Raport.

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (18/2018) Informacja o wniesieniu powództw o ustalenie nieistnienia / stwierdzenie nieważności / uchylenie zaskarżonych uchwał ZWZ z 14 czerwca 2018 r.

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. (,,Spółka") informuje, że w dniu 3 sierpnia 2018 r. Spółka powzięła informację o wniesieniu przez następujące fundusze zarządzane przez Altus TFI S.A.:
Altus FIZ Aktywny Akcji, ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych oraz Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2, ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynków zagranicznych 2, ALTUS FIZ Akcji+, Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego; Altus Subfundusz Stabilnego Wzrostu; Altus Subfundusz Optymalnego Wzrostu; Altus Subfundusz Akcji (zwane dalej "funduszami zarządzanymi przez Altus TFI S.A.") oraz Anastasię Van Kannel powództw o ustalenie nieistnienia, ewentualnie stwierdzenia nieważności, ewentualnie uchylenia niektórych uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 14 czerwca 2018 r. ("ZWZ").
Przedmiotem powództwa wniesionego przez fundusze zarządzanie przez Altus TFI S.A. jest ustalenie nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie następujących uchwał ZWZ:
- nr 2 w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ;
- nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad zgodnego z ogłoszeniem o ZWZ;
- nr 5 w sprawie wyboru Sekretarza ZWZ;
- nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017;
- nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2017;
- nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2017;
- nr 9 w sprawie podziału zysku za rok 2017;
- nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Stanisławowi Cieszkowskiemu;
- nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Michałowi Mędrkowi;
- nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Leszkowi Szafranowi;
- nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Ireneuszowi Maksymiukowi;
- nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Pawłowi Miłoszewskiemu;
- nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Mirosławowi Maziarce;
- nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Jackowi Pryczkowi;
- nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Dominikusowi Golsong;
- nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Karlowi Brocklehurst;
- nr 19 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Maciejowi Mataczyńskiemu;
- nr 20 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Renacie Kowalskiej - Andres;
- nr 21 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Łukaszowi Rędziniakowi;
- nr 22 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Januszowi Rasiowi;
- nr 23 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Leszkowi Cichockiemu;
- nr 24 w sprawie ustalenia, iż w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. wchodzić będzie 7 członków;
- nr 25 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018r. Pana Leszka Cichockiego
- nr 26 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018r. Pana Dominikusa Golsong;
- nr 28 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018r. Pani Renaty Kowalskiej - Andres;
- nr 29 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018r. Pana Macieja Mataczyńskiego;
- nr 30 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018r. Pana Jacka Pryczka;
- nr 30 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018r. Pana Łukasza Rędziniaka.
Przedmiotem powództwa wniesionego przez Anastasię van Kannel jest ustalenie nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności następujących uchwał ZWZ:
- nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017;
- nr 9 w sprawie podziału zysku za rok 2017;
- nr 25 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Leszka Cichockiego;
- nr 26 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Dominikusa Golsong;
- nr 28 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Renaty Kowalskiej-Anders;
- nr 29 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Macieja Mataczyńskiego;
- nr 30 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Jacka Pryczka;
- nr 31 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Łukasza Rędziniaka.
Zarząd informuje, że numery uchwał i opis ich przedmiotu zostały podane powyżej zgodnie z treścią petitum każdego z powództw.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 19 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Firma Oponiarska Dębica SA
ISIN:PLDEBCA00016
NIP:872-000-34-04
EKD: 22.11 produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy
Adres: ul. 1-go Maja 1 39-200 Dębica
Telefon:+48 14 6702831
www:www.debica.com.pl
Kalendarium raportów
2021-09-14Raport półroczny
2021-11-17Raport za III kwartał
Komentarze o spółce FIRMA OPONIARSKA D...
2021-06-19 01-06-59
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor