Raport.

G-ENERGY SA (37/2018) Wybranie oferty GENERGY jako najkorzystniejszej w postępowaniu otwartym, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd G-Energy S.A. (GENERGY, Spółka, Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka została zawiadomiona o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego stosownie do art. 39 i nast. Ustawy w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 3 i art. 134 ust. 1 Ustawy o udzielenie zamówienia dla zadania: Wykonywanie przyłączy gazowych, gazociągów, odcinków gazociągów wraz z przyłączami na terenie działania Oddziału Zakład Gazowniczy we Wrocławiu. Podkategoria: Budowa gazociągów średniego ciśnienia, numer referencyjny: 2018/W500/WP-001035, na podstawie umowy o charakterze ramowym na obszarach działania Oddziału Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu.
Przedmiotem zamówienia jest: 1. Sukcesywne wykonywanie przyłączy gazowych w trybie art. 29a Prawa budowlanego, gdzie Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przyłącza o poborze powyżej 10 m3/h wraz z dokumentacją projektową, 2. Wykonywanie przyłączy gazowych na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego, 3. Wykonywanie gazociągów, odcinków gazociągu wraz z przyłączami, na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego, 4. Wykonanie prac towarzyszących budowie, o której mowa w pkt. od 1) do 3) koniecznych dla kompleksowej jakościowo i w pełnym zakresie realizacji przedmiotu zlecenia.
Zamawiający - Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu- zawiadomił Emitenta o rozstrzygnięciu postępowania, w którym oferty GENERGY została wybrane jako najkorzystniejsze w części nr 14. Na pozostałych obszarach Emitent nie złożył oferty
Część nr: 14
Wykonywanie przyłączy gazowych, gazociągów, odcinków gazociągów wraz z przyłączami na terenie powiatu wrocławskiego i miasta Wrocław (z wyłączeniem miejscowości Sobótka, Strzegomiany).
Maksymalna wartość Zamówienia to 47 000 000.00 PLN. Wynagrodzenie wyrażone jest w kwocie netto i zostanie powiększone o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wykonania danego Zlecenia.
Zlecenia objęte Umową Ramową będą zlecane sukcesywnie w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie zależne od rzeczywistego zakresu wykonanych prac, wyliczone w oparciu o stawki jednostkowe zawarte w Umowie , na podstawie wykonanego zakresu rzeczowego ujętego w protokole odbioru końcowego.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:G-Energy SA
ISIN:PLELKPE00014
NIP:7743193164
EKD: 35.11 wytwarzanie energii elektrycznej
Adres: Al. Ujazdowskie 18 lok. 10 00-478 Warszawa
Telefon:+48 22 2478453
www:www.genergy.pl
Komentarze o spółce G-ENERGY
2019-06-25 08-06-21
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649