Raport.

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (19/2018) Informacja o zwrocie powództw o ustalenie nieistnienia / stwierdzenie nieważności / uchylenie zaskarżonych uchwał ZWZ z 14 czerwca 2018 r.

Raportem bieżącym nr 18/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r. Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. ("Spółka") poinformował o złożeniu przez fundusze zarządzane przez Altus TFI S.A. (Altus FIZ Aktywny Akcji, ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych oraz Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2, ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynków zagranicznych 2, ALTUS FIZ Akcji+, Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego; Altus Subfundusz Stabilnego Wzrostu; Altus Subfundusz Optymalnego Wzrostu; Altus Subfundusz Akcji; zwane dalej "funduszami zarządzanymi przez Altus TFI S.A.") pozwu o ustalenie nieistnienia, ewentualnie stwierdzenia nieważności, ewentualnie uchylenia niektórych uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 14 czerwca 2018 r. ("Pozew").
W nawiązaniu do powyższego raportu, Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o wydaniu przez sąd, w trybie art. 130(2) § 1 kodeksu postępowania cywilnego, zarządzenia o zwrocie Pozwu.
Zarząd Spółki informuje, że wedle jego wiedzy, zarządzenie to jest nieprawomocne i podlega zaskarżeniu. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje możliwość rozpoznania sprawy na podstawie Pozwu, tylko jeżeli w ustawowym terminie prawidłowo zostaną uzupełnione braki, które skutkowały zarządzeniem zwrotu Pozwu, lub jeżeli zarządzenie o zwrocie będzie skutecznie zaskarżone przez powodów. Tak długo jak powyższe warunki nie są spełnione, w postępowaniu wszczętym Pozwem nie będą podejmowane żadne dalsze czynności z udziałem Spółki i z tego względu Zarząd Spółki uznał za konieczną publikację niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 19 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Firma Oponiarska Dębica SA
ISIN:PLDEBCA00016
NIP:872-000-34-04
EKD: 22.11 produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy
Adres: ul. 1-go Maja 1 39-200 Dębica
Telefon:+48 14 6702831
www:www.debica.com.pl
Kalendarium raportów
2021-11-17Raport za III kwartał
Komentarze o spółce FIRMA OPONIARSKA D...
2021-09-24 23-09-57
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor