Raport.

G-ENERGY SA (16/2018) Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  RAPORT KWARTALNY
  G -Energy S.A.

  ZA II KWARTAŁ 201 8 ROKU
  (ZA OKRES OD 01 .04.201 8 DO 3 0.06.201 8)


  Emitent jest notowany na rynku NewConnect  Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami
  określonymi § 5 ust. 4.1. Załącz nika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
  Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w
  alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Warszawa , 6 sierpnia 201 8 r.


  Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku

  G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 18 lok 10 2
  Spis treści
  1. INFORMACJE O SPÓŁCE ................................ ................................ ................................ ....................... 3
  2. SPRAWOZDANIE FINANSO WE ................................ ................................ ................................ ............. 6
  3. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI ................................ ................................ ........... 20
  4. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, GDY SPRAWOZDANIE
  TAKIE NIE JEST W MYŚL PRZEPISÓW USTAWY SPORZĄDZONE ................................ ........................ 30
  5. DANE O STRUKTURZE WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO ORAZ LICZBIE I WARTOŚCI
  NOMINALNEJ SUBSKRYBOWANYCH AKCJI, W TYM UPRZYWILEJOWANYCH ................................ ... 30
  6. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE AKTUALNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ EMITENTA ..................... 32
  Wybrane wskaźniki obrazujące podstawowe wyniki finansowe jednostki ................................ ............ 32
  7. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKON AŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE,
  KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W
  SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI .. 34
  a) Podpisanie Umowy z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział
  Zakład Gazowniczy we Wrocławiu. ................................ ................................ ................................ ........ 36
  b) Powołanie Zarządu na nową kadencję ................................ ................................ ........................... 37
  c) Zawarcie Umów z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład
  Gazowniczy w Opolu. ................................ ................................ ................................ ............................. 37
  d) Podpisanie Umowy z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział
  Zakład Gazowniczy we Wrocławiu. ................................ ................................ ................................ ........ 38
  e) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 czerwca
  2018 r. ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 39
  f) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na Nową Kadencję ................................ ................. 39
  8. INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGNOZ FINANSOWYCH ................................ ................................ .... 39
  9. WSKAZA NIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI
  DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM ................................ ................................ ... 40
  10. STRATEGIA W OBSZARZE ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI, DZIAŁANIA W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ
  INNOWACYJNYCH ................................ ................................ ................................ ............................. 40
  a) Sieci gazowych wraz z przyłączami dl a klientów instytucjonalnych, indywidualnych i
  przemysłowych, ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 40
  b) Produkcji oraz sprzedaży energii elektrycznej pozysk iwanej ze źródeł odnawialnych .................. 41
  c) Realizacji i sprzedaży projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii ................................ ....... 42
  d) Wytwarzania alternatywnych paliw stałych, badań nad innowacyjnymi rozwiązaniami oraz ich
  dalszej odsprzedaży. ................................ ................................ ................................ ............................... 43
  e) Doradztwa branżowego i korporacyjnego. ................................ ................................ .................... 43
  11. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU
  NA PEŁNE ETATY ................................ ................................ ................................ ............................. 44
  12. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO .......... 44  Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku

  G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 18 lok 10 3


  1. INFORMACJE O SPÓŁCE

  Spółka G -Energy S.A. („Spółka” ; „Emitent” ; „G -ENERGY” ) rozpoczęła swoją działalność w
  październiku 2010 roku. na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A numer 3192/2010. W dniu
  11 marca 2011 roku Sąd Rejonowy dla m. St. Warsz awy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego – Postanowieniem dokonał wpisu do Krajowego Rejestru
  Sądowego: Rejestru Przedsiębiors tw pod numerem KRS: 0000380413. Działalność Spółki opiera ła
  się o sektor energii odnawialnej, p oz yskiwanej ze źródeł naturalnych w szczególności wytwarzanie
  energii oraz paliwa energetycznego .
  Funkcjonowanie S półki w zakresie sektora energii odnawialnej charakteryzuje się dużym
  potencjałem rozwojowym. Wynika to z faktu, że priorytetem dzisiejszej po lityki energetycznej Polski
  jest zwiększenie udziału tzw. zielonej energii w ogólnym bilansie oraz polityka odpadowa ze
  szczególnym uwzględnieniem odzysku energii . Energia uzyskiwana z odpadów jest nie tylko cennym
  źródłem energii odnawialnej, ale także n iezwykle przydatną i opłacalną metodą redukcji ilości
  odpadów składowanych na wysypiskach śmieci.
  Racjonalna gospodarka zasobami, jako pierwszoplanowe działanie obecnej polityki
  makroekonomicznej w sposób naturalny przekłada się na działania Emitenta. Eur opa jest
  największym na świecie rynkiem odzysku energii z odpadów. Pomimo nacisku na stymulację tego
  rynku przez instytucje unijne, liczba nowo powstających podmiotów w tej branży w Polsce jest wciąż
  niewystarczająca by sprostać wymaganiom. Ten fakt to sza nsa dla całego sek tora, jak również dla
  Spółki G -Energy S.A. jednak rozwój będzie możliwy tylko dzięki pozytywnym zmianom regulacji
  prawnych zapewniających wieloletni stabilny rozwój branży.
  Sytuacja rynkowa była uzasadnieniem dla podjęcia przez Spółkę dz iałalności w branży energii
  odnawialnej. G -Energy S.A. od początku swojego istnienia była ukierunkowana na tworzenie
  najnowocześniejszych rozwiązań ekologicznych dla branży energetycznej. Ustawiczne rozwijanie
  działalności w ramach tego sektora ma doprowa dzić, zgodnie z przyjętą przez Spółkę strategią, do
  zbudowania silnego podmiotu. Spółka podejmuje również współpracę z innymi podmiotami oraz
  podjęła działania w celu dywersyfikacji przychodów co stało się konieczne z powodu niestabilnej
  sytuacji prawnej dotyczącej produkcji energii odnawialnej. Doświadczenie w realizacji projektów
  oraz wysoko wykwalif ikowana kadra menadżerska oraz n adzorcza jest wartością, która gwarantuje
  właściwą oceną ryzyka inwestycyjnego oraz kontynuowanie przyjętej strategii Emite nta. W IV


  Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku

  G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 18 lok 10 4
  kwartale 2013 r. Emitent zakończył proces połączenia ze Spółką Hibertus Sp. z. o.o. oraz wstrzymał
  czasowo produkcję energii ze źródeł odnawialnych. W latach 2014 -201 6 nastąpiły istotne zmiany
  w akcjonariacie oraz dywersyfikacji przychodów popr zez poszerzenie działalności o nowe kierunki
  rozwoju Spółki . Rok 20 17 był finalizacją procesów dywersyfikacyjnych i generowaniem przychodów
  z nowego źródła .
  26 maja 2015 roku WZA zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji
  se rii C. 7 września 2015 r. Sąd Rejestrowy wydał postanowienie o rejestracji podwyższenia kapitału
  zakładowego do wysokości 4 699 563,20 PLN.
  Kapitał zakładowy G Energy S.A.
  Kapitał zakładowy na dzień sporządzenia raportu wynosi 4 699 563,20 złotych i dzieli się na 46 995
  632 akcji serii A , B i C o wartości nominalnej 0,10 złotych /dziesięć groszy/ każda.

  PODSTAWOWE DANE EMITENTA


  FIRMA

  G-Energy Spółka Akcyjna
  SIEDZIBA (ADRES) Al. Ujazdowskie 18 lok 10
  00 -478 Warszawa,
  NIP 774 -319 -31 -64
  REGON 142684184
  KRS 0000380413
  PODSTAWOWY PRZEDMIOT
  DZIAŁALNOŚCI
  42.21.Z R oboty związane z budową rurociągów
  przesyłowych i sieci rozdzielczych
  PRZEDMIOT POZOSTAŁEJ
  DZIAŁALNOŚCI
  w szczególności :
  42.99.Z R oboty zw iązane z budową pozostałych
  obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej
  niesklasyfikowane
  43.22.Z W ykonywanie instalacji wodno -
  kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i
  klimatyzacyjnych
  35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
  35.21.Z Wytwarzanie pali w gazowych,


  Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku

  G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 18 lok 10 5
  dział 38 D ziałalność związana ze zbieraniem,
  przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów;
  odzysk surowców,
  dział 39 D ziałalność związana z rekultywacją i
  pozostała działalność usługowa związana z
  gospodarką odpadami ,
  Dział 33 Naprawa, konserw acja i instalowanie
  maszyn i urządzeń ,
  70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie
  prowadzenia działalności gospodarczej i
  zarządzania,
  71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane
  z nią doradztwo techniczne ,
  74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna ,
  naukowa i techniczna, gdzie indziej
  niesklasyfikowana,
  ORGAN REJESTROWY Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI I
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
  ul. Czerniakowska 100, 00 -954 Warszawa
  KAPITAŁ ZAKŁADOW Y 4 699 563,20 złotych
  LICZBA AKCJI SERII A , B i C 46 995 632 na okaziciela
  WARTOŚĆ NOMINALNA 0,10 złotych /dziesięć groszy/
  NEWCONNECT rynek kierowany zleceniami (NC)
  SEKTOR Eco -energia
  ISIN PLELKPE00014
  NAZWA (SKRÓT) GENRG
  LEI 259400753RBKDYW8 LO02 - GNG
  TICKER (OZNACZENIE) GNG
  INDEKSY: NCIndex
  ADRES E -MAIL [email protected]
  STRONA INTERNETOWA www.genergy.pl
  NUMER TELEFONU +48 ( 22 ) 247 84 53
  NUMER FAKSU +48 (12) 422 50 70
  ANIMATOR DM PKO Bank Polski
  KONTAKT Z INWESTORAMI [email protected]


  Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku

  G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 18 lok 10 6

  2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

  Poniżej przedstawione zostały wybrane dane finansowe G -Energy S.A. za okres od 01. 04.201 8 r. do
  30.06.201 8 r wraz z danymi porównawczymi (wszystkie dane finansowe podane są w PLN).

  2.1. Wybrane dane jednostkowe z bilansu G -Energy S.A.

  Wyszczególnienie
  Na rasta jąco
  za okres od
  01.01 .2017
  do
  30.06 .2017
  Narastająco
  za okres od
  01.01.2018
  do
  30.06.2018
  II kwarta ł
  (rok
  poprzedni)
  okres od
  01.04.2017
  do
  30.06.2017
  II kwartał
  (rok
  bieżący)
  okres od
  01.04.2018
  do
  30.06.2018
  Aktywa trwałe 2 987 733,33 3 799 648,70 527 733 ,33 63 995,87
  Aktywa obrotowe 1 779 483,96 2 700 009,10 -48 282,30 486 880,84
  Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  Należności krótkoterminowe 1 659 713,63 1 093 855,75 -38 557,34 -81 869,83
  Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zobowiązania krótkoterminowe 674 191,99 2 066 162,47 506 142,05 530 077,31  2.2. Wybrane dane jednostkowe z rachunku zysków i strat spółki G -Energy S.A.


  Wyszczególnienie
  Na rastająco
  za okres od
  01.01.2017
  do
  30.06.2017
  Narastająco
  za ok res od
  01.01.2018
  do
  30.06.2018
  II kwarta ł
  (rok
  poprzedni)
  okres od
  01.04.2017
  do
  30.06.2017
  II kwartał
  (rok
  bieżący)
  okres od
  01.04.2018
  do
  30.06.2018
  Przychody netto ze sprzedaży 170 000,00 1 617 017,93 140 000,00 785 499,57
  Amortyzacja 0,00 68,435,81 0,00 26 386,65
  Zysk/strata na sprzedaży 102 454,14 272 489,26 84 332,38 47 110,15
  Zysk/strata na działalności
  operacyjnej 103 349,03 264 686,64 85 227,14 47 345,92
  Zysk/strata brutto 121 079,32 255 222,72 88 273,94 40 519,40
  Zysk/strata netto 121 079,32 255 222,72 88 273,94 40 519,40


  Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku

  G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 18 lok 10 7

  2.3. Bilans sporządzony na dzień 31.12 .201 7

  AKTYWA
  Na rastająco
  za okres od
  01.01.2017
  do
  30.06.2017
  Narastająco za
  okres od
  01.01.2018
  do
  30.06.2018
  II kwarta ł
  (rok
  poprzedni)
  okres od
  01.04.2017
  do
  30.06.201 7
  II kwartał
  (rok
  bieżący)
  okres od
  01.04.2018
  do
  30.06.2018
  A. Aktywa trwałe 2 987 733,33 3 799 648,70 527 733,33 63 995,87
  I. Wartości niematerialne i
  prawne 527 733,33 505 511,18 527 733,33 65 733,35
  1. Koszty zakończonych prac
  rozwojowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Wartość firmy 527 733,33 505 511,18 527 733,33 65 733,35
  3. Inne wartości
  niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00
  4. Zaliczki na wartości
  niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 23 972,49 0,0 0 -3 902,51
  1. Środki trwałe 0,00 23 972,49 0,00 -3 902,51
  a) grunty (w tym prawo
  użytkowania wieczystego
  gruntu)
  0,00 0,00 0,00 0,00
  b) budynki, lokale i obiekty
  inżynierii lądowej i
  wodnej
  0,00 0,00 0,00 0,00
  c) urządzenia techniczne i
  maszyny 0,00 0,00 0,00 0,00
  d) środki transportu 0,00 23 972,49 0,00 -3 902,51
  e) inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Zaliczki na środki trwałe
  w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Należności
  długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  1. Od jednostek
  powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Od pozostałych jednostek,
  w których jednostka
  posiada zaangażowanie w
  kapitale
  0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Inwestycje
  długoterminowe 2 460 000,0 0 3 268 000,00 0,00 0,00
  1. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Wartości niematerialne i
  prawne 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Długoterminowe aktywa
  finansowe 2 460 000,00 3 268 000,00 0,00 0,00
  a) w jednostkach
  powiązanych 2 460 000,00 3 268 000,00 0,00 0,00


  Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku

  G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 18 lok 10 8
  – udziały lub akcje 2 460 000,00 3 268 000,00 0,00 0,00
  – inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  – udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00
  – inne długoterminowe
  aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) w pozostałych
  jednostkach , w których
  jednos tka posiada
  zaangażowanie w kapitale
  0,00 0,00 0,00 0,00
  – udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00
  – inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  – udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00
  – inne długoterminowe
  aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  c) w po zostałych
  jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00
  – udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00
  – inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  – udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00
  – inne długoterminowe
  aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  4. Inne inwestycje
  dłu goterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  V. Długoterminowe
  rozliczenia
  międzyokresowe
  0,00 2 165,03 0,00 2 165,03
  1. Aktywa z tytułu
  odroczonego podatku
  dochodowego
  0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Inne rozliczenia
  międzyokresowe 0,00 2 165,03 0,00 2 165,03
  B. Aktywa obr otowe 1 779 483,96 2 700 009,10 -48 282,30 486 880,84
  I. Zapasy 0,00 58 285,13 0,00 58 285,13
  1. Materiały 0,00 58 285,13 0,00 58 285,13
  2. Półprodukty i produkty w
  toku 0,00 0,00 0,00 0,00
  – w tym obiekty w
  zabudowie 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Produkty g otowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  4. Towary 0,00 0,00 0,00 0,00
  5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Należności
  krótkoterminowe 1 659 713,63 1 093 855,75 -38 557,34 -81 869,83
  1. Należności od jednostek
  powiązanych 0,00 249 148,81 0,00 0,00
  a) z tyt ułu dostaw i usług, o
  okresie spłaty: 0,00 185 720,00 0,00 0,00
  – do 12 miesięcy 0,00 185 720,00 0,00 0,00
  – powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) inne 0,00 63 428,81 0,00 0,00
  2. Należności od pozostałych
  jednostek, w których
  jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale
  0,00 0,00 0,00 0,00
  a) z tytułu dostaw i usług, o
  okresie spłaty: 0,00 0,00 0,00 0,00
  – do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
  – powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00


  Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku

  G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 18 lok 10 9
  b) inne 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Należności od pozostałych
  jednos tek 1 659 713,63 844 706,94 -38 557,34 -81 869,83
  a) z tytułu dostaw i usług, o
  okresie spłaty: 318 719,00 352 057,96 138 519,00 -319 266,59
  – do 12 miesięcy 318 719,00 352 057,96 138 519,00 -319 266,59
  – powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) z ty tułu podatków, dotacji,
  ceł, ubezpieczeń
  społecznych i
  zdrowotnych oraz innych
  świadczeń
  3 159,64 29 246,56 -28 233,29 22 962,54
  c) inne 1 337 834,99 463 402,42 -148 843,05 214 434,22
  d) dochodzone na drodze
  sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Inwestycje
  krótkoterminowe 119 770,33 136 840,33 -9 724,96 33 857,02
  1. Krótkoterminowe aktywa
  finansowe 119 770,33 136 840,33 -9 724,96 33 857,02
  a) w jednostkach
  powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  – udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00
  – inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  – udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00
  – inne krótkoterminowe
  aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) w pozostałych
  jednostkach 116 141,00 100 074,00 -4 596,00 0,00
  – udziały lub akcje 16 141,00 74,00 -4 596,00 0,00
  – inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  – udzielone pożyczki 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
  – inne krótkoterminowe
  aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  c) środki pieniężne i inne
  aktywa pieniężne 3 629,33 36 766,33 -5 128,96 33 857,02
  – środki pieniężne w ka sie i
  na rachunkach 3 629,33 32 499,60 -4 469,22 31 072,98
  – inne środki pieniężne 0,00 4 266,73 -659,74 2 784,04
  – inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Inne inwestycje
  krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Krótkoterminowe
  rozliczenia
  międzyo kresowe
  0,00 1 411 027,89 0,00 476 608,52
  – w tym : aktywa z tytułu
  niezakończonych umów
  budowlanych
  0,00 0,00 0,00 0,00
  C. Należne wpłaty na
  kapitał ( fundusz)
  podstawowy
  0,00 0,00 0,00 0,00
  D. Udziały ( akcje) własne 0,00 0,00 0,00 0,00
  Aktywa raze m 4 767 217,29 6 499 657,80 479 451,03 550 876,71  Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku

  G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 18 lok 10 10
  PASYWA
  Na rastająco
  za okres od
  01.01.2017
  do
  30.06.2017
  Narastająco za
  okres od
  01.01.2018
  do
  30.06.2018
  II kwarta ł
  (rok
  poprzedni)
  okres od
  01.04.2017
  do
  30.06.2017
  II kwartał
  (rok
  bieżący)
  okr es od
  01.04.2018
  do
  30.06.2018
  A. Kapitał (fundusz)
  własny 4 093 025,30 4 433 495,33 -26 691,02 20 799,40
  I. Kapitał (fundusz)
  podstawowy 4 699 563,20 4 699 563,20 0,00 0,00
  II. Kapitał (fundusz)
  zapasowy, w tym: 2 173 813,38 2 173 813,38 0,00 0,00
  – nadwyżka wartości
  sprzedaży ( wartości
  emisyjnej) nad
  wartością nominalną
  udziałów ( akcji)
  0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Kapitał (fundusz) z
  aktualizacji wyceny , w
  tym :
  0,00 0,00 0,00 0,00
  – z tytułu aktualizacji
  wartości godziwej 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Pozostałe kapitały
  (fundusze) rezerwowe 0,00 206 326,63 0,00 206 326,63
  – tworzone zgodnie z
  umową ( statutem)
  spółki
  0,00 0,00 0,00 0,00
  – na udziały ( akcje )
  własne 0,00 0,00 0,00 0,00
  V. Zysk (strata) z lat
  ubiegłych -2 901 430,60 -2 901 430,60 -114 964,96 -226 046,63
  VI. Zysk (strata) netto 121 079,32 255 222,72 88 273,94 40 519,40
  VII. Odpisy z zysku netto w
  ciągu roku obrotowego
  (wielkość ujemna)
  0,00 0,00 0,00 0,00
  B. Zobowiązania i rezerwy
  na zobowiązania 674 191,99 2 066 162,47 506 142,0 5 530 077,31
  I. Rezerwy na
  zobowiązania 0,00 0,00 0,00 0,00
  1. Rezerwa z tytułu
  odroczonego podatku
  dochodowego
  0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Rezerwa na świadczenia
  emerytalne i podobne 0,00 0,00 0,00 0,00
  – długoterminowa 0,00 0,00 0,00 0,00
  – krótkotermin owa 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 0,00 0,00
  – długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  – krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Zobowiązania
  długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  1. Wobec jednostek
  powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Wob ec pozostałych
  jednostek, w których 0,00 0,00 0,00 0,00


  Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku

  G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 18 lok 10 11
  jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale
  3. Wobec pozostałych
  jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) z tytułu emisji dłużnych
  papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  c) inne zobowiązania
  finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  d) zobowiązania wekslowe 0,00
  e) inne 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Zobowiązania
  krótkoterminowe 674 191,99 2 066 162,47 506 142,05 530 077,31
  1. Wobec jednostek
  powiązanych 0,00 147 306,5 5 0,00 -65 000,00
  a) z tytułu dostaw i usług, o
  okresie wymagalności: 0,00 0,00 0,00 0,00
  – do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
  – powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) inne 0,00 147 306,55 0,00 -65 000,00
  2. Zobowiązania wobec
  pozostałych jednoste k, w
  których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale
  0,00 0,00 0,00 0,00
  a) z tytułu dostaw i usług, o
  okresie wymagalności: 0,00 0,00 0,00 0,00
  – do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
  – powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) inne 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Wobec pozostałych
  jednostek 674 191,99 1 918 855,92 506 142,05 595 077,31
  a) kredyty i pożyczki 0,00 110 000,00 0,00 110 000,00
  b) z tytułu emisji dłużnych
  papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  c) inne zobowiązania
  finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  d) z tytułu dostaw i usług, o
  okresie wymagalności: 15 872,88 732 017,58 -114 231,52 78 631,46
  – do 12 miesięcy 15 872,88 732 017,58 -114 231,52 78 631,46
  – powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
  e) zaliczki otrzymane na
  dostawy i usługi 0,00 0,00 0,00 0,00
  f) zobowiązania wekslowe 0,00 142 680,00 0,00 91 000,00
  g) z tytułu podatków, ceł,
  ubezpieczeń społecznych
  i zdrowotnych oraz
  innych tytułów
  publicznoprawnych
  43 598,73 635 452,77 5 692,19 238 231,07
  h) z tytułu wynagrodzeń 1 181,38 237 971, 66 1 181,38 42 893,16
  i) inne 613 539,00 60 733,91 613 500,00 34 321,62
  3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Rozliczenia
  międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Rozliczenia
  międzyokresowe umów
  budowla nych
  0,00 0,00 0,00 0,00


  Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku

  G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 18 lok 10 12
  3. Inne rozliczenia
  międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  – długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  – krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  Pasywa razem 4 767 217,29 6 499 657,80 479 451,03 550 876,71


  2.4. Rachunek zysków i strat spółki G-Ener gy S.A.


  Na rastająco
  za okres od
  01.01.2017
  do
  30.06.2017
  Narastająco za
  okres od
  01.01.2018
  do
  30.06.2018
  II kwarta ł
  (rok
  poprzedni)
  okres od
  01.04.2017
  do
  30.06.2017
  II kwartał
  (rok
  bieżący)
  okres od
  01.04.2018
  do
  30.06.2018
  A. Przy chody netto ze
  sprzedaży produktów,
  towarów i materiałów, w tym:
  170 000,00 1 617 017,93 140 000,00 785 499,57
  - od jednostek powiązanych
  I. Przychody netto ze sprzedaży
  produktów 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Przychody netto ze
  sprzedaży towarów i
  ma teriałów
  170 000,00 1 617 017,93 140 000,00 785 499,57
  B. Koszty sprzedanych
  produktów, towarów i
  materiałów, w tym:
  0,00 724 759,25 0,00 363 383,60
  I. Koszt wytworzenia
  sprzedanych produktów 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Wartość sprzedanych
  towarów i materia łów 0,00 724 759,25 0,00 363 383,60
  C. Zysk (strata) brutto ze
  sprzedaży (A -B) 170 000,00 892 258,68 140 000,00 422 115,97
  D. Koszty sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00
  E. Koszty ogólnego zarządu 67 545,86 619 769,42 55 667,62 375 005,82
  F. Zysk (strata) ze sprzedaży
  (C-D-E) 102 454,14 272 489,26 84 332,38 47 110,15
  G. Pozostałe przychody
  operacyjne 894,89 298,90 894,76 235,77
  I. Zysk z tytułu rozchodu
  niefinansowych aktywów
  trwałych
  0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Inne przychody operacyjne 894,89 298,90 894,76 235,77
  H. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 8 101,52 0,00 0,00


  Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku

  G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 18 lok 10 13
  I. Strata z tytułu rozchodu
  niefinansowych aktywów
  trwałych
  0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Aktualizacja wartości
  aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Inn e koszty operacyjne 0,00 8 101,52 0,00 0,00
  I. Zysk(strata) z działalności
  operacyjnej (F+G -H) 103 349,03 264 686,64 85 227,14 47 345,92
  J. Przychody finansowe 18 289,49 1,74 726,73 0,00
  I. Dywidendy i udziały w
  zyskach w tym 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) od jednostek powiązanych,
  w tym 0,00 0,00 0,00 0,00
  - w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) od jednostek pozostałych, w
  tym 0,00 0,00 0,00 0,00
  - w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,0 0
  II. Odsetki, w tym: 0,00 1,74 0,00 0,00
  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Zysk z tytułu rozchodu
  aktywów finansowych, w tym 18 289,49 0,00 726,73 0,00
  - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Aktualizacja wartości
  aktywó w finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  V. Inne 0,00 0,00 0,00 0,00
  K. Koszty finansowe 559,20 9 465,66 -2 320,07 6 826,52
  I. Odsetki, w tym: 0,00 865,66 0,00 826,52
  - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Strata z tytułu rozchodu
  aktywów finans owych , w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości
  aktywów finansowych 559,20 0,00 -2 320,07 0,00
  IV. Inne 0,00 8 600,00 0,00 6 000,00
  L. Zysk (strata) brutto (I+J -K) 121 079,32 255 222,72 88 2 73,94 40 519,40
  M. Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00
  N. Pozostałe obowiązkowe
  zmniejszenia zysku
  (zwiększenia straty)
  0,00 0,00 0,00 0,00
  O. Zysk (strata) netto (L -M-N) 121 079,32 255 222,72 88 273,94 40 519,40

  Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku

  G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 18 lok 10 14
  2.5. Zestawienie zmian w kapitale (fund uszu) własny m

  Lp. Wyszczególnienie
  Na rastająco
  za okres od
  01.01.2017
  do
  30.06.2017
  Narastająco za
  okres od
  01.01.2018
  do
  30.06.2018
  II kwarta ł
  (rok
  poprzedni)
  okres od
  01.04.2017
  do
  30.06.2017
  II kwartał
  (rok
  bieżący)
  okres od
  01.04.2018
  do
  30.06.2018
  I.
  Kapitał (fundusz)
  własny na początek
  okresu (BO)
  3 971 945,98 4 178 272,61 3 971 945,98 4 178 272,61
  - korekty błędów
  podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  I.a.
  Kapitał (fundusz)
  własny na początek
  okresu (BO), po
  korektach
  3 971 945,98 4 178 272,61 3 971 945,98 4 178 272,61
  1
  Kapitał (fundusz)
  podstawowy na
  początek okresu
  4 699 563,20 4 699 563,20 4 699 563,20 4 699 563,20
  1.1
  Zmiany kapitału
  (funduszu)
  podstawowego
  0,00 0,00 0,00 0,00
  a) zwiększenie (z
  tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  - wydania udziałów
  (emisji akcji) 0,00 0,00 0,00 0,00
  - podwyższenie kapitału 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) zmniejszenie (z
  tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  - umorzenia udziałów
  (akcji) 0,00 0,00 0,00 0,00
  1.2
  Kapitał (fundusz)
  podstawowy na koniec
  okresu
  4 6 99 563,20 4 699 563,20 4 699 563,20 4 699 563,20
  2
  Należne wpłaty na
  kapitał podstawowy
  na początek okresu
  0,00 0,00 0,00 0,00
  2.1
  Zmiana należnych
  wpłat na kapitał
  podstawowy
  0,00 0,00 0,00 0,00
  a) zwiększenie (z
  tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) zm niejszenie (z
  tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  2.2
  Należne wpłaty na
  kapitał podstawowy
  na koniec okresu
  0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Udziały (akcje) własne
  na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00
  3.1 Udziały (akcje) własne
  na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00


  Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku

  G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 18 lok 10 15
  4
  Kapitał (fundusz)
  zapasowy na początek
  okresu
  2 173 813,38 2 173 813,38 2 173 813,38 2 173 814,38
  4.1
  Zmiany kapitału
  (funduszu)
  zapasowego
  0,00 0,00 0,00 0,00
  a) zwiększenie (z
  tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  - emisji akcji powyżej
  wartości nominalnej 0,00 0,00 0,00 0,00
  - z podziału zysku
  (ustawowo) 0,00 0,00 0,00 0,00

  - z podziału zysku
  (ponad wymaganą
  ustawowo minimalną
  wartość)
  0,00 0,00 0,00 0,00
  - z kapitału z
  aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00
  - sprzedaż akcji
  własnych 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) zmniejszenie (z
  tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  - pokrycia straty 0,00 0,00 0,00 0,00
  4.2
  Stan kapitału
  (funduszu)
  zapasowego na koniec
  okresu
  2 173 813,38 2 1 73 813,38 2 173 813,38 2 173 814,38
  5
  Kapitał (fundusz) z
  aktualizacji wyceny na
  początek okresu
  0,00 0,00 0,00 0,00
  5.1
  Zmiany kapitału
  (funduszu) z
  aktualizacji wyceny
  0,00 0,00 0,00 0,00
  a) zwiększenie (z
  tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  - prawo wie czystego
  użytkowania gruntów 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) zmniejszenie (z
  tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  - zbycia środków
  trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  - trwała utrata wartości
  środków trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  5.2
  Kapitał (fundusz) z
  aktualizacji wyce ny na
  koniec okresu
  0,00 0,00 0,00 0,00
  6
  Pozostałe kapitały
  (fundusze) rezerwowe
  na pocz. okr.
  0,00 0,00 0,00 0,00
  6.1
  Zmiany pozostałych
  kapitałów (funduszy)
  rezerwowych
  0,00 206 326,63 0,00 206 326,63
  a) zwiększenie (z
  tytułu) 0,00 206 326,63 0,00 206 326,63
  - z zysku 2017 0,00 206 326,63 0,00 206 326,63
  b) zmniejszenie (z
  tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00


  Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku

  G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 18 lok 10 16
  6.2
  Pozostałe kapitały
  (fundusze) rezerwowe
  na koniec okresu
  0,00 206 326,63 0,00 206 326,63
  7
  Zysk (strata) z lat
  ubiegłych na początek
  okre su
  -2 677 364,92 -2 901 430,60 -2 677 364,92 -2 901 430,60
  7.1 Zysk z lat ubiegłych na
  początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  - korekty błędów
  podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  7.2
  Zysk z lat ubiegłych na
  początek okresu, po
  korektach
  0,00 0,00 0,00 0,00
  a) zwiększenie (z
  tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  - podziału zysku z lat
  ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) zmniejszenie (z
  tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  przeznaczenie na
  kapitał zapasowy 0,00 0,00 0,00 0,00
  przeznaczenie na
  ZFŚS 0,00 0,00 0,00 0,00
  wypłata dywidendy 0,00 0,00 0,00 0,00
  7.3 Zysk z lat ubiegłych na
  koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  7.4 Strata z lat ubiegłych
  na początek okresu, -2 677 364,92 -2 901 430,60 -2 677 364,92 -2 901 430,60
  - korekty błędów
  podstawowych 0,00 0,00 0,0 0 0,00
  7.5
  Strata z lat ubiegłych
  na początek okresu,
  po korektach
  -2 677 364,92 -2 901 430,60 -2 677 364,92 -2 901 430,60
  a) zwiększenie (z
  tytułu) -224 065,68 0,00 0,00 0,00

  - przeniesienia straty z
  lat ubiegłych do
  pokrycia
  -224 065,68 0,00 0,00 0,00
  strata 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) zmniejszenie (z
  tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  - korekta aktywa na
  odroczony podatek 0,00 0,00 0,00 0,00
  7.6 Strata z lat ubiegłych
  na koniec okresu -2 901 430,60 -2 901 430,60 -2 901 430,60 -2 901 430,60
  7.7
  Zysk (strata) z lat
  ubiegłych na koniec
  okresu
  -2 901 430,60 -2 901 430,60 -2 901 430,60 -2 901 430,60
  8 Wynik netto 121 079,32 255 222,72 88 273,94 40 519,40
  a) zysk netto 121 079,32 255 222,72 88 273,94 40 519,40
  b) strata netto 0,00 0,00 0,00 0,00
  c) odpisy z zysku 0,00 0,00 0,00 0,00
  II
  Kapitał (fundusz)
  własny na koniec
  okresu (BZ)
  4 093 025,30 4 433 495,33 4 093 025,30 4 433 495,33


  Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku

  G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 18 lok 10 17
  III
  Kapitał (fundusz)
  własny, po
  uwzględnieniu
  proponowanego
  podziału zysku
  (pokrycia straty)  2.6. Rachun ek przepływów pieniężnych


  Lp. Wyszczególnienie
  Na rastająco
  za okres od
  01.01.2017
  do
  30.06.2017
  Narastająco za
  okres od
  01.01.2018
  do
  30.06.2018
  II kwarta ł
  (rok
  poprzedni)
  okres od
  01.04.2017
  do
  30.06.2017
  II kwartał
  (rok
  bieżący)
  okres od
  01.0 4.2018
  do
  30.06.2018
  A
  Przepływy środków
  pieniężnych z
  działalności
  operacyjnej
  0 0 0 0
  I Zysk (strata) netto 121 079,32 255 222,72 88 273,94 -214 703,32
  II Korekty razem -602 115,10 -269 148,06 -130 222,12 519 981,06
  1 Amortyzacja 0,00 68 435,81 0,0 0 -26 386,65
  2 Zyski (straty) z tytułu
  różnic kursowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Odsetki i udziały w
  zyskach (dywidendy) 0,00 17 515,00 -2 320,07 -2 600,00
  4
  Zysk (strata) z
  działalności
  inwestycyjnej
  559,20 0,00 0,00 23,80
  5 Zmiana stanu rezerw 0,00 0,00 0,00 0,00
  6 Zmiana stanu zapasów 0,00 224 452,38 0,00 0,00
  7 Zmiana stanu
  należności -565 887,31 -137 368,86 -79 704,38 201 638,69
  8
  Zmiana stanu
  zobowiązań
  krótkoterminowych, z
  wyjątkiem pożyczek i
  kredytów
  493 689,10 809 820,77 484 262,39 -67 436,91
  9 Zmiana stanu rozliczeń
  międzyokresowych -4 000,00 -1 167 003,16 -4 000,00 413 657,13
  10 Inne korekty -526 476,09 -85 000,00 -528 460,06 1 085,00
  III
  Przepływy pieniężne
  netto z działalności
  operacyjnej (I+/ -II)
  -481 035,78 -13 925,34 -41 948,1 8 305 277,74
  B
  Przepływy środków
  pieniężnych z
  działalności
  inwestycyjnej
  0,00 0,00 0,00 0,00
  I Wpływy 127 773,44 0,00 39 014,50 0,00


  Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku

  G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 18 lok 10 18
  1
  Zbycie wartości
  niematerialnych i
  prawnych oraz
  rzeczowych aktywów
  trwałych
  0,00 0,00 0,00 0,00
  2
  Zbycie inwe stycji w
  nieruchomości oraz
  wartości niematerialne i
  prawne 0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  3 Z aktywów
  finansowych, w tym: 127 773,44 0,00 39 014,50 0,00
  a) zbycie aktywów
  finansowych, 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) w pozostałych
  jednostkach 127 773,44 0,00 39 014,50 0,00
  - zbycie aktywów
  finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  - dywidendy i udziały w
  zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00

  - spłata udzielonych
  pożyczek
  długoterminowych
  0,00 0,00 0,00 0,00
  - odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00
  - inne wpływy z
  aktywów finanso wych 127 773,44 0,00 39 014,50 0,00
  4 Inne wpływy
  inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Wydatki 92 244,88 21 555,03 10 048,70 0,00
  1
  Nabycie wartości
  niematerialnych i
  prawnych oraz
  rzeczowych aktywów
  trwałych
  0,00 21 555,03 0,00 0,00
  2
  Inwestycje w
  nieruchomości oraz
  wartości niematerialne i
  prawne
  0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Na aktywa finansowe,
  w tym: 92 244,88 0,00 10 048,70 0,00
  a) w jednostkach
  powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) w pozostałych
  jednostkach 92 244,88 0,00 10 048,70 0,00
  - na bycie aktywów
  finansowych 92 244,88 0,00 10 048,70 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00
  4 Inne wydatki
  inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00
  III
  Przepływy pieniężne
  netto z działalności
  inwestycyjnej (I -II)
  35 528,56 -21 555,03 28 965,80 0,00
  C
  Przepływy środków
  pieniężnych z
  działalności
  finansowej
  0,00 0,00 0,00 0,00
  I Wpływy 0,00 306 000,00 0,00 -61 000,00
  1 0,00 0,00 0,00 0,00


  Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku

  G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 18 lok 10 19
  Wpływy netto z
  wydania udziałów
  (emisji akcji)
  i innych instrumentów
  kapitałowych oraz
  dopłat do kapitału
  2 Kredyty i pożyczki 0,00 221 000,00 0,00 -61 000,00
  3
  Emisja dłużnych
  papierów
  wartościowych
  0,00 0,00 0,00 0,00
  4 Inne wpływy finansowe 0,00 85 000,00 0,00 0,00
  II Wydatki 0,00 259 000,00 0,00 -144 000,00
  1 Nabycie udziałów
  (akcji) własnych 0,00 0,00 0,00 0,00
  2
  Dywidendy i inne
  wpłaty na rzecz
  właścicieli
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  3
  Inne niż wypłaty na
  rzecz właścicieli,
  wydatki z tytułu
  podziału zysku
  0,00 0,00 0,00 0,00
  4 Spłaty kredytów i
  pożyczek 0,00 259 000,00 0,00 -144 000,00
  5
  Wykup dłuż nych
  papierów
  wartościowych
  0,00 0,00 0,00 0,00
  6
  Z tytułu innych
  zobowiązań
  finansowych
  0,00 0,00 0,00 0,00
  7
  Płatności zobowiązań z
  tytułu umów leasingu
  finansowego
  0,00 0,00 0,00 0,00
  8 Odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00
  9 Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  III
  Przepływy pieniężne
  netto z działalności
  finansowej (I -II)
  0,00 47 000,00 0,00 83 000,00
  D
  Przepływy pieniężne
  netto razem (A.III+/ -
  B.III+/ -C.III)
  -445 507,22 11 519,63 -12 982,38 388 277,74
  E
  Bilansowa zmiana
  stanu środków
  pieniężnych, w tym:
  -445 507,22 11 519,63 -12 982,38 388 277,74

  - zmiana stanu środków
  pieniężnych z tytułu
  różnic kursowych
  0,00 0,00 0,00 0,00
  F. Środki pieniężne na
  początek okresu 449 136,55 25 246,70 138 382,46 2 909,31
  G.
  Środki pieniężne na
  koniec okresu (F+/ -D),
  w tym
  3 629,33 36 766,33 3 629,33 0,00

  - o ograniczonej
  możliwości
  dysponowania


  Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku

  G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 18 lok 10 20

  3. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

  Niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości z dnia
  29 września 1994 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694).

  Podstawowe zasady (polityki) rachunkowości, pomiaru wyniku
  finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w
  zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

  A. Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego


  Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z
  dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat
  w układzie kalkulacyjny m. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze
  zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje
  wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty
  zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
  Rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony metodą pośrednią.


  Wartości niematerialne i prawne


  Wartości niematerialne i prawne wykazywane są w wartości nett o tj. cenie nabycia pomniejszonej o
  skumulowaną amortyzację. Wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 3.500 zł
  amortyzuje się:

  o oprogramowanie komputerowe w okresie 2 lat

  o koncesje w okresie 5 lat


  Rzeczowe Środki trwałe


  Rzeczowe aktyw a trwałe wykazywane są według ceny nabycia/kosztu wytworzenia pomniejszonych


  Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku

  G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 18 lok 10 21
  o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość początkowa środków
  trwałych obejmuje ich cenę nabycia powiększoną o wszystkie koszty bezpośrednio związane z
  zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania. W skład kosztu
  wchodzi również koszt wymiany części składowych maszyn i urządzeń w momencie poniesienia, jeśli
  spełnione są kryteria rozpoznania. Koszty poniesione po dacie oddani a środka trwałego do
  używania, takie jak koszty konserwacji i napraw, obciążają zysk lub stratę w momencie ich
  poniesienia.

  Środki trwałe w momencie ich nabycia zostają podzielone na części składowe będące pozycjami o
  istotnej wartości, dla których można przyporządkować odrębny okres ekonomicznej użyteczności.
  Częścią składową są również koszty generalnych remontów.

  Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego składnika
  aktywów.

  Stawki amortyzacyjne s tosowane dla śro dków trwałych s ą następujące:


  Typ Stawki amortyzacyjne
  Budynki i budowle 4,5% -10%
  Maszyny i urządzenia techniczne 6% -30%
  Urządzenia biurowe 20% -25%
  Środki transportu 14% -20%
  Zespoły komputerowe 6% -30%
  Inwestycje w obcych środkach
  trwałych 20%


  Wa rtość końcową, okres użytkowania oraz metodę amortyzacji s kładników aktywów weryfikuje si ę
  corocznie. Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych może zostać usunięta z bilansu po dokonaniu
  jej zbycia lub w przypadku, gdy nie są spodziewane żadne ekonomiczne korzyści wynikające z
  dalszego użytkowania takiego składnika aktywów. Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia
  danego składnika aktywów z bilansu (obliczone jako różnica pomiędzy ewentualnymi wpływami ze
  sprzedaży netto a wartością bilansową danej pozycji) są ujmowane w zysku lub stracie okresu, w
  którym dokonano takiego usunięcia.
  Inwestycje rozpoczęte dotyczą środków trwałych będących w toku budowy lub montażu i są
  wykazywane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o ewentualne o dpisy z
  tytułu utraty wartości. Środki trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia
  budowy i przekazania środka trwałego do używania.


  Środki trwałe w budowie


  Wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub
  wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.


  Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku

  G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 18 lok 10 22


  Wartości niematerialne


  Wartości niematerialne nabyte w oddzielnej transakcji lub wytworzone (jeżeli spełniają kryteria
  rozpoznania dla koszt ów prac rozwojowych) wycenia si ę przy początkowym ujęciu odpowiednio w
  cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Cena nabycia wartości niematerialnych nabytych w
  transakcji połączenia jednostek jest równa ich wartości godziwej na dzień połączenia. Po ujęciu
  początkowym, wartości niematerialne są wykazywane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia
  pomniejszonym o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Nakłady poniesione na
  wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie, z wyjątkiem aktywowanych nakładów
  po niesionych na prace rozwojowe, nie są aktywowane i są ujmowane w kosztach okresu, w którym
  zostały poniesione.

  Spółka ustala, czy okres użytkowania wartości niematerialnych jest określony czy nieokreślony.
  Wartości niematerialne o określonym okresie użytk owania są amortyzowane przez okres
  użytkowania oraz poddawane testom na utratę wartości każdorazowo, gdy istnieją przesłanki
  wskazujące na utratę ich wartości. Okres i metoda amortyzacji wartości niematerialnych o
  ograniczonym okresie użytkowania są weryfi kowane przynajmniej na koniec każdego roku
  obrotowego. Zmiany w oczekiwanym okresie użytkowania lub oczekiwanym sposobie
  konsumowania korzyści ekonomicznych pochodzący ch z danego składnika aktywów s ą ujmowane
  poprzez zmianę odpowiednio okresu lub metody am ortyzacji, i traktowane jak zmiany wartości
  szacunkowych.

  Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie u żytkowania oraz te, które nie s ą użytkowane, są
  corocznie poddawane testowi na utratę wartości, w odniesieniu do poszczególnych aktywów lub na
  poziom ie ośrodka wypracowującego środki pieniężne.

  Okresy użytkowania są poddawane corocznej weryfikacji, a w razie potrzeby, korygowane. Zyski lub
  straty wynikające z usunięcia wartości niematerialnych z bilansu są wyceniane według różnicy
  pomiędzy wpływami ze sprzedaży netto a wartością bilansową danego składnika aktywów i s ą
  ujmowane w zysku lub stracie w momencie ich usunięcia z bilansu.


  Leasing


  Umowy leasingu finansowego, które przenoszą na Spółkę zasadniczo całe ryzyko i korzyści
  wynikające z posiadani a przedmiotu leasingu, są ujmowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
  na dzień rozpoczęcia leasingu według niższej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej
  środka trwałego stanowiącego przedmiot leasingu lub wartości bieżącej minimalnych opłat
  leasingowych. Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda
  zobowiązania z tytułu leasingu, w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od
  pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe są ujmowane w zysku l ub stracie, chyba że
  spełnione są wymogi kapitalizacji. Środki trwałe użytkowane na m ocy umów leasingu finansowego
  są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: szacowany okres użytkowania środka trwałego


  Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku

  G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 18 lok 10 23
  lub okres leasingu.

  Umowy leasingowe, zgodnie, z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie
  pożytki wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego.
  Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego oraz późniejsze raty leasingowe ujmowane są jako
  koszty operacyjne w zysku lub stracie metodą liniową przez okres trwania leasingu.

  Warunkowe opłaty leasingowe są ujmowane jako koszt w okresie, w którym staj ą się należne.

  W roku zakończonym trzecim kwartale 201 6 roku oraz porównywalnym okresie r oku ubiegłego
  Spółka nie była stroną umów leasingowych.


  Udziały i akcje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach


  Udziały i akcje w jednostkach zależnych wykazywane są według ceny nabycia po uwzględnieniu
  odpisów z tytułu utraty wartości.

  Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że
  mogła nastąpić utrata wartości udziałów i akcji w jednostkach zależnych stowarzyszonych i
  wspólnych przedsięwzięciach. W razie stwierdzenia, że przesłanki takie zachodzą, Spółka dokonuje
  oszacowania wartości odzyskiwanej udziałów i akcji w jednostkach zależnych stowarzyszonych i
  wspólnych przedsięwzięciach.

  Wartość odzyskiwalna udziałów i akcji w jednostkach zależnych stowarzyszonych i wspóln ych
  przedsięwzięciach odpowiada wartości godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do
  sprzedaży tego składnika aktywów lub jego wartości użytkowej, zależnie od tego, która z nich jest
  wyższa.

  Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy występują prze słanki wskazujące na to, że odpis
  aktualizujący z tytułu utraty wartości, który był ujęty w okresach poprzednich w odniesieniu do
  udziałów i akcji w jednostkach zależnych stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach jest
  zbędny, lub czy powinien zostać z mniejszony. Jeżeli takie przesłanki występują, Spółka szacuje
  wartość odzyskiwalną udziałów i akcji. Poprzednio ujęty odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości
  ulega odwróceniu wtedy i tylko wtedy, gdy od momentu ujęcia ostatniego odpisu aktualizującego
  nastąpiła zmiana wartości szacunkowych stosowanych do ustalenia wartości odzyskiwalnej
  udziałów i akcji. W takim przypadku, podwyższa się wartość bilan sową udziałów i akcji do wysoko ści
  ich wartości odzyskiwalnej


  Stany i rozchody składników majątku obro towego


  Przy ewidencji ilościowo - wartościowej:

  o towary w magazynie wycenia się według cen zakupu; rozchodu dokonuje się stosując metodę


  Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku

  G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 18 lok 10 24
  FIFO - „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”;
  o materiały w magazynie wycenia się według cen zakupu; rozchodu dokonuje s ię stosując
  metodę FIFO - „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”;
  o materiały zakupione do natychmiastowego zużycia, z pominięciem ewidencji magazynowej,
  odpisywane są w 100% w koszty;
  o inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości rynkowych; skutki wyn ikające z
  tej wyceny zalicza się odpowiednio w ciężar przychodów lub kosztów finansowych; rozchodu
  dokonuje się stosując metodę FIFO - „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”;


  B. Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe (instrumenty finansowe)


  Instrumenty fi nansowe


  Instrumenty fina nsowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
  Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny,
  zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U z dnia Dz. U. z dnia 22
  grudnia 2001, z późn. zmianami).

  Instrumentem finansowym jest każda umowa, która powoduje powstanie aktywa finansowego u
  jednej strony i zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej strony.
  Aktywa finansowe Spółka klasyfikuje do następuj ących kategorii:

  o aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
  o pożyczki udzielone i należności własne,
  o aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
  o aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

  Zobowiązania finansowe dzielone są na:

  o zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
  o pozostałe zobowiązania finansowe.

  Podstawę dokonania klasyfikacji stanowi cel nabycia aktywów finansowych oraz ich charakter.
  Spółka określa klasyfikacje swoich aktywów finansowych przy ich początkowym ujęciu, a następnie
  poddaje ją weryfikacji na każdy dzień sprawozdawczy.


  Aktywa finansowe


  Aktywa finansowe wycenia się na moment ich ujęcia w księgach w cenie nabycia tj . w wartości
  godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych.
  Początkowa wycena powiększana jest o koszty transakcji. Koszty transakcyjne ewentualnego zbycia


  Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku

  G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 18 lok 10 25
  składnika aktywów nie są uwzględniane przy późniejszej wycenie aktywów finansowych chyba że
  byłyby istotne. Składnik aktywów finansowych jest wykazywany w bilansie, gdy S półka staje się
  stroną umowy (kontraktu), z której ten składnik aktywów finansowych wynika. Aktywa finansowe
  nabyte na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg na dzień ich nabycia.

  Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją przesłanki wskazując e na utratę wartości
  składnika aktywów finansowych.

  Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu


  Składnik aktywów finansowych zalicza się do kategorii przeznaczonych do obrotu jeżeli został
  nabyty w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krót koterminowych zmian cen
  oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, lub
  jeżeli stanowi część portfela, który generuje krótkoterminowe zyski lub też jest instrumentem
  pochodnym o dodatniej wartości godziwej. W Sp ółce do tej kategorii należą przede wszystkim
  instrumenty pochodne (Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń)
  Wbudowane instrumenty pochodne są oddzielane od umów i traktowane jak instrumenty
  pochodne, jeżeli wszystkie z następujących warunków są speł nione:


  o charakter ekonomiczny i ryzyko wbudowanego instrumentu nie są ściśle związane z
  ekonomicznym charakterem i ryzykiem umowy, w którą dany instrument jest
  wbudowany,
  o samodzielny instrument z identycznymi warunkami realizacji jak instrument wbudowany
  spełniałby definicję instrumentu pochodnego,
  o instrument hybrydowy (złożony) nie jest wykazywany w wartości godziwej, a zmiany jego
  wartości godziwej nie są odnoszone w zysk/stratę netto ( tj. instrument pochodny, który
  jest wbudowany w składnik aktywów fin ansowych lub zobowiązanie finansowe
  wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy, nie jest wydzielony).
  Wbudowane instrumenty pochodne są wykazywane w analogiczny sposób jak samodzielne
  instrumenty pochodne.

  Aktywa zaliczone do kategorii przez naczonych do obrotu wyceniane są na każdy dzień bilansowy w
  wartości godziwej a wszelkie zyski lub straty odnoszone są w przychody lub koszty finansowe.


  Pożyczki udzielone i należności własne


  Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się – niezależnie od terminu ich
  wymagalności (zapłaty) – aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej
  stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się
  także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośre dnio
  drugiej stronie kontraktu ś rodki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że
  zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi. Pożyczki udzielone i


  Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku

  G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 18 lok 10 26
  należności własne , które Spółka przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie, zalicza się do aktywów
  finansowych przeznaczonych do obrotu.

  Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a
  także wpłat dokonanych przez Spółkę w celu nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji,
  również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w
  przypadku praw do akcji – także w obrocie wtórnym.

  Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy
  zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

  Do tej kategorii Spółka zalicza głównie depozyty bankowe jak również udzielone pożyczki i nabyte,
  nienotowane instrumenty dłużne.


  Aktywa finansowe utrzymywane do termin u wymagalności


  Aktywa finansowe utrzymywane do upływu terminu wymagalności są to niezakwalifikowane do
  pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których zawarte kontrakty
  ustalają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w
  ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, na przykład oprocentowania, w stałej lub możliwej
  do ustalenia kwocie, pod warunkiem że Spółka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu, gdy
  staną się one wymagalne. Aktywa fi nansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są
  na każdy dzień sprawozdawczy w zamortyzowanym koszcie z zastosowaniem efektywnej stopy
  procentowej.


  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży


  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są to instrumenty finansowe niezaliczone do żadnej z
  pozostałych kategorii.

  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży zalicza się do aktywów trwałych, o ile nie istnieje zamiar
  zbycia inwestycji w ciągu 1 roku od dnia bilansowego lub do aktywów obrotowych – w przeciwnym
  wypa dku. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane są na każdy dzień sprawozdawczy
  w wartości godziwej a zyski i straty (za wyjątkiem strat z tytułu utraty wartości) ujmowane są w
  kapitale z aktualizacji wyceny. W przypadku oprocentowanych instrumentów dłużnych zaliczonych
  do tej kategorii część odsetkowa ustalona przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej
  jest odnoszona bezpośrednio do rachunku zysków i strat.


  Zobowiązania finansowe


  Zobowiązania finansowe wycenia się na moment ich ujęcia w księgach w wartości godziwej


  Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku

  G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 18 lok 10 27
  uzyskanej kwoty lub otrzymanych innych składnikó w majątkowych. W początkowej wycenie
  uwzględniane są koszty transakcji. Składnik zobowiązań finansowych jest wykazywany w bilansie,
  gdy Spółka staje się stroną umowy (kontraktu) , z której to zobowiązanie finansowe wynika.


  Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu


  Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu są to zobowiązania, które stanowią pochodne
  instrumenty finansowe (Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń) l ub zobowiązania do
  dostarczenia pożyczonych papierów wartościowych oraz innych z instrumentów finansowych, w
  przypadku zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży krótkiej.

  Zobowiązania zaliczone do zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej wycenia ne
  są na każdy dzień sprawozdawczy w wartości godziwej a wszelkie zyski lub straty odnoszone są w
  przychody lub koszty finansowe. Wyceny instrumentów pochodnych w wartości godziwej dokonuje
  się na dzień bilansowy w oparciu o wyceny przeprowadzone przez ban ki realizujące transakcje.
  Wartość godziwą instrumentów dłużnych stanowią przyszłe przepływy pieniężne zdyskontowane
  bieżącą rynkową stopą procentową właściwą dla podobnych instrumentów.


  Należności krótkoterminowe


  Wykazywane są w wartości nominalnej be z uwzględniania odsetek za zwłokę w zapłacie. Na dzień
  bilansowy należności w walucie obcej przelicza się według średniego kursu NBP ogłoszonego w
  tabeli kursów obowiązującej na dzień bilansowy.


  Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych


  Ujmuje się na dzień bilansowy w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia
  się według średniego kursu NBP obowiązującego dla danej waluty na dzień bilansowy. Środki
  pieniężne i lokaty krótkoterminowe wykazane w bilansie obejmują środki pieni ężne w banku i w
  kasie oraz lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nieprzekraczającym trzech
  miesięcy.

  Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w sprawozdaniu z przepływów
  pieniężnych składa się z określonych powyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.


  Rozliczenia międzyokresowe


  Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych
  okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w


  Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku

  G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 18 lok 10 28
  wysokości prawdopo dobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy .


  Kapitały


  Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich
  rodzajów i zasad określonych przepisami prawa lub umowy spółki. Kapitał zakładowy wykazuje się
  w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Do kapitałów własnych
  zalicza się również wynik finansowy za rok obrotowy wynikający z rachunku zysków i strat oraz
  niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych, a także k apitał zapasowy oraz rezerwowy.


  Rezerwy


  Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo
  oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego
  obowiązku spowoduje koniecz ność wypływu korzyści ekonomicznych oraz można dokonać
  wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Jeżeli Spółka spodziewa się, że koszty objęte
  rezerwą zostaną zwrócone, na przykład na mocy umowy ubezpieczenia, wówczas zwrot ten jest
  ujmowany jako o drębny składnik aktywów, ale tylko wtedy, gdy jest rzeczą praktycznie pewną, że
  zwrot ten rzeczywiście nastąpi. Koszty dotyczące danej rezerwy są wykazane w sprawozdaniu z
  całkowitych dochodów po pomniejszeniu o wszelkie zwroty.
  W przypadku, gdy wpływ wart ości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest ustalana
  poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości
  bieżącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe
  wartości pieniądza w czasie oraz ewentualnego ryzyka związanego z danym zobowiązaniem. Jeżeli
  zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie rezerwy w związku z
  upływem czasu jest ujmowane jako koszty finansowe.


  Zobowiązania krótkoterminowe


  Zobowiązania krótkoterminowe o okresie spłaty krótszym niż rok są wykazywane w bilansie w
  kwocie wymagającej zapłaty, to jest powiększonej o należne odsetki. Na dzień bilansowy
  zobowiązania w walucie obcej przeliczono według średniego kursu NBP ogłoszone go w tabeli
  kursów obowiązującego na dzień bilansowy.


  Uznawanie przychodów


  Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści
  ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.  Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku

  G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 18 lok 10 29

  Sprzedaż towarów i produktów


  Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności
  towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane
  kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).


  Świadczenie usług


  Przychody ze świadczenia usług o okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy są rozpoznawane
  proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne
  oszacowanie. Jeżeli nie można wiarygodnie ustalić ef ektów transakcji związanej ze świadczeniem
  usług, przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych kosztów
  z tego tytułu, nie wyższych jednak od kosztów , których pokrycie w przyszłości przez zamawiającego
  jest prawdopodobne.


  Odsetki


  Przychody z tytułu odsetek są rozpozn awane w momencie ich naliczenia , jeżeli ich otrzymanie nie
  jest wątpliwe.


  Dywidendy


  Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez właściwy
  organ spółki uchwały o podzial e zysku, chyba, że w uchwale określono inny dzień prawa do
  dywidendy.


  Podatek dochodowy


  Obciążenia podatkowe zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób
  prawnych i zmianę stanu rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodoweg o. Bieżące
  zobowiązania podatkowe ustalone są na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów
  podatkowych i ustalonego dochodu do opodatkowania .

  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są tworzone z tytułu ujemnych różnic
  przejściowych oraz strat podatkowych do odliczenia w następnych okresach i w takiej wysokości, w
  jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli
  wykorzystać wyżej wymienione różnice przejściowe i straty podatkowe .


  Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku

  G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 18 lok 10 30

  Wartość bilansowa składn ika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest
  weryfikowana na każdy dzień bilansowy i podlega odpisowi w przypadku kiedy zachodzi wątpliwość
  wykorzystania przez Spółkę korzyści ekonomicznych związanych z wykorzystaniem aktywów
  podatkowych .


  4. IN FORMACJE DOTYCZĄCE KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ
  FINANSOWY CH, GDY SPRAWOZDANIE TAKIE NIE JEST W MYŚL
  PRZEPISÓW USTAWY SPORZĄDZONE  Emitent na dzień 3 1 marca 201 8 r. nie posiada ł jednostek zależnych i stowarzyszonych.
  Ze wzglę du na brak kontroli nad spółk ami w któr ych emitent ma odpowiednio 50% oraz 40%
  udziałów są one wykazywane jako jednostki współzależne.

  5. DANE O STRUKTURZE WŁASNOŚCI KAPI TAŁU PODSTAWOWEGO
  ORAZ LICZBIE I WARTOŚCI NOMINALNEJ SUBSKRY BOWANYCH AKCJI,
  W TYM UPRZYWILEJOWANYCH


  Kapitał zakłado wy Emitenta na dzień sporządzenia raportu za I kwartał 201 8 r. wynosi 4 699 563,20
  złotych i dzieli się na 46 995 632 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN
  /dziesięć groszy/ każda.


  Struktura akcj onariuszy
  posiadających na dzień sp orządzenia raportu co najmniej 5 % udziału w głosach
  na walnym zgromadzeniu G -ENERGY :

  Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku

  G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 18 lok 10 31
  25,85
  11,7
  25,38
  37,1
  % udział w kapitale zakładowym
  STARHEDGE S.A.
  A. Braksator
  G. Cetera
  Pozostali
  Wyszczególnienie Liczba akcji w kapitale
  zakładowym
  Liczba głosów na
  walnym zgromadzeniu % akcji
  STARHEDGE S.A.
  z siedzibą w
  Warszawie
  12.15 0.000 12.15 0.000 25 ,85
  Grzegorz Cetera 11.910.000 11.910.000 25,34
  Andrzej Braksator 5.500 .000 5.500 .000 11 ,70
  Pozostali 17.435.632 17.435.632 37 ,10
  Razem 46 995 632 46 995 632 100

  Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku

  G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 18 lok 10 32

  6. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE AKTUALNEJ SYTUACJI
  FINANSOWEJ EMITENTA


  Na dzień sporządzania raportu sytuacja finansowa emitenta jest stabilna na co w dużym stopniu
  wpłynęło uruchomienie pod koniec ubiegłego roku nowego źródła przychodów, ograniczenie
  kosztów ogólnego Zarządu oraz wypracowanie zysk u operacyjn ego i zysk u netto . Zobowi ązania
  krótkoterminowe Spółki oznaczają , że Emitent ponosi już koszty z tytułu Umów , z tytułu których
  możliwość fakturowania wystąpi po odbiorze końcowym zleconych zadań. Należy przy tym
  zaznaczyć że średni czas średni czas wykonania zlecenia czyli od jego otrzymania do wystawienia
  faktury to 6-7 miesięcy – zlecenie – projekt – budowa -odbiór techniczny -inwentaryzac ja geodezyjna
  -GIS -odbiór końcowy.
  Spółka prowadzi działania aby uzyskać możliwość finans owania projektów inwesty cy jnych ,
  badawczo – rozwojowych i wykonawczych , oraz poszuk uje możliwości dofinansowania ze środków
  unijnych krajowych w szczególności NCBR i innych źródeł pomocowych . Spółka korzysta także z
  wsparcia kapitałowego podmiotów zewnętrznych w tym prywatnych i nwestorów lub instytucji
  finansowych.
  Należy podkreślić, że Spółka nie ma problemu z pozyskaniem finansowania na bieżącą działalność
  zarówno od inwestorów prywatnych jak i od instytucji finansowych w tym banków.

  W ybrane wskaźniki obr azujące podstawowe wyniki finansowe jednostki


  WSKAŹNIK EBITDA = zysk
  operacyjny + amortyzacja
  ROK 2017 (od 01.01.2017 -
  30.06.2017)
  ROK 2018 (od 01.01.2018 -
  30.06.2018)
  103349,03 333122,45
  Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku

  G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 18 lok 10 33
  WSKAŹNIK EBIT = zysk
  operacyjny
  ROK 2017 (od 01.01.2017 -
  30.06.2017)
  ROK 2018 (od 01.01.2018 -
  30.06.2018)
  103349,03 264686,64  WSKAŹNIK CASH FLOW =
  zysk brutto + amortyzacja
  ROK 2017 (od 01.01.2017 -
  30.06.2017)
  ROK 2018 (od 01.01.2018 -
  30.06.2018)
  121079,32 323658,53


  WSKAŹNIK TRWAŁOŚCI
  STRUKTURY
  FINANSOWANIA = kapitał
  stały / aktywa stałe
  ROK 2017 (od 01.01.2017 -
  30.06.2017)
  ROK 2018 (od 01.01.2018 -
  30.06.2018)
  1,37 1,17


  WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI
  BIEŻĄCEJ = aktywa obrotowe /
  zobowiązania krótkoterminowe
  ROK 2017 (od 01.01.2017 -
  30.06. 2017)
  ROK 2018 (od 01.01.2018 -
  30.06.2018)
  2,64 1,31


  RENTOWNOŚĆ KAPITAŁU
  WŁASNEGO = wynik
  finansowy netto / kapitał własny
  ROK 2017 (od 01.01.2017 -
  30.06.2017)
  ROK 2018 (od 01.01.2018 -
  30.06.2018)
  3,0% 5,8%


  RENTOWNOŚĆ AKTYWÓW =
  wynik f inansowy netto / suma
  aktywów
  ROK 2017 (od 01.01.2017 -
  30.06.2017)
  ROK 2018 (od 01.01.2018 -
  30.06.2018)
  2,5% 3,9%
  UWAGA: WSKAŹNIKI LICZONE NA WARTOŚCIACH ZA DWA KWARTAŁY - POKAZUJĄ DANE NARASTAJĄCO OD POCZĄTKU
  ROKU!


  Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku

  G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 18 lok 10 34

  7. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA IST OTNYCH DOKONAŃ LUB
  NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT,
  WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNI KÓW I ZDARZEŃ, W
  SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄC YCH WPŁYW
  NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

  Za raportowany II kwartał 201 8 roku, Spółka utrz ymała przychod y kwartał do kwartału na
  zbliżonym poziomie oraz wypracowała zysk netto w wysokości 40 519,40 zł przy czym zysk na
  sprzedaży wyniósł 422 115,97 zł. Spółka zanotowała skokowy wzrost przychodów w okresie
  porównawczym za analogiczny kwartał pop rzedniego roku obrotowego . Należy pozytywnie ocenić
  kolejny kwartał stabilizujący przychody Spółki oraz osiągnięty zysk pokazuje , że uruchomienie
  działalności w branży usług w sektorze gazowym był o trafn ą i bezpieczn ą dla akcjonariuszy decyzj ą.
  Spółka informuje ta kże , że bez opóźnień przebiega realizacja projektu „Budowa gazociągu
  wysokiego ciśnienia DN 200/150 relacji Lewin Brzeski – Paczków na odcinku Hanuszów –
  Otmuchów” . Emitent rozpoczął się kolejny etap prac projektowych , a zaawansowanie wykonania
  zadania Sp ółka ocenia na ok 60%. Należy zaznaczyć , że podpisana Umowa nie przewiduje
  finansowania częściowego co oznacza , że wszelkie dotychczasowe wykonane prace nie znajdują się
  w raportowanych przychodach i w zysku Spółki.
  Należy także zaznaczyć, że pierwot nie planowane termin y realizacji inwestycji dotyczącej osuszania
  odpadów ściekowych i produkcji paliwa alternatywnego Spółka nie postrzega tego jako
  niepowodzenie mając na względzie zmiany w uruchamianiu publicznych programów wsparcia
  Innowacyjnej gospodar ki oraz negocjacje z Partnerami projektu oraz coraz większym
  zainteresowaniem Inwestorów prywatnych komercjalizacją projektu . W raportowanym okresie
  Spółka współzależna pod nowym Zarządem kontynuowała prowadzenie negocjacji w celu
  komercjalizacji posiadany ch patentów , stanowiących podstawę planowanych z tego źródła
  przychodów także badając możliwości poszerzenia skali projektu i pozyskania nowych podmiotów
  do współpracy.
  Ważnym wydarzeniem w raportowanym kwartale była decyzja akcjonariuszy o podwyższeniu
  kapitału zakładowego jako wyraz rosnących potrzeb kapitałowym oraz budowania mocnej marki w
  nowej dla Emitenta dziedzinie usług. Na dzień niniejszego sprawozdania Zarząd rozpoczął pracę nad
  wykonaniem Uchwały o podwyższeniu kapitału.


  Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku

  G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 18 lok 10 35
  Należy uznać za rozważ ną decyzję o wstrzymani u zakupu nowych urządzeń do produkcji energii
  wiatrowej, gdyż przy obecnym braku wsparcia produkcja ta jest na granicy nieopłacalności , lub
  wręcz nieopłacalna co pokazały odpisy na utratę wartości dokonane przez czołowych producentów
  energii wiatrowej w kraju . W związku z wejściem w życie z dniem 14 lipca 2018 r. przepisów ustawy
  z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1276), wprowadzających m.in. nowe fo rmy wsparcia wytwarzania energii
  elektrycznej z odnawialnych źródeł energii - tzw. system taryf gwarantowanych FIT (feed -in-tariff)
  oraz system dopłat do ceny rynkowej FIP (feed -in premium), Prezes URE przedstawił zasady
  funkcjonowania systemów FIT/FIP, w tym warunki formalne, od spełnienia których ustawodawca
  uzależnił możliwość skorzystania z tego rodzaju wsparcia.
  W I I kwartale b.r. Spółka wykazuje w sprawozdaniu koszty przyszłych okresów. Działanie to
  warunkują trzy gruntowne zasady rachunkowości, któr e równocześnie Spółka stosuje w swoj ej
  polityce rachunkowości, tj.
  ➢ Zasada memoriału, która obliguje ujmować w księgach rachunkowych jednostki wszystkie
  osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi
  przychodami do tyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty,
  ➢ Zasada współmierności przychodów i kosztów, która mówi o zaliczaniu do aktywów lub
  pasywów danego okresu sprawozdawczego kosztów lub przychodów dotyczących
  przyszłych okresów oraz przypada jących na ten okres sprawozdawczy kosztów, które
  jeszcze nie zostały poniesione,
  ➢ Zasada ostrożnej wyceny, która zobowiązuje aby składniki aktywów i pasywów Spółki były
  wyceniane przy zastosowaniu rzeczywiście poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie c en
  (kosztów).
  Koszty poniesione w drugim kwartale 201 8, a te które dotyczą przychodów uzyskanych w
  następnych kwartałach roku 2018 zostały „zatrzymane w czasie” i będą rozliczane, zgodnie z
  powyższymi zasadami rachunkowości, w momencie osiągnięcia przycho dów, których dotyczą.
  Część kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym stanowią koszty, które dotyczą nakładów
  na projekty realizowane w przyszłości, bądź też stanowią formalne i finansowe zaplecze
  przygotowania Spółki do udziału w niektórych przetarg ach, jednak z uwagi na ich trudność
  zaszeregowania pod odpowiedni projekt i wskazania konkretnej daty ich faktycznego
  odzwierciedlenia w przychodach są wykazane w księgach rachunkowych na kontach kosztów
  ogólnego zarządu danego okresu sprawozdawczego . Do t akich kosztów zalicza się m.in. koszty
  podróży służbowych Zarządu, koszty biurowe (materiały biurowe, koszty archiwizacji danych),
  koszty szkoleń pracowników Zarządu, koszty przygotowania Spółki pod nowe przedsięwzięcia.


  Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku

  G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 18 lok 10 36
  Ponadto, w przedstawionym sprawoz daniu finansowym nakłady pracownicze realizowane na
  poszczególne budowy, pomimo braku uzyskanych przychodów, do których te koszty się odnoszą,
  zostały rozliczone na bieżąco, a więc bilansowo stanowią koszt danego okresu sprawozdawczego.
  Spółka intensyfikow ała działania aby pojawiły się kolejne kwartalne przychody pozwalające na
  planową realizację inwestycji poczynionych w ostatnich dwóch kwartałach . P rowadzenie działań w
  celu dywersyfikacji przychodów zostało poszerzone o inwestycje krótkoterminowe, ze stał ą
  powtarzalnością w ich wykonaniu. Spółka kontynuuje proces zaangażowania kapitałowego w
  poszerzenie działalności w procesie dywersyfikacji przychodów Spółki oraz dokonanie oceny
  poczynionych inwestycji.

  Najważniejsze wydarzenia, które wys tąpiły w I I kwar tale w 201 8 roku:

  a) Podpisanie Umowy z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w
  Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu.

  W dniu 8 ma ja 2018 r. Zarząd poinformował raportem bieżącym ESPI 4/2018 , o otrzymaniu
  otrzymał podpisaną Umowę pomię dzy Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
  Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, a Emitentem , o spodziewanym podpisaniu której
  GENERGY informowała raportem bieżącym ESPI 2/2018.
  Umowa: Wykonywanie przyłączy gazu o poborze gazu do 1 0 Nm3/h w zakresie średnic od dn 25 PE
  do dn 63 PE na podstawie umowy o charakterze ramowym na okres od 01.04.2018 r. do 31.03.2019
  r. na terenie działania Oddziału Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu została zawarta po
  przeprowadzeniu postępowania, w którym oferta GENERGY została wybrana jako najkorzystniejsza.
  Umowa została zawarta na okres 12 (słownie: dwunastu) miesięcy, z tym zastrzeżeniem, że we
  wskazanym terminie Zamawiający ma prawo do udzielania Zleceń, a Wykonawca jest zobowiązany
  do ich przyjęcia, natomiast Strony uzgodniły, że okres obowiązywania Umowy ulegnie zakończeniu
  z chwilą zakończenia robót wykonywanych w ramach wszystkich udzielonych Zleceń, tj. także po
  dniu, w którym zgodnie z regułą obliczania terminów wyrażonych w miesiącach, wynikają cą z
  Kodeksu cywilnego, upływa 12 miesięcy od dnia podpisania umów.
  Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie zależne od rzeczywistego zakresu wykonanych prac,
  wyliczone w oparciu o stawki jednostkowe zawarte w Umowie , na podstawie wykonanego zakresu
  rze czowego ujętego w protokole odbioru końcowego. Łączne wynagrodzenie netto przysługujące
  GENERGY z tytułu realizacji Zleceń wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy nie może przekroczyć
  4.130.000,00 (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych). Do powyższych
  cen będzie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.  Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku

  G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 18 lok 10 37

  b) Powołanie Zarządu na nową kadencję

  W dniu 31 maja 201 8 roku Zarząd G -Energy S.A. poinformował raportem bieżącym EBI 7/2018 , iż w
  dniu 30 maja 2 018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu Zarządu Spółki na
  wspólną 3 -letnią kadencję, która upływa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
  zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pełny rok obrotowy 2020 pełnienia funkcji.
  Spółk a po inform owała , że dotychczasowe mandaty członków Zarządu wykonywane w ramach
  obecnej kadencji wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie
  finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, tj. 2017 rok.

  Zarząd Spółki został powołany na nową kadencję w niezmienionym składzie:

  Grzegorz Cetera Prezes Zarządu
  Tomasz Bujak Wiceprezes Zarządu


  c) Zawarcie Umów z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w
  Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Opo lu.

  W dniu 1 czerwca 201 8 roku GENERGY otrzymał podpisane dwie Umowy, pomiędzy Polską Spółką
  Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, a Emitentem ,
  o czym Emitent informował raportem bieżącym ESPI 6/2018.
  Umowy Ram owe dla zadań : Wykonywanie kompleksowej realizacji przyłączy gazowych/realizacji
  robót budowlanych związanych z wykonaniem przyłączy gazu o poborze gazu do 10 m3/h od
  istniejących gazociągów do nieruchomości położonych na Obszarze Gazowni w Kluczborku i
  Krapkowicach., organizowanego przez Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. zostały zawarte po
  przeprowadzeniu postępowania, w którym oferty GENERGY zostały wybrane jako najkorzystniejsze.
  Umowy zostały zawarte na okres 24 (słownie: dwudziestu czterech) miesi ęcy licząć d dniaj ich
  podpisania, z tym zastrzeżeniem, że we wskazanym terminie Zamawiający ma prawo do udzielania
  Zleceń, a Wykonawca jest zobowiązany do ich przyjęcia, natomiast Strony uzgodniły, że okres
  obowiązywania Umowy ulegnie zakończeniu z chwilą zakończenia robót wykonywanych w ramach
  wszystkich udzielonych Zleceń, tj. także po dniu, w którym zgodnie z regułą obliczania terminów
  wyrażonych w miesiącach, wynikającą z Kodeksu cywilnego, upływa 24 miesiące od dnia podpisania
  umów.
  Spółce będzie prz ysługiwało wynagrodzenie zależne od rzeczywistego zakresu wykonanych prac,
  wyliczone w oparciu o stawki jednostkowe zawarte w Umowie , na podstawie wykonanego zakresu


  Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku

  G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 18 lok 10 38
  rzeczowego ujętego w protokole odbioru końcowego. Wartość w Umów Ramowych to 1.000.000 zł
  netto gazownia Krapkowice i 980.000 zł netto gazownia Kluczbork.

  d) Podpisanie Umowy z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w
  Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu.


  W dniu 2 czerwca 2018 r. raportem bieżącym ESPI 7/2018 Zarząd poin formował, o otrzymaniu
  podpisan ej Umow y pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział
  Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, a Emitentem , o spodziewanym podpisaniu której GENERGY
  informowała raportem bieżącym ESPI 3/2018.
  Umowa : W ykonywanie przyłączy gazowych w trybie uproszczonym wraz z dokumentacją
  projektową. Wykonywanie przyłączy gazowych, gazociągów, odcinków gazociągu wraz z
  przyłączami w okresie od 13.04.2018 r. do 31.03.2019 r. na terenie działania OZG we Wrocławiu.,
  organi zowanego przez Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu, została zawarta
  po przeprowadzeniu postępowania, w którym oferta GENERGY została wybrana jako
  najkorzystniejsza.
  Umowa została zawarta na okres 12 (słownie: dwunastu) miesięcy, z ty m zastrzeżeniem, że we
  wskazanym terminie Zamawiający ma prawo do udzielania Zleceń, a Wykonawca jest zobowiązany
  do ich przyjęcia, natomiast Strony uzgodniły, że okres obowiązywania Umowy ulegnie zakończeniu
  z chwilą zakończenia robót wykonywanych w ramac h wszystkich udzielonych Zleceń, tj. także po
  dniu, w którym zgodnie z regułą obliczania terminów wyrażonych w miesiącach, wynikającą z
  Kodeksu cywilnego, upływa 12 miesięcy od dnia podpisania umów.
  Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie zależne od rze czywistego zakresu wykonanych prac,
  wyliczone w oparciu o stawki jednostkowe zawarte w Umowie , na podstawie wykonanego zakresu
  rzeczowego ujętego w protokole odbioru końcowego. Łączne wynagrodzenie netto przysługujące
  GENERGY z tytułu realizacji Zleceń wc hodzących w zakres Przedmiotu Umowy nie może przekroczyć
  4.757.962,58 (słownie: cztery miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset
  sześćdziesiąt dwa złote i 58 groszy). Do powyższych cen będzie doliczony podatek VAT wg stawki
  obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
  Pozostałe szczegółowe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w
  tego typu umowach.
  W raporcie Emitent poinformował, iż otrzymał już pierwsze zlecenia z ww. Umowy na kwotę ok 100
  000 zł , a także , że wartoś ć otrzymanych zleceń z Umowy : „Wykonywanie przyłączy gazu o poborze
  gazu do 10 Nm3/h w zakresie średnic od dn 25 PE do dn 63 PE na podstawie umowy o charakterze
  ramowym na okres od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. na terenie działania Oddziału Zakładu
  Gazow niczego we Wrocławiu”, o której podpisaniu Spółka poinformowała raportem bieżącym ESPI
  4/2018 z dnia 8 maja 2018 roku wyniosła na dzień 30 maja 2018 roku 3 762 940,00 (słownie: trzy
  miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści złoty ch).  Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku

  G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 18 lok 10 39

  e) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
  Spółki w dniu 28 czerwca 201 8 r.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), które odbyło się w dniu 28 czerwca 201 8
  roku, rozpatrzyło wszystkie punkty porządku obrad. Podczas obrad walnego zgromadzenia nie
  zgłoszono sprzeciwów do podjętych uchwał.
  Emitent raportem bieżącym EBI 7/201 8 z dnia 28 czerwca 201 8 r przekazał treść podjętych uchwał
  przez ZWZA Spółki.

  f) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na Nową Kadencję

  Zwyczajne Waln e Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2018 r. powołało wszystkich
  dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej na nową wspólną 3 letnią kadencję, która upłynie
  najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za
  pełny r ok obrotowy 2020.
  Spółka informuje, że dotychczasowe mandaty członków Rady Nadzorczej wykonywane w ramach
  obecnej kadencji wygasły z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie
  finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej, tj. za 2017
  rok.
  Rada Nadzorcza Spółki została powołana na nową kadencję w niezmienionym składzie:
  •Jacek Janiszewski
  •Jacek Piechota
  •Andrzej W. Jasiński
  •Marek Zajczyk
  •Grzegorz Kuligowski
  Życiorysy zawodowe nowo powołanyc h Członków Rady Nadzorczej znajdują się na stronie
  internetowej spółki http://genergy.pl/o -firmie/wladze -spolki/
  8. INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGNOZ FINANSOWYCH


  Emitent nie publikował prognoz finansowych dotyczących okresu objętego niniejszym raportem
  kwartaln ym.


  Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku

  G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 18 lok 10 40

  9. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄ CYCH W SKŁAD GRUPY
  KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO
  RAPORTEM KWARTALNYM


  Na ostatni dzień okresu ob jętego niniejszym raportem tj. 30 czerwca 201 8 r. Spółka nie tworzyła
  grupy kapitałowej.

  10. STRATEGIA W OBSZARZE ROZWOJU DZIA ŁALNOŚCI, DZIAŁANIA W
  ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH

  G- Energy S.A. zakłada dalszy rozwój w obszarach:

  a) Sieci gazowych wraz z przyłączami dla klientów instytucjonalnych,
  indywidualnych i przemysłowych,

  ➢ Projektowanie, n adzór i wykonawstwo obiektów infrastruktury gazowej w
  pełnym zakresie ciśnień oraz budową rurociągów przesyłowych i sieci
  rozdzielczych.

  Emitent rozpoczął w 2017 roku współpracę ze spółką działającą na rynku usług energii gazowej
  czego efektem było nab ycie Zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz udziałów w spółce
  branżowej . Głównym zakresem decydujących obecnie o przychodach w działalności Spółki jest
  projektowanie, nadzór i wykonawstwo obiektów infrastruktury gazowej w pełnym zakresie ciśnień,
  w szczególności dla krajowych operatorów systemu przesyłowego jak i dystrybucyjnego. Poza tym
  Spółka ma możliwość realizacji inwestycji w obszarach energetyki cieplnej, przy kompleksowym
  wykonawstwie przesyłowych instalacji technologicznych oraz obiektów ochrony środowiska.
  Obecnie główne inwestycje Spółka realizuje na Dolnym i Górnym śląsku , ale planuje poszerzenie
  obszaru działania także o inne regiony oraz rodzaje wykonywanych usług. Obecnie w zakresie
  infrastruktury gazowej Spółka posiada podpisane kon trakty na łączną sumę ok 20 mln zł .


  Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku

  G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 18 lok 10 41

  b) Produkcji oraz sprzedaży energii elektrycznej pozysk iwanej ze źródeł
  odnawialnych


  Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce jest postrzegany głównie jako
  działanie zmniejszające obciążenie środ owiska oraz zwiększające bezpieczeństwo energetyczne
  kraju . Brak wsparcia dla rozwoju rozproszonych źródeł energii może szybko doprowadzić do
  kryzysu energetycznego i ograniczenia w dostawach energii, co oznac za rozwój OZE jest
  nieunikniony, ale wskazuje r ozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) wymusza modernizację sieci,
  a ta następuje zbyt wolno.
  Emitent wskazuje, iż w przeszłości główną działalność skupiał na produkcji i sprzedaży energii
  elektrycznej. Działalność ta polegała na produkcji energii, przy wykorzystywaniu własnych
  urządzeń. Proces ten był dwu torowy. Pierwszym ogniwem była odsprzedaż energii elektrycznej
  zakładowi, który do starczał energię indywidualnym odbiorcom. Drugim ważnym elementem tego
  obszaru działa lności była sprzedaż świadectw poch odzenia za pośrednictwem Towarowej Giełdy
  Energ ii. Emitent zaprzestał produkcji energii pod koniec 2013 roku z powodu sprzedaży urządzeń, a
  wymian a urządzeń na bardziej nowoczesne z uwagi na pogarszające się warunki makroekonomiczne
  dla branży OZE w szczeg ólności dla energii uzyskiwanej z wiatru została przez Nowy zarząd
  wstrzymana. W minionym kwartale Zarząd Emitenta na bieżąco dokonywał anali z rynku energii
  odnawialnej mających na celu przygotowanie Spółki do realizacji w przyszłości projektów
  związanych z dalszym pozyskiwaniem energii elektrycznej ze źró deł odnawialnych – w przypadku
  korzystnych zmian przepisów legislacyjnych dot. ź ródeł odnawialnych .

  OZE to jeden z priorytetów polityki energetyczno -klimatycznej Unii Europejskiej. Jednym z jej celów
  jest 20 -procentowy udział tych źródeł w finalnym zużyciu energii. Dla Polski ten cel jest nieco niższy
  - średnio 15,5 proc. Źródła odnawialne na razie są droższe od konwencjonalnych, i aby się rozwijały,
  trzeba je wspierać, czyli dotować. Ustawa m.in. komple ksowo reguluje te kwestie. Nie oznacza to
  jednak , ze Spółka nie widzi możliwości inwestowania w produkcje ene rgii niskoemisyjnej.
  W prowadzenie w życie Ustawy o OZE or az uruchomienie pod koniec roku programu aukcyjnego
  powinno dać stabili zację prawną dla wytwórców oraz pozwoli na ocenę opłacalności
  poszczególnych źródeł produkcji prądu i ciepła . Oznacza to , że instytucje finansowe
  najprawdopodobniej powrócą do finansowania branży OZE, a Spółka rozpoczęła rozmowy na temat
  możliwości finansowania projektó w energetyki odnawialnej opartej o systemy wsparcia. Obecnie
  Ministerstwo Energii, zgodnie z zapowiedziami, stawia na źródła OZE pracujące jak najdłużej w roku,
  takie założenia powodują, że inwestycje w energię wiatrową i słoneczną w Polsce stanowią na ty le
  wysokie ryzyko, że trudno jest zapewnić stabilne źródło finansowania. Sytuacja branży OZE w Polsce
  nie jest dobra, choć oczywiście w różnych sektorach mamy inną sytuację. obecnie najlepiej wygląda
  sytuacja sektor a biogazu rolniczego, który został uratow any dzięki wprowadzeniu dla niego
  osobnego systemu wsparcia, tzw. błękitnych certyfikatów. W związku z wejściem w życie z dniem 14
  lipca 2018 r. przepisów ustawy z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach
  energii oraz niektórych innych us taw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1276), wprowadzających m.in. nowe


  Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku

  G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 18 lok 10 42
  formy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii - tzw. system taryf
  gwarantowanych FIT (feed -in-tariff) oraz system dopłat do ceny rynkowej FIP (feed -in premium),
  Pr ezes URE przedstawi ł zasady funkcjonowania systemów FIT/FIP, w tym warunki formalne, od
  spełnienia których ustawodawca uzależnił możliwość skorzystania z tego rodzaju wsparcia.
  Spółka rozważa inwestycje w źródła energii OZE także poza granicami kraju. Spół ka analizuje
  systemy wsparcia ze szczególnym uwzględnieniem regionu Morza Czerwonego w szczeg ólności jej
  afrykańskiej części. Spółka nie wyklucza działań w niektórych krajach afrykańskich oraz bliskiego
  wschodu.

  c) Realizacji i sprzedaży projektów z zakre su odnawialnych źródeł energii


  W ramach tej działalności Spółka na lata 201 6 – 2017 planowała pozyskać tereny inwestycyjne, na
  których będą realizowane instalacje produkujące energię odnawialną lub odzyskującą energię z
  odpadów . L and Development to działa lność mająca na celu przeprowadzenie formalno -prawnych
  pro cedur, jak również opracowania projektu budowy dla pozyskanych działek. Zakończe nie działań
  na wczesnym etapie realizacji inwestycji ma na celu zbudowanie wartości do danej, która pozwoli z
  zyskiem odsprzedać teren Inwestorom zainteresowanym realizacją tego typu przedsięwzięć. Na
  realizację tych planów wpły wa z pewnością uchwalona nowa ustawa o obrocie ziemią oraz
  wynikające z niej ograniczenia .
  W przypadku podejmowania działalności w ramach tego punk tu strategii trzeba podkreślić, że ze
  względu na wysokie koszty przygotowywania proce su inwestycyjnego to działanie będzie
  realizowane przy założeniu zakup u gruntu po atrakc yjnej cenie , której kształtowanie się jest na
  dzień dzisiejszy w dalszym ciągu tru dne do przewidzenia.
  Ekonomiczne uzasadnienie podjęcia działań na lata 201 7 r. - 20 20 r. przez Zarząd Emitenta w ramach
  tego punktu strategii będzie uzależnione od analizy wpływu ekonomicznego zmian ustaw o
  odnawialnych źródłach energii oraz obrocie ziem ią w tym ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego
  oraz w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych . Spółka rozważa inwestycje
  kapitałową w już działające podmioty W szczególności wdrożenia działań związanych z
  restrukturyzacją istniejącego zad łużenia perspektywicznych podmiotów, w przyszłości może z
  wykorzystaniem np. modeli klastrowych.
  Agencja ratingowa Moody’s ocenił a, że Polsce powinno udać się osiągnąć krajowe cele na rok 2020
  w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy e fektywności energetycznej, ale nasz
  kraj może nie osiągnąć celu dotyczącego zwiększenia udziału energii odnawialnej w krajowym
  mikście energetycznym.
  Agencja ratingowa zauważa przy tym, że ostatnia nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach
  energii, która weszła w życie w połowie ubiegłego miesiąca, powinna skutkować przyspieszeniem
  inwestycji na polskim rynku OZE.  Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku

  G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 18 lok 10 43

  d) Wytwarzania alternatywnych paliw stałych, badań nad innowacyjnymi
  rozwiązaniami oraz ich dalszej odsprzedaży .


  W II kwartale 201 8 r. Emitent kontynuował wraz z władzami Spółki Zależnej doprecyzow ywanie
  strategii inwestycyjnej w obszar ze projektu wytwarzania paliw stałych jak również ich dalszego
  za gospodarowania oraz dystrybucji.
  Dotyczyło to głównie inwestycji związanej z najefektywniejszy m wykorzystaniem przez Spółkę
  współzależną posiadanych patentów, mając na Uwadze przede wszystkim optymalizację kosztów
  przedsięwzięcia z uwzględnieniem nowej polityki finansowania ze środków publicznych projektów
  innowacyjnych mających wpływ na ochronę śr odowiska w szczególności zmniejszenie zagrożenia
  metalami ciężkimi.
  W raportowanym kwartale kontynuowano procesy inwestycyjne dotycząc e p aliw stałych na bazie
  odpadów organic znych. S półka współzależna analizowała kolejne etapy planu inwestycyjnego
  poprzez ich weryfikację i możliwości osiągnięcia maksymalnego zysku w procesie realizacji zadania
  inwestycyjnego. Zarząd wyraża nadzieję ze przeprowadzone analizy będą służyć dynamicznemu
  rozwojowi działalności Spółki Współzależne j w obszarze wytwarzania paliw co wpłynie także na
  planowane realizacje Emitenta w tym obszarze.

  e) Doradztwa branżowego i korporacyjnego .


  Emitent w związku z posiadanym doświadczeniem w realizacji przedsięwzięć w branży energii
  odnawialnej rozwija działalność w ramach doradzt wa branżowego. Spółka podejmuje działania w
  celu nawiązania kontaktów z Inwestorami, którzy planują podjąć działalność na rynku energii
  odnawialnych, a nie posiadają rozbudowanej wiedzy i zaplecza organizacyjnego. Poszukiwanie
  inwestorów zainteresowanych podjęciem wspólnych działań wykorzystujących synergię płynącą ze
  ścisłej kooperacji jest bardzo istotnym punktem strategii. Emitent współpracuje także z zespołem
  profesjonalistów mających długoletnie doświadczenie w działaniach prawno - korporacyjnych.
  Dora dztwo to będzie miało dwa wymiary. Po pierwsze doradztwo branżowe o charakterze
  inwestycyjnym oraz doradztwo techniczne. W ramach doradztwa Spółka będzie sprzedawać usługi
  dotyczące przygotowania studiów wykonalności dla terenów posiadanych przez Inwestora , jak
  również świadczyć usługi w modelowaniu finansowym (w tym również czynnie uczestniczyć w
  pozyskaniu finansowania). Poza doradztwem miękkim Spółka planuje również wykorzystywać
  specjalistyczną wiedzę i pomagać Inwestorom w przygotowaniu dokumentacji pr awnej, w uzyskaniu
  dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia i realizacji inwestycji, jak również analizować projekty
  pod kątem technicznym. Prowadzenie procesu inwestycyjnego w branży energetycznej , w tym
  projekt owanie instalacji gazowych wymaga specjalistycz nej wiedzy i doświadczenia, której nie
  posiadają nowe podmioty rozpoczynające działalność w branży energetycznej. Emitent planuje


  Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku

  G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 18 lok 10 44
  działalność w ramach doradztwa wykorzystać również do budowania grupy kapitałowej działającej
  w branży energetycznej oraz zwię kszeniu łańcucha interesariuszy .
  Spółka kontynuowała rozmowy dotyczące poszerzenia działalności , a także wsparcia kapitałowego
  oraz zaangażowania operacyjnego w realizowane projekty . Wykorzystując swoje doświadczenie
  oraz zasoby kadrowe Emitent planuje ucz estniczyć także w konsorcjach, w których zaangażowanie
  ograniczy się do doradztwa branżowego.

  11. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ
  EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY


  Na dzień 30 czerwca 201 8 r. Spółka zatrudniała na postawie umowy o pracę 29,8 os ób w przeliczeniu
  na pełne etaty co daje ponad 11 % wzrost zatrudnienia kwartał do kwartału.

  12. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


  Zarząd G-Energy S.A. oświadcza, ż e wedle jego najlepszej wiedzy kwartalne sprawozdanie finansowe
  i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w
  Polsce oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową
  G-Energy S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera
  prawdziwy obraz sytuacji G-Energy S.A.
  /-/ Grzegorz Cetera /-/ Tomasz Bujak

  Prezes Zarządu Wic eprezes Zarządu  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:G-Energy SA
ISIN:PLELKPE00014
NIP:7743193164
EKD: 35.11 wytwarzanie energii elektrycznej
Adres: Al. Ujazdowskie 18 lok. 10 00-478 Warszawa
Telefon:+48 22 2478453
www:www.genergy.pl
Komentarze o spółce G-ENERGY
2021-06-19 01-06-10
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor