Raport.

FLUID SA (67/2018) Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej - ponowne zamieszczenie informacji.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie w nawiązaniu do raportu nr 33/2018 z dnia 31.08.2018, w związku z jego niepoprawną publikacją w systemie EBI zamiast ESPI, poniżej ponownie publikuje niniejszy raport za pośrednictwem Kancelarii Publicznej. Jednocześnie informujemy, iż omyłka w zakresie publikacji poza systemem Kancelarii Publicznej ESPI, nie miała charakteru celowego, a była jedynie błędem operatora systemu. Spółka dołoży należytej staranności aby podobne zdarzenie nie miało miejsca w przyszłości.
FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie niniejszym informuje, że w dniu 31 sierpnia 2018 r. otrzymała zawiadomienie od Jana Gładkiego, będącego akcjonariuszem Emitenta o fakcie zmniejszenia stanu posiadania ogólnej liczby głosów we Fluid S.A. poniżej 5% ogólnej liczby głosów.
W wyniku opisanych w zawiadomieniu zdarzeń jak i transakcji doszło do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie poniżej 5%.
Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów i osiągnięcie poziomu poniżej 5% ogólnej liczby głosów wynikało z następujących zdarzeń.
Na podstawie transakcji dokonanych na rynku NewConnect w okresie od 04.06.2018r. do 28.08.2018r., jak i poza rynkiem NewConnect w dniu 17 sierpnia 2018r. na podstawie umów darowizny, tj. umowy darowizny Rep. nr A 7428/2018 na łączną ilość 150.000 akcji o wartości nominalnej 150.000,00 zł. i umowy darowizny Rep. nr A 7432/2018 na łączną ilość 50.000 akcji o wartości nominalnej 50.000,00 zł, które to umowy zostały wykonane w dniu 30 sierpnia 2018 r., Akcjonariusz zbył łącznie 333.931 akcji FLUID S.A. stanowiących w przybliżeniu 0,85% wysokości kapitału zakładowego FLUID S.A. i uprawniających do wykonywania 333.931 głosów na Walnym Zgromadzeniu FLUID SA, co stanowi w przybliżeniu 0,85% ogólnej liczby głosów.
Okolicznością powodującą zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów było dodatkowo zarejestrowanie w dniu 12 lipca 2018 r. przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany § 4 statutu FLUID S.A. dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 34.496.041 złotych do kwoty 39.496.040 złotych.
Wobec powyższej opisanych zdarzeń związanych zarówno z dokonaniem zbycia akcji w ilości 333.931 akcji, jak i podwyższeniem kapitału zakładowego FLUID S.A. Jan Gładki obecnie posiada 1.554.399 akcji FLUID S.A. stanowiących w przybliżeniu 3,98% wysokości kapitału zakładowego FLUID S.A. i uprawniających do wykonywania 1.554.399 głosów na Walnym Zgromadzeniu FLUID S.A., co stanowi w przybliżeniu 3,98% ogólnej liczby głosów.
Nadto Jan Gładki poinformował, że nie istnieją podmioty od niego zależne, które posiadałyby akcje Spółki, jak również że nie posiada żadnych instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 ustawy o ofercie publicznej.
Nie została także zawarta umowa zawierająca postanowienie dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia.
PODSTAWA PRAWNA: art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Fluid SA
ISIN:PLFLUID00017
NIP:6762433491
EKD:
Adres: ul. Spółdzielcza 9 28-340 Sędziszów
Telefon:+48 41 3812625
www:www.fluid.pl
Komentarze o spółce FLUID
2018-02-14 14:53:05
AduraM
Takich informacji więcej
2018-02-21 16:56:27
damian
już czas najwyzszy na 70 tke dostać ładny prezent:)
2018-02-21 16:57:49
jaremi
HE HE swój zaraz się napali i odkupi to co sprzedał
2018-02-21 16:59:17
meduza
i znowu b≥edzie pisał o dychaczu :)
ale co tam jeżeli cos z tego wyjdzie to koncówka roku jest nasza
2018-02-21 17:04:18
damian
dajcie spokój szkoda gościa , to taki pozytywny rodzynek w zakalcowatym cieście
2018-04-26 21:32:35
jaza
Swojak do raportu !!!!!!!!!!!
2018-05-17 20:15:31
jaza
Swojak kiedy następna emisja :):)
2018-05-25 23:31:44
Jaza
swojak działa
2018-06-16 20:49:12
Krysia
To ile Spółka Fluid zarobi na 1 Licencji w Polsce a ile w Kanadzie i AMERYCE Pónocnej a ile zarobi BD na wyłączności?
Nic nie napisali na ten temat.Jakie będą transze?
2018-09-18 21:16:53
jaza
swój do raportu pisałeś że kasy już nie potrzeba !!!!!!
2018-09-30 20:54:51
darek
swój słyszałem ze rurka w ekoexporcie na dniach ma byc zamontowana / cewnikowanie Bokuna ?? /
2019-02-23 18:05:59
darek
Obligacje serii Z kupi jedna osoba ??
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649