Raport.

FOREVER ENTERTAINMENT SA (16/2017) Sprostowanie omyłki pisarskiej w raporcie kwartalnym za III kwartał 2017 r. dotyczącej terminu premiery "Prodigy" na Nintendo Switch.

Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż w raporcie za III kwartał 2017 r. w informacji o terminie premiery gry "Prodigy" na platformie Nintendo Switch doszło do pomyłki. Spółka wskazała tam termin wydania gry na Nintendo Switch jako IV kwartał 2017, a właściwy termin premiery gry na tej platformie to: I kwartał 2018.
Aktualny harmonogram premier gier znajduje się na stronie internetowej spółki pod adresem:
http://forever-entertainment.com/pl.harmonogram_premier_2017.html
W załączeniu Zarząd przekazuje również wersję raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r. z uwzględnieniem powyższej zmiany.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  RAPORT KWARTALNY
  III KWARTAŁ 201 7 ROKU
  14 listopada 2017 roku


  RAPORT KWARTALNY – III KWARTAŁ 201 7
  2 | S t r o n a
  SPIS TREŚCI
  1. PODSTAWOWE INFORMACJ E O SPÓŁCE ................................ ................................ ................................ ................... 3
  2. KWARTALNE SKRÓCONE S PRAWOZDANIE FINANSOW E ZA I I= KWARTAŁ 2017 ROKU ................................ ............... 5
  2.1. Bilans ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 5
  2.2. Rachunek zysków i strat ................................ ................................ ................................ ............................... 8
  2.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym ................................ ................................ ................................ ........ 9
  2.4. Rachunek przepływów pieniężnych ................................ ................................ ................................ ............ 10
  3. INFORMACJE O ZASADAC : PRZYHĘTYC: PRZY SP ORZĄDZAN=U RAPORTU, W TYM INFORMACJ E O ZMIANACH
  STOSOWANYCH ZASAD (P OL=TYK=) RAC:UNKOWOŚ CI ................................ ................................ ........................... 11
  4. ZW=ĘZŁA C:ARAKTERYST YKA ISTOTNYCH DOKONA Ń LUB N=EPOWODZEŃ EM ITENTA W OKRES=E OBHĘTYM
  RAPORTEM WRAZ Z OPIS EM NAHWAŻN=EHSZYC: C ZYNN=KÓW = ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLN OŚC= O N=ETYPOWYM
  C:ARAKTERZE, MAHĄCYC : WPŁYW NA OS=ĄGN=ĘTE WYN=K= ................................ ................................ ................. 15
  5. STANOW=SKO ODNOŚN=E MOŻL=WOŚC= ZREAL=ZOW ANIA PUBLIKOWANYCH P ROGNOZ WYN=KÓW NA DA NY ROK
  W ŚW=ETLE WYN=KÓW ZA PREZENTOWANYCH W DAN YM RAPORCIE KWARTALN YM ................................ ............. 17
  6. OPIS STANU REALIZACJ = DZ=AŁAŃ W ZAKRES=E INWESTYCJI EMITENTA I ICH HARMONOGRAMU ........................... 17
  7. =NFORMACHA ZARZĄDU N A TEMAT AKTYWNOŚC=, HAKĄ W OKRES=E OBHĘT YM RAPORTEM SPÓŁKA P ODHĘŁA
  W OBSZARZE ROZWOJU PRO WADZONEH DZ=AŁALNOŚC = W SZCZEGÓLNOŚC= PO PRZEZ DZ=AŁAN=A NAST AWIONE NA
  WPROWADZEN=E ROZW=ĄZ AŃ =NNOWACYHNYC: W P RZEDS=ĘB=ORSTW=E ................................ ............................ 17
  8. OPIS ORGANIZACJI GRU PY KAP=TAŁOWEH, ZE W SKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAHĄCYC: KONSOL IDACJI ............ 17
  9. PRZYCZYNY ODSTĄP=EN= A OD KONSOLIDACJI ................................ ................................ ................................ ......... 17
  10. STRUKTURA AKCJONARIA TU EMITENTA ZE WSKAZ ANIEM AKCJONARIUSZY POS=ADAHĄCYC:, NA DZ =EŃ
  SPORZĄDZEN=A RAPORTU , CO NAHMN=EH 5% GŁO SÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ................................ .......... 18
  11. =NFORMACHE DOTYCZĄCE LICZBY ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PR ZEL=CZEN=U NA PEŁNE ETATY ............ 18  RAPORT KWARTALNY – III KWARTAŁ 201 7
  3 | S t r o n a
  1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE
  Forever Entertainment Spółka Akcyjna („Forever Entertainment S.A.”, „Spółka”) została założona w dniu 04 sierpnia
  2010 roku, zgodnie z polskim prawem , aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Hacka Warońskiego w Gdyni
  (Rep. A Nr 8298/2010). Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej i poza jej granicami. Czas trwania Spółki jest
  nieoznaczony. Założycielami Spółki są osoby fizyczne, które objęły akcje serii A i B.
  Numer właściwego rejestru
  Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000365951 w dniu
  21 września 2010 roku.
  Siedziba i Centrala
  Siedzibą Spółki jest Gdynia. Centrala i Biuro Zarządu Spółki mieści się pod adresem:
  FOREVER ENTERTAINMENT S.A.
  Al. Zwycięstwa 96/98
  81;451 Gdynia
  tel. H +48 58 728 234A
  fax: +48 58 712 6259
  e;mail: [email protected] ;entertainment.com
  www.foreve r;entertainment.com
  Relacje inwestorskie
  Hoanna Pruś – Asystentka Zarządu
  Kontakt dla mediów
  Zbigniew Dębicki – Prezes Zarządu
  Oddziały, filie, zakłady i przedstawicielstwa
  W okresie sprawozdawczym Spółka nie posiadała oddziałów, filii, zakładów i przedstawicielstw.
  Przedmiot działalności
  Przedmiotem działalności Forever Entertainment S.A., według klasyfikacji przyjętej przez Giełdę Papierów
  Wartościowych Warszawie S.A., jest „=nformatyka”.
  Podstawowym przedmiotem działalności Spółki, według działów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD -58.21.Z), jest
  „działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych”. Klasa ta obejmuje działalność związaną z analizą,
  projektowaniem i programowaniem systemów gotowych do użycia.
  Dodatkowo, Spółka prowadzi działa lność wspierającą edukację, dystrybucję filmów oraz sprzedaż towarów
  obejmujących gry, zabawki i gadżety, w kraju i zagranicą.
  Zarząd
  Skład Zarządu Spółki w okresie sprawozdawczym i obecnie przedstawia się następująco:
  Funkcja Członek Zarządu Okres pełnien ia funkcji
  Prezes Zarządu Zbigniew Dębicki od 15.01.2016


  RAPORT KWARTALNY – III KWARTAŁ 201 7
  4 | S t r o n a
  Rada Nadzorcza
  Skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:
  Członek Rady Nadzorczej Funkcja
  Zbigniew Szachniewicz Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Kamila Dębicka Członek Rady Nadzorczej
  Mirosław Grala Członek Rady Nadzorczej
  Andrzej Kodroń Członek Rady Nadzorczej
  Łukasz Kokornacki Członek Rady Nadzorczej
  Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków (par. 18), przy czym przynajmniej dwóch
  członków powinno być niezależnych (par.19.6). Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powoływani są na okres
  jednego roku, a członkowie każdej następnej Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej dwuletniej kadencji .
  Kapitał zakładowy na 3 0 września 201 7 roku
  Kapitał zakładowy: 10 880 000,00 PLN
  Łączna liczba akcji: 27 200 000 o wartości nominalnej 0,40 PLN każda
  Ogólna liczba głosów na WZA: 27 200 000
  Liczba akcji z podziałem na emisje
  Seria emisji 30 września 201 7 roku 30 września 201 6 roku
  Akcje serii A 375 000 375 000
  Akcje serii B 47 508 47 508
  Akcje serii C 5 000 5 000
  Akcje serii D 108 192 108 192
  Akcje serii E 3 749 900 3 749 900
  Akcje serii F 2 571 360 2 571 360
  Akcje serii G 73 500 73 500
  Akcje serii H 98 000 98 000
  Akcje serii I 303 775 303 775
  Akcje serii J 1 167 765 1 167 765
  Akcje serii K 1 500 000 1 500 000
  Akcje serii L 9 960 997 9 960 997
  Akcje serii M 1 539 003 1 539 003
  Akcje serii N 460 9 97 460 997
  Akcje serii O 3 139 003
  Akcje serii P 2 100 000
  Łączna liczba akcji 27 200 000 21 96 0 997
  Wszystkie akcje są objęte i w pełni opłacone. Spółka nie posiada akcji własnych.
  Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń dotyczących zbywalności wprowadzanych do obrotu akcji. Akcje
  Spółki serii A, B, C, D, E, F, G, :, =, H, K, L, M , N, O oraz P nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351 - 353
  kodeksu spółek handlowych. Na każdą akcję przypada jeden głos.
  Akcje serii A, B, C, D, E, F , G, H, I, J, K, L, M, N , O oraz P są wprowadzone do obrotu na NewConnect .


  RAPORT KWARTALNY – III KWARTAŁ 201 7
  5 | S t r o n a
  Zgodnie ze Sta tutem (par. 7) zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie dokonuje Zarząd działający
  na wniosek Akcjonariusza. Akcje mogą być umarzane z czystego zysku, jak i przy zachowaniu przepisów o obniżeniu
  kapitału akcyjnego, na mocy uchwały Walne go Zgromadzenia Akcjonariuszy, za zgodą posiadacza akcji.
  2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 201 7 ROKU
  2.1. Bilans
  w PLN
  AKTYWA Dane na: 30.09.201 7 30.06.201 7 30.09.201 6 30.06 .201 6
  A. Aktywa trwałe 5 965 496,36 5 555 529,50 3 185 014,61 3 112 401,03
  I. Wartości niematerialne i prawne 2 771 075,43 2 812 449,19 2 979 591,05 2 979 591,05
  1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Wartość firmy 2 769 276,96 2 809 411,41 2 929 814,76 2 969 949,21
  3. =nne wartości materialne i prawne 1 798,47 3 037,78 7 798,98 9 641,84
  4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 149 969,24 163 014,84 132 809,98 132 809,98
  1. Środki trwałe 149 969,24 163 014,84 125 614,99 132 809,98
  a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania
  gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej
  i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00
  c) urządzenia techniczne i maszyny 49 598,62 55 959,32 4 281,63 4 976,64
  d) środki transportu 100 370,62 107 055,52 121 333,36 127 833,34
  e) inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka
  posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Inwestycje długoterminowe 320 165,94 320 165,94 0,00 0,00
  1. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Długotrwałe aktywa finansowe 320 165,94 320 165,94 0,00 0,00
  a) w jednostkach powiązanych 320 165,94 320 165,94 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 165,94 165,94 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 320 000,00 320 000,00 0,00 0,00
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka
  posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  c) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  4. =nne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 724 285,75 2 259 899,53 121 785,88 0,00
  1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. =nne rozliczenia międzyokresowe 2 724 285,75 2 259 899,53 121 785,88 0,00
  B. Aktywa obrotowe 2 428 695,57 2 783 782,48 2 213 645,85 2 153 615,58
  I. Zapasy 1 690 071,43 1 681 388,22 1 697 692,61 1 684 893,80
  1. Materiały 0,00 0,00 0,00 0,00


  RAPORT KWARTALNY – III KWARTAŁ 201 7
  6 | S t r o n a
  AKTYWA Dane na: 30.09.201 7 30.06.201 7 30.09.201 6 30.06 .201 6
  2. Półprodukty i produkty w toku 962 403,19 428 304,24 252 612,24 187 912,24
  3. Produkty gotowe 727 668,24 1 253 083,98 1 445 080,37 1 496 981,56
  4. Towary 0,00 0,00 0,00 0,00
  5. Zaliczki na dostawy i usługi 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Należności krótkoterminowe 82 536,64 192 557,53 139 870,34 94 086,92
  1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) inne 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Należności od pozostałych jednostek, w których
  jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) inne 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Należności od pozostałych jednostek 82 536,64 192 557,53 139 870,34 94 086,92
  a) z tytułu dostaw i usług , w okresie spłaty: 42 332,95 85 718,91 107 714,90 62 324,16
  - do 12 miesięcy 42 332,95 85 718,91 107 714,90 62 324,16
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń
  społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 35 469,09 85 232,98 30 549,80 23 248,24
  c) inne 4 734,60 21 605,64 1 605,64 8 514,52
  d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Inwestycje krótkoterminowe 447 549,09 876 641,80 374 208,28 372 012,73
  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 447 549,09 876 641,80 374 208,28 372 012,73
  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 320 000,00 320 000,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00 320 000,00 320 000,00
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe 447 549,09 876 641,80 54 208,28 52 012,73
  - środki pieniężne kasie i na rachunkach 447 549,09 876 494,68 54 172,41 51 976,86
  - inne środki pieniężne 0,00 147,12 35,87 35,87
  - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. =nne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 208 538,41 33 194,93 1 874,62 2 622,13
  C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00 0,00 0,00
  D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 0,00 0,00
  SUMA AKTYWÓW 8 394 191,93 8 339 311,98 5 398 660,46 5 266 016,61
  w PLN
  PASYWA Dane na: 30.09.2017 30.06 .201 7 30.09.2016 30.06 .201 6
  A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 7 541 969,59 7 544 969,59 4 778 385,20 4 898 481,05
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 10 880 000,00 10 880 000,00 8 784 398,80 8 784 398,80
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy 3 882 084,30 3 885 084,30 1 958 287,85 1 961 787,85
  III. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -6 349 910,02 -6 349 910,02 -5 373 896,79 -5 373 896,79
  VI. Zysk (strata) netto -870 204,69 -870 204,69 -590 404,66 -473 808,81
  VII . Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
  (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00


  RAPORT KWARTALNY – III KWARTAŁ 201 7
  7 | S t r o n a
  PASYWA Dane na: 30.09.2017 30.06 .201 7 30.09.2016 30.06 .201 6
  B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 852 222,34 546 539,25 620 275,26 0,00
  I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 0,00 0,00
  1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) długoterminowa 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) krótkoterminowa 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Zobowiązania długoterminowe 75 666,30 79 942,20 98 555,97 103 586,16
  1. Zobowiązania w obec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w
  których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Zobowiązania w obec pozostałych jednostek 75 666,30 79 942,20 98 555,97 103 586,16
  a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  c) inne zobowiązania finansowe 75 666,30 79 942,20 98 555,97 103 586,16
  d) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  e) inne 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 357 304,81 287 744,47 521 719,29 263 949,40
  1. Zobowiązania w obec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności : 0,00 0,00 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) inne 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w
  których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) inne 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Zobowiązania w obec pozostałych jednostek 357 304,81 287 744,47 521 719,29 263 949,40
  a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 327 075,00 119 200,00
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  c) inne zobowiązania finansowe 17 103,60 17 103,60 10 060,38 10 060,38
  d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności : 121 388,46 72 011,73 40 808,15 18 019,50
  - do 12 miesięcy 121 388,46 72 011,73 40 808,15 18 019,50
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00
  e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00 0,00 0,00 0,00
  f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  g) z tytu łu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych
  świadczeń 79 205,60 78 710,39 54 475,57 33 920,17
  h) z tytułu wynagrodzeń 86 616,41 65 510,44 32 198,65 32 734,35
  i) inne 52 990,74 54 408,31 57 101,54 50 015,00
  3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 419 251,23 178 852,58 0,00 0,00
  1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. =nne rozliczenia międzyokresowe 419 251,23 178 852,58 0,00 0,00
  a) długoterminowe 419 251,23 178 852,58 0,00 0,00
  b) krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  PASYWA OGÓŁEM 8 394 191,93 8 091 508,84 5 398 660,46 5 266 016,61


  RAPORT KWARTALNY – III KWARTAŁ 201 7
  8 | S t r o n a
  2.2. Rachunek zysków i strat
  w PLN
  Rachunek zysków i strat
  DaneJ za kwartał od początku roku obrotowego
  01. 07.201 7
  30.09.201 7
  01. 07.201 6
  30.09.201 6
  01.01.201 7
  30.09.201 7
  01.0 1.201 6
  30.09.201 6
  A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 606 008,56 296 481,08 2 125 045,35 826 952,78
  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 121 349,81 223 682,27 518 607,19 732 241,34
  II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość
  dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 484 658,75 72 798,81 1 606 438,16 94 711,44
  III. Koszt y wytworzenia produktów na własne potrzeby
  jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  B. Koszty działalności operacyjnej 848 110,95 398 708,20 2 962 675,20 1 398 760,49
  I. Amortyzacja 57 117,70 49 172,30 159 840,50 137 924,95
  II. Zużycie materiałów i energii 8 392,96 7 139,67 71 928,01 30 918,11
  III. Usługi obce 115 238,42 149 420,95 468 906,03 332 566,46
  IV. Podatki i opłaty , w tym: 644,39 350,00 11 894,39 1 114,00
  - podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00
  V. Wynagrodzenia 395 147,16 194 416,00 956 160,09 601 983,78
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 39 258,03 6 502,71 71 764,11 17 835,35
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 232 312,29 -8 293,43 1 222 182,07 276 417,84
  VIII . Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A -B) -242 102,39 -102 227,12 -837 629,85 -571 807,71
  D. Pozostałe przychody operacyjne 0,48 436,42 233,17 12 714,23
  I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 219,51 10 000,00
  II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Inne przychody operacyjne 0,48 436,42 13,66 2 714,23
  E. Pozostałe koszty operacyjne -7 530,10 580,61 2 050,84 7 293,61
  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Inne koszty operacyjne -7 530,10 580,61 2 050,84 7 293,61
  F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D -E) -234 571,81 -102 371,31 -839 447,52 -566 387,09
  G. Przychody finansowe -17 853,99 47,82 1 446,49 6 740,26
  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - w których jednostka posiada zaangażowanie
  w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) od jednostek pozostałych, w tym:
  0,00 0,00 0,00 0,00
  - w których jednostka posiada zaangażowanie
  w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Odsetki , w tym: 196,57 0,00 1 446,49 2 492,05
  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  V. Inne -18 050,56 47,82 0,00 4 248,21
  H. Koszty finansowe -9 071,38 9 438,85 19 505,67 14 556,53
  I. Odsetki , w tym: 332,04 9 438,85 3 092,86 14 556,53
  - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Inne -9 403,42 0,00 16 412,81 0,00
  I. Zysk (strata) brutto (F+G -H) -243 354,42 -111 762,34 -857 506,70 -574 203,36


  RAPORT KWARTALNY – III KWARTAŁ 201 7
  9 | S t r o n a
  Rachunek zysków i strat
  DaneJ za kwartał od początku roku obrotowego
  01. 07.201 7
  30.09.201 7
  01. 07.201 6
  30.09.201 6
  01.01.201 7
  30.09.201 7
  01.0 1.201 6
  30.09.201 6
  J. Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00
  M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
  (zwiększenia straty) 4 448,72 4 833,51 12 697,99 16 201,30
  N. Zysk (strata) netto (I -J-M) -247 803,14 -116 595,85 -870 204,69 -590 404,66
  2.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym
  w PLN
  Zestawienie zmian w kapitale własnym Dane na: 30.09.201 7 30.09.201 6
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 6 113 174,28 5 372 289,86
  - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00
  Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 6 113 174,28 5 372 289,86
  1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 10 040 000,00 8 600 000,00
  1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 840 000,00 184 398,80
  a) zwiększenie (z tytułu) 840 000,00 184 398,80
  - wydania udziałów (emisji akcji) 840 000,00 184 398,80
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00
  1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 10 880 000,00 8 784 398,80
  2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2 423 084,30 1 938 738,00
  2.1. Zmian y kapitału (funduszu) zapasowego 1 459 000,00 23 049,85
  a) zwiększenie (z tytułu) 1 470 000,00 23 049,85
  - akcji powyżej wartości nominalnej ) 1 470 000,00 23 049,85
  - z podziału zysku (ustawowo) 0,00 0,00
  - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 0,00
  b) zmniejszenie (z tytułu) 11 000,00 3 500,00
  - pokrycia straty 0,00 0,00
  2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3 882 084,30 1 958 287,85
  3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0,00
  3.1. Zmiany kapitału ( funduszu ) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - zbycia środków trwałych 0,00 0,00
  3.2. Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00
  4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 207 448,65
  4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 207 448,65
  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 207 448,65
  4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00
  5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -6 349 910,02 -5 373 896,79
  5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00
  - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00
  5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00
  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
  5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 6 349 910,02 5 373 896,79
  - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00
  5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 6 349 910,02 5 373 896,79
  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 6 349 910,02 5 373 896,79
  5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -6 349 910,02 -5 373 896,79
  8. Wynik netto -870 204,69 -590 404,66


  RAPORT KWARTALNY – III KWARTAŁ 201 7
  10 | S t r o n a
  Zestawienie zmian w kapitale własnym Dane na: 30.09.201 7 30.09.201 6
  a) zysk netto 0,00 0,00
  b) strata netto -870 204,69 -590 404,66
  c) odpisy z zysku 0,00 0,00
  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 7 541 969,59 4 778 385,20
  III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia
  straty) 7 541 969,59 4 778 385,20
  2.4. Rachunek przepływów pieniężnych
  w PLN
  Rachun ek przepływów pieniężnych Dane na: 30.09.201 7 30.09.201 6
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I. Zysk (strata) netto -870 204,69 -590 404,66
  II. Korekty razem -1 156 776,89 161 700,02
  1. Amortyzacja 159 840,50 137 924,95
  2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00
  3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -655,56 0,00
  4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 -10 000,00
  5. Zmiana stanu rezerw 0,00 0,00
  6. Zmiana stanu zapasów 18 084,06 -94 711,44
  7. Zmiana stanu należności 94 364,53 64 178,74
  8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -37 604,83 191 468,27
  9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 390 805,59 -123 660,50
  10. Inne korekty 0,00 -3 500,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) -2 026 981,58 -428 704,64
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 1 446,49 44 000,00
  1. Zbycie wartości niemater ialnych i prawn ych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 10 000,00
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemater ialne i prawne 0,00 0,00
  3. Z aktywów finansowych 1 446,49 34 000,00
  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
  - spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych 0,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach 1 446,49 34 000,00
  - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00
  - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 34 000,00
  - odsetki 1 446,49 0,00
  - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00
  4. =nne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00
  II. Wydatki 56 213,89 133 820,33
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 56 213,89 133 820,33
  2. =nwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00
  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
  - nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
  4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) -54 767,40 -89 820,33
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy 2 399 000,00 327 075,00
  1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych
  oraz dopłat do kapitału 2 299 000,00 0,00
  2. Kredyty i pożyczki 100 000,00 327 075,00
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
  4. =nne wpływy finansowe 0,00 0,00
  II. Wydatki 149 453,03 21 383,65
  1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00


  RAPORT KWARTALNY – III KWARTAŁ 201 7
  11 | S t r o n a
  Rachun ek przepływów pieniężnych Dane na: 30.09.201 7 30.09.201 6
  3. =nne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00
  4. Spłaty kredytów i pożyczek 135 834,40 0,00
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 21 383,65
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 12 827,70 0,00
  8. Odsetki 790,93 0,00
  9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) 2 249 546,97 305 691,35
  D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/ - B.III +/ - C.III) 167 797,99 -212 833,62
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 167 797,99 -212 833,62
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
  F. Środki pieniężne na początek okresu 279 751,10 267 041,90
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/ - D), w tym: 447 549,09 54 208,28
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00
  3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM
  INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI
  Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst
  jednolity - Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami).
  Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania d ziałalności gospodarczej w dającej się
  przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania
  działalności w okresie nie krótszym niż rok.
  Stosowane zasady (polityka) rachunkowości
  Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne
  Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub
  wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych przeprowadzonej na pods tawie odrębnych
  przepisów), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
  Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych
  i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy,
  montażu i przystosowania. Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.
  Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych prze z jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed
  podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zaliczane są do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli
  spełnione są warunki określone w Ustawie. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów
  pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej
  utraty wartości.
  W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn
  powodują cych trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika wartości niematerialnych i prawnych dokonywany
  jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisy aktualizujące dotyczące
  środków trwałych, których wycena została zaktualizowana na podstawie odrębnych przepisów, zmniejszają odniesione
  na kapitał z aktualizacji wyceny różnice spowodowane aktualizacją wyceny, ewentualna nadwyżka odpisu nad
  różnicami z aktualizacji wyceny zaliczana jest do pozostałych kosztów operacyj nych.
  W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników środków
  trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio
  dokonanego odpisu aktualizującego zwięks za wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do
  pozostałych przychodów operacyjnych.
  Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej
  uwzględnia się okres ekonomicznej uż yteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych
  i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji. Nie
  podlegają amortyzacji grunty w przeciwieństwie do prawa wieczystego użytkowania gru ntu.


  RAPORT KWARTALNY – III KWARTAŁ 201 7
  12 | S t r o n a
  Dla wartości niematerialnych i prawnych okresy amortyzacji ustalone są następująco:
   prawa autorskie, licencje nie mniej niż 36 m -cy
   pozostałe wartości niematerialne i prawne nie mniej niż 60 m -cy
  Inwestycje długoterminowe w nieruchomości oraz wart ości niematerialne i prawne
  Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczone do długoterminowych inwestycji wycenia się według
  ceny nabycia (kosztów wytworzenia) pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości a więc według takich
  samy ch zasad jak środki trwałe.
  Odpis ten odnosi się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano
  odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpis u
  aktualizującego zwiększa wartość inwestycji i podlega zaliczeniu do pozostałych przychodów operacyjnych.
  Inne inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe)
  Aktywa finansowe zaliczone do inwestycji długoterminowych wyceniane są w następujący sposób (w za leżności od
  kategorii, do której zostały zaliczone zgodnie z Rozporządzeniem o instrumentach finansowych):
  a) „pożyczki udzielone – wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy
  procentowej,
  b) „aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności” – wycenia się w wysokości zamortyzowanego
  kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
  c) „aktywa finansowe dostępne do sprzedaży” – wycenia się w wartości godziwej. Heżeli nie ma możliwości
  wiarygodnego ustalenia wartości godziwej a aktywa te mają ustalony termin wymagalności wówczas wyceny
  dokonuje się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; a jeżeli
  aktywa te nie mają ustalonego terminu wymagalności wyceny dokonuje się w cenie na bycia.
  Skutki okresowej wyceny aktywów finansowych, w tym instrumentów pochodnych z wyłączeniem pozycji
  zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, za wyjątkiem aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży,
  zalicza się odpowiednio do przychodów lub k osztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło
  przeszacowanie.
  Wyjątkowo jeśli papiery wartościowe i pożyczki nie stanowią istotnych wartości w porównaniu z sumą bilansową
  można zastosować wycenę opartą o ustawę o rachunkowości bez ich dysk ontowania. Tak ustalona wartość aktywów
  finansowych nie może różnić się znacznie od tej przyjętej w Rozporządzeniu.
  Inwestycje krótkoterminowe
  Aktywa finansowe zaliczone do inwestycji krótkoterminowych wyceniane są w następujący sposób (w zależności od
  kategorii, do której zostały zaliczone zgodnie z Rozporządzeniem o instrumentach finansowych):
  a) „aktywa finansowe przeznaczone do obrotu” – wycenia się w wartości godziwej, ta grupa obejmuje również
  papiery wartościowe o terminie zapadalności dłuższym niż rok zakwalifikowane jako instrumenty do obrotu,
  b) „pozostałe aktywa finansowe” - podobnie jak w p ozycji inwestycje długoterminowe zgodnie z Rozporządzeniem
  o instrumentach finansowych, podobnie jest w przypadku odnoszenia skutków wyceny.
  =nne aktywa finansowe to lokaty bankowe o terminie zapadalności dłuższym niż 3 m -ce i krótszym niż rok od dnia
  bilansowego , w tym wypadku Spółka wyjątkowo stosuje zasady przyjęte w ustawie o rachunkowości i dolicza odsetki
  przypadające na dany okres lokaty. Podobnie wyceniane są środki pieniężne i inne aktywa pieniężne.
  Należności
  Należności wycenia się w kwocie wy maganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, i wykazuje w wartości
  netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
  Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez
  dokonanie odpis u aktualizującego.


  RAPORT KWARTALNY – III KWARTAŁ 201 7
  13 | S t r o n a
  Zapasy
  Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen zakupu lub rzeczywistych kosztów ich wytworzenia nie wyższych
  jednak od cen sprzedaży netto.
  Produkcja/usługi w toku wyceniana jest w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia.
  Wy tworzone przez jednostkę, oprogramowanie komputerów, gry komputerowe, projekty typowe i inne produkty
  o podobnym charakterze, przeznaczone do sprzedaży, wycenia się w okresie przynoszenia przez nie korzyści
  ekonomicznych, tj. w okresie 5 lat, w wysokości n adwyżki kosztów ich wytworzenia nad przychodami, według cen
  sprzedaży netto, uzyskanymi ze sprzedaży tych produktów w ciągu tego okresu. Nie odpisane po upływie tego okresu
  koszty wytworzenia zwiększają pozostałe koszty operacyjne.
  Czynne rozliczenia międz yokresowe kosztów
  Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących
  przyszłych okresów sprawozdawczych.
  Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu Czas i sposób rozliczenia
  jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
  Koszty stanowiące różnicę pomiędzy niższą wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a wyższą kwotą
  zobowiązania zapłaty za nie, w tym również z tytułu emitowanych przez jednostkę papierów wartościowych,
  odpisywane są w koszty finansowe, w ciągu okresu, na jaki zaciągnięto zobowiązanie.
  Kapitał własny
  Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
  Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na poczet k apitału.
  Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki lub podwyższeniu kapitału zakładowego, zmniejszają kapitał
  zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się
  do kosztów fina nsowych. Akcje własne wycenia się w cenie nabycia.
  Rezerwy na zobowiązania
  Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
  Rezerwy tworzone są na:
  a) pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób
  wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych
  gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego;
  b) przyszłe zobowiązania spo wodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka jest
  zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji
  pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiąza ń.
  Zobowiązania
  Zobowiązania finansowe (z wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, instrumentów pochodnych
  o charakterze zobowiązań oraz pozycji zabezpieczanych) wycenia się nie później niż na koniec okresu
  sprawozdawczego, w wysokości zamortyzowanego ko sztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
  Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze zobowiązań wycenia się
  w wartości godziwej.
  Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapł aty.
  Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
  Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań
  przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:
  a) ze świadczeń wykonanych na rzecz j ednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można
  oszacować w sposób wiarygodny,


  RAPORT KWARTALNY – III KWARTAŁ 201 7
  14 | S t r o n a
  b) z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób,
  których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu
  napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku.
  Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do wielkości świadczeń. Czas i sposób
  rozliczenia jest u zasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują
  w szczególności:
  a) równowartość otrzy manych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie
  nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych;
  b) środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków
  trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów
  własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe
  przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzenio wych od środków trwałych lub
  kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł;
  c) wartość przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych w budowie, środków
  trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zaliczone do rozlic zeń międzyokresowych przychodów kwoty
  zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub
  umorzeniowych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
  d) ujemną wartość firmy.
  Usługi w okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy
  Przychody z wykonania nie zakończonej usługi (w tym budowlanej) objętej umową o okresie realizacji dłuższym niż
  6 miesięcy, wykonanej na dzień bilansowy w istotnym stopniu, ustalane są proporcjonalnie do stopnia zaawansowania
  usługi, jeżeli stopień ten, jak również przewidywane całkowite koszty wykonania usługi za cały czas jej realizacji,
  można ustalić w sposób wiarygodny.
  Stopień zaawansowania usługi mierzy się udziałem kosztów poniesionych od dnia zaw arcia umowy do dnia ustalenia
  przychodu w całkow itych kosztach wykonania usługi.
  Bez względu na zastosowany sposób ustalania przychodów, na wynik finansowy jednostki wpływają przewidywane
  straty związane z wykonaniem usługi objętej umową.
  Różnicę pomiędzy kosztami faktycznie poniesionymi, a kosztami wpływającymi na wynik finansowy jednostki zalicza
  się do rozliczeń międzyokresowych.
  Podatek dochodowy odroczony
  W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów,
  a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa
  i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do
  odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości
  zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej
  prz y uwzględnieniu zasady ostrożności.
  Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego,
  wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które
  spowo dują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
  Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek
  podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
  Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu
  sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem wła snym, odnoszone są również na kapitał własny.


  RAPORT KWARTALNY – III KWARTAŁ 201 7
  15 | S t r o n a
  Uznawanie przychodu
  Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru, jeżeli jednostka przekazała znaczące ryzyko
  i korzyści wynikające z praw własności do towarów, lub w momencie wykonania u sługi. Sprzedaż wykazuje się
  w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych
  rabatów.
  Wytworzone przez jednostkę produkty wielokrotnego użytku jak oprogramowanie będą aktywowane po technicznym
  koszcie wytworzenia jako zapas i pomniejszane o wielkość sprzedaży w cenie netto w korespondencji z kosztem
  własnym sprzedaży. Nieodpisane po upływie 5 lat koszty wytworzenia podlegają zgodnie z art. 34 ust.3 ustawy
  o rachunkowości przeniesieniu na pozost ałe koszty operacyjne.
  W raportowanym okresie w Spółce nie nastąpiły zmiany w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
  Zgodnie z przejętą polityką rachunkowości, na koniec == kwartału 2015 r oku dokonano weryfikacji planów sprzedaży
  oraz wskaźników pokrycia zaktywowanych kosztów prac rozwojowych poszczególnych gier przychodami z ich
  sprzedaży. Ustalono, że dla gier: Violett, Merchants of Kaidan, =esabel , Sparkle 2 Evo oraz Millie relacja kosztów do
  przychodów ze sprzedaży wy nosi 30%, zaś dla pozostałych gier 100%.
  4. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA
  W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW
  I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW
  NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  Narastająco w roku 2017 roku przychody netto ze sprzedaży pr oduktów osiągnęły poziom ponad 5 18 tys. zł, co
  w porównaniu do analogicznego okresu w 2016 roku charakteryzuje się wzrostem o około 2% . (narastająco w 2016
  przych ody netto ze sprzedaży produktów były na poziomie ponad 508 tys. zł) .
  PRODUKCJA I SPRZEDAŻ GIER
  W trzecim kwartale 2017 roku i do dnia sporządzenia niniejszego raportu Spółka dynamicznie rozwijała swoją
  działalność wydawniczą, co zaowocowało podpisaniem n astępujących istotnych umów:
   27 lipca 2017 roku – podpisanie umowy z :anakai Studio z Francji. Na mocy powyższej umowy FE została
  wyłącznym wydawcą elektronicznej wersji gry Prodigy na platformie Nintendo Switch. Planowany termin
  premiery na platformie Nintendo Switch to pierwszy kwartał 201 8. FE posiada również wyłączną opcję na
  wydanie gry na innych platformach. FE otrzyma znaczącą część przychodu (około 1/3) z każdego sprzedanego
  egzemplarza gry w wersji elektronicznej.
  Platforma Ninte ndo Switch jest nową i niezwykle popularną konsolą do gier, na której brak aktualnie
  wystarczającej ilości różnego typu gier aby zaspokoić oczekiwania graczy. W opinii Zarządu sprzedaż Prodigy na
  platformie Nintendo Switch będzie miała duży wpływ na wynik Spółki w roku 201 8 i w kolejnych latach.
   29 sierpnia 2017 roku - podpisanie umowy z platformą GOG. Na podstawie tej umowy do dystrybucji na
  platformie GOG trafi gra Prodigy.
   30 sierpnia 2017 roku - podpisanie trójstronnej umowy ze Squera Enix Limited i Sus hee. Przedmiotem
  wspomnianej umowy jest stworzenie i wydanie gry Fear Effect Reinvended na PC, PS4, Nintendo Switch, Xbox
  One w 2018 roku. Za swój udział w projekcie FE otrzyma znaczącą część przychodu (ponad 40%) z każdego
  sprzedanego egzemplarza gry na wszystkich platformach. W ocenie Zarządu wydanie nowej wersji Fear Effect 1,
  znacząco zwiększy zainteresowanie rynku oraz graczy serią gier Fear Effect, a przez to będzie miało również
  pozytywny wpływ na sprzedaż gry Fear Effect Sedna, z której FE będzie u zyskiwał przychody. Spółka informowała
  o tym w komunikacie nr.: RB 13/2016 z dnia 23 września 2016. Sprzedaż Fear Effect Reinvented będzie miała
  duży wpływ na wynik Spółki w kolejnych latach. Spółka planuje pokryć koszty związane z realizacją powyższej
  umo wy ze środków własnych.


  RAPORT KWARTALNY – III KWARTAŁ 201 7
  16 | S t r o n a
   22 września 2017 roku - podpisanie umowy z MMEU. Przedmiotem wspomnianej umowy jest stworzenie drugiej
  części :ollow. Planowany termin premiery gry to czwarty kwartał 2018. Scenariusz serii :ollow został napisany w
  taki sposób, aby na jego bazie powstała trylogia gier. Gra zostanie wydana na platformy: PC, Xbox One, Nintendo
  Switch i PS4
   2 października 2017 roku - podpisanie aneksu ze Square Enix Limited i Sushee do umowy z dni a 23 września 2016
  dotyczącej stworzenia i wydania gry F ear Effect: Sedna.
  Na mocy tego aneksu Forever Entertainment S. A. wykona wersje Gry na platformy: Xbox One, PS4, Nintendo
  Switch. Przewidywany termin premiery Gry to pierwsza połowa marca 2018 r. Premiera Gry będzie miała miejsce
  równocześnie na wszystki ch zaplanowanych platformach : PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch. Termin premiery
  Gry został zaproponowany przez Square Enix Limited i w opinii wszystkich stron umowy termin ten jest
  najoptymalniejszy pod względem zapewnienia jak najlepszej widzialności i sprzedaży Gry.
   14 listopada 2017 roku – podpisanie umowy z Digital Melody Games. N a mocy tej umowy FE otrzymała wyłączną
  licencję do dystrybucji gry Timberman na platformie Nintendo Switch.
  Ponadto Spółka podpisała poniższe umowy. Zarząd dokonując oceny tych umów uznał je za mniej istotne, a informacje
  o nich opublikowano na stronie internetowej Spółki:
   1 września 2017 roku - podpisanie umowy z Shanghai Linshu Network Technology Limited z Shangaju. Na mocy
  powyższej umowy FE została wyłącznym wydawcą gry Seven Boys 2 na platrformie Steam.
   30 października 2017 roku - podpisanie umowy z Sushee z Lannion. Na mocy powyższej umowy FE została
  wyłącznym wydawcą gry Goetia na platformie Nintendo Switch i GOG.
   31 października 2017 roku - podpisanie umowy z MMEU. Na mocy powyższej umowy FE została wyłącznym
  wydawcą gry Atlantis VR na plat formie Steam.
  Ponad to S półka pozyskała partnerów do dystrybucji gier spółki oraz gier pozostających w dyspozycji Spółki:
   październik 2017 roku - podpis anie umowy z The Balance z Korei. Na mocy powyższej umowy The Balance wydaje
  grę Violett (mobile) na rynku koreański m.
   październik 2017 roku - podpisanie umowy z Green Man Gaming z UK. Na mocy powyższej umowy Green Man
  Gaming wydaje gry FE oraz gry pozosta jące w dyspozycji FE w swoim kanale dystrybucji. Część gier trafiła do
  dystrybucji w październiku 2017.
   listopad 2017 roku - podpisanie umowy z ENAZA z Rosji. Na mocy powyższej umowy ENAZA wydaje gry FE oraz
  gry pozostające w dyspozycji FE w swoich kanałac h dystrybucji. Część gier trafiła do dystrybucji w listopadzie
  2017
  Spółka podjęła również poniższe działania mające na celu pozyskanie środków unijnych:
   w październiku 2017 roku S półka podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w przedmi ocie
  dofinansowania projektu pt. "=nternacjonalizacja gry wideo na międzynarodowej arenie targów branżowych
  =T/=CT" w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go To Brand Programu
  Operacyjnego =nteligentny Rozwój, 2014 -2020 ws półfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
  Rozwoju Regionalnego.
  Przedmiotem Projektu jest uczestnictwo wnioskodawcy w targach międzynarodowych branży =T/=CT. Głównym
  jego celem jest promocja przedmiotu eksportu na rynkach zagranicznych, w tym na r ynkach poza unijnych,
  Przedmiotem projektu jest gra ":ollow", która jest aktualnie w fazie przygotowawczej do wprowadzenia na
  rynek. Zakres rzeczowy projektu wiąże się przede wszystkim z promocją na międzynarodowych targach =T/=CT
  oraz rozpoznaniem rynków zagranicznych, a także możliwością nawiązania nowych kontaktów biznesowych.
  Wartość dofinansowania wynosi 487 730,00 zł, co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikujących się do
  objęcia wsparciem w ramach Projektu.
  W omawianym kwartale Spółka kontynuował a również produkcje/koprodukcje następujących gier :
  „:ollow” - planowany t ermin premiery wersji Steam(PC) to czwarty kwartał 2017 roku, a na platformach 1.
  Xbox One i Nintendo Switch to pierwszy kwartał 2018 roku
  „Frederic 3” (nazwa robocza) - premiera na Steam, Nintendo Switch, iOS i Android planowana jest na 2.
  pierwszą połowę 2018 roku.


  RAPORT KWARTALNY – III KWARTAŁ 201 7
  17 | S t r o n a
  „13Souls” (nazwa robocza) - premiera na Steam, iOS i Android planowana jest na rok 2018. 3.
  „Barberian” - premiera na Steam planowana jest na czwarty kwartał 2017 roku. Docelowo planowane są 4.
  także wersje iOS i Android.
  „Shadow Over =solation” - premiera na Steam planowana jest na pierwszy kwartał 2018 roku . 5.
  „Fear Effect: Sedna” - premiera gry planowana jest na pierwszy kwartał 2018 roku i odbędzie się 6.
  jednocześnie na PC, Xbox One, PS4, iOS, Android, Nintendo Switch.
  „Timberman” w wersji na konsolę Xbox One. Premiera gry planowana jest na czwarty kwartał 2017 roku . 7.
  5. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOW ANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ
  WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM
  RAPORCIE KWARTALNYM
  Zarząd nie prze dstawiał prognoz wyników na 201 7 rok.
  6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE INWESTYC JI EMITENTA I ICH
  HARMONOGRAMU
  Dokumenty Informacyjne z dni : 10.01.2011, 31.03.2011, 19.12.20 11, 16.09.2014, 27.04.2015, 15.04.2016 , 20.03.2017
  oraz 10.10.2017 nie zawierają informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu
  Alternatywnego Systemu Obrotu.
  Aktualna działalno ść spółki, po okresie przejściowym związanym z pracą nad projektami, pozwala na osiąganie
  regularnych dochodów.
  7. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM
  RAPORTEM SPÓŁKA PODJĘŁA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
  W SZCZEGÓLNOŚ CI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE
  ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE
  W trzecim kwartale 2017, w spółce kontynuowane były prace nad projektem STER=O. Prowadziliśmy badania nad
  algorytmami do skanowania przestrzennego z użyciem (stereo)fotogrametrii. Przeprowadzony został szereg
  eksperymentów na bazie pozyskanych materiałów fotograficznych. W ich wyniku przygotowaliśmy ramowy kształt
  naszego autorskiego narzędzia do skanowania pomieszczeń na podstawie zdjęć.
  8. OPIS ORGANIZACJI GRUP Y KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK
  PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI
  Na dzień 30.09.201 7 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Forever Entertainment S.A. posiada 35%
  akcji w spółce China Smart Forever Entertainment Holdings Company Limited z siedzibą w :ong Kongu oraz posiada
  także 36 % udziałów w Pastel Games Sp. z o.o.
  Forever Entertainment nie jest podmiotem dominującym w stosunku do wspomnianych spółek.
  W związku z powyższym Spółka nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
  9. PR ZYCZYNY ODSTĄPIENIA OD KONSOLIDACJI
  Na dzień 30.09.2017 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu Forever Entertainment S.A. posiada 35%
  akcji w spółce China Smart Forever Entertainment :oldings Company Limited z siedzibą w :ong Kongu oraz posiada
  prawo powoływania dwóch Dyrektorów w czteroosobowej Radzie Dyrektorów wspomnianej spółki.


  RAPORT KWARTALNY – III KWARTAŁ 201 7
  18 | S t r o n a
  Kolejne 35% posiada spółka China Smart :oldings oraz ma prawo do powoływania dwóch Dyrek torów
  w czteroosobowej Radzie ( w tym Dyrektora Generalnego).
  Pozostałe 30% akcji spółki China Smart Forever Entertainment :oldings Company Limited jest w posiadaniu
  inwestorów indywidualnych.
  Forever Entertainment nie jest zatem podmiotem dominującym w stosunku do wspomnianej spółki na dzień
  sporządzenia informacji.
  Spółka p osiada także 36 % udziałów w Pastel Games Sp. z o.o. i nie jest podmiotem dominującym w stosunku do tej
  spółki.
  W związku z powyższym Spółka nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
  10. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY
  POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW
  NA WALNYM ZGROMADZENIU
  11. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU
  NA PEŁNE ETATY
  Na dzień 30.09.201 7 roku Spółka zatrudniała 9 osób , w przeliczeniu na pełne etaty – 7,75 etatów .
  Zbigniew Dębicki
  PREZES ZARZĄDU
  Gdynia, 14 listopada 201 7 roku


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Forever Entertainment SA
ISIN:PLFRENT00014
NIP:5833112205
EKD: 58.21 działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Adres:al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
Telefon:+48 58 7282343
www:www.forever-entertainment.com
Komentarze o spółce FOREVER ENTERTAINM...
2018-03-06 21:43:52
Inwestor
Firma dno, kurs podbijany pod wywalanie.
Odradzam!!!
2018-03-16 10:09:58
Gerwaz
sprzedałeś to spadaj
2018-04-11 08:56:08
tomek
spółka dno a w raporcie za 1 kwartał 2018 wyprzedzi wiekszość spółek growych o 3 krotnie wiekszej kapitalizacji i ty odradzasz??!!!!!! powodzenia :)
2018-06-17 16:46:55
ass
Kolejne dobra info,czas coś dokupić.
2018-08-18 21:17:09
Makler
TUTAJ BĘDZIE MEGA WYBICIE TYLKO OBSERWOWAĆ
2018-08-20 14:38:16
tgr
Zdziwicie się ile będzie kosztował Forek za parę dni . Pozdrawiam
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649