Raport.

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (2/2018) Zmiana zasad współpracy z grupą Goodyear

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy ("Spółka"), informuje, że Spółka zawarła w dniu 1 lutego 2018 r. z Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg, ("Goodyear"), (i) ramową umowę sprzedaży oraz (ii) ramową umowę odsprzedaży ("Umowy"). Umowy obowiązują od dnia 1 stycznia 2018 r.
Jednocześnie, informujemy, że w tym samym dniu za porozumieniem stron została rozwiązana, z mocą od 1 stycznia 2018 r., dotychczas obowiązująca Umowa o pomocy technicznej i udzielaniu licencji z dnia 14 sierpnia 2014 roku zawarta przez Spółkę z Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar Berg, Luksemburg, o zawarciu której Spółka informowała Raportem bieżącym nr 17/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. oraz umowa o świadczenie usług zawarta przez Spółkę z Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. siedzibą w Colmar Berg, Luksemburg w dniu 1 stycznia 2006 r. Spółka, począwszy od 1 stycznia 2018 r., nie będzie więc dokonywać płatności za usługi przewidziane tymi umowami.
Na podstawie Umów zmieniony zostanie model współpracy pomiędzy Spółką a Grupą Goodyear (zdefiniowana poniżej) - od wielu lat największym odbiorcą produktów Spółki.
Spółka będzie dostarczać Goodyear wszystkie wyprodukowane opony marek należących do Grupy Goodyear, po cenach rynkowych ustalanych zgodnie z polityką cen transferowych Grupy Goodyear, zgodnie z którą ceny będą ustalane w ten sposób, aby zysk Spółki ze sprzedaży opon osiągnął równowartość rynkowej marży.
Dodatkowo Spółka będzie mogła sprzedawać do Goodyear opony produkowane przez Spółkę pod markami należącymi do Spółki. Zbycie takich opon do Goodyear będzie rozliczane także zgodnie z polityką cen transferowych Grupy Goodyear, zgodnie z którą ceny będą ustalane w ten sposób, aby zysk Spółki ze sprzedaży opon osiągnął równowartość rynkowej marży. Spółka będzie miała możliwość (ale nie obowiązek), w razie potrzeby, odkupu opon produkowanych pod markami należącymi do Spółki od Goodyear w celu ich dalszej odsprzedaży.
Ponadto, Goodyear, w ramach Umów, umożliwi Spółce korzystanie z wszelkich danych technicznych i licencji, w zakresie w jakim może być potrzebne do wytwarzania i sprzedaży produktów zgodnie z zamówieniami Goodyear, bez dodatkowych płatności ze strony Spółki.
Zawarcie przedmiotowych Umów zostało uznane za informację poufną ze względu na jej możliwy pozytywny wpływ na wyniki Spółki oraz szacowane zwiększenie się zysku. Zarząd szacuje, że zmiana zasad współpracy powinna mieć pozytywny wpływ na wynik Spółki za 2018 r. w wysokości do kilku milionów złotych. Ze względu na zmienność uwarunkowań rynkowych, nie da się obecnie dokonać szacunku w sposób bardziej precyzyjny, a ostateczny wpływ na wynik może różnić się od szacowanego.
Goodyear jest podmiotem powiązanym Spółki oraz podmiotem zależnym Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg ("Goodyear S.A.").

Goodyear S.A., jest podmiotem dominującym nad Spółką i posiada bezpośrednio 81,396% akcji Spółki. Podmiotem dominującym Goodyear S.A. jest Goodyear Tire and Rubber Company z siedzibą w Akron, Ohio, USA. ("Goodyear T&R", a wraz ze spółkami zależnymi (z wyłączeniem Spółki) jako "Grupa Goodyear").

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Firma Oponiarska Dębica SA
ISIN:PLDEBCA00016
NIP:872-000-34-04
EKD: 22.11 produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy
Adres: ul. 1-go Maja 1 39-200 Dębica
Telefon:+48 14 6702831
www:www.debica.com.pl
gpwlink:debica.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-05-16Raport za I kwartał
2019-09-12Raport półroczny
2019-11-14Raport za III kwartał
2019-05-16Raport za I kwartał
2019-09-12Raport półroczny
2019-04-25Raport roczny
Komentarze o spółce FIRMA OPONIARSKA D...
2019-04-22 14-04-42
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649