Raport.

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM SA (1/2018) Wyrok Sądu Okręgowego stwierdzający, iż umowa renty odpłatnej zawarta przez spółkę zależną jest nieważna

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna (Emitent) informuje, iż w dniu 6 marca 2018 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie, I Wydział Cywilny wydał wyrok stwierdzający nieważność umowy renty odpłatnej zawartej przez Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna S.K.A. (spółka zależna Emitenta) z Seniorem oraz zasądził od spółki zależnej na rzecz spadkobiercy Seniora zwrot kosztów postępowania w wysokości 11.650,00 zł oraz zasądził od spółki zależnej na rzecz Skarbu Państwa kwotę 260,98 zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych. Powyższy wyrok nie jest prawomocny. Spółka zależna Emitenta złożyła wniosek o uzasadnienie wyroku.
Powyższa sprawa cywilna toczyła się z powództwa spadkobiercy Seniora o stwierdzenie nieważności umowy zawartej przez spółkę zależną. Do księgi wieczystej nieruchomości Sąd wpisał roszczenie o zakazie zbywania lokalu.
W powyższej sprawie wartość przedmiotu sporu została określona na kwotę 137.000 zł.
Powyższa informacja jest publikowana ze względu na istotną wartość rynkową (kwota 137.000 zł) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość będącego przedmiotem sporu. W przypadku uprawomocnienia się powyższego wyroku, spadkobierca Seniora będzie mógł wystąpić z roszczeniem wobec spółki zależnej Emitenta o przeniesienie na niego lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Spółce zależnej natomiast przysługiwać będzie roszczenie o zwrot kwot stanowiących miesięczną rentę dożywotnią oraz wszelkich nakładów/kosztów poniesionych na tę nieruchomość.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Fundusz Hipoteczny Dom SA
ISIN:PLFHDOM00010
NIP:527-25-89-498
EKD: 68 działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
Adres: Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa
Telefon:+48 22 1005000
www:www.funduszhipoteczny.com
Komentarze o spółce FUNDUSZ HIPOTECZNY...
2020-04-04 03-04-01
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649