Raport.

FLUID SA (29/2018) Raport Kwartalny za II kwartał 2018 roku

Zarząd Fluid S.A. przekazuje raport kwartalny za II kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  1  RAPORT
  KWARTALNY
  II KW. 201 8R .
  Raport kwartalny za II
  kwartał 201 8 r.
  Spółki FLUID S .A .
  z siedzib ą
  w Sędziszowie  2

  SPIS TREŚCI:

  1. Podstawowe dane o Emitencie str. 3

  2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu
  raportu , w tym informacje o zmianach stosowanych
  zasad (polityki) rachunkowości str. 4

  3. Dane finansow e str. 6

  4. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń
  Emitenta w okresie , którego dotyczy raport , wraz z opisem
  najwa żniejszych czynników i zdarzeń , w szczególności
  o nietypowym charakterze , mających wpływ na osiągnięte
  wyniki str. 1 5

  5. Informacja na temat wprowadzenia rozwiązań
  innowacyjnych w przedsiębiorstwie Emitenta w okresie
  objętym raportem str. 20

  6. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta
  oraz harmonogramu ich realizacji str. 20

  7. Stanowisko Zarządu Emitenta odnośnie możliwości
  zrealizowania publikowanych dotychczas prognoz wyników
  finansowych na 201 8 rok w świetle wyników
  zapre zentowanych w raporcie kwartalnym str. 21
  3

  1. Podstawowe dane o Emitencie

  1.1 Dane adresowe Emitenta
  Fluid S.A
  ul. Spółdzielcza 9
  28 -340 Sędziszów
  Regon 121415530
  Nip 6762433491
  Numer w KRS 0000374101
  www.fluid.pl


  1.2 Główny przedmiot działalności Emitenta
  Przedmiotem działalności Emitenta jest rozwijanie innowacyjnej na skale światową technologii
  odzysku energii z biomas roślinnych . Podstawową działalnością Emitenta jest sprzedaż, budowa
  oraz rozruch Zakładów Odzysku Energii z produkcją trzech lub czterech rodzajów odnawialnej
  energii. Emitent jest producentem najwyższej jakości biowęgla,
  o zawartości pierwiastka węgla do 90%. Emitent prowadzi p race badawcze i rozwojowe nad
  zastosowaniem biowęgla w różnych gałęziach przemysłu oraz dziedzinach gospodarki w kraju i
  za granicą.

  1.3 Zarząd i R ada Nadzorcza Emitenta
  Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Zarząd Emitenta jest dwuosobowy . Stanowisko
  Prezesa Zarządu pełni Han Gładki, natomiast Pan Łukasz Pietrzkiewicz zajmuje stanowisko
  Wiceprezesa Zarządu Spółki.
  Wedle Statutu Rada Nadzorcza składa się z co najmniej z 5 i nie więcej niż 6 osób , przy czym na
  dzień sporządzenia niniejszego Raportu w jej skład wch odzi 6 osób:
  1. Łukasz Różycki - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Elżbieta Gładka - Członek Rady Nadzorcze j
  3. Krzysztof Stanik - Członek Rady Nadzorczej
  4. Piotr Dziura - Członek Rady Nadzorczej
  5. Krzysztof Malec - Członek Rady Nadzorczej
  6. Damian Lewiński - Członek Rady Nadzorczej
  4

  1.4 Akcjonariat Emitenta
  Akcjona riuszami posiadającymi na dzień przekazania raportu kwartalnego co najmniej 5%
  głosów na walnym zgromadzeniu Fluid S.A . są według wiedzy Zarządu Emitenta następujące
  podmioty i osoby indywidualne :

  Akcjonariusz ilość posiadanych akcji udział procentowy w kap itale
  zakładowym
  udział procentowy
  w głosach
  Ro bert Gubała 5 076 000 15, 38 % 15, 38 %
  Ryszard Harzyński 3 280 041 9,94 % 9,94 %


  1.5 Informacja o liczbie osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty
  Na dzień 3 0 czerwca 201 8 roku Emi tent zatrudniał 35 osób , co w pr zeli czeniu na pełne etaty daje
  31 ,68 etatu.

  1.6 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta
  Biowęgiel Energetyka Sp. z o.o. – podmiot zależny założony w dniu 08 września 2017r. w którym
  Emitent posiada 100% udziałów. Podmiot zależny de dy kowany jako spółka do obsługi
  wyd zielonego obszaru klientów ze szczególnym uwzględnieniem energetyki zawodowej. Na
  dzień sporządzenia niniejszego raportu okresowego, działając na podstawie właściwych w tym
  zakresie przepisów Ustawy o rachunkowości, Emitent nie jest zobowiązany do sporządz ania
  skonsolidowanego sprawdzania finansowego.
  Fluid Indonezja Sp. z o.o. - podmiot zależny założony w dniu 25 stycznia 2018r. w którym
  Emitent posiada 100% udziałów. Podmiot zależny de dy kowany jako spółka do obsługi
  wydzielonego obszaru rynku azjatyckie go ze szczególnym uwzględnieniem zasobów i możliwości
  rozwoju w zakresie sprzedaży technologii FLU=D w =ndonezji. Na dzień sporządzenia niniejszego
  raportu okresowego, działając na podstawie właściwych w tym zakresie przepisów Ustawy
  o rachunkowości, Emit ent nie jest zobowiązany do sporządzania skonsolidowanego sprawdzania
  finansowego.


  2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu , w tym
  informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

  Raport kwartalny Emitenta za II kw artał 201 8 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez
  podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.
  Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:
  - Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „=nformacje bież ące i okresowe
  przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect";  5

  - Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330
  z późniejszymi zmianami) oraz Załącznikiem nr 1 do tej ustawy „Zakres info rmacji wykazywanych
  w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla innych jednostek niż banki,
  zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji”.
  W zakresie nieobjętym ustawą o rachunkowości Emitent stosuje Krajowe Standardy Rachunkowości.
  Rokie m obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy podzielony na okresy sprawozdawcze
  odpowiadające poszczególnym miesiącom w roku obrotowym.
  Do wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego stosowane są metody ujęte
  w polityce rachunkowości obowiązuj ącej u Emitenta. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad
  określonych w ustawie o rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
  W danym okresie obrachunkowy m ewidencjonowanie kosztów rodzajowych prowadzone było
  zgodnie z ich faktyczną przynale żnością rodzajową. Tym samym zmiana zasad rozliczania kosztów
  została zmieniona wg wcześniejszych komunikatów.
  Emitent zgodnie ze zmianami komunikowanymi w zakresie zamiany zasad stosowanej polityki
  rachunkowości /zmiany komunikowane w raporcie okresowym z a IV kw. 2014r./ prezentuje
  Rachunek Zysków i Strat w wersji kalkulacyjnej .
  Rachunek zysków i strat jest sporządzony do 30 czerwca 201 8r. w wersji kalkulacyjnej .
  Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią.
  Walutą sprawozdawczą jest złoty polski.
  Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 kwietnia 201 8r. do 30 czerwca 2018 r.
  Raport kwartalny zawiera wybrane dane porównawcze za okres od 01 kwietnia 201 7r. do
  30 czerwca 201 7r i od 01 kwietnia 201 8r. do 30 czerwca 201 8r.
  W roku 2013 Emitent ustalił sposób ewidencji operacji związanych z otrzymaniem dotacji zgodnie
  z umową Nr Uda -POIG.04.04.00 -26 -0006/13 -00 w ramach działania 4.4. zawartą z Polską Agencją
  Rozwoju Przedsiębiorczości jako aneks do stosowanej polityki rachunkowo ści oraz ustaliła w ramach
  kolejnego aneksu sposób ewidencjonowania środków trwałych nabytych w ramach umowy leasingu
  operacyjnego traktowanego bilansowo jako finansowy. Przyjęte zasady stosowane są w dalszym
  ciągu.
  Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  Emitent przyjął następujące ustalenia:
  - składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3.500 złotych Emitent zalicza do środków
  trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewiden cji bilansowej tych
  aktywów;
  - do dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz
  wartości niematerialnych i prawnych Emitent stosuje stawki przewidziane w Wykazie rocznych
  stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do us tawy o podatku dochodowym od osób
  prawnych;  6

  - składniki majątku od 2.500 złotych do 3.500 złotych Emitent zalicza do środków trwałych lub
  wartości niematerialnych i prawnych i podlegają one 100% amortyzacji w momencie ich oddania
  do użytkowania;
  - środki trwałe oraz niematerialne i prawne o wartości do 2.500 złotych odpisywane są w koszty
  jednorazowo po wydaniu ich do użytkowania.
  Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji Emitent wycenia wg
  ceny rynkowej bądź inaczej okreś lonej wartości godziwej, zgodnie z przyjętą w Spółce Polityka
  (Zasadami) rachunkowości.
  Metody i poziom wyceny aktywów obrotowych: wartość materiałów, towarów wycenia się stosując
  rzeczywiste ceny zakupu. W przypadku różnych cen tego samego materiału, tow aru rozchód ustala
  się według cen przeciętnych, a różnica podlega zarachowa niu w ciężar kosztów produkcji.
  Emitent dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów celem zachowania współmierności
  przychodów i kosztów. Rozliczeniu w czasie podlegają poniesione w ydatki, które dotyczą kosztów
  (lub przychodów) następnych okresów obrotowych.
  Zobowiązania wyceniane są:
  - na dzień ich powstania według wartości nominalnej, a jeżeli są wyrażone w walucie obcej
  podlegają przeliczeniu według kursu średniego NBP z ostatnieg o dnia roboczego poprzedzającego
  ten dzień;
  - na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty zobowiązania wyrażone w walutach obcych
  przelicza się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez NBP na ten dzień.


  3. DANE FINANSOWE /w PLN/

  3.1 BI LAN S.
  AKTYWA Stan na
  30.06.2018
  Stan na
  30.06.2017
  A Aktywa trwałe 60 804 705,73 48 765 431,45
  I Wartości niematerialne i prawne 4 906 375,54 8 841 520,76
  1 Koszty zakończony prac rozwojowych 4 883 222,51 8 789 800,51
  2 Wartość firmy 0,00 0,00
  3 Inne wartości niematerialne i prawne 23 153,03 51 720,25
  4 Zaliczki na W NIP 0,00 0,00
  II Rzeczowe aktywa trwałe 33 127 632,10 35 476 232,33
  1 Środki trwałe 31 522 847,52 34 646 133,85
  a) grunty (w tym prawo wieczystego użyt kowania gruntu) 53 832,00 53 832,00
  b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 9 148 063,05 8 743 540,79
  c) urządzenia techniczne i maszyny 21 907 907,97 25 365 725,14
  d) środki transportu 328 610,00 452 076,92
  e) inne śro dki trwałe 84 434,50 30 959,00
  2 Środki trwałe w budowie 1 604 784,58 830 098,48
  3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00  7

  III Należności długoterminowe 0,00 0,00
  1 Od jednostek powiązanych 0,00 0,00
  2 Od pozostałych jednost ek, w których jednostka posiada
  zaangażowanie kapitałowe 0,00 0,00
  3 Od pozostałych jednostek 0,00 0,00
  IV Inwestycje długoterminowe 18 095 145,00 0,00
  1 Nieruchomości 0,00 0,00
  2 Wartości niematerialne i prawne 18 085 145,00 0,00
  3 Długoterminowe aktywa finansowe 10 000,00 0,00
  a) w jednostkach powiązanych 10 000,00 0,00
  - udziały lub akcje 10 000,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne długoterminowe akty wa finansowe 0,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada
  zaangażowanie kapitałowe 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne dł ugoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  c) pozostałych jednostkach 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  4 Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
  V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 675 553,09 4 447 678,36
  1 Aktywa z tyt.odroczonego podatku dochodowego 1 391 860,00 1 395 051,00
  2 Inne rozliczenia międzyokresowe 3 283 693,09 3 052 627,36
  B Aktywa obrotowe 5 216 350,24 13 148 933,37
  I Zapasy 7 092,00 45 361,00
  1 Materiały 0,00 45 361,00
  2 Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00
  3 Produkty gotowe 7 092,00 0,00
  4 Towary 0,00 0,00
  5 Zaliczki na dos tawy 0,00 0,00
  II Należności krótkoterminowe 3 350 235,07 8 308 887,07
  1 Należności od jednostek powiązanych 77 860,36 0,00
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy 0,00 0,00
  - powyżej 12 miesięc y 0,00 0,00
  b) Inne 77 860,36 0,00
  2 Nalezności od pozostałych jednostek, w których
  jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe 0,00 0,00
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy 0,00 0,00
  - powyż ej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b) Inne 0,00 0,00
  3 Należności od pozostałych jednostek 3 272 374,71 8 308 887,07
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 731 588,49 1 491 411,56
  - do 12 miesięcy 731 588,49 1 491 411,56
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00  8


  b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i
  zdrowotnych oraz innych świadczeń 432 249,00 0,00
  c) Inne 2 108 537,22 6 817 475,51
  d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00
  III Inwestycje krótkotermino we 119 106,75 22 443,83
  1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 119 106,75 22 443,83
  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  b) pozostałych jednostkach 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne krótkoterminowe aktywa finansow e 0,00 0,00
  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 119 106,75 22 443,83
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 119 106,75 22 443,83
  - inne środki pieniężne 0,00 0,00
  - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00
  2 Inne inwestycj e krótkoterminowe 0,00 0,00
  IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 739 916,42 4 772 241,47
  C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) własny 0,00 0,00
  D Udziały (akcje) własne 0,00 0,00
  SUMA AKTYWÓW 66 021 055,97 61 914 364,82

  PASYWA Stan na
  30.06.2018
  Stan na
  30.06.2017
  A Kapitał (fundusz) własny 18 178 676,02 22 257 077,69
  I Kapitał (fundusz) podstawowy 34 496 040,00 32 996 040,00
  II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2 777 840,38 2 777 840,38
  - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)
  nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0,00 0,00
  III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00
  - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00
  IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0,00 0,00
  - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00
  - na udziały (akcje) własne 0,00 0,00
  V Zysk (strata) z lat ubiegłych -12 568 334,89 -12 565 840,17
  VI Zysk (strata) netto -6 526 869,47 -950 962,5 2
  VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
  (wielkość ujemna) 0,00 0,00
  B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 47 842 379,95 39 657 287,13
  I Rezerwa na zobowiązania 731 307,00 764 831,00
  1 Rezerwa z tyt. odroczonego podatku doc hodowego 731 307,00 764 831,00
  2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00
  - długoterminowa 0,00 0,00
  - krótkoterminowa 0,00 0,00
  3 Pozostałe rezerwy 0,00 0,00
  - długoterminowe 0,00 0,00  9

  - krótkoterminowe 0,00 0,00
  II Zobowiązania długoterminowe 13 749 131,07 18 156 567,79
  1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
  2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka
  posiada zaangażowanie kapitałowe 0,00 0,00
  3 Wobec pozostałych jednostek 13 7 49 131,07 18 156 567,79
  a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 13 713 381,01 18 002 000,00
  c) inne zobowiązania finansowe 35 750,06 154 567,79
  d) Inne 0,00 0,00
  III Zobowiązania krótkoter minowe 29 628 155,59 14 905 522,28
  1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy 0,00 0,00
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b) Inne 0,00 0,00
  2 Zobowi ązania wobec pozostałych jednostek, w
  których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  3 Wobec pozostałych jednostek 29 628 155,59 14 905 522,28
  a) kredyty i pożyczki 558 590,27 663 030,54
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów war tościowych 6 986 496,90 0,00
  c) inne zobowiązania finansowe 95 802,12 59 408,17
  d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 194 418,13 7 816 665,30
  - do 12 miesięcy 1 194 418,13 7 816 665,30
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  e) zaliczki na otrzymane dostawy 0,00 0,00
  f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
  g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 342 798,89 409 868,75
  h) z tytułu wynagrodzeń 250 024,87 193 406,68
  i) Inne 20 200 024,41 5 763 142,84
  3 Fundusze specjalne 0,00 0,00
  IV Rozliczenia międzyokresowe 3 733 786,29 5 830 366,06
  1 Ujemna wartość firmy 0,00 0,00
  2 Inne rozliczenia międzyokresowe 3 733 786,29 5 830 366,06
  - długoterminowe 3 063 230,46 5 424 054,97
  -krótkoterminowe 670 555,83 406 311,09
  SUMA PASYWÓW 66 021 055,97 61 914 364,82  10

  3.2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT /wariant kalkulacyjny /
  Poz. W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E
  Dane za
  okres Dane za okres Dane za okres Dane za okres
  01.0 1.2018 -
  30.06.2018
  01.04.2018 -
  30.06.2018
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  01.04.2017 -
  30.06.2017
  A
  Przychody netto ze s przedaży
  produktów, towarów i materiałów, w
  tym:
  440 957,80 423 525,79 1 475 915,00 2 840,81
  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  I Przychody netto ze sprzedaży
  produktów 440 957,80 423 525,79 1 475 915,00 2 840,81
  II Przychody netto ze sprz edaży
  towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  B Koszty sprzedanych produktów,
  towarów i materiałów, w tym: 4 625 409,30 2 370 987,05 1 765 740,72 885 478,87
  - jednostkom powiązanym 0,00 0,00 0,00 0,00
  I Koszt wytworzenia sprzedanych
  produktów 4 625 4 09,30 2 370 987,05 1 765 740,72 885 478,87
  II Wartość sprzedanych towarów i
  materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A
  – B)
  -4 184
  451,50 -1 947 461,26 -289 825,72 -882 638,06
  D Koszty sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00
  E Koszty o gólnego zarządu 1 914 313,16 978 404,60 1 054 442,75 562 937,59
  F Zysk (strata) ze sprzedaży (C – D –
  E)
  -6 098
  764,66 -2 925 865,86 -1 344 268,47 -1 445 575,65
  G Pozostałe przychody operacyjne 425 401,97 255 857,30 335 357,34 -43 529,90
  I Zysk z tytuł u rozchodu
  niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Dotacje 332 624,42 165 786,74 333 675,36 -45 210,79
  III Aktualizacja wartości niefinansowych
  aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Inne przychody operacyjne 92 777,55 90 070,56 1 681,98 1 680,89
  H Pozostałe koszty operacyjne 12 149,82 12 148,06 2 504,42 311,62
  I Strata z tyt.rozchodu niefinansowych
  aktywów trwałych 10 932,95 10 932,95 0,00 0,00
  II Aktualizacja wartości aktywów
  niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Inne koszty operac yjne 1 216,87 1 215,11 2 504,42 311,62
  I Zysk (strata) z działalności
  operacyjnej (F + G – H)
  -5 685
  512,51 -2 682 156,62 -1 011 415,55 -1 489 417,17
  J Przychody finansowe 479,70 479,70 173 200,57 173 200,57
  I Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,0 0 0,00
  a) od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - w których jednoctka posiada
  zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - w których jednoctka posiada
  zaangażowanie w kapita le 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Odsetki w tym: 0,00 0,00 173 200,57 173 200,57
  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Zysk z tytułu rozchodu aktywów
  finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Aktualizacja wartości aktywów 0,00 0,00 0,00 0,00  11

  finansowych
  V Inne 479,70 479,70 0,00 0,00
  K Koszty finansowe 841 836,66 399 263,69 112 747,54 -222 500,55
  I Odsetki, w tym: 841 836,66 399 263,69 112 747,54 -222 500,55
  - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Strata z tytułu rozchodu aktywów
  finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Aktualizacja wartości aktywów
  finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Inne 0,00 0,00 0,00 0,00
  L Zysk (st rata) brutto (I + J – K) -6 526
  869,47 -3 080 940,61 -950 962,52 -1 093 716,05
  M Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00
  N
  Pozostałe obowiązkowe
  zmniejszenia zysku (zwiększenia
  straty)
  0,00 0,00
  O Zysk (strata) netto (L -M-N) -6 526
  869,47 -3 080 940 ,61 -950 962,52 -1 093 716,05

  3.3 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH – metoda pośrednia
  L.p. W Y S Z C Z E G ÓL N I E N I E
  Dane za okres Dane za okres Dane za okres Dane za okres
  01.01.2018 - 30.06.2018 01.04.2018 - 30.06.2018
  01.01.2017 - 31.06.2017 01.04.2017 - 31.06.2017
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -3 376 971,51 -482 946,12 407 388,54 510 285,27
  I. Zysk (strata) netto -6 526 869,47 -3 080 940,61 -950 962,52 -1 093 716,05
  II. Korekty razem 3 149 897,96 2 597 994,49 1 358 351,06 1 604 001,32
  1. Amortyzacja 3 606 434,53 1 807 759,63 3 489 521,22 1 804 223,74
  2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 841 836,66 399 263,69 -60 453,03 -395 701,12
  4. Zysk ( strata) z działalności inwestycyjnej 10 932,95 10 932,95 0,00 0,00
  5. Zmiana stanu rezerw 0,00 0,00 0,00 0,00
  6. Zmiana stanu zapasów 7 800,00 0,00 -32 125,00 -18 580,00
  7. Zmiana stanu należności -909 650,97 -469 108,23 -292 305,47 298 372,63
  8. Zmian a stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -91 252,79 905 091,61 1 200 984,74 248 546,55
  9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -316 202,42 -55 945,16 -2 964 774,25 -350 363,33
  10. Inne korekty 0,00 0,00 17 502,85 17 502,85
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/ -II) -3 376 971,51 -482 946,12 407 388,54 510 285,27
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -837 110,19 -552 685,10 -1 716 879,35 -995 735,30
  I. Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00
  - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  -dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00
  -spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  -odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00  12

  -inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Wydatki 837 110,19 552 685,10 1 716 879,35 995 735,30
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 832 110,19 552 685,10 1 716 879,35 995 735,30
  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Na aktywa finansowe, w tym: 5 000,00 0,00 0,00 0,00
  a) w jednostkach powiąz anych 5 000,00 0,00 0,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00
  - nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Przepły wy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I -II) -837 110,19 -552 685,10 -1 716 879,35 -995 735,30
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 4 331 518,41 -15 444,58 969 728,29 128 024,31
  I. Wpływy 17 915 000,00 12 335 000,00 1 118 031,94 -84 432,53
  1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 6 500 000,00 1 027 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
  2. Kredyty i pożyczki 107 000,00 0,00 118 031,94 -84 432,53
  3. Emisja dł użnych papierów wartościowych 11 308 000,00 11 308 000,00 0,00 0,00
  4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 0,00 -1 000 000,00
  II. Wydatki 13 583 481,59 12 350 444,58 148 303,65 -212 456,84
  1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Dywid endy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00 0,00 0,00
  4. Spłaty kredytów i pożyczek 1 593 419,32 833 141,52 0,00 0,00
  5. Wykup dłużnych papierów wartośc iowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 11 108 000,00 11 108 000,00 0,00 0,00
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 40 225,61 10 039,37 35 556,11 10 043,71
  8. Odsetki 841 836,66 399 263,69 112 747,54 -222 500,55
  9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I -II) 4 331 518,41 -15 444,58 969 728,29 128 024,31
  D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/ -B.III+/ -C.III) 117 436,71 -1 051 075,80 -339 762,52 -357 425,72
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 117 436,71 -1 051 075,80 -339 762,52 -357 425,72
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 0,00
  F. Środki pieniężne na początek okresu 1 670,04 1 170 182,55 362 206,35 379 869,55
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ -D), w tym: 119 106,75 119 106,75 22 443,83 22 443,83
  -o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 0,00 0,00

  13

  3.4 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
  W Y S Z C Z E G ÓL N I E N I E
  Dane za okres Dane za okres Dane za okres Dane za okres
  01.01.2018 - 30.06.2018 01.04.2018 - 30.06.2018 01.01.2017 - 30.06.2017 01.04.2017 - 30.06.2017
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 23 205 545,49 19 759 616,63 22 208 040,21 22 350 793,54
  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00
  - korekty błędów 0,00 0,00 0,00 0,00
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach 23 205 545,49 19 759 616,63 22 208 040, 21 22 350 793,54
  1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 32 996 040,00 32 996 040,00 31 996 040,00 31 996 040,00
  1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 1 500 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
  a) zwiększenia (z tytułu) 1 500 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
  - wydania udziałów (emisji akcji) 1 500 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
  0,00 0,00 0,00 0,00
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  - umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00
  1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 34 496 040,00 34 496 040,00 32 996 040,00 32 996 040,00
  2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2 777 840,38 2 777 840,38 2 777 840,38 2 777 840,38
  2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) zwiększenie ( z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0,00 0,00 0,00
  - z podziału zysku (ustawowo) 0,00 0,00 0,00 0,00
  - z podziału zysku (ponad wymagan ą ustawowo minimalną wartość) 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  - pokrycia straty 0,00 0,00 0,00 0,00
  - pokrycia kapitału z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00
  2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okre su 2 777 840,38 2 777 840,38 2 777 840,38 2 777 840,38
  3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00
  3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) zwiększenie ( z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  - odpis aktalizujący środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  -pokrycie z kapitału zapasowego 0,00 0,00 0,00 0,00
  -pokrycie z kapitału rezerwowego 0,00 0,00 0,00 0,00
  3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) zwiększenie ( z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  - przeksięgowanie zysku 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  - pokrycie z kapitału rezerwowego 0,00 0,00 0,00 0,00
  4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okres u 0,00 0,00 0,00 0,00
  5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -12 568 334,89 -12 565 840,17 -8 957 996,44 -8 957 996,44
  5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00
  - korekty błędów 0,00 0,00 0,00 0,00
  5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) zwiększenie ( z tytułu) 0,00 0,00 0,00 142 753,33
  - podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 142 753,33  14

  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00
  5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 142 753,33
  5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -12 565 840,17 -12 565 840,17 -1 738 524,15 -8 957 9 96,44
  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00
  - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -12 565 840,17 -12 565 840,17 -8 957 996,44 -8 957 996,44
  a) zwi ększenie ( z tytułu) -2 494,72 -2 494,72 -3 607 843,73 -3 607 843,73
  - przeniesienie straty z okresu ubiegłego do pokrycia -2 494,72 -2 494,72 -3 607 843,73 -3 607 843,73
  0,00 0,00 0,00 0,00
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00
  - pokrycie z kapitału zapasowego 0,00 0,00 0,00 0,00
  7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -12 568 334,89 -12 568 334,89 -12 565 840,17 -12 565 840,17
  7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -12 568 334,89 -12 568 334,89 -12 565 840,17 -12 423 086 ,84
  8. Wynik netto -6 526 869,47 -6 526 869,47 -950 962,52 -1 093 716,05
  a) zysk netto 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) strata netto -6 526 869,47 -6 526 869,47 -950 962,52 -1 093 716,05
  c) odpisy z zysku 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Kapitał (fundusz) własny na koni ec okresu (BZ) 18 178 676,02 18 178 676,02 22 257 077,69 22 257 077,49
  III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 18 178 676,02 18 178 676,02 22 257 077,69 22 257 077,49

  Wybrane dane finansowe za II kw artał 201 8 oraz II kwartał 201 7
  L.
  p. Opis
  Dane finansowe – II
  kw. 2018 01.04.2018
  - 30.06.2018
  [w pln]
  Dane finansowe – II
  kw. 2017 01.04.2017
  - 30.06.2017
  [w pln]
  Dane finansowe – II kw.
  2018 narastająco
  01.01.2018 - 30.06.2018
  [w pln]
  Dane finansowe – II kw.
  2017 narastająco
  01.01.2017 - 30.06.2017
  [w pln]
  1 Kapitał własny 18 178 676,02 22 257 077,69 18 178 676,02 22 257 077,69
  2 Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Należności krótkoterminowe 3 350 235,07 8 308 887,07 3 350 235,07 8 308 887,07
  4 Środki pieniężne 119 106,75 22 443,83 119 106,75 22 443,83
  5 Zobowiązania
  długoterminowe 13 749 131,07 18 156 567,79 13 749 131,07 18 156 567,79
  6 Zobowiązania
  kró tkoterminowe 29 628 155,59 14 905 522,28 29 628 155,59 14 905 522,28
  7 Amortyzacja 1 807 759,63 800 223,55 3 606 434,53 1 859 327,57
  8 Przychody netto ze sprzedaży
  i zrówna z nimi 423 525,79 2 840,81 440 957,80 1 475 915,00
  9 Zysk / strata ze sprzedaży -1 947 461,26 -882 638,06 -4 184 451,50 -289 825,72
  10 Zysk / strata na działalności
  operacyjnej -2 682 156,62 -1 489 417,17 -5 685 512,51 -1 011 415,55
  11 Zysk / strata brutto -3 080 940,61 -1 093 716,05 -6 526 869,47 -950 962,52
  12 Zysk / strata netto -3 080 940,61 -1 093 716,05 -6 526 869,47 -950 962,52
  15

  4. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta
  w okresie , którego dotyczy raport , wraz z opisem najważniejszych
  czynników i zdarzeń , w szczególności o nietypowym ch arakterze ,
  mających wpływ na osiągnięte wyniki

  Zarząd Fluid SA informuje, że :
  - Na dzień 30 czerwca 2018 roku Emitent zatrudniał 35 osób, co w przeli czeniu na pełne etaty daje
  31 , 68 etatu.
  Bardzo ważnym i istotnym zdarzeniem mającym miejsce w dniu 17 kwi etnia 2018 r. było otrzymanie
  przez Spółkę Raportu "analizy opatentowanej technologii autotermicznego uwęglania biomasy
  roślinnej FLU=D" wykonany przez =nstytut Energetyki w Warszawie. Raport został opracowany na
  zlecenie Spółki i obejmuje analizę rozwiąza ń technicznych zastosowanych w linii technologicznej
  na podstawie dokumentacji technicznej instalacji oraz jej podzespołów, sprawozdania z wizji
  lokalnej na instalacji w trakcie pracy oraz ocenę stopnia osiągnięcia prawidłowej pracy przez linię
  technologic zną FLU=D. Zgodnie z Raportem: "W wyniku przeprowadzonej analizy,
  z wykorzystaniem komputerowych metod modelowania numerycznego, przy wykorzystaniu
  danych laboratoryjnych dostarczonych przez zleceniodawcę stwierdzono, że konwersja biomasy
  na biowęgiel prz ebiega w prawidłowy sposób, a proces uwęglania jest samowystarczalny
  cieplnie. Ponadto w układzie zagospodarowano ciepło odpadowe do wytwarzania pary
  technologicznej." W ocenie Zarządu FLU=D SA informacja to posiada bardzo istotny czynnik
  informacyjny i ce notwórczy z uwagi na prawidłowej pracy technologii przez niezależnych
  ekspertów . Raport ten stanowi istotną rolę w procesie sprzedażowym technologii Fluid S.A.
  Dniu 9 kwietnia 2018 r. Spółka otrzymał postanowienie wydane przez Ministra Rozwoju i Finansów
  o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy odwołania Spółki od decyzji Polskiej Agencji
  Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 3 lutego 2017 r. - do dnia 6 kwietnia 2018 r. W konsekwencji
  dalszych zdarzeń 26.04.2018 r. Zarząd powziął informację o wydaniu prz ez Ministra Inwestycji
  i Rozwoju ("Minister") decyzji nr DIR -IV.7343.104.2017.KH .7 datowanej na dzień 5 kwietnia 2018
  roku, wydanej po rozpatrzeniu odwołania Emitenta od decyzji Organu = instancji - Polskiej
  Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - DK/78/2017 datowanej na dzień 3 lutego 2017 r., na mocy
  której Emitent został zobowiązany do zwrotu kwoty w wysokości 5.167.000 złotych wraz
  odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych li czonych od dnia przekazania
  środków na rachunek bankowy FLU=D S.A. Przedmiotowa kwota została przekazana uprzednio
  na rzecz Spółki w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA -POIG.04.04.00 -26 -006/13 -00 z dnia
  5 listopada 2013 r., której przedmiotem było dofinan sowanie projektu pn. "Wdrożenie
  innowacyjnej na skalę światową technologii do produkcji biowęgla" realizowanego w ramach
  Programu Operacyjnego, lata 2007 -2013, Priorytet 4 =nwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia,
  Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim po tencjale innowacyjnym. Minister utrzymuje w mocy
  decyzję Organu = instancji. Otrzymana decyzja Ministra jest obecnej poddawana przez Spółkę
  analizie prawnej, w szczególności w zakresie zasadności stanowiska Ministra co do
  nieuwzględnienia do kosztów kwali fikowanych kwot wydatkowanych przez Spółkę po upływie
  okresu kwalifikowalności wydatków mimo osiągnięcia przez Emitenta celu projektu, a także  16

  braku odniesienia przez organy = i == instancji do nadzwyczajności sytuacji Spółki, który z winy
  pierwotnego gene ralnego wykonawcy inwestycji odstąpił od umowy o generalne wykonawstwo
  budowy Zakładu Odzysku Energii w Sędziszowie, co skutkowało opóźnieniem w realizacji
  harmonogramu robót.
  Decyzja jest ostateczna. Spółce przysług iwało prawo do złożenia skargi do Wojew ódzkiego Sądu
  Administracyjnego.
  W dniu 24 maja 2018 r pełnomocnik FLU=D SA wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
  Warszawie skargę na Decyzję Ministra =nnowacji i Rozwoju z dnia 5 kwietnia 2018 r. znak: DIR -
  IV.7343.104.2017.KH .7.=K.278277 utrzymującej w mocy decyzję PARP w przedmiocie określenia
  obowiązku zwrotu środków europejskich, została zaskarżona przez Spółkę w całości.
  Hednocześnie złożony został wniosek o wstrzymanie wykonania de cyzji.
  W związku koniecznością zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych do prowadzenia bieżącej
  działalności operacyjnej Spółki jak i zabezpieczenia środków na wykup poszczególnych serii
  obligacji serii F, G i H wyemitowanych w 2016r. w dniu 20 kwiet nia 2018 r. doszło do zawarcia
  między Emitentem a podmiotem prawa polskiego z siedzibą w Warszawie, umowy o świadczenie
  usług doradztwa gospodarczego. Przedmiotem umowy o świadczenie usług doradztwa
  gospodarczego są czynności doradcze w związku z niepublic zną emisją przez Emitenta obligacji
  korporacyjnych Serii "L" na kwotę do 15.000.000 złotych. Z tytułu świadczenia przedmiotowych
  usług, Doradcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości ustalonej pomiędzy stronami,
  przy czym wynagrodzenie będzie należn e, o ile Spółka pozyska w ten sposób co najmniej kwotę
  szczegółowo określoną w umowie o świadczenie usług doradztwa gospodarczego.
  W konsekwencji powyższego tego samego dnia co podpisanie umowy o świadczenie usług w zakresie
  doradztwa gospodarczego tj. 20 kwietnia 2018 r. Spółka rozpoczął niepubliczną emisję obligacji
  korporacyjnych Serii "L" na kwotę do 15.000.000 złotych. Celem emisji Obligacji było pozyskanie
  przez Emitenta środków finansowych na inwestycję w przystosowanie linii technologicznej do
  stał ej produkcji biowęgla uwęglonego w temperaturach przekraczających 600 stopni Celsjusza,
  dostosowanie linii produkcyjnej do stałej sprzedaży konfekcjonowanego produktu na rynek
  amerykański oraz wykup obligacji imiennych serii F, G i :. W związku z przekrocz eniem
  wskazanego w warunkach emisji obligacji imiennych serii "L" progu emisji, Zarząd FLU=D SA w
  dniu 6 czerwca 2018r. podjął uchwałę w sprawie dokonania przydziału obligacji imiennych serii
  "L". Emisja obligacji imiennych serii "L" doszła do skutku w lic zbie 10.763 obligacji o łącznej
  wartości nominalnej 10.763.000 złotych. Obligacje zostały przydzielone obligatariuszom w liczbie
  wynikającej z zapisów i dokonanych wpłat. Celem zabezpieczenia obligacji Emitent ustanowił na
  nieruchomości położonej w Sędzisz owie przy ul. Spółdzielczej nr 9 hipotekę umowną.
  W związku z nieosiągnięciem pełnej kwoty z emisji obligacji serii L w dniu 6 czerwca 2018 r. doszło do
  zawarcia między Emitentem a podmiotem prawa polskiego z siedzibą w Warszawie, umowy o
  świadczenie usług doradztwa gospodarczego . Przedmiotem tej umowy są czynności doradcze w
  związku z niepubliczną emisją przez Emitenta obligacji korporacyjnych Serii "M" na kwotę do
  7.000.000 złotych. Z tytułu świadczenia przedmiotowych usług, Doradcy przysługiwać będzie
  wy nagrodzenie w wysokości ustalonej pomiędzy stronami, przy czym wynagrodzenie będzie  17

  należne, o ile Spółka pozyska w ten sposób co najmniej kwotę szczegółowo określoną w umowie
  o świadczenie usług doradztwa gospodarczego.

  W związku z podjęciem w dniu 31 st ycznia 2018 r. uchwały o emisji akcji serii E3 w ilości nie mniejszej
  niż 1 akcja i nie większej niż 5 000 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej nie
  mniejszej niż 1 złoty i nie więcej niż 5 000 000 złotych, o czym Spółka informowała rynek
  raportem bieżącym 4/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku, oraz wobec objęcia 5 000 000 akcji serii
  E3 i pokrycia ich w całości wkładem pieniężnym, Zarząd Emitenta w dniu 30 kwietnia 2018 roku
  podjął uchwałę o zamknięciu terminu zawierania umów objęcia akcji s erii E3 z upływem 29
  kwietnia 2018 r. oraz dookreślił wysokość kapitału zakładowego FLU=D SA poprzez wskazanie go
  na kwotę 39 496 040,00 zł. Zarząd Spółki nadto wobec dookreślenia wysokości kapitału
  zakładowego oraz liczby objętych akcji serii E3 dokonał s tosownej zmiany § 4 ust. 1 Statutu
  Spółki poprzez wskazanie aktualnej wysokości kapitału zakładowego Spółki w kwocie 39 496 040
  złotych oraz wskazanie liczby objętych akcji serii E3, tj. 5 000 000 akcji o numerach od
  E3 -0000001 do E3 -5000000. Natomiast w dniu 7 maja 2018 r. Spółka powzięła wiadomość
  o zarejestrowaniu w dniu 26 kwietnia 2018 r. przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany § 4 statutu Spółki na podstawie uchwały
  Zarządu Spółki nr 01/25/01/2018 z dni a 25 stycznia 2018 r. w przedmiocie podwyższenia
  kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii E2
  z pozbawieniem prawa poboru z kwoty 32.996.040 złotych do kwoty 34.496.040 złotych oraz § 4
  ust. 1 i 4 statutu Spół ki na podstawie uchwały nr 8/02/2018 Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2018 r. w przedmiocie zmiany statutu w związku ze zmianą
  warunków upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach
  kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru.
  23.05.2018 r. Zarząd powziął informację w sprawie z powództwa FLU=D SA, Sąd Apelacyjny we
  Wrocławiu (sygn. akt: = AGa 158/18) oddalił apelacje strony pozwanej, co oznacza, że
  uprawomocnił się wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 20 listopada 2017 r. stwierdzający
  bezskuteczność czynności przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości w Michałowie gm.
  Środa Śląska. Rozstrzygnięcie to, jest korzystne dla FLU=D SA, który po uzyskaniu wyroku Sądu
  Okręgowego z klauzulą wykonalno ści będzie uprawniony do prowadzenia egzekucji z ww.
  nieruchomości celem zaspokojenia długu należnego od Funduszu Rezerw =nwestycyjnych sp. z
  o.o. Emitent informuje, iż w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Legnicy ww.
  nieruchomość została wyceniona przez biegłego sądowego na kwotę 828.000,00 złotych netto
  wedle stanu na dzień 24 sierpnia 2015 r. Z uwagi na wieloletnie działania Emitenta mające na
  celu zaspokojenie posiadanych wobec Funduszu Rezerw =nwestycyjnych Sp. z o.o. roszczeń w
  wysokości 6.769.800,0 0 zł, a przez to wzrost szans na skuteczność prowadzonego postępowania
  egzekucyjnego Spółka uznała iż niniejsza informacja może posiadać charakter cenotwórczy.
  W wyniku wieloletnich prac i działań zmierzających do komercjalizacji posiadanej technologii 13
  czerwca 2018 roku zostały rozpoczęte pomiędzy Spółką i podmiotem prawa krajowego
  negocjacje warunków umowy dotyczącej wykonania dokumentacji niezbędnej dla
  przeprowadzenia uzgodnień środowiskowych oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę
  Zakładu Odzy sku Energii. Z uwagi na fakt, że ujawnienie informacji na temat danych  18

  identyfikujących inwestora, mogłoby naruszyć prawnie uzasadniony interes Spółki, poprzez
  możliwość wpływu osób i podmiotów trzecich na przebieg negocjacji handlowych, co mogło
  negatywni e wpłynąć na pozycję negocjacyjną Spółki, podjęto decyzję o ich nieujawnianiu.
  =nwestor zamierza finalnie i po uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych wybudować
  dwa Zakłady Odzysku Energii z biomasy i odpadów skojarzonych, o parametrach i w cenie
  us talonych w trakcie dalszych negocjacji. W dniu 19 czerwca 2018 roku została podpisana
  Umowa pomiędzy Emitentem i "EKO -EMA" PRZEDS=ĘB=ORSTWO PRZETWÓRSTWA ODPADÓW
  Spółka z o.o. (wcześniej opisanym jako =nwestor, którego danych nie ujawniano) dotycząca
  wykona nia dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia uzgodnień środowiskowych oraz
  uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę Zakładu Odzysku Energii wraz z Listem =ntencyjnym
  dotyczącym zawarcia w przyszłości umowy na budowę Zakładu, przy czym orientacyjna data
  zawarcia takiej dodatkowej umowy została ustalona przez Strony na dzień 31 marca 2019
  roku.Wartość kontraktu wykonania dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia uzgodnień
  środowiskowych oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę Zakładu Odzysku Energi i
  wynosi 1 241 666,68 zł netto, natomiast łączna wartość wraz z budową projektowanego Zakładu
  Odzysku Energii została określona na kwotę 62.083.334 zł netto, z tym zastrzeżeniem, że
  wynagrodzenie ponad wartość 1 241 666,68 zł netto uzależnione jest od zawa rcia dodatkowej
  umowy, o której mowa powyżej. W ramach kontraktu Spółka zawarła zastrzeżenie , iż umowa
  regulująca warunki budowy Zakładu Odzysku Energii zostanie zawarta pod warunkiem uzyskani a
  finansowania przez Inwestora .
  W konsekwencji dalszych działań mających na celu osiąganie przychodów ze sprzedaży technologii w
  dniu 14 czerwca 2018 roku Spółka podpisała z Biowęgiel Dystrybucja spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie list intencyjny rozpoczynający negocjacje.
  Negocjacje dotyczą budowy Zakładów Odzysku Energii w Polsce oraz w Kanadzie, a także
  uzyskania przez Biowęgiel Dystrybucja wyłączności na sprzedaż oraz na pośrednictwo w
  sprzedaży Zakładów Odzysku Energii i biowęgla na terenie Kanady i Stanów Zjednoczonych
  Ameryki Pó łnocnej. 26 czerwca 2018 roku FLU=D SA otrzymał podpisany przez Biowęgiel
  Dystrybucja sp. z o.o. sp. k. (BD) Aneks do Umowy sprzedaży i dostawy biowęgla zawartej 18
  lipca 2017 roku. W myśl uzgodnień zawartych w Aneksie, BD uzyskał rozszerzenie wyłączności na
  pośrednictwo w sprzedaży technologii i gotowych zakładów produkcyjnych o teren Kanady.
  Strony uzgodniły, że Biowęgiel Dystrybucja sp. z o.o. sp. k. będzie posiadał w całym okresie
  umowy wyłączność na pośrednictwo w sprzedaży technologii Fluid na terenie USA i Kanady, o ile
  dokona pierwszej sprzedaży technologii do końca grudnia 2021 roku. Hednocześnie FLU=D SA
  udzielił wyłączności, w okresie obowiązywania Umowy - do końca 2028 roku, na sprzedaż
  wyrobów wyprodukowanych przez FLU=D SA na terenie USA i Kana dy. Zarząd Spółki podjął
  decyzję o rozszerzeniu współpracy z uwagi na dotychczasowe działania kontrahenta w zakresie
  wdrożenia biowęgla Fluid S.A. na rynek USA.
  W trakcie negocjacji BD przedstawił plan i propozycję działań zmierzających do wdrożenia techn ologii
  Fluid S.A. na rynku kanadyjskim i amerykańskim.
  Dnia 25 czerwca 2018r. miało miejsce Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym
  powzięto najważniejsze uchwały określone prawem w zakresie zakończonego /2017/ roku
  obrotowego, jak i inne kt órych pełna treść Spółka opublikowała w raporcie bieżącym o nr
  24/2108  19

  W czerwcu 2018 r. Zarząd Emitenta przeprowadził półroczny audyt działań sprzedażowych w
  Indonezji, koordynowanych przez Dyrektora Biura Operacyjnego FLUID Indonezja sp. z o.o. w
  Jakarci e. W wyniku decyzji poaudytowych Zarząd Emitenta podjął decyzję o wstępnej selekcji
  zainteresowanych podmiotów i realizacji misji handlow ej do Indonezji w celu złożenia oficjalnych
  wizyt i propozycji rozpoczęcia rozmów handlowych w zakresie zaprojektowani a i budowy Zakładów
  Odzysku Energii , podmiotom dla których przeprowadzono wcześniejsze analizy wykonalności dla
  wskazanych lokalizacji i źródeł biomasy . Efektem wyjazdu było podpisanie przez FLU=D =ndonezja sp. z
  o.o. przy udziale FLUID S .A. 3 (trzech) kon traktów. Złożony proces finansowania =nwestycji przez
  =nwestorów =ndonezyjskich wymaga kilku tygodni na przygotowanie niezbędnych dokumentów oraz
  uzgodnień z podmiotami które udzielają =nwestorom finansowego wsparcia w Funduszami
  Inwestycyjnymi w celu prze kazania potrzebnego finansowania do Banków w =ndonezji na konta
  =nwestorów wobec czego każdy z Kontraktów do wejścia w życie wymaga przedstawienia przez
  Kontrahenta Gwarancji Płatności .
  W odniesieniu do danych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym Spół ka poniżej prezentuje
  opis najważniejszym istotnych zmian pozycji sprawozdania.
  Opis istotnych zmi an do pozycji bilansowych za I I kwartale 2018 rok
  1. W prezentowanym bilansie na dzień 30.06 .2018, w porównaniu do 30.06 .2017 wartości
  niematerialne i prawne (p oz. A.I Aktywów bilansu) oraz rzeczowe aktywa trwałe (poz. A.II
  Aktywów bilansu) uleg ały zmniejszeniu z tyt. planowej amortyzacji. Na koniec czerwca 2018
  roku, w porównaniu do poprzedniego roku, zwiększeniu uległa wartość netto budynków w
  wyniku przyjęcia na ewidencję zakupionej nieruchomości oraz zwiększeniu uległy nakłady na
  środki trwałe w budowie, głównie dotyczące nakładów na ulepszenie linii technologicznej.
  2. Na dzień 30.06 .2018r Spółka wykazuje inwestycje długoterminowe (poz. A. =V Aktywów
  bilansu) w wysokości 18.095.145 zł, na które składają się: przekwalifikowany na inwestycje
  znak towarowy oraz objęte udziały w nowoutworzonych Spółkach zależnych.
  3. Na zwiększenie wartości długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (poz. A. V Aktywów
  bilansu) wykazan ych w bilansie na dzień 30.06 .2018r. w porównaniu do bilansu na dzień
  30.06 .2017r miały wpływ: poniesione dalsze nakłady na realizowane projekty B+R .
  4. Na dzień 30.06 .2018r, w porównaniu do roku ubiegłego, znacznemu zmniejszeniu uległy inne
  należności (Poz. B.==.3.c) Aktywów bilansu). Na spadek należności główny wpływ miało
  dokonanie odpisów aktualizujących wartość należności.
  5. Na dzień 30.06.2018 r zmniejszyła się wykazywana kwota zobowiązań długoterminowych
  (poz. B. == Pasywów bilansu) z kwoty 18.002.000,00 zł do kwoty 13,713,381,01 zł. Wpływ na tę
  zmianę miała spłata zobowiązań z tyt. obligacji , dla których przypadał termin wykupu oraz
  emisja nowych obligacji.
  6. Na dzień 30.06.2018r Spółka wykazuje w zobowiązaniach krótkoterminowych zobowiązania
  z tyt. emisj i dłużnych papierów wartościowych (poz.B.===.2.b) Pasywów bilansu). Wartość
  wykazana w tej pozycji wynika z przekwalifikowania części zobowiązań z tyt. obligacji
  z długoterminowych na zobowiązania krótkoterminowe .
  7. =nne zobowiązania krótkoterminowe w preze ntowanym okresie powiększyły się
  o przekwalifikowaną ze zobowiązań z tyt. dostaw i usług kwotę zobowiązania spornego
  w kwocie 6.641.121,82 zł oraz o kwotę 6.721.495,00 zł dotyczącą rozrachunków z tyt. dotacji
  inwestycyjnej na rzecz PARP.
  20

  Opis istotnych zmian do pozycj i rachunku zysków i strat za = I kwartał 201 8 roku:
  1. Przychody ze sprzedaży produktów na koniec = I kwartału 2018 wyniosły 440.957,80 zł
  i w porównaniu do przychodów na koniec == kwartału roku poprzedniego były mniejsze
  o kwotę 1.034.957,20 zł. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów w na koniec I= kwartału
  2018 roku, w stosunku do wartości kosztu wytworzenia na koniec I= kwartału 2017 roku
  wzrósł o kwotę 2.859.668,58 zł. Główny wpływ na tę kwotę miały zwiększone koszty
  wynikające z planowej amortyzacji aktywów trwałych w tym przyjętego na ewidencję zakładu
  produkcyjnego wraz z linią technologiczną.
  2. Koszty finansowe z tyt. odsetek na koniec I I kwartału 2018r uległy zwiększeniu o kwotę
  729.089,12 zł w stosunku do wartości wykazanej na koniec I= kwartału 2017r i dotyczyły
  realizacji zobowiązań odsetkowych z tyt. emisji obligacji.
  W odniesieniu do pozycji „ Koszty ogólnego zarządu ” Zarząd informuje, iż w pozycji tej zawierają się
  wszystkie koszty działalność administracyjnej działalności Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem
  ubezpieczeń, amortyzacji, wynagrodzeń wraz z narzutami administracyjnej części Spółki, koszty usług
  obcych, energii jak i podatki i opłaty.
  Zarząd informuje, że utrzymuje się stan przewyższenia straty nad sumą kapitałów zapaso wego i
  rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, który wykazany został w Raporcie za =
  kwartał 2018 roku, dla którego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgodnie art. 397 Kodeksu
  Spółek :andlowych w dniu 25 czerwca 2018 roku podjął Uchwałę o dals zym istnieniu Spółki.

  5. Informacja na temat wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych
  w przedsiębiorstwie Emitenta w okresie objętym raportem

  W drugim kw artale 201 8 roku Zarząd Fluid S.A . kontynuował prace związane z działalnością
  produk cyjną w oparciu o inwestycję innowacyjnego na skale światową układu do rozproszonego
  przetwarzania odnawialnej energii.


  6. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmo nogramu
  ich realizacji
  Przez cały okres II kwartał u 201 8 roku wyko nywane były pracę końcowe obejmujące
  infrastrukturę przyzakładową . Pierwotnie zakładany termin ich realizacji to 30 czerwca br.,
  niemniej jednak w związku z koniecznością realizacji innych priorytetowych dla funkcjonowania
  zakładu prac i nakładów termin ten uległ zmianie i przesunięciu mniej więcej o 2 m -ce .  21


  7. Stanowisko Zarządu Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania
  publikowanych dotychczas prognoz wyników finansowych na 201 8 rok
  w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym
  Emitent nie przekazywał dotychczas do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych na
  rok 201 8, wobec czego nie przekazuje się do publicznej wiadomości stanowiska Zarządu Emitenta
  odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników finansowych na 20 18 rok
  w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym.
  Zarząd pragnie podziękować wszystkim akcjonariuszom za zaufanie
  jakim obdarzyli Fluid S.A.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Fluid SA
ISIN:PLFLUID00017
NIP:6762433491
EKD:
Adres: ul. Spółdzielcza 9 28-340 Sędziszów
Telefon:+48 41 3812625
www:www.fluid.pl
Komentarze o spółce FLUID
2018-02-14 14:53:05
AduraM
Takich informacji więcej
2018-02-21 16:56:27
damian
już czas najwyzszy na 70 tke dostać ładny prezent:)
2018-02-21 16:57:49
jaremi
HE HE swój zaraz się napali i odkupi to co sprzedał
2018-02-21 16:59:17
meduza
i znowu b≥edzie pisał o dychaczu :)
ale co tam jeżeli cos z tego wyjdzie to koncówka roku jest nasza
2018-02-21 17:04:18
damian
dajcie spokój szkoda gościa , to taki pozytywny rodzynek w zakalcowatym cieście
2018-04-26 21:32:35
jaza
Swojak do raportu !!!!!!!!!!!
2018-05-17 20:15:31
jaza
Swojak kiedy następna emisja :):)
2018-05-25 23:31:44
Jaza
swojak działa
2018-06-16 20:49:12
Krysia
To ile Spółka Fluid zarobi na 1 Licencji w Polsce a ile w Kanadzie i AMERYCE Pónocnej a ile zarobi BD na wyłączności?
Nic nie napisali na ten temat.Jakie będą transze?
2018-09-18 21:16:53
jaza
swój do raportu pisałeś że kasy już nie potrzeba !!!!!!
2018-09-30 20:54:51
darek
swój słyszałem ze rurka w ekoexporcie na dniach ma byc zamontowana / cewnikowanie Bokuna ?? /
2019-02-23 18:05:59
darek
Obligacje serii Z kupi jedna osoba ??
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor