Raport.

FITEN SA W RESTRUKTURYZACJI (14/2017) Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2017r.

Zarząd FITEN S.A w restrukturyzacji w załączeniu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2017 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  SKONSOLIDO WAN Y
  R APORT KW ARTALN Y
  GR UPY K APIT AOWE J WR AZ Z D ANYMI JEDNOSTK OWY MI
  FITEN S.A. W RESTRUKTUR YZACJI
  za III k war ta 2017  S T R O N A 2 | 29
  RAPORT KWARTALNY ZA === KWARTAŁ 2017 ROKU
  Szanowni Państwo,
  ??????]uWw????iv}??l}??]?l}v?}o]}?v???}???///l???s
  ?????Xt}l??]??ul}v??v?}?o]?u??]sv]?}i'???}???v]Z
  u]?] ZU ?l??]}v v ?l???v?u ???v]? ?s}?w ?ov?
  ?????l?????i]X ??} ??P] ?}??]']o]?u? ?}?Pv]?i] ?}??(o
  ??????U}??]?v]?]'?}v}?}?v?Z??v]lZX
  Narastająco po === kwartałach przychody Grupy wyniosły 227,5 mln zł i były
  niższe o 29% wobec anal ogicznego okresu 2016 r. Hednocześnie w samym
  === kw. Grupa odnotowała 73,9 mln zł przychodów, czyli 23% mniej rdr.
  Spadek sprzedaży był rezultatem działań restrukturyzacyjnych,
  prowadzonych od sierpnia ub. r., zakładających m. in. skupienie się
  najbardzie j rentownych klientach, przede wszystkim małych i średnich
  odbiorcach energii i gazu. W rezultacie obsługujemy dziś większą liczbę
  klientów przy prawie 3 -krotnie niższym zakontraktowanym wolumenie
  dostaw. Poza wyższą rentownością, portfel taki jest bezpiec zniejszy pod
  względem bezpieczeństwa płatniczego.
  Na poziomie operacyjnym w pierwszych trzech kwartałach Grupa
  odnotował niewielką stratę 21 tys. zł, co stanowi znaczną poprawę wobec
  3,3 mln zł ujemnego EB=T w analogicznym okresie przed rokiem.
  Skonsolidow any wynik netto wyniósł -348 tys. wobec 5,7 mln zł
  zeszłorocznej straty, spowodowanej nagłym i niewyjaśnionym skokiem cen
  energii na TGE. Wpływ na pozycje wynikowe miały przede wszystkim ujemne różnice kursowe, koszty usług doradczych
  (związanych m. in. z postępowaniem restrukturyzacyjnym) oraz nieuwzględnienie – z przyczyn rachunkowych – zysku
  osiągniętego na giełdzie EEX, który prezentowany jest w działalności finansowej. Należy także zaznaczyć, iż w samym === kwart ale
  Grupa F=TEN odnotowała zysk na każdy m poziomie rachunku wyników.
  W === kwartale konsekwentnie rozwijaliśmy działalność w obszarze pelletu drzewnego, za którego produkcję i sprzedaż na
  europejskich rynkach odpowiada spółka GreenAgro. W miesiącach lipiec -wrzesień sprzedaż pelletu wzrosła do 36 00 ton (+5%
  rdr), natomiast narastająco od początku roku do 8512 ton (+4% rdr). Zakładamy dalszy stabilny rozwój w tym obszarze.
  W perspektywie najbliższych kwartałów planujemy kontynuację działań sprzedażowych energii i gazu, skupionych na małych i
  średni ch przedsiębiorstwach, dążąc do stopniowego wzrostu rentowności kontraktów. Hednocześnie będziemy kontynuować
  wdrażanie założeń planu restrukturyzacji, którego efekty już dziś obserwujemy. Plan ten realizowany jest bez jakichkolwiek
  komplikacji i w żadnym stopniu nie wpływa na zdolność do realizacji dostaw do Klientów końcowych.
  Dziękuję za zainteresowanie Grupą F=TEN i zapraszam do lektury Sprawozdania.
  Z poważaniem,
  Roman Pluszczew
  Prezes Zarządu FITEN S.A.
  S T R O N A 3 | 29
  RAPORT KWARTALNY ZA === KWARTAŁ 2017 ROKU
  WYBRANE DANE FINANSOWE ................................ ................................ ................................ ................................ .. 4
  I. SYTUACJA FINANSOWA ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 5
  1. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNN=KÓW = ZDARZEŃ, KTÓRE M=AŁY WPŁYW NA OS=ĄGN=ĘTE WYN=K= F=NANSOWE
  5
  1.1. OMÓWIENIE SYTUACJI EKONOMICZNO -FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ FITEN SA .................. 5
  1.2. OMÓWIENIE SYTUACJI EKONOMICZNO -FINANSOWEJ FITEN SA ................................ ...................... 6
  1.3. OMÓWIENIE ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY ISTOTNY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ FITEN S.A. I GRUPY
  KAPITAŁOWEJ ................................ ................................ ................................ ................................ ... 8
  2. ANAL=ZA WSKAŹN=KOWA ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 10
  3. CZYNN=K=, KTÓRE BĘDĄ M=AŁY WPŁYW NA OS=ĄGN=ĘTE WYN=K= W PERSPEKTYW=E KOLEHNEGO KWARTAŁU ................. 11
  4. ZDARZEN=A NASTĘPUHĄCE PO ZAKOŃCZEN=U === KWARTAŁU 2017 ROKU, KTÓRE N=E ZOSTAŁY ODZW=ERC=EDLONE W
  SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 11
  II. =NFORMACHA NA TEMAT AKTYWNOŚC= EM=TENTA ORAZ GRUPY EM=TENTA W ZAKRES=E DZ=AŁAŃ
  ZM=ERZAHĄCYC: DO ZW=ĘKSZEN=A =NNOWACYHNOŚC= ................................ ................................ ..................... 12
  III. STANOW=SKO ZARZĄDU W SPRAW=E MOŻL=WOŚC= ZREAL=ZOWAN=A PUBL=KOWANYC: PROGNOZ
  FINANSOWYCH ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 12
  IV. POZOSTAŁE =NFORMACHE DO RAPORTU KWARTALNEGO ................................ ................................ .................. 12
  1. PODSTAWOWA DZ=AŁALNOŚĆ GRUPY KAP=TAŁOWEH ................................ ................................ ................................ ...... 12
  2. OP=S ORGAN=ZACH= GRUPY KAP=TAŁOWEH ................................ ................................ ................................ ........................ 12
  3. POZOSTAŁE =NFORMACHE ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 13
  3.1. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM
  ZGROMADZENIU ................................ ................................ ................................ ............................. 13
  3.2. ZATRUDNIENIE W GRUPIE FITEN ................................ ................................ ................................ ..... 13
  3.3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O
  ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI ................................ ............... 13
  V. ZAŁĄCZN=K= ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 18
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ................................ ................................ ................................ . 18
  SKONSOLIDOWANY BILANS GRUPY KAPITAŁOWEJ FITEN S.A. ................................ ................................ ............................. 18
  SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPY KAPITAŁOWEJ FITEN S.A. ................................ ........................... 21
  SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ FITEN S.A. ................................ ........ 22
  ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM GRUPY KAPITAŁOWEJ FITEN S.A. ............................. 23
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ................................ ................................ ................................ ....... 24
  JEDNOSTKOWY BILANS FITEN S.A. ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 24
  JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT FITEN S.A. ................................ ................................ ................................ ..... 27
  JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH FITEN S.A. ................................ ................................ .................. 28
  ZESTAWIENIE ZMIAN W JEDNOSTKOWYM KAPITALE WŁASNYM FITEN S.A. ................................ ................................ ....... 29
  S T R O N A 4 | 29
  RAPORT KWARTALNY ZA === KWARTAŁ 2017 ROKU
  WYBRANE DANE FINANSOWE
  WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 01.07.2017
  30.09.2017
  01.07.2016
  30.09.2016
  01.01.2017
  30.09.2017
  01.01.2016
  30.09.2016
  Przychody ze sprzedaży 73 927 456,11 95 959 032,38 227 509 579,89 322 465 532,91
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 62 600,62 1 438 167,68 (20 949,26) (3 313 197,39)
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 226 246,30 920 338,57 (221 378,57) (6 855 591,93)
  Zysk (strata) netto 142 988,89 723 091,37 (348 469,10) (5 744 714,07)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności
  operacyjnej 1 986 661,52 7 049 881,59 3 310 624,21 (2 895 700,77)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności
  inwestycyjnej (13 630,05) 754,53 2 967,46 (82 526,89)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności
  finansowej 2 068 551,03 (4 391 635,14) 1 684 873,41 (337 546,96)
  WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 30.09.2017 30.09.2016
  Aktywa trwałe 17 60E 290,80 16 87E 314,29
  Aktywa obrotowe 50 64A 387,66 52 58A 226,47
  Aktywa razem 68 25> 678,46 69 46> 540,76
  Zobowiązania krótkoterminowe 34 96A 631,76 33 [email protected] 712,00
  Zobowiązania długoterminowe 0,00 89 259,40
  Kapitał własny G 89A 082,93 G 80A 191,98
  Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 20 [email protected] 377,09 11 04D 586,38
  WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE 01.07.2017
  30.09.2017
  01.07.2016
  30.09.2016
  01.01.2017
  30.09.2017
  01.01.2016
  30.09.2016
  Przychody ze sprzedaży 71 95A 769,08 94 15A 227,81 [email protected] 97> 349,71 31F 16E 954,01
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 469,44 ? [email protected] 486,73 76 539,59 (3 12? 703,23)
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 37B 199,06 ? 01> 708,49 47A 130,94 (6 04D 291,23)
  Zysk (strata) netto 29> 941,65 81A 461,29 34D 040,41 (4 92? 085,39)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności
  operacyjnej ? 52G 178,46 D [email protected] 482,85 @ [email protected] 833,68 (2 96G 830,75)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności
  inwestycyjnej D 762,95 (3B 245,47)) 23 393,89 (1 38A 300,33)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności
  finansowej @ 27A 928,39 (3 97G 845,50) @ 69G 314,70 77C 665,38
  WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE 30.09.2017 30.09.2016
  Aktywa trwałe 20 [email protected] 535,20 20 36E 040,50
  Aktywa obrotowe 60 80E 546,16 59 88E 604,47
  Aktywa razem 81 57> 081,36 80 25B 644,97
  Zobowiązania krótkoterminowe 33 95A 880,59 30 64D 055,46
  Zobowiązania długoterminowe 0,00 89 259,40
  Kapitał własny 23 [email protected] 803,32 22 98A 842,50
  Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 19 91D 003,04 10 [email protected] 368,32
  S T R O N A 5 | 29
  RAPORT KWARTALNY ZA === KWARTAŁ 2017 ROKU
  I. SYTUACJA FINANSOWA
  1. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNN=KÓW = ZDARZEŃ, KTÓRE M=AŁY WPŁYW NA
  OS=ĄGN=ĘTE WYN=K= F=NANSOWE
  1.1. OMÓW=EN=E SYTUACH= EKONOM=CZNO -F=NANSOWEH GRUPY KAP=TAŁOWEH F=TEN SA
  Za okres === kwartałów 2017 roku przychody Grupy Kapitałowej F=TEN wyniosły 227,5 mln PLN i były o 29,4 % niższe od
  przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Niezmiennie największy wpływ na przychody Grupy
  Kapitałowej F=TEN ma skala obrotu energią elektryczną i gazem, która w okresie 01.01.2017 -30.09 .2017 stanowiła 97,8 % całości
  przycho dów. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego przychody z tytułu obrotu energią elektryczną i gazem
  spadły z 317,7 mln PLN do 222,6 mln PLN, tj. o 30%. Za okres 01.01.2017 -30.09 .2017 przychody ze sprzedaży energii
  elektrycznej i gazu do klienta końcowego stan owiły jedną trzecią skonsolidowanych przychodów - udział w przychodach ogółem
  wyniósł 31,5 %. W samym I== kwartale 2017 roku przychody Grupy Kapitałowej F=TEN wyniosły 73,9 mln PLN i były o 23% niższe
  od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Grupa Fiten w okresie 01.01.2017 -30.09 .2017
  osiągnęła przychody ze sprzedaży gazu do klienta końcowego na poziomie 17,5 mln PLN, a ze sprzedaży energii elektrycznej d o
  klienta końcowego na poziomie 34,4 mln PLN . Przychody osiągnięte w segmencie sprzedaży pelletu za I II kwartał 2017 roku
  wzrosły w porównaniu do osiągniętych za analogiczny okres roku ubiegłego o 7,5% . Niespełna 30% spadek przychodów Grupy
  Kapitałowej w odniesieniu do roku ubiegłego jest skutkiem zmniejszenia skali dostaw energii i gazu do klientów końcowych
  oraz ograniczenia działalności hurtowej głównie na kontraktach długoterminowych . W Planie restrukturyzacji, jako jedno z
  głównych działań przyjęto zm ianę struktury portfela odbiorców końcowych energii i gazu. Grupa Kapitałowa odstąpiła od
  ofertowania i kontraktacji największych dotychczasowych odbiorców, charakteryzujących się co do zasady n ajniższą
  marżowością. Na dzień 30 września 2017 roku Grupa kap itałowa obsługiwała w zakresie dostaw energii i/lub gazu ilościowo
  więcej kli entów niż rok wcześniej ( ponad 1360 klientów biznesowych) przy jednoczesnym prawie 3 -krotnym zmniejszeniu
  zakontraktowanego wolumenu dostaw. Portfel klientów o takiej charakteryst yce (czyli klientów mniejszych) jest
  bezpieczniejszy pod względem bezpieczeństwa płatniczego oraz charakteryzuje się wyższą rentownością sprzedaży.
  TABELA: ANAL=TYKA PRZYC:ODÓW ZE SPRZEDAŻY GRUP Y KAP=TAŁOW EJ (DANE W TYS. PLN)
  Pozycja 01.07.2017 Struktura
  (%)
  01.07.2016 Struktura
  (%)
  01.01.2017
  30.09.2017
  Struktura
  (%)
  01.01.2016
  30.09.2016
  Struktura
  (%) 30.09.2017 30.09.2016
  :andel energią
  elektryczną i gazem, w
  tym:
  71 820,2 97,1Ę 94 028,2 98,0Ę 222 567,A 97,8Ę 317 734,F 98,5Ę
  -sprzedaż gazu dla
  klienta końcowego 3 252,0 4,4% 8 523,2 8,9% 17 503,4 7,7% 34 362,0 10,7%
  -sprzedaż energii
  elektrycznej dla klienta
  końcowego
  17 398,6 23,5% 40 249,8 41,9% 54 104,8 23,8% 131 687,8 40,8%
  Sprzedaż pelletu 2 058,A 2,8% 1 914,A 2,0% 4 851,E 2,1% 4 677,C 1,5%
  Pozostałe przychody 49,0 0,1% 16,5 0,0% 90,7 0,> 53,3 0,0%
  Razem przychodX 73 927,5 100,0% 95 959,0 100,0% 227 509,D 100,0% 322 465,C 100,0%
  S T R O N A 6 | 29
  RAPORT KWARTALNY ZA === KWARTAŁ 2017 ROKU
  TABELA: ZMIANA PRZYC:ODÓW ZE SPRZEDAŻY GRUP Y KAP=TAŁOWEH
  Pozycja Zmiana rok do roku Zmiana w całym okresie
  01.07.2017 -30.09.2017 01.01.2017 -30.09.2017
  01.07.2016 -30.09.2016 01.01.2016 -30.09.2016
  :andel energią elektryczną i gazem, w
  tym: 76,4% 70%
  -sprzedaż gazu dla klienta końcowego 38,2% 51%
  -sprzedaż energii elektrycznej dla klienta końcowego 43,2% 41%
  Sprzedaż pelletu 107,5% 104%
  Pozostałe przychody 296,9% 170%
  Razem przychody 77,0% 70,6%
  TABELA: PORÓWNAN=E WYN=KÓW F=NANSOWYC: OS=ĄGN=ĘTYC: PRZEZ GRUPĘ KAP=TAŁOWĄ F=TEN S.A. ( DANE W TYS. PLN)
  Pozycja 01.07.2017 01.07.2016 01.01.2017
  30.09.2017
  01.01.2016
  30.09.2016 30.09.2017 30.09.2016
  Zysk/(Strata) na sprzedaży 52,7 1 580,7 (36,0) (2 889,5)
  EBIT 62,6 1 438,2 (20,9) (3 313,2)
  EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) 273,5 1 653,9 615,1 (2 669,0)
  Zysk/(Strata) netto 143,0 723,1 (348,5) (5 744,7)
  W okresie 01.01.2017 -30.09 .2017 Grupa Kapitałowa F=TEN odnotowała niewielką stratę na poziomie sprzedaży oraz na
  poziomach operacyjnych przy czym należy odnotować że wyniki na poziomach operacyjnych nie uwzględniają zysku
  osiągniętego na działalności Grupy Kapitałowej na giełdzie EEX, które to ze względów rachunkowych prezentowane są w
  działalności finansowej. Zysk ten za okres 01.01.2017 -30.0 9.2017 wyniósł 252,8 tys . PLN. Działalność na giełdzie EEX to od
  dawna jedna z podstawowych działalności tradingowych Grupy Kapitałowej i z biznesowego punktu widzenia to działalność
  operacyjna. Uwzględnienie tych wyników w działalności operacyjnej – biznesowo uzasadnione – spowodowałoby zniwelowanie
  zaprezentowanej straty i prezentację niewielkiego zysku.
  Strata netto za okres 01.01.2017 -30.09 .2017 wynika w znacznym stopniu z ujemnych różnić kursowych odnotowanych w
  jednostce dominującej , które wynio sły 200,2 tys . PLN (w tym 98,6 tys . PLN różnic niezrealizowanych – wynikających głównie z
  wyceny środków pieniężnych na koniec września 2017).
  Dodatkowo, wynik operacyjny wypracowany przez Grupę Kapitałową w okresie 01.01.2017 -30.09 .2017 obciążony jest
  istotnymi kosztami doradztwa prawnego i podatkowego w wysokości 800 tys . PLN , które powstały w okresie 01.01.2017 -
  30.09 .2017 . Koszty te związane są z prowadzam postepowaniem restrukturyzacyjnym, sporem z PKP Energetyka S.A. oraz
  sporem z Dyrektorem UKS w Warszawie. To istotne obciążenie wyników Grupy Kapitałowej jest elementem kosztowym, który
  ulegnie znacznej redukcji wraz z zakończeniem się prowadzonych sporów sądowych i postępowań obecnie toczących się wobec
  jednostki dominującej.
  Wartym odnotowania jes t fakt, iż w === kwartale Grupa Kapitałowa wypracowała zyski na każdym poziomie rachunku wyników.
  Zysk netto za === kwartał 2017 roku wyniósł 143 tys PLN.
  W odniesieniu do roku 2016 wynik netto osiągnięty w okresie 01.01.2017 -30.0 9.2017 przez Grupę Kapitałową nominalnie jest
  wynikiem znacznie lepszym, przy czym baza odniesienia czyli analogiczny okres ubiegłego roku nie jest miarodajna. W czerwcu
  tamtego roku Grupa Kapitałowa poniosła istotne straty w związku z dotąd niewyjaśnionymi zwyżk ami cen energii na TGE.
  1.2. OMÓW=EN=E SYTUACH= EKONOM=CZNO -FINANSOWEJ FITEN SA
  W okresie 01.01.2017 -30.0 9.2017 roku przychody F=TEN wyniosły 223 mln PLN i były o 30% niższe od osiągniętych w
  analogicznym okresie roku poprzedniego. Struktura przychodów wykazuje znaczące zmiany w odniesieniu do tej
  prezentowanej w roku ubiegłym, głównie w zakresie dostaw do klientów końcowych zarówno energii elektrycznej jak i gazu .
  Przychody generowane przez segment dostaw energii do klienta końcowego spadły niemal o 60% i w związku z tym spadkiem
  ich udział w całości przychodów wynosi 24,4 %. Segment sprzedaży gazu do klientów końcowych , którego udział wyniósł 7,9 %
  odnotował spadek w porównan iu do roku ubiegłego o blisko 50%. W efekcie ł ączny udział przychodów osiągniętych z dostaw
  energii i gazu do finalnych odbiorców osiągnął 35,7 % przychodów Spółki. Znaczący, ponad 6-krotny wzrost przychodów
  odnotowano w segmencie hurtowego handlu gazem, którego udział w całości przychodów wyniósł 11,3 % w porównaniu do
  1,2 % w roku ubiegłym. Niespełna 30 % spadek przychodów Spółki w odniesieniu do roku ubiegłego jest głównie skutkiem
  zmniejszenia skali dostaw energii i gazu do klientów końcowych. W samym I II kwartale 201 7 przychody F=TEN wyniosły 72 mln
  PLN i były o 25,6 % niższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. W Planie restrukturyzacji, jako jedno z
  głównych działań przyjęto zmianę struktury portfela odbiorców końcowych energii i gazu. Spółka odstąpiła od ofertowania i  S T R O N A 7 | 29
  RAPORT KWARTALNY ZA === KWARTAŁ 2017 ROKU
  kontraktac ji największych dotychczasowych odbiorców, charakteryzujących się co do zasady najniższą marżowością. Na dzień
  30 września 2017 roku Spółka obsługiwała w zakresie dostaw energii i/lub gazu ilościowo więcej klient ów niż rok wcześniej
  (ponad 1350 klientów bi znesowych) przy jednoczesnym prawie 3 -krotnym zmniejszeniu zakontraktowanego wolumenu
  dostaw. Portfel klientów o takiej charakterystyce (czyli klientów mniejszych) jest bezpieczniejszy pod względem bezpieczeństw a
  płatniczego oraz charakteryzuje się wyższą rentownością sprzedaży.
  TABELA: ANAL=TYKA PRZYC:ODÓW ZE SPRZEDAŻY FITEN S.A. (DANE W TYS. PLN)
  Pozycja 01.07.2017 Struktura
  (%)
  01.07.2016 Struktura
  (%)
  01.01.2017
  30.09.2017
  Struktura
  (%)
  01.01.2016
  30.09.2016
  Struktura
  (%) 30.09.2017 30.09.2016
  :urtowy handel energią
  elektryczną 42 325,9 58,8Ę 43 500,9 46,2Ę 124 273,@ 55,7Ę 139 866,C 44,0Ę
  Sprzedaż energii
  elektrycznej do klientów
  końcowych
  17 498,5 24,3Ę 40 340,3 42,8Ę 54 414,9 24,4Ę 132 010,F 41,5Ę
  Hurtowy handel gazem 8 502,E 11,8Ę 1 005,A 1,1% 25 176,1 11,3Ę 3 935,A 1,2%
  Sprzedaż gazu do
  klientów końcowych 3 252,> 4,5% 8 523,@ 9,1% 17 503,4 7,9% 34 362,0 10,8Ę
  Sprzedaż praw
  majątkowych 341,> 0,5% 749,> 0,8% 1 509,F 0,7% 7 883,@ 2,5%
  Pozostałe przychody 33,7 0,0% 34,5 0,0% 93,0 0,0% 110,@ 0,0%
  Razem przychodX 71 953,8 100,0% 94 153,2 100,0% 222 970,B 100,0% 318 168,> 100,0%
  TABELA: ZM=ANA PRZYC:ODÓW ZE SPRZEDAŻY F=TEN S.A.
  Pozycja Zmiana rok do roku Zmiana rok do roku 01.07.2017 ;30.09.2017 01.01.2017 ;30.09.2017
  01.07.2016 ;30.09.2016 01.01.2016 ;30.09.2016
  :urtowy handel energią elektryczną 97,3% 88,9%
  Sprzedaż energii elektrycznej do
  klientów końcowych 43,4% 41,2%
  Hurtowy handel gazem 845,8% 639,8%
  Sprzedaż gazu do klientów końcowych 38,2% 50,9%
  Sprzedaż praw majątkowych 45,5% 19,2%
  Pozostałe przychody 97,7% 84,4%
  Razem przychody 76,4% 70,1%
  TABELA: PORÓWNAN=E WYN=KÓW F=NANSOWYC: OS=ĄGN=ĘTYC: PRZEZ F=TEN S.A. (DANE W TYS. PLN)
  Pozycja 01.07.2017 01.07.2016 01.01.2017
  30.09.2017
  01.01.2016
  30.09.2016 30.09.2017 30.09.2016
  Zysk/(Strata) na sprzedaży (37,7) 1 411,? (129,0) (2 829,5)
  EBIT 13,5 1 322,C 76,5 (3 121,7)
  EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) 66,6 1 379,D 237,E (2 957,5)
  Zysk/(Strata) netto 290,G 813,C 346,> (4 921,1)
  W okresie 01.01.2017 ;30.0G .2017 FITEN S.A. odnotowała niewielką stratę na poziomie sprzedaży przy czym należy odnotować,
  że wyniki na poziomach operacyjnych nie uwzględniają zysku osiągniętego na działalności F=TEN na giełdzie EEX, które to ze
  względów rachunkowych prezentowane są w działalności finansowej. Zysk ten za okres 01.01.2017 -30.0 9.2017 wyniósł 252,8
  tys . PLN. Działalność na giełdzie EEX to od dawna jedna z podstawowych działalności tradingowych F=TEN S.A. i z biznesowego
  punktu widzenia to działalność oper acyjna. Uwzględnienie tych wyników w działalności operacyjnej – biznesowo uzasadnione
  – spowodowałoby zniwelowanie zaprezentowanej straty na sprzedaży i prezentację niewielkiego zysku.
  Wynik netto za okres 01.01.2017 -30.0 92017 jest obciążony ujemnymi różn icami kursowymi odnotowanymi w Spółce , które
  wyniosły 200,2 tys. PLN (w tym 98,6 tys. PLN różnic niezrealizowanych – wynikających głównie z wyceny środków pieniężnych
  na koniec września 2017).
  Dodatkowo, wynik operacyjny wypracowany przez FITEN S.A. w okr esie 01.01.2017 -30.0 9.2017 obciążony jest istotnymi
  kosztami doradztwa prawnego i podatkowego w wysokości 800 tys. PLN, które powstały w okresie 01.01.2017 -30.0 9.2017
  roku. Koszty te były konieczne do poniesienia w związku z postepowaniem restrukturyzacyj nym, sporem z PKP Energetyka S.A.
  oraz sporem z Dyrektorem UKS w Warszawie. To istotne obciążenie wyników Spółki jest elementem kosztowym, który ulegnie
  znacznej redukcji wraz z zakończeniem się prowadzonych sporów sądowych i postępowań obecnie toczących s ię wobec
  jednostki dominującej.  S T R O N A 8 | 29
  RAPORT KWARTALNY ZA === KWARTAŁ 2017 ROKU
  W odniesieniu do roku 2016 wynik netto osiągnięty w okresie 01.01.2017 -30.0 9.2017 przez FITEN S.A. nominalnie jest
  wynikiem znacznie lepszym, przy czym baza odniesienia czyli analogiczny okres ubiegłego roku nie jest miarodajna. W czerwcu
  tamtego roku Grupa Kapitałowa poniosła istotne straty w związku z dotąd niewyjaśnionymi zwyżkami cen energii na TGE.
  1.3. OMÓW=EN=E ZDARZEŃ, KTÓRE M=AŁY =STOTNY WPŁYW NA DZ=AŁALNOŚĆ F=TEN S .A. = GRUPY KAP=TAŁOWEH
  ENERGIA
  W ostatnich dniach czerwca kontrakty na dostawę energii w trzecim kwartale handlowały się na poziomie 175 PLN za bazę i
  224 za godziny szczytowe. Ceny były dużo wyższe niż wykonanie trzeciego kwartału rok wcześniej. Zawsze w czasie tego
  okresu istnieje niebezpieczeńs two wysokich temperatur. Upały powodują wzrost zużycia energii. Temperatura rzek, które
  chłodzą bloki w elektrowniach, może okazać się za wysoka by móc skutecznie te bloki schłodzić, w skutek czego bloki mogą
  zostać odstawione. W okresie letnim mamy zazw yczaj do czynienia z niską produkcją energii z wiatru. Wszystkie te czynniki
  mogą doprowadzić do skokowego wzrostu cen energii na rynku hurtowym. W tym roku temperatury nie były wysokie, a system
  energetyczny okazał się dobrze zabezpieczony. Najtańszym mie siącem kwartału okazał się lipiec, który wykonał się w cenie
  156,01 PLN za bazę i 185,97 PLN za godziny szczytowe, co było odpowiednio 12 PLN i 22 PLN taniej w stosunku do tego, jak
  ten kontrakt handlował się na giełdzie przed wykonaniem. Również sierpień okazał się tańszy w stosunku do cen po których się
  handlował na giełdzie przed wykonaniem: baza była tańsza o 4 PLN i wyniosła 162,21 PLN, natomiast godziny szczytowe spadły
  o 14 PLN i cena wyniosła 192,91 PLN. Wraz ze wzrostem zużycia po zakończeniu waka cji, wzrosła cena kontraktu na dostawę
  energii we wrześniu. Kontrakt bazowy wykonał się prawie w tej samej cenie, w jakiej handlował się pod koniec sierpnia – 172
  PLN, natomiast godziny szczytowe okazały się tańsze o 18 PLN i cena ukształtowała się na pozi omie 196 PLN. System
  energetyczny w okresie letnim okazał się dobrze zabezpieczony, remontów i awarii w elektrowniach nie było dużo, Polska
  importowała tańszą energię ze Szwecji i Litwy oraz z Niemiec.
  KONTRAKTACHA SPRZEDAŻY ENERG== DLA KL=ENTA KOŃCOWEGO
  Trzeci kwartał 2017 roku był okresem kontynuowania przyjętej strategii związanej z realizację założeń restrukturyzacyjnych.
  Podobnie jak w poprzednich kwartałach dominującą grupą klientów były firmy małe i średnie. Stały rozwój programu
  partnerskiego zaowoc ował podpisaniem kolejnych 6 umów agencyjnych. Sprzedaż energii do klientów końcowych po 9
  miesiącach wyniosła prawie 230.000 MWh.
  KONTRAKTACHA SPRZEDAŻY GAZU Z=EMNEGO DLA KL=ENTA KOŃCOWEGO
  Trzeci kwartał był na rynku gazu okresem sporych zmian. Przede ws zystkim był to ostatni kwartał obowiązywania taryf na
  błękitne paliwo zatwierdzanych przez URE. Dodatkowo Spółka zawarła z PGNiG umowę na magazynowanie paliwa, co pozwoliło
  na kontynuowanie koncesji na obrót gazem z zagranicą. Sprzedaż do klientów końcowyc h opierała się przede wszystkim na
  klientach małych i średnich. Po 9 miesiącach 2017 roku sprzedaż gazu do klientów końcowych wyniosła prawie 119 000 MWh.
  SYTUACJA NA RYNKU PELLETU DRZEWNEGO
  Na rynku pelletu drzewnego === kwartał 2017 roku zakończył się sprzedażą na poziomie prawie 3600 ton (zmiana o 5% r/r ).
  Sprzedaż pelletu po 9 miesiącach 2017 roku wyniosła 8512 ton (zmiana o 4% r/r ). W okresie ostatnich 3 miesięcy zauważalny
  jest spory wzrost cen pelle tu drzewnego na rynku włoskim co przekłada się na wzrost marż na produkcie gotowym.
  WK^d%WKtE/Z^dZh<dhZzz:E
  t v]? ??X??X???? ?XU ^ Zi}v}?? <?}?] -Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy do spraw upadłościowych i
  restrukturyzacyjnych wydał p ostanowienie o otwarciu wobec F=TEN S.A. postępowania sanacyjnego w rozumieniu przepisów
  ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 – dalej: Prawo restrukturyzacyjne).
  Zarząd Spółki przedstawił we wniosku o otwa rcie postepowania restrukturyzacyjnego działania restrukturyzacyjne i propozycje
  układowe mają charakter wstępnych założeń. Spółka pozostaje otwarta na wypracowanie optymalnych propozycji układowych
  we współpracy z wierzycielami i organami postępowania san acyjnego w zależności od faktycznie zaistniałej sytuacji
  gospodarczej, finansowej, i prawno -administracyjnej. Zgodnie z postanowieniem Sądu, Sąd na zarządcę wyznaczył PMR
  Restrukturyzacje S.A. oraz zezwolił Spółce na wykonywanie zarządu nad całością Spółki w zakresie nieprzekraczającym zakresu
  zwykłego zarządu.
  Od dnia wyznaczenia przez Sąd Zarządcy Masy Sanacyjnej, Spółka terminowo wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z
  przepisów prawa jak i zarządzeń wydawanych przez Zarządcę. Postępowanie sanacyjne pr zebiega w sposób płynny i nie
  wpływający w odczuwalny sposób na działania biznesowe Spółki. Wszystkie kontrakty handlowe są realizowane – w
  szczególności dostawy energii i gazu są realizowane bez najmniejszych zakłóceń.
  W listopadzie 2016 roku Zarządca Ma sy Sanacyjnej Spółki złożył w Sądzie Rejonowym Katowice -Wschód w Katowicach plan
  restrukturyzacyjny, spis wierzytelności i spis inwentarza. Spółka podała tę informację do publicznej wiadomości w drodze
  komunikatu ESPI nr 14/2016 z dnia 18.11.2016 roku.  S T R O N A 9 | 29
  RAPORT KWARTALNY ZA === KWARTAŁ 2017 ROKU
  Spółka, przy udziale zatrudnionych profesjonalnych doradców, prowadzi aktywny dialog z wierzycielami w celu jak najszybszego
  wypracowania porozumień stanowiących podstawę do skutecznego przeprowadzenia procesu restrukturyzacji.
  Pierwszym efektem tych rozmów jest podpisanie w dniu 11 kwietnia 2017 r trójstronne go porozumienia (dalej: Porozumienie)
  z bankami finansującymi Spółkę tj. bankiem =NG Bank Ślą ski S.A. z siedzibą w Katowicach oraz mBank S.A. z siedzibą w
  Warsz awie (dalej Banki) oraz podpisanie dwóch um ów kredytowych: (i) umowa kredytu z mBank S.A. o kredyt odnawialny na
  kwotę 3.000 .000 PLN na okres do 29.06.2018 roku oraz (ii) umowa kredytu z =NG Bank Śląski S.A. o kredyt złotowy obrotowy w
  formie linii odnawialnej na kwotę 500.000 PLN okres do 29.06.201 8 roku. Umowy kredytowe zawarte zostały na warunkach
  nie odbiegających od warunków rynkowych dla tego typu umów. Zgodnie z przepisami prawa restrukturyzacyjnego, wejście w
  życ ie postanowień zawartych umów kredytowych wa runkowane jest uzyskaniem zg ody sędziego -komisarza, o której uzyskanie
  Spółka już wystąpiła.
  Przedmiotem Porozumienia jest określenie zasad współpracy pomiędzy Spółką a Bankami, w tym ustalenie podstawowych
  warunków udzielenia Spółce finansowania i ustanowienia zabe zpieczeń na rzecz Banków, mając na względzie umożliwienie
  prowadzenia działalności operacyjnej Spółce w trakcie trwania Postępowania Sanacyjnego oraz planowane zaspokojenie przez
  Spółkę wierzytelności Banków w ramach układu. Zdaniem Zarządu Spółki podpisanie Porozumie nia o raz umów kredytowyc h
  jest zdarzeniem kluczowym dla powodzenia procesu restrukturyzacji.
  Spółka podała informację zawarciu Porozumienia do publicznej wiadomości w drodze komunikatu ESP= nr 5/2017 z dnia
  11.04.2017 roku.
  Do czasu publikacji niniejszego rapor tu kwartalnego zawarto dwa aneksy do w/w Porozumienia przedłużające jego
  obowiązywanie. Aneks nr 1 z dnia 7 sierpnia 2017 roku przedłużył termin na odbycie zgromadzenia wierzycieli do dnia 9
  listopada 2017 (Spółka podała informację o podpisaniu tego aneksu w drodze komunikatu ESPI nr 11/2017 z dnia 7 sierpnia
  2017r), natomiast aneks nr 2 przedłużył termin na odbycie zgromadzenia wierzycieli do dnia 9 marca 2018 (Spółka podała
  informację o podpisaniu tego aneksu w drodze komunikatu ESP= nr 13/2017 z dnia 9 l istopada 2017r).
  Obecnie trwa proces rozpatrywania przez Sąd sprzeciwu jednego z kontrahentów do spisu wierzytelności. Kolejnym krokiem,
  w przypadku pozytywnego dla Spółki rozstrzygnięcia tego sprzeciwu, będzie zatwierdzenie spisu wierzytelności. Zatwierdz enie
  przez Sąd spisu wierzytelności otworzy drogę do wyznaczenia terminu zgromadzenia wierzycieli i głosowania nad układem.
  SPÓR SĄDOWY Z PKP Energetyka S.A.
  W dniu 13 października 2017 miało miejsce ogłoszenie wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach w postępowaniu z powództwa
  PKP Energetyka S.A. (dalej: PKPE) przeciwko F=TEN S.A. w restrukturyzacji z jednoczesnym powództwem wzajemnym F=TEN S.A.
  w restrukturyzacji przeciwko PKP Energetyka S.A. Powództwo PKPE obejmuje żądanie zapłaty wynagrodzenia z tytuł u sprzedaży
  energii elektrycznej w miesiącach listopadzie i grudniu 2015r. Roszczenie to zostało zakwestionowane przez F=TEN z uwagi na
  jego potrącenie z należnością przysługującą F=TEN od PKPE z tytułu kary umownej wyliczonej na podstawie §3 ust. 8b) Umow y
  Ramowej nr ES/7434/ES6/o/2014 z dnia 09.07.2014r. (dalej: Umowa z PKPE). Naliczenie przez Spółkę odpowiedniej kary
  umownej stanowi konsekwencję niewykonywania przez PKPE na rzecz Spółki sprzedaży energii elektrycznej oraz innych usług
  w oparciu o Umowę z PKPE oraz zawarte na jej podstawie porozumienia transakcyjne. W zakresie naliczonej kary umownej,
  która nie została objęta ww. potrąceniem, F=TEN wystąpił z powództwem wzajemnym w ramach ww. postępowania toczącego
  się przed Sądem Okręgowym w Katowicach.
  W ogłoszonym w dniu 13.10.2017 r. wyroku Sąd Okręgowy w Katowicach uznał Umowę z PKPE za zawartą (od początku sporu
  tj. od listopada 2015r fakt skutecznego zawarcia Umowy Ramowej był kwestionowany przez PKPE), a dochodzone na jej
  podstawie roszczenie o zapł atę kary umownej za zasadne w części. Wobec powyższego, w zakresie powództwa głównego, Sąd
  z kwoty 15.744.729,63 zł (słownie: piętnaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć
  złotych sześćdziesiąt trzy grosze) dochod zonej przez PKP Energetyka zasądził kwotę 13.847.030,25 zł (słownie: trzynaście
  milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy trzydzieści złotych dwadzieścia pięć groszy) i tym samym uznał, iż w kwocie
  1.897,699,38 zł (słownie: jeden milion osiemset dziewi ęćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych
  trzydzieści osiem groszy); F=TEN miał prawo dokonać potrącenia ww. kary umownej. W zakresie natomiast powództwa
  wzajemnego, Sąd uznał roszczenie F=TEN w zakresie kwoty w wysokości 611.265 ,00 zł z tytułu kary umownej (słownie: sześćset
  jedenaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych) za zasadne. Przedmiotowy wyrok jest nieprawomocny. Spółka wystąpiła
  z wnioskiem o pisemne uzasadnienie wydanego orzeczenia, a następnie na tej podstawie podejmie decyzję o dalszych krokach
  prawnych w przedmiotowej sprawie. Na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka nie otrzymała pisemnego uzasadnienia
  wydanego orzeczenia.
  S T R O N A 10 | 29
  RAPORT KWARTALNY ZA === KWARTAŁ 2017 ROKU
  POSTĘPOWAN=E KONTROLNE W ZAKRES=E PODATKU OD TOWARÓW = USLUG
  W dniu 24 lutego 2017 r. doręczono do Spółki protokół z badania ksiąg podatkowych Spółki (dalej: Protokół) sporządzony w
  ramach postę powania kontrolnego prowadzonego w Spół ce przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w W arszawie (dalej:
  Dyrektor UKS). Przedmiotowe postępo wanie kontrolne obejmuje swoim zakresem sprawdzenie rzetelnoś ci deklarowanych
  podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usł ug (dalej: VAT) za poszczególne
  miesiące od czer wca 2013 r. do kwietnia 2014 r. Z treści P rotokołu wynika, że na wcześniejszym etapie obrotu energią
  elektryczną nabywaną od kontrahenta nie został odprowadzony podatek VAT należny od sprzedaży tej energii. W ocenie
  Dyrektora UKS Spół ka nie dochowała należytej starannoś ci przy weryfikacji tego kontrahenta, a co za tym idzie Spółka, nie miał a
  prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany na fakturach wystaw ionych przez tego kontrahenta w
  kwocie 38,9 mln PLN . Protokół jest dokumentem, który nie rozstrzyga sprawy oraz nie nakład a na Spółkę obowiązku zapłaty
  wyż ej wymienionej kwoty. Z akt postę powania kontrolnego wynika, że Spółka nie była jedynym polskim podmiotem, który
  prowadził wymianę handlową z tym kontrahentem na hurto wym rynku energii elektrycznej. W opinii Spółki zarzuty
  przedstawione w Protokole są w całości nieuzasadnione, tak co do ustaleń faktycznych, jak i oceny prawnej. W związku z tym
  Spół ka złoży ła w ustawowym terminie 14 dni zastrzeżenia do Protokoł u oraz planuje podjąć wszelkie kroki prawne konieczne
  do wykazania braku podstaw do przyjęcia niekorzystnych dla Spół ki ustaleń. W ocenie Spółki, Spółka dochowała należytej
  starannośc i przy weryfikacji kontrahenta.
  Dodatkowo, Spółka informuje, że w przypadku wydania niekorzystnej decyzji podatkowej na późniejszym etap ie postępowania,
  w wyniku objęcia Spółki ochroną wynikającą z toczącego się postę powania sanacyjnego (raport bieżący nr 8/2016),
  zobowiązanie podatkowe będzie objęte tym postępowaniem i z tego wzglę du niedopuszczalna będzie jego przymusowa
  egzekucja, zaś ewe ntualna spłata będzie mogła nastąpić tylko zgodnie z treścią zawartego układu.
  Ponadto, w razie wydania negatywnej decyzji Spółka będzie dochodzić swoich praw do odliczenia V AT w kwestionowanym
  zakresie na drodze sądowo administracyjnej. Doradcą Spółki i pełnomocnikiem w zakresie przedmiotowego postępowania
  kontrolnego jest Ernst & Young Doradztwo Podatkowe sp. z o.o.
  2. ANAL=ZA WSKAŹN=KOWA
  WSKAŹN=K= RENTOWOŚC= DLA DANYC: SKONSOL=DOWANYC: 01.0 7.201 7
  30.0 9.2017
  01.0 7.201 6
  30.0 9.201 6
  01.01.201 7
  30. 09. 201 7
  01.01.2016
  30.0 9.2016
  Wskaźnik rentowności na sprzedaży 0,07% 1,65% -0,02% -0,90%
  Wskaźnik rentowności operacyjnej 0,08% 1,50% -0,01% -1,03%
  Wskaźnik rentowności EB=TDA 0,37% 1,72% 0,27% -0,83%
  Wskaźnik rentowności netto 0,19% 0,75% -0,15% -1,78%
  WSKAŹN=K= RENTOWOŚC= DLA DANYC: HEDNOSTKOWYC: 01.0 E.201 E
  30.09.2017
  01.0 E.201 D
  30.0G .201 D
  01.01.20? E
  30.09. 20? E
  01.01.2016
  30.0G .201D
  Wskaźnik rentowności na sprzedaży 3,93Ę 4,58Ę 4,48Ę 1,90Ę
  Wskaźnik rentowności operacyjnej 0,02Ę 1,40Ę 0,03Ę ;0,98Ę
  Wskaźnik rentowności EB=TDA 0,09Ę 1,47Ę 0,11Ę ;0,93Ę
  Wskaźnik rentowności netto 0,40Ę 0,86Ę 0,16Ę ;1,55Ę
  DEFINICJE:
   Wskaźnik rentowności na sprzedaży = zysk (strata) ze sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży  Wskaźnik rentowności operacyjnej = zysk (strata) na działalności operacyjnej / przychody netto ze sprzedaży  Wskaźnik rentowności EBITDA = (zysk (strata) na działalności operacyjnej + amortyzacja) / przychody netto ze sprzedaży  Wskaźnik rentowności netto = zysk (strata) netto / przychody netto ze sprzedaży
  WSKAŹN=K= B=LANSOWE DLA DANYC: SKONSOL=DOWANYC: 30.0G .201 E 30.0G .201 D
  Wskaźnik płynności bieżącej 1,45 1,58
  Wskaźnik płynności szybkiej 1,29 1,44
  Wskaźnik rotacji należności handlowych (dni) 16,1C 23,0C
  Wskaźnik rotacji zobowiązań handlowych (dni) 4,82 3,45
  Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 6,79 3,82
  Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,86 0,86
  WSKAŹN=K= B=LANSOWE DLA DANYC: HEDNOSTKOWYC: 30.0G .201 E 30.0G .201 D
  Wskaźnik płynności bieżącej 1,79 1,95
  Wskaźnik płynności szybkiej 1,66 1,86  S T R O N A 11 | 29
  RAPORT KWARTALNY ZA === KWARTAŁ 2017 ROKU
  Wskaźnik rotacji należności handlowych (dni) 16,39 23,26
  Wskaźnik rotacji zobowiązań handlowych (dni) 4,53 3,13
  Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 5,52 2,45
  Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,71 0,71
  DEFINICJE:
   Wskaźnik płynności bieżącej=Aktywa obrotowe/ Zobowiązania krótkoterminowe  Wskaźnik płynności szybkiej = (aktywa obrotowe – zapasy ) / zobowiązania krótkoterminowe  Wskaźnik rotacji należności handlowych (dni) = (należności z tytułu dostaw i usług* liczba dni w okresi e) / przychody netto ze sprzedaży  Wskaźnik rotacji zobowiązań handlowych (dni) = (zobowiązania z tytułu dostaw i usług* liczba dni w okresie ) / (koszt sprzedanych produktów + koszty zarządu + koszty sprzedaży)  Wskaźnik rotacji zapasów (dni) = (zapasy* licz ba dni w okresie ) / (koszt sprzedanych produktów + koszty zarządu + koszty sprzedaży)  Wskaźnik ogólnego zadłużenia = Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Suma pasywów
  3. CZYNN=K=, KTÓRE BĘDĄ M=AŁY WPŁYW NA OS=ĄGN=ĘTE WYN=K= W PERSPEKTYW=E
  KOLEJNEGO KWAR TAŁU
  W IV kwartale 201 7 roku istotny wpływ na osiągane wyniki będą miały następujące czynniki:
   krótkookresowe zmienności cen energii elektrycznej, kurs EUR/PLN, trafność decyzji tradingowych oraz ceny zielonych
  certyfikatów, będą czynnikami mającymi istotny wpływ na rentowność działalności podstawowej, c zyli handlu energią
  elektryczną;
   ewentualne zmiany o charakterze regulacyjnym lub prawnym wpływające na zmianę cen energii elektrycznej w Polsce i
  na rynkach europejskich;
   dynamika rozwoju i osiągane rentowności segmentu sprzedaży energii elektrycznej do klienta końcowego ;
   poziom zainteresowania klientów ofertą na dostawę gazu ziem nego;
   poziomy produkcji i sprzedaży pelletu drzewnego
   poziom i dostępność do finansowania dłużnego (bankowego) ;
   osiągnięcie korzystnych relacji cenowych na rynku pelletu (cena surowca / cena wyrobu gotowego) ;
   przebieg postępowania restrukturyzacyjnego w tym w szczególności warunki planowanego układu z wierzycielami Spółki;
   przebieg postępowania kontrolnego prowadzonego w zakresie podatku od towarów i usług;
  4. ZDARZEN=A NASTĘPUHĄCE PO ZAKOŃCZEN=U = II KWARTAŁU 201 7 ROKU, KTÓRE N=E ZOSTAŁY
  ODZWIERCIEDLONE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
  Nie wystąpiły.  S T R O N A 12 | 29
  RAPORT KWARTALNY ZA === KWARTAŁ 2017 ROKU
  II. INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚC= EM=TENTA ORAZ
  GRUPY EM=TENTA W ZAKRES=E DZ=AŁAŃ ZM=ERZAHĄCYC: DO
  ZW=ĘKSZEN=A =NNOWACYHNOŚC=
  Grupa Kapitałowa F=TEN S.A. ora z F=TEN S.A. nie prowadził a w III kwartale 201 7 roku działań zmierzających do zwiększenia
  innowacyjności.
  III. STANOWISKO ZAR ZĄDU W SPRAW=E MOŻL=WOŚC=
  ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ
  FINANSOWYCH
  Spółka nie publikowała jednostkowych, ani też skonsolidowanych prognoz finansowych na 201 7 rok.
  IV. POZOSTAŁE =NFORMACHE DO RAPORTU KWARTALNEGO
  1. PODSTAWOWA DZ=AŁALNOŚĆ GRUPY KAP=TAŁOWEH
  Grupa Kapitałowa F=TEN S.A. za cel strategiczny stawia osiągniecie pozycji znaczącego podmiotu handlującego hurtowo energią
  elektryczną na terenie Europy oraz dostarczającego energię do odbiorcy końcowego. Działalność w zakresie hurtowego handlu
  energią pr owadzona jest w Spółce od 2008 roku. Przez okres 6 lat F=TEN zbudował i ugruntował swoją pozycję na rynku energii
  jako niezależny (niezwiązany z żadną grupą energetyczną) i solidny podmiot, bardziej rozpoznawalny za granicą niż w Polsce.
  FITEN S.A. jest cz łonkiem największych na kontynencie giełd energii: EPEX Spot, austriacka EXAA czy niemiecka EEX . Do grona
  naszych partnerów handlowych, z którymi mamy podpisane umowy EFET są takie podmioty jak Vattenfall, E.ON, CEZ, PGE,
  Dalkia czy Fortum.
  Grupa F=TEN zajmuje się również produkcją pelletu przez spółkę zależną Greenagro S.A. (od 2011 roku).
  Od stycznia 2015 roku Grupa F=TEN oferuje również gaz ziemny przeznaczony dla b iznesowego klienta końcowego.
  SC:EMAT: PODSTAWOWA DZ=AŁALNOŚĆ GRUPY KAP=T AŁOWEH
  2. OP=S ORGAN=ZACH= GRUPY KAP=TAŁOWEH
  F=TEN SA, jako spółka dominująca w Grupie, realizuje działania związane z nadzorem właścicielskim i koordynacją w takich
  sferach działalności spółek zależnych jak: zarządzanie, finanse, marketing czy działalność produkcyjna. Zadaniem F=TEN SA jes t
  również zapewnienie finansowania zewnętrznego podmiotów Grupy i jej rozwoju. Spółka sprawuje nadzór właścicielski nad
  podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej w oparciu o prawa wynikające z posiadanych bezpośrednio pakietów
  akcji lub udziałów w spółkach za leżnych.  S T R O N A 13 | 29
  RAPORT KWARTALNY ZA === KWARTAŁ 2017 ROKU
  Poniżej przedstawiono wykaz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej F=TEN S.A. na dzień publikacji ni niejszego
  raportu oraz wskazano jednostki podlegające konsolidacji.
  d>Wtz<:EK^d<t,Kz,t^<B'ZhWz<W/dBKt:&/dE S.A.
  Podmiot Siedziba
  ??}i'??
  l}v?}o]i 
  (tak/nie)
  Posiadany
  ??]s l???]sov}?]
  FITEN S.A. - podmiot dominujący Katowice Tak - Zvov?P] ol????v
  WKD/Kdz>?EWK_ZE/K
  Greenagro S.A. Katowice Tak 93,0 % produkcja pelletu z biomasy
  3. POZOSTAŁE =NFORMACHE
  3.1. AKCHONAR=USZE POS=ADAHĄCY CO NAHMN=EH 5% OGÓLNEH L=CZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZEN=U
  Według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu, właścicielem pakietu kontrolnego F=TEN SA jest fundusz Private Equity
  Avallon MBO Fund, posiadający 72,17% akcji, który zawarł w dniu 30 stycznia 2015 roku z Avallon Sp. z o.o. posiadającym 3,17%
  akcji porozumienie w przedmiocie zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach F=TEN S.A. Łącznie strony tego
  porozumienia akcjonariuszy posiadają 75,34% udział w kapitale zakładowym F=TEN S.A. Udziały pozostałych akcjonariuszy nie
  przekraczają 5%.
  Wyszczególnienie Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach
  Avallon MBO i Avallon Sp. z o.o. 10 623 16D 75,34% 10.623.166 75,34%
  Pozostali A 476 83B 24,66% A 476 83B 24,66%
  Razem 14 100 00> 100,00Ę 14 100 00> 100,00Ę
  3.2. ZATRUDNIENIE W GRUPIE FITEN
  Pracownicy FITEN SA Grupa Kapitałowa F=TEN SA
  Umysłowi 23 29
  Fizyczni - 16
  Razem 23 45
  3.3. =NFORMACHE O ZASADAC: PRZYHĘTYC: PRZY SPORZĄDZAN=U RAPORTU, W TYM =NFORMACHE O ZM=ANAC:
  STOSOWANYC: ZASAD (POL=TYK=) RAC:UNKOWOŚC=
  W Grupie Kapitałowej F=TEN S.A. stosowane są jednolite zasady, wynikające z Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
  rachunkowości. Niniejszy raport sporządzono przy z astosowaniu tych samych zasad dla okresu bieżącego i porównywalnego, z
  dostosowaniem okresu porównywalnego do zmian zasad rachunkowości i prezentacji przyjętych w raporcie w okresie
  bieżącym.
  ^dK^KtE^zZ,hE<KtK_/
  t??}?]v]u??]ov]???v
  Wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty
  wartości. Wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub niższej niż 3.500 zł odpisuje się w całości w koszty w miesią cu
  następuj ącym po miesiącu, w którym wartości niematerialne i prawne zostały oddane do użytkowania. Wartości niematerialne
  i prawne o wartości powyżej 3.500 PLN są amortyzowane metodą liniową z zastosowaniem stawek uwzględniających
  przewidywany okres ekonomicznej uż yteczności.
  Środki trwałe
  Wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) oraz o odpisy
  z tytułu trwałej utraty wartości. Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia,
  polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji powodujące zwiększenie jego wartości użytkowej.
  Obce środki trwałe przyjęte do używania na mocy umów leasingu zalicza się do rzeczowych aktywów trwałych, jeśli umowa
  spełnia warunki określone w art. 3 ust.4 ustawy o rachunkowości. Opłaty leasingowe są rozdzielone pomiędzy koszty finansowe
  i zmniejszenie salda zobowiązań z tytułu leasingu w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do
  spłaty zobowiązani a. Koszty finansowe są ujmowane bezpośrednio w ciężar rachunku zysków i strat. Środki trwałe użytkowane
  na mocy umów leasingu są amortyzowane zgodnie z zasadami stosowanymi dla amortyzacji własnych środków trwałych.  S T R O N A 14 | 29
  RAPORT KWARTALNY ZA === KWARTAŁ 2017 ROKU
  Środki trwałe o wartości równej lub niżs zej niż 3.500 zł odpisuje się w całości w koszty w miesiącu następującym po miesiącu,
  w którym środki zostały oddane do użytkowania.
  O ile nie występują odmienne przesłanki i okoliczności do ustalenia okresów amortyzacji niżej wymienionych środków trwałych
  oraz wartości niematerialnych i prawnych stosowane są okresy ekonomicznej użyteczności przyjęte dla stawek ustalonych w
  ustawie o podatku dochodowym, w szczególności stosowane są następujące stawki:
  - prawo wieczystego użytkowania gruntu 2,5%,
  - budynki 2,5 %,
  - zespoły komputerowe 30%,
  - środki transportu 20%,
  - inne środki trwałe 20%,
  - oprogramowanie 50%.
  Przewidywany okres amortyzacji prawa wieczystego użytkowania gruntów ustala się w oparciu o przewidywany okres
  użytkowania budynku.
  Do ustalenia okre sów amortyzacji maszyn i urządzeń stosowane są indywidualnie ustalone okresy ekonomicznej użyteczności.
  Stosowane są następujące stawki:
  - linia technologiczna – 6,6%,
  - ładowarka – 14 %,
  - waga samochodowa – 4%.
  Rozpoczęcie odpisów amortyzacyjnych następ uje poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
  którym dany środek trwały został przyjęty do używania.
  Środki trwałe w budowie
  Wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzenie m,
  pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość środków trwałych w budowie powiększają:
  - nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
  - koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody
  z tego tytułu.
  Koszty finansowania zewnętrznego do daty oddania składników majątkowych do używania przypisywane są, w przypadku gdy
  jest to możliwe, w sposób bezpośredni. Natomiast w przypadku gdy p rzypisanie bezpośrednie nie jest możliwe – stosowane
  jest kluczowanie proporcjonalnie do wartości innych kosztów wytworzenia przypisanych poszczególnym składnikom
  majątkowym.
  Zapasy
  Zapasy materiałów i towarów wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytwor zenia lub też według wartości netto możliwej do
  uzyskania, w zależności od tego, która z kwot jest niższa. Na cenę nabycia zapasów materiałów i towarów składają się wszystki e
  koszty zakupu, koszty przetworzenia oraz inne koszty poniesione w trakcie doprowa dzenia zapasów do ich aktualnego miejsca
  i stanu.
  Zapasy wyrobów gotowych wycenia się według rzeczywistego kosztu wytworzenia, nie wyższego od ceny sprzedaży netto.
  Rzeczywisty koszt wytworzenia wyrobów gotowych ustala się na podstawie kalkulacji podziałow ej prostej. Koszt wytworzenia
  produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio
  związanych wytworzeniem tego produktu.
  Nie później niż na dzień bilansowy dokonywane są odpisy aktualizujące war tość zapasów, jeżeli wystąpią przyczyny
  uzasadniające ich dokonanie – tj. w związku z utratą wartości oraz wynikające z wyceny według cen sprzedaży netto (tzw.
  ostrożna wycena), które zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisanie wartości zapa sów do poziomu możliwej
  do uzyskania ceny sprzedaży netto dokonywane jest z zastosowaniem indywidualnego podejścia do poszczególnych pozycji.
  Świadectwa pochodzenia energii
  Zgodnie z art. 9a Ustawy Prawo energetyczne F=TEN S.A. jako przedsiębiorstwo energ etyczne zajmujące się obrotem energią i
  sprzedające tą energię odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej jest obowiązana uzyskać i
  przedstawić do umorzenia Prezesowi URE określoną liczbę świadectw pochodzenia lub uiścić opłatę zastępczą.
  Świadectwa pochodzenia w momencie ich zakupu klasyfikowane są jako towary oraz wyceniane są w cenie zakupu. Na dzień
  bilansowy świadectwa pochodzenia przeznaczone do dalszej odsprzedaży, wycenia się według ceny zakupu, pomniejszonej o
  ewentualn e odpisy z tytułu utraty wartości, ustalane z uwzględnieniem notowań tych świadectw na TGE na dzień bilansowy  S T R O N A 15 | 29
  RAPORT KWARTALNY ZA === KWARTAŁ 2017 ROKU
  oraz cen ich sprzedaży uzyskiwanych po tym dniu. Odpisy te odnoszone są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.
  Świadectwa pochodzenia przeznac zone do umorzenia w następnym roku obrotowym wycenia się na dzień bilansowy według
  ceny zakupu.
  W przypadku braku na dzień bilansowy wystarczającej ilości świadectw pochodzenia tworzona jest rezerwa na opłatę zastępczą
  lub zakup świadectw na TGE. Rezerwa ta ustalana jest na różnicę między ilością świadectw umorzonych za dany rok obrotowy
  a ilością wymaganą do umorzenia. Do wyceny rezerw stosuje się cenę zakupu (dla świadectw nabytych po dniu bilansowym,
  lecz nie zgłoszonych jeszcze do umorzenia) oraz obowi ązujące stawki jednostkowych opłat zastępczych (dla pozostałej ilości
  ujętej w rezerwie).
  Aktywa finansowe
  Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych wycenia się w cenach nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty
  wartości. Rozchód posiadanych akcji i udziałów w związku z ich sprzedażą wycenia się według metody F=FO.
  =nwestycje krótkoterminowe na dzień nabycia ujmuje się w księgach według ceny nabycia. Na dzień bilansowy inwestycje
  krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia lub wartości rynkowe j zależnie od tego, która z nich jest niższa, a
  krótkoterminowe inwestycje dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej.
  Środki pieniężne
  Wykazuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych n a dzień bilansowy wycenia się po
  obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP.
  Środki pieniężne niezależnie od ograniczeń możliwości dysponowania prezentowane są jednolicie zgodnie z nadrzędnością
  treści nad formą jako śr odki pieniężne w kasie i na rachunkach.
  Należności i udzielone pożyczki
  W ciągu roku wycenia się według wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem
  zasady ostrożnej wyceny tj. po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące , ustalane z uwzględnieniem indywidualnej oceny ryzyka
  nieściągalności.
  Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie
  ustalonym dla danej waluty przez NBP.
  Odpisy aktualizujące wartość rze czowych składników obrotowych
  Odpisy aktualizujące dokonywane są z chwilą rozpoznania przesłanek uzasadniających dokonanie takiego odpisu,
  weryfikowanych co kwartał i zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych.
  Rozliczenia międzyokresowe kosztów cz ynne
  Dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. W pozycji rozliczeń międzyokresowych
  czynnych wykazuje się również nadwyżkę przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi, powstałą przy
  ustalaniu przychodó w z niezakończonych na dzień bilansowy umów o usługi długoterminowe. Dodatkowo w rozliczeniach
  międzyokresowych czynnych ujmowane są koszty związane z usługami długoterminowymi poniesione do dnia podpisania
  umów na ich świadczenie.
  Kapitały
  Kapitały własne ujmuje się z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa oraz postanowieniami
  aktów założycielskich. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu kapitałów rezerwowych na pokrycie szczególnych
  strat i wydatków. Sposób wykorzyst ania kapitałów rezerwowych również określa Walne Zgromadzenie.
  Kapitał z aktualizacji wyceny tworzony jest w szczególności w celu ujęcia różnic kursowych z przeliczeń o których mowa w art.
  51 ust.2 ustawy o Rachunkowości.
  Rezerwy
  Tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w
  wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy tworzone są na zobowiązania według następujących tytułów:
  1) rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, tworzona w związku z występowaniem dodatnich różnic
  przejściowych pomiędzy wartością księgową aktywów i pasywów a ich wartością podatkową,
  2) pozostałe rezerwy, w tym:  S T R O N A 16 | 29
  RAPORT KWARTALNY ZA === KWARTAŁ 2017 ROKU
  - rezerwy na świadczenia pracownicze - obejmujące w szczególności rezerwy na premie dla pracowni ków tworzone w oparciu
  o zawarte umowy o pracę oraz funkcjonujące regulaminy,
  - inne rezerwy - tworzone między innymi na zobowiązania z tytułu świadectw pochodzenia energii, niezbilansowanie energii
  itd.,
  - rezerwy na przewidywane straty na kontraktach dłu goterminowych,
  - rezerwy na inne znane ryzyka i koszty, niestanowiące na dzień bilansowy wymagalnych zobowiązań.
  Tworzenie rezerw na niewykorzystane urlopy i świadczenia emerytalne dokonywane jest z uwzględnieniem kryteriów
  istotności.
  Zobowiązania
  Na dzień powstania ujmuje się w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej
  zapłaty, z wyjątkiem zobowiązań finansowych, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż
  środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty - które wycenia się według wartości godziwej. Heśli termin
  wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług,
  wykazuje się jako długotermino we. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe. Zobowiązania wyrażone w
  walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty
  przez NBP.
  Rozliczenia międzyokresowe
  Dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Na rozliczenia
  międzyokresowe bierne odnosi się także nadwyżkę kosztów szacowanych z niezakończonych umów długoterminowych nad
  kosztami poniesionymi oraz nadwyżkę nale żności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi, związaną z takimi
  umowami.
  Szczególnym tytułem ujmowanym w tej pozycji jest rozpoznana w aktywach na podatek odroczony wartość pomocy regionalnej
  ustalona zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministró w z dnia 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej
  przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref
  ekonomicznych, jaka według przewidywań zostanie wykorzystana w związku z działalnością jednostki zależnej Greenagro S.A.
  w SSE.
  Przychody
  Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwe należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny
  podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.
  Na koniec każdego miesiąca sporządzany jest rachunek niezbilansowania zakupów i sprzedaży energii elektrycznej, na
  podstawie którego rozpoznawany jest przychód w przypadku nadwyżki sprzedaży nad zakupami i koszt odzwierciedlany w
  rezerwie w przypadku odwrot nym. Przychody i koszty ustalane są w oparciu o ceny rynku bilansującego. W szacunkach tych
  nie uwzględnia się rozliczeń akcyzowych. Ze względu na znaczną ilość platform ich wyniki są ujmowane są per saldo. W okresach
  ustalonych instrukcjami rynku bilansuj ącego dokonywane są korekty tego rachunku. Na tworzone drugostronnie należności w
  okresach tych nie tworzy się odpisów aktualizujących.
  Usługi, które objęte są umowami o okresie wykonania dłuższym niż 6 miesięcy rozpoznawane są jako długoterminowe umowy
  o usługi w rozumieniu art. 34a ust.1 ustawy o rachunkowości. Ustalanie przychodów z wykonanych lecz niezakończonych
  jeszcze na dzień bilansowy jako całość usług długotrwałych dokonuje się w oparciu o zasady określone w art. 34a – 34d ustawy
  o rachunkowości o raz w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 3.
  Koszty
  Grupa kapitałowa prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym. Rachunek zysków i strat sporządzany
  jest w wersji kalkulacyjnej. Koszty działalności operacyjnej w pełni obciążają wyni k finansowy, za wyjątkiem tych, które dotyczą
  następnych okresów sprawozdawczych i zgodnie z zasadą zachowania współmierności przychodów i kosztów, odnoszone są
  na rozliczenia międzyokresowe kosztów.
  Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje:
  1) część bieżącą;
  2) część odroczoną.  S T R O N A 17 | 29
  RAPORT KWARTALNY ZA === KWARTAŁ 2017 ROKU
  Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie. Nie stosuje się zasady
  kompensowania rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowe go, o której mowa w art. 37 ust.7 ustawy o
  rachunkowości.
  Prezentacja w rachunku przepływów pieniężnych
  Do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych Grupa kapitałowa stosuje metodę pośrednią korygując wynik netto w
  szczególności o pozycje nie powodujące zmian stanu środków pieniężnych, jak też o wyniki działalności innej od operacyjnej.
  Transakcje z Oddziałami zagranicznymi
  Oddziały Hednostki dominującej zlokalizowane poza granicami kraju, prowadzą własne księgi rachunkowe oraz sporządzają
  sprawozdanie f inansowe zgodnie z wymogami kraju, na terenie którego prowadzą działalność. Sprawozdanie łączne jednostki
  macierzystej i Oddziału sporządzane jest zgodnie z postanowieniami art. 51 ustawy o rachunkowości.
  Transakcje towarowe pomiędzy jednostką dominującą a jej oddziałem zagranicznym odbywają się na zasadzie przesunięć.
  Przesuwane towary wyceniane są po kosztach zakupu bez doliczania jakiejkolwiek marży handlowej. Do rozchodu towarów
  Hednostka dominująca stosuje zasadę szczegółowej identyfikacji.
  Jednostka d ominująca przypisuje koszty bezpośrednio dotyczące przychodów oddziału w koszty oddziału i przenosi je w ciężar
  kosztów w miesiącu, którego koszty te dotyczą.
  Bazując na ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i umowie o unikaniu podwójnego opodatkow ania pomiędzy
  Polską a Republiką Czeską i Republiką Słowacką oraz na Konwencji modelowej OECD Hednostka dominująca przypisuje koszty
  administracyjne, których w sposób prosty nie można alokować do przychodów jednostki macierzystej ani też do przychodów
  oddz iału według klucza przychodów.
  Stosowane kryteria wyłączeń jednostek podporządkowanych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Grupa kapitałowa korzysta z możliwości przewidzianej w art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Ze skonsolidowanego
  sprawozdan ia finansowego wyłączone zostają jednostki podporządkowane, których dane finansowe nie spełniają kryterium
  istotności, określonego przez Hednostkę dominującą oraz są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1
  ustawy o rachunkowości. Pr zyjętym przez Hednostkę dominującą kryterium istotności jest 5% przychodów ze sprzedaży
  osiąganych przez Hednostkę dominującą.
  W przypadku jednak gdy jednostka, której dane są nieistotne, odgrywa znaczącą rolę w ramach Grupy – dane finansowe tej
  jednostki zostają włączone do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku jednostki
  zależnej Greenagr o S.A.
  Zmiany zasad (polityki) Rachunkowości
  Począwszy od 01 stycznia 2015 r. Grupa Kapitałowa dokonała zmiany prezentacji kosztów podatku akcyzowego, które obecnie
  powiększają wartość sprzedanych towarów, natomiast wcześniej prezentowane były jako koszty sprzedaży.  III. SKONSOLIDOWANY BILANS 30/09/2017 30/09/2016 A. AKTYWA TRWAŁE
  I. Wartości niematerialne i prawne
  1. Koszty zakończonych prac rozwojowych - - 2. Wartość firmy - - 3. Inne wartości niematerialne i prawne 18 402,14 45 803,91 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne - - 18 402,14 45 803,91
  II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych
  1. Wartość firmy - jednostki zależne - - 2. Wartość firmy - jednostki współzależne - - -
  III. Rzeczowe aktywa trwałe
  1. Środki trwałe 9 624 988,94 10 380 812,05 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 150 077,82 154 568,93 b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4 159 083,75 4 284 509,00 c) urządzenia techniczne i maszyny 4 926 964,12 5 401 081,64 d) środki transportu 304 073,07 449 853,79 e) inne środki trwałe 84 790,18 90 798,69 2. Środki trwałe w budowie 2 640,00 - 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie - - 9 627 628,94 10 380 812,05
  IV. Należności długoterminowe
  1. Od jednostek powiązanych - - 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada - - zaangażowanie w kapitale 3. Od pozostałych jednostek - - - -
  V. Inwestycje długoterminowe
  1. Nieruchomości - - 2. Wartości niematerialne i prawne - - 3. Długoterminowe aktywa finansowe - - - -
  - udziały lub akcje - - - inne papiery wartościowe - - - udzielone pożyczki - - - inne długoterminowe aktywa finansowe - - - -
  - udziały lub akcje - - - inne papiery wartościowe - - - udzielone pożyczki - - - inne długoterminowe aktywa finansowe - -
  c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka - -
  posiada zaangażowanie w kapitale
  - udziały lub akcje - -
  - inne papiery wartościowe - -
  - udzielone pożyczki - -
  - inne długoterminowe aktywa finansowe - -
  d) w pozostałych jednostkach - -
  - udziały lub akcje - -
  - inne papiery wartościowe - -
  - udzielone pożyczki - -
  - inne długoterminowe aktywa finansowe - -
  4. Inne inwestycje długoterminowe - - - -
  VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 115 569,37 5 323 009,71
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 845 690,35 1 127 688,62 7 961 259,72 6 450 698,33
  RAZEM AKTYWA TRWAŁE 17 607 290,80 16 877 314,29
  [kwoty w złotych polskich]
  GRUPA KAPITAŁOWA FITEN S.A.W RESTRUKTURYZACJI
  a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą
  konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną
  b)wjednostkach zależnych, współzależnych istowarzyszonych wycenianych
  metodą praw własności


  B. AKTYWA OBROTOWE 30/09/2017 30/09/2016
  I. Zapasy
  1. Materiały 4 206 216,69 1 778 953,97 2. Półprodukty i produkty w toku - - 3. Produkty gotowe 607 282,51 1 197 637,20 4. Towary 610 731,02 243 804,54 5. Zaliczki na dostawy i usługi 232 020,52 1 336 457,04 5 656 250,74 4 556 852,75
  II. Należności krótkoterminowe
  1. Należności od jednostek powiązanych - 32 728,77 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - 32 728,77 - do 12 miesięcy - 32 728,77 - powyżej 12 miesięcy - - b) inne - - 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada - - zaangażowanie w kapitalea) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - - - do 12 miesięcy - - - powyżej 12 miesięcy - - b) inne - - 3. Należności od pozostałych jednostek 21 003 245,51 32 495 753,11 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 13 459 968,85 27 231 425,31 - do 12 miesięcy 13 459 968,85 27 231 425,31 - powyżej 12 miesięcy - - b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych
  i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 023 485,98 897 233,34
  c) inne 6 519 790,68 4 367 094,46 d) dochodzone na drodze sądowej - - 21 003 245,51 32 528 481,88
  III. Inwestycje krótkoterminowe
  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 21 349 012,04 12 711 022,11 a) w jednostkach zależnych i współzależnych - - - udziały lub akcje - - - inne papiery wartościowe - - - udzielone pożyczki - - - inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - b) w jednostkach stowarzyszonych - - - udziały lub akcje - - - inne papiery wartościowe - - - udzielone pożyczki - - - inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - c) w pozostałych jednostkach 1 196 634,95 1 664 435,73 - udziały lub akcje - - - inne papiery wartościowe - - - udzielone pożyczki 1 196 634,95 1 664 435,73 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 20 152 377,09 11 046 586,38 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 20 152 377,09 11 046 586,38 - inne środki pieniężne - - - inne aktywa pieniężne - - 2. Inne inwestycje krótkoterminowe - - 21 349 012,04 12 711 022,11
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 634 879,37 2 786 869,73 - -
  RAZEM AKTYWA OBROTOWE 50 643 387,66 52 583 226,47
  C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY - -
  D. AKCJE WŁASNE - -
  AKTYWA RAZEM 68 250 678,46 69 460 540,76
  [kwoty w złotych polskich]
  GRUPA KAPITAŁOWA FITEN S.A.W RESTRUKTURYZACJI


  PASYWA 30/09/2017 30/09/2016
  A. KAPITAŁ WŁASNY I. Kapitał podstawowy 14 100 000,00 14 100 000,00 II. Kapitał zapasowy, w tym: 12 959 079,64 12 959 079,64 - nadwyżka wartości emisyjnej nad wartością nominalną 4 065 052,00 4 065 052,00 III. Kapitał z aktualizacji wyceny 23 950,46 16 780,12 IV. Pozostałe kapitały (fundusze)* rezerwowe 695 484,12 695 484,12 V. Różnice kursowe z przeliczenia VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych (17 536 962,18) (12 223 437,82) VII. Zysk (strata) netto (348 469,10) (5 744 714,07) VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) - -
  RAZEM KAPITAŁ WŁASNY 9 893 082,93 9 803 191,98
  B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI - -
  C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH - - I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne - - II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne - -
  D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I. Rezerwy na zobowiązania1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 540 174,72 465 310,13 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 257 456,50 228 904,22 - długoterminowa - - - krótkoterminowa 257 456,50 228 904,22 3. Pozostałe rezerwy 22 596 332,54 25 571 163,02 - długoterminowa - - - krótkoterminowa 22 596 332,54 25 571 163,02 23 393 963,76 26 265 377,37 II. Zobowiązania długoterminowe1. Wobec jednostek powiązanych - - 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada - - zaangażowanie w kapitale3. Wobec pozostałych jednostek - 89 259,40 a) kredyty i pożyczki - - b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - c) inne zobowiązania finansowe - 89 259,40 d) zobowiązania wekslowe - - e) inne - - - 89 259,40 III. Zobowiązania krótkoterminowe1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych - - a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - - - do 12 miesięcy - - - powyżej 12 miesięcy - - b) inne - - 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka - - posiada zaangażowanie w kapitale a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - - - do 12 miesięcy - - - powyżej 12 miesięcy - - b) inne - - 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 34 963 631,76 33 302 712,00 a) kredyty i pożyczki 25 157 321,54 20 634 703,77 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - c) inne zobowiązania finansowe 89 151,78 156 643,30 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4 017 002,57 4 116 360,65 - do 12 miesięcy 4 017 002,57 4 116 360,65 - powyżej 12 miesięcy - - e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 171 633,21 139 480,88 f) zobowiązania wekslowe - - g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 3 938 106,53 7 478 056,15 oraz innych tytułów publicznoprawnych h) z tytułu wynagrodzeń 222 248,68 207 622,33 i) inne 1 368 167,45 569 844,92 4. Fundusze specjalne - - 34 963 631,76 33 302 712,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe1. Ujemna wartość firmy - - 2. Inne rozliczenia międzyokresowe - - - długoterminowe - - - krótkoterminowe - - - -
  RAZEM ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 58 357 595,52 59 657 348,77
  PASYWA RAZEM 68 250 678,46 69 460 540,76
  [kwoty w złotych polskich]
  GRUPA KAPITAŁOWA FITEN S.A.W RESTRUKTURYZACJI


  IV.
  III kwartał 2017 r. 01/07/2017 - 30/09/2017
  III kwartał 2016 r. 01/07/2016 - 30/09/2016
  Narastająco I-III kwartały 2017 r. 01/01/2017 - 30/09/2017
  Narastająco I-III kwartały 2016 r. 01/01/2016 - 30/09/2016
  A. 73 927 456,11 95 959 032,38 227 509 579,89 322 465 532,91
  - 271 056,53 - 833 813,60
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 384 625,56 4 688 970,51 10 246 794,68 14 127 079,32 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 70 542 830,55 91 270 061,87 217 262 785,21 308 338 453,59
  B. 70 733 088,58 91 201 818,76 216 760 052,79 315 753 716,33
  - jednostkom powiązanym - 258 430,98 - 789 182,56 I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 948 562,97 4 180 719,10 9 260 354,55 13 454 095,87 II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 67 784 525,61 87 021 099,66 207 499 698,24 302 299 620,46
  C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY 3 194 367,53 4 757 213,62 10 749 527,10 6 711 816,59
  D. KOSZTY SPRZEDAŻY 2 236 115,68 1 985 197,75 7 713 390,36 6 434 882,80 E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU 905 584,41 1 191 326,57 3 072 104,94 3 166 396,80
  F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY 52 667,44 1 580 689,30 (35 968,20) (2 889 463,01)
  G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 139 713,89 589 953,42 423 835,40 690 789,99 I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych - - - - II. Dotacje - - - - III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - - - IV. Inne przychody operacyjne 139 713,89 589 953,42 423 835,40 690 789,99
  H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 129 780,71 732 475,04 408 816,46 1 114 524,37 I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych - - - - II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 59 123,13 649 247,77 160 628,86 670 124,00 III. Inne koszty operacyjne 70 657,58 83 227,27 248 187,60 444 400,37
  I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 62 600,62 1 438 167,68 (20 949,26) (3 313 197,39)
  J. PRZYCHODY FINANSOWE 90 521,52 (115 870,96) 272 292,21 102 200,31 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - - - od jednostek powiązanych, w tym: - - - - - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale - - - - - od jednostek pozostałych, w tym: - - - - - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale - - - - II. Odsetki, w tym: 3 063,49 7 457,31 19 470,63 46 875,65 - od jednostek powiązanych - - - - III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych - - - - IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych - - - - V. Inne 87 458,03 (123 328,27) 252 821,58 55 324,66
  K. KOSZTY FINANSOWE (73 124,16) 401 958,15 472 721,52 3 644 594,85 I. Odsetki, w tym: 27 289,60 209 782,13 199 703,00 675 792,60 - dla jednostek powiązanych - - - - II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych - - - - III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych - 1 909,54 3 819,08 5 917,98 IV. Inne (100 413,76) 190 266,48 269 199,44 2 962 884,27
  L. - - - -
  M. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 226 246,30 920 338,57 (221 378,57) (6 855 591,93)
  N. ODPIS WARTOŚCI FIRMY - - - - I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne - - - - II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne - -
  O. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - - - - I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne - - - - II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne - - - -
  P. - - - -
  R. ZYSK (STRATA) BRUTTO 226 246,30 920 338,57 (221 378,57) (6 855 591,93)
  S. PODATEK DOCHODOWY 83 257,41 197 247,20 127 090,53 (1 110 877,86)
  T. - - - -
  U. ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI - - - -
  W. ZYSK (STRATA) NETTO 142 988,89 723 091,37 (348 469,10) (5 744 714,07)
  AMORTYZACJA 210 862,04 215 729,41 636 015,63 644 199,37
  EBITDA 273 462,66 1 653 897,09 615 066,37 (2 668 998,03)
  [kwoty w złotych polskich]
  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:
  KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM
  POZ. OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)
  GRUPA KAPITAŁOWA FITEN S.A. W RESTRUKTURYZACJI
  SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant
  kalkulacyjny)
  - od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej
  ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
  ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI


  SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  III kwartał 2017 r.
  01/07/2017-
  30/09/2017
  III kwartał 2016 r.
  01/07/2016-
  30/09/2016
  Narastająco I-III
  kwartały 2017 r.
  01/01/2017-
  30/09/2017
  Narastająco I-III
  kwartały 2016 r.
  01/01/2016-
  30/09/2016 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej l. Zysk (strata) netto 142 988,89 723 091,37 (348 469,10) (5 744 714,07) II. Korekty razem 1 843 672,63 6 326 790,22 3 659 093,31 2 849 013,31 1. Zyski (straty) mniejszości - - - -
  2.
  - - - - 3. Amortyzacja 210 862,04 215 729,41 636 015,63 644 199,37 4. Odpisy wartości firmy - - - - 5. Odpisy ujemnej wartości firmy - - - - 6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych (55 614,35) 56 606,67 83 697,92 10 105,32 7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 26 053,58 287 923,02 219 815,16 977 473,18 8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej - 1 909,54 3 819,08 5 728,62 9. Zmiana stanu rezerw 1 446 986,59 18 546 000,43 (3 495 292,11) 22 316 352,84 10. Zmiana stanu zapasów 15 053,34 (286 924,49) (3 986 666,49) 3 506 028,00 11. Zmiana stanu należności 110 392,78 4 263 824,12 16 644 203,80 (11 249 688,67)
  12.
  1 419 435,65 (16 688 546,41) (5 338 328,56) (9 813 561,66) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1 329 496,92) (69 732,07) (1 108 329,87) (3 547 623,69) 14. Inne korekty z działalności operacyjnej (0,08) - 158,75 - III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l±ll) 1 986 661,52 7 049 881,59 3 310 624,21 (2 895 700,77) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej l. Wpływy 16 637,95 16 637,95 49 913,85 43 062,96
  1.
  - - - -
  2. - - - - 3. Z aktywów finansowych, w tym: 16 637,95 16 637,95 49 913,85 43 062,96 a) w jednostkach powiązanych - - - - - zbycie aktywów finansowych - - - - - odsetki - - - - b) w pozostałych jednostkach 16 637,95 16 637,95 49 913,85 43 062,96 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 16 420,01 15 576,27 48 617,42 39 872,50 - odsetki 217,94 1 061,68 1 296,43 3 190,46 4. Inne wpływy inwestycyjne - - - - II. Wydatki 30 268,00 15 883,42 46 946,39 125 589,85
  1. 30 268,00 15 883,42 46 946,39 115 589,85
  2. - - - - 3. Na aktywa finansowe, w tym: - - - - a) w jednostkach powiązanych - - - - – nabycie aktywów finansowych - - - - – udzielone pożyczki długoterminowe - - - - b) w pozostałych jednostkach - - - - – nabycie aktywów finansowych - - - - – udzielone pożyczki długoterminowe - - - - – inne aktywa krótkoterminowe - - - -
  4. - - - - 5. Inne wydatki inwestycyjne - - - 10 000,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (l-ll) (13 630,05) 754,53 2 967,46 (82 526,89) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej l. Wpływy 2 327 409,27 - 3 037 746,73 1 893 098,98
  1. - - - - 2. Kredyty i pożyczki 2 327 409,27 - 3 037 746,73 1 893 098,98 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych - - - - 4. Inne wpływy finansowe - - - - II. Wydatki 258 858,24 4 391 635,14 1 352 873,32 2 230 645,94 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych - - - - 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - - - -
  3. - - - - 4. Spłaty kredytów i pożyczek 200 000,00 4 107 576,82 992 723,72 1 056 964,96 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych - - - - 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych - - - - 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 38 429,97 55 607,44 116 331,27 160 892,10 8. Odsetki 20 428,27 228 450,88 243 818,33 1 012 788,88 9. Inne wydatki finansowe - - - - III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (l-ll) 2 068 551,03 (4 391 635,14) 1 684 873,41 (337 546,96) D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 4 041 582,50 2 659 000,98 4 998 465,08 (3 315 774,62) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 4 107 398,36 2 598 206,92 4 917 558,38 (3 318 068,04) – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych (65 815,86) 60 794,07 80 906,70 2 293,42 F. Środki pieniężne na początek okresu 16 044 978,73 8 448 379,46 15 234 818,71 14 364 654,42 G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym 20 152 377,09 11 046 586,38 20 152 377,09 11 046 586,38 – o ograniczonej możliwości dysponowania 4 901 861,52 7 337 063,09 4 901 861,52 7 337 063,09
  [kwoty w złotych polskich]
  Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
  GRUPA KAPITAŁOWA FITEN S.A. W RESTRUKTURYZACJI
  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i
  kredytów
  Zbycie wartości niematerialnych iprawnych oraz rzeczowych aktywów
  trwałych
  Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
  Nabycie wartości niematerialnych iprawnych oraz rzeczowych aktywów
  trwałych
  Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
  Wpływy netto zwydania udziałów (emisji akcji) iinnych instrumentów
  kapitałowych oraz dopłat do kapitału
  Zysk (strata) zudziałów (akcji) wjednostkach wycenianych metodą praw
  własności
  Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom
  (akcjonariuszom mniejszościowym)


  ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
  III kwartał 2017 r.
  01/07/2017-
  30/09/2017
  III kwartał 2016 r.
  01/07/2016-
  30/09/2016
  Narastająco I-III
  kwartały 2017 r.
  01/01/2017-
  30/09/2017
  Narastająco I-III
  kwartały 2016 r.
  01/01/2016-
  30/09/2016
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 9 739 891,89 9 084 200,63 10 238 760,88 15 540 004,33
  - korekty błędów - - - -
  I.a. 9 739 891,89 9 084 200,63 10 238 760,88 15 540 004,33
  1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 14 100 000,00 14 100 000,00 14 100 000,00 14 100 000,00
  1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego - - - -
  a zwiększenie (z tytułu) - - - -
  - emisji akcji - - - -
  b zmniejszenie - - - -
  1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 14 100 000,00 14 100 000,00 14 100 000,00 14 100 000,00
  2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 12 959 079,64 12 959 079,64 12 959 079,64 11 134 822,90
  2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego - - - 1 824 256,74
  a zwiększenie - - - 1 824 256,74
  - z podziału zysku - - - 1 824 256,74
  - inne - - - -
  b zmniejszenie (z tytułu) - - - -
  - pokrycia straty za ubiegły rok - - - -
  2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 12 959 079,64 12 959 079,64 12 959 079,64 12 959 079,64
  3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 13 748,31 20 880,14 21 159,30 8 878,40
  3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 10 202,15 (4 100,02) 2 791,16 7 901,72
  a zwiększenie (z tytułu) 10 202,15 - 2 791,16 7 901,72
  różnic kursowych z przeliczenia 10 202,15 - 2 791,16 7 901,72
  b zmniejszenie (z tytułu) - (4 100,02) - -
  - różnic kursowych z przeliczenia - (4 100,02) - -
  3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 23 950,46 16 780,12 23 950,46 16 780,12
  4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 695 484,12 695 484,12 695 484,12 695 484,12
  4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych - - - -
  a zwiększenie (z tytułu) - - - -
  - z podziału zysku - - - -
  b zmniejszenie (z tytułu) - - - -
  4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 695 484,12 695 484,12 695 484,12 695 484,12
  5 Różnice kursowe z przeliczenia
  6 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu (17 536 962,18) (12 223 437,82) (17 536 962,18) (10 399 181,09)
  6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - - - -
  - korekty błędów i zmiany zasad rachunkowości - - - -
  6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach - - - -
  a zwiększenie (z tytułu) - - - -
  b zmniejszenie (z tytułu) - - - -
  6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu - - - -
  6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-) (17 536 962,18) (12 223 437,82) (17 536 962,18) (10 399 181,09)
  - korekty błędów i zmiany zasad rachunkowości - - - -
  6.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach (17 536 962,18) (12 223 437,82) (17 536 962,18) (10 399 181,09)
  a zwiększenie ( z tytułu) - - - (1 824 256,74)
  - przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy - - - (1 824 256,74)
  - inne - - -
  b zmniejszenie (z tytułu) - - - -
  - pokrycia straty kapitałem zapasowym - - - -
  6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu (17 536 962,18) (12 223 437,82) (17 536 962,18) (12 223 437,83)
  6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu (17 536 962,18) (12 223 437,82) (17 536 962,18) (12 223 437,83)
  7 Wynik netto 142 988,89 723 091,37 (348 469,10) (5 744 714,07)
  a zysk netto 142 988,89 723 091,37 - -
  b strata netto (wielkość ujemna) - - (348 469,10) (5 744 714,07)
  c odpisy z zysku (wielkość ujemna) - - - -
  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 9 893 082,93 9 803 191,98 9 893 082,93 9 803 191,98
  III. 9 893 082,93 9 803 191,98 9 893 082,93 9 803 191,98
  [kwoty w złotych polskich]
  GRUPA KAPITAŁOWA FITEN S.A. W RESTRUKTURYZACJI
  Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału
  zysku (pokrycia straty)
  Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów


  BILANS 30/09/2017 30/09/2016 A. AKTYWA TRWAŁE
  I. Wartości niematerialne i prawne
  1. Koszty zakończonych prac rozwojowych - - 2. Wartość firmy - - 3. Inne wartości niematerialne i prawne 18 402,14 43 283,11 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne - - 18 402,14 43 283,11
  II. Rzeczowe aktywa trwałe
  1. Środki trwałe 388 684,32 552 005,69 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - - b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - - c) urządzenia techniczne i maszyny 73 834,20 85 799,14 d) środki transportu 304 073,07 449 853,79 e) inne środki trwałe 10 777,05 16 352,76 2. Środki trwałe w budowie - - 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie - - 388 684,32 552 005,69
  III. Należności długoterminowe
  1. Od jednostek powiązanych - - 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale - - 3. Od pozostałych jednostek - - - -
  IV. Inwestycje długoterminowe
  1. Nieruchomości - - 2. Wartości niematerialne i prawne - - 3. Długoterminowe aktywa finansowe 12 401 101,77 13 370 337,81 a) w jednostkach powiązanych 12 401 101,77 13 370 337,81 - udziały lub akcje 12 401 101,77 12 401 101,77 - inne papiery wartościowe - - - udzielone pożyczki - 969 236,04 - inne długoterminowe aktywa finansowe - - b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada - - zaangażowanie w kapitale - udziały lub akcje - - - inne papiery wartościowe - - - udzielone pożyczki - - - inne długoterminowe aktywa finansowe - - c) w pozostałych jednostkach - - - udziały lub akcje - - - inne papiery wartościowe - - - udzielone pożyczki - - - inne długoterminowe aktywa finansowe - - 4. Inne inwestycje długoterminowe - - 12 401 101,77 13 370 337,81
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 115 569,37 5 323 009,71 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 838 777,60 1 078 404,18 7 954 346,97 6 401 413,89
  RAZEM AKTYWA TRWAŁE 20 762 535,20 20 367 040,50
  [kwoty w złotych polskich]
  FITEN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI


  B. AKTYWA OBROTOWE
  30/09/2017 30/09/2016 I. Zapasy
  1. Materiały 3 673 003,51 1 333 109,49 2. Półprodukty i produkty w toku - - 3. Produkty gotowe - - 4. Towary 610 731,02 243 804,54 5. Zaliczki na dostawy i usługi 227 248,13 1 309 104,03 4 510 982,66 2 886 018,06
  II. Należności krótkoterminowe
  1. Należności od jednostek powiązanych 1 064 175,43 416 916,24 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 944 475,43 365 616,24 - do 12 miesięcy 944 475,43 365 616,24 - powyżej 12 miesięcy - - b) inne 119 700,00 51 300,00 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada - - zaangażowanie w kapitalea) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - - - do 12 miesięcy - - - powyżej 12 miesięcy - - b) inne - -
  3. Należności od pozostałych jednostek 20 602 702,01 32 081 169,97 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 13 382 593,50 27 111 899,25 - do 12 miesięcy 13 382 593,50 27 111 899,25 - powyżej 12 miesięcy - -
  b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych
  i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 700 337,15 602 963,20 c) inne 6 519 771,36 4 366 307,52 d) dochodzone na drodze sądowej - - 21 666 877,44 32 498 086,21
  III. Inwestycje krótkoterminowe
  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 32 080 276,59 21 764 355,74 a) w jednostkach powiązanych 10 967 638,60 9 337 551,69 - udziały lub akcje - - - inne papiery wartościowe - - - udzielone pożyczki 10 967 638,60 9 337 551,69 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - b) w pozostałych jednostkach 1 196 634,95 1 664 435,73 - udziały lub akcje - - - inne papiery wartościowe - - - udzielone pożyczki 1 196 634,95 1 664 435,73 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 19 916 003,04 10 762 368,32 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 19 916 003,04 10 762 368,32 - inne środki pieniężne - - - inne aktywa pieniężne - - 2. Inne inwestycje krótkoterminowe - - 32 080 276,59 21 764 355,74
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 549 409,47 2 739 144,46
  RAZEM AKTYWA OBROTOWE 60 807 546,16 59 887 604,47
  C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY - -
  D. AKCJE WŁASNE - -
  AKTYWA RAZEM 81 570 081,36 80 254 644,97
  [kwoty w złotych polskich]
  FITEN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI


  PASYWA
  30/09/2017 30/09/2016 A. KAPITAŁ WŁASNY I. Kapitał podstawowy 14 100 000,00 14 100 000,00 II. Kapitał zapasowy, w tym: 13 092 663,65 13 092 663,65 - nadwyżka wartości emisyjnej nad wartością nominalną akcji 4 065 052,00 4 065 052,00 III. Kapitał z aktualizacji wyceny 23 950,46 16 780,12 IV. Pozostałe kapitały rezerwowe 695 484,12 695 484,12 V. Zysk (strata) z lat ubiegłych (4 275 335,32) - VI. Zysk (strata) netto 346 040,41 (4 921 085,39) VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) - -
  RAZEM KAPITAŁ WŁASNY 23 982 803,32 22 983 842,50
  B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
  I. Rezerwy na zobowiązania1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 837 811,26 762 946,67 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 199 253,65 195 377,92 - długoterminowa - - - krótkoterminowa 199 253,65 195 377,92 3. Pozostałe rezerwy 22 596 332,54 25 577 163,02 - długoterminowa - - - krótkoterminowa 22 596 332,54 25 577 163,02 23 633 397,45 26 535 487,61 II. Zobowiązania długoterminowe1. Wobec jednostek powiązanych - - 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada - - zaangażowanie w kapitale3. Wobec pozostałych jednostek - 89 259,40 a) kredyty i pożyczki - - b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - c) inne zobowiązania finansowe - 89 259,40 d) zobowiązania wekslowe - - e) inne - - - 89 259,40 III. Zobowiązania krótkoterminowe1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 208 878,42 29 705,21 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - - - do 12 miesięcy - - - powyżej 12 miesięcy - - b) inne 208 878,42 29 705,21 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka - - posiada zaangażowanie w kapitale a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - - - do 12 miesięcy - - - powyżej 12 miesięcy - - b) inne - - 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 33 745 002,17 30 616 350,25 a) kredyty i pożyczki 24 564 605,65 18 652 902,30 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - c) inne zobowiązania finansowe 89 151,78 156 643,30 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3 703 395,21 3 685 820,73 - do 12 miesięcy 3 703 395,21 3 685 820,73 - powyżej 12 miesięcy - - e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi - - f) zobowiązania wekslowe - - g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 3 863 088,54 7 410 724,25 oraz innych tytułów publicznoprawnych h) z tytułu wynagrodzeń 157 080,57 143 401,76 i) inne 1 367 680,42 566 857,91 4. Fundusze specjalne - - 33 953 880,59 30 646 055,46 IV. Rozliczenia międzyokresowe1. Ujemna wartość firmy - - 2. Inne rozliczenia międzyokresowe - - - długoterminowe - - - krótkoterminowe - - - -
  RAZEM ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 57 587 278,04 57 270 802,47
  PASYWA RAZEM 81 570 081,36 80 254 644,97
  [kwoty w złotych polskich]
  FITEN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI


  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)
  III kwartał 2017r.
  01/07/2017-
  30/09/2017
  III kwartał 2016r.
  01/07/2016-
  30/09/2016
  Narastająco I-III
  kwartały 2017 r.
  01/01/2017-
  30/09/2017
  Narastająco I-III
  kwartały 2016 r.
  01/01/2016-
  30/09/2016
  A. 71 953 769,08 94 153 227,81 222 970 349,71 318 167 954,01
  - od jednostek powiązanych 123 933,66 379 598,00 370 149,46 1 215 189,58 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 350 290,15 2 792 624,47 5 455 096,32 9 507 890,06 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 70 603 478,93 91 360 603,34 217 515 253,39 308 660 063,95
  B. 69 127 771,67 89 838 170,64 212 984 296,11 312 124 525,67
  - do jednostek powiązanych 97 611,53 344 902,02 302 942,60 1 101 762,21 I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 276 744,00 2 730 599,95 5 242 249,14 9 517 530,83 II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 67 851 027,67 87 107 570,69 207 742 046,97 302 606 994,84
  C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY 2 825 997,41 4 315 057,17 9 986 053,60 6 043 428,34
  D. KOSZTY SPRZEDAŻY 2 028 755,41 1 772 846,07 7 227 128,83 5 928 686,37 E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU 834 927,04 1 131 082,54 2 887 887,60 2 944 287,93
  F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (37 685,04) 1 411 128,56 (128 962,83) (2 829 545,96)
  G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 135 833,20 595 862,24 423 993,74 685 403,12 I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych - - - - II. Dotacje - - - - III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - - - IV. Inne przychody operacyjne 135 833,20 595 862,24 423 993,74 685 403,12
  H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 84 678,72 684 504,07 218 491,32 977 560,39 I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych - - - - II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 59 123,13 649 247,77 160 628,86 670 124,00 III. Inne koszty operacyjne 25 555,59 35 256,30 57 862,46 307 436,39
  I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 13 469,44 1 322 486,73 76 539,59 (3 121 703,23)
  J. PRZYCHODY FINANSOWE 274 192,19 74 696,89 817 872,41 661 474,40 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - - - od jednostek powiązanych - - - - II. Odsetki, w tym: 169 634,16 174 020,31 513 750,83 537 654,62 - od jednostek powiązanych 166 570,67 166 563,00 494 280,20 490 778,97 III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym : - - - - - w jednostkach powiązanych - - - - IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych - - - - V. Inne 104 558,03 (99 323,42) 304 121,58 123 819,78
  K. KOSZTY FINANSOWE (86 537,43) 386 475,13 421 281,06 3 586 062,40 I. Odsetki, w tym: 16 276,25 194 299,11 171 970,72 617 260,15 - dla jednostek powiązanych - - - - II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - - - - - w jednostkach powiązanych III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych - 1 909,54 3 819,08 5 917,98 IV. Inne (102 813,68) 190 266,48 245 491,26 2 962 884,27
  L. ZYSK (STRATA) BRUTTO 374 199,06 1 010 708,49 473 130,94 (6 046 291,23)
  M. PODATEK DOCHODOWY 83 257,41 197 247,20 127 090,53 (1 125 205,84)
  N. - - - -
  O. ZYSK (STRATA) NETTO 290 941,65 813 461,29 346 040,41 (4 921 085,39)
  AMORTYZACJA 53 097,76 57 086,53 161 145,20 164 207,83
  EBITDA 66 567,20 1 379 573,26 237 684,79 (2 957 495,40)
  [kwoty w złotych polskich]
  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I
  MATERIAŁÓW, W TYM:
  KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I
  MATERIAŁÓW, W TYM:
  FITEN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
  POZ. OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA
  STRATY)


  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  III kwartał 2017 r.
  01/07/2017-
  30/09/2017
  III kwartał 2016 r.
  01/07/2016-
  30/09/2016
  Narastająco I-III
  kwartały 2017 r.
  01/01/2017-
  30/09/2017
  Narastająco I-III
  kwartały 2016 r.
  01/01/2016-
  30/09/2016
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej l. Zysk (strata) netto 290 941,65 813 461,29 346 040,41 (4 921 085,39) II. Korekty razem 1 238 236,81 5 679 021,55 2 026 793,27 1 951 254,64 1. Amortyzacja 53 097,76 57 086,53 161 145,20 164 207,83 2.  Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych (55 614,76) 57 067,34 83 697,51 10 105,32 3.  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (145 894,45) 105 932,24 (296 182,61) 430 446,83 4.  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej - 1 909,54 3 819,08 5 728,62 5.  Zmiana stanu rezerw 1 467 306,62 18 556 390,97 (3 441 784,50) 22 330 991,33 6. Zmiana stanu zapasów (311 900,32) (740 875,94) (4 140 562,84) 3 020 753,30 7. Zmiana stanu należności (93 479,70) 4 147 185,79 16 197 030,05 (11 168 198,91)
  8. 
  1 657 820,16 (16 433 386,40) (5 429 530,41) (9 285 683,81) 9.  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1 333 098,42) (72 288,52) (1 110 996,96) (3 557 095,87) 10. Inne korekty (0,08) - 158,75 - III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l±ll) 1 529 178,46 6 492 482,85 2 372 833,68 (2 969 830,75) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej l. Wpływy 16 637,95 16 637,95 49 913,85 1 513 596,75
  1. 
  - - - -
  2. 
  - - - - 3.  Z aktywów finansowych, w tym: 16 637,95 16 637,95 49 913,85 1 513 596,75 a)  w jednostkach powiązanych - - - 1 470 533,79 - zbycie aktywów finansowych - - - - - odsetki - - - 90 533,79 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - 1 380 000,00 b)  w pozostałych jednostkach 16 637,95 16 637,95 49 913,85 43 062,96 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 16 420,01 15 576,27 48 617,42 39 872,50 - odsetki 217,94 1 061,68 1 296,43 3 190,46 4. Inne wpływy inwestycyjne - - - - II. Wydatki 9 875,00 50 883,42 26 519,96 2 896 897,08
  1. 
  9 875,00 15 883,42 26 519,96 98 897,08
  2.  - - - - 3.  Na aktywa finansowe, w tym: - 35 000,00 - 2 788 000,00 a)  w jednostkach powiązanych - 35 000,00 - 2 788 000,00 –  nabycie aktywów finansowych - - - 2 000 000,00 –  udzielone pożyczki długoterminowe  - 35 000,00 - 788 000,00 b)  w pozostałych jednostkach - - - - –  nabycie aktywów finansowych - - - - –  udzielone pożyczki długoterminowe - - - - –  inne aktywa krótkoterminowe - - - - 4.  Inne wydatki inwestycyjne - - - 10 000,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (l-ll) 6 762,95 (34 245,47) 23 393,89 (1 383 300,33) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej l. Wpływy 2 327 409,27 - 3 037 746,73 1 893 098,98
  1. 
  - - - - 2.  Kredyty i pożyczki 2 327 409,27 - 3 037 746,73 1 893 098,98 3.  Emisja dłużnych papierów wartościowych - - - - 4.  Inne wpływy finansowe - - - - II. Wydatki 53 480,88 3 979 845,50 338 432,03 1 117 433,60 1.  Nabycie udziałów (akcji) własnych - - - - 2.  Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - - - -
  3.  - - - - 4.  Spłaty kredytów i pożyczek - 3 711 214,96 - - 5.  Wykup dłużnych papierów wartościowych - - - - 6.  Z tytułu innych zobowiązań finansowych - - - - 7.  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 38 429,97 55 607,44 116 331,27 160 892,10 8.  Odsetki 15 050,91 213 023,10 222 100,76 956 541,50 9.  Inne wydatki finansowe - - - - III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (l-ll) 2 273 928,39 (3 979 845,50) 2 699 314,70 775 665,38 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3 809 869,80 2 478 391,88 5 095 542,27 (3 577 465,70) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 3 875 686,07 2 417 137,13 5 014 635,98 (3 579 759,13) – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych (65 816,27) 61 254,75 80 906,29 2 293,43 F. Środki pieniężne na początek okresu 16 040 316,97 8 345 231,19 14 901 367,06 14 342 127,45 G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym 19 916 003,04 10 762 368,32 19 916 003,04 10 762 368,32 –  o ograniczonej możliwości dysponowania 4 901 861,52 7 337 063,09 4 901 861,52 7 337 063,09
  [kwoty w złotych polskich]
  Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
  FITEN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
  pożyczek i kredytów
  Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
  aktywów trwałych
  Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
  prawne
  Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
  aktywów trwałych
  Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
  Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) iinnych
  instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału


  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  III kwartał 2017 r.
  01/07/2017-
  30/09/2017
  III kwartał 2016 r.
  01/07/2016 -
  30/09/2016
  Narastająco I-III
  kwartały 2017 r.
  01/01/2017-
  30/09/2017
  Narastająco I-III
  kwartały 2016 r.
  01/01/2016-
  30/09/2016
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 23 681 659,51 22 174 481,23 23 633 971,75 27 897 026,17
  - korekty błędów i zmiany zasad rachunkowości - - - -
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 23 681 659,51 22 174 481,23 23 633 971,75 27 897 026,17
  1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 14 100 000,00 14 100 000,00 14 100 000,00 14 100 000,00
  1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego - - - -
  a zwiększenie (z tytułu) - - - -
  - emisji akcji - - - -
  b zmniejszenie - - - -
  1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 14 100 000,00 14 100 000,00 14 100 000,00 14 100 000,00
  2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 13 092 663,65 13 092 663,65 13 092 663,65 11 268 406,91
  2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego - - - 1 824 256,74
  a zwiększenie (z tytułu) - - - 1 824 256,74
  - z podziału zysku - - - 1 824 256,74
  - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - - - -
  b zmniejszenie (z tytułu) - - - -
  - pokrycia straty za ubiegły rok - - - -
  2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 13 092 663,65 13 092 663,65 13 092 663,65 13 092 663,65
  3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 13 748,30 20 880,14 21 159,30 8 878,40
  3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 10 202,16 (4 100,02) 2 791,16 7 901,72
  a zwiększenie (z tytułu) 10 202,16 - 2 791,16 7 901,72
  różnic kursowych z przeliczenia 10 202,16 - 2 791,16 7 901,72
  b zmniejszenie (z tytułu) - (4 100,02) - -
  - różnic kursowych z przeliczenia - (4 100,02) - -
  3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 23 950,46 16 780,12 23 950,46 16 780,12
  4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 695 484,12 695 484,12 695 484,12 695 484,12
  4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych - - - -
  a zwiększenie (z tytułu) - - - -
  - z podziału zysku - - - -
  b zmniejszenie (z tytułu) - - - -
  4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 695 484,12 695 484,12 695 484,12 695 484,12
  5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu (4 275 335,32) - (4 275 335,32) 1 824 256,74
  5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - - - 1 824 256,74
  - korekty błędów i zmiany zasad rachunkowości - - - -
  5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach - - - 1 824 256,74
  a zwiększenie (z tytułu) - - - -
  b zmniejszenie (z tytułu) - - - (1 824 256,74)
  - przeznaczenia na kapitał zapasowy - - - (1 824 256,74)
  5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu - - - -
  5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-) (4 275 335,32) - (4 275 335,32) -
  - korekty błędów i zmiany zasad rachunkowości - - - -
  5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach (4 275 335,32) - (4 275 335,32) -
  a zwiększenie (z tytułu) - - - -
  b zmniejszenie (z tytułu) - - - -
  - pokrycia z kapitału zapasowego - - - -
  5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu (4 275 335,32) - (4 275 335,32) -
  5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu (4 275 335,32) - (4 275 335,32) -
  6 Wynik netto 290 941,65 813 461,29 346 040,41 (4 921 085,39)
  a zysk netto 290 941,65 813 461,29 346 040,41 -
  b strata netto (wielkość ujemna) - - - (4 921 085,39)
  c odpisy z zysku (wielkość ujemna) - - - -
  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 23 982 803,32 22 983 842,50 23 982 803,32 22 983 842,50
  III. 23 982 803,32 22 983 842,50 23 982 803,32 22 983 842,50
  [kwoty w złotych polskich]
  FITEN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
  Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału
  zysku (pokrycia straty)


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Fiten SA w restrukturyzacji
ISIN:PLFITEN00013
NIP:634-26-22-328
EKD: 35.14 handel energią elektryczną
Adres: ul. Ligocka 103 40-568 Katowice
Telefon:+48 32 7759464
www:www.fiten.pl
Komentarze o spółce FITEN
2019-03-24 04-03-01
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649