Raport.

G-ENERGY SA (33/2018) Zawarcie Umowy przeniesienia własności na rzecz GENERGY w celu zwolnienia się z zobowiązania.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd G-Energy S.A. (GENERGY, Spółka, Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu. 26.11.2018 r. Emitent zawarł w formie aktu notarialnego z wystawcą weksla (Zobowiązany, Zbywający) Umowę przeniesienia prawa własności nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokali użytkowych oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanej nieruchomości w celu zwolnienia się z zobowiązania, o powstaniu którego Emitent informował rb. ESPI nr 29/2018 oraz 25/2018 .
Zobowiązany, jako dłużnik G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie celem zwolnienia się z istniejącego zobowiązania, przeniósł na rzecz G-ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie :
- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności posadowionego na tej nieruchomości budynku stanowiącego odrębną nieruchomość o obszarze 08 (osiem) arów 40 (czterdzieści) metrów kwadratowych oraz własność budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. W dziale IV księgi wieczystej wpisów nie ma, wszystkie działy powołanej księgi wieczystej wolne są od wzmianek o wnioskach oraz stan wpisów w powołanej księdze wieczystej do chwili zawierania Umowy nie uległ zmianie i jest zgodny z rzeczywistym stanem prawnym;
- nieruchomość o obszarze 09 (dziewięć) arów 67 (sześćdziesiąt siedem) metrów kwadratowych, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. W dziale IV powołanej księgi wieczystej wpisów nie ma, wszystkie działy powołanej księgi wieczystej wolne są od wzmianek o wnioskach oraz stan wpisów w powołanej księdze wieczystej do chwili podpisania Umowy nie uległ zmianie i jest zgodny z rzeczywistym stanem prawnym. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz posiada dostęp do drogi publicznej;
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, znajdujące się w budynku wzniesionym na działce gruntu o powierzchni użytkowej 1.346,01 m2 (jeden tysiąc trzysta czterdzieści sześć całych i jedna setna metrów kwadratowych), dla przedmiotowego lokalu użytkowego prowadzona jest w Sądzie Rejonowym, Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta. W dziale IV powołanej księgi wieczystej wpisów nie ma, wszystkie działy powołanej księgi wieczystej wolne są od wzmianek o wnioskach oraz stan wpisów w powołanej księdze wieczystej do chwili podpisania Umowy nie uległ zmianie i jest zgodny z rzeczywistym stanem prawnym.
Nieruchomości wskazane powyżej wolne są od wszelkich zajęć, obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzaniu, praw rzeczowych ograniczonych, w tym nieujawnionych w księdze wieczystej, na Nieruchomościach nie ciążą zaległości z tytułu podatku od nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste, Nieruchomości nie są przedmiotem umów najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu ani innej podobnej umowy.
Nieruchomości nie stanowią także przedmiotu jakiegokolwiek zabezpieczenia ani postępowania egzekucyjnego, nie są przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych czy administracyjnych oraz jakichkolwiek innych postępowań powodujących utratę praw do przedmiotowych Nieruchomości, nie są obciążone jakimikolwiek zaległościami wobec Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, do których miałyby zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej, w szczególności nie została wydana w stosunku do Zbywającego żadna decyzja właściwego organu podatkowego, mogąca prowadzić do powstania hipoteki przymusowej.
Rada Nadzorcza GENERGY wyraziła zgodę na nabycie objęte niniejszym raportem, przy czym nabycie nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.
Tym samym Strony zgodnie stwierdziły, że wobec nabycia przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności budynku i urządzeń, nieruchomości oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego wierzytelność opisana w raporcie ESPI nr 25/2018 i nr 29/2018 wygasła do wysokości 4.200.000,00 (cztery miliony dwieście tysięcy) złotych. Wartość przedmiotów opisanej w raporcie Umowy odpowiada ich wartości rynkowej.
Wydanie i odbiór przedmiotów niniejszej Umowy Emitentowi nastąpi w dniu 01 grudnia 2018 roku i co do obowiązku wydania przedmiotów niniejszej umowy we wskazanym terminie Zbywający poddał się egzekucji wprost z zawartego aktu notarialnego na rzecz G-ENERGY stosownie do treści art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Medical Cannabis SA
ISIN:PLDVCOM00018
NIP:779-22-95-628
EKD: 70.10 działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Adres: ul. Belwederska 23 00-761 Warszawa
Telefon:+48 22 3989671
www:www.genesisenergy.pl
Komentarze o spółce GENESIS ENERGY
2019-05-20 04-05-52
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649