102,2 59,5 -102,2 59,5
  III. Kapitał (fundusz) własny, po
  uwzględnieniu proponowanego
  podziału zysku (pokrycia straty) 122,8 59,5 122.8 59,5
  Źródło: GEO-TERM POLSKA S.A.
  Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia):
  Dane w tys. zł Dane za
  okres Dane za
  okres Dane
  narastająco za
  okres Dane
  narastająco za
  okres
  01.01.2018 -
  31.03 .2018 01.01.2017 -
  31.03.2017 01.01.2018-
  31.03.2018 01.01.2017-
  31.03.2017
  A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  I. Zysk (strata) netto 229,1 -43,0 229,1 -43,9
  II. Korekty razem 3,3 135,1 3,3 135,1
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  operacyjnej 232,4 92,1 232,4 92,1
  B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
  I. Wpływy 0,0 0,0 0,0 0,0
  II. Wydatki 0,0 0,0 0,0 0,0
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  inwestycyjnej 0,0 0,0 0,0 0,0
  C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
  I. Wpływy 0,0 177,3 0,0 177,3
  II. Wydatki -56,3 240,3 -56,3 240,3
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  finansowej -56,3 -63,0 -56,3 63,0
  D. Przepływy pieniężne netto, razem 176,1 29,1 176,1 29,1
  E. Bilansowa zmiana stanu środków
  pieniężnych, w tym: 0,0 29,1 0,0 29,1
  – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
  różnic kursowych 0,0 0,0 0,0 0,0
  F. Środki pieniężne na początek okresu 49,8 47,7 49,8 47,7
  G. Środki pieniężne na koniec okresu 225,9 76,8 225,9 76,8
  Źródło: GEO-TERM POLSKA S.A.
  6. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU
  RAPORTU
  Przedmiotowe skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 r. do
  31.03.2018 r.
  Strona | 8


  GEO-TERM POLSKA S.A.
  Skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu możliwości dalszej
  kontynuacji działalności.
  Skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych
  prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką)
  rachunkowości ustaloną i prowadzoną do stosowania postanowieniami Uchwały z dnia
  1.03.2003 roku Zarządu Spółki, wprowadzającej z dniem 1.01.2003 roku:
  - zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych
  - zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
  - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
  - system ochrony danych i ich zbiorów,
  - własny wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat,
  w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8
  ustawy o rachunkowości. Zakładowe zasady oraz metody i wzory wybrano spośród możliwych
  do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych i wprowadzono je dostosowania na okres
  wieloletni.
  Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi
  metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:
   Wartości niematerialne i prawne – w cenach nabycia pomniejszonych o odpisy
  umorzeniowe;
   Środki trwałe – w cenach nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, odpisu
  amortyzacyjnego do 3.500,00 zł – jednorazowo w koszty; amortyzacja metodą liniową;
   Środki trwałe w leasingu – Spółka odstąpiła od przekształcenia leasingu operacyjnego na
  finansowy na podstawie oświadczenia zarządu;
   Środki trwałe w budowie – w cenach nabycia – nie wystąpiły;
   Zapasy materiałów – w cenach zakupu; rozchód wg FIFO;
   Należności – w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności;
   Zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty;
   Inwestycje krótkoterminowe – w wartości nominalnej;
   Kapitały własne – w wartości nominalnej.
  W okresie objętym raportem nie dokonano zmian w stosowanych zasadach rachunkowości.
  Strona | 9


  GEO-TERM POLSKA S.A.
  7. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ
  EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT WRAZ Z OPISEM
  NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O
  NIETYPOWYM CHARAKTERZE MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGANE WYNIKI
  W I kwartale 2018 r. Emitent wygenerował 2 141 ,2 tys. PLN przychodów ze sprzedaży, co
  stanowi wzrost o 1 727,9 tys. PLN wobec przychodów ze sprzedaży wygenerowanych
  w I kwartale 2017 r.
  Emitent zamknął okres I kwartału 2018 r. zyskiem z działalności operacyjnej na poziomie 240,2
  tys. PLN oraz zyskiem netto w kwocie 229,1 tys. PLN co oznacza znaczny wzrost w stosunku do
  strat odnotowanych w I kwartale 2017 r. kiedy to Spółka osiągnęła stratę na działalności
  operacyjnej wynoszącą -26,9 tys. PLN, oraz stratę netto w wysokości -43 tys. PLN.
  Emitent obecnie realizuje inwestycje w związku z wygranym przetargiem nieograniczonym pn.
  Budowa układu odzysku ciepła ze sprężarek powietrza”, o którym Spółka informowała w
  raporcie ESPI nr 8/2017. Wartość zawartej umowy wynosi 2 654 300 PLN netto. Termin
  realizacji inwestycji wyznaczony jest na 31.05.2018r.
  W okresie pierwszego kwartału 2018 r. Emitent prowadził intensywne działania sprzedażowe
  przede wszystkim w ramach akcji promocyjnej głównego partnera Spółki, firmy NIBE Biawar, o
  nazwie „Szwedzka dotacja”. Istotnym jest również fakt, iż Spółka znajduje się na liście
  Autoryzowanych Instalatorów produktów NIBE, co sprawia, iż klient końcowy może uzyskać
  bardziej korzystne warunki w ramach w/w promocji.
  Emitent planuje intensyfikację działań związanych ze zwiększeniem dywersyfikacji struktury
  przychodów w obszarze energii odnawialnej poprzez włączenie do oferty rozwiązań opartych o
  technologię fotowoltaiki. Powyższe w ocenie Zarządu może spowodować zwiększenie
  potencjalnego kręgu klientów Emitenta, zainteresowanych kompleksową obsługą w zakresie
  rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii.
  8. INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W §10 PKT 13A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO
  REGULAMINU ASO
  W Dokumencie Informacyjnym Spółka nie zamieszczała informacji, o których mowa w §10 pkt
  13a) załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
  Strona | 10


  GEO-TERM POLSKA S.A.
  9. INFORMACJE ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA
  PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA DANY ROK
  OBROTOWY
  GEO-TERM POLSKA S.A. nie przekazywała prognoz wyników finansowych do publicznej
  wiadomości.
  10. INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ
  INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE W OBSZARZE ROZWOJU
  PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
  W I kwartale 2018 roku Spółka nie prowadziła działań mających na celu wprowadzenie
  rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
  11. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM
  JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI
  GEO-TERM POLSKA S.A. nie tworzy grupy kapitałowej i w związku z tym nie sporządza
  skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
  12. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ
  EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY
  Na dzień 31 marca 2018 r. zatrudnienie w GEO-TERM POLSKA S.A. w przeliczeniu na pełne etaty
  wynosiło 10,0 osób.
  13. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
  Zarząd GEO-TERM POLSKA S.A. oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje
  finansowe i dane porównywalne GEO-TERM POLSKA S.A. sporządzone zostały zgodnie
  z przepisami obowiązującymi w Spółce, oraz że informacje zawarte w raporcie kwartalnym
  przedstawiają prawdziwy obraz sytuacji majątkowo-finansowej GEO-TERM POLSKA S.A.
  Prezes Zarządu: Członek Zarządu:
  Bogdaj Dubaj Tomasz Matula
  Strona | 11


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Geo-Term Polska SA
ISIN:PLGTRMP00010
NIP:9540020399
EKD: 43.22 wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
Adres: ul. Chemików 1 32-600 Oświęcim
Telefon:+48 33 4711914
www:www.geo-term.pl
Komentarze o spółce GEO-TERM POLSKA
2019-05-24 17-05-12
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649