Raport.

G-ENERGY SA (7/2018) Zawarcie Umowy z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd G-Energy S.A. (GENERGY, Spółka, Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 2.06.2018 r. otrzymał podpisaną Umowę pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, a Emitentem , o spodziewanym podpisaniu której GENERGY informowała raportem bieżącym ESPI 3/2018.
Umowa: Wykonywanie przyłączy gazowych w trybie uproszczonym wraz z dokumentacją projektową. Wykonywanie przyłączy gazowych, gazociągów, odcinków gazociągu wraz z przyłączami w okresie od 13.04.2018 r. do 31.03.2019 r. na terenie działania OZG we Wrocławiu., organizowanego przez Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu, została zawarta po przeprowadzeniu postępowania, w którym oferta GENERGY została wybrana jako najkorzystniejsza.
Umowa została zawarta na okres 12 (słownie: dwunastu) miesięcy, z tym zastrzeżeniem, że we wskazanym terminie Zamawiający ma prawo do udzielania Zleceń, a Wykonawca jest zobowiązany do ich przyjęcia, natomiast Strony uzgodniły, że okres obowiązywania Umowy ulegnie zakończeniu z chwilą zakończenia robót wykonywanych w ramach wszystkich udzielonych Zleceń, tj. także po dniu, w którym zgodnie z regułą obliczania terminów wyrażonych w miesiącach, wynikającą z Kodeksu cywilnego, upływa 12 miesięcy od dnia podpisania umów.
Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie zależne od rzeczywistego zakresu wykonanych prac, wyliczone w oparciu o stawki jednostkowe zawarte w Umowie , na podstawie wykonanego zakresu rzeczowego ujętego w protokole odbioru końcowego. Łączne wynagrodzenie netto przysługujące GENERGY z tytułu realizacji Zleceń wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy nie może przekroczyć 4.757.962,58 (słownie: cztery miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote i 58 groszy). Do powyższych cen będzie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
Zamawiający jest uprawniony do żądania zapłaty kar umownych za niewykonanie Zadania/Zadań objętych danym Zleceniem w terminie wskazanym w Zleceniu jako termin opracowania projektu budowlano-wykonawczego, termin odbioru technicznego lub termin odbioru końcowego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu Zlecenia w stosunku do terminu wskazanego w Zleceniu - 0,5 % Wynagrodzenia netto określonego w Zleceniu, jednakże nie więcej niż 50 % tego Wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu Zlecenia licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad - 0,5 % Wynagrodzenia netto określonego w Zleceniu, jednakże nie więcej niż 50 % tego; Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu na podstawie Umowy nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia netto.
Pozostałe szczegółowe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Należy przy tym zaznaczyć, że Emitent otrzymał już pierwsze zlecenia z ww. Umowy na kwotę ok 100 000 zł.
Emitent pragnie również poinformować, że wartość otrzymanych zleceń z Umowy : "Wykonywanie przyłączy gazu o poborze gazu do 10 Nm3/h w zakresie średnic od dn 25 PE do dn 63 PE na podstawie umowy o charakterze ramowym na okres od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. na terenie działania Oddziału Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu", o której podpisaniu Spółka poinformowała raportem bieżącym ESPI 4/2018 z dnia 8 maja 2018 roku wyniosła na dzień 30 maja 2018 roku 3 762 940,00 (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści złotych).
podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:G-Energy SA
ISIN:PLELKPE00014
NIP:7743193164
EKD: 35.11 wytwarzanie energii elektrycznej
Adres: Al. Ujazdowskie 18 lok. 10 00-478 Warszawa
Telefon:+48 22 2478453
www:www.genergy.pl
Komentarze o spółce G-ENERGY
2019-04-19 14-04-52
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649